Sematia

61353.xml

TM: 61353HGV: Date: – Place:

1 m1 S-1 ὁ[μοί]ωςὁμοίως γὰρ αἰ̣σ̣χρὸναἰσχρὸν ἐν ταὐτῷ χ̣ρ̣ή̣σ̣ι̣μ̣ο̣ν̣χρήσιμον
2 λό̣γ̣ο̣νλόγον μὴ μα̣θεῖνμαθεῖν καὶ διδόμενόν̣διδόμενόν τι παρὰ τῶν
3 φίλων ἀγαθὸν μὴ λαβεῖν |vac:1-2| κατανάλισκε τὴν
4 ἐν τῷ βίωι σχολὴν εἰς τὴν ἐν τοῖς λόγοις
4-5 φιλη∤κο[ί]ανφιλη∤κοίαν
5 οὕτω γὰρ τὰ τοῖς ἄλλοις χαλεπῶς
5-6 εὑρη∤μ[έ]ναεὑρη∤μένα
6 σοι συ[μ]βήσεταισυμβήσεται ῥᾳδίως μ̣α̣ν̣θάνειν̣μανθάνειν ἡγοῦ
7 πολλὰ τῶν ἀ̣κουσμάτωνἀκουσμάτων πολλῶν εἶναι
7-8 κρείτ∤τωι
8 χρημάτ̣ων̣χρημάτων |vac:1-2| τὰ μὲν γὰρ ταχέως ἐπιλείπει
9 τὰ δὲ παντ̣ὶπαντὶ χρόνωι παραμένε̣ι̣παραμένει |vac:1-2| σοφία γ̣ὰ̣ρ̣γὰρ
10 πάντω̣ν̣πάντων μ̣όνονμόνον τῶν κτημά̣τ̣ωνκτημάτων ἀθάνατόν
11 ἐσ̣τινἐστιν μὴ κα̣τόκνεικατόκνει καὶ̣καὶ μακρ[ὰ]νμακρὰν ὁδὸν
11-12 πορεύ∤εσ̣θαιπορεύ∤εσθαι
12 πρὸς τοὺς διδάσκειν τι χρήσιμον
12-13 ἐπαγ∤[γ]ελλομένουςἐπαγ∤γελλομένους
13 |vac:1-2| αἰσχρὸν γὰρ τοὺς μὲν ἐμπόρους
14 τ̣η̣λικαῦτατηλικαῦτα πελάγηι διαπερᾶν ἕνεκα τοῦ πλείωι
15 πο̣ι̣ῆ̣σαιποιῆσαι τὴν ὑπάρχουσαν οὐσίαν τοὺς δὲ
16 ν̣ε̣ω̣τέρου̣ςνεωτέρους μηδὲ τὰς κατὰ γῆν π̣ορείαςπορείας
16-17 ὑπο∤[μ]έ̣νει̣νὑπο∤μένειν
17 ἐπὶ τῶι βελτείωι κατα[σ]τῆσαικαταστῆσαι [τὴ]ντὴν
18 [αὑ]τῶναὑτῶν διάνοιαν |vac:1-2| τῷ μὲν τ̣ρόπωιτρόπωι ⸢γ⸣είνουγείνου
19 [φ]ι̣λ̣ο̣προσήγοροςφιλοπροσήγορος τῶι δὲ λόγωι εὐπρεπής
20 [ἔ]στιἔστι [δ]ὲδὲ φ[ι]λ̣ο̣προσηγορίας̣φιλοπροσηγορίας τὸ προσφωνεῖν
21 [τ]ο̣ῖ̣ς̣τοῖς ἀπαντῶσιν εὐπροσηγορ[ία]ς̣εὐπροσηγορίας δὲ τὸ τοῖς
22 [λό]γοιςλόγοις ο̣ἰκεί̣ω̣ςοἰκείως ἐντυγχάνειν̣ἐντυγχάνειν π̣ρ̣ὸςπρὸς ἕκαστον
23 [ἡ]δέωςἡδέως μὲν ἔχε πρὸς πάντας̣πάντας χρῶ δὲ τοῖς
24 [β]ελτί̣σ̣τοι̣ςβελτίστοις οὕτω γὰρ τοῖς μὲν οὐκ ἀπεχθὴς
25 [ἔ]σηιἔσηι τοῖς δὲ φίλος γενήσηι τὰς ἐντεύξεις
26 μὴ ποιοῦ ἀστόχους μηδὲ μα̣κρὰςμακρὰς περὶ
27 [τ]ῶντῶν αὐτῶ̣[ν]αὐτῶν πλησμονὴ γὰρ ἁ̣πάντων@ἁπάντων@
28 [γ]ύ̣μναζ[ε]γύμναζε [σ]αυτὸνσαυτὸν πόνοις ἑ̣κ̣ουσίοιςἑκουσίοις
29 [ὅπω]ςὅπως δύνηι τοὺς ἀκουσί̣ο̣υ̣ς̣ἀκουσίους ὑ̣ποφέρεινὑποφέρειν
30 ὑφ᾽ ὧν κρατ̣εῖσθαικρατεῖσθαι τὴν ψ[υ]χ̣ὴ̣ν̣ψυχὴν [α]ἰσχρὸναἰσχρὸν
30-31 τού∤τ̣ω̣ν̣τού∤των
31 ἐγκράτειαν ἄσ[κει]ἄσκει ἁπ̣[άν]τ̣ωνἁπάντων κέρδου<ς>κέρδους
32 ὀρ[γῆς]ὀργῆς [ἡδονῆς]ἡδονῆς λύπης ἔσῃ δὲ τοιοῦτ̣ο̣ς̣τοιοῦτος ἐὰν
33 κέ̣ρ̣[δη]κέρδη [μὲ]νμὲν εἶναι νομίσῃς δι᾽ ὧν
33-34 εὐδοκιμή∤σει̣ςεὐδοκιμή∤σεις
34 ἀλ̣[λὰ]ἀλλὰ μ̣ὴμὴ δι᾽ ὧν εὐπορήσεις τῇ δὲ ὀργῆι
34-35 πα∤ραπλησίως
35 ἔχε πρ̣ὸςπρὸς τοὺς ἁμαρτάνοντας ὥσπερ
36 ἂν αὐτὸν ἁμαρτ[ά]νονταἁμαρτάνοντα τοὺς ἄ̣λ̣λ̣ουςἄλλους ἕξ̣ε̣ι̣ν̣ἕξειν ἐν
37 δὲ τοῖς τε[ρ]πνοῖςτερπνοῖς αἰσχρὸν ὑπολάβε τῶν μὲν
37-38 οἰ∤κετῶν
38 ἄρχειν ταῖς δ᾽ ἡδοναῖς δουλε̣ύεινδουλεύειν ἐν
39 δὲ τ̣[ο]ῖ̣[ς]τοῖς [λ]υ̣π̣η̣ρ̣ο̣ῖ̣ς̣λυπηροῖς τὰς ἄλλ̣ωνἄλλων ἀτυχίας ἐ̣πιβλέπῃ⸢ς⸣ἐπιβλέπῃς
40 καὶ σαυτὸν ἄνθρωπον ὑπομιμνήσκῃς
40-41 μᾶλ-∤λον
41 διατηρεῖ τὰς τῶν λόγων τὰς τῶν
41-42 χρημά∤των
42 παρακαταθή̣καςπαρακαταθήκας δεῖ γὰρ τοὺς ἀγαθοὺς
42-43 ἄν∤δρας
43 τρόπον ὅρ̣κουὅρκου πιστότερον άποδεικνύναι
44 προσήκειν ἡγ̣ο̣ῦἡγοῦ τοῖς πονηροῖς ἀπιστ̣εῖνἀπιστεῖν
44-45 ὥσ∤περ
45 τ̣ο̣ῖ̣ς̣τοῖς χ̣ρ̣η̣σ̣τοῖςχρηστοῖς πιστεύειν περὶ τῶν
45-46 ἀπορ∤ρήτων
46 μηθενὶ λέγε πλὴν̣πλὴν οἷς ἂν ὁμ̣ῶ̣ςὁμῶς
46-47 συμ∤φέρῃ
47 σιωπᾶσθαι τὰς πράξεις σοί τε [τ]ῶιτῶι
47-48 λέ∤[γο]ντ̣ιλέ∤γοντι
48 [κἀκ]ε̣[ίνοις]κἀκείνοις [τοῖς]τοῖς ἀ̣κ̣ούουσινἀκούουσιν ὅρκ̣ονὅρκον
48-49 ἐπάρα∤τ̣[ον]ἐπάρα∤τον
49 [προσδέχου]προσδέχου [διὰ]διὰ [δύο]δύο [π]ροφάσ̣[ε]ι̣ς̣προφάσεις ἢ̣ σ̣α̣υ̣τ̣ὸ̣[ν]σαυτὸν
50 [αἰτίας]αἰτίας [αἰσχρᾶς]αἰσχρᾶς [ἀπολύων]ἀπολύων [ἢ] τοὺς φί̣λ̣ο̣υςφίλους ἐκ
51 [μεγάλων]μεγάλων [κινδύνων]κινδύνων [ἕνεκα]ἕνεκα χρημάτ̣ω̣ν̣χρημάτων
51-52 μη∤δ̣[ένα]μη∤δένα
52 [θεῶν]θεῶν [ὀμόσῃς]ὀμόσῃς [μηδ᾽]μηδ᾽ [ἂν]ἂν [ε]ὐ̣ορκεῖνεὐορκεῖν μ̣έ̣λλῃςμέλλῃς
53 [δόξεις]δόξεις [γὰρ]γὰρ [τοῖς]τοῖς μ̣ὲνμὲν ἐπιορ̣κε̣ῖ̣νἐπιορκεῖν τοῖς δ̣ὲ̣δὲ
53-54 φιλο∤[χρημάτως]φιλο∤χρημάτως
54 [ἔχει]ν̣ἔχειν |vac:1-2| μηδένα φίλον π̣[ο]ι̣ο̣ῦ̣ποιοῦ πρὶν
55 [ἂν]ἂν [ἐξετάσῃς]ἐξετάσῃς [πῶ]ςπῶς κέχρηται τοῖς πρ̣οτ̣έροιςπροτέροις
56 [φίλοις]φίλοις [ἔλπιζε]ἔλπιζε [γὰ]ργὰρ αὐτὸν καὶ̣καὶ περὶ σὲ γ̣ε̣νέσθαιγενέσθαι
57 [τοιοῦτον]τοιοῦτον [οἷος]οἷος καὶ περὶ ἐκείνους ἐγ̣έ̣νετοἐγένετο
58 [βραδέως]βραδέως [μὲν]μὲν [φίλος]φίλος [γίγν]ο̣υγίγνου γε̣νόμεν[ο]ςγενόμενος δὲ
59 [πειρῶ]πειρῶ [διαμένειν]διαμένειν [ὁμοίως]ὁμοίως [γὰ]ργὰρ αἰσχρὸν
59-60 μηδέ∤ν̣[α]μηδέ∤να
60 [φίλον]φίλον [ἔχειν]ἔχειν [καὶ]καὶ [πολλο]ὺ̣ς̣πολλοὺς ἑταίρους̣ἑταίρους
60-61 μεταλ∤λάσ[σειν]μεταλ∤λάσσειν
61 [μήτε]μήτε [πειρῶ]πειρῶ [μεταβλ]άβηςμεταβλάβης τῶν φίλω̣ν̣φίλων
61-62 μή∤τε
62 ἄ̣[πειρος]ἄπειρος [εἶναι]εἶναι [θέλ]ε̣θέλε τ̣ῶ̣ντῶν ἑταίρων τοῦτο δὲ
63 ποιήσεις ἐὰν μὴ δεόμενος δεῖσθαι προσποιῆι καὶ
64 περὶ τῶν ῥητῶν ὡς̣ὡς ἀπορρήτων ἀνακοινοῦ μὴ
64-65 τυ∤χὼν
65 μὲν πὰρ οὐδὲν βλαβήσηι τυχὼν δὲ μᾶλλον
66 αὐτῶν τὸν τρόπον ἐπιστήσηι δοκίμαζε τοὺς φίλους
67 ἔκ τῆς περὶ τὸν βίον ἀτυχίας καὶ̣καὶ τῆς ἐν τοῖς
67-68 κιν∤δύνοις
68 κοινωνίας τὸ μὲν γὰρ χρυσίον τῷ πυρὶ
68-69 βασα∤νίζομεν
69 τοὺς δὲ φίλους ἐν ταῖς ἀτυ̣χίαιςἀτυχίαις
69-70 γεινώσκο∤μεν
70 οὕτως τε ἄριστα χρήσει τοῖς φίλοις ἐὰν μὴ
71 προσμένῃς τὰς παρ᾽ ἐκείνων δεήσεις ἀλλ᾽
71-72 αὐ̣τεπ∤άγγελτο̣ςαὐτεπ∤άγγελτος
72 αὐτο⸢ῖ⸣ςαὐτοῖς ἐν τοῖς καιροῖς βοηθῇς ὁμοί̣ωςὁμοίως γὰρ
73 αἰσχρὸ̣ν̣αἰσχρὸν εἶναι νόμιζε ὑπὸ τῶν ἐχθρῶν νικᾶ̣σ̣θ̣αινικᾶσθαι
74 ταῖς κακοπαθίαις καὶ ὑπὸ τῶν φίλων ἡττᾶσθαι ταῖς
75 εὐεργεσίαις ἀποδέχου τῶν ἑταίρων μὴ μόνον [το]ὺ̣ςτοὺς
76 ἐπὶ̣ἐπὶ τοῖς καιροῖς δυσχεραίνοντας ἀλλὰ καὶ τοὺς [ἐπ]ὶἐπὶ
77 τ̣οῖςτοῖς ἀγ̣αθοῖςἀγαθοῖς μὴ φθονοῦντας πολλοὶ γὰρ
77-78 ἀτυχ[οῦ]∤σινἀτυχοῦ∤σιν
78 μ̣ὲνμὲν συνάχθονται |vac:1-2| καλῶς δ̣ὲ̣δὲ π̣ρ̣ά̣τ̣τουσιπράττουσι
78-79 [φ]θ[ον]ο̣ῦ̣∤σ̣[ι]ν̣φθονοῦ∤σιν
79 τ̣ῶντῶν ἀ̣πόντων̣ἀπόντων φίλων μέ̣μ̣νησο̣μέμνησο [π]ρὸςπρὸς το̣ὺςτοὺς
79-80 παρ∤όντας
80 ἵνα δοκῇς μη̣δὲμηδὲ τῶν παρό̣[ν]τ̣ωνπαρόντων ὀλιγώρω⸢ς⸣ὀλιγώρως
81 ἔχ̣ε̣ι̣ν̣ἔχειν εἶ̣ναιεἶναι β̣ούλο̣υβούλου τ̣[ὰ]τὰ [π]ε̣ρὶ̣περὶ τ̣ὴντὴν ἐσθῆτα φιλόκαλος
82 μὴ καλλωπιστ̣ήςκαλλωπιστής |vac:1-2| ἔστι δ̣ὲ̣δὲ φιλοκάλου μ̣ὲν̣μὲν τ̣ὸ̣τὸ
82-83 με∤γ[α]λοπ̣ρεπὲςμε∤γαλοπρεπὲς
83 καλλωπιστοῦ δὲ τὸ περίε̣ργονπερίεργον ἀγάπα δὲ
84 [τῶ]ντῶν ὑπ̣αρχόν̣τ̣ων̣ὑπαρχόντων μὴ τὴν ὑπερβάλλουσαν κτῆσιν
85 [ἀ]λ̣λὰἀλλὰ τὴ̣ντὴν μετρίαν ἀ̣π̣[όλ]αυσινἀπόλαυσιν |vac:1-2| καταφρόνει τῶν
86 π̣[ερ]ὶπερὶ τὸν πλοῦτον [σ]π̣ουδαζόντωνσπουδαζόντων |vac:1-2| χρῆσθαι
87 δ̣[ὲ]δὲ τ̣οῖς̣τοῖς ὑπάρχουσ̣ινὑπάρχουσιν ὥσ̣π̣ερὥσπερ ἵππον κ̣τ̣ή̣σαιτόκτήσαιτό τις
87-88 κα∤[λὸ]ν̣κα∤λὸν
88 κακῶς ἱππεύειν ἐπιστάμενος̣ἐπιστάμενος πειρῶ τὸν
89 χ̣ρήματαχρήματα καὶ κτήματα παρασκευάζει̣νπαρασκευάζειν ἔστιν δὲ
90 [χ]ρ̣ή̣ματαχρήματα μὲν τοῖς ἀπολαύειν δυναμένοι̣ςδυναμένοις
90-91 κτήμα∤τ̣α̣κτήμα∤τα
91 δ̣ὲδὲ τοῖς χρῆσθαι κατὰ τρόπον δυναμ̣ένοιςδυναμένοις τίμα
92 τ̣ὴ̣ν̣τὴν ὑπάρχουσαν οὐσίαν δύειν ἕνεκα τοῦ τε
93 ζη̣μ̣ίανζημίαν μεγάλην ῥᾳδίως ὑπενεγκε̣ῖνὑπενεγκεῖν καὶ φίλωι
94 σπουδαίωι δυστυχοῦντι [β]οηθῆσαιβοηθῆσαι πρὸς δὲ τὸν
95 ἄ̣λλονἄλλον βίον μηθὲν ὑπερβ[α]λ̣λόντωςὑπερβαλλόντως ἀλλὰ μετρίως
96 αὐτὴν ἀγάπα |vac:1-2| στέργε μὲ̣ν̣μὲν τὰ παρόντα ζήτει δὲ
97 τὰ βελτείωι μηθενὶ σ[υμ]φορὰνσυμφορὰν ὀνιδίσῃς κοιν̣ὴ̣κοινὴ
98 γὰρ τύχηι καὶ τὸ μέλλ[ον]μέλλον [ἀ]όρατονἀόρατον ἀγαθοὺς εὖ π̣[οίε]ιποίει
99 καλὸς γὰρ θησαυρὸς πα[ρ᾽]παρ᾽ [ἀ]ν̣δρὶἀνδρὶ σπουδαίωι χάρ[ις]χάρις
99-100 [ὀ]φει∤λομένηιὀφει∤λομένηι
100 κακοὺς ὠφε[λῶ]νὠφελῶν ὅμοια πείσῃ τοῖς τ[ὰς]τὰς
101 ἀλλοτρίας κύνας ἐρεθί̣[ζ]ουσιἐρεθίζουσι |vac:1-2| κεῖνα γὰρ τοὺς
101-102 δι[δό]ν∤ταςδιδόν∤τας
102 ὥσπερ τοὺς βλάπτον[τ]α̣ςβλάπτοντας ἀδικοῦσι μί̣σ̣ειμίσει τοὺ̣ςτοὺς
103 κολακεύοντας ὥσπερ τ[οὺ]ςτοὺς ἐξαπατῶ̣ν̣τα̣ς̣ἐξαπατῶντας
103-104 [ἀμφ]ό∤τεροιἀμφό∤τεροι
104 γ[ὰρ]γὰρ πιστευθέντες [το]ὺςτοὺς πιστεύοντας
104-105 ἀ̣δι[κ]οῦ∤σινἀδικοῦ∤σιν
105 ἐὰ̣[ν]ἐὰν δὲ ἀποδέχῃ τῶν̣τῶν φίλων τοὺς πρὸς̣πρὸς τ̣ὰ̣ςτὰς
105-106 φα̣υ∤λοτάτα[ς]φαυ∤λοτάτας
106 χαριζομένους ο̣ὐ̣χοὐχ ἕξεις ἐ[ν]ἐν τῷ βίωι πρὸ̣ςπρὸς
107 τ[ο]ὺ̣ςτοὺς [τὰ]τὰ [βέλ]τ̣ισταβέλτιστα ἀποφαιν[ο]μέν̣ο̣υ̣ς̣ἀποφαινομένους [γ]είνο̣υγείνου πρὸς̣πρὸς
108 τ[οὺς]τοὺς [πλησι]άζονταςπλησιάζοντας ὁμ[ήλ]ι̣κ̣α̣ςὁμήλικας ἀ̣λ̣λ̣[ὰ]ἀλλὰ [μὴ]μὴ [σ]ε̣μ̣νόςσεμνός
109 [τὸν]τὸν [μὲν]μὲν [γὰρ]γὰρ [τ]ῶντῶν ὑπεροπτι[κ]ῶνὑπεροπτικῶν ὄγ̣κ̣ο̣ν̣ὄγκον μόλ[ι]ςμόλις τις̣τις ἂν
110 [ὑπομείνει]ενὑπομείνειεν τὸν δὲ τῶν̣τῶν ὁμηλίκων τρόπον
111 ἅ̣π̣α̣[ντες]ἅπαντες [ἡδ]έωςἡδέως ὑποφέ[ρ]ο̣υσινὑποφέρουσιν |vac:1-2| ὁμιλητικὸς
112 δ᾽ ἔσῃ [μὴ]μὴ [δ]ύσεριςδύσερις ὢν [μη]δ[ὲ]μηδὲ δυσάρεστος
112-113 μη∤δὲ
113 πρ̣[ὸς]πρὸς [πά]νταπάντα φιλόνικ̣ο̣ς̣φιλόνικος μηδὲ πρὸς τὰς τῶν
114 πλησ̣[ιαζ]όντωνπλησιαζόντων ὀργὰς τ̣ραχ̣έωςτραχέως ἀπαντῶν
115 μηδὲν ἀδίκως ὀργίζου ἀλλὰ θυμουμένους
116 μὲν αὐτοῖς εἴκων παυομ̣ένοιςπαυομένοις δὲ τῆς ὀργῆς
116-117 ἐπι∤πλήττων
117 μηδὲ παρὰ σ̣π̣ο̣υδαίασπουδαία τοῖς γελοίοις
118 χαίρων τὸ γὰρ ἄκαιρον παν̣ταχοῦπανταχοῦ λυπηρόν
118-119 μη∤δὲ
119 τὰς χάριτας ἀχαρίστου̣ςἀχαρίστους χαριζό̣μενοςχαριζόμενος ὅπερ
120 πάσχουσι οἱ πολλοὶ ποιοῦν̣τ̣εςποιοῦντες μὲν ἡδέως δὲ τοῖς
121 φίλοις ὑπουργοῦντες μηδὲ φιλαίτιος ὢν βαθὺ
122 γὰρ μηδὲ φιλεπιτιμητὴς παροξυντικὸν γάρ
123 εὐλαβοῦ τὰς ἐν τοῖς πόθοι[ς]πόθοις σ̣υνουσίαςσυνουσίας ἐὰν δέ
124 ποτὲ τοιοῦτόν τι̣τι συμβῆι |vac:1-2| ἐξανίστασο πρὸ μέθης
125 ὅταν γὰρ νοῦς ὑπ᾽ οἴνου διαφθαρῆι τὸ αὐτὸ πάσχει
126 τοῖς ἅρμασι τοῖς τοὺς ἡνιόχους ἀποβαλοῦσι |vac:1-2| κεῖνά
127 τε γ̣ὰργὰρ ἀτάκτ̣ωςἀτάκτως φέρεται̣φέρεται διαμαρτάνοντα τῶν
127-128 εὐθυ∤νόν̣τωνεὐθυ∤νόντων
128 |vac:1-2| τε ψυχὴι πολλὰ σφάλλεται
128-129 διαφθαρεί∤σης
129 τῆς διανοίας |vac:1-2| ἀθάνατ̣αἀθάνατα μὲν φρ̣όνειφρόνει τῶι
129-130 μεγα∤λόψυχος
130 εἶναι θνητὰ δ̣ὲ̣δὲ τῶι συμμέτρως
130-131 ἀπολαύ∤ειν
131 τῶν ὑπαρχόν̣τ̣ωνὑπαρχόντων |vac:1-2| ἡγοῦ τὴν παιδείαν
131-132 τοσού∤τωι̣τοσού∤τωι
132 μεῖζον ἀγαθ̣ὸ̣ν̣ἀγαθὸν ε̣ἶναιεἶναι τῆς ἀπαιδευσίας |vac:1-2| ὅσωι
133 τὰ μὲν ἄλλα μοχθηρὰ πάντα κερσαίνοντες
133-134 πράτ∤τουσιν
134 |vac:1-2| αὕτη̣αὕτη δὲ̣δὲ μό̣νηιμόνηι τῶν μοχθηρῶν καὶ
134-135 προσ∤εζημί̣ωσεπροσ∤εζημίωσε
135 τοὺς ἔχοντας |vac:1-2| πολλάκις γὰρ τοῖς λόγοις
136 ἐλοίπησαν τού̣τ̣ο̣υ̣ςτούτους ὧν τοῖς ἔργοις τὴν
136-137 τειμω∤ρίαν
137 ἔδοσαν |vac:1-2| οὓς ἐὰν βούληι̣βούληι ποιήσασθαι φίλους
138 ἀγαθόν τι λέγε πρὸς τοὺς ἀπα̣γγέλλονταςἀπαγγέλλοντας |vac:1-2| ἀρχὴ
139 γὰ̣ρ̣γὰρ φιλίας μὲν ἔπαινος |vac:1-2| ἔχθρας δὲ ψόγος
140 βου̣λευόμενοςβουλευόμενος παραδεί̣γματαπαραδείγματα ποιοῦ τὰ
140-141 παρε∤ληλυθότα
141 τῶ̣ντῶν μελλόντων τὸ γὰρ ἀφανὲς
142 ἐκ τοῦ φανεροῦ ταχίστην ἔχει διάγνωσιν
142-143 βου∤λεύου
143 μὲν βραδέως ποιεῖ δὲ ταχέως τὰ
143-144 δο∤θέντα
144 ἡγοῦ κράτιστα |vac:1-2| παρὰ μὲν̣μὲν τῶν θ̣ε̣ῶ̣νθεῶν
145 εὐτυχί̣ανεὐτυχίαν παρὰ δ᾽ ἡμῶν αὐτῶν εὐβο̣υλίανεὐβουλίαν
146 περὶ ὧν ἐὰν αἰσχύνηι παρρησιάσασθ̣αιπαρρησιάσασθαι |vac:1-2| βούλ⸢ῃ⸣βούλῃ
147 δέ τιν̣ιτινι τῶ̣ντῶν φίλων ἀνακοινώσασθαι |vac:1-2| χρῶι τοῖς
148 λόγοις ὡς περὶ ἀλλοτρίου του πράγματος |vac:1-2| οὕτ̣ωιοὕτωι
149 γὰρ τήν τε ἐκείνου γνώμην αἰσθήσηι |vac:1-2| καὶ
149-150 σ̣⸢ε⸣∤αυ̣τὸνσε∤αυτὸν
150 οὐ καταφανῆι ποιήσεις |vac:1-2| ὅταν ὑπὲρ
150-151 σ⸢ε⸣∤αυτοῦσε∤αυτοῦ
151 τινι μέλλῃς συμβουλεύεσθαι |vac:1-2| σκό̣π̣εισκόπει
152 πρῶτο̣νπρῶτον πῶς ὑπὲρ̣ὑπὲρ τῶν διῴκηκ̣ενδιῴκηκεν
153 γὰρ κακῶ̣ςκακῶς διανοη̣θεὶ[ς]διανοηθεὶς ὑπὲρ τῶν οἰκείων
154 οὐδέποτε κα̣λ̣ῶςκαλῶς β̣ουλεύσεταιβουλεύσεται περὶ τῶν̣τῶν
155 ἀλλοτ̣ρίωνἀλλοτρίων |vac:1-2| οὕτως δ᾽ ἂν μάλιστα παροξυνθ̣είηςπαροξυνθείης
156 εἰ τὰς σ̣υ̣μφο̣ρὰς̣συμφορὰς τὰς ἐκ τῆς συμβουλίαις
157 ἐπιβλέψειας |vac:1-2| ὥ̣σ̣περὥσπερ γὰρ καὶ τῆς ὑγεαίας
158 ἐπιμέλειαν̣ἐπιμέλειαν π̣λείστηνπλείστην ἔχομεν |vac:1-2| οὕτωι καὶ
159 τὸν ἔχοντα τὰς λύπας τὰς ἐκ τῆς
159-160 ἀρρω∤στίας
160 |vac:1-2| ἀνα̣μιμ̣νῄσκωμενἀναμιμνῄσκωμεν |vac:1-2| μειμοῦ τὰ
161 τῶν βασιλέ̣ω̣ν̣βασιλέων [ἤ]θηιἤθηι καὶ δίωκε τἀκείν̣ω̣⸢ν⸣τἀκείνων
162 |gap:12| δόξεις γὰρ αὐτοὺς
162-163 ἀποδέ∤χεσθαι
163 καὶ ζ̣ηλοῦζηλοῦ τὰς ἐκείνων ὥστε σοι̣σοι
164 συμβήσετα[ι]συμβήσεται |vac:1-2| π̣αρὰπαρὰ μ̣ὲνμὲν τῷ πλήθει
164-165 εὐδο∤κιμεῖν̣εὐδο∤κιμεῖν
165 καὶ τ̣ὴ̣ντὴν παρ᾽ ἐκείνων εὔνοιαν
166 βεβαι̣οτ̣ά̣τηνβεβαιοτάτην ἔ̣χ̣εινἔχειν |vac:1-2| πείθου μὲν καὶ τοῖς
167 νόμο̣ιςνόμοις τ̣οῖςτοῖς ὑπ̣ὸ̣ὑπὸ τ̣ῶντῶν βασιλέων κειμένοις
168 ἰσχυ̣ρότ̣ατον̣ἰσχυρότατον δ̣ὲ̣δὲ τοῦ νόμου |vac:1-2| ἡγοῦ τὸν@
169 ἐκε̣ίνωνἐκείνων τρ̣ό̣πον̣τρόπον τῶν ἄλλων |vac:1-2| ὥσπερ
170 γ̣ὰ̣ρ̣γὰρ τ̣ὸ̣ν̣τὸν ἐν δη̣μοκρα̣τίᾳδημοκρατίᾳ π̣ισ̣τ̣ε̣υ̣ό̣μ̣εν[ο]ν̣πιστευόμενον
171 τὸ πλῆθος δε̣ῖδεῖ θεραπεύειν |vac:1-2| οὕτως καὶ
172 τὸ̣ντὸν ἐ̣νἐν μονα̣ρχ̣ίᾳμοναρχίᾳ κατοικοῦντα βασιλέα
173 προσή̣κειπροσήκει θαυμάζειν |vac:1-2| εἰς ἀρχὴν
173-174 κατ̣α∤σταθεὶ̣ς̣κατα∤σταθεὶς
174 μηθεν̣ὶμηθενὶ χρῶι πονηρῶι πρὸς τ̣ὰςτὰς
175 διοική̣σειςδιοικήσεις |vac:1-2| ὧν [γ]ὰργὰρ ἂ̣ν̣ἂν ἐκεῖν̣οςἐκεῖνος ἁ̣μ̣άρτῃἁμάρτῃ
176 σοὶ τὰς αἰτ̣ίαςαἰτίας ἀναθήσουσιν |vac:1-2| ἐκ τῶν
177 κοινῶν ἐπιμελ̣ειῶνἐπιμελειῶν ἀπαλλάττου μὴι
178 πλουσιώτερος ἀλλ᾽ ἐνδοξότερος
178-179 πολ∤λῶν
179 γὰρ χρημάτων̣χρημάτων κρείττων παρὰ το̣ῦτοῦ
180 πλήθους ἔπαινος |vac:1-2| μηθενὶ πονηρῶι
181 πράγματι συνη̣γό̣ρεισυνηγόρει |vac:1-2| δό̣ξειςδόξεις γὰρ καὶ
181-182 αὐ∤τὸς
182 τοιοῦτος εἶναι οἷόσπερ καὶ τοῖς ἄλλοις̣ἄλλοις
183 π̣ρ̣ά̣τ̣τ̣ο̣υ̣σινπράττουσιν ἐὰν βοηθῆις |vac:1-2|
183-184 παρασκεύα∤ζ̣επαρασκεύα∤ζε
184 ἐσαυτὸν πλέον ἔχειν |vac:1-2| δυνάμενος
185 ἀ̣νέχ̣ουἀνέχου δ̣ὲ̣δὲ τὸ ἴσον̣ἴσον ἔχων |vac:1-2| ἵνα δοκῇς
186 ὀρέγεσθ̣αιὀρέγεσθαι τῆς δικαιοσύνης μὴ δι᾽
187 ἀσθένει̣α̣νἀσθένειαν ἀλλὰ δ᾽ ἐπε[ί]κειανἐπείκειαν |vac:1-2| ἀνέχου
187-188 δι∤καίαν
188 πενί̣α̣νπενίαν πλοῦτον̣πλοῦτον ἄ̣δικονἄδικον τοσούτῳ
189 τε̣τε κρείττωι δικαιοσύνη χ̣ρημάτωνχρημάτων ὅσῳ τοὺς
190 μὲν ζῶντας ὠφέλεια̣ν̣ὠφέλειαν τ̣ὸτὸ δὲ καὶ
190-191 τελ̣ευτή∤σα̣σ[ι]τελευτή∤σασι
191 δόξαν παρασκευάζει καὶ ἐκείνων μὲν
192 το̣ῖς̣τοῖς σπουδαίοις μέτεστι το̣ύ̣[τ]ω̣ντούτων δὲ τ̣οῖςτοῖς
192-193 μο∤χ̣θ̣ηροῖςμο∤χθηροῖς
193 ἀδύνατ̣ο̣νἀδύνατον μεταλ̣α̣β̣εῖνμεταλαβεῖν |vac:1-2| μηδέ̣ν̣αμηδένα
194 ζήλου τῶν ἐξ ἀδικία[ς]ἀδικίας κ̣ε̣ρδ̣αινόντ̣ω̣νκερδαινόντων
195 ἀλλ̣ὰ̣ἀλλὰ μ̣ᾶ̣λλον̣μᾶλλον ἀπ̣οδέχου̣ἀποδέχου τ̣οὺςτοὺς ἀπὸ
195-196 δικαιοσύ∤ν̣η̣ςδικαιοσύ∤νης
196 ἀποζημιωθέ̣νταςἀποζημιωθέντας |vac:1-2| οἱ γ̣ὰ̣ργὰρ δίκαιοι τῶν̣@τῶν@
197 ἀδίκων ἄλλων π̣λεονεκ̣τ̣οῦσινπλεονεκτοῦσιν ἀλλ᾽ οὖν
198 ἐλπ̣ίσιἐλπίσι γε σπουδαία̣ιςσπουδαίαις προέ̣χουσιπροέχουσι |vac:1-2| πάντων
199 μὲν ἐπιπολ̣ὺ̣ἐπιπολὺ τῶν περὶ τὸν̣τὸν βίον |vac:1-2| μάλιστα̣μάλιστα δὲ
200 τὴν αὐτοῦ φρόνησιν ἀσ̣κ̣εῖ̣ν̣ἀσκεῖν |vac:1-2| μέγιστον̣μέγιστον γὰρ
201 ἐλ[α]χ̣ίστ̣ω̣ι̣ἐλαχίστωι ν̣ο̣ῦ̣ς̣νοῦς ἀ̣γαθ̣ὸς̣ἀγαθὸς [ἐν]ἐν [ἀν]θ̣ρ̣ώ̣π̣ουἀνθρώπου σώματι
202 [π]ει̣ρῶιπειρῶι τὸ μὲν σῶμα εἶνα̣ι̣εἶναι φιλόσοφον̣φιλόσοφον |vac:1-2| ἵνα
203 τ̣ῷ̣τῷ μ̣ὲνμὲν ἐπιτελεῖν δύνηι τὰ̣τὰ δόξαντα |vac:1-2| τῇ δὲ
203-204 φρ̣ο̣∤νε[ῖ]νφρο∤νεῖν
204 δύνηι τὰ συ̣μ̣φέρο̣ν̣[τα]συμφέροντα |vac:1-2| πᾶν τι ἂν
204-205 μέλ∤λῃ[ς]μέλ∤λῃς
205 λέγε̣ινλέγειν ἐπισκόπει πρό̣τ̣ε̣ρ̣[ό]νπρότερόν τις γνώμηι
205-206 πολ∤λο[ῖ]ς̣πολ∤λοῖς
206 γὰρ γλῶττ̣αγλῶττα προτρέ̣χ̣ε̣ιπροτρέχει τῆς διανοίας |vac:1-2|
206-207 νό∤μ̣ιζ̣ενό∤μιζε
207 τῶν ἀνθρωπίνων μηδὲν εἶναι βέβαιον
208 οὕτω̣οὕτω γὰρ οὔτ᾽ εὐτυχῶν ἔσηι περιχαρὴς οὔτ᾽
208-209 ἀτυ∤χῶν
209 περίλοιπος |vac:1-2| δύο ποι̣οῦποιοῦ καιροὺς τοῦ λέγειν
210 ὑπὲρ ὧ̣νὧν οἶσθας σαφῶς περὶ ὧν ἦν ἀναγκαῖον
211 εἰπεῖν |vac:1-2| ἐν τούτοις γὰρ μόνο̣ν̣μόνον λόγον στήσας@
212 κρείττων |vac:1-2| ἐν δὲ τοῖς ἄλλ̣οιςἄλλοις ἄμεινον σειγᾶν
213 λέ̣γεινλέγειν |vac:1-2| χαῖρε μὲν̣μὲν ἐπὶ τοῖς συμβαίνουσιν τῶ⸢ν⸣τῶν
214 ἀγαθῶν |vac:1-2| λυποῦ δὲ με̣τρίωςμετρίως τοῖς γινομένοις
215 τῶν κακῶν |vac:1-2| γείνου δ᾽ ἐν τοῖς̣τοῖς ἄλλοις μηδ᾽ ἐν
215-216 ἑτέ∤ροις
216 αὐτῶν διάδηλος |vac:1-2| ἄτοπο̣ν̣ἄτοπον γὰρ τὴν μὲν
216-217 οὐ∤σίαν
217 κρύπτειν |vac:1-2| ταῖς οἰκήσεσι |vac:1-2| τὴν δὲ διάνοιαν
218 φα̣νερὰνφανερὰν ἔχοντας περιπατεῖν |vac:1-2| μᾶλλον
218-219 ε[ὐ]λα∤βοῦεὐλα∤βοῦ
219 ψόγον κίνδυνον δεῖ γὰρ εἶναι φοβερ|gap:1|[τ]οῖςφοβερ|gap:1|τοῖς
220 μὲν φα̣ύ̣λ̣οιςφαύλοις τὴν τοῦ βίου τελευτὴν τοῖς δὲ
221 σπουδ̣[α]ίοιςσπουδαίοις τὴν ἐν τῶι ζῆν ἀδοξίαν |vac:1-2|
221-222 μά∤λιστ̣[α]μά∤λιστα
222 πε̣[ι]ρῶιπειρῶι ζῆν κατ᾽ ἀσφάλειαν ἐὰν δέ πού σοι
223 συμβ̣ῆ̣ισυμβῆι κ̣[ι]νδυνεύεινκινδυνεύειν ζήτει τὴν [ἐ]κ̣ἐκ τοῦ πολ̣έμουπολέμου
224 σωτηρίαν μετὰ δόξης ἀλλὰ μὴ μετ᾽ αἰσχρᾶς
224-225 φή̣∤μηςφή∤μης
225 τὸ μὲν γὰρ τελευτῆσαι πάντων
225-226 πεπρω∤μένη
226 κ̣α̣τ̣έκρινεκατέκρινε τὸ δὲ καλῶς ἀποθανεῖν
227 ἴδιον |gap:2| τοῖς σπουδαίοι̣ςσπουδαίοις ἀπονέμειν |vac:1-2| καὶ μὴι
228 θαυμ̣α̣ζ̣έ̣τ̣ωθαυμαζέτω εἰ πολλὰ τῶν εἰρημένων οὐ
229 πρέπει σ̣ο̣ι̣σοι πρὸς τὴν παροῦσαν ἡλικίαν οὐ γὰρ
230 ἐμὲ τοῦ[τ]οτοῦτο διέλαθεν ἀλλὰ προειλόμην σοι διὰ
231 τῆς αὐτ̣ῆ̣ςαὐτῆς πραγματείας ἅμα τοῦ τε παρόντος
232 βίου [σ]υ̣μ̣βουλίανσυμβουλίαν ἔχοντ᾽ εἰπεῖν καὶ τοῦ
232-233 μέλλον∤τος
233 χ̣ρ̣ό̣ν̣ο̣υ̣χρόνου παραγγέλματα καταλιπεῖν τὴν μὲν
234 γὰρ το̣ύτω̣ν̣τούτων χρείαν ῥᾳδίως εἰδήσεις τὸν δὲ
234-235 συμ∤βουλ̣εύσ̣ο̣ντασυμ∤βουλεύσοντα
235 μετ᾽ ε[ὐ]ν̣οίαςεὐνοίας χαλεπῶς εὑρήσ̣ει̣ς̣εὑρήσεις
236 ὅπως σὺν̣σὺν τὰ λοιπὰ μὴ παρ᾽ ἑτέρων ζητῇς
237 ἀλλ᾽ ἐντ[ε]ῦθενἐντεῦθεν ὥσπερ ἐκ ταμιείου λαμβάνῃς
238 ᾤμην δεῖν μηθὲν παραλειπεῖν ὧν εἶχόν σοι
239 συμβου̣[λε]ύ̣εινσυμβουλεύειν |vac:1-2| πολλὴν δ᾽ ἐν τοῖς θεοῖς
240 χάριν [σ]χ̣[ο]ί̣ηνσχοίην ἔχων περὶ σοῦ τυγχάνω |vac:1-2| τῶν
241 γὰρ ἄλλ̣ω[ν]ἄλλων τ̣οὺςτοὺς πλείσ[τ]ουςπλείστους εὑρήσομεν ὥσπερ
242 τῶν σι̣τ̣ί̣ω̣ν̣σιτίων τοῖς ὕδασι μᾶ̣λ̣λονμᾶλλον τοῖς ὑγ̣ι̣ε̣ι̣ν̣ο̣ῖ̣ς̣ὑγιεινοῖς
243 χαίρον[τας]χαίροντας οὕτως καὶ τῶν φίλων τοῖς̣τοῖς
243-244 σ̣[υν]∤εξαμαρ[τά]ν̣ουσισυν∤εξαμαρτάνουσι
244 μᾶλλον τοῖς νουθετο̣ῦ̣[σι]νουθετοῦσι
245 πλ̣ησ[ι]άζ̣[ο]ν̣ταςπλησιάζοντας |vac:1-2| σὲ δὲ νομίζωι τοὐνα̣ν̣[τίον]τοὐναντίον
246 |gap:15| τεκμηρίωι χρώμενος [τῆι]τῆι
247 περὶ τὴν ἄλλην παιδείαν φιλοπονεί[αι]φιλοπονείαι
248 νια{νια} μόνωι |vac:1-2| τὸν γὰρ αὑτῶι τὰ βέ[λ]τιστα̣βέλτιστα [π]ράττ̣ε̣ι̣ν̣πράττειν
249 ἐπιτάσσοντα τοῦτον εἰκὸς κα[ὶ]καὶ τῶν [ἄλλ]ωνἄλλων τ̣ο̣ὺ̣ς̣τοὺς
250 ἐπὶ τὴν ἀρετὴν παρακαλο[ῦ]νταςπαρακαλοῦντας ἀπ̣[οδέ]χ̣εσθ̣αιἀποδέχεσθαι
251 μᾶλλον δ᾽ ἂν ὀρεχθῇς παρ[οξ]υνθῆνα[ι]παροξυνθῆναι [τ]ῶντῶν
251-252 [κ]α∤λῶνκα∤λῶν
252 εἰ καταμάθοις ὅτι καὶ [ἡ]δονὰςἡδονὰς ἐ[κ]ἐκ [τ]ούτ̣ω̣ντούτων
253 μόνον γνησίως ἔ̣χ̣ο̣μ̣ε̣[ν]ἔχομεν ἐ̣κἐκ τοῦ γὰ[ρ]γὰρ [ῥ]ᾳ̣θυμε̣[ῖ]νῥᾳθυμεῖν
254 τὰς πλησμονὰς ἀγαπᾶν εὐθέως [αἱ]αἱ [λῦ]π̣αιλῦπαι τ̣α̣ῖ̣ς̣ταῖς
255 ἡδοναῖς παραπεπήγασιν τὸ δὲ περὶ̣περὶ [τὴ]ντὴν
255-256 ἀρε∤τὴν
256 φιλόπονον καὶ σω̣φ̣ρ̣όνωςσωφρόνως τὸ̣[ν]τὸν αὑτ̣ο̣[ῦ]αὑτοῦ
257 βίον οἰκονομεῖν ἀεὶ τὰς τέρψε̣ιςτέρψεις ε̣[ἰλ]ι̣κρ̣ινεῖςεἰλικρινεῖς
258 καὶ βεβαίας ἀποδίδωσι |vac:1-2| κἀκε̣[ῖ]θε[ν]κἀκεῖθεν μ̣ὲνμὲν
258-259 πρό∤τερον
259 ἡσθέντες ὕστερον ἐλυπ̣ήθημ̣ενἐλυπήθημεν
259-260 ἐν∤τεῦθεν
260 δὲ μετὰ τὰς λ̣ύ̣π̣α̣ς̣λύπας ἡ̣δ̣ονὰς̣ἡδονὰς ἔ̣χομενἔχομεν
261 ἅπασι δὲ τοῖς ἔργοι[ς]ἔργοις οὐχ οὕτως τῆς [ἀ]ρχῆςἀρχῆς
262 μνημονεύομεν ὡ̣ς̣ὡς [α]ὐ̣τῆςαὐτῆς τε̣λε[ιοτ]ά̣τηντελειοτάτην
263 τὴν αἴσθησιν λαμβάν[ο]μενλαμβάνομεν |vac:1-2| τὰ |vac:1-2| γὰρ
264 π̣λ̣ε̣ῖ̣σ̣τ̣α̣πλεῖστα τ̣ῶ̣ν̣τῶν περὶ τ̣ὸ̣[ν]τὸν [βίον]βίον [οὐ]οὐ |gap:5_precision=low| τ̣ὰτὰ
264-265 πρά∤γματα
265 ἀπόλλυμεν [ἀλλὰ]ἀλλὰ [τῶν]τῶν
265-266 ἀ̣π̣[οβα]ινόν∤τωνἀποβαινόν∤των
266 ἕνεκα διαπον[οῦμεν]διαπονοῦμεν |vac:1-2| ἐνθ̣[υμοῦ]ἐνθυμοῦ [δ]ὲδὲ
267 διότι τοῖς μὲν φαύλοι̣[ς]φαύλοις ἐ̣ν̣δέχε̣τ̣α̣ι̣ἐνδέχεται π̣ά̣ν̣[τα]πάντα
268 τὰ δοθέντα πράττειν εὐθ̣ὺςεὐθὺς γὰρ το̣[ι]αύ̣[τ]ηντοιαύτην τὴν
269 τοῦ βίου πεποίηνται ὑπόθεσιν |vac:1-2| τοῖ̣[ς]τοῖς δὲ
269-270 σπου∤δαίοις
270 οὐχ οἷόν τε τ̣ῆ̣ς̣τῆς ἀ̣ρετῆςἀρετῆς ἀμε̣λ̣ε̣ῖνἀμελεῖν διὰ
271 τὸ π̣ολλοὺςπολλοὺς ἔχειν τ̣ο̣ὺ̣ς̣τοὺς [ἐ]πιπλήξα̣νταςἐπιπλήξαντας |vac:1-2|
271-272 πάν∤τες
272 γὰρ μεισοῦσιν οὐχ̣οὐχ οὕ[τ]ωςοὕτως τοὺς̣τοὺς
272-273 ἐξαμαρ∤τ̣άνονταςἐξαμαρ∤τάνοντας
273 ὡς τ̣[οὺς]τοὺς ἐ̣[πιεικ]εῖςἐπιεικεῖς μὲν ἐν|gap:3|αι
274 φ[ή]σανταςφήσαντας μη[δὲν]μηδὲν [δὲ]δὲ [τῶν]τῶν [τυχ]όντ̣ω̣ντυχόντων
274-275 δια∤φέροντας
275 εἰκό[τως]εἰκότως |vac:1-2| [ὅπου]ὅπου [γὰρ]γὰρ [τοὺς]τοὺς λόγωι μόνον
276 ψευδομένους̣ψευδομένους ἀ̣π̣ο̣[δο]κ̣ι̣μ̣ά̣ζ̣ο̣μ̣ε̣[ν]ἀποδοκιμάζομεν |vac:1-2| πού
277 γ̣ε̣γε τοὺς τῶι βίωι κατὰ πᾶν ἐλαττουμέ[νους]ἐλαττουμένους [οὐ]οὐ
278 φα̣ύλουςφαύλους εἶναι νομίζομεν |vac:1-2| δικαίως̣δικαίως [δ᾽]δ᾽ [ἂν]ἂν [τοὺς]τοὺς
279 τ[ο]ιούτουςτοιούτους ὑπολάβοιμεν μ̣ὴ̣μὴ μόνον εἰ̣ς̣εἰς
279-280 [αὑ]∤[το]ὺςαὑ∤τοὺς
280 ἁμαρτάνειν ἀλλὰ καὶ τῆς τύχης α[ὑτοὺς]αὑτοὺς
281 πρ̣οδόταςπροδότας ὑπάρχειν |vac:1-2| ἡμεῖν γὰρ αὐτοῖς [καὶ]καὶ
282 φ[ί]λουςφίλους καὶ δόξαν καὶ χρήματα ἐνεχείρ[ισεν]ἐνεχείρισεν
283 ο̣ἱ̣οἱ δὲ ⁽φαυς⁾σφᾶς αὐτοὺς ἀναξίους τῆς
283-284 ὑπα[ρχού]∤[σ]ηςὑπαρχού∤σης
284 εὐδαιμονίας κατέστησαν |vac:1-2| εἰ δ[ὲ]δὲ [δεῖ]δεῖ
285 τοῦτον ὄντα τῆς τῶν θεῶν στοχάσα[σθαι]στοχάσασθαι
286 διανοίας ἡγοῦμαι καὶ ἐκείνους ἐπὶ τ̣[οῖς]τοῖς
287 ο̣ἰ̣κ̣ε̣ι̣[ο]τάτοιςοἰκειοτάτοις ζηλώσε[ι]νζηλώσειν πῶς ἔχ[ο]υ̣σ[ι]ἔχουσι [πρὸς]πρὸς
288 τοὺς σπουδαίους κα[ὶ]καὶ [φαύλου]ςφαύλους τῶν ἀνθ[ρώπων]ἀνθρώπων
289 ζεὺς γὰρ̣γὰρ ἡρ̣[α]κ̣λέαἡρακλέα καὶ [τάντα]λ̣οντάνταλον γεν̣ν̣[ήσας]γεννήσας
290 ὡς οἱ μῦθοι [λέγουσι]ν̣λέγουσιν [καὶ]καὶ [πά]ντεςπάντες ἱσ[τοροῦσι]ἱστοροῦσι
291 τὸν μὲν διὰ [τὴν]τὴν [ἀρετὴν]ἀρετὴν [ἀθάνα]τ̣ο̣ν̣ἀθάνατον ἐπ[οίησεν]ἐποίησεν
292 τὸν δὲ δι̣ὰ̣διὰ τὴν κακίαν ταῖς μεγίσταις
292-293 [τιμω]∤ρίαιςτιμω∤ρίαις
293 ἐκόλασεν ο[ἷ]ςοἷς χρῆ σε παραδείγμ[ασιν]παραδείγμασιν
293-294 [χρώ]∤μενονχρώ∤μενον
294 ὀρέγεσθαι τῆς καλοκαγαθ̣ί̣α̣[ς]καλοκαγαθίας [καὶ]καὶ [μὴ]μὴ
295 μόνον τοῖς ὑφ᾽ ἡμῶν εἰρημένοις ἐ̣[μμένειν]ἐμμένειν
296 @ἀλλὰ καὶ τῶν ποιη̣τῶνποιητῶν τὰ βέλτιστα
296-297 [μανθά]∤νεινμανθά∤νειν
297 καὶ τῶν ἄλλων σοφιστῶν εἴ τ[ι]τι [χρήσιμον]χρήσιμον
298 εἰρήκασιν ἀναγεινώ̣σ̣κ̣[ει]ν̣ἀναγεινώσκειν |vac:1-2| ὥ[σπερ]ὥσπερ [γὰρ]γὰρ [τὴν]τὴν
299 μέλιτταν ὁρῶμεν ἐφ᾽ ἅπαντ[α]ἅπαντα μ̣[ὲν]μὲν [τὰ]τὰ
299-300 [βλαστή]∤ματαβλαστή∤ματα
300 καθιζάνουσαν ἀφ᾽ ἑκ[άστου]ἑκάστου [δὲ]δὲ [τὰ]τὰ
301 χρήσιμα λαμβάν[ο]υ̣σ̣α̣ν̣λαμβάνουσαν |vac:1-2| [οὕτω]οὕτω [δεῖ]δεῖ [καὶ]καὶ [τοὺς]τοὺς
302 πα[ι]δ̣είαςπαιδείας ὀρεγομέ[νο]υςὀρεγομένους μ[ηδ]εν[ὸς]μηδενὸς [μὲν]μὲν [ἀπείρως]ἀπείρως
303 ἔχ[ει]νἔχειν πάντοθε̣[ν]πάντοθεν [δ]ὲδὲ τὰ χ̣ρ̣ή̣σ̣ι̣[μα]χρήσιμα [συλλέγειν]συλλέγειν
304 μ[άλισ]ταμάλιστα γὰρ ἄν τις [ἐκ]ἐκ ταύτ[ης]ταύτης [τ]ῆ̣ς̣τῆς ἐ̣[πιμελείας]ἐπιμελείας
305 τὰς τῆς φύσεως [ἁμ]αρτίαςἁμαρτίας ἐπ̣[ικρατήσειεν]ἐπικρατήσειεν
306 ἰ[σοκ]ρ̣άτ̣ουςἰσοκράτους [πρὸς]πρὸς
307 [δ]η[μ]ό̣ν̣[ι]κονδημόνικον
308 [π]α̣ρ̣α̣ίνε[σις]παραίνεσις