Sematia

59962.xml

TM: 59962HGV: Date: – Place:

0 m1 S-1 ↦α|num:1|↣α|num:1|
1 |g:centered| προλεγόμενα τοῦ περὶ ∼ερεσεων∽αἱρέσεων
2 |g:centered| Γαληνοῦ · S-2 Ἀρχ|gap:2|δου σοφιστοῦ
3 |g:centered| ἐξήγησις ·
4 S-3 |g:ekthesis| Τοῖς τῆς ἰατρικῆς ἐρασταῖς καὶ
4-5 ταύ∤της
5 ἐφιεμένοις τυχεῖν καὶ διὰ
5-6 τοῦ∤το
6 πολλὴν σπουδὴν καὶ προθυμίαν
6-7 ❨ἐ(ν)❩∤δεικνυμένοιςἐν∤δεικνυμένοις
7 περὶ τὴν ταὺτης
7-8 κα∤τόρθωσιν
8 ἄξιον πρῶτον μαθεῖν τίς
9 ταύτης φύσις . S-4 ἕκαστον γὰρ τῶν
9-10 ὄν∤των
10 ἰδίαν τὴν φύσιν ἔχει καθ’ ἣν α{α}
11 ἀφώρισται καὶ περιγέγραπται καὶ
12 οἱον<ε>ὶοἱονεὶ τῶ<ν>τῶν ἄλλων κεχώρισται · S-5 οὐκοῦν
13 καὶ ἰατρικὴ τῶν ὄντων οὖσα̣οὖσα
13-14 φύ∤σιν
14 τινὰ καὶ αὐτὴ οἰκ<ε>ίανοἰκείαν ἐκτή̣[σ]α̣τ̣ο̣ἐκτήσατο ἣ̣ν̣ἣν
14-15 ἀ̣∤λόγιστόνἀ∤λόγιστόν
15 ἐστιν ἐπιχειρῆσαι μ̣αθεῖνμαθεῖν
16 καὶ κ̣[α]τ̣ο̣ρθῶσαικατορθῶσαι πρὶν γνῶναι τίς
16-17 αὐ∤τῆς
17 [ἠ] φ[ύ]σιςφύσις · S-6 ἀλλὰ ταύτην ἡμῖν
17-18 οὐ∤δεὶς
18 ἕτερος παρασ̣τῆσαιπαραστῆσαι δυνήσεται
19 μόνος ὁρ[ισ]μόςὁρισμός . S-7 τί γάρ ἐστιν ὁρισμός ;
20 S-8 ὁρισμός ἐστ̣[ι]νἐστιν λόγος σύντομος
20-21 παν∤τὸς
21 πράγμ̣α̣τ̣ο̣ςπράγματος ἐκδιδὰ̣σ̣κωνἐκδιδὰσκων καὶ
21-22 πε∤ριγράφων
22 τὴν φύ̣σ̣ι̣νφύσιν . S-9 ε[ἴλη]πται̣εἴληπται [δὲ]δὲ
23 οὗτος ἐκ τῶν ἐν το̣ῖ̣ςτοῖς ἀγροῖς
23-24 κα[τῳκι]∤σμένωνκατῳκι∤σμένων
24 μενων{μενων} . S-10 ἐκ<ε>ῖνοιἐκεῖνοι γὰρ ὅρῳ τιν̣ὶ̣τινὶ
25 χρώ[με]νοιχρώμενοι τοὺς ἑαυτῶν ἀγροὺς
25-26 ἀ∤π’
26 ἀλ̣[λήλ]ωνἀλλήλων χωρίζουσιν . S-11 τί μ̣[ὲν]μὲν ⁽αυν⁾οὖν
27 ἐστιν [ὁ]ρισμὸςὁρισμὸς καὶ πόθεν εἴλ̣[ηπ]ταιεἴληπται
28 καὶ ὅ̣[τι]ὅτι [δ]ι’δι’ αὐτοῦ τὰς τῶν ❨πρα̣γ̣μ̣άτω(ν)❩πραγμάτων
29 φύσ̣[ει]ς̣φύσεις ἐστὶ γιγνώσκειν ❨εἰρήκαμε(ν)❩εἰρήκαμεν .
30 S-12 λαμ[βά]ν̣ονται̣λαμβάνονται δὲ ο̣ἱ̣οἱ [ὁ]ρ̣ισμοὶὁρισμοὶ ἐ̣κ̣ἐκ τ̣ῶ̣ντῶν
31 ὑπα̣ρ̣χ̣όντων̣ὑπαρχόντων ταῖς τέχναις . S-13 δύ̣ο̣δύο δέ
31-32 ἐ∤στιν
32 τὰ λαμβανόμενα · S-14 τὸ ❨ὑποκ<ε>ίμενό(ν)❩ὑποκείμενόν
33 τε κα[ὶ]καὶ τὸ τέλος . S-15 καὶ ὑποκ<ε>ίμ[εν]ονὑποκείμενον ❨μέ(ν)❩μέν
34 〚ν〛ν ἐστιν ἐν ᾧ̣ πονοῦσιν οἱ τὰς [τ]έ̣χναςτέχνας
35 μετιόντες , τέλος δὲ οὗ ἕν[ε]κενἕνεκεν
35-36 πο∤νο̣ῦ̣σινπο∤νοῦσιν
36 . S-16 σαφὲς δὲ τὸ λεγόμενον ἐπὶ
37 παραδ<ε>ίγματοςπαραδείγματος ποιήσομεν .
37-38 S-17 ναυ∤πηγικὴ
38 τέχνη τις οὖσα
38-39 ὑποκ<ε>ίμε∤νονὑποκείμε∤νον
39 μὲν ἔχει ξύλα καὶ ἥλους̣ἥλους κα̣ὶ̣καὶ
39-40 πίτ∤ταν
40 κα[ὶ]καὶ ὅ̣[σα]ὅσα τοιαῦτα καὶ περὶ ταῦτα
40-41 πο∤νεῖ
41 καὶ ἐνεργεῖ . S-18 τέλος δὲ ποιῆ̣σ̣α̣ι̣ποιῆσαι ❨π̣λ̣ο̣[ῖ]ο̣(ν)❩πλοῖον
1 δι’ ἐπιμιξίαν τῶν πόλεων εἵνα{ε}ἵνα
1-2 ἑκάσ∤τη
2 καὶ τὰ λ<ε>ίπονταλείποντα εἰσάγηται καὶ τὰ
3 πλεονάζοντα ἐν αὐτῇ
3-4 ἐκκομίζη∤ται
4 . S-19 ἀλλ’ ⁽ουτη⁾αὕτη μὲν βάναυσος τέχνη .
5 S-20 ἐπιδ<ε>ίξομενἐπιδείξομεν δὲ αὐτὰ καὶ ἐπὶ ❨λογικῶ(ν)❩λογικῶν
6 τεχνῶ̣ντεχνῶν . S-21 γραμματικὴ
6-7 ὑποκ<ε>ίμε∤ναὑποκείμε∤να
7 μὲν ἔχ<ε>ιἔχει ὀνόματα καὶ ῥήματα
8 καὶ ἁπλῶς εἰπεῖν τὰ ὀκτὼ μέρη τοῦ
9 λόγου , τέλος δὲ τὸν τῆς φωνῆς
9-10 ἑλληνισ∤μόν
10 , καὶ πάλιν ῥητορικὴ ὑποκ<ε>ίμεναὑποκείμενα
11 μὲν [ἔχ]ε̣ι̣νἔχει{ν} τὰ ⁽πολτγικα⁾πολιτικά τε καὶ
11-12 ἰδ̣ιωτι∤κὰἰδιωτι∤κὰ
12 πράγματα , τέλος δὲ τὸ ποι[ῆσ]αιποιῆσαι
12-13 ❨κρῖ(ν)❩∤αικρῖν∤αι
13 τοὺς δικαστάς . S-22 ὁμοίως δὲ κ̣[αὶ]καὶ
13-14 φι∤λοσοφία
14 πασῶν τῶν τεχν̣[ῶν]τεχνῶν
14-15 μή∤τηερ
15 ὑποκειμένην ἔχει κα̣ὶκαὶ αὐτ̣ὴαὐτὴ οὐ
16 μίαν τινὰ ὕλην ὥσ̣π̣ε̣ρὥσπερ [ἑ]κάστ[η]ἑκάστη τῶν
17 τεχνῶν , ἀλλὰ πάντα τὰ ὄ̣ν̣ταὄντα
17-18 σ[υ]λλα∤βοῦσασυλλα∤βοῦσα
18 ἔχει , τέλος δὲ τ̣ὸ̣τὸ ὁ̣μ̣ο̣ι̣ωθῆναιὁμοιωθῆναι
19 θ̣ε̣ῷ̣θεῷ κατὰ̣κατὰ τ̣[ὸ]τὸ δυνατὸ̣νδυνατὸν ἄνθρωπ[ο]νἄνθρωπον .
19-20 S-23 οὐ∤[κοῦν]οὐ∤κοῦν
20 ἐ̣π̣ε̣ιδὴἐπειδὴ πᾶσαν ἐδείξαμε[ν]ἐδείξαμεν
20-21 τέ∤χνην
21 ἔχουσαν ὑποκ[ε]ίμεν[ό]νὑποκείμενόν [τ]ετε καὶ
22 τέλος καὶ οἱ ὁρισμοὶ αὐτ̣ῶναὐτῶν [ὑπ’]ὑπ’
22-23 [ἀ]νά∤γκηςἀνά∤γκης
23 [ἢ] [ἐξ]ἐξ ἑτέρου τούτων
23-24 λα[μβά]νον∤ταιλαμβάνον∤ται
24 [ἐκ]ἐκ [τ]οῦτοῦ συναμφοτέρου , [οἷο]ν̣οἷον ἐὰν
25 βούλη̣[ται]βούληται τὴν ⁽γραλιματικην⁾γραμματικὴν
25-26 [ὁρί]σασ∤θαιὁρίσασ∤θαι
26 ἐκ μὲν τοῦ ὑποκ<ε>ιμένουὑποκειμένου [οὕτ]ωοὕτω , ὅτι
27 γραμματ[ι]κήγραμματική ἐστιν τ̣έχνητέχνη [περ]ὶπερὶ τὰ
27-28 ὀκ∤τὼ
28 μ̣έ̣ρημέρη τοῦ λόγου κα̣τ̣α̣γιγ[νο]μένηκαταγιγνομένη
29 ἐκ δὲ τοῦ τέλους τέχνη τὴν
29-30 [γλ]ῶτ∤τανγλῶτ∤ταν
30 ἑλληνίζειν διδά[σκ]ου[σ]αδιδάσκουσα , καὶ
30-31 πά∤λιν
31 ῥ[η]τορικὴῥητορικὴ ἐκ̣ἐκ μὲν [τ]οῦτοῦ
31-32 ὑ̣π̣ο̣κ<ε>ιμέ∤νουὑποκειμέ∤νου
32 ὁρ[ί]ζ̣εταιὁρίζεται τέχ̣νητέχνη περὶ τ̣ὰ̣τὰ
32-33 π̣ο̣λι∤τικὰπολι∤τικὰ
33 καὶ ἰδιωτικὰ πράγματ̣α̣πράγματα
33-34 κ̣ατα∤γιγνο̣μένηκατα∤γιγνομένη
34 , ἐκ δὲ τοῦ τέλους
34-35 πει∤θοῦς
35 δημιουργός , ἀλλὰ ⁽κω⁾καὶ
35-36 φ[ι]λοσο∤φίαφιλοσο∤φία
36 [δ]ύοδύο τινὰς ὅρους ἔχει · S-24 ἐκ μὲν τοῦ
37 ὑποκ<ε>ιμένουὑποκειμένου τὸν λέγοντα , ὅτι
37-38 φι∤λοσοφία
38 ἐστὶν γνῶσις τῶν [ὄ]ντωνὄντων
0 ↦ε|num:5|↣ε|num:5|
1 |gap:?||gap:1|υ|gap:1||gap:?| |gap:?|ν ουκ ηθελησ̣α̣ν̣ηθελησαν |gap:?|
2 |gap:?||gap:1|ε̣ιν|gap:?||gap:1|ειν ερωτηθει|gap:?|
3 |gap:?||gap:1|αφ|gap:1|μενοι δε τ|gap:?|
4 |gap:?|υετυπ̣|gap:?||gap:?|υετυπ|gap:?|
5 |gap:?||gap:1|δει|gap:2||gap:?|
6 |gap:?|βου|gap:?|
7 |gap:?_lines|
1 |gap:?||gap:1|ε̣ι̣τω|gap:?||gap:1|ειτω τουτω υ̣|gap:?|υ|gap:?|
2 |gap:?||gap:1|ων παραγενε̣|gap:?|παραγενε|gap:?|
3 |gap:?|ν̣ων|gap:?|νων με μαρτ|gap:?|
4 |gap:?|αι υμι|gap:1||gap:?||gap:2||gap:?|
5 |gap:?|α|gap:1|ετο̣ι̣|gap:?||gap:?|α|gap:1|ετοι|gap:?|
6 |gap:?| . S-25 το̣|gap:?|το|gap:?| |gap:?_lines|
1 |gap:?||gap:1|δε|gap:1||gap:?| |gap:?||gap:1|λα|gap:?| |gap:?||gap:1|στα|gap:?|
2 |gap:?|οιυ̣|gap:?||gap:?|οιυ|gap:?|
1 |gap:?|ειο̣|gap:?||gap:?|ειο|gap:?|
2 |gap:?|τη|gap:?|
1 |g:diple| |gap:?_lines| |gap:2_lines| |gap:4_lines| |gap:?_lines| |gap:?||gap:2||gap:?|
2 |gap:?|τους εν|gap:2|[|gap:1|(…)]εν|gap:2||gap:1|…
3 |gap:?|ρωτων ια|gap:1||gap:?|
4 |gap:?||gap:1|ς
4-5 Κριτοβου∤[λ]|gap:?|προςΚριτοβου∤λ|gap:?|προς
5 Κηφι̣|gap:1||gap:1|(…)Κηφι|gap:1||gap:1|…
6 |gap:?|ιτηδειους̣|gap:?|ιτηδειους ε̣|gap:1|ε|gap:1|
7 |gap:?| προς τον ευ
8 |gap:?||gap:4|του
9 |gap:?||gap:1|
10 |gap:?||gap:1| |gap:?_lines|
1 |gap:?_lines| |gap:?|ο̣ν|gap:?||gap:?|ον|gap:?|
2 |gap:1|ασκεν ευδ|gap:?|
3 πε̣ποιηκα̣|gap:?|πεποιηκα|gap:?|
4 ν̣ωσμαι̣νωσμαι δι̣α̣|gap:?|δια|gap:?|
5 δεδειχθαι |gap:?|
6 νες θαυμαζ̣|gap:?|θαυμαζ|gap:?|
7 αν π̣ο̣τε̣|gap:?|ποτε|gap:?|
8 βατραχ|gap:?|
9 τιου |gap:1||gap:?|
10 δ|gap:4||gap:?|
11 |gap:1||gap:?|
12 |gap:1||gap:?| |gap:?_lines|
1 |gap:3_lines| |gap:3_lines| |gap:4_lines| |gap:4_lines| |gap:?||gap:1||gap:?|
2 |gap:?|λεγε̣|gap:3-4|ο̣|gap:?||gap:?|λεγε|gap:3-4|ο|gap:?|
3 |gap:?|ο̣τιοιμενρι̣|gap:?||gap:?|οτιοιμενρι|gap:?|
1 |gap:?|λ̣υ|gap:1||gap:?||gap:?|λυ|gap:1||gap:?|
2 |gap:?|ο̣τ̣ατ̣ο̣υπι|gap:?||gap:?|οτατουπι|gap:?| |g:blank|