Sematia

p.cair.masp.1.67003.xml

TM: 18978HGV: 18978Date: – Place:

1 m1 S-1 |g:stauros| χμγ |g:slanting-stroke||g:slanting-stroke| |g:rho-cross| Φλαυ⋰ΐ⋱ῳΦλαυΐῳ Τριαδίῳ Μαριανῷ Μιχαηλίῳ Γαβριηλίῳ Κωνσταντίνῳ Θεοδώρῳ
2 Μαρτυρ[ί]ῳΜαρτυρίῳ ⋰Ἰ⋱ουλιανῷἸουλιανῷ Ἀθανασίῳ τῷ ❨ἐνδοξοτ(άτῳ)❩ἐνδοξοτάτῳ στρατηλάτῃ ἀπ⸢ὸ⸣ἀπὸ ⋰ὑ⋱πάτωνὑπάτων καὶ ❨ὑπ(ερ)φυεστ(άτῳ)❩ὑπερφυεστάτῳ πατρικί̣ῳ̣πατρικίῳ
3 πραιφέκτου ⋰Ἰ⋱ουστίνουἸουστίνου δουκὶ καὶ αὐγουσταλίῳ τῆς Θηβαίων χώρας τὸ β|num:2|
4 διὰ τοῦ ❨μ[εγ]αλοπρ(επεστάτου)❩μεγαλοπρεπεστάτου μ̣[α]γίστεροςμαγίστερος Δωροθέου |g:stauros| δέησις καὶ ⋰ἱ⋱κεσίαἱκεσία ❨πα(ρὰ)❩παρὰ τῶν ἀθλίων ἐρημιτῶν ❨μονάχω̣(ν)❩μονάχων
5 |g:stauros| τοῦ ὄρους τῶν χριστοφόρων ἀποστόλων ❨καλουμέ(νου)❩καλουμένου ❨Φαραο(υ)❩το̣[ς]Φαραουτος .
None None [0]
6 m1 S-2 πᾶσα δικαιοσύνη καὶ ∼δικαιοπραγεία∽δικαιοπραγία τὰς προόδους προλάμπουσιν τῆς ⋰ὑ⋱μῶνὑμῶν ❨ἐνδόξο(υ)❩ἐνδόξου ❨ὑπ(ερ)❩φυ⋰ΐ⋱αςὑπερφυΐας ·
7 S-3 καὶ πάντα τὰ εὐαγῆ μοναστήρια ❨κ(αὶ)❩καὶ τοῦ ❨θ(εο)ῦ❩θεοῦ πάνσεπτα εὐκτήρια ἐπὶ τῆς ⋰ὑ⋱μετέραςὑμετέρας αἰσίας
8 ∼ἀγαλλώνται∽ἀγαλλόνται εὐαρχείας , ἐφʼ ὅτι πᾶν ἄδικον φευκτέον καὶ ἀπ⸢ο⸣τρεπτέονἀποτρεπτέον ἀπ⸢ὸ⸣ἀπὸ ❨το(ύ)των❩τούτων ❨ἐλα(ύ)νεται❩ἐλαύνεται
9 τῶν εἰω[θ]ότωνεἰωθότων φιλοπραγμονῆσαι καὶ πλεονεκτῆσαι τὰ ἑαυτῶν πράγματα ∼τυρανικῶς∽τυραννικῶς .
10 S-4 καὶ εὐχὴ τούτων ⸢ἐσ̣τ̣ὶν⸣ἐστὶν κ̣αὶκαὶ τῶν ἐνοικούντων τῇ τούτων ∼συνευλέσει∽συνελεύσει ⋰ἱ⋱κετηρίαἱκετηρία , καὶ πρεσβεία ⋰ὑ⋱πὲρὑπὲρ
11 ⋰ὑ⋱μῶνὑμῶν τῶν ∼εὐκλεστάτων∽εὐκλεεστάτων μετὰ καὶ τῶν ❨ἐνδοξοτ(άτων)❩ἐνδοξοτάτων ⋰ὑ⋱μῶνὑμῶν τέκνων τῶν τῆς ἐπαρχείας πάσης κυρίων
12 οὐ πεπαύσεται πρὸς τὸν παμβασιλέα ❨Θ(εὸ)ν❩Θεὸν ἀδιαλείπτως ἀναφερομένη , διὰ τὸν οἶκτον ⋰ὑ⋱μῶνὑμῶν
13 καὶ οἶστ[ρ]ονοἶστρον εἰς πᾶν ὁτι⸢οῦν⸣ὁτιοῦν τούτοις συμβαλλόμενον καὶ περισπούδαστον ❨Θ(ε)ῷ❩Θεῷ ἀγαθὸν ἔργον . S-5 καὶ ❨το(ῦ)το❩τοῦτο
14 ἀκριβῶς ἐπιστάμενοι , ∼προσπίπτωμεν∽προσπίπτομεν τοῖς εὐκλεέσι καὶ ἀνεπάφοις ⋰ὑ⋱μῶνὑμῶν ⋰ἴ⋱χνεσιἴχνεσι , διδάσκοντες
15 τὸ καθʼ ἡμᾶς πρᾶγμα ἐν τούτοις ἔχον |g:stauros| ∼διδάσκωμεν∽διδάσκομεν οὖν τὸ φιλάνθρωπον ⋰ὕ⋱ψοςὕψος ⋰ὑ⋱μῶνὑμῶν ὡς
16 ὀλίγας ἀρούρας , ἕως ⊢ἓξ⊣|num:6|ἓξ|num:6| καὶ μόνων , σπορίμης γῆς , ∼συννημμένας∽συνημμένας τοῖς ἡμετέροις γῃδίοις ἤτοι ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨ἁγίο(υ)❩ἁγίου
17 ❨τόπο(υ)❩τόπου τῆς διακονίας , ἐδωρήσατο ἡμῶν κατʼ|g:apostrophe| ἔγγραφον δωρεὰν μία|num:1| τις γυνὴ χήρα , ἥτις ἔλαχεν
18 ταύτας κατὰ ∼προικο͂ͅον∽προικῷον τοῦ αὐτῆς ἀνδρὸς τότε περιόντος . S-6 ἔπειτα δὲ ∼❨κἀκείνο(υ)❩∽καὶ $ἐκείνου αὐτῆς προτελευτήσαντο⸢ς⸣προτελευτήσαντος ,
19 τοῖς ἐξ αὐτῆς τέκνοις ἅμα ταύτῃ προκαταλείψαντος , ⋰ὕ⋱στερονὕστερον δὲ καὶ τῶν εἰρημένων τέκνων μετὰ τὸν
20 πατέρα τ̣ελευτησάντωντελευτησάντων θανόντα , καὶ ὡσαύτως ἀπολειπόντων τῇ μητρὶ αὐτῶν τῇ ἀρτίως πρὸ ❨⋰ἱ⋱κανο(ῦ)❩ἱκανοῦ ❨χρόνο(υ)❩χρόνου
21 δωρησαμένης ἡμῖν τὰ γῄδια , εἰς προσφορὰν καὶ ἀγάπην , ⋰ὑ⋱πὲρὑπὲρ ❨⋰ἱ⋱λασμο(ῦ)❩ἱλασμοῦ ψυχῆς αὐτῆς καὶ τῶν τέκνων μετὰ
22 καὶ ❨το(ῦ)❩τοῦ αὐτῶν πατρός ·
None None [0]
22 m1 S-7 ὅ̣περὅπερ πρεσβεῖον προσδοκίας καὶ ἐλπίδος ἀποθανόντων ἐστὶ ❨το(ῦ)❩τοτοῦτο . S-8 ❨κ(αὶ)❩καὶ οὐ⋰κ⋱οὐκ ⋰ἴ⋱σμενἴσμεν πόθεν
23 ἐπεξῆλθεν ἡμᾶς ⋰Ἰ⋱ε̣ζεκιήλἸεζεκιήλ τις τυγχάνων κουρεὺς καὶ συκοφάντης καὶ πονηρός , βουλόμενος ταύτας ἀποσπάσασθαι
24 ἀρʼ ἡμῶν ἀδίκως , μὴ ἔχων παντοίαν μετουσίαν μετὰ τῶν κυρίων ❨το(ῦ)❩τοῦ πράγματος · S-9 ὅθεν παρακαλοῦμεν τὸ ὑψος ⋰ὑ⋱μῶνὑμῶν , ἐνορκοῦντες
25 κατὰ τῆς ἁ̣[γί]αςἁγίας Τριάδος εἰ παρασταίη προστάξαι τῷ παγάρχῃ τῆς ❨Ἀνταίο(υ)❩Ἀνταίου καὶ τῷ τοποτηρητῇ ∼ταυτῆς∽τῆς $αὐτῆς ἀφʼ ἡμῶν αὐτὸν ἀποτρέψαι , ❨δέσπο(τα)❩δέσποτα ❨ὑ̣π̣(ερ)φ̣υ̣έ̣σ̣τ̣α̣(τε)❩ὑπερφυέστατε .
26 S-10 |g:stauros| δέησις καὶ ⋰ἱ⋱κεσίαἱκεσία τῶν ❨⋰ὑ⋱μετέρω(ν)❩ὑμετέρων ❨ἐ̣λ̣ε̣ε̣ι̣(νοτάτων)❩ἐλεεινοτάτων δούλ̣ω̣ν̣δούλων .
None None [0]