Sematia

61072.xml

TM: 61072HGV: Date: – Place:

1 m1 S-1 Ἦ̣ [ρ]α̣ρα κ̣[αὶ]καὶ ἐγχος αφήκ̣[εν]αφήκεν , ἑκὼν δ’ [ἠμάρτα]νεἠμάρτανε φωτός ·
2 S-2 δ̣[ε]ξ̣ι̣τερόνδ᾽δεξιτερόνδ᾽ ϋπ[ε]ρϋπερ ὦμον εΰξου [δουρὸς]δουρὸς [ἀ]κωκὴ̣ἀκωκὴ
3 ἐ̣ν̣ἐν γαίῃ ἐ̣πάγηἐπάγη δ’ ἀρ᾽ ἔστη τά̣[ρβησέν]τάρβησέν [τε]τε
4 βαμβαίνων · S-3 ἄρ̣α[βο]ς̣ἄραβος δὲ διὰ στόμα γ̣ί̣γ̣[νετ’]γίγνετ’ [ὀδόντων]ὀδόντων
5 χλωρὸς ΰπαὶ δ[ε]ίου[ς]δείους τώδ᾽ ἀσθμαίνοντ[ε]ἀσθμαίνοντε [κιχήτην]κιχήτην
6 χειρῶν ⸢δ᾽⸣δ᾽ ἁψάσ̣θ̣η̣ν̣ἁψάσθην · S-4 ὁ̣ δ̣ὲδὲ δακρύσας ἔπο̣[ς]ἔπος [ηὔδα]ηὔδα
7 Ζωγρεῖτ᾽ αὐτὰ[ρ]αὐτὰρ ἐγὼν ἐμὲ λύσομαι · S-5 ἔσ[τ]ι̣ἔστι [γὰρ]γὰρ [ἔνδον]ἔνδον
8 χαλκός τε χρυσ̣ό̣ςχρυσός τε πολύκμ̣η̣τ̣ό̣ς̣πολύκμητός τ̣ε̣τε σ̣ί̣[δη]ρ̣[ος]σίδηρος
9 τῶν χ᾽ μῖν χα[ρί]σαιτοχαρίσαιτο πατὴ[ρ]πατὴρ [ἀ]π̣ε̣ρείσι’ἀπερείσι’ [ἄ]ποιν̣[α]ἄποινα
10 εἴ κεν ἐμὲ̣ἐμὲ ζωὸ̣ν̣ζωὸν πεπύθο[ιτ]πεπύθοιτ [ἐ]πὶἐπὶ νηυσὶν [Ἀ]χαιῶ̣[ν]Ἀχαιῶν
11 τόνδ᾽ ἀπ̣α̣μ̣ε̣ι̣β̣ό̣μενος̣ἀπαμειβόμενος π̣ρ̣ο̣σ̣[έφη]προσέφη π̣ο̣λύμητ̣[ις]πολύμητις [Ὀδυσσεύς]Ὀδυσσεύς
12 θάρσει , μ̣ηδ̣ὲμηδὲ τ̣ί̣τί τ̣ο̣ι̣τοι θ̣άν̣[ατος]θάνατος κ̣αταθ̣ύ̣[μιος]καταθύμιος [ἔστω]ἔστω
13 αλλ᾽ ἄγ̣εἄγε μοι τόδε εἰπὲ̣εἰπὲ κ̣[αὶ]καὶ [ἀτρεκέως]ἀτρεκέως [κατάλεξον]κατάλεξον
14 τίφθ᾽ οὕτως ἐπὶ νῆας ἀπὸ̣ἀπὸ [στρατοῦ]στρατοῦ [ἔρχεαι]ἔρχεαι [οἷος]οἷος
15 νύκτα δι’ ὀρ̣φ̣[ναίη]ν̣᾽ὀρφναίην᾽ ὅτε θ᾽ [εὔδουσι]εὔδουσι [βροτοὶ]βροτοὶ [ἄλλοι]ἄλλοι
16 [ἤ] [τ]ι̣[να]τινα [σ]υ̣[λήσων]συλήσων ν̣εκύ[ων]νεκύων [κατατεθνηώτων]κατατεθνηώτων
17 [ἦ] [σ’]σ’ [Ἕκτωρ]Ἕκτωρ [προέ]η̣κ̣ε̣προέηκε [διασκο]πιᾶσ[θαι]διασκοπιᾶσθαι [ἕκαστα]ἕκαστα
18 [νῆας]νῆας [ἔπι]ἔπι [γλαφυ]ρ̣ὰ̣ς̣γλαφυρὰς ; S-6 [ἦ] [σ’]σ’ [αυτὸν]αυτὸν θυμ[ὸς]θυμὸς [ἀνῆκε]ἀνῆκε [;];
19 S-7 [τόνδ’]τόνδ’ [ἠμείβετ]᾽ἠμείβετ᾽ ἔ̣π̣ει̣[τα]ἔπειτα [Δόλων]Δόλων [ὑ]π̣ὸὑπὸ δ’ [ἔτρεμε]ἔτρεμε [γυῖα]γυῖα
20 [πολλῇσίν]πολλῇσίν [μ’]μ’ [ἄτη]σ̣ι̣ἄτησι πα̣[ρὲκ]παρὲκ [νόον]νόον [ἤγαγεν]ἤγαγεν [Ἕκτωρ]Ἕκτωρ
21 [ὅς]ὅς [μοι]μοι [Πηλεΐωνος]Πηλεΐωνος [ἀγαυοῦ]ἀγαυοῦ [μώνυχας]μώνυχας [ἵππους]ἵππους
22 [δωσέμεναι]δωσέμεναι [κατένευσε]κατένευσε [καὶ]καὶ [ἅρματα]ἅρματα [ποικίλα]ποικίλα [χαλκῷ]χαλκῷ
23 [ἠνώγει]ἠνώγει [δέ]δέ μ̣’μ’ [ἰόντα]ἰόντα [θοὴν]θοὴν [διὰ]διὰ [νύκτα]νύκτα [μέλαιναν]μέλαιναν
24 [ἀνδρῶν]ἀνδρῶν [δυ]σ̣μ̣[ενέων]δυσμενέων [σχεδὸν]σχεδὸν [ἐλθέμεν]ἐλθέμεν [ἔκ]ἔκ [τε]τε [πυθέσθαι]πυθέσθαι
25 [ἠὲ]ἠὲ [φυλάσσον]τ̣[αι]φυλάσσονται [νῆες]νῆες [θο]α̣ὶ̣θοαὶ ὡ̣ς̣ὡς τὸ [πάρος]πάρος [περ]περ
26 [ἦ] [ἤδη]ἤδη [χείρε]σ̣σ̣ι̣ν̣χείρεσσιν [ὑφ᾽]ὑφ᾽ [ἡμε]τ̣έρ̣η̣σ̣ι̣ἡμετέρησι δ[αμέντες]δαμέντες
27 [φύξιν]φύξιν [βουλ]ε̣ύ̣ο̣ι̣σ[θε]βουλεύοισθε [μετὰ]μετὰ σφίσιν · S-8 οὐ̣[δ᾽]οὐδ᾽ [ἐθέλοιτε]ἐθέλοιτε
28 [νύκτα]νύκτα [φυλασσέ]μ̣[εναι]φυλασσέμεναι [κα]μάτωκαμάτω ἀδη̣κ̣[ότες]ἀδηκότες [αἰνῶ]αἰνῶ
29 [τὸν]τὸν [δ᾽]δ᾽ [ἐπιμει]δ̣[ήσας]ἐπιμειδήσας [πρ]ο̣σέφηπροσέφη πολύμη̣τ[ις]πολύμητις [Ὀδυσσεύς:]Ὀδυσσεύς:
30 [ἦ] [ῥά]ῥά [νύ]νύ [τοι]τοι [με]γ̣ά̣λ̣ω̣[ν]μεγάλων [δώρων]δώρων ἐπεμαίετο̣ἐπεμαίετο θ̣υ̣[μὸς]θυμὸς
31 [ἵππων]ἵππων [Αἰακίδ]α̣ο̣Αἰακίδαο δ̣α̣[ΐφρονο]ςδαΐφρονος · S-9 ὁἳ δ᾽ ἀλεγε[ινοὶ]ἀλεγεινοὶ
32 [ἀνδράσι]ἀνδράσι [γε]γε [θνητ]ο̣ῖ̣[σι]θνητοῖσι [δαμή]μ̣ε̣ν̣α̣ι̣δαμήμεναι ἠδ᾽ ὀ̣[χέεσθαι]ὀχέεσθαι
33 [ἄλλω]ἄλλω [γ᾽]γ᾽ [ἢ] [Ἀχιλῆϊ]Ἀχιλῆϊ τ̣[ὸν]τὸν [ἀθανάτη]ἀθανάτη [τέκε]τέκε [μήτηρ]μήτηρ
34 [ἀλλ᾽]ἀλλ᾽ [ἄγε]ἄγε [μοι]μοι τ̣[όδε]τόδε [εἰπὲ]εἰπὲ [καὶ]καὶ [ἀτρεκέως]ἀτρεκέως [κατάλεξον]κατάλεξον
35 [ποῦ]ποῦ [νῦν]νῦν [δεῦρο]δεῦρο [κιὼν]κιὼν [λίπες]λίπες [Ἕκτορα]Ἕκτορα [ποιμένα]ποιμένα [λαῶν]λαῶν
36 [ποῦ]ποῦ [δέ]δέ [οἱ]οἱ [ἔ]ν̣[τεα]ἔντεα [κεῖται]κεῖται [ἀρήϊα]ἀρήϊα [ποῦ]ποῦ [δέ]δέ [οἱ]οἱ [ἵπποι]ἵπποι
1 [π]ῶ̣ςπῶς δαὶ τῶ̣[ν]τῶν [ἄλλων]ἄλλων Τρώων φυ̣λ̣ακαίφυλακαί τε καὶ εὐν[αι]εὐναι ·
2 S-10 [ἅσσά]ἅσσά [τε]τε [μητιόωσι]μητιόωσι μετά σφίσιν μεμάασιν
3 [αὖθι]αὖθι [μένειν]μένειν [παρὰ]παρὰ [ν]ηυσὶννηυσὶν ἀπόπροθεν . S-11 ἠε πόλινδὲ̣πόλινδὲ
4 [ἂψ]ἂψ [ἀναχωρήσ]ουσινἀναχωρήσουσιν ἐπεὶ δαμ̣άσαντόδαμάσαντό γ᾽ Ἀχαιούς ·
5 S-12 [τὸν]τὸν [δ᾽]δ᾽ [αὖτε]αὖτε [π]ροσέειπεπροσέειπε Δόλων Εὐμήδ̣ε̣οςΕὐμήδεος υΐός ·
6 S-13 [τοὶ]τοὶ [γὰρ]γὰρ [ἐγώ]ἐγώ τ̣οῖτοῖ ταῦτα μάλ᾽ ἀτρεκέως [κ]α̣ταλέξωκαταλέξω ·
7 S-14 [Ἕκτω]ρ̣Ἕκτωρ [μὲ]ν̣μὲν μετὰ τοῖσιν ὅσοι βουληφόροι ἐἰσίν
8 [βου]λὰς̣βουλὰς [βο]υ̣λεύειβουλεύει θέ̣ί̣ουθέίου παρὰ σήματι Ϊλου
9 [νόσ]φιννόσφιν ἀπὸ φλοίσβου [φ]υλακὰςφυλακὰς δ᾽ ἅ[ς]ἅς είρεα̣ιείρεαι ἥρως .
10 S-15 [οὔ]οὔ [τις]τις [κε]κριμένηκεκριμένη ῥ[ύετ]α̣ι̣ῥύεται στρατὸν οὐδὲ φυ⸢λ⸣άσ⸢σ⸣φυλάσσ ει ·
11 S-16 [ὅσσαι]ὅσσαι [μὲν]μὲν Τρώων π[υρὸς]πυρὸς ἐσχάραι · S-17 οίσιν ἀνάγκη
12 [οἷ]οἷ [δ᾽]δ᾽ [ἐγρηγό]ρθασ̣ι̣ἐγρηγόρθασι φυ̣[λασσ]έμεναίφυλασσέμεναί τε κέλονται̣κέλονται
13 [ἀλλήλοις]ἀλλήλοις [ἀτὰρ]ἀτὰρ [αὖτε]αὖτε [π]ο̣λύκλητοιπολύκλητοι τ᾽ ἐπίκουροι
14 [εὕδουσι]εὕδουσι [Τρωσὶν]Τρωσὶν [γὰρ]γὰρ [ἐπ]ιτρα̣πέουσ̣ιἐπιτραπέουσι φυλάσσειν ·
15 S-18 [οὐ]οὐ [γάρ]γάρ [σφιν]σφιν π̣[αῖδες]παῖδες [σχε]δ̣όνσχεδόν εἴατα̣[ι]εἴαται [οὐ]δ̣ὲοὐδὲ γυναίκες
16 [τὸν]τὸν [δ᾽]δ᾽ [ἀπαμει]βόμ[ενος]ἀπαμειβόμενος [προσ]έφηπροσέφη [πολύμητις]πολύμητις Ὀ̣[δυ]σ̣[σεύς]Ὀδυσσεύς
17 [πῶς]πῶς [γὰρ]γὰρ [νῦν]νῦν [Τ]ρ̣ώε[σσι]Τρώεσσι [μεμιγ]μ̣ένο[ι]μεμιγμένοι [ἱπποδάμοισιν]ἱπποδάμοισιν
18 [εὕδουσ᾽]εὕδουσ᾽ [ἦ] [ἀπ]άνε[υθε]ἀπάνευθε [δίειπ]έδίειπέ μ[οι]μοι [ὄφρα]ὄφρα [δαείω]δαείω
19 [τὸν]τὸν [δ᾽]δ᾽ [ἠμείβ]ε̣τ̣᾽ἠμείβετ᾽ [ἔπειτα]ἔπειτα [Δόλ]ω̣νΔόλων Ε[ὐμήδεος]Εὐμήδεος [υἱός]υἱός [·]·
20 S-19 [τοὶγὰρ]τοὶγὰρ [ἐγὼ]ἐγὼ [καὶ]καὶ [ταῦτα]ταῦτα [μάλ᾽]μάλ᾽ [ἀ]τ̣ρ̣ε̣κ̣[έως]ἀτρεκέως [καταλέξω]καταλέξω
21 [πρὸς]πρὸς [μὲν]μὲν [ἁλὸς]ἁλὸς [Κᾶρες]Κᾶρες [καὶ]καὶ [Παίονες]Παίονες [ἀγκυλότοξοι]ἀγκυλότοξοι
22 [καὶ]καὶ [Λέλεγες]Λέλεγες [καὶ]καὶ [Καύκωνες]Καύκωνες [δ]ῦο[ι]δῦοι [τε]τε [Πελασγοί]Πελασγοί
23 [πρὸς]πρὸς [Θύμβρης]Θύμβρης [δ᾽]δ᾽ [ἔλαχον]ἔλαχον [Λύκιοι]Λύκιοι [Μυσ]οίΜυσοί τ᾽ [ἀγέρωχοι]ἀγέρωχοι
24 [καὶ]καὶ [Φρύγες]Φρύγες ι[ππ]ό̣[μαχοι]ιππόμαχοι [καὶ]καὶ [Μή]ο̣ν̣ε̣[ς]Μήονες [ιπποκορυσταί]ιπποκορυσταί
25 [ἀλλὰ]ἀλλὰ [τί]τί [ἢ] [ἐμὲ]ἐμὲ ταῦτα δ̣[ιεξερέ]ε̣σ̣θ[ε]διεξερέεσθε [ἕκαστα]ἕκαστα
26 [εi]εi [γὰρ]γὰρ [δὴ]δὴ [μέ]μ̣ατονμέματον Τρ[ώων]Τρώων [κατ]αδῦν[αι]καταδῦναι [ὅμιλον]ὅμιλον
27 [Θρήϊκες]Θρήϊκες [οἷ]δ᾽οἷδ᾽ ἀπάνε[υθε]ἀπάνευθε [νεή]λυδεςνεήλυδες [ἔσχατοι]ἔσχατοι [ἄλλων]ἄλλων
28 [ἐν]ἐν [δέ]δέ [σ]φινσφιν Ῥῆσος βασ̣ι̣[λεὺς]βασιλεὺς [π]α̣ῖςπαῖς Ἠ[ϊονῆος]Ἠϊονῆος
29 [τοῦ]τοῦ [δὴ]δὴ καλλίστους ϊππ̣[ους]ϊππους [ἴδον]ἴδον ἠδὲ [μεγίστους]μεγίστους
30 [λευ]κότεροιλευκότεροι χιόνος · S-20 [θείειν]θείειν [δ᾽]δ᾽ ἀ̣νέμο[ισιν]ἀνέμοισιν [ὁμοῖοι]ὁμοῖοι
31 [ἅρμ]α̣ἅρμα δ̣έδέ οἱ χρυσῶ⸢ι⸣χρυσῶι τ[ε]τε [καὶ]καὶ [ἀργ]ύ̣ρ̣ω̣⸢ι⸣ἀργύρωι εὖ [ἤσκηται]ἤσκηται
32 [τεύχεα]τεύχεα [δ]ὲ̣δὲ χ̣[ρύ]σ̣εια̣χρύσεια [πελώρια]πελώρια θ̣α̣ῦ̣μ̣α̣θαῦμα [ἰδέσθαι]ἰδέσθαι
33 [ἤλυθ᾽]ἤλυθ᾽ [ἔχων]ἔχων [τὰ]τὰ [μὲν]μὲν [οὔ]οὔ [τι]τι [κατα]θ̣ν̣η̣τ̣οῖ̣[σιν]καταθνητοῖσιν [ἔοικεν]ἔοικεν
34 [ἄνδρεσσιν]ἄνδρεσσιν [φορέειν]φορέειν [ἀλλ᾽]ἀλλ᾽ [ἀθαν]ά̣τ̣ο̣ι̣σ̣ι̣ἀθανάτοισι [θεοῖσιν]θεοῖσιν
35 [ἀλλ᾽]ἀλλ᾽ [ἐμὲ]ἐμὲ [μὲν]μὲν [νῦν]νῦν [νηυσὶ]νηυσὶ [πε]λ̣ά̣σ̣σ̣ε̣τ̣ονπελάσσετον [ὠκυπόροισιν]ὠκυπόροισιν
36 [ἠέ]ἠέ [με]με [δήσαντες]δήσαντες [λίπετ᾽]λίπετ᾽ αὐτ̣ό̣θ̣ι̣αὐτόθι νη[λέϊ]νηλέϊ [δεσμῷ]δεσμῷ