Sematia

61127.xml

TM: 61127HGV: Date: – Place:

1 m1 S-1 |gap:?_lines| [εἰ]εἰ [δέ]δέ [κ]ενκεν ἀσπί̣[δα]ἀσπίδα [μὲν]μὲν κατ̣[αθ]ήσομ̣[αι]καταθήσομαι ὀ̣μφ[αλόεσσαν]ὀμφαλόεσσαν
2 [καὶ]καὶ [κό]ρυθακόρυθα βρια̣ρή̣[ν]βριαρήν [,], [δ]ό̣ρυδόρυ δὲ π̣ρ̣ὸςπρὸς τεῖ̣[χ]ο̣ς̣τεῖχος ἐρ[είσας]ἐρείσας
3 [αὐτὸ]ςαὐτὸς ἰὼν Ἀ[χιλ]ῆ̣οςἈχιλῆος ἀμύμονος ἀντίο̣[ς]ἀντίος [ἔλθω]ἔλθω
4 καί̣καί οἱ ὑπόσ̣[χωμ]α̣ιὑπόσχωμαι Ἑλένην κ̣α̣ὶκαὶ κ̣τήμαθʼκτήμαθʼ ἅ̣[μʼ]ἅμʼ [αὐτῇ]αὐτῇ [,],
5 πάντα μ[άλʼ]μάλʼ [ὅσσά]ὅσσά [τʼ]τʼ [Ἀ]λ̣[έξανδ]ρ̣οςἈλέξανδρος κ̣οίλῃςκοίλῃς 〚ι〛ἐν̣[ὶ]ιἐνὶ [νηυσίν]νηυσίν
6 [ἠγ]άγετοἠγάγετο [Τροίηνδʼ]Τροίηνδʼ [,], [ἥ] [τʼ]τʼ ἔπλ[ε]τοἔπλετο νεί̣κ̣εοςνείκεος ἀρ[χή]ἀρχή [,],
7 [δωσέ]μ̣ενδωσέμεν [Ἀτρεΐ]δ̣ῃσινἈτρεΐδῃσιν ἄγ̣εινἄγειν , ἅμα ∼τʼ∽δʼ ἀ[μφὶς]ἀμφὶς [Ἀχαιοῖς]Ἀχαιοῖς
8 [ἄλλʼ]ἄλλʼ [ἀ]ποδ[ά]σ̣σασ̣θαι̣ἀποδάσσασθαι ὅ̣σαὅσα τε πτό̣λ̣ι̣ς̣πτόλις ἥ̣δ̣ε̣ἥδε κελε̣[ύει]κελεύει
9 [Τρωσὶ]νΤρωσὶν δʼ α̣ὖ̣αὖ μετόπισθε γερ̣ο̣ύ̣σ̣ι̣ονγερούσιον ὅρκ̣[ον]ὅρκον [ἕλωμαι]ἕλωμαι
10 [μή]μή [τ]ι̣τι ∼κ̣ατα̣κ̣ρύψι̣ν∽κατακρύψειν , ἀλλʼ ἄν̣δι̣χ̣αἄνδιχα πάντα δά[σεσθαι]δάσεσθαι
11 [ἀ]λλὰἀλλὰ τίη μοι ταῦτα φίλος διελέξατο θυ[μός]θυμός [;];
12 S-2 μή ∼νιν∽μιν ἐγὼ̣ἐγὼ μὲν ἵκ̣ωμαι̣ἵκωμαι ἰών , δέ μʼ οὐκ̣οὐκ [ἐλεήσει]ἐλεήσει
13 ο̣ὐ̣δέ̣οὐδέ τί μʼ αἰδέσεται , κτενέει δέ με γυμνὸ[ν]γυμνὸν [ἐόντα]ἐόντα
14 αὔτως ὥ̣[ς]ὥς [τε]τε γ̣υ̣ν̣αῖ̣καγυναῖκα , ἐπεί κʼ ἀπ̣[ὸ]ἀπὸ [τεύχεα]τεύχεα [δύω]δύω [.].
15 S-3 ⸢οὐ⸣οὐ ⸢μέ̣ν̣⸣μέν ⸢π̣ω̣ς̣⸣πως ⸢[νῦν]⸣νῦν ⸢ἐ̣σ̣τ̣[ι]ν⸣ἐστιν ⸢ἀπὸ⸣ἀπὸ ⸢δ̣ρ̣υ̣ὸ̣ς⸣δρυὸς ⸢οὐ[δʼ]⸣οὐδʼ ⸢[ἀπὸ]⸣ἀπὸ ⸢∼[π]έ̣τλη[ς]∽⸣πέτρης
16 τῷ ὀαριζέ̣[μ]ε̣ν̣αιὀαριζέμεναι , τε παρθέν̣[ος]παρθένος ἠ̣ΐθεόςἠΐθεός τ̣[ε]τε
17 παρθένος ἠΐθ̣εόςἠΐθεός τʼ ὀαρίζετ̣[ον]ὀαρίζετον ἀ̣λλήλοι[ιν]ἀλλήλοιιν [.].
18 S-4 βέλτερον αὖ̣τ̣ʼαὖτʼ ἔ̣ριδιἔριδι ξ̣υνελα̣υ̣ν〚o〛έμεν̣ξυνελαυνoέμεν ὅττ̣[ι]ὅττι [τάχιστα]τάχιστα [·]·
19 S-5 ∼εἰδέομεν∽εἴδομεν ὁπ̣[ποτέρῳ]ὁπποτέρῳ [κεν]κεν ∼Ὀλύμπιος∽Ὀλύνπιος κ̣[ῦδος]κῦδος [ὀρέξῃ]ὀρέξῃ [.].
20 S-6 ↢❨πο(ιητής)❩↤ὣςποιητήςὣς ὥρμαι̣νεὥρμαινε μ̣[ένω]ν̣μένων , δέ [ο]ἱοἱ σχεδὸν [ἦλθεν]ἦλθεν [Ἀχιλλεύς]Ἀχιλλεύς
21 ἶσος Ἐνυαλίῳ κορυθάϊκι πτολεμισ[τῇ]πτολεμιστῇ
22 σείων Πη̣[λη]ι̣άδαΠηληιάδα ∼μμελ̣ί̣η̣ν∽μελίην κ̣α̣τ̣ὰ̣κατὰ δε̣[ξιὸν]δεξιὸν [ὦμον]ὦμον
23 δεινή[ν]δεινήν [·]· S-7 [ἀμφὶ]ἀμφὶ δ̣ὲδὲ χαλκὸς ἐλά̣μπε[το]ἐλάμπετο [εἴκελος]εἴκελος [αὐγῇ]αὐγῇ
24 πυρὸ[ς]πυρὸς [αἰθομ]ένουαἰθομένου ∼ἐλίου∽ἠελίου ἀνιόν[τος]ἀνιόντος [.].
25 S-8 Ἕκτορα δ̣ʼδʼ , [ὡς]ὡς [ἐν]όησεν̣ἐνόησεν , ἕλε τρόμος · S-9 ο̣[ὐδʼ]οὐδʼ [ἄρʼ]ἄρʼ [ἔτʼ]ἔτʼ [ἔτλη]ἔτλη
26 αὖθι μέν̣[ειν]μένειν [,], [ὀ]πίσω̣ὀπίσω δὲ πύλας λίπε , β[ῆ]βῆ [δὲ]δὲ [φοβηθείς]φοβηθείς [·]·
27 S-10 Πηλεΐδ[ης]Πηλεΐδης [δʼ]δʼ [ἐπό]ρ̣[ο]υ̣σεἐπόρουσε ποσὶ κραιπν̣[οῖσι]κραιπνοῖσι [πεποιθώς]πεποιθώς [.].
28 S-11 ↢❨π̣αραβο(λή)❩↤ἠΰτεπαραβολήἠΰτε κί̣[ρκος]κίρκος ὄ̣ρ̣εσφινὄρεσφιν ἐλαφρότατος [πετεηνῶν]πετεηνῶν
29 ῥηϊδίως οἴμησ̣εοἴμησε μετὰ τρήρωνα̣τρήρωνα [πέλειαν]πέλειαν [,],
30 δέ θʼ ὕπαιθα φοβῖται , δʼ ἐπεθ|gap:6|
31 ταρφέʼ ∼ἐπαίισσε̣ι∽ἐπαΐσσει , ἑλέειν ∼τε∽τέ $ θυ[μὸς]θυμὸς [ἀν]ώγ̣[ει]ἀνώγει [·]·
32 S-12 ↢❨ἀ̣νταπό(δοσις)❩↤ὣςἀνταπόδοσιςὣς ἄρʼ γ̣ʼγʼ ἐ̣μμεμαὼςἐμμεμαὼς ἰθὺς ∼πέτο∽πέτετο , τ̣[ρέσ]ετρέσε δʼ Ἕκτ̣[ωρ]Ἕκτωρ
33 τεῖχος ὕπο Τρώων , λαιψηρὰ δὲ γ̣[ού]ν̣ατʼγούνατʼ ἐ[νώμα]ἐνώμα [.].
34 S-13 οἳ δὲ παρὰ σκοπιὴν καὶ ∼ἐρεεινεῶν̣∽ἐρινεὸν ∼[ἠ]ν̣εν[όεντα]∽ἠνεμόεντα
35 τείχεος αἰὲν ὕπεκ ∼κτʼ∽κατ᾿ ἀμαξιτὸ̣[ν]ἀμαξιτὸν ∼ἐ̣〚ξ〛∽ἐσσεύοντο ∼⸢σ⸣ύντ̣[ο]∽, ∼[,]∽$
36 [κρουνὼ]κρουνὼ [δʼ]δʼ [ἵκαν]ο̣νἵκανον καλλιρρόω · S-14 [ἔνθα]ἔνθα δὲ πη[γαί]πηγαί
37 [δοιαὶ]δοιαὶ [ἀναΐσσουσι]ἀναΐσσουσι Σ̣καμάν[δρου]Σκαμάνδρου [διν]ήε[ντος]δινήεντος [.].
38 S-15 [ἣ] [μὲν]μὲν [γάρ]γάρ [θʼ]θʼ [ὕδατι]ὕδατι [λιαρῷ]λιαρῷ [ῥ]έε̣[ι]ῥέει [,], [ἀμφὶ]ἀμφὶ [δὲ]δὲ [καπνός]καπνός
39 |gap:?_lines|