Sematia

59838.xml

TM: 59838HGV: Date: – Place:

1 m1 S-1 [Λάκαινα]Λάκαινα [πολυδά]κρυ̣τ[ος]πολυδάκρυτος [ἐ]νἐν δ[όμ]ο̣ιςδόμοις κ̣[ό]ρ[α]κόρα [,],
2 |g:eisthesis|[πολιόν]|g:eisthesis|πολιόν [τ᾽]τ᾽ [ἐπὶ]ἐπὶ κρᾶτα [μάτηρ]μάτηρ
3 |g:eisthesis|[τέκν]ω̣ν|g:eisthesis|τέκνων θα[νόντων]θανόντων
4 [τίθεται]τίθεται [χέρα]χέρα [δρύπτε]τ̣α̣[ι]δρύπτεται [παρ]ε̣[ιάν]παρειάν [,],
5 |g:eisthesis|[δίαιμον]|g:eisthesis|δίαιμον [ὄνυ]χ̣αὄνυχα τι[θ]ε̣μ[έ]νατιθεμένα .
6 S-2 [γυναῖκες]γυναῖκες [,], [Ἑκάβη]Ἑκάβη ποῦ ποθ᾽ πα[ναθ]λ̣ίαπαναθλία ,
7 [ἡ] [πάντα]πάντα [νικῶσ᾽]νικῶσ᾽ [ἄνδ]ραἄνδρα καὶ θ[ῆ]λ̣υν̣θῆλυν [σπο]ρ̣ὰνσπορὰν
8 [κακοῖσιν]κακοῖσιν [;]; S-3 [οὐδεὶς]οὐδεὶς [στέ]φα̣νονστέφανον ἀνθα̣[ιρή]σ̣ε̣[τ]αιἀνθαιρήσεται .
9 S-4 [τί]τί [δ᾽]δ᾽ [,], [ὦ] [τάλαινα]τάλαινα [σῆς]σῆς [κ]ακ̣[ογ]λ̣ώ[σσου]κακογλώσσου βοῆ̣[ς]βοῆς [;];
10 S-5 [ὡς]ὡς [οὔποθ᾽]οὔποθ᾽ [εὕδει]εὕδει [λυπ]ράλυπρά σου κ[η]ρύ̣γ̣[μ]α̣τ̣α̣κηρύγματα .
11 S-6 [Ἑκάβῃ]Ἑκάβῃ [φέρω]φέρω [τόδ᾽]τόδ᾽ [ἄλγος]ἄλγος ἐ̣νἐν κ̣[ακ]οῖ[σ]ικακοῖσι γὰρ
12 [οὐ]οὐ [ῥᾴδιον]ῥᾴδιον [βροτοῖσιν]βροτοῖσιν [εὐ]φ̣η[μεῖν]εὐφημεῖν [σ]τόμα̣στόμα .
13 S-7 [καὶ]καὶ [μὴν]μὴν [περῶσα]περῶσα [τυγχά]ν̣ειτυγχάνει δ̣[όμ]ω̣ν̣δόμων [ὕ]π̣ερὕπερ
14 [ἥδ᾽]ἥδ᾽ [,], [ἐς]ἐς [δὲ]δὲ [καιρὸν]καιρὸν [σοῖσι]σοῖσι [φαί]ν̣εταιφαίνεται λό̣[γοις]λόγοις [.].
15 S-8 |gap:?||gap:3||gap:?|
16 |gap:?||gap:3||gap:?|
17 [ἄπαις]ἄπαις [ἄνανδρος]ἄνανδρος [ἄπολις]ἄπολις [ἐξ]ε̣φ̣θ̣[αρμένη]ἐξεφθαρμένη [.]. S-9 |gap:?_lines|
1 ↢❨[Ἑ]κ̣(άβη)❩↤Ἑκάβη |g:eisthesis|ἐμ[ὸ]ς|g:eisthesis|ἐμὸς ἐμὸς ξέ̣νος̣ξένος , [Θρ]ῄ̣[κιος]Θρῄκιος [ἱππότας]ἱππότας [,],
2 |g:eisthesis|ἵν᾽ [γ]έρωνγέρων [πα]τ̣[ὴρ]πατὴρ [ἔθε]τ̣[ό]ἔθετό [νιν]νιν [κρύψας]κρύψας [.].
3 S-10 οἴμοι , τί λέξεις ; S-11 χρυ̣[σὸν]χρυσὸν [ὡς]ὡς [ἔχοι]ἔχοι [κτανών]κτανών [;];
4 S-12 ἄ̣ρρητ̣|g:apostrophe|ἄρρητ|g:apostrophe| ἀ̣νωνόμ[αστα]ἀνωνόμαστα [,], [θαυ]μ̣άτ[ων]θαυμάτων [πέρα]πέρα [,],
5 [οὐ]χ̣οὐχ [ὅσι]αὅσια οὐδ᾽ [ἀ]νε̣[κτά]ἀνεκτά [.]. S-13 [ποῦ]ποῦ [δί]κ̣α̣δίκα ξ̣[ένων]ξένων [;];
6 S-14 |g:eisthesis|ἰὼ κ̣ατά̣ρα̣τ̣᾽κατάρατ᾽ ἀ[νδ]ρ̣ῶ̣ν̣ἀνδρῶν , [ὡ]ς̣ὡς [διεμοιράσω]διεμοιράσω
7 |g:eisthesis|χρό[α]|g:eisthesis|χρόα [,], σιδαρ̣έ̣ῳ̣σιδαρέῳ τεμὼ̣[ν]τεμὼν [φα]σ̣γ̣ά̣ν̣[ῳ]φασγάνῳ
8 |g:eisthesis|μέλε̣α|g:eisthesis|μέλεα τοῦδε̣τοῦδε π̣α[ι]δὸ̣ς̣παιδὸς [ο]ὐ̣δ᾽οὐδ᾽ οικ̣|gap:?|οικ|gap:?|
9 ↢❨χ⸢ο⸣(ρός)❩↤χορός τλῆ̣μοντλῆμον , ὥς σε π̣[ο]λυ[π]ο̣[ν]ω̣τ̣ά̣τ[ην]πολυπονωτάτην [βροτῶν]βροτῶν
10 δ̣αίμ̣ωνδαίμων ἔθηκεν [ὅ]σ̣τι̣[ς]ὅστις [ἐστί]ἐστί [σοι]σοι [β]αρ̣[ύς]βαρύς [.].
11 S-15 [ἀ]λ̣λ᾽ἀλλ᾽ ε̣ἰσο̣ρῶεἰσορῶ γὰρ τοῦδ̣[ε]τοῦδε δ̣εσ̣[πότου]δεσπότου δ̣[έμας]δέμας
12 [Ἀγ]αμ̣έμνονοςἈγαμέμνονος , τοὐν̣θέ[νδε]τοὐνθένδε [σι]γ̣ῶ̣[μεν]σιγῶμεν [,], [φίλαι]φίλαι [.].
13 S-16 ↢[❨Ἀγ(αμέμνων)❩]↤Ἀγαμέμνων [Ἑκ]άβηἙκάβη , τί μέλλεις [π]α̣ῖδ̣α̣παῖδα σ̣[ὴν]σὴν [κ]ρ̣[ύπ]τ̣[ειν]κρύπτειν [τάφῳ]τάφῳ
14 ἐλθο̣[ῦ]σαἐλθοῦσα , ἐφ᾽ οἷσ̣π̣εροἷσπερ Τ̣[α]λ̣θ̣ύβιοςΤαλθύβιος ἤ̣γ̣γ̣ε̣[ιλέ]ἤγγειλέ [μοι]μοι
15 μὴ ∼θ̣ι̣νγάνειν∽θιγγάνειν σ̣ῆςσῆς μ[η]δ̣έναμηδένα Ἀ̣ργε̣ίω[ν]Ἀργείων [κόρης]κόρης [;];
16 S-17 ἡμεῖς μὲν οὖν ἐῶμ[εν]ἐῶμεν ο̣[ὐ]δ̣[εψ]α̣υ̣ο̣μ̣[εν]οὐδεψαυομεν ·
17 S-18 σ̣ὺ̣σὺ δ̣ὲδὲ σ̣χ̣ο̣λάζε̣ι̣ς̣σχολάζεις , [ὥ]σ̣τ̣[ε]ὥστε [θ]α̣[υμάζ]ε̣ινθαυμάζειν ἐ̣[μέ]ἐμέ [.].
18 S-19 [ἥ]κ̣ω̣ἥκω [δ᾽]δ᾽ ἀ̣ποσ[τε]λ[ῶ]ν̣ἀποστελῶν [σε]σε [·]· S-20 [τἀκεῖ]θ̣[εν]τἀκεῖθεν [γὰρ]γὰρ [εὖ]εὖ
19 [π]ε̣[πρ]αγμέν̣᾽πεπραγμέν᾽ [ἐ]σ̣τ̣ί̣ν̣ἐστίν · S-21 ε̣[ἴ]εἴ [τι]τι [τῶν]δ̣᾽τῶνδ᾽ ἐ̣[στὶν]ἐστὶν [καλῶς]καλῶς [.].
20 S-22 [ἔα]ἔα [·]· S-23 [τίν᾽]τίν᾽ ἄ̣ν̣δρα̣ἄνδρα τ̣[ό]ν̣[δ᾽]τόνδ᾽ ἐ̣π̣[ὶ]ἐπὶ [σκηναῖς]σκηναῖς [ὁρῶ]ὁρῶ
21 [θανόντ]αθανόντα Τρώων̣Τρώων ; S-24 [οὐ]οὐ [γὰρ]γὰρ [Ἀργεῖον]Ἀργεῖον [πέπλοι]πέπλοι
22 [δέμα]ς̣δέμας περιπτ̣ύσ[σοντες]περιπτύσσοντες [ἀγγέλλουσί]ἀγγέλλουσί [μοι]μοι [.].
23 S-25 [δύστην᾽]δύστην᾽ [,], ἐμα[υ]τ̣[ὴν]ἐμαυτὴν [γὰρ]γὰρ [λέγω]λέγω [λέγουσα]λέγουσα [σέ]σέ [,],
24 [Ἑκάβη]Ἑκάβη [,], [τί]τί δράσ̣[ω]δράσω [;]; S-26 [πότερα]πότερα [προσπέσω]προσπέσω [γόνυ]γόνυ
25 [Ἀγαμέμ]ν̣ονο[ς]Ἀγαμέμνονος [τοῦδ᾽]τοῦδ᾽ [ἢ] [φέρω]φέρω [σιγῇ]σιγῇ [κακά]κακά [;]; S-27 |gap:3_lines|
29 [γο]ν̣άτ[ων]γονάτων [ἀπώσ]αιτ᾽ἀπώσαιτ᾽ , [ἄλγος]ἄλγος [ἂν]ἂν [προσθείμεθ᾽]προσθείμεθ᾽ [ἄν]ἄν [.].
30 S-28 [οὔ]τ̣οιοὔτοι π[έ]φ̣[υκα]πέφυκα [μά]ν̣τ̣ι̣[ς]μάντις [,], [ὥστε]ὥστε [μὴ]μὴ [κλύων]κλύων
31 [ἐξ]ι̣στορῆσ̣α̣[ι]ἐξιστορῆσαι [σῶ]νσῶν ὁδὸ̣ν̣ὁδὸν [βουλευμάτων]βουλευμάτων [.].
32 S-29 [ἆ]ρ̣᾽ἆρ᾽ ἐκλογίζ[ο]μ̣αίἐκλογίζομαί γε πρ̣[ὸς]πρὸς [τὸ]τὸ [δυσμενὲς]δυσμενὲς
33 μᾶλ̣λονμᾶλλον φρέν̣α̣ςφρένας τοῦδ᾽ , ὄν̣[τος]ὄντος [οὐχὶ]οὐχὶ [δυσμενοῦς]δυσμενοῦς [;];
34 S-30 εἴ τ[ο]ίτοί μ̣εμε βού̣[λῃ]βούλῃ τ̣[ῶν]δ̣ε̣τῶνδε μ̣[ηδὲν]μηδὲν [εἰδέναι]εἰδέναι [,],
35 ε̣ἰςεἰς [τ]α̣ὐτὸνταὐτὸν ἥ[κεις]ἥκεις [·]· S-31 κ̣[α]ὶ̣καὶ [γὰ]ρ̣γὰρ ο̣[ὐδ᾽]οὐδ᾽ [ἐγὼ]ἐγὼ [κλύειν]κλύειν [.].
36 S-32 [ο]ὐ̣[κ]οὐκ [ἂ]ν̣ἂν δ̣[υναί]μ̣η̣[ν]δυναίμην [το]ῦ̣[δε]τοῦδε τ̣[ιμωρεῖν]τιμωρεῖν [ἄτερ]ἄτερ
37 [τέκνοισι]τέκνοισι [τοῖς]τοῖς [ἐ]μ̣οῖ[σι]ἐμοῖσι [.]. S-33 [τί]τί [σ]τ̣ρ̣έ̣φ̣[ω]στρέφω [τάδε]τάδε [;];
38 S-34 [τολμᾶν]τολμᾶν [ἀνάγκ]η̣ἀνάγκη , κ̣[ἂν]κἂν τ̣[ύ]χ̣ωτύχω κ̣[ἂν]κἂν [μὴ]μὴ [τύχω]τύχω [.].
39 S-35 [Ἀγάμεμνον]Ἀγάμεμνον [,], [ἱ]κ̣ετεύωἱκετεύω σε τῶ̣[νδε]τῶνδε [γουνάτων]γουνάτων
40 [καὶ]καὶ [σοῦ]σοῦ [γενείου]γενείου δεξι̣ᾶ̣ςδεξιᾶς τ᾽ ε̣[ὐ]δ̣α̣[ίμονος]εὐδαίμονος [.].
41 S-36 [τί]τί [χρῆμα]χρῆμα [μασ]τ̣εύουσαμαστεύουσα ; S-37 μῶ[ν]μῶν [ἐλεύθερον]ἐλεύθερον
42 [αἰῶνα]αἰῶνα [θέ]σθ[αι]θέσθαι [;]; S-38 ῥ̣ᾴδιονῥᾴδιον γάρ ἐ̣[στί]ἐστί [σοι]σοι [.].
43 S-39 [ὁρᾷς]ὁρᾷς [νεκ]ρ̣ὸ̣ν̣νεκρὸν τ̣[ό]ν̣δ̣᾽τόνδ᾽ , ο̣ὗ̣οὗ κ̣α̣[ταστάζω]καταστάζω [δάκρυ]δάκρυ [;];
44 S-40 [ὁρῶ]ὁρῶ [τὸ]τὸ [μ]έ̣ντο̣[ι]μέντοι [μέλλ]ο̣ν̣μέλλον [οὐκ]οὐκ [ἔχω]ἔχω [μαθεῖν]μαθεῖν [.].
45 S-41 [ἔστιν]ἔστιν [δὲ]δὲ [τ]ίςτίς σ̣ῶ̣[ν]σῶν [οὗτος]οὗτος [,], ὦ̣ τ̣λ̣[ῆμον]τλῆμον [,], [τέκνων]τέκνων [;];
47 S-42 [οὐ]οὐ [τῶν]τῶν [θα]νόντω̣[ν]θανόντων [Πριαμιδ]ῶ̣[ν]Πριαμιδῶν [ὑ]π̣᾽ὑπ᾽ [Ἰλίῳ]Ἰλίῳ [.].
48 S-43 [ἦ] [γάρ]γάρ [τιν᾽]τιν᾽ [ἄλ]λ̣ον̣ἄλλον ἔτ[εκες]ἔτεκες [ἢ] [κείνους]κείνους [,], [γύναι]γύναι [;];
49 S-44 [ἀνόνητά]ἀνόνητά γ̣᾽γ᾽ , ὡς ἔο[ικε]ἔοικε [,], [τόνδ᾽]τόνδ᾽ [ὃν]ὃν [εἰσορᾷς]εἰσορᾷς [.].
50 S-45 [ποῦ]ποῦ [δ᾽]δ᾽ [ὢν]ὢν ἐτύ̣γχαν̣᾽ἐτύγχαν᾽ , [ἡνίκ᾽]ἡνίκ᾽ [ὤλλυ]τ̣ο̣ὤλλυτο [πτόλις]πτόλις [;];
51 S-46 [πατήρ]πατήρ [νιν]νιν ἐ̣ξέπ̣εμψενἐξέπεμψεν ὀρρωδῶ̣ν̣ὀρρωδῶν [θανεῖν]θανεῖν [.].
52 S-47 [ποῖ]ποῖ [τῶν]τῶν [τότ᾽]τότ᾽ ὄ̣ντ̣ωνὄντων χωρίσα̣ς̣χωρίσας [τέκνων]τέκνων [μόνον]μόνον [;];
53 S-48 [ἐς]ἐς [τήνδε]τήνδε [χ]ώ̣ρα̣νχώραν , ο[ὗ]περοὗπερ εὑ̣ρ[έ]θ̣[η]εὑρέθη [θανών]θανών [.].
54 S-49 [πρὸς]πρὸς [ἄνδ]ρ̣|g:apostrophe|ἄνδρ|g:apostrophe| ὃ̣ςὃς ἄρ̣χειἄρχει τῆσ̣δ̣[ε]τῆσδε Π̣ο̣λ̣υμ̣[ήστωρ]Πολυμήστωρ [χθονός]χθονός [;];
55 S-50 [ἐνταῦθ᾽]ἐνταῦθ᾽ [ἐπέμ]φ̣[θ]η̣ἐπέμφθη πικροτά̣[τ]ο̣υ̣πικροτάτου χρυ[σοῦ]χρυσοῦ [φύλαξ]φύλαξ [.].
56 S-51 [θνῄσκει]θνῄσκει [δὲ]δὲ [πρὸς]πρὸς [τ]οῦτοῦ καὶ τίνος̣τίνος π̣[ότμου]πότμου [τυχών]τυχών [;];
56a S-52 [τοῦτόν]τοῦτόν [ποτ᾽]ποτ᾽ [ἔτεκο]νἔτεκον κ̣α̣ὶ̣καὶ ἔ̣φε̣ρ̣ο̣νἔφερον ζώ̣[νης]ζώνης [ὕπο]ὕπο [.].