Sematia

61916.xml

TM: 61916HGV: Date: – Place:

1 m1 S-1 |gap:?| |gap:1|ι̣α|gap:1|ια τ[ὴν]τὴν [μὲν]μὲν [ὅθ’]ὅθ’ [ἁδρύ]νηταιἁδρύνηται ὀροιτύποι ,
1-2 οἷ∤[α]οἷ∤α
2 [βοτῆρ]εςβοτῆρες , κόψαντε[ς]κόψαντες [ῥάδικα]ῥάδικα [π]ο̣λυστεφέοςπολυστεφέος κοτίνοιο ,
3 [δέρματο]ςδέρματος ἐσκύλευσα[ν]ἐσκύλευσαν [,], [ὅτε]ὅτε [πρώ]τ̣ισταπρώτιστα πέφανται
3-4 πρό∤[σθε]πρό∤σθε
4 [βοῆ]ςβοῆς κόκκυγο[ς]κόκκυγος [ἐαρτέρο]υ̣ἐαρτέρου , δ’ ὀνίνησι ῥινῶι
4-5 ∼δυσ∤[παθέο]ντες∽δυσ∤παθέοντας
5 , ὅτ’ ∼ἐμ∽ἐν πα[λάμηισιν]παλάμηισιν [ἀ]εργοὶἀεργοὶ μάλκαι
5-6 ἐπι∤[προθέ]ωσινἐπι∤προθέωσιν
6 ὑπὸ κρυ[μοῖο]κρυμοῖο [δαμ]έντωνδαμέντων . S-2 πρῶτος
7 [στίχ]ο̣ςστίχος ἐν ὑπερβ[ατῶι]ὑπερβατῶι [ἐστιν]ἐστιν · S-3 ἔδει γὰρ κεῖσθαι τὸ
8 [οἷα]οἷα ἐ̣χόμενονἐχόμενον τ[οῦ]τοῦ [ἁδρύνη]ταιἁδρύνηται . S-4 ∼εἶτεν∽εἶπεν τὸ ὀροιτύποι
9 [μὲν]μὲν [ἐ]χομένωςἐχομένως , τὸ β[οτῆρες]βοτῆρες [δὲ]δὲ ἐπ’ ἐσχάτωι .
9-10 S-5 βούλε∤[ται]βούλε∤ται
10 [δὲ]δὲ [λέγ]εινλέγειν · S-6 ταύτ[ην]ταύτην [μὲν]μὲν [ἁδρ]υ̣νθεῖσανἁδρυνθεῖσαν οἱ βοτῆρες
11 [σκυλεύου]σ̣ινσκυλεύουσιν ἀ̣πο[κόψαντες]ἀποκόψαντες [αὐ]τῆςαὐτῆς τ̣ὰςτὰς κεφαλὰς
12 [οὕτως]οὕτως [ὡ]ςὡς ἐν τοῖς ὄρε̣[σιν]ὄρεσιν [ὑλοτό]μοιὑλοτόμοι ἀποκόπτουσι
12-13 πα∤[ραφυάδα?]πα∤ραφυάδα
13 [ἢ?] κλά̣δ̣ο̣[ν]κλάδον [ἀγριελαία]ςἀγριελαίας · S-7 αὕτη γὰρ ἐστι
13-14 κότι∤[νος]κότι∤νος
14 [.]. S-8 [τὸ]τὸ [δ]ὲδὲ ἐσκύ̣λ̣[ευσαν]ἐσκύλευσαν [τὸ]τὸ [ἐξέ]δειρανἐξέδειραν , τὰ γὰρ σκῦλα |gap:3_precision=low|
15 [ἐστὶ?]ἐστὶ [τὰ?]τὰ [ζώων?]ζώων [δέρματα?]δέρματα [,?], [ὡς?]ὡς [Μέναν]δ̣ροςΜένανδρος ∼ἐμ∽ἐν Παιδίωι · S-9 ε|gap:3_precision=low|
16 |gap:8| |gap:2|λ̣|gap:16|κοδιοικων|gap:2|λ|gap:16|κοδιοικων πλησ|gap:?|
17 [τοῦτ?]οτοῦτο δέ φησι γ̣[ίγνεσθαι?]γίγνεσθαι [πρὸ?]πρὸ τ̣οῦτοῦ ἔαρος · S-10 ἐν αὐτῶ[ι]αὐτῶι |gap:?|
18 [γὰρ?]γὰρ κοκκύξε[ι]κοκκύξει [καὶ?]καὶ [ὁ?] [κόκκυξ?]κόκκυξ ὡς Ἡσδίοδος · S-11 ἦμος
18-19 [κόκ]∤[κυξ]κόκ∤κυξ
19 [κοκ]κ̣ύ̣ζ̣[ει]κοκκύζει [δρυὸς]δρυὸς [ἐν]ἐν [π]ετάλοισιπετάλοισι , τὸ πρῶτ[ον]πρῶτον
20 [τέρπει]τέρπει [δέ]δέ [βροτοὺς]βροτοὺς [ἐπ’]ἐπ’ [ἀπ]ε̣ίροναἀπείρονα γαῖαν . S-12 τότε
20-21 δ̣[έ]ρ̣∤[μα]δέρ∤μα
21 [χειρῶν]χειρῶν [καὶ]καὶ [ποδῶν]ποδῶν [κρύ]ε̣ικρύει δυσχρηστούντων
22 [ἐπισπᾶται]ἐπισπᾶται [,], [ὥστε]ὥστε [τὸ]τὸ [ῥῖγο]ςῥῖγος ἐπιτρέχειν τὸ σῶμα
23 [καὶ]καὶ [δάμνασθαι]δάμνασθαι [.]. S-13 [κρυμὸς]κρυμὸς [γ]ὰ̣ργὰρ ῥῖγος , ὥς φησιν
23-24 Σοφο∤[κλῆς]Σοφο∤κλῆς
24 [ἐν]ἐν [Ποιμέσι]Ποιμέσι [·]· S-14 [κρυμὸς]κρυμὸς τ̣ριταῖοςτριταῖος ὥστε πῦρ
24-25 ἀφί∤[κετο]ἀφί∤κετο
25 , [καὶ]καὶ [·]· S-15 [κρυμὸν]κρυμὸν [φέρων]φέρων [γνα]θ̣μοῖσινγναθμοῖσιν ἐξ ἀμγημέρου .
26 S-16 [τὸν]τὸν [κότινον]κότινον [λέγει]λέγει [πολυστ]εφέαπολυστεφέα , καθὸ καὶ ἐν τοῖς
27 [Ὀλυμπικοῖς]Ὀλυμπικοῖς [κοτίνου]κοτίνου [ἔθεν]τοἔθεντο ὅλον στέφανον
27-28 νομί∤[μως]νομί∤μως
28 [.]. S-17 [ἰστέον]ἰστέον [δὲ]δὲ [ὅτι]ὅτι [διὰ]διὰ [τὸν]τὸν ∼χιμῶνα∽χειμῶνα ἁδρύνετ̣α̣ι̣ἁδρύνεται
29 [ἡ] [ἀμφίσβαινα]ἀμφίσβαινα [·]· S-18 [εἰ]εἰ [οὖν]οὖν [οὕτω]οὕτω [δ]εῖδεῖ ἀναγνῶναι , τὸ δ’ ὀνίνη
1 δασύνε̣[ται]δασύνεται [,], [μὴ]τάμὴτά · S-19 ἠδ’ ὀπό[ταν]ὀπόταν [νεύρων]νεύρων [ξανάηι]ξανάηι
2 κεχακασμένα δ̣ε̣[σ]μ̣άδεσμά . S-20 τὴν αὐ[τὴν]αὐτὴν [ὑπόληψιν]ὑπόληψιν [τοῦ]τοῦ
3 Ν̣ικάνδρουΝικάνδρου πλεονάκις ἐμαυτὸ̣[ν]ἐμαυτὸν [ἐπειρώμην]ἐπειρώμην [περὶ]περὶ
4 τούτου , τὸ γὰρ νεῦρον ἐστὶν α̣[ἰδοῖον]αἰδοῖον [,], [ὥσπερ]ὥσπερ [Καλλί]Καλλί
5 μαχος φησίν · S-21 ∼Ἑρμ⊢ᾶι⊣∽Ἑρμᾶ , τί τοι τὸ [ν̣εῦρον]νεῦρον [,], [ὦ] [Γενειόλα]Γενειόλα ,
6 ποττὰν ὑπήσαν κοὐ ποτ’ ἴχνι[ον]ἴχνιον [βλέπει]βλέπει . S-22 [εἶπε]εἶπε [δὲ]δὲ [τὰ]τὰ
7 τούτου δεσμὰ τὰ ἀπὸ τούτο[υ]τούτου |gap:?|
8 |gap:1|δη ὄσψεος . S-23 τὸ δὲ χανάηι κνά̣[πτηται]κνάπτηται [.]. S-24 [δήεις]δήεις [καὶ]καὶ
9 [σκυ]τάληνσκυτάλην ἐναλίγκιον ∼ἀμφισφα[ίνηι]∽ἀμφισβαίνηι [εἶδος]εἶδος [ἀτὰρ]ἀτὰρ
10 [πάχε]τ̣όςπάχετός τε καὶ οὐτιδανὴν ἐπὶ σε̣[ιρὴν]σειρὴν [μάσσον’]μάσσον’ [ἐπεὶ]ἐπεὶ
10-11 [σκυτά]∤[λης]σκυτά∤λης
11 [μ]ὲνμὲν ὅσον σμινύοιο τέτυκτα[ι]τέτυκται [στειλειῆς]στειλειῆς [πάχετος]πάχετος
12 [τῆς]τῆς δ̣’δ’ ἕ̣λμινθοςἕλμινθος πλέει ὄγκος , ἠ[ὲ]ἠὲ [καὶ]καὶ [ἔντερα]ἔντερα [γῆς]γῆς [οἷα]οἷα [τρέφει]τρέφει
13 [ὄμ]β̣ριοςὄμβριος αἶα . S-25 μαθήσει καὶ σκυτά[λην]σκυτάλην [σώματι]σώματι [παρόμοιον]παρόμοιον
14 τῆι ∼ἀμφισφαίνηι∽ἀμφισβαίνηι . S-26 παχυτέρα μέ̣[ντοι]μέντοι [ἐστὶν]ἐστὶν [ἡ] [σκυτάλη]σκυτάλη
15 τ̣ῆςτῆς ∼ἀμφισφαίνης∽ἀμφισβαίνης , ἐκείνην̣ἐκείνην γ̣ὰ̣[ρ]γὰρ [ἕλμινθι]ἕλμινθι [τινὶ]τινὶ [παρεικάζει]παρεικάζει
16 τῶι πάχει γῆς ἐντέρω⊢ι⊣ἐντέρωι , τὴ̣[ν]τὴν [δὲ]δὲ [σκυτάλην]σκυτάλην [τῶι]τῶι [σκαφείου]σκαφείου
17 στελεῶι · S-27 σμινύη γὰρ σκαφ[εῖον]σκαφεῖον [,], [ὡς]ὡς [αὐτός]αὐτός [φησιν]φησιν [·]· S-28 [εἶχε]εἶχε [δ’]δ’
17-18 [ἀκρά]∤δαντονἀκρά∤δαντον
18 σμινύην , πέλεκυν με̣[τ’]μετ’ [ὀδόντος]ὀδόντος |gap:?|
19 [ἀλ]λ’ἀλλ’ ἄρ’ ἀπὸ σμινύης ἐκτή[σατο]ἐκτήσατο |gap:?|
19-20 [δια]∤[φω]νεῖδια∤φωνεῖ
20 δὲ ἑαυτῶι ἑν τούτ̣[οις]τούτοις [.]. S-29 [οὐδ’]οὐδ’ [ἄρ’]ἄρ’ [ὅταν]ὅταν [χαράδρεια]χαράδρεια [λίπηι]λίπηι
21 [καὶ]καὶ [ῥ]ωγάδαῥωγάδα κοίλην , ἦρος ἀεξ[ομένου]ἀεξομένου [ὁποθ’]ὁποθ’ [ἑρπετὰ]ἑρπετὰ [γαῖα]γαῖα
21-22 [φα]∤[εί]ν̣ηιφα∤είνηι
22 , ⁽ἀκρεμόνας⁾ἀκρεμόνος μαράθοιο χυ[τὸν]χυτὸν [περιβόσκεται]περιβόσκεται [ἔρνος]ἔρνος [,],
22-23 [εὖ]∤τ’εὖ∤τ’
23 ἄν ὑφ’ ἡελίοιο περίφλοον ἑρ̣[πετὰ]ἑρπετὰ [βάλληι]βάλληι [,], [ὅταν]ὅταν [,], [φησί]φησί [,], [τὰς]τὰς
24 χαράδρας ἐγλίπηι καὶ τὰς ῥα[γάδας]ῥαγάδας [,], [τοῦ]τοῦ [ἔαρος]ἔαρος [φαινομένου]φαινομένου ,
25 ὅταν ἐκ τῆς γῆς τὰ θ̣η̣ρίαθηρία |vac:?|
26 τὰ στελέχη τοῦ μαράθο[υ]μαράθου |gap:?| [διὰ]διὰ [τὴν]τὴν
26,ms ❨μάραθο(ν)❩μάραθον
27 ἀπὸ τοῦ ἡλίου θερμασίαν , τὸ δ̣[έρμα]δέρμα [ταῦτα]ταῦτα [ἀποβάλλουσι]ἀποβάλλουσι .
28 S-30 ἀλλ’ γ’ ἀρπέζαισι καὶ ἐς νεμέεσ[σι]νεμέεσσι [πεσοῦσα]πεσοῦσα [φωλεύει]φωλεύει
28-29 [βαθύυ]∤πνοςβαθύυ∤πνος
29 ἀπ’ εἰκαίης δὲ ∼βορεῖται∽φορεῖται [γαίης]γαίης [οὐδ’]οὐδ’ [ἀπὸ]ἀπὸ [δίψος]δίψος [ἀλέξεται]ἀλέξεται
29-30 [ἱε]∤μένηἱε∤μένη
30 περ . S-31 αὕτη δέ , φησί , παρὰ τ̣[ῆς]τῆς [γῆς]γῆς |gap:?|