Sematia

59964.xml

TM: 59964HGV: Date: – Place:

1 m1 S-1 [ἐμπλέψατε]ἐμπλέψατε [εἰς]εἰς [Ἀ]βραὰμἈβραὰμ τὸν ⊢❨π(άτη)ρα❩⊣πάτηρα ὑ̣[μῶν]ὑμῶν
2 [καὶ]καὶ [εἰς]εἰς [Σάρραν]Σάρραν τ̣[ὴ]ν̣τὴν ὠδίνου[σαν]ὠδίνουσαν [ὑμᾶς]ὑμᾶς [.].
3 S-2 [Ταῦτα]Ταῦτα [γὰρ]γὰρ [πάντως]πάντως [ὁ] [λόγος]λόγος [τοῖς]τοῖς [ἔξω]ἔξω [τῆς]τῆς
4 [ἀρετῆς]ἀρετῆς [πλανωμένοις]πλανωμένοις [διακελεύεται]διακελεύεται [,],
5 [ἵνα]ἵνα [,], [καθάπερ]καθάπερ [οἱ]οἱ [ἐν]ἐν [πελάγει]πελάγει [τῆς]τῆς
5-6 ε̣ὐ̣∤[θείας]εὐ∤θείας
6 [τοῦ]τοῦ [λιμένος]λιμένος [πα]ρ̣ε̣ν̣ε̣χθέντεςπαρενεχθέντες
6-7 κα∤[τὰ]κα∤τὰ
7 [τὸ]τὸ [φανὲν]φανὲν [σημεῖο]νσημεῖον τῆς πλανῆς
7-8 ἑαυ∤[τοὺς]ἑαυ∤τοὺς
8 [ἐπανάγουσιν]ἐπανάγουσιν πυρσὸν
8-9 ⋰ἰ⋱δόν∤[τες]ἰδόν∤τες
9 [ἀπὸ]ἀπὸ [ὕψους]ὕψους [αἰρόμενο]ναἰρόμενον κορυφήν
9-10 τι∤[νος]τι∤νος
10 [ἀκρωρείας]ἀκρωρείας [ἀφαν]εῖσανἀφανεῖσαν τὸν ❨αὐτ⊢ὸ⊣(ν)❩αὐτὸν
11 [τρόπον]τρόπον [τοὺς]τοὺς [ἀκυβερνήτ]ῳἀκυβερνήτῳ τῇ διανοίᾳ
12 [κατὰ]κατὰ [τὴν]τὴν [τοῦ]τοῦ [βίου]βίου [θάλασσα]νθάλασσαν
12-13 πλανωμέ∤[νους]πλανωμέ∤νους
13 [τῷ]τῷ [κατὰ]κατὰ [τὴν]τὴν [Σάρραν]Σάρραν [καὶ]καὶ Ἀβραὰμ
14 [ὑποδείγματι]ὑποδείγματι [πάλιν]πάλιν [κατευθύν]ῃκατευθύνῃ πρὸς [❨τ⊢ὸ⊣(ν)❩]τὸν
15 |gap:1_lines||gap:10_lines|
1 [πῶς]πῶς [ἐστι]ἐστι [δυ]ν̣[α]τὸνδυνατὸν τῶ⸢ι⸣τῶι ἀκλύ̣[στωι]ἀκλύστωι [τῆς]τῆς
2 [ἀρετῆς]ἀρετῆς [λιμένι]λιμένι τὴν ψυχ[ὴν]ψυχὴν [καθορμίσαι]καθορμίσαι [,],
3 [μηδαμοῦ]μηδαμοῦ [ταῖς]ταῖς [τοῦ]τοῦ [βίου]βίου [ζάλαις]ζάλαις
3-4 [ἐγχει]∤[μασθεῖσαν]ἐγχει∤μασθεῖσαν
4 [μηδὲ]μηδὲ [κατὰ]κατὰ [τὰς]τὰς [ἐπαλλήλους]ἐπαλλήλους
5 τ[ῶν]τῶν [παθῶν]παθῶν [τρικυμίας]τρικυμίας [τῷ]τῷ [βυθῷ]βυθῷ [τῆς]τῆς [κακίας]κακίας
5-6 [ἐνναυαγήσα]∤σα[ν]ἐνναυαγήσα∤σαν
6 . S-3 Τάχα γὰρ κ[αὶ]καὶ [τούτου]τούτου [χάριν]χάριν [ἡ] [τῶν]τῶν
6-7 [ὑψη]∤λῶνὑψη∤λῶν
7 ἐκείνων π[ολιτεία]πολιτεία [δι']δι' [ἀκριβείας]ἀκριβείας
8 ⋰ἱ⋱στόρηταιἱστόρηται , ὡς [ἂ]νἂν [διὰ]διὰ [τῆς]τῆς [τῶν]τῶν
8-9 [προκατωρ]∤θωκότωνπροκατωρ∤θωκότων
9 μι[μήσεως]μιμήσεως [ὁ] [ἐφεξῆς]ἐφεξῆς [βίος]βίος [πρὸς]πρὸς
10 τὸ ἀγαθὸν ἀπ[ευθύνοιτο]ἀπευθύνοιτο [.]|gap:11|.|gap:11|
11 S-4 ἀφορῶντας̣ἀφορῶντας , [ὅτι]ὅτι [καὶ]καὶ [τοὺς]τοὺς [μὴ]μὴ
11-12 [συνδιαβα]∤πτιζομέν[ους]συνδιαβα∤πτιζομένους
12 [ἔτι]ἔτι [ταῖς]ταῖς [ἀνθρωπίναις]ἀνθρωπίναις
12-13 [ἀπά]∤τα̣ι̣ςἀπά∤ταις
13 αὐ̣τ̣ῶ̣[ν]αὐτῶν [τῶν]τῶν [πραγμάτων]πραγμάτων [ἡ] [ἄστατός]ἄστατός
14 τε̣τε κ̣α̣ὶ̣καὶ [πεφορημένη]πεφορημένη [κίνησις]κίνησις [ἀφ']ἀφ' [ἑαυτῆς]ἑαυτῆς
15 ἀ̣π̣|gap:1||gap:?|ἀπ|gap:1||gap:?|
16 |gap:10_lines|
1 ↢❨Γ̣ρ̣η(γορίου)❩↤Γρηγορίου Ἡ̣ γ̣ὰ̣ρ̣γὰρ δ̣ι̣[δασκαλία]διδασκαλία τ̣ῆ̣ς̣τῆς ἀ̣λ̣η̣θ̣είας̣ἀληθείας [πρ]ὸ̣ς̣πρὸς τ̣[ὰς]τὰς
2 ↢|g:middot|↤|g:middot| ↢ρ̣κ̣↤ρκ [δ]ι̣α̣[θ]έ̣σ̣ειςδιαθέσεις [τῶν]τῶν [δε]χομένωνδεχομένων τὸ[ν]τὸν [λόγ]ονλόγον
2-3 [συμ]∤μεταβάλ[λεται]συμ∤μεταβάλλεται
3 [.]. S-5 [Ἐ]π'Ἐπ' ⋰ἴ⋱σηςἴσης γὰρ π[ᾶσι]πᾶσι [το]ῦτοῦ λόγου
4 τὸ καλὸν [ἢ] [τὸ]τὸ [κα]κ̣[ὸ]νκακὸν προδ[εικνύντ]οςπροδεικνύντος , ❨μ⊢ὲ⊣(ν)❩μὲν
5 εὐπειθ[ῶς]εὐπειθῶς [πρ]ὸςπρὸς τὸ δεικν[ύμενον]δεικνύμενον ἔχων
6 ἐν φωτ[ὶ]φωτὶ [τὴ]ντὴν διάνοιαν [ἔχει]ἔχει [,], [τῶι]τῶι [δὲ]δὲ
6-7 [ἀντ]ι∤τ̣ύ̣π̣ω̣ς̣ἀντι∤τύπως
7 [διακειμένωι]διακειμένωι [καὶ]καὶ [μὴ]μὴ
7-8 [καταδεχομέ]∤νωικαταδεχομέ∤νωι
8 πρὸ[ς]πρὸς [τὴν]τὴν [ἀκτῖνα]ἀκτῖνα [τῆς]τῆς [ἀληθείας]ἀληθείας [τὴν]τὴν
9 ψυχὴ[ν]ψυχὴν [διαβλέψαι]διαβλέψαι [παραμένει]παραμένει [τῆς]τῆς [ἀγνοίας]ἀγνοίας
10 [ζόφος]ζόφος [.]. S-6 [Εἰ]Εἰ [δὴ]δὴ [τὸ]τὸ [καθόλου]καθόλου [νοηθὲν]νοηθὲν [ἡμῖν]ἡμῖν [ἐν]ἐν
11 τοῖς τοιούτ[οις]τοιούτοις [ψεῦδος]ψεῦδος [οὐκ]οὐκ [ἔστιν]ἔστιν [,], [οὐδ']οὐδ' [ἂν]ἂν [τὰ]τὰ
12 καθ' ἕκαστον [πάντως]πάντως [ἑτέρως]ἑτέρως [ἔχοι]ἔχοι [,], [τῆς]τῆς [ἐπὶ]ἐπὶ
13 μέρους ἐξετά[σεως]ἐξετάσεως [συναποδειχθείσης]συναποδειχθείσης
14 ❨τ⊢ῶ⊣(ι)❩τῶι ❨λόγ⊢ω⊣(ι)❩λόγωι . S-7 Οὐκο[ῦν]Οὐκοῦν [οὐδὲν]οὐδὲν [θαυμαστὸν]θαυμαστὸν [ἀπαθῆ]ἀπαθῆ [τὸν]τὸν
15 Ἑβραῖον μ[ένειν]μένειν [τῶν]τῶν [Αἰγυπτίων]Αἰγυπτίων [κακῶν]κακῶν
16 ἐν μέσοι[ς]μέσοις [το]ῖςτοῖς ἀ[λλοφύλοις]ἀλλοφύλοις
16-17 [ἀναστρεφόμε]∤νονἀναστρεφόμε∤νον
17 , ἐπεὶ καὶ νῦ[ν]νῦν [ἐστι]ἐστι [γινόμενον]γινόμενον [τὸ]τὸ
17-18 [ἴ]∤σ̣ο̣[ν]ἴ∤σον
18 [ἰδεῖν]ἰδεῖν [.]. S-8 [Τῶν]Τῶν [γὰρ]γὰρ [ἐν]ἐν [ταῖς]ταῖς [πολυ⊢❨ά(νθρωπο)ν❩⊣]πολυάνθρωπον [οὔσαις]οὔσαις [πόλεσι]πόλεσι
19 πρὸς [τὰς]τὰς [ἐναντίας]ἐναντίας [δόξας]δόξας [διεστηκότων]διεστηκότων
20 τοῖς [μὲν]μὲν [πότιμόν]πότιμόν [τε]τε [καὶ]καὶ [διειδές]διειδές [ἐστι]ἐστι
21 τὸ̣τὸ ν̣[ᾶμα]νᾶμα [τῆς]τῆς [πίστεως]πίστεως [,], [ὃ] [διὰ]διὰ [τῆς]τῆς [θείας]θείας
21-22 [δι]∤δα̣[σκαλίας]δι∤δασκαλίας
22 [ἀρύονται]ἀρύονται [,], [τοῖς]τοῖς [δὲ]δὲ [διὰ]διὰ [τῆς]τῆς [πο]πο
23 |gap:3_lines|
1 ↢|g:middot|↤|g:middot| ↢ρ̣↤ρ ↢|vac:2|↤|vac:2| ↢|gap:1|↤|gap:1| καὶ τὸ τ[ῶν]τῶν Ἑβ[ρ]αίωνἙβραίων π[οτὸν]ποτὸν [τῷ]τῷ [μολυσμῷ]μολυσμῷ
2 τοῦ [ψεύ]δουςψεύδους [αἷ]μααἷμα ποι[ῆσαι]ποιῆσαι [,], [τουτέ]στιτουτέστι τὸν
2-3 ἡμέ∤τερο[ν]ἡμέ∤τερον
3 [λόγ]ονλόγον καὶ ἡμῖν [δεῖξαι]δεῖξαι μὴ τοιοῦτον
3-4 ❨⊢ὄ⊣(ν)∤τα❩ὄν∤τα
4 οἷ̣[ός]οἷός [ἐστι]νἐστιν · S-9 ἀλλ' οὐκ̣οὐκ [ἀχρειώ]σῃ̣ἀχρειώσῃ καθ' ὅλου
5 τὸ [πότον]πότον , κ̣ἂ̣ν̣κἂν [ἐκ]ἐκ [τοῦ]τοῦ π̣ρ̣[οχείρου]προχείρου δι' ἀπάτης
6 πε[ριφοι]ν̣ί̣[ξ]ῃ̣περιφοινίξῃ τ̣ὸ̣τὸ ε̣ἶ̣δ̣ο̣ς̣εἶδος . S-10 Π̣[ίνει]Πίνει γὰρ Ἑβραῖος
7 τὸ [ἀληθινὸν]ἀληθινὸν [ὕδωρ]ὕδωρ [οὐδὲν]οὐδὲν [π]ρὸςπρὸς τὸ εἶδος |g:parens-punctuation-closing|
8 ↢|g:parens-punctuation-opening|↤|g:parens-punctuation-opening| [τῆς]τῆς [ἀπάτης]ἀπάτης [ἐπιστρεφόμεν]οςἐπιστρεφόμενος . S-11 |g:filler|
9 [τι]τι [τὸ]τὸ [ἐσκληρύνθαι]ἐσκληρύνθαι [παρὰ]παρὰ [τοῦ]τοῦ ⊢❨Θ(εο)ῦ❩⊣Θεοῦ τὸν
9-10 Φα∤[ραώ]Φα∤ραώ
10 [.]. S-12 [Πῶς]Πῶς [οὖν]οὖν [ἂν]ἂν [εἴη]εἴη [κατάκριτος]κατάκριτος [,], [τ]ῆ̣⸢ι⸣τῆι
10-11 ἄνω∤[θεν]ἄνω∤θεν
11 [ἀνάγκῃ]ἀνάγκῃ [σκληρῶς]σκληρῶς [τε]τε [καὶ]καὶ [ἀντι]τ̣ύ̣π̣ω̣ς̣ἀντιτύπως
11-12 δ̣ι̣α̣∤[θέμενος]δια∤θέμενος
12 [;]; S-13 [Λέγει]Λέγει [δὲ]δὲ [ὁ] [Ἀπόστο]λοςἈπόστολος , ὅτι καθ' ὡς
12-13 οὐ∤[κ]οὐ∤κ
13 [ἐδοκίμασαν]ἐδοκίμασαν [τὸν]τὸν [⊢❨Θ(εὸ)ν❩⊣]Θεὸν [ἔχ]εινἔχειν ἐν ἐπιγνώσει ,
14 [παρέδωκεν]παρέδωκεν [αὐτοὺς]αὐτοὺς [ὁ] [⊢❨Θ(εὸ)ς❩⊣]Θεὸς εἰς πάθη ἀτιμίας ,
15 [περὶ]περὶ [τῶν]τῶν [ἀρρενοφθορού]ντωνἀρρενοφθορούντων λέγων καὶ
16 [περὶ]περὶ [τῶν]τῶν [ἐν]ἐν [τοῖς]τοῖς [ἀτίμοις]ἀτίμοις τ̣ε̣τε καὶ ἀ̣ρ̣[ρήτοι]ςἀρρήτοις
17 [τῆς]τῆς [ἀσωτίας]ἀσωτίας [τρόποις]τρόποις ❨ἀσχ[ημονούντω(ν)]❩ἀσχημονούντων ⊢·⊣·
18 S-14 [Ἀλλ']Ἀλλ' [εἰ]εἰ [καὶ]καὶ [οὕτω]οὕτω [λέγεται]λέγεται παρὰ τῆς θεί[α]ςθείας
18-19 Γρα∤[φῆς]Γρα∤φῆς
19 [τὰ]τὰ [εἰρημένα]εἰρημένα [οὕτε]οὕτε [τ]ῷτῷ πάθει [τ]ῆ[ς]τῆς
19-20 ἀτιμί∤[ας]ἀτιμί∤ας
20 [ὁ] [⊢❨Θ(εὸ)ς❩⊣]Θεὸς [ἔκδοτον]ἔκδοτον [δίδωσι]δίδωσι [τὸν]τὸν [πρὸς]πρὸς [τ]οῦτοτοῦτο
20-21 φερό∤[μενον]φερό∤μενον
21 [,], [οὔτε]οὔτε [Φαραὼ]Φαραὼ [θείᾳ]θείᾳ [βουλή]σειβουλήσει
21-22 σκληρύ∤[νεται]σκληρύ∤νεται
22 [,], [οὔτε]οὔτε [ὁ] [βατραχώδης]βατραχώδης [βίος]βίος [ὑπὸ]ὑπὸ [τ]ῆςτῆς
22-23 ἀρε∤[τῆς]ἀρε∤τῆς
23 [πλάσσεται]πλάσσεται [.]|gap:?||gap:3|.|gap:?||gap:3| S-15 καὶ
24 |gap:2_lines|
1 [τ]οῦτοῦ βίου [καὶ]καὶ [τ]ῶντῶν μὲν δι' ἀρετῆς
1-2 κατορθου∤[μ]έν[ων]κατορθου∤μένων
2 [,], [τῶν]τῶν [δὲ]δὲ εἰς κακίαν ❨ἀπορρεόντ⊢ω⊣(ν)❩ἀπορρεόντων .
3 S-16 Οὐκ ἄν τις εὐ[λόγως]εὐλόγως [ὑπερ]κε[ιμ]έναιςὑπερκειμέναις τισὶν
4 ἀνάγκαις ταῖς κατὰ τὸ θεῖον βούλημα
5 συνισ[τα]μέναιςσυνισταμέναις τὰς διαφορὰς τῶν ❨βί⊢ω⊣(ν)❩βίων
6 λογίσα[ιτο]λογίσαιτο , ⋰ὧ̣⋱νὧν προαίρεσις ἐφ̣'ἐφ' ἑκάστου
7 τὸ κρά[τος]κράτος [ἔχ]ειἔχει · S-17 τίς οὖν παραδίδοται τῷ
8 πά[θει]πάθει [τῆ]ςτῆς ἀτιμίας , σαφῶς ἔστι παρὰ τοῦ
9 Ἀποστ[όλ]ουἈποστόλου μαθ[εῖν]μαθεῖν · S-18 [ὁ] μὴ δοκιμάσα[ς]δοκιμάσας ❨[τ]⊢ὸ⊣(ν)❩τὸν
10 ⊢❨Θ(εὸ)ν❩⊣Θεὸν ἔ[χειν]ἔχειν ἒν ἐπιγνώσει · S-19 ὃν [οὐ]κοὐκ
10-11 [ἀμυν]ό∤μ[ενος]ἀμυνό∤μενος
11 [ὁ] [⊢❨Θ(εὸ)ς❩⊣]|gap:28|τ̣αΘεὸς|gap:28|τα
12 |gap:14_lines|
1 Φαραὼ τ[ῆς]τῆς [θ]είαςθείας βουλήσεως ἐνθε[ίσης]ἐνθείσης [,],
2 ἀλλ' ὡς [τ]ῆςτῆς προαιρέσεως [διὰ]διὰ [τῆ]ςτῆς πρὸς ❨τ⊢ὴ⊣(ν)❩τὴν
3 κακία[ν]κακίαν προσκλίσεως τὸν ἐκμαλάσσοντα
4 τὴν ἀ[ντι]τυπίανἀντιτυπίαν λόγον μὴ δ[ε]χομένηςδεχομένης .
5 S-20 Οὕτως̣Οὕτως κ̣αὶκαὶ τῆς ἀρετῆς ῥάβ[δος]ῥάβδος [ἐ]νἐν τοῖς
5-6 Αἰγυ∤πτίοις
6 φανεῖσα τὸν μὲν [Ἑβραῖ]ονἙβραῖον ❨καθαρ⊢ὸ⊣(ν)❩καθαρὸν
7 τῆς βατ[ρ]αχώδουςβατραχώδους ζωῆς ἀπ[εργάζ]εταιἀπεργάζεται , τὸν
8 δὲ Αἰγυπτίον πλήρη τῆς το[ιαύ]τηςτοιαύτης
8-9 δείκνυ∤σ̣ι̣δείκνυ∤σι
9 νόσου . S-21 |vac:?| Κ̣α̣ὶ̣Καὶ ὥ̣σ̣π̣ε̣ρ̣ὥσπερ ἐκ τῆ[ς]τῆς [ἀ]τακτοτέραςἀτακτοτέρας
10 [δια]ίτη[ς]διαίτης [φ]θοροποιόςφθοροποιός τις χ[υμὸς]χυμὸς [καὶ]καὶ χολώδης
11 [ἐν]ἐν [τοῖς]τοῖς [σπλάγχν]οιςσπλάγχνοις σ̣υ̣ν̣[ίσταται]συνίσταται [,], [ὃν]ὃν [ὁ] [ἰατρός]ἰατρός
12 |gap:14_lines|
1,msup [Ὁ] [τῆς]τῆς ἔξω παιδείας λόγος χρειώδης εἰς τὴν τῆς
1,msup-2,msup εὐσε∤[βείας]εὐσε∤βείας
2,msup συνηγορίαν τίς ἐστι πλοῦτος Αἰγυπτίων
3,msup |vac:1_lines|
1 μηδὲν τῶν κακῶν δίχα τῆς ἡμετέρας
2 προαι[ρέσεως]προαιρέσεως δύνασθαι συστῆναι · S-22 |g:filler|
3 ↢|gap:2|↤|gap:2| Τ̣ί̣ς̣Τίς ἐ̣σ̣τ̣ι̣ν̣ἐστιν [ὁ] [τῶν]τῶν Αἰγυπτίων πλοῦτος , ὃν
4 [οἱ]οἱ Ἑβραῖ[οι]Ἑβραῖοι [λαβόν]τ̣εςλαβόντες ὤιχον[τ]οὤιχοντο |g:dicolon| δεῖ τοὺς
5 ἑπομένο̣υ̣ς̣ἑπομένους [τῷ]τῷ [πρὸς]πρὸς ἀρετὴν [ἡ]γουμένωιἡγουμένωι
6 μὴ πένητα[ς]πένητας [εἶναι]εἶναι τοῦ Αἰγυπτίου πλούτου ,
7 μήτ̣εμήτε [τ]ῶντῶν ἀ[λλ]οφ̣ύλωνἀλλοφύλων κειμηλίων
7-8 ἀκτή∤μονας
8 , [ἀλλὰ]ἀλλὰ [τὰ]τὰ προσόντα τοῖ[ς]τοῖς ἐναντίοις
9 πάντα [λα]βόνταςλαβόντας ἐν χρ[ή]σειχρήσει παρ' ἑαυτοῖς
10 ἔχε̣ι̣ν̣ἔχειν , [ὅπερ]ὅπερ [τ]ότετότε ποιῆσαι παρ[ὰ]παρὰ τοῦ̣τοῦ
10-11 [Μωϋσ]έ∤ω[ς]Μωϋσέ∤ως
11 [ὁ] [λαὸς]λαὸς [παραγ]γέλλεταιπαραγγέλλεται · S-23 τοῦτο [δὲ]δὲ [οὐκ]οὐκ [ἄν]ἄν
12 [τις]τις [ἐκ]ἐκ [προχείρ]ουπροχείρου ν̣ο̣ή̣σ̣[ας]νοήσας [ἀποδέξαιτο]ἀποδέξαιτο
13 |gap:13_lines|
1 ρωθεν τὸ διανοητικὸν τῆς ψυχῆς
2 ὑπερί̣δ̣ο̣υ̣σ̣ανὑπερίδουσαν · S-24 τὸν δὲ λ[ογισμ]ὸνλογισμὸν
2-3 ἀμφο∤τέροις
3 ἐπε[ζευ]γμένο[ν]ἐπεζευγμένον [συν]έχεινσυνέχειν τ̣ε̣τε
4 αὐτοὺς καὶ ὑπὸ ἐκε̣ί̣[νων]ἐκείνων [ἀ]ν̣έχεσθαιἀνέχεσθαι ,
5 πρὸς μὲν ἀνδρεί[αν]ἀνδρείαν [τῷ]τῷ θυμῷ
5-6 στομού∤μενον
6 , πρὸς δὲ τὴ[ν]τὴν [τοῦ]τοῦ [ἀ]γαθ[ο]ῦἀγαθοῦ
6-7 μετου∤σίαν
7 δι' [ἐ]πιθ[υ]μίαςἐπιθυμίας ὑ̣ψ̣[ού]με[νο]νὑψούμενον · S-25 ἕως ⊢❨ἂ(ν)❩⊣ἂν
8 ψυχὴ [τ]ῷτῷ σχήματι τούτῳ
8-9 [κατ]ησφαλισμέ∤νηκατησφαλισμέ∤νη
9 τύχῃ , καθάπερ τισὶ γό[μφοις]γόμφοις [τοῖ]ςτοῖς
9-10 κ̣α∤[τ']κα∤τ'
10 [ἀρετὴ]νἀρετὴν νοήμασι τὸ [βέβαιον]βέβαιον [ἔχο]υσαἔχουσα ,
11 [ἐν]ἐν [πάσῃ]πάσῃ [δι']δι' [ἀλ]λήλωνἀλλήλων γί[νεται]γίνεται [τῇ]τῇ [πρὸς]πρὸς [τό]τό
12 |gap:14_lines|
1 π[λού]τῳπλούτῳ κατ[α]κ[οσ]μήσαςκατακοσμήσας τῆς Ἐκκλησίας
2 τὴν [σκην]ή̣νσκηνήν . S-26 |g:filler| |vac:?|
3 ↢|gap:1|↤|gap:1| Τί ἐ̣[στιν]ἐστιν |gap:2||gap:1||gap:3|ε̣ν̣|gap:2||gap:2||gap:1||gap:3|εν|gap:2| τῷ Μω⋰ΰ⋱σειΜωΰσει τ̣ὶτὶ βοᾶ⸢ι⸣ςβοᾶις
4 ↢|gap:2|↤|gap:2| πρὸς αὐ[τοῦ]αὐτοῦ [⊢❨Θ(εο)ῦ❩⊣]Θεοῦ μαρτυρεῖται . S-27 Μηδεμίαν
5 κατὰ τὸ [φαινό]μενονφαινόμενον φωνὴ[ν]φωνὴν πρὸς τὸν
6 ⊢❨Θ(εὸ)ν❩⊣Θεὸν ποι[ησάμε]ν̣ο̣ς̣ποιησάμενος · S-28 ἐκείνη φωνὴ εὔηχός
7 ἐστι κ̣[αὶ]καὶ [μέχρι]μέχρι τῆς θείας ἀκοῆς
7-8 ἀναβαί∤νουσα
8 [οὐχ]οὐχ [ἡ] μετά τινος διαστάσεως
8-9 γιν[ο]∤μένηγινο∤μένη
9 [κραυγή]κραυγή , ἀλλ' ἐκ καθαρᾶς
9-10 συνειδή∤σεως
10 [ἀναπε]μπομένηἀναπεμπομένη ἐνθύμησις · S-29 |g:filler|
11 ↢|gap:2|↤|gap:2| τ̣ι̣σ̣|gap:1||gap:12|ανεισα|gap:?|τισ|gap:1||gap:12|ανεισα|gap:?|
12 ↢|gap:1|↤|gap:1| |gap:2||gap:15|αιεπι|gap:?|
13 |gap:1_lines||gap:12_lines|
1 ↢|gap:3|↤|gap:3| Τί ἐστι τὸ ἐναφανισθ[ῆνα]ιἐναφανισθῆναι τῷ ⋰ὕ⋱δατ̣ι̣ὕδατι [❨τ⊢ὸ⊣(ν)❩]τὸν
2 Αἰγύπτιον τ[ύ]ραννοντύραννον σὺν̣σὺν [τ]ο̣ῖ̣ς̣τοῖς |gap:2||gap:2|
2-3 ἀνα∤βάταις
3 καὶ τριστάταις . S-30 Ὁ̣ τ̣[α]ῦ̣τ̣[α]ταῦτα ❨[ἀκο]ύ⊢ω̣⊣(ν)❩ἀκούων
4 οὐκ ἀγνο̣ή̣σ̣ε̣ι̣ἀγνοήσει τὸ κατὰ̣κατὰ [τὸ]τὸ [ὕδωρ]ὕδωρ
4-5 μυστή∤ριον
5 · S-31 ἐν ὧ̣ι̣ὧι τ̣ι̣ς̣τις μετὰ π[άσης]πάσης [τῆς]τῆς [σ]τ̣ρ̣ατιᾶ̣ς̣στρατιᾶς
6 τοῦ ἐχθροῦ κ̣αταβὰ̣ς̣καταβὰς μόν[ος]μόνος [ἀναδύ]σ̣εταιἀναδύσεται ,
7 ⎴ἄ̣λ̣λ̣ο̣⎵ἄλλο
8 τοῦ πολεμίου στρατοῦ κ[αταδυ]ομένουκαταδυομένου
9 τῷ ⋰ὕ⋱δατιὕδατι . S-32 Τίς γὰρ οὐκ οἶδεν [ὅτι]ὅτι [στρ]ατὸςστρατὸς
10 Αἰγύπτιός ἐστι τὰ ποικίλα [τῆς]τῆς [ψυ]χῆςψυχῆς
10-11 πά∤θη
11 · S-33 οἷς καταδουλοῦται [ὁ] ⊢❨ἄ̣ν̣(θρωπ)[ος]❩⊣ἄνθρωπος [;]; S-34 [Ἐκεῖ]ν̣ο̣ι̣Ἐκεῖνοι
12 |gap:9|[ἅ]ρματα|gap:6|κ̣α̣|gap:1||gap:?||gap:9|ἅρματα|gap:6|κα|gap:1||gap:?|
13 |gap:2_lines||gap:12_lines|
1 καὶ ὅσα το[ύτοις]τούτοις [ὁ]μόφ[υ]λ[α]ὁμόφυλα [τ]ῷτῷ
1-2 καθηγου∤μέν[ῳ]καθηγου∤μένῳ
2 [τῆς]τῆς [πονηρᾶς]πονηρᾶς [ἐφόδου]ἐφόδου [συ]νεισπίπτεισυνεισπίπτει
3 τῷ Ἰσρα[ηλίτῃ]Ἰσραηλίτῃ [ἐπὶ]ἐπὶ [τὸ]τὸ ὕ̣δ̣ωρὕδωρ · S-35 [ἐφ']ἐφ' [ὧ]νὧν τοῦ
3-4 ὕδα∤⁽τρ̣ς⁾ὕδα∤τος
4 φ[ύσις]φύσις [,], [ἡγου]μ̣ένηςἡγουμένης τῆς [κατὰ]κατὰ [τὴ]ντὴν
4-5 βα∤κτηρ[ίαν]βα∤κτηρίαν
5 [πίστεω]ςπίστεως καὶ τῆς [φωτι]ζούσηςφωτιζούσης
6 νεφ[έλης]νεφέλης [,], [ζωο]ποιὸςζωοποιὸς μὲν γίνεται τῶν εἰς
7 αὐτὴ[ν]αὐτὴν [κατα]φευγόντωνκαταφευγόντων , ἀναιρετικὴ
8 δὲ τῶ[ν]τῶν [δι]ω̣κόντωνδιωκόντων · S-36 το̣[ῦ]τοτοῦτο δ' ἐστὶ
9 τὸ δ̣ε̣ῖ̣[ν]δεῖν [τοὺς]τοὺς διερχομένου[ς]διερχομένους [τὸ]τὸ ❨[μυσ]τικ⊢ὸ⊣(ν)❩μυστικὸν
10 ὕδ[ωρ]ὕδωρ [ἐν]ἐν [τῷ]τῷ [βαπτίσματι]βαπτίσματι [πᾶσαν]πᾶσαν [τὴ]ντὴν τῆς
11 κ[ακίας]κακίας [παρεμβολὴν]παρεμβολὴν [νεκρὰν]νεκρὰν [ποιεῖ]νποιεῖν ⊢❨ἐ(ν)❩⊣ἐν
12 |gap:14_lines|
1 τ[ὸ]τὸ [ἐχθρὸν]ἐχθρὸν [καὶ]καὶ [τὸ]τὸ φίλον · S-37 τοῦ [μ]ὲνμὲν
2 ἐχθρο[ῦ]ἐχθροῦ [φθειρομένου]φθειρομένου [,], [τοῦ]τοῦ [δὲ]δὲ φίλου
2-3 ζω∤ογονο[υμέ]νουζω∤ογονουμένου
3 · S-38 |g:filler|[|g:filler|]|gap:1||g:filler||g:filler||gap:1| |vac:?|
4 ↢|gap:1|↤|gap:1| Τί ἐ̣σ̣τ̣[ιν]ἐστιν [τὸ]τὸ [ἄ]ζυμο̣ν̣ἄζυμον ἄρτο[ν]ἄρτον ❨[ἐπ]εσθί⊢ει⊣(ν)❩ἐπεσθίειν
5 τῶ⸢ι⸣τῶι Πά[σχ]αΠάσχα κελεύει · S-39 ἄ[ζυμος]ἄζυμος [ἂν]ἂν εἴη
6 ↢|gap:3|↤|gap:3| τῆς ἑωλοτέρας [ἀνεπίμικτος]ἀνεπίμικτος [ζ]ύμη[ς]ζύμης [·]·
7 S-40 νοεῖν τ̣ε̣τε δ̣ί̣δ̣ω̣σ̣ι̣δίδωσι [διὰ]διὰ [τούτων]τούτων [ὁ] νόμος
8 τὸ μη[δ]ὲνμηδὲν τῆς κακίας λε̣[ίψανο]νλείψανον τῶ⸤ι⸥τῶι
8-9 ἑ∤ξῆ[ς]ἑ∤ξῆς
9 [κατα]μιγνύεινκαταμιγνύειν βί[ῳ]βίῳ [,], [ἀλλ']ἀλλ' [ἀπὸ]ἀπὸ [ἰδί]α̣ς̣ἰδίας
10 ἀρ[χῆς]ἀρχῆς [τῆς]τῆς [μετὰ]μετὰ [ταῦτα]ταῦτα [ζωῆς]ζωῆς [ἄρξασ]θ̣α̣ι̣ἄρξασθαι ,
11 τ[ὸν]τὸν [τὸ]τὸ [συνεχὲς]συνεχὲς [τῆς]τῆς [τῶν]τῶν [καιρῶν]καιρῶν [ἀκολου-]ἀκολου-
12 |gap:14_lines|
1 [γλυκύτε]ρ̣ό̣[ς]γλυκύτερός [τε]τε κ̣[αὶ]καὶ
1-2 π̣ο̣λ̣υ̣τιμώ∤[τερος]πολυτιμώ∤τερος
2 [ὁ] [κατ']κατ' [ἀρετὴν]ἀρετὴν [γίνεται]γίνεται [βίος]βίος [,], [τῇ]τῇ ἐλπίδι
3 τῶν μελλόντων ἐφηδυνόμενος . S-41 |g:filler|
4 [Τίς]Τίς [ἐστιν]ἐστιν [ἡ] [ἐφεξῆς]ἐφεξῆς [καταγωγὴ]καταγωγὴ [τῆς]τῆς [ὁ]δοῦὁδοῦ
5 [ἣ] [διαναπαύει]διαναπαύει [τὸν]τὸν [κόπον]κόπον [τῶν]τῶν ❨[ὁδοιπορο]ύντ⊢ω⊣(ν)❩ὁδοιπορούντων .
6 S-42 [Εἰσὶ]Εἰσὶ [δυοκαίδεκα]δυοκαίδεκα [μὲν]μὲν [αἱ]αἱ [πηγ]α̣ὶ̣πηγαὶ
6-7 ἀρί∤[στου]ἀρί∤στου
7 [καὶ]καὶ [καθαροῦ]καθαροῦ κ̣α̣ὶ̣καὶ ἡ̣δ̣[ίστου]ἡδίστου [ν]ά̣μ̣α̣τ̣ο̣ς̣νάματος ·
8 S-43 [ἑβδομήκοντα]ἑβδομήκοντα [δὲ]δὲ [οἱ]οἱ φοίνικ[ες]φοίνικες [,], [εὐ]μεγέθειςεὐμεγέθεις
9 [καὶ]καὶ [ὑψίκομοι]ὑψίκομοι [,], [το]ῦτοῦ χρόνου τὰ δ[ένδ]ραδένδρα πρὸς
10 [ὕψος]ὕψος [ἄραντος]ἄραντος [.]. S-44 |vac:?| Tὸ τοῦ ξύλου ❨[μ]υστήρι⊢ο⊣(ν)❩μυστήριον
11 [δι']δι' [οὗ]οὗ [πότιμον]πότιμον [τ]ῆςτῆς ἀρετῆς [τὸ]τὸ [ὕδωρ]ὕδωρ [τοῖς]τοῖς
12 |gap:1_lines||gap:13_lines|
1 ↢|gap:2|↤|gap:2| Τίς πέτρ[α]πέτρα [,], [ἧς]ἧς [ἡ] [φύσις]φύσις [ἡ] [ἀντιτυπὴς]ἀντιτυπὴς [καὶ]καὶ
2 στ̣ε̣ρ̣[έμνιος]στερέμνιος [ποτὸν]ποτὸν [τοῖς]τοῖς [διψῶσιν]διψῶσιν [ἐγένετο]ἐγένετο [,],
3 εἰς ὕ[δατος]ὕδατος [μαλακότητα]μαλακότητα [τῆς]τῆς [ἀντιτυπίας]ἀντιτυπίας
4 ἀνα[λυθείσης]ἀναλυθείσης [.]. S-45 [Ὁ] [γὰρ]γὰρ [ἐν]ἐν [τῷ]τῷ [ὕδατι]ὕδατι
4-5 [καταλι]∤πὼνκαταλι∤πὼν
5 [νεκρὸν]νεκρὸν [τὸν]τὸν [Αἰγύπτιον]Αἰγύπτιον [καὶ]καὶ [τῷ]τῷ [ξύλῳ]ξύλῳ
5-6 [γλυ]∤καν[θεὶς]γλυ∤κανθεὶς
6 [καὶ]καὶ [ταῖς]ταῖς [ἀποστολικαῖς]ἀποστολικαῖς
7 ἐντρ[υφήσας]ἐντρυφήσας [πηγαῖς]πηγαῖς [,], [ὑπό]ὑπό [τε]τε [τῇ]τῇ [σκιᾷ]σκιᾷ [τῶν]τῶν
8 φοιν[ίκων]φοινίκων [ἀν]απαυσά[μενος]ἀναπαυσάμενος [,], [οὗτος]οὗτος [ἤδη]ἤδη
9 καὶ το[ῦ]τοῦ [⊢❨Θ(εο)ῦ❩⊣]Θεοῦ δ̣εκτικὸςδεκτικὸς γίν[εται]γίνεται [.]. S-46 [Ἡ] [γὰρ]γὰρ [πέτρα]πέτρα [,],
10 |gap:1| ὥς φ[η]σινφησιν Ἀπόστολος , [⊢❨Χ(ριστό)ς❩⊣]Χριστός [ἐστιν]ἐστιν [,], [ἄνικμός]ἄνικμός
11 τε καὶ [ἀ]ντιτυπὴςἀντιτυπὴς τοῖς ἀπ[ίστοις]ἀπίστοις [,], [εἰ]εἰ [δέ]δέ [τις]τις
12 π̣ρ̣[οσ]άγοιπροσάγοι τὴ[ν]τὴν [ῥάβδον]ῥάβδον [τῆς]τῆς [πίστεως]πίστεως [,], [ποτός]ποτός
13 |gap:13_lines|
1 |gap:?_lines| [προστάγματι]προστάγματι [γίνεται]γίνεται [τοῦ]τοῦ [Ἀαρ]ὼνἈαρὼν τ̣ὸ̣τὸ δ̣εῖνδεῖν
2 [αὐτοὺς]αὐτοὺς [περιελέσθαι]περιελέσθαι [ἀφ']ἀφ' [ἑαυτῶν]ἑαυτῶν [τὰ]τὰ [ἐ]νώτιαἐνώτια . S-47 Καὶ
3 [ἡ] [τούτων]τούτων [περιαίρεσις]περιαίρεσις [ὕλ]ηὕλη τῶ⸢ι⸣τῶι εἰδώλωι
4 [ἐγένετο]ἐγένετο [.]. S-48 [Τί]Τί [οὖν]οὖν [φαμεν]φαμεν [;]; S-49 [Ὅτι]Ὅτι Μωϋσῆς μὲν
5 [ἐν]ἐν [τῷ]τῷ [ἐνωτίῳ]ἐνωτίῳ [κόσμῳ]κόσμῳ [,], [ὅς]ὅς [ἐστι]νἐστιν νόμος ❨τ⊢ὴ⊣(ν)❩τὴν
6 [τῶν]τῶν [Ἰσραηλιτῶν]Ἰσραηλιτῶν [ἀκοὴν]ἀκοὴν ❨[κ]α̣τ̣εκόσμη[σ⊢ε⊣(ν)]❩κατεκόσμησεν
7 |gap:19_lines|
1 |gap:?_lines| |gap:6||gap:?|
2 πλάκας ⋰ὑ⋱[ποτίθησι]ὑποτίθησι [τῇ]τῇ [δύναμει]δύναμει [τοῦ]τοῦ [τὸν]τὸν
2-3 [νό]∤μ̣οννό∤μον
3 α̣ὐ̣τ[αῖς]αὐταῖς [ἐγχαράσσοντος]ἐγχαράσσοντος [.]. S-50 [Καὶ]Καὶ [οὕτως]οὕτως
3-4 [ἀ]∤νακαλεῖτα[ι]ἀ∤νακαλεῖται
4 [τὴν]τὴν [χάριν]χάριν [,], [φέρων]φέρων [ἐν]ἐν [ταῖς]ταῖς
5 αληθυ̣αληθυ |gap:5||gap:?|
6 τ̣ο̣ῦ̣τοῦ ⊢❨Θ̣(εο)ῦ̣❩⊣Θεοῦ |gap:4| |gap:?| |gap:?_lines|
1 |gap:?_lines| |gap:?||gap:5||gap:?|
2 |gap:?|[σ]υ̣γκριν|gap:?||gap:?|συγκριν|gap:?|
3 |gap:?|την|gap:2||gap:?|
4 |gap:?||gap:1|ν̣εξαρκ̣|gap:?||gap:?||gap:1|νεξαρκ|gap:?|
5 |gap:?|νοσ⸢σ⸣οτι|gap:?||gap:?|νοσσοτι|gap:?|
6 |gap:?|τικαιτ̣|gap:?||gap:?|τικαιτ|gap:?|
7 |gap:?|ατω|gap:?|
8 |gap:?||gap:2||gap:?| |gap:?_lines|
1 |gap:?_lines| |gap:?||gap:5||gap:?|
2 |gap:?|ωνεξω̣|gap:?||gap:?|ωνεξω|gap:?|
3 |gap:?|τ̣η̣αν̣|gap:1||gap:?||gap:?|τηαν|gap:1||gap:?|
4 |gap:?|μ̣εθα|gap:1||gap:?||gap:?|μεθα|gap:1||gap:?|
5 |gap:?||gap:1|ιαιου̣|gap:?||gap:?||gap:1|ιαιου|gap:?|
6 |gap:?|ψα̣ντ̣|gap:?||gap:?|ψαντ|gap:?|
7 |gap:?||gap:1|αι|gap:1||gap:?|
8 |gap:?||gap:2||gap:?| |gap:?_lines|
1 |gap:?_lines| |gap:?|ρ̣ε̣ι̣σ̣υ̣π̣|gap:2||gap:?|ρεισυπ|gap:2|
2 |gap:?||gap:1|ματι · S-51 κα̣[ὶ]καὶ
3 |gap:?|η περὶ τοῦ
4 |gap:?|[εὐαγ]γ̣ελ̣ίο̣υ̣|gap:?|εὐαγγελίου |gap:4|υ
5 |gap:?||gap:3| ⊢❨⋰Ἰ⋱ω(άννης)❩⊣Ἰωάννης |gap:3|
6 |gap:?||gap:6|ν̣τ̣ο̣σ̣|gap:?||gap:6|ντοσ
7 |gap:?|δ̣|gap:2|σ̣ο̣υ̣σ̣απα̣|gap:?|δ|gap:2|σουσαπα
8 |gap:?||gap:1|ι̣γ̣ε̣νομε|gap:?||gap:1|ιγενομε
9 |gap:?||gap:3| |gap:?_lines|
1 |gap:?_lines| |gap:5||gap:?|
2 [ἐ]κείνῳἐκείνῳ |gap:1||gap:?|
3 π̣εινα̣φρο̣|gap:?|πειναφρο|gap:?|
4 τοα |g:middot| ι̣π̣|gap:3||gap:?|ιπ|gap:3||gap:?|
5 ψυχὴν |gap:3||gap:?|
6 του|gap:4||gap:?|
7 ἵνα τα̣υ̣|gap:1||gap:?|ταυ|gap:1||gap:?|
8 ἐκείνων̣ἐκείνων |gap:?|
9 γ̣ρ̣α|gap:2||gap:?|γρα|gap:2||gap:?| |gap:?_lines|
1 |gap:?_lines| |gap:?|ι̣|gap:?|ι ἐν ταραχαῖς |gap:?| |gap:?_lines| ⸢τ⸣ο̣π̣|gap:?|τοπ|gap:?|
2 θε|gap:?|
1 |gap:?_lines| |gap:2||gap:?|
2 |gap:3||gap:?|
3 |gap:1||gap:?|
4 |gap:?||gap:?|
5 |gap:?||gap:?|
6 ↢|gap:3|βύ̣θιον↤|gap:3|βύθιον |gap:3||gap:?|
7 |gap:3||gap:?| |gap:?_lines|
1 |gap:?_lines| |gap:?||gap:1|
2 |gap:?||gap:2|η
3 |gap:?||gap:4_precision=low|
4 |gap:?||gap:7_precision=low|
5 |gap:?||gap:8_precision=low|
6 |gap:?||gap:6_precision=low|
7 |gap:?||gap:4_precision=low|
8 |gap:?||gap:3_precision=low| |gap:?_lines|
1 |gap:?_lines| |gap:?||gap:6||gap:?|
2 |gap:?|τ̣ι|gap:?|τι ἐπισκλ[ηρυν-]|gap:?|ἐπισκληρυν-|gap:?|
3 |gap:?|μ̣ένει̣τα̣|gap:?||gap:?|μένειτα|gap:?| |gap:?_lines|
1 |gap:?_lines| |gap:?||gap:2|κ̣|gap:2||gap:1||gap:?||gap:?||gap:2|κ|gap:2||gap:1||gap:?|
2 |gap:?|σκλη̣[ρ]|gap:?||gap:?|σκληρ|gap:?|
3 |gap:?|ι̣σ̣αν̣χ̣|gap:?||gap:?|ισανχ|gap:?| |gap:?_lines|