Sematia

61327.xml

TM: 61327HGV: Date: – Place:

1 m1 S-1 [δραχμὰς]δραχμὰς [ἐνεκ]άλεσένἐνεκάλεσέν μοι
2 [χαριζόμενο]ςχαριζόμενος , τ̣ῶ̣ντῶν δὲ
3 [ἑπ]τὰἑπτὰ ταλάντων
3-4 ἐγγυ∤[ητής]ἐγγυ∤ητής
4 [μου]μου [ἐγέ]νετοἐγένετο
4-5 ἡγού∤[μενος]ἡγού∤μενος
5 [ἱκαν]ὴ̣ν̣ἱκανὴν πα̣ρ'παρ'
5-6 ἐ∤[μοῦ]ἐ∤μοῦ
6 [πίστι]ν̣πίστιν ἔχειν τὸ
7 [χρυσίον]χρυσίον [τὸ]τὸ [π]α̣ρ᾽παρ᾽ ἑαυτῷ
8 [κείμενον]κείμενον [.]. S-2 ὡ̣ςὡς μὲν
8-9 τοί∤[νυν]τοί∤νυν
9 [ἦν]ἦν [τέ]τέ [μο]ι̣μοι [π]ο̣λλὰπολλὰ
10 [χρήματ᾽]χρήματ᾽ [ἐνθάδ]εἐνθάδε καὶ
11 [ταῦτ᾽]ταῦτ᾽ [ἐπὶ]ἐπὶ [τῇ]τῇ [τούτου]τούτου
11-12 [τρα]∤[πέζῃ]τρα∤πέζῃ
12 [κεῖταί]κεῖταί [μ]οιμοι , καὶ
13 [ἐκ]ἐκ [τῶν]τῶν [ἔργων]ἔργων τ̣ῶντῶν
13-14 Πα∤[σίωνος]Πα∤σίωνος
14 [ὑμῖν]ὑμῖν
14-15 [δ]ε̣δ̣ή̣λ̣ω̣∤[κα]δεδήλω∤κα
15 [καὶ]καὶ [παρὰ]παρὰ [τῶ]ν̣τῶν
15-16 εἰ̣δ̣ό̣∤[των]εἰδό∤των
16 [ἀκηκόατε]ἀκηκόατε [.].
16-17 S-3 [δ]οκεῖ∤[τε]δοκεῖ∤τε
17 [δέ]δέ [μοι]μοι [,], [ὦ] [ἄνδρ]εςἄνδρες
17-18 δι∤[κασταί]δι∤κασταί
18 [,], [ἄριστ᾽]ἄριστ᾽ [ἂν]ἂν
18-19 [γνῶ]∤[ναι]γνῶ∤ναι
19 [περὶ]περὶ [ὧν]ὧν
19-20 [ἀμφισβη]∤[τοῦμεν]ἀμφισβη∤τοῦμεν
20 [,], [ἀναμνησθέντες]ἀναμνησθέντες
21 [ἐκεῖνον]ἐκεῖνον [τὸν]τὸν [χρόνον]χρόνον [,],
22 [καὶ]καὶ [τὰ]τὰ [πράγματα]πράγματα π̣ῶςπῶς
23 [εἶχεν]εἶχεν [ἡμῖν]ἡμῖν [,], [ὅτ᾽]ὅτ᾽ ἐγὼ
24 [Μενέξενον]Μενέξενον [κα]ὶκαὶ
24-25 Φιλό∤[μηλον]Φιλό∤μηλον
25 [προσέπ]εμψ᾽προσέπεμψ᾽
26 [ἀπαιτήσοντας]ἀπαιτήσοντας τὴν
26-27 πα∤[ρακαταθήκην]πα∤ρακαταθήκην
27 [,], κ̣αὶ̣καὶ
27-28 Πασί∤[ων]Πασί∤ων
28 [τὸ]τὸ [πρῶτον]πρῶτον
28-29 ἐ̣τό̣λ∤[μησεν]ἐτόλ∤μησεν
29 [ἔξαρνος]ἔξαρνος [γε]νέγενέ
1 . S-4 εὑρή̣σετεεὑρήσετε γὰρ τὸν
2 μὲν πατέρα μου
2-3 σ[υ]νει∤λημμένονσυνει∤λημμένον
3 καὶ τὴν
4 [ο]ὐσίανοὐσίαν ἅπασ̣ανἅπασαν
4-5 ἀ̣φῃ∤[ρ]η̣μένονἀφῃ∤ρημένον
5 , ἐμ̣οὶἐμοὶ δ᾽
5-6 οὐ∤[χ]οὐ∤χ
6 ο̣ἷόνοἷόν τε ὂν διὰ τὰς π̣[α]πα
7 [ρούς]αςρούςας τύ[χας]τύχας ο̣ὔτεοὔτε α̣[ὐτοῦ]αὐτοῦ
8 [μέ]ν̣εινμένειν ο̣[ὔτε]οὔτε [εἰς]εἰς [τὸν]τὸν
9 [Πό]ντονΠόντον ε̣[ἰ]σ̣πλεῖνεἰσπλεῖν .
9-10 S-5 κ̣α̣[ί]∤[τοι]καί∤τοι
10 [πότε]ρ̣[ον]πότερον [εἰκὸς]εἰκὸς ἐ̣μ̣ὲἐμὲ
11 [ἐ]ν̣ἐν τοσούτο̣ι̣ςτοσούτοις [ὄ]ν̣[τ]α̣ὄντα
11-12 κα∤κοῖ̣ςκα∤κοῖς
12 ἀδίκω<ς>ἀδίκως
12-13 ἐ̣πικα∤λεῖνἐπικα∤λεῖν
13 , Πασίων<α>Πασίωνα διὰ τὸ
14 μέγεθος τῶν
14-15 ἡμετ̣[έ]∤ρωνἡμετέ∤ρων
15 συμφορῶ̣ν̣συμφορῶν [καὶ]καὶ
16 διὰ τὸ πλῆθος τῶν
17 χρημάτων
17-18 ἐπαρθῆ∤ναι
18 καὶ τὴν
18-19 ἀποστέ̣∤ρησινἀποστέ∤ρησιν
19 ποιήσασθαι ; S-6 τίς
20 δὲ πώποτε εἰς
20-21 τοσοῦ∤[τ]οτοσοῦ∤το
21 σ̣υ̣κ̣ο̣φ̣α̣ν̣τ̣ίαςσυκοφαντίας
21-22 ἀφί∤κετο
22 , ὥστε αὐτὸς [πε]ρ̣ὶ̣περὶ
23 τοῦ σώματος
23-24 κινδυ∤νεύων
24 τοῖς ἀλλοτρίοις
25 ἐπ̣ιβουλεύεινἐπιβουλεύειν ; S-7 μετὰ
26 ποίας δ᾽ ἂν ἐλπί̣δοςἐλπίδος
27 τί διανοηθεὶς
27-28 ἀδί∤κως
28 ἦλθον ἐπὶ
28-29 τοῦ∤τον
29 ; S-8 πότε[ρ]ονπότερον ὡς δεί
1 [τὴ]ν̣τὴν δ̣[ύναμιν]δύναμιν [τὴν]τὴν
2 ἐμὴν ἔμ[ελλ]ενἔμελλεν ε̣[ὐθύς]εὐθύς
3 μοι δώσειν ἀργ[ύριον]ἀργύριον [;];
4 S-9 ἀλλ᾽ ο̣ὐ̣χ̣οὐχ ο̣ὕ̣τωςοὕτως [ἡμῶν]ἡμῶν
5 [ἑκά]τεροςἑκάτερος ἔ̣π̣ρ̣[αττεν]ἔπραττεν [.].
6 S-10 ἀλλ᾽ εἰς ἀγῶνα κατ[αστὰς]καταστὰς
7 [ᾤ]μ̣η[ν]ᾤμην [καὶ]καὶ [παρ]ὰ̣παρὰ τ̣ὸ̣τὸ δ̣ί̣[καιον]δίκαιον
8 [π]λ̣έ̣ο̣νπλέον ἕξειν Πασί[ωνος]Πασίωνος
9 παρ᾽ ὑμῖν ; S-11 ὃ̣[ς]ὃς [οὐ]δ̣[ὲ]οὐδὲ
9-10 [ἐν]∤θάδεἐν∤θάδε
10 μένειν
10-11 πα[ρε]∤σκευαζόμηνπαρε∤σκευαζόμην
11 , δ̣ε̣δ̣[ιὼς]δεδιὼς
12 μή μ᾽ ἐξαιτο̣ί̣ηἐξαιτοίη Σάτ[υρος]Σάτυρος
13 παρ᾽ ὑμῶν . S-12 ἀλλ̣᾽ἀλλ᾽ ἵ̣ναἵνα
13-14 μ[η]∤δὲνμη∤δὲν
14 διαπραττόμεν̣[ος]διαπραττόμενος
15 ἐχθ<ρ>ὸςἐχθρὸς τούτῳ
15-16 κατα[σταί]∤ηνκατασταί∤ην
16 , μάλιστα
16-17 ἐτύγχ̣α̣∤νονἐτύγχα∤νον
17 πάντων τῶν [ἐν]ἐν
18 τῇ πόλει χρώμεν̣[ος]χρώμενος [;];
19 S-13 καὶ τίς ἂν ὑμῶν
19-20 ἀξιώ̣∤σειενἀξιώ∤σειεν
20 καταγνῶναί μ[ου]μου
21 τοσαύτην μανίαν κ[αὶ]καὶ
22 ἀμαθίαν ;
22-23 S-14 ἐνθυμη[θῆ]∤να[ι]ἐνθυμηθῆ∤ναι
23 δ᾽ ἄξιόν ἐστιν ,
24 ἄνδ̣ρεςἄνδρες δικαστ[α]ίδικασταί , τὴν
25 ἀτοπίαν κα̣[ὶ]καὶ [ἀπι]σ̣[τίαν]ἀπιστίαν
26 ὧν ἑκάστοτε Π̣[ασίων]Πασίων
27 ἐπιχειρεῖ λέγει̣ν̣λέγειν . S-15 ὅ̣[τε]ὅτε
28 μὲν γὰρ οὕτω[ς]οὕτως
28-29 ἔπ[ρατ]∤τ̣ο̣ν̣ἔπρατ∤τον
29 , ὥστε οὐδ᾽ ἄν , ε̣ἰ̣εἰ προ[σ]προσ |g:dagger|3|g:dagger|3 ωμολόγει