Sematia

p.gascou.1.xml

TM: 200791HGV: 200791Date: – Place:

1 m1 S-1 ạṇṇọanno xiii|num:13| fructus ❨d(o)m(ini)❩domini ❨n(ostri)❩nostri rẹg̣ịsregis
2 Trasamundi ❨ext(imatus)❩extimatus mụṛṭọc̣ịụṣmurtocius in
2-3 por∤one
3 |gap:2|b(…)|gap:2|b… olẹḅị|gap:1|(…)olebi|gap:1|… ❨p(arte)❩parte ❨d(ominica)❩dominica ḥ|gap:2|ụοt|gap:1|ο̣ṛh|gap:2|uοt|gap:1|οr
4 iteṃitem ❨[ex]t(imatus)❩extimatus in portione |gap:2|(…)|gap:2|… oliḅiolibi
5 unu tantum
6 cụṛṭ|gap:2|inunuṣc̣|gap:3||gap:?|curt|gap:2|inunusc|gap:3||gap:?|