Sematia

59970.xml

TM: 59970HGV: Date: – Place:

1 m1 S-1 τῷδε καὶ ῥεῖν ν̣ε̣νε |gap:1| |gap:1| |gap:?|
2 |gap:2| ε̣ε πρὸς τὴν τῶν
2-3 ∼ὀξειδ[ί]∤[ων]∽ὀξιδί∤ων
3 ορ̣π̣η̣|gap:1|σινορπη|gap:1|σιν . S-2 σὺν δὲ
3-4 το̣[ύ]∤τοιςτού∤τοις
4 ἤτο̣ιἤτοι σ|gap:1|λ̣ε̣ο̣ς̣σ|gap:1|λεος καὶ
4-5 κ̣εφα∤λικὸςκεφα∤λικὸς
5 σ|gap:1||gap:1| |gap:1| πρὸς ἔνια γὰρ τῶ̣[ν]τῶν
6 ὀστῶν ν̣|gap:1|α|gap:2|ε̣θ̣ε̣ν|gap:1|α|gap:2|εθε |gap:1|ν
6-7 ἀπ[ο]∤πρ̣ί̣ε̣ινἀπο∤πρίειν
7 οὐκ ἔστιν ἐπιτήδε̣ι̣αἐπιτήδεια
8 ἔ̣χ̣[ο]ν̣τ̣ο̣ς̣ἔχοντος ἐκκοπὴν
8-9 προε∤με̣ῖ̣ν̣προε∤μεῖν
9 . S-3 τὰ ἔργα ὀφείλει
9-10 ταῦ∤τα
10 ἑτοιμάζεσθαι . S-4 π̣ρὸςπρὸς δὲ
11 τ̣ῆ̣ς̣τῆς ἀρ̣χ̣ῆςἀρχῆς ἐπιμέλειαν
12 θερμὰ ἔστω ἐν ἑτοίμῳν̣ἑτοίμῳ{ν}
13 χαιμαφάρι̣ο̣νχαιμαφάριον μ̣[ε]⸢λ̣[ί]⸣φυ̣λ̣λ̣[ο]νμελίφυλλον ,
14 ὄξος , οἶνος , ἔλαιον ,
14-15 μελίκρα∤τ̣ο̣ν̣μελίκρα∤τον
15 , πάντα τούτοις ἀνάλογα
16 ⁽κ̣αὶ⁾κατʼ ἀναλογίαν τῶν συν
16-17 |gap:4|∤με̣[ν]ων|gap:4|∤μενων
17 , καὶ τῆς περὶ τὰ
17-18 γό∤ν̣α̣ταγό∤νατα
18 διαθέσεως
18-19 ἀνάλο∤[γος]ἀνάλο∤γος
19 θ̣[ε]ρ̣απείαθεραπεία δοκιμάϲθῃ
20 αὐτάρκως κ|gap:2| |gap:3| τῶν ἐπὶ
21 ν̣ι̣ω̣νιω |gap:1| |gap:5| [ἐντ]ειλάμενο̣[ι]ἐντειλάμενοι
22 ἤδη βα|gap:7|ν περὶ τῶν
23 μ̣ατματ |gap:2|χ |gap:?|
24 |gap:6_lines|
30 |gap:?| ης
31 |gap:?| νεμο
32 |gap:?| ω̣νεταωνετα
33 |gap:?| |gap:1| νγὰρ
34 |gap:?| ς ὅτι τὸ
35 |gap:?| π̣ο̣τὸνεποτὸνε
36 |gap:?| ν συνεχῶσε
37 |gap:?| ἀπεξαρθρεῖ
38 |gap:9| [σπ]ανίωςσπανίως δὲ εἰς
39 |gap:3_precision=low| [τ]ὴ̣[ν]τὴν [μασ]χάληνμασχάλην . S-5 δὲ αἰτία
40 [ἐσ]τὶνἐστὶν αὕτη · S-6 ⸢τ⸣ὸτὸ τραῦμα αἰεὶ
40-41 γί∤νεται
41 ὑπ’ αὐτοῦ ⸢τοῦ⸣τοῦ ὀστέου
41-42 ἔν∤δ̣ο̣θ̣ε̣ν̣ἔν∤δοθεν
42 ἐρεισ̣[θέ]ν̣τοςἐρεισθέντος καὶ
43 π̣ο̣γ̣ι̣γ̣ν̣ο̣μ̣έ̣ν̣ο̣υ̣πογιγνομένου ∼ἄσκεπον∽ἀσκέπου
44 τ̣|gap:1||gap:1|χ̣|gap:1|τ|gap:1||gap:1|χ|gap:1| αυ̣αυ |gap:4| ο̣τινω̣οτινω |gap:2|
45 ξα̣ι̣ε̣νξαιεν αἰτίου . S-7 κατὰ
45-46 ἀμ∤φότερα
46 δὲ̣δὲ εὔλογόν ἐστι[ν]ἐστιν
47 τὴν ἔξω διαφορὰν συνεχῶ̣ςσυνεχῶς
48 |gap:6| ε̣σ̣θ̣αιεσθαι , σπανίω̣ς̣σπανίως δὲ
49 [τὴν]τὴν [εἰ]ς̣εἰς τ̣ὴ̣ντὴν μασχάλην . S-8 τὰ
50 γὰρ ἔξω σώματα περιτενῆ
51 |gap:13_lines| |gap:1| |gap:?|
52 χε̣χε |gap:?|
53 τω̣|gap:1|τω|gap:1| |gap:?|
54 τραῦμα ε̣υ̣|gap:1|υ̣ευ|gap:1|υ |gap:?|
55 |gap:1|ι καταλαμβάνεσθαι
55-56 τί∤να
56 τούτων ἀπαγόρευσιν
57 δεῖ καὶ τίνα κατάρτ̣[ισιν]κατάρτισιν
58 καὶ τίνα ∼πρίζην∽πρῖσιν ,
58-59 δεδήλω∤κα
59 ἐν τῷ Τεχνικῷ λόγῳ . S-9 ὧν
60 προεγνωσμένων καιρὸς
61 ἤδη διδάξαι πῶς ὀφείλει
62 καταρτίζεσθαι τὰ πρὸς
62-63 κα∤ταρτισμὸν
63 ἐπιτηδείως
63-64 [ἔχον]∤ταἔχον∤τα
64 καὶ πῶς πρίζεσθα̣[ι]πρίζεσθαι [τὰ]τὰ
65 πρὸς πρῖσιν ἐπὶ τῶν `πρὸς´
65-66 κα̣[ταρ]∤τισμὸνκαταρ∤τισμὸν
66 <μὴ>μὴ οἰκείως ἐ̣[χόντων]ἐχόντων [.]. S-10 [οἱ]οἱ
67 μὲν ἄλλοι καθ̣έ̣[δριον]καθέδριον |gap:3|
68 ωσαν τὸν κάμ̣[νοντα]κάμνοντα
68-69 σ̣χ̣η̣∤ματίζεινσχη∤ματίζειν
69 . S-11 ἡμεῖ[ς]ἡμεῖς [δὲ]δὲ |gap:5|
70 κεκλιμένον · S-12 τὸ Ἀ̣λ̣[εξάν]Ἀλεξάν
71 δριον σχῆμά ἐστιν
71-72 δυ[σαλ]∤γέστατονδυσαλ∤γέστατον
72 , τὸ δὲ
72-73 κεκλ[ιμέ]∤νονκεκλιμέ∤νον
73 ἀσφαλέστερον .
73-74 S-13 ἀ[σφα]∤λέ̣στερονἀσφα∤λέστερον
74 δὲ ὁτὲ μὲ[ν]μὲν
74-75 [ὕπτι]∤ονὕπτι∤ον
75 σχηματίζειν τὸν
75-76 [πάσ]∤χονταπάσ∤χοντα
76 , ὁτὲ δὲ πρηνῇ .
76-77 S-14 ὕ̣[πτι]∤ονὕπτι∤ον
77 μὲν ἐπὶ τῆς ἐξωτ[έρω]ἐξωτέρω
78 μασχάλης |gap:1| η |gap:1| |gap:9|
79 διαφορᾶς · S-15 πρην̣[ῆ]πρηνῆ [δ’]δ’ [ἐπὶ]ἐπὶ [τῆς]τῆς
80 ὀπίσω καὶ μετὰ τ̣[ὸν]τὸν
80-81 [καταρ]∤τισμὸνκαταρ∤τισμὸν
81 πρὸς τὸ̣τὸ |gap:8|
82 |gap:7| |gap:4| |gap:9| |gap:5_lines|
83 |gap:14_lines| |gap:?| α̣κ̣α̣ακα
84 |gap:?| |gap:2|
85 |gap:?| |gap:1| κ̣κ |gap:3|α̣τ̣ε̣|gap:3|ατε
86 |gap:?| τ̣ι̣τι τ̣ρ̣αύματα̣τραύματα |gap:2|
87 |gap:2||gap:1| η̣ματωνηματων εἰρημέναι .
87-88 S-16 μᾶλ∤λ̣ο̣ν̣μᾶλ∤λον
88 δὲ νῦν εὐθετεῖ τὸ̣τὸ κατὰ
89 κράτη[σι]ν̣κράτησιν καὶ̣καὶ κατάτασιν
89-90 ἐ∤νέργημα
90 . S-17 μετὰ δὲ τὴν
90-91 αὐ∤τάρκη
91 τάσιν οἱ δάκτυλοι
91-92 κα∤θιέσθωσαν
92 ἐπὶ τὸ τραῦμα
93 καὶ δι’ αὐτῶν ἐκ τοῦ παρὰ
94 [φύ]σινφύσιν τόπου εἰς τὸ κατὰ
94-95 φύ∤[σιν]φύ∤σιν
95 μεταγέσθω τὸ κῶλον
95-96 α∤|gap:3||gap:1|
96 κατὰ μέρη τὰ πρὸς τὸ
96-97 α̣∤|gap:6|α∤|gap:6|
97 [ἀ]ντιμεταγόμενονἀντιμεταγόμενον
98 |gap:6| [ἐ]πιτήδειο̣ς̣ἐπιτήδειος |gap:2| ε̣π̣ι̣αεπια
99 |gap:8| βιβάζει τὸ τοῖς
100 |gap:4| τυ̣τυ |gap:3| ε̣ὐτονώτεραεὐτονώτερα
100-101 ον∤|gap:2|
101 ο̣ο |gap:3| αδ̣|gap:3|αδ|gap:3| ω̣μεναωμενα
101-102 ἐνερ∤[γήμ]α̣τ̣α̣ἐνερ∤γήματα
102 ἐπὶ τῶν χωρὶς
102-103 τραυ∤[μάτω]ν̣τραυ∤μάτων
103 [ὀλισθ]η[μά]τωνὀλισθημάτων παρα
104 |gap:4||gap:1| |gap:1| ν |gap:1||gap:1| ν̣ν δὲ καὶ μᾶλλον
105 |gap:7| ε̣ἰ̣ςεἰς τὴν μασχάλην
106 |gap:6| ας . S-18 κέκρυπται γὰρ
106-107 ε̣∤|gap:6|ε∤|gap:6|
107 τ̣α̣ι̣ται α̣ὐ̣χ̣έ̣ν̣α̣αὐχένα διὰ τῶν
108 |gap:9| |gap:2||gap:1| α̣γ̣ωγη̣αγωγη τοῦ
109 [|gap:10|]|gap:10| οὐ γὰρ
109-110 συναι∤[νεῖν]συναι∤νεῖν
110 [τ]ο̣[ῖ]ςτοῖς ὀργανικοῖς χρὴ
111 |gap:8| υ|gap:1||gap:1| ισ̣|gap:1|τ̣ωτε̣ι̣ισ|gap:1|τωτει
112 |gap:7| ε̣ε |gap:4| |gap:1||gap:1| λ̣λ |gap:4||gap:?| |gap:3_lines|
116 |gap:?| θ̣ο̣ν̣θον
117 |gap:1| [π]ρ̣ὸςπρὸς τὴς καμπῆς |gap:6|
118 τ̣ὴ̣ς̣τὴς [κε]φαλῆςκεφαλῆς τ̣ο̣ῦτοῦ β̣ρα̣[χίονο]ς̣βραχίονος
119 τ̣ά[σ]σωντάσσων ,⋰ἵ⋱να,ἵνα γ[ὰρ]γὰρ ἐκ τὴς
119-120 [ἐπε]∤ρείσεωςἐπε∤ρείσεως
120 βίᾳ κατάγῃ θ̣ε̣ι̣θει |gap:2| |gap:1|ε
121 κ̣ονκον , ἕτερον δὲ ἄτοπον ἐ̣κ̣ἐκ τοῦ
122 ἐνεργήματος τούτου
122-123 ἀ̣να∤δ̣ι̣δ̣ό̣ν̣α̣ι̣ἀνα∤διδόναι
123 τὸ τοῦ ἀκρωμίου
123-124 ἀπὸ∤στημα
124 . S-19 χρὴ τοιγαροῦν τὴ̣ν̣τὴν
125 μὲν διὰ τῶν μοχλῶν
125-126 ἐνέρ∤γ̣ε̣ιανἐνέρ∤γειαν
126 παραπέμπει , τὰ δὲ
127 εἰρημένα ἔργα πρὸς τὴν
128 τοῦ ἐκπάλου ὀστέου
128-129 κατατα∤γὴ̣ν̣κατατα∤γὴν
129 α̣ἱρεῖθ̣σ̣αιαἱρεῖθσαι . S-20 διδάξας πῶς
130 δ̣εῖδεῖ καταρτίζειν τ̣ὸ̣ν̣τὸ{ν} α̣ὐ̣[τ]ὸ̣ναὐτὸ{ν}
131 σὺν τραύματι ὀλίσ̣θη̣μ̣[α]ὀλίσθημα ⸢[τ]ων⸣{των} ,
131-132 [ἑ]π̣ο∤μένωςἑπο∤μένως
132 ὑποδείξαντα ε̣ε |gap:2| |gap:1||gap:?|
133 |gap:1| α̣α |gap:1| τ̣ὸ̣ν̣τὸν τῆς πρίσε̣ω̣ςπρίσεως τρό̣πον̣τρόπον
134 |gap:1||gap:2| των πρὸς πρ[ῖ]σινπρῖσιν
134-135 ἐπιτη∤[δείως]ἐπιτη∤δείως
135 [ἐ]χόντωνἐχόντων ὀστῶν π̣ρὸπρὸ
136 τ̣ῆ̣ς̣τῆς πρ̣[ίσ]εως̣πρίσεως ἐξετάζειν δεῖ
137 |gap:3| εχι |gap:4| |gap:1||gap:1| |gap:1||gap:2| |gap:1||gap:3| ο
138 |gap:1||gap:1| η̣η |gap:9||gap:1| ιο̣λονιολον δια
139 |gap:?| |gap:1||gap:2||gap:1| θ̣η̣κοςθηκος
140 |gap:?| |gap:1| |gap:2| |gap:5_lines|
146 α̣ιρη̣αιρη |gap:1||gap:?|
147 νητα̣ιςνηταις |gap:1||gap:?|
148 δεῖ επ|gap:1| |gap:1||gap:?|
149 τραῦμα̣τραῦμα |gap:?|
150 λημ|gap:1|⸢α̣⸣|gap:1|υ̣λημ|gap:1|α|gap:1|υ |gap:?|
151 παρ̣παρ |gap:1||gap:3| |gap:1||gap:?|
152 |gap:1| ε̣ιναναεινανα |gap:?|
153 ὅτε ὑπέ̣ρ̣ουὑπέρου |gap:?|
154 σφίγγεται τὸ πρ̣[ιζόμενον]πριζόμενον |gap:?|
155 ὀστέον χαλάσ̣α̣[ι]χαλάσαι τ̣τ |gap:2||gap:1||gap:3|
156 μένου τοῖς δακ[τ]ύλ[ο]ιςδακτύλοις
156-157 ἐ̣ξελ̣∤κέσθωἐξελ∤κέσθω
157 τὸ μέλλο[ν]μέλλον π̣ρ̣ί̣ζ̣ε̣σ̣θαιπρίζεσθαι
158 ὀστέον ἐς τ̣ὰτὰ τότε̣τότε |gap:2|τ̣|gap:1|ν̣ω̣|gap:2|τ|gap:1|νω
159 ἀνὰ τὴν ἐσθῆ̣τ̣αἐσθῆτα |gap:1||gap:4| κ̣κ
160 |gap:1||gap:1| σ̣|gap:2|ατ̣οιη|gap:2|υπσ|gap:2|ατοιη|gap:2|υπ |gap:6|
161 |gap:3| εν̣αφεν̣εναφεν ἀρχῆς
161-162 ἔκπρι̣[σ]∤[μα]ἔκπρισ∤μα
162 μ̣ᾶλλ[ο]ν̣μᾶλλον γείνεσθαι . S-21 δεῖ δὲ
163 ∼ἀγ̣γί̣ου∽ἀγγείου εν|gap:1||gap:1| ειν̣ε̣ν̣εινεν |gap:2| θ̣|gap:2|ε̣τ̣ε̣θ|gap:2|ετε
164 τ̣αιν[ί]ᾳταινίᾳ καθ̣ελε̣[ῖ]ν̣καθελεῖν ε|gap:2| ⸢|gap:1|⸣ν̣|gap:1|ν δε̣ι̣δει η τη