Sematia

59761.xml

TM: 59761HGV: Date: – Place:

1 m1 S-1 |gap:?|ση|gap:?|
2 |gap:?|με|gap:?|
3 |gap:5_lines|
8 |gap:?|α̣ν|gap:?||gap:?|αν|gap:?|
9 |gap:?|βά̣ν̣ειν|gap:?||gap:?|βάνειν|gap:?|
10 |gap:1| |gap:?||gap:1|αυτ|gap:?|
11 |gap:?|νησιν|gap:?|
1 |gap:?|α
2 |gap:?|λ̣λα̣|gap:?|λλα
3 |gap:6_lines|
9 |gap:?|λ̣υ̣ν̣|gap:2||gap:?|λυν|gap:2|
10 |gap:?|το κ̣ατ|gap:1|κατ|gap:1|
11 |gap:?|νον
12 |gap:?|α̣λ|gap:2||gap:?|αλ|gap:2|
1 ἀγωγῆς
1-2 [πα]ρα̣λα∤βε̣[ῖ]ν̣παραλα∤βεῖν
2 , ἀλ̣λ'ἀλλ' [ὄ]ψινὄψιν μὴ
3 π̣[εῖ]σ̣α̣ιπεῖσαι οὐδ'
3-4 [ἐ]τ̣οι̣μο∤τ[ά]τοιςἐτοιμο∤τάτοις
4 , πᾶ[ν]πᾶν
4-5 ἀπολει∤π̣[ό]μ̣[ενο]νἀπολει∤πόμενον
5 πρὸς
5-6 ὑπο∤λ̣[ή]ψειὑπο∤λήψει
6 οὐθὲν ἂ[ν]ἂν
6-7 π̣οι∤ή[σ]αιποι∤ήσαι
7 φοβερόν , ἀ[λ]λ̣ὰἀλλὰ
8 |gap:5| δ̣ιανο[ία]ςδιανοίας
9 |gap:10||gap:1|συ̣ν|gap:10||gap:1|συν
10 |gap:8|ἀ̣πολει|gap:8|ἀπολει
11 |gap:12|ς
1 α|gap:7|κ̣α̣ν̣|gap:3|α|gap:7|καν|gap:3|
2 |gap:1||gap:?|
3 φα̣|gap:?|φα|gap:?|
4 μ|gap:?|
5 ξα̣|gap:2|μέν̣[ο]ι̣ςξα|gap:2|μένοις ὅθεν
6 |gap:1||gap:3| . S-2 κα̣ὶκαὶ ἀφοβί[α]ἀφοβία
7 ε|gap:4|ιδ̣|gap:3|ε̣νε|gap:4|ιδ|gap:3|εν
8 γ|gap:9||gap:1|τ|gap:1|
1 ὑποψίας τοῦ εἴ̣δο̣[υς]εἴδους
2 ἔχουσαν , καὶ γ[ὰρ]γὰρ
2-3 [αὐ]∤τὸαὐ∤τὸ
3 τοῦτ̣ο̣τοῦτο πάλ[ιν]πάλιν [δὲ]δὲ
4 μετέπ[εσ]ενμετέπεσεν ἐπὶ
4-5 β̣[ρα]∤χύβρα∤χύ
5 τι α|gap:9|
6 σιν · S-3 ἐν|gap:8|
7 το κα̣ὶκαὶ |gap:9|
1 |gap:3|της̣|gap:?||gap:3|της|gap:?|
2 φθηι εἶνα̣[ι]εἶναι |gap:?|
3 ὁποίο⸢ις⸣ὁποίοις ἡμῶ[ν]ἡμῶν |gap:?|
4 λεγομεν|gap:?|
5 θ[η]ι̣θηι ἡ[μ]ῶ[ν]ἡμῶν |gap:?|
6 μ̣|gap:?|μ|gap:?|
7 ο|gap:?|
8 |gap:3_lines|
11 |gap:2|νηι̣|gap:?||gap:2|νηι|gap:?|
12 δ̣|gap:1|κα̣ιπ̣|gap:?|δ|gap:1|καιπ|gap:?|
13 ν|gap:1|ηι το|gap:?|
1 τ̣ατα γὰ[ρ]γὰρ |gap:2|τ|gap:6|
2 α̣|gap:?|α|gap:?|
3 π̣|gap:?|π|gap:?|
4 λ̣|gap:4|ι|gap:1|μ|gap:6|λ|gap:4|ι|gap:1|μ|gap:6|
5 ο̣|gap:6|νκ|gap:6|ο|gap:6|νκ|gap:6|
6 |gap:7||gap:1|ερ|gap:1||gap:1||gap:1||gap:1|ς
7 |gap:2|τ̣ο|gap:2|ς|gap:2|το|gap:2|ς α[ὐτ]οὺςαὐτοὺς τα̣τα
8 |gap:4|λ̣ου̣ς|gap:4|λους τ̣|gap:6|τ|gap:6|
9 |gap:6|π̣ο̣|gap:6||gap:6|πο|gap:6|
10 |gap:5|αι|gap:7|
11 |gap:1_lines|
12 ἀπηλ
1 λάχθαι φό[β]ωνφόβων
1-2 οὐδέ∤π[ο̣]τ'οὐδέ∤ποτ'
2 ὡ̣ςὡς νομίζων ,
2-3 οὐ∤δ'
3 ὡς κατανε̣ν̣[ο]ηκὼςκατανενοηκὼς
4 ὅτι ταυτὶ μὲν δεῖ
5 ποιεῖν τὸν ἄφοβον
6 ἐσόμενον , κ̣αὶκαὶ μὲν
6-7 ἄτ∤τα
7 π[οι]ῶν̣ποιῶν , [ο]ὗτοςοὗτος
7-8 ε̣ὐ̣∤φραινόμ[ενος]εὐ∤φραινόμενος
8 ἄλλ̣ο̣ἄλλο
9 οὐτ' ἔχ⸢ω⸣νἔχων
9-10 ὄ[χλη]∤μαὄχλη∤μα
10 οὐτ' ἐπ[ιθυμίαν]ἐπιθυμίαν
11 |gap:3|ς|gap:1|υ|gap:8|
1 παραδεδομ[έ]ν̣ωνπαραδεδομένων
2 μύθω̣ν̣μύθων κα̣[ὶ]καὶ [ἐπὶ]ἐπὶ
2-3 τού∤τοι̣ςτού∤τοις
3 τοῖς̣τοῖς ἔρ̣[γοι]ςἔργοις
4 ἄλλος διαστρέ̣φειδιαστρέφει
5 αὐτὸς ἐκ τῶν
5-6 ἀν∤τιπτώσεων
6 · S-4 αὗται
7 δὴ συντελο̣ῦντ̣αισυντελοῦνται
8 τιμωρίαι τ[οῖ]ςτοῖς ὑ[πὲρ]ὑπὲρ
9 τοῦ παντὸ̣[ς]παντὸς |gap:6|
10 τως το̣[ῖ]ςτοῖς δ̣|gap:7|δ|gap:7|
11 |gap:1||gap:1|δε̣ιν̣[ὸν]|gap:1||gap:1|δεινὸν |gap:8|
12 |gap:3|α̣κ|gap:8||gap:3|ακ|gap:8|
1 |gap:2| εἰς ἄτομο[ν]ἄτομον |gap:2|ν̣|gap:1||gap:2|ν|gap:1|
2 |gap:4|σαν τὸν |gap:5|
3 |gap:3| τῶν πρ[αγμάτω]ν̣πραγμάτων
4 δ̣[ι']δι' [ἐ]νυπἐνυπ ⁽def⁾νί[ων]abcνίων
4-5 [ὀρω]μ̣έ∤νωνὀρωμέ∤νων
5 ἀλ[όγως]ἀλόγως [ἑαυτὸν]ἑαυτὸν
6 ταράττ[ει]ταράττει , [τῶι]τῶι [δ']δ'
6-7 ἐ̣π̣[ι]λ̣ο∤γίσασθα[ι]ἐπιλο∤γίσασθαι
7 [οὐ]οὐ
7-8 π̣[ρο]σπ̣ί∤πτειπροσπί∤πτει
8 οὐδ̣'οὐδ' ὑ̣|gap:7|ὑ|gap:7|
9 το μὴ το|gap:8|
10 ν̣|gap:2|ο̣σε̣φ̣|gap:1||gap:7|ν|gap:2|οσεφ|gap:1||gap:7|
1 |gap:1|ε̣σ̣ο̣|gap:3||gap:1|εσο|gap:3| ὥστε καὶ
2 [π]ά[σας]πάσας [φ]ύ̣σειςφύσεις τὰς
3 [ἐ]κἐκ [τῶν]τῶν [ἐπι]βολῶνἐπιβολῶν
4 [τῶν]τῶν [ἐπὶ]ἐπὶ [τ]ὸτὸ ἀόρατον
5 ἤδ̣[η]ἤδη [βαδ]ιζουσῶνβαδιζουσῶν
5-6 ὀ∤[ψ]ό̣μ̣[ε]θ'ὀ∤ψόμεθ'
6 ἂ[ν]ἂν εἰς
6-7 ὁμοιό∤[τ]ητ̣α̣[ς]ὁμοιό∤τητας
7 ἰδῶμε̣νἰδῶμεν ἃς
8 |gap:2|δω̣|gap:9||gap:2|δω|gap:9|
9 ειδ|gap:10|
1 κ̣[αὶ]καὶ πάλιν ⸢δ'⸣δ' ὅθεν ἂν
2 [τ]ύχη<ι>τύχηι καθ' ἕ̣ν̣ἕν τι
2-3 πρα̣[γ]∤μ̣[ά]τωνπραγ∤μάτων
3 κ̣[α]ὶκαὶ οὐχ
3-4 ἅπαν∤τ[α]ἅπαν∤τα
4 ἐπιλογισάμενος
5 τ[ὰ]τὰ κατὰ τὴν ὑπὲρ
6 τ[οῦ]τοῦ ε̣ἰ̣δ[ώ]λουεἰδώλου
6-7 συνα∤πτο[μέν]ηνσυνα∤πτομένην
7 αὐτῶι
8 [ὀξυδέ]ρ̣κειανὀξυδέρκειαν ,
8-9 ἀπε∤|gap:5|
9 ὅτι δ|gap:4|
1-2 |gap:?||gap:1|πα∤ρα|gap:?|τα
3 [τῆς]τῆς [συνκ]ρ̣[ο]ύσε̣ω̣ςσυνκρούσεως ·
4 S-5 καὶ αὐτόθεν μὲν
4-5 γι∤γνομένης
5 τῆς
5-6 ἀν∤τικοπῆς
6 καθ' ὃν
6-7 λέ∤γω
7 τρόπον οὐθὲν
8 [α]ναν η δειν[ό]νδεινόν · S-6 νῦν
9 δὲ ταῦτα πάντ ⁽def⁾αabcα
10 τὰ̣τὰ ὄ̣ψ[ιν]ὄψιν |gap:7|
11 |gap:8_lines|
19 |gap:?| [ἐπι]ἐπι
1 κρατείας [καὶ]καὶ
1-2 π̣άν∤θ'πάν∤θ'
2 ὅλως μία τις
2-3 κύκη∤σις
3 ὑπ[ῆ]ι̣ὑπῆι ἐν αὐτα̣ῖςαὐταῖς καὶ
4 μηδ' αἱ κατ'
4-5 ἐπικρά∤τειαν
5 δόξαι
5-6 γίνων∤ται
6 · S-7 πρὸς γὰρ τὰς
6-7 μυ∤θώδεις
7 διὰ ταύτην
8 τὴν αἰτίαν κ[α]ὶκαὶ
8-9 οὗ∤τος
9 πάλιν [δ]ό̣ξα̣ςδόξας
9-10 βα∤[δ]ίζ[ει]|gap:4|βα∤δίζει|gap:4|
10-11 [ἐπι]κρ̣α∤[τεια]|gap:10|ἐπικρα∤τεια|gap:10|
1 οὐ πολλ̣[ο]ὺ̣ςπολλοὺς [ο]ὕτωςοὕτως
2 ἐκκαθαίρεσθαι · S-8 τὸ
3 δ' ἐ̣κ̣ἐκ τῆς
3-4 συναπτομέ∤νη̣[ς]συναπτομέ∤νης
4 [ἐ]ξἐξ ἡμῶν αὐτῶν
5 κινήσεως αἴτιον
6 ἀπογεννᾶ[ν]ἀπογεννᾶν μὲν
7 καὶ τὰς ἀ̣[λόγ]ουςἀλόγους δεῖν
8 νομίζε[ιν]νομίζειν [κα]τὰκατὰ τὰς
9 τῶ̣[ν]τῶν π̣ρα[γμάτ]ωνπραγμάτων
10 φωνὰ[ς]φωνὰς [αὐ]τὰςαὐτὰς
10-11 χω∤[ροῦντας]|gap:3|ουπ|gap:1|χω∤ροῦντας|gap:3|ουπ|gap:1|
12 |gap:11||gap:1|ν
1 δ' ἐν αὐτῶι τῶι
1-2 ἀθροίσ∤ματι
2 ἀ[πὸ]ἀπὸ τοῦ
2-3 ἐ̣πιβάλ∤λοντοςἐπιβάλ∤λοντος
3-4 διαλαμβα∤ν[ό]μενονδιαλαμβα∤νόμενον
4 , ὁμοίως μὲν
5 τὸν κάτω τρόπον
6 τῆς φορᾶς , ὁμοίως
7 δὲ καὶ τὸν ἐ̣κἐκ τῆς
8 συν[κρ]ο̣ύ̣σ̣εως̣συνκρούσεως
8-9 γι∤γνό[μενο]νγι∤γνόμενον
9 ἐ̣νἐν τῆι
10 αὐτ[ῆΙ]αὐτῆΙ [ψυχῆ]ιψυχῆι τε̣τε καὶ
11 |gap:10|τ̣ο̣υ̣|gap:10|του ω̣ω
1 γ̣ωγω α̣|gap:1||gap:9|α|gap:1||gap:9|
1-2 [ἀ]λ∤λὰ̣ἀλ∤λὰ
2 κ̣α̣ὶ̣καὶ |gap:7|
2-3 [φαι]∤νομεν̣|gap:1|ν|gap:2|φαι∤νομεν|gap:1|ν|gap:2|
3 ση[μεῖον]σημεῖον
4 ⸢οὐχ⸣οὐχ ἅπαντος δ[ήλου]δήλου
4-5 [γι]∤γνομέν[ο]υ̣γι∤γνομένου
5 λ̣έγ̣ετ̣αιλέγεται ,
6 ἀλλά τι[νος]τινος μέν ,
6-7 τι∤νὸ̣ςτι∤νὸς
7 δ̣'δ' ο̣ὔοὔ , [τὴ]ν̣τὴν δὲ
7-8 δ[ι]α∤φ[ο]ρὰ̣ν̣δια∤φορὰν
8 μ[ή]μή [τι]νεςτινες
8-9 [εὐ]κρ[ι]∤νοῦντε[ς]εὐκρι∤νοῦντες
9 [οὕ]τ̣ωςοὕτως ο̣[ὐ]οὐ
10 λ|gap:?|
11 |gap:9_lines|
20 |gap:?| [ὅσα]ὅσα
1 δήποτε ὅδ'
1-2 [ἐ]γ̣βιά∤ζετ'ἐγβιά∤ζετ'
2 ἀντιτ[είνων]ἀντιτείνων
3 καὶ μὴ ἀ̣κο[λούθοις]ἀκολούθοις
4-5 συνκατα̣[τιθέμε]∤νοςσυνκατατιθέμε∤νος
5 , τοῦ ψ̣εύ̣δο[υς]ψεύδους
5-6 [πρ]οσ∤αγορ̣εύωπροσ∤αγορεύω
6 αὐτὸν
6-7 [ἄ]ξ̣ι∤ονἄξι∤ον
7 · S-9 ἀδιάφορον [γὰρ]γὰρ
8 ταῦτα [ἀ]γ̣ο̣ρ̣ε̣ύε[σθ]α̣ι̣ἀγορεύεσθαι
9 πράγματ[α]πράγματα |gap:5|
10 |gap:3|αι̣ο̣|gap:2|οια|gap:4||gap:3|αιο|gap:2|οια|gap:4|
11 |gap:4|ν|gap:1||gap:3|οια̣|gap:4||gap:4|ν|gap:1||gap:3|οια|gap:4|
1 ῥηθέναι κινητικά ·
2 S-10 οὐδ' ὀλίγα ταῦτα
3 φήσομε̣ν̣φήσομεν ει αι , τ̣ὰ̣τὰ
4 πλεῖστ̣α̣πλεῖστα κατ'
4-5 ἐπεί∤σοδον
5 ἐκ τ̣οῦτοῦ
5-6 περ[ι]έ∤χον[το]ςπεριέ∤χοντος
6 , ἄλλα παν̣τὶπαντὶ
7 τῶ[ι]τῶι [φα]νταστικῶιφανταστικῶι
8 παρ[ακ]ολ[ο]υνθοῦντ̣απαρακολουνθοῦντα
9 τα|gap:6|μεν̣|gap:1|τα|gap:6|μεν|gap:1| .
10 S-11 [κ]ατ̣ὰκατὰ τ̣|gap:1|ντ|gap:1|ν μεν|gap:2| . S-12 ἀ[λ]λὰἀλλὰ μ[ὴ]νμὴν α̣ι̣|gap:3|ρ|gap:1|αι|gap:3|ρ|gap:1|
11 |gap:2|ο̣π|gap:?||gap:2|οπ|gap:?|
1 μένοις ⸢ἃ⸣ ἀληθῆ〚ι〛ἀληθῆι
1-2 [προσ]∤αγορεύομενπροσ∤αγορεύομεν
2 ·
2-3 S-13 ἐν[νο]∤[ού]μ̣εθαἐννο∤ούμεθα
3 δ' ὡς οὐδ[ὲν]οὐδὲν
3-4 [ἄλ]∤λ'ἄλ∤λ'
4 φασιν οἱ τὴν
4-5 φλε∤[β]οπαλίανφλε∤βοπαλίαν
5-6 ὀνομάζον∤τ⸢ε̣⸣ςὀνομάζον∤τες
6 τῶν ἀρχαίων
7 φ̣υ[σ]ιο̣λόγωνφυσιολόγων τὸ
7-8 πρ̣ᾶ∤[γμ]απρᾶ∤γμα
8 ἡμεῖς λέγομεν
9 |gap:1|αν|gap:3|α̣|gap:1|αν|gap:3|α [δ]ειγμ[α]δειγμα
10 |gap:10|ω̣π|gap:1||gap:10|ωπ|gap:1|
1 ἢ̣ καὶ ὁτι[ο]ῦνὁτιοῦν τὸ
1-2 ὡ∤μοιωμέ̣[ν]ονὡ∤μοιωμένον
2-3 τού∤τωι
3 καλ̣έσο[μ]ενκαλέσομεν
3-4 ἐ∤νάργειαν
4 μὴ ἐκ τοῦ
5 περιεχοντο[ς]περιεχοντος ὄν ,
5-6 ἀλ∤λὰ
6 κατὰ τὴ̣[ν]τὴν
6-7 φλε∤βοπαλίαν
7 · S-14 [ἐ]ὰνἐὰν δὴ
8 καὶ ἀγ̣ο̣ρε[ύω]σ[ι]νἀγορεύωσιν καὶ
9 τ̣|gap:5|τ|gap:5| [διαφ]ο̣ρᾶς̣διαφορᾶς
10 |gap:?|ν̣|gap:?|ν
1 μ|gap:1|να|gap:6|ξ̣|gap:1|ν̣μ|gap:1|να|gap:6|ξ|gap:1|ν
2 δ|gap:2| [π]α̣ρὰπαρὰ τὰς
2-3 μ[ετ]α∤[βάσεις]μετα∤βάσεις
3 κ̣αὶκαὶ τ̣ὰςτὰς
3-4 δ̣[ι]ή̣∤ξε[ις]διή∤ξεις
4 τῶν πόρων
5 γίγνεσθαί τις
5-6 συμ∤[με]τρίασυμ∤μετρία
6 , καί τισιμ
7 μὲν [ε]ὐθὺςεὐθὺς ἑτοίμως̣ἑτοίμως
8 δι[α]κ̣ειμένοιςδιακειμένοις , τισὶν
9 [δ']δ' [οὔ]οὔ , |gap:3| ε̣[ἰ]σ̣ινεἰσιν , φημί ,
10 |gap:4| δ[ι]ανοία̣ςδιανοίας |gap:1| .
11 S-15 δι|gap:3| [ἀ]τα[ρ]άχωςἀταράχως
12 |gap:9| γ̣ὰργὰρ [ἐ]ξἐξ
13 |gap:8|τ̣οῖ̣ς̣|gap:8|τοῖς μ̣[ὴ]μὴ
1 ἀ[να]γκαῖονἀναγκαῖον αὐταῖς
2 ὑπάρχειν κατὰ τὰς
3 πρὸ[ς]πρὸς ἀλλήλας
3-4 κρού∤σεις
4 , ὡς ἐν τῆι̣τῆι
4-5 πρώ∤τηι̣πρώ∤τηι
5 γραφῆι
5-6 εἴρη∤ται̣εἴρη∤ται
6 , οὐθὲν ἧττον
7 παρὰ τὰς [ἐξ]ἐξ ἡ̣μ̣ῶ[ν]ἡμῶν
8 τ[ις]τις σ̣[υμ]μ̣ετρ[ία]συμμετρία
8-9 α̣ὐ∤τ̣[αῖ]ςαὐ∤ταῖς
9 γίγνε[σθαι]γίγνεσθαι
10 |gap:5|μ|gap:7|
11 |gap:4|ν|gap:4|νε|gap:3|
1 |gap:6| [π]ρ̣ὸς̣πρὸς |gap:1|α|gap:1|τ|gap:2|
2 |gap:1|κ̣|gap:2||gap:1|κ|gap:2| [πυκ]νότη̣ςπυκνότης κἂ[ν]κἂν
3 μὴ σ[υ]ν̣[ῆι]συνῆι αἱ
3-4 [συμμ]ε̣∤τ[ρί]αι̣συμμε∤τρίαι
4 [τῶν]τῶν π̣όρ[ω]νπόρων
4-5 ποι∤οῦσ[ι]νποι∤οῦσιν
5 ὥ̣[στε]ὥστε τ[ὰς]τὰς περὶ
6 τὰς ἐν[πτώ]σειςἐνπτώσεις
6-7 ταύ∤τα[ς]ταύ∤τας
7 [καὶ]καὶ [αὐταῖς]αὐταῖς
7-8 με̣∤τ̣α[β]ά[σεις]με∤ταβάσεις
8-9 [ὑ]π̣άρ̣∤χ[ε]ι̣νὑπάρ∤χειν
9 · S-16 ὅσ̣[α]ὅσα δὴ̣δὴ κα̣ὶκαὶ
9-10 γεν∤ν
10 [∼ᾶ∽]|gap:6|τα|gap:2|ρ̣αᾶι|gap:6|τα|gap:2|ρα
1 |gap:5|ς · S-17 ἂγ γὰρ
1-2 τα[ὐ]∤τόταὐ∤τό
2 τις συνθεωρῆι̣συνθεωρῆι
3 καὶ τῶν ἐν λόγω[ι]λόγωι
4 ὃν τρόπον ἐχόμενος
5 λόγος περὶ τῶν
5-6 ἀδή∤λων
6 διηρμήνευκεν
7 οὔποτε̣οὔποτε μὲ̣νμὲν δόξε̣ι̣δόξει πρὸς
8 τὸ τέλος τὸ φυσικὸν
9 ἄλλας οἰ̣[κ]ειοτέραςοἰκειοτέρας
10 φ̣ω[ν]ὰςφωνὰς |gap:2|φ|gap:3|αις
11 |gap:1|α|gap:1|α̣|gap:3|ιζ̣ε̣|gap:5||gap:1|α|gap:1|α|gap:3|ιζε|gap:5|
12 |gap:1|ασκ̣|gap:?||gap:1|ασκ|gap:?|
1 Ἐπικ[ο]ύρουἘπικούρου Περὶ φύσ[ε]ωςφύσεως Λ̣Δ̣|num:34|ΛΔ|num:34|