Sematia

61293.xml

TM: 61293HGV: Date: – Place:

1,msup m1 S-1 ⊢ΙΑ|num:11|⊣ΙΑ|num:11|
1 [συν]έ̣φαγενσυνέφαγεν αὐτοῖς καὶ συνέπειεν ὡς σαρκι̣κ̣[ῶς]σαρκικῶς [,],
2 καὶ πνευματικῶς ἡνωμένος τῷ ⊢❨π(ατ)ρί❩⊣πατρί . S-2 Ταῦτ[α]Ταῦτα
3 δὲ παραινῶ ὑμῖν , ἀγαπητοί , εἰδὼ̣ς̣εἰδὼς ὅ̣τ̣ι̣ὅτι κ[αὶ]καὶ ⋰ὑ⋱μεῖ̣ς̣ὑμεῖς
4 οὕτως ἔχετε . S-3 προφ̣υ̣λ̣ά̣σ̣σ̣ωπροφυλάσσω δὲ ⋰ὑ̣⋱μ̣ᾶςὑμᾶς ἀ[π]ὸἀπὸ τῶν
5 [θη]ρ̣ίωνθηρίων τῶν ἀνθρωπ̣ο̣μόρφωνἀνθρωπομόρφων , οὓς οὐ μόνον
6 δ[εῖ]δεῖ [ὑμ]ᾶςὑμᾶς μὴ παραδέχεσθαι , ἀλλ' εἰ δυνατόν ἐστιν
7 μηδὲ συναντᾶν · S-4 μόνον προσεύχεσθε ⋰ὑ⋱πὲρὑπὲρ
8 αὐτῶν , ἐάν πως μετανοήσωσιν · S-5 ὅπερ ἐστιν
9 δύσκολον · S-6 τούτου δὲ ἔχει ἐξουσίαν ⊢❨Ἰ(ησοῦ)ς❩⊣Ἰησοῦς ⊢❨Χ(ριστό)ς❩⊣Χριστός , τὸ
10 ἀληθινὸν̣ἀληθινὸν ἡ̣μ̣ῶνἡμῶν ζῆν · S-7 εἰ γὰρ τῷ δοκεῖν ταῦτα
11 ἐπράχθη ⋰ὑ⋱πὸὑπὸ τοῦ ⊢❨κ(υρίο)υ❩⊣κυρίου ἡμῶν , κἀγὼ τῷ δοκεῖν
12 δέδεμαι · S-8 τί δὲ καὶ ἐμαυτὸν ἔκδοτον δέδωκα
13 τῶι θανάτωι πρὸς πῦρ · S-9 πρὸς μάχαιραν · S-10 πρὸς
14 θηρία · S-11 ἀλλ' ἐγγὺς μαχαίρης · S-12 ἐγγὺς ⊢❨θ(εο)ῦ❩⊣θεοῦ · S-13 μεταξὺ
15 θηρίων [·]· S-14 μεταξὺ ⊢❨θ(εο)ῦ❩⊣θεοῦ · S-15 μόνον ἐν τῶι ὀνόματι
16 ⊢❨Ἰ(ησο)ῦ❩⊣Ἰησοῦ ⊢❨Χ(ριστο)ῦ❩⊣Χριστοῦ · S-16 εἰς τὸ συμπαθεῖν αὐτῶ[ι?]αὐτῶι πάντα ⋰ὑ⋱πομένωὑπομένω ,
17 αὐτοῦ μ[ε]με ἐνδυναμοῦντος τ̣[ο]ῦ̣τοῦ τελείου
17-18 ἀνθρώ∤που
18 · S-17 οἵτ[ιν]εςοἵτινες ἀγνοοῦντες ἀρνοῦνται · S-18 μᾶλλον
19 δὲ ἠρνήθ̣η̣σανἠρνήθησαν ⋰ὑ⋱π'ὑπ' αὐτοῦ ὄντες συνήγοροι
19-20 μᾶλ∤λον
20 τοῦ θανάτ[ου]θανάτου τῆς ἀληθείας · S-19 οὓς οὐκ
20-21 ἔπει∤[σαν]ἔπει∤σαν
21 [αἱ]αἱ [προφητεῖαι]προφητεῖαι [ο]ὐδέοὐδέ νόμος Μω⋰υ⋱σέωςΜωυσέως ·
22 S-20 ἀλλ' οὐδὲ μέχρι ν[ῦν]νῦν τὸ εὐαγγέλιο[ν]εὐαγγέλιον , οὐδὲ τὰ
23 ἡμέτερα τῶν κατ' ἄ̣[ν]δ̣ραἄνδρα παθήματα . S-21 καὶ γὰ[ρ]γὰρ
24 [περὶ]περὶ [ἡμ]ῶνἡμῶν τὸ α̣ὐ̣τ̣ὸ̣αὐτὸ φ̣ρ̣[ο]νοῦσινφρονοῦσιν · S-22 τί γάρ με ὠφελεῖ
25 τ[ι]ς̣τις · S-23 εἰ ἐμὲ [ἐπαινεῖ]ἐπαινεῖ [,], [τὸν]τὸν [δὲ]δὲ [⊢❨κ(ύριό)ν❩⊣]κύριόν μου βλασφημεῖ μ[ὴ]μὴ
26 ὁμολογῶν αὐτὸν σαρκο[φόρ]ο̣νσαρκοφόρον · S-24 δὲ τοῦτο λέγ[ων]λέγων
27 τελείως αὐτὸ[ν]αὐτὸν [ἀ]πή[ρνηται]ἀπήρνηται ὢν νεκροφόρος ·
28 S-25 τὰ δὲ ὀν̣[όματα]ὀνόματα [αὐτῶν]αὐτῶν [ὄντα]ὄντα [ἄπισ]ταἄπιστα οὐ̣[κ]οὐκ
28-29 ἔδο∤ξέν
29 μοι γ̣[ράψαι]γράψαι [.]. S-26 [ἀλλὰ]ἀλλὰ [μηδὲ]μηδὲ [γένοι]τό̣γένοιτό με αὐτῶν
1,msup [⊢ΙΒ|num:12|⊣]ΙΒ|num:12|
1 μνημονεύειν μέχρις οὗ μετανοήσω[σιν]μετανοήσωσιν
2 εἰς τὸ πάθος · S-27 ἐστιν ἡμῶν ἀνάστασις · S-28 μ[ηδε]ὶςμηδεὶς
3 πλ[α]νάσθωπλανάσθω καὶ ἐπουράνια καὶ δόξα τῶν
3-4 ἀγγέ∤λων
4 καὶ οἱ ἄρχοντες [ὁρατ]οίὁρατοί τε καὶ ἀόρατοι , ἐὰν
5 ἐὰν μὴ πιστεύσωσ̣[ιν]πιστεύσωσιν [εἰς]εἰς [τὸ]τὸ [α]ἷμααἷμα ⊢❨Χ(ριστο)ῦ❩⊣Χριστοῦ · S-29 κἀκεί[νοι]ς̣κἀκείνοις
6 κρίσις ἐστίν · S-30 χωρῶν χωρείτω , [τόπος]τόπος [μηδέν]αμηδένα
7 [φυσ]ι̣ούτωφυσιούτω · S-31 τὸ γὰρ ὅλον ἐστὶη<ν>ἐστὶ{η}ν πίστις καὶ
7-8 ἀγά∤πη
8 ὧν οὐδὲν προκέκριται · S-32 καταμάθετε τοὺς
9 ἑτεροδοξοῦντας εἰς τὴν χάριν ⊢❨Ἰ(ησο)ῦ❩⊣Ἰησοῦ ⊢❨Χ(ριστο)ῦ❩⊣Χριστοῦ τὴν εἰς
10 ἡμᾶς ἐλθοῦσαν , πῶς ἐναντίοι [εἰσίν]εἰσίν [τῇ]τῇ
10-11 γνώ∤μῃ
11 τοῦ ⊢❨θ(εο)ῦ❩⊣θεοῦ τῇ ἀγάπῃ · S-33 οὐ μέλει αὐτοῖς οὐ περὶ
12 χήρας · S-34 οὐ περὶ ὀρφανοῦ · S-35 οὐ περὶ θλειβομένου ·
13 S-36 οὐ περὶ δεδεμένου λελυμένου · S-37 οὐ περὶ
14 πεινῶν<τ>οςπεινῶντος διψῶντος · S-38 εὐχαριστείας καὶ
15 προσευχῆς ἀπέχονται διὰ τὸ μ[ὴ]μὴ ὁμολογεῖν
16 τὴν εὐχαρισ[τεία]νεὐχαριστείαν σάρκα εἶναι τοῦ σωτῆρος
17 ἡμῶν ⊢❨Ἰ(ησο)ῦ❩⊣Ἰησοῦ ⊢❨Χ(ριστο)ῦ❩⊣Χριστοῦ [τ]ὴντὴν ⋰ὑ⋱πὲρὑπὲρ τῶν ἁμ[αρ]τ̣ιῶνἁμαρτιῶν ἡμῶν
18 παθοῦσαν · S-39 ἣν τῇ χρηστότητι [πα]τὴρπατὴρ ἤγειρεν ·
19 S-40 οἱ οὖν ἀντιλέγοντες τῆι δωρεᾷ τοῦ ⊢❨θ(εο)ῦ❩⊣θεοῦ
19-20 συν∤ζητοῦντες
20 ἀποθνῄσκου̣[σιν]ἀποθνῄσκουσιν [·]· S-41 συνέφερεν
21 δὲ αὐτοῖ̣ς̣αὐτοῖς [ἀ]γ̣απᾶνἀγαπᾶν , ⋰ἵ⋱ναἵνα καὶ [ἀναστ]ῶσ̣ι̣ν̣ἀναστῶσιν ·
21-22 S-42 πρέ∤πον
22 ἐστὶν ἀπέχεσθ[α]ιἀπέχεσθαι τ[ῶ]ντῶν τοιούτων · S-43 καὶ
23 μήτε κατ' ⋰ἰ⋱δίανἰδίαν περὶ [α]ὐτῶναὐτῶν λαλε[ῖ]νλαλεῖν μήτε
24 κοινῇ · S-44 προσέχειν [δ]ὲδὲ τοῖς προφή[ταις]προφήταις ,
25 [ἐ]ξαιρέτωςἐξαιρέτως δὲ τ[ῷ]τῷ [ε]ὐαγγελίῳεὐαγγελίῳ , ἐν τὸ π[άθ]οςπάθος
26 ἡμῖν δεδήλω[ται]δεδήλωται καὶ ἀνάστασις
26-27 τετελείω∤ται
27 · S-45 τοὺς δὲ μερι̣[σμοὺς]μερισμοὺς φεύγετε · S-46 ὡς ἀρχὴν
28 κα[κ]ῶνκακῶν · S-47 π[άντες]πάντες [τῷ]τῷ [ἐπισκόπῳ]ἐπισκόπῳ [ἀ]κολουθεῖτεἀκολουθεῖτε ,
29 ὡς ⊢❨Ἰ(ησοῦ)ς❩⊣Ἰησοῦς ⊢❨Χ̣(ριστὸ)ς❩⊣Χριστὸς [τῷ]τῷ [πατρί]πατρί [,], [καὶ]καὶ [τῷ]τῷ [πρε]σ̣βυτερίῳπρεσβυτερίῳ
1,msup ⊢ΙΓ|num:13|⊣ΙΓ|num:13|
1 ὡ[ς]ὡς [τ]οῖςτοῖς ἀποστόλοις · S-48 τοὺς δὲ διακόνους
2 ἐντρέπεσθε ὡς ⊢❨θ(εο)ῦ❩⊣θεοῦ ἐντολήν · S-49 μηδεὶς χωρὶς
3 ἐπισκόπου τι πρασ̣[σέ]τωπρασσέτω τῶν ἀνηκόντων
4 [εἰς]εἰς τὴν ἐκκλησία[ν]ἐκκλησίαν [·]· S-50 [ἐκ]είνηἐκείνη βεβα[ία]βεβαία εὐχαριστία
5 [ἡγείσθ]ωἡγείσθω ⋰ὑ⋱πὸὑπὸ [τὸν]τὸν [ἐπί]σκοπονἐπίσκοπον οὖσα̣οὖσα [ἂν]ἂν
6 αὐ[τ]ὸ̣[ς]αὐτὸς [ἐπι]τρέψῃἐπιτρέψῃ . S-51 [ὅ]πουὅπου ἂν φανῇ [ἐ]πίσκοποςἐπίσκοπος ,
7 [ἐ]κ̣ε̣ῖ̣ἐκεῖ τὸ πλῆθος ἤτω · S-52 ὥσπερ ὅπου ἂν ⊢❨Ἰ(ησοῦ)ς❩⊣Ἰησοῦς ⊢❨Χ(ριστό)ς❩⊣Χριστός ,
8 ἐκεῖ καθολικὴ ἐκκλησία · S-53 οὐκ ἐξόν ἐστιν
9 χωρὶς ἐπισκόπου οὔτε βαπτείζειν οὔτε
10 ἀγάπην [π]οιεῖνποιεῖν · S-54 ἂν ἐκεῖνος δοκιμάσῃ ,
11 τοῦτο καὶ τῶι ⊢❨θ(ε)ῷ❩⊣θεῷ εὐάρεστον · S-55 ⋰ἵ⋱ναἵνα ἀσφαλὲς
12 καὶ βέβαιον πᾶν πράσσετε · S-56 εὐλογόν ἐστι
13 λοιπὸν ἀνανῆψαι ἡμᾶς · S-57 ἕως ἔτι καιρὸν
14 ἔχομεν εἰς ⊢❨θ(εὸ)ν❩⊣θεὸν μετανοεῖν · S-58 κ[α]λ̣ῶςκαλῶς ἔχει
15 ⊢❨θ(εὸ)ν❩⊣θεὸν καὶ ἐπίσκοπον εἰδέναι · S-59 τ̣ι̣μ̣ῶντιμῶν
15-16 ἐπίσκ[ο]∤πονἐπίσκο∤πον
16 ⋰ὑ⋱πὸὑπὸ ⊢❨θ(εο)ῦ❩⊣θεοῦ τετί[μ]ηταιτετίμηται · S-60 λ[ά]θ̣ραλάθρα ἐ̣π̣ι̣[σκό]πουἐπισκόπου
17 τι πράσσων · S-61 τῷ διαβόλ̣ῳδιαβόλῳ λατρεύει · S-62 πάντ[α]πάντα
18 οὖν ⋰ὑ⋱μῖνὑμῖν ἐν χάριτι περισ⸢σ⸣ευέτωπερισσευέτω · S-63 ἄξιοι γάρ
19 ἐστε . S-64 κατὰ πάντα με ἀνεπαύσατε · S-65 καὶ ⋰ὑ⋱μᾶςὑμᾶς
20 ⊢❨Ἰ(ησοῦ)ς❩⊣Ἰησοῦς ⊢❨Χ(ριστό)ς❩⊣Χριστός · S-66 ἀπόντα καὶ πάροντά με ἠγαπήσατε ·
21 S-67 ἀμοιβὴ ⋰ὑ⋱μῖνὑμῖν ⊢❨θ(εό)ς❩⊣θεός · S-68 δι' ὃν πάν̣ταπάντα
21-22 ⋰ὑ⋱πομέ∤νοντεςὑπομέ∤νοντες
22 αὐτοῦ τεύξεσθε · S-69 Φίλωνα καὶ Γάϊον
23 Ἀγαθοποιουν , οἳ ἐπηκολούθησάν μοι εἰς
24 [λό]γονλόγον ⊢❨θ(εο)ῦ❩⊣θεοῦ , καλῶς ἐποιήσατε
24-25 ⋰ὑ⋱ποδεξάμε∤νοιὑποδεξάμε∤νοι
25 ὡς διακόνους ⊢❨θ(εο)ῦ❩⊣θεοῦ · S-70 οἳ καὶ εὐχαριστοῦσιν
26 τῷ ⊢❨κ(υρί)ῳ❩⊣κυρίῳ ⋰ὑ⋱πὲρὑπὲρ ⋰ὑ⋱[μ]ῶνὑμῶν , ὅτι αὐτοὺς ἀνεπαύσατε
27 κα̣τὰκατὰ πάντα τ[ρόπο]ντρόπον [·]· S-71 [ο]ὐδὲνοὐδὲν ⋰ὑ⋱μῶνὑμῶν οὐ μὴ
28 [ἀπ]όληταιἀπόληται · S-72 [ἀντίψυ]χονἀντίψυχον ⋰ὑ⋱μῶνὑμῶν τὸ ⊢❨πν(εῦμ)ά❩⊣πνεῦμά μου
1,msup [⊢ΙΔ|num:14|⊣]ΙΔ|num:14|
1 καὶ τὰ δεσμά μου , οὐχ ⋰ὑ⋱περηφανή[σατε]ὑπερηφανήσατε
2 οὐδὲ ἐπῃσχύνθητε . S-73 οὐδὲ ὑμᾶς
2-3 ἐπ[α]ισχυν∤θήσεταιἐπαισχυν∤θήσεται
3 τελεία ἐλπ[ίς]ἐλπίς [,], [Ἰ]⊢❨(ησοῦ)ς❩⊣Ἰησοῦς ⊢❨Χ(ριστό)ς❩⊣Χριστός · S-74 προσευχὴ
4 ⋰ὑ⋱μῶ[ν]ὑμῶν [ἀ]πῆλθενἀπῆλθεν [ἐπι]ἐπι [τὴ]ντὴν Ἀντιόχειαν τ̣[ῆς]τῆς
5 Συρία[ς]Συρίας , ὅθεν δεδεμέν̣[ος]δεδεμένος θεοπρε[πεστάτοις]θεοπρεπεστάτοις
6 δεσμ[οῖ]ςδεσμοῖς πάντας ἀσπάζομαι οὐκ ὢ̣[ν]ὢν [ἄξιος]ἄξιος
7 ἐκεῖθεν εἶναι ἔσχατος αὐτῶν . S-75 κατὰ θέλ[ημα]θέλημα
8 δὲ κατηξιώθην · S-76 οὐκ ἐκ συνειδότος ἀλλ' ἐκ
9 χάριτος ⊢❨θ(εο)ῦ❩⊣θεοῦ · S-77 ἣν εὔχομαι τελείαν μοι δοθῆναι ,
10 ⋰ἵ⋱ναἵνα ἐν τῇ προσευχῇ ⋰ὑ⋱μῶνὑμῶν ⊢❨θ(εο)ῦ❩⊣θεοῦ ἐ̣πιτύχωἐπιτύχω .
11 S-78 ⋰ἵ⋱ναἵνα οὖν ⋰ὑ⋱μῶνὑμῶν τέλειον γένηται τὸ ἔργον
12 ⁽ἐπ'⁾ἐπὶ ⁽⋰ἴ⋱σης⁾γῆς καὶ ἐν οὐρανῷ , πρέπει εἰς τιμὴν
13 ⊢❨θ(εο)ῦ❩⊣θεοῦ χειροτ[ον]ῆσαιχειροτονῆσαι τὴν ἐκκλησίαν ⋰ὑ⋱μῶνὑμῶν
14 θεοπρεσ̣βευτήνθεοπρεσβευτήν · S-79 εἰς τὸ γενόμενον ἐν Συρίᾳ
15 σ̣υ̣[ν]χ[αρ]ῆνα[ι]συνχαρῆναι αὐτοῖς , ὅτ[ι]ὅτι εἰρηνεύουσιν · S-80 καὶ
16 ἀπέλ[α]βονἀπέλαβον τὸ ἴδι̣ο̣ν̣ἴδιον μέγεθος · S-81 καὶ
16-17 ἀπεκατε∤στάθη
17 αὐτοῖς τὸ ἴδιον σωματεῖον . S-82 ἐφάνη
18 μοι οὖν ⊢❨θ(εο)ῦ❩⊣θεοῦ ἄξιον πρᾶγμα πέμψαι τινὰ τῶν
19 ἡμετέρων μετ' ἐπιστολῆς , ⋰ἵ⋱ναἵνα συνδοξάσῃ
20 τὴν κατὰ ⊢❨θ(εὸ)ν̣❩⊣θεὸν αὐτοῖς γενομένην εὐδίαν ,
21 καὶ ὅτι λιμέ̣νοςλιμένος ἤδη ἔτυχον ἐν τῇ
21-22 προσ∤ευχῇ
22 ⋰ὑ⋱μῶνὑμῶν · S-83 τέλειο̣ιτέλειοι οὖν ὄντες · S-84 τέλεια
23 καὶ φρονεῖτε · S-85 θέλο̣υσιθέλουσι γὰρ ⋰ὑ⋱μῖνὑμῖν εὖ
23-24 π[ράσ]∤σεινπράσ∤σειν
24 ⊢❨θ(εὸ)ς❩⊣θεὸς ἕτοιμος εἰς τὸ παρέχειν ·
24-25 S-86 ἀσ[πά]∤ζομαιἀσπά∤ζομαι
25 ⋰ὑ⋱μᾶςὑμᾶς · S-87 ἀγάπη τῶν ἀδελφῶν
26 τῶν ἐν Τρωάδι ὅθεν κ[αὶ]καὶ γρά̣φ̣ωγράφω ⋰ὑ⋱μῖνὑμῖν
27 διὰ Βόρρου , ὃ[ν]ὃν ἀπεσ[τείλατε]ἀπεστείλατε μετ' ἐμοῦ
28 ἅ̣μ̣α̣ἅμα Ἐφεσίοις , τοῖς ἀδε[λφοῖς]ἀδελφοῖς ⋰ὑ⋱μῶνὑμῶν , ὅς