Sematia

o.ashm.shelt.46.xml

TM: 70597HGV: 70597Date: 501 – 600Place: Oxyrhynchites (?)

1 m1 S-1 |gap:?||gap:2| ❨δι(ὰ)❩διὰ Φοιβάμμωνος καὶ Ἀμ|gap:?|
2 |gap:?| ❨(ἀρταβ…)❩ἀρταβ… ϛ|num:6| , γ|num:3| ❨φορ(ᾶς)❩φορᾶς ❨(ἀρταβ…)❩ἀρταβ… ϛ|num:6| , δ|num:4| ❨φορ(ᾶς)❩φορᾶς ❨(ἀρταβ…)❩ἀρταβ… ϛ|num:6| |gap:?|
3 |gap:?| ❨φ̣ο̣ρ̣(ᾶς)❩φορᾶς |gap:?|