Sematia

59760.xml

TM: 59760HGV: Date: – Place:

9 m1 S-1 |gap:8| ἅ̣μαἅμα καὶ ὅτι πᾶν
10 |gap:6|[το]ῦτ[ο]|gap:6|τοῦτο [ε]ἰεἰ μηδ’ οὕτως
11 [εἴη]εἴη [τις]τις [ἐ]ν̣νοῶνἐννοῶν , ὡς ἔ̣[σ]τιἔστι τό τε
12 [σ]ω̣μα̣τικὸνσωματικὸν καὶ τὸ κενὸν
12-13 ε∤|gap:9|
13 μηθ̣’μηθ’ ο̣ὑτωςοὑτως , ὡς
4 |gap:4|[ἔλ]α̣βες|gap:4|ἔλαβες ἤδ[η]|gap:7|ἤδη|gap:7|
3 |gap:6|ἐστιν ἧι |gap:7|
2 |gap:4| ὅτι οὐ πε̣ριλη[πτικὴ]περιληπτικὴ
1 τῶν ἀτόμων γνῶ[σίς]γνῶσίς [ἐστι]ἐστι
5 |gap:8|το δὴ ε[ἴ]εἴ τις
5-6 θαυ̣∤|gap:6|[β]ουλόμε[θά]θαυ∤|gap:6|βουλόμεθά
6 [σ]οισοι
6-7 λε∤|gap:7|
7 προϊο̣ύσηςπροϊούσης τῆς
8 |gap:10|τες ἐν τοῖς
9 |gap:7|ν̣|gap:7|ν ὁμοιότηιτά
9-10 τι∤[να]τι∤να
10 |gap:4| [ἕτ]ε̣ράἕτερά τινα
10-11 ὡμιλη∤[μένα]ὡμιλη∤μένα
11 [,], [ἔν]ἔν [τ]έτέ τισι φθόγγοις
12 |gap:16|μα|gap:2|
1 |gap:2|[πρ]οσηγορευμένον|gap:2|προσηγορευμένον [[ο]]ο ⸢ὧι⸣ὧι ⸢ἕτερόν⸣ἕτερόν ⸢το⸣το ⸢ὡμιλημένον⸣ὡμιλημένον ⸢ὄ⸣<νο>μαὄνομα
2 |gap:9| . S-2 εύειν . S-3 τότε
3 |gap:8| [τὴ]ντὴν ταραχὴν
4 |gap:10|ιν|gap:4| ἅμα
5 |gap:15|ιατ|gap:2|
8 τ̣ιτι |gap:4|νοντα̣|gap:4|νοντα ἰσχ̣[υρῶς]ἰσχυρῶς [ἢ]
7 ο̣ὐκοὐκ ἰσχυρῶς δεδ̣[ίχαμεν]δεδίχαμεν
6 τὴμ παραλλαγ̣[ὴν]παραλλαγὴν [καθ’]καθ’ [ἣν]ἣν
5 τοῖσ[δε]τοῖσδε [ἐ]χρώ̣μεθαἐχρώμεθα [τοῖς]τοῖς |gap:3|
4 σιν · S-4 ὅθεν δὲ τὸ καν̣[ονικὸμ]κανονικὸμ
3 βελτίον χῖρον
3-2 ἀν̣[ελελογί]∤σμε̣θαἀνελελογί∤σμεθα
2 , πολλαχοῦ [ε]ἴρητα̣ιεἴρηται .
5 S-5 |gap:9|οντ|gap:8|
4 |gap:8|ας ἄξιό[ν]ἄξιόν [τι]νοςτινος
3 |gap:8|ι̣αι|gap:8|ιαι ταύτ̣η̣νταύτην τὴν
2 [αἰ]τίαναἰτίαν ἐπιλέγομεν .
2-1 S-6 πάν∤[τε]ς̣πάν∤τες
1 [γ]ὰ̣ργὰρ οἱ τρόπ̣οιτρόποι τῶν
9 |gap:1|α̣σιν|gap:1|ασιν ο|gap:14|
8 τ̣ὰ̣τὰ προειλ[ημμένα]|gap:6|προειλημμένα|gap:6|
7 π[ο]τεποτε κατὰ τ|gap:10|
6 γ|gap:1|ν ἄλλου|gap:12|
5 ἐπιμαρτ[υ]ρήσει[ς]ἐπιμαρτυρήσεις |gap:7|
4 τυγχάνε[ι]τυγχάνει ὧγ
4-3 γ|gap:6|[κατη]∤γο̣ρ̣ο̣ῦμεμγ|gap:6|κατη∤γοροῦμεμ
3 προ|gap:9|
2 δε̣|gap:1|δε|gap:1| ποτε̣ποτε
2-1 |gap:11|[ἀν]∤τικειμένον|gap:11|ἀν∤τικειμένον
1 |gap:10|
5 νον του̣τὶτουτὶ
5-4 κατ|gap:8|[ὡ]∤μιλημένο̣[ν]κατ|gap:8|ὡ∤μιλημένον
4 |gap:11|
3 |gap:1|ην εἰκ|gap:14|
2 τ̣οντον . S-7 ε|gap:15|
7 |gap:2|οι · S-8 τὸ γὰρ ὅτ[ι]|gap:8|ὅτι|gap:8|
6 |gap:5|ττουσα τό̣δ[ε]τόδε |gap:5|
5 σομεν ἐπ̣|gap:3|δεἐπ|gap:3|δε |gap:2|ο ο|gap:4|
4 ο[ὔ]τ’οὔτ’ ἀδιάλυτον · S-9 εἰ δὲ μὴ
4-3 [πάν]∤τεςπάν∤τες
3 κατὰ τούτο ταύτ[ην]ταύτην
2 τὴν ἰδέαν ἔλαβον , ἀλλ[ά]ἀλλά
2-1 [τι]∤νεςτι∤νες
1 κα̣ὶκαὶ κατὰ τούτου |gap:5|
9 |gap:7|η ἀνα|gap:9|
8 |gap:10|υ|gap:9|
7 |gap:7| ὡμιλη[μένον]ὡμιλημένον |gap:3|
6 |gap:6|[τ]ὰ̣ς|gap:6|τὰς ὁμοιότ[ηιτας]ὁμοιότηιτας
5 |gap:7| ἔτι τὸ α|gap:7|
4 |gap:8|π̣|gap:1|ι̣εν|gap:7||gap:8|π|gap:1|ιεν|gap:7|
3 φανταστικῶς ἐπεὶ |gap:5|
4 μεν̣μεν οὐδ’ ὑπάρχον̣τοςὑπάρχοντος |gap:4|
5 |gap:6|τικῶς νοήσηι |gap:3|
6 |gap:5|τ|gap:1| [ἐ]π’ἐπ’ ἐνίων |gap:6|
7 |gap:5|ος . S-10 ἴ[σ]ωςἴσως οὖν ἤ̣δηἤδη
8 |gap:8| [δι]αφορὰνδιαφορὰν ἀπὸ
9 [ταὐτης]ταὐτης [τῆς]τῆς [ο]ὕτωςοὕτως οὐ
9-10 φαν∤[ταστικῆς]φαν∤ταστικῆς
10 δόξης̣δόξης οὐ
10-11 φαν∤[ταστικῶ]ςφαν∤ταστικῶς
11 ἂν κατὰ τούτω[ν]τούτων
12 |gap:7|ε[ἰ]πεῖν|gap:7|εἰπεῖν κ̣|gap:5|υ|gap:1|κ|gap:5|υ|gap:1|
1 χουσι τοῦτο ἐπι|gap:7|
2 ἀλλὰ λαμβά̣[νουσι]λαμβάνουσι |gap:6|
3 |gap:1|ς θεώρημ̣[α]|gap:5|[ἐμ]θεώρημα|gap:5|ἐμ
3-4 [περι]∤[λ]η̣πτικῶ̣[ι]περι∤ληπτικῶι
4 τ̣[ρόπωι]τρόπωι [τὴν]τὴν
4-5 [φαν]∤τασίανφαν∤τασίαν
5 α|gap:13|
6 α̣νηπ̣|gap:16|ανηπ|gap:16|
7 νον ει .|gap:14|
8 S-11 δέ̣δέ τιν|gap:15|
9 πο|gap:1| δ’ οὐκ |gap:14|
10 τοῦτο |gap:15|
11 |gap:2|τον̣|gap:15||gap:2|τον|gap:15|
1 |gap:15|ισμὸν
2 |gap:11|ο̣ς̣|gap:11|ος τ̣ε̣τε δόξαν
3 |gap:7|ἀτό[μ]ω[ν]|gap:7|ἀτόμων |gap:3| περὶ
4 |gap:7|ροῦμεν̣|gap:7|ροῦμεν |gap:3|
4-5 φαν∤[ταστικ]οῖςφαν∤ταστικοῖς
5 ἐγγενό[σ]ιἐγγενόσι εἰ
6 |gap:8|ον οὐκ
6-7 ἐλαμβα∤[ν]|gap:10|ηνἐλαμβα∤ν|gap:10|ην
7 κατὰ το̣ῦτοῦ
8 |gap:8| οὐκ ἐ[λ]ά̣μβανον̣ἐλάμβανον |gap:2|
9 |gap:3| [ἀλ]λ̣’ἀλλ’ ἔ̣[σ]τινἔστιν τ̣οιοῦτοτοιοῦτο ἐπ|gap:2|
10 |gap:7|α̣ι|gap:7|αι π[άν]τωνπάντων τῶν
11 |gap:4| [φ]υ̣σικὸγφυσικὸγ χαρ̣α̣κτῆραχαρακτῆρα
12 |gap:4|τ̣ον|gap:4|τον τῶν ἐμ
12-13 περ[ι]λη[π]∤[τικῶι]περιληπ∤τικῶι
13 τ̣ρ̣ό̣[π]ωιτρόπωι διανο̣[ήσ]εωνδιανοήσεων
14 |gap:11|α̣υτα|gap:2|βα⸢ν⸣|gap:11|αυτα|gap:2|βαν
15 |gap:11|εκ .|gap:4|κα
16 S-12 |gap:18|ως
1 τες αιπ|gap:14|
2 τινι ὕστ[ερον]ὕστερον |gap:9|
3 δόγμα μ|gap:13|
4 ἕτερον κατ|gap:11|
5 |gap:3|ι̣|gap:1|ασ̣|gap:5||gap:3|ι|gap:1|ασ|gap:5| . S-13 ι ..|gap:4|
6 S-14 |gap:13|α ἣμ πλὴν
7 |gap:12|ρ̣|gap:2||gap:12|ρ|gap:2|
7-8 φαντα∤|gap:13|ερ
8 ἂγ
8-9 γι∤|gap:14|ο̣γι∤|gap:14|ο
9 ἐκ τοῦ
10 |gap:13|υ|gap:1|α̣|gap:1|οιο|gap:13|υ|gap:1|α|gap:1|οιο
11 |gap:14|γ̣μα|gap:14|γμα .
11-12 S-15 ἀ̣λ̣∤λὰἀλ∤λὰ
12 |gap:13|
12-13 χρωμε∤|gap:16|
13-14 ἑρμη∤νίαι
14 |gap:15|ς
3 ὕστ[ερον]ὕστερον |gap:13|
4 τοῖ[ς]τοῖς [ἀν]τικειμέν[οις]ἀντικειμένοις |gap:3|
5 σαμεν̣σαμεν |gap:2| ἀλλὰ κα|gap:6|
6 τι τῆς α[ἰ]σ̣θήσεω[ς]αἰσθήσεως |gap:6|
7 εἶναι τ̣|gap:3|τ|gap:3| τἀδε αὐ̣[τὰ]αὐτὰ
7-8 [μηδε]∤πώπο[τε]μηδε∤πώποτε
8 [π]ο̣ι̣ηθῆν̣[αι]ποιηθῆναι |gap:5|
9 τὴν αὐτὴμ [φ]ύσινφύσιν ε|gap:6|
10 οις ὕστερον ἐξ [ἄλλ]η̣[ς]ἄλλης [τινὸς]τινὸς
10-11 [φύ]∤σεωςφύ∤σεως
11 έφἠσαμ̣[εν]έφἠσαμεν |gap:8|
12 ἀμέλει ἐπὶ τ|gap:8|
12-13 [ἀλ]∤λ̣ὰἀλ∤λὰ
13 [πάσ]α̣ς̣πάσας τὰς α .|gap:10|
14 S-16 φ̣ά̣σκεινφάσκειν εἶνα[ι]εἶναι |gap:8|
15 το|gap:7| ὄνομ̣[α]ὄνομα |gap:6|
16 δοθ̣[έ]νδοθέν οὐ φαντ[αστικὸν]φανταστικὸν |gap:3|
17 εἶ[ναι]εἶναι τ̣ῶντῶν εἰτ̣|gap:10|εἰτ|gap:10|
18 ὡς |gap:4|υτο π|gap:10|
1 νωμ μεθ’ ὑπο|gap:8|
1-2 πρα∤γ[μ]άτωμ̣πρα∤γμάτωμ
2 φ̣|gap:13|φ|gap:13|
3 τως̣τως ἐμφαιν[ό]ν[τω]ν̣ἐμφαινόντων ἐ̣πὶἐπὶ τῆ[ς]τῆς
4 ἐμ̣ῆ̣ςἐμῆς περὶ δι̣αθέσεωςδιαθέσεως
4-5 λ̣ό∤γ̣[ου]ςλό∤γους
5 γυμνα[σ]ίαςγυμνασίας · S-17 οὕ[τω]οὕτω [γ]ὰργὰρ
6 άνα̣γκαῖονάναγκαῖον ἦ̣νἦν τοῦτο υτο{υτο}
7 ἐνδίκνυ̣[σ]θαιἐνδίκνυσθαι τὸ δ̣ὴδὴ ὅτ̣[ι]ὅτι
7-8 βλέ∤ποντες
8 [το]ὺςτοὺς ὁμοφώνο̣υ̣[ς]ὁμοφώνους [ἡμῖν]ἡμῖν
9 ὄ̣[ν]τα̣[ς]ὄντας ἀ̣[ν]τ̣ικειμ[έ]ν̣[ω]ς̣ἀντικειμένως αἷς
9-10 ἡ̣∤με[ῖ]ςἡ∤μεῖς
10 φωνα̣ῖςφωναῖς χρ̣[ώμ]ε̣[θα]χρώμεθα
10-11 ψε̣υ∤δέ[ς]ψευ∤δές
11 [τι]τι [ἄλ]λ̣ο̣ἄλλο ὑ̣π[οτ]ά̣ττοντα[ς]ὑποτάττοντας
12 [ἀνύπ]ο̣π̣τό[ν]ἀνύποπτόν [τε]τε ἐ[π]’ἐπ’ ἐκί[ναι]ςἐκίναις τα[ῖς]ταῖς
13 ἐ̣[ννο]ία[ι]ς̣ἐννοίαις , ἀλλ̣ὰ̣ἀλλὰ μέ̣νο̣[ν]τ̣[ες]μένοντες |gap:2|
14 π̣ρ̣ὸ̣[ς]πρὸς [α]ὐτοὺςαὐτοὺς ..εσ|gap:2|
14-15 S-18 [δεδο]∤ξάσθαιδεδο∤ξάσθαι
15 διὰ τὸ τι̣|gap:6|τι|gap:6|
16 των κατ[αφα]τικὸν̣καταφατικὸν |gap:6|
17 μᾶ̣[λ]λονμᾶλλον ἐ̣πε̣τ|gap:11|ἐπετ|gap:11|
18 μεθα γὰρ |gap:13|
1 |gap:5| τόδε τι τὸ περι|gap:3|
2 |gap:5| εἶναι καὶ μὴ ἓν οἷο̣ν̣οἷον
3 τῶν [τε]τε εντ̣α̣ῦ̣θ̣αενταῦθα
3-4 μετ̣[άθε]∤σιςμετάθε∤σις
4 κα[ὶ]καὶ οὐ δογμάτωμ
4-5 φαν̣∤ταστικῶνφαν∤ταστικῶν
5 , τῶμ μέντοι οὐ
6 φανταστικῶν καὶ
6-7 δογμά∤τῶν
7 . S-19 οὐ μ̣ὴνμὴν ἀλλ’ ἕτ̣ε̣ράἕτερά γ’ ἄν
8 τινα δηλο̣νότ̣ιδηλονότι εἴηι ἐ̣κίνοι[ς]ἐκίνοις
9 εἰ μὴ ἐγὼ προήνεν[κα]προήνενκα [καὶ]καὶ
10 ἐπ’ ἄλλ’ ἄτ[τ]αἄττα
10-11 φαντ[ασιά]∤ζοιεν̣φαντασιά∤ζοιεν
11 τὰς ἀ[να]γωγὰςἀναγωγὰς |gap:4|
12 |gap:1|ατα|gap:16|
1 κενὸμ μηδὲν ἧττον εἶναί
2 γέ τι φήσωμ̣ενφήσωμεν κενόν .
2-3 S-20 τοῦ∤τ̣[ο]τοῦ∤το
3 [οὖ]νοὖν δή φη[μι]φημι |gap:2|του ἡμ[ῖ]νἡμῖν λέ
4 γ[ουσ]ι̣ν̣γουσιν |gap:1|κ̣|gap:3||gap:1|κ|gap:3| τ̣ο̣ῦθ’τοῦθ’ εὑρέθ̣ηεὑρέθη ο[ὐ]οὐ
5 τ[οι]οῦτοντοιοῦτον ὂ[ν]ὂν [οἷ]ονοἷον
5-6 ἐδοξάζο∤μεν
6 ἐν̣|gap:8|ἐν|gap:8| οὐ
6-7 φαντα∤|gap:12|ι
7 ἀλλ’ ἐπ’
7-8 αὐ∤τοῦ
8 |gap:8|ατα το .|gap:2|
9 S-21 γ|gap:9|ος προ|gap:5|
10 |gap:10|ας πρ̣|gap:6|πρ|gap:6|
11 |gap:10|τ̣ε̣τ|gap:7||gap:10|τετ|gap:7|
12 |gap:11|[ἐ]ξ|gap:11|ἐξ ἑτέρας
12-13 ε∤|gap:10|[οὕ]τ̣ωςε∤|gap:10|οὕτως
13 τῆς
13-14 κα∤|gap:18|θι
15 |gap:11|η δε̣ο̣μένηςδεομένης
16 |gap:13|ι̣|gap:13|ι τῆς
16-17 προ∤|gap:11|ι|gap:1|δετ|gap:4|
18 |gap:13|γμ̣|gap:6||gap:13|γμ|gap:6|
19 |gap:10|νθε|gap:7|
1 ‎‎‎[..]‎‎‎.. S-22 φύσις ἐνταύθα κατὰ γε
2 [τὴν]τὴν δόξ[αν]δόξαν [τ]ὴντὴν [αὐτοῦ]αὐτοῦ τ̣οῦτοῦ
2-3 πρῶ̣∤[τον]πρῶ∤τον
3 [οἰομ]ένουοἰομένου καὶ ἅμα καὶ
3-4 πο∤[τὲ]πο∤τὲ
4 [καὶ]καὶ ἐνταῦθα τὸ κενόν ·
4-5 S-23 οὕ∤[τως]οὕ∤τως
5 [ο]ὖνοὖν καὶ τ[ο]ῦτοτοῦτο [ν]ο̣εῖταινοεῖται
6 [ἐν]ἐν [ἐκ]ίναιςἐκίναις τα̣[ῖ]ςταῖς λέξ[εσιν]λέξεσιν ἃς ἐν
7 [τῶι]τῶι περ̣ὶπερὶ [τῶμ]τῶμ πρῶ[τογ]πρῶτογ
7-8 γ̣ιγνω∤[σκ]όντω[ν]γιγνω∤σκόντων
8 [αὐ]τοὺςαὐτοὺς
8-9 γεγράφα∤[μεν]γεγράφα∤μεν
9 [·]· S-24 [εἶ]ταεἶτα δ’ ἀναλαβόντες
9-10 αὖ∤[θις]αὖ∤θις
10 [τ]ὸτὸ [β]ι̣β̣λίονβιβλίον ἠκριβ[ώσαμεν]ἠκριβώσαμεν
11 |gap:6|α̣σα̣|gap:2|εισ|gap:3|α̣τε|gap:6|ασα|gap:2|εισ|gap:3|ατε
12 |gap:2|με [.]. S-25 καὶ μακρο[τέρ]ωςμακροτέρως ἂν
13 λόγ|gap:4|σ|gap:2|ο̣ιμεθα̣λόγ|gap:4|σ|gap:2|οιμεθα |gap:3|ι̣|gap:2||gap:3|ι|gap:2|
14 παν̣|gap:2|παν|gap:2| γ̣ιγ̣ν̣|gap:3|σοιμε|gap:1|γιγν|gap:3|σοιμε|gap:1| α̣ὐ̣τὸαὐτὸ
15 ἐπι|gap:12|κα̣|gap:2|ουἐπι|gap:12|κα|gap:2|ου
16 |gap:1|φ̣|gap:8|ο|gap:8|ν|gap:1|φ|gap:8|ο|gap:8|ν
17 |gap:18|ων
18 |gap:17|σης̣|gap:17|σης
0 [οὐκ]οὐκ [ἔξεστι]ἔξεστι [ποιῆσαι]ποιῆσαι [πολλῶν]πολλῶν
1 κ̣αὶκαὶ παντο̣[ί]ω̣[ν]παντοίων ὀνομάτωμ̣ὀνομάτωμ
2 μεταθ̣[έσ]ε[ις]μεταθέσεις · S-26 ὀλίγα γὰρ
2-3 ἔξ[ε]∤στινἔξε∤στιν
3 τῶ[ν]τῶν [σ]ὺ̣νσὺν ταῖς̣ταῖς αἰσθήσεσ̣ιν̣αἰσθήσεσιν
4 πρότερον [ο]ὕτωςοὕτως
4-5 δ̣[ι]ο̣[ρί]ζ̣ον∤τεςδιορίζον∤τες
5 κατὰ τὸ̣ντὸν οὐ
5-6 φα̣ν̣ταστι∤κ[ὸ]νφανταστι∤κὸν
6 τρ[όπομ]τρόπομ μετεθ̣έ̣μεθαμετεθέμεθα
7 συνιδόντες οὐ [τοια]ῦτατοιαῦτα ἔκ
8 τινος ἐπιλ[ογ]ισμ̣[ο]ῦἐπιλογισμοῦ · S-27 τὰ δὲ
9 πλεῖσ̣ταπλεῖστα τῶν̣τῶν ἐ̣[μ]ἐμ [πε]ρι[λ]ηπτι-περιληπτι-
10 κῶι τρόπωι [ἐ]λ[εγχο]μένωνἐλεγχομένων ἂν
11 |gap:4|μη|gap:1|ν [.|gap:7|].|gap:7| S-28 τινι
12 κ[ατ]ακα[λ]ύψεικατακαλύψει ὀχλ̣[εῖ]ν̣ὀχλεῖν
12-13 ἕτε∤ρον
13 ὄ̣νομ[α]ὄνομα [.|gap:5|]α.|gap:5|α
13-14 S-29 με∤τατ[ιθέ]με[νοι]με∤τατιθέμενοι
14 |gap:7|ειν
15 οἱ πολλ̣οὶπολλοὶ
15-16 |gap:11|[ἐ]∤πιτελ|gap:15||gap:11|ἐ∤πιτελ|gap:15|
17 μένου|gap:15|
18 γὰρ τ|gap:15|
1 τα καὶ μη .|gap:12|
2 S-30 φέρειν .|gap:13|
3 S-31 μέρος̣μέρος |gap:1| .|gap:8|
3-4 S-32 [Μητρό]∤δωρεΜητρό∤δωρε
4 |gap:13|
4-5 τού∤των
5 τῶ[ν]τῶν
5-6 |gap:12|[πά]∤νυ|gap:12|πά∤νυ
6 γὰρ |gap:15|
7 . S-33 οτιπ .|gap:14|
8 S-34 [.]αντα|gap:14|.αντα|gap:14| S-35
9 π[ι]μένειν̣πιμένειν |gap:12|
12 αὐτοῖς ὀν̣ό̣μασιὀνόμασι χρώμενο[ι]χρώμενοι
4 ην̣|gap:5|α̣τα|gap:11|ην|gap:5|ατα|gap:11|
5 παντ[ο]δαπῶ[ν]παντοδαπῶν |gap:9|
5-6 [ἐ]∤ναντιότηιτα|gap:9|ἐ∤ναντιότηιτα|gap:9|
6-7 ἀ∤ποβλέποντ̣εςἀ∤ποβλέποντες
7 |gap:10|
8 α|gap:3|ως εσ̣|gap:12|εσ|gap:12|
9 γμ|gap:18|
1 |gap:5|τει ὅ̣θ[εν]ὅθεν |gap:8|
2 |gap:5|χε|gap:2|σθαι κατ|gap:3|
3 |gap:6|τ̣ι|gap:2|παντα|gap:4||gap:6|τι|gap:2|παντα|gap:4|
4 |gap:10|μ πραγμ̣|gap:4|πραγμ|gap:4|
5 |gap:3|να|gap:4| ὥσπερ̣ὥσπερ |gap:2|υ̣να|gap:2|υνα
6 |gap:3| . S-36 τ|gap:4|[π]ραγματικῶντ|gap:4|πραγματικῶν
7 [θε]ωρημ̣[άτω]νθεωρημάτων ἐνδίξει καὶ
8 [τ]ὴ̣μτὴμ περ̣[ίληψ]ιμπερίληψιμ π|gap:7|
9 τῆς δόξη̣[ς]δόξης [τ]ῆς̣τῆς .|gap:7|
10 S-37 |gap:1| . S-38 τοῖς πραγ|gap:11|
11 |gap:2|τ|gap:2|σε π̣ερ̣[ὶ]περὶ [ταύτ]η̣ς̣ταύτης [τε]τε τὴς
12 εἰς τοῦτο ἐμ[β]αλ̣λούσηςἐμβαλλούσης
13 ὑπολήψεως . S-39 ὄντων δ’ ο̣ὖ̣νοὖν
14 τοιούτων οἶον |gap:2| τούτων
15 κατὰ τὴν [αἵρ]εσιμαἵρεσιμ
15-16 π[ρατ]τόν∤τωνπραττόν∤των
16 εἰκ|gap:1|τ|gap:2|ευ καὶ ε|gap:5|
17 τῆ̣[ς]τῆς ἐπαγωγῆ̣[ς]ἐπαγωγῆς γ̣ιγν̣[έσ]θ̣ωγιγνέσθω
18 τῆς πραγματ[ικ]ῆς̣πραγματικῆς |gap:4|τει
19 |gap:7|ν̣ης̣|gap:8|δ̣ι|gap:7|νης|gap:8|δι
16 [ὑποτε]ταγ̣μ[ένα]ὑποτεταγμένα
17 |gap:?|ην τῶν̣τῶν |gap:?|
18 |gap:?|[ἀ]ναφώ[νησιν]|gap:?|ἀναφώνησιν
19 |gap:?|ημ|gap:?|
1 α[ἰσ]θήσεωναἰσθήσεων ὀξυδερκίας η
2 |gap:5| .|gap:1|εμ|gap:3|ο̣ἵ̣α̣ς̣.|gap:1|εμ|gap:3|οἵας S-40 ἐν
2-3 ἀπ[ο]∤[ρ]ήμα̣τ̣ι̣ἀπο∤ρήματι
3 νε̣ν[όηκε]νενόηκε [ἢ]
3-4 κατ[α]κα∤λύψεσικατακα∤λύψεσι
4 · S-41 δο̣ξα[στὸν]δοξαστὸν [γὰρ]γὰρ [δὴ]δὴ
5 ἐκ τ[ῶ]μτῶμ φαινομένων
5-6 [ἅπα]∤σινἅπα∤σιν
6 ἀν[θ]ρώποιςἀνθρώποις τὸ
6-7 δηλ[ωθησό]∤μενονδηλωθησό∤μενον
7 ἀνα̣λογίσματ[ί]ἀναλογίσματί ἐ̣[σ]τιν̣ἐστιν .
8 S-42 ὅθεν κατ̣ὰ̣κατὰ τὸν τοιο̣[ῦ]τοντοιοῦτον τρό-
9 πον τὰ φαιν[όμενον]φαινόμενον |gap:5|
10 ἐπὶ τῶν αὐ[τῶν]αὐτῶν |gap:5| . S-43 αι
11 ἐπὶ τ|gap:15|
12 τ|gap:19|
13 δια|gap:17|
1 ἰδιοτήιτος τῶι σοφῶι καὶ μὴ
2 σοφῶι διε[φώ]νειςδιεφώνεις , οὐδὲμ
2-3 παρε[μ]∤βάλλωνπαρεμ∤βάλλων
3 [τοῦ]τοῦ [π]ερὶπερὶ τῶν οὐκ
3-4 ἐ∤πιμαρτυρ̣ή̣σ̣εωνἐ∤πιμαρτυρήσεων
4 κα[ὶ]καὶ
4-5 ἀντι∤μαρτυρήσεων
5 . S-44 ἐτίθεις δ[έ]δέ
6 τινα τῶν ὀνομάτων
6-7 εὐ∤θὺς
7 διὰ τῆς αὐτῆς λέξεως ,
8 καὶ τὴν κατ’ αὐτὰς τὰς
8-9 αἰ∤σθήσεις
9 πλάνην τῶμ πολ
10 [λῶ]νλῶν ἀπο[σ]ημαίνωνἀποσημαίνων , οὐ
10-11 μό∤ν[ον]μό∤νον
11 τὴν ἔν[νοιαν]ἔννοιαν |gap:7|
12 α τῆς ἐντ[ε]ύ[ξεως]ἐντεύξεως |gap:7|
13 παρ|gap:18|
1 συλλογιζόμεθα ουμ|gap:2|
2 κεις ἧττον̣ἧττον
2-3 |gap:5|μ̣υθο[ί]∤ης|gap:5|μυθοί∤ης
3 αὐτοῦ [τὸ]τὸ [ἤδ]ηἤδη
3-4 λεγόμε∤νον
4 . S-45 οὐκ ἔχει οὖ̣νοὖν οὐδὲ
4-5 τοῦ∤το
5 τ[ὸ]γτὸγ χα̣ρα[κ]τῆραχαρακτῆρα κα[ὶ]καὶ [ὡς]ὡς
6 ἄν τις λανθάν[ηι]λανθάνηι α̣ὐτοῖ[ς]αὐτοῖς
7 τ̣ι̣τι ἐ̣ναντι[ο]λογῶνἐναντιολογῶν , ὥσπερ
8 καὶ ἐπὶ τοῦ ἐ̣π|gap:4|ἐπ|gap:4| [ἔ]λεγονἔλεγον ·
9 S-46 ἐκῖνο δὲ |gap:6| [ἄ]λ̣λ̣ωςἄλλως οὐ
10 βο̣υ̣[λ]|gap:15|βουλ|gap:15|
11 σθαι τη|gap:15|
12 λ̣α̣ιλαι ι̣|gap:15|ι|gap:15|
1 σις ἀλλὰ διὰ λό̣γ[ου]λόγου |gap:5|
2 μηδὲ λέξεις ο|gap:9|
9 |gap:6| λέξ[εις]λέξεις |gap:8|
8 |gap:7|αλλ|gap:10|
7 [τοῖ]ςτοῖς φα[ι]νομένοιςφαινομένοις σ̣ο̣φ̣ο̣ῦσοφοῦ
6 καὶ μὴ [σο]φο̣ῦσοφοῦ . S-47 ἔμοιγε δὴ
5 [δοκε]ῖδοκεῖ καὶ πάλαι καὶ νῦν̣νῦν |gap:2|
4 |gap:3| ἔ̣χεινἔχειν ὡ[ς]ὡς λέγεις |gap:1|α̣ρου|gap:1||gap:1|αρου|gap:1|
3 |gap:4| [κα]τανοεῖςκατανοεῖς ὅτι νῦν̣νῦν |gap:2|
2 |gap:5|αν ἡμεῖς τ[ὰ]ς̣τὰς λέξ[εις]λέξεις
1 |gap:8|ε|gap:11|
9 |gap:9| τ[α]ῦ̣ταταῦτα |gap:6|
8 [σημ]α̣ίνομενσημαίνομεν τῶι |gap:6|
7 [τὰς]τὰς αἰσθήσεις καὶ τὴν̣τὴν |gap:4|
6 |gap:3|ω|gap:1| [τῆ]ιτῆι διανοίαι
6-5 ἐπιβλε∤[π]|gap:11|ἐπιβλε∤π|gap:11|
5 . S-48 καὶ οὐ̣οὐ
5-4 μό∤[νον]μό∤νον
4 |gap:7| διαφο̣ρὰςδιαφορὰς ο|gap:2|
1 |gap:15| σ̣υσυ
1-2 ἔλε∤γες
2 |gap:11|τε|gap:1|την
3 |gap:12|[ἐπ]ιβο[λ]ὴν|gap:12|ἐπιβολὴν
4 τ|gap:9|νωι κατὰ τ̣ὴν̣τὴν
5 διδ[α]σ̣[καλί]αν̣διδασκαλίαν ὠ̣ιχόμεθαὠιχόμεθα ἐπὶ
6 τ[οῖς]τοῖς |gap:6| αἰσθητοῖς
6-7 ἰδί∤ο[ις]ἰδί∤οις
7 |gap:5| πλάνης
7-8 δ[ηλ]οῦν∤τ[ες]δηλοῦν∤τες
8 |gap:8| [τ]ὸτὸ ἀφαν̣ὲςἀφανὲς
9 α|gap:9|ιν ἐπ’ αὐτῆ̣ςαὐτῆς
10 τ|gap:9|των . S-49 οὐ [μ]ὴνμὴν
11 ὰλ̣λ’ὰλλ’ ἐ̣[τύχομέ]γ̣ἐτύχομέγ γε οὐδὲ̣οὐδὲ
11-12 [κ]α∤κῶςκα∤κῶς
12 ἐπ̣[ινενοηκ]ότεςἐπινενοηκότες τὴ̣ντὴν
12-13 δι∤δ[ασ]καλ̣[ίαν]δι∤δασκαλίαν
13 |gap:4|ογ γὰρ ν̣|gap:3|ερν|gap:3|ερ
14 π̣ρ̣[ο]φανοῦσαπροφανοῦσα |gap:10|
15 ⸢ημμ⸣|gap:?|ι̣οτ|gap:14|ημμ|gap:?|ιοτ|gap:14|
1 ναι ἐπὶ πλείω συ[ν]οι[κει]οῦνσυνοικειοῦν
2 ὧι αὐτοὶ βουλόμε̣[θα]βουλόμεθα . S-50 εἰ δὲ
3 τότε [τα]ὐτόταὐτό τι
3-4 διαν[ο]ούμε∤νοιδιανοούμε∤νοι
4 ἐλέγομεν κατὰ [τ]ὴντὴν
4-5 [ἐ]κ∤κειμένηνἐκ∤κειμένην
5 ἑρμηνίαν τῶι
6 ὅτι πᾶσα ἁμ[α]ρτίαἁμαρτία ἐ̣στὶνἐστὶν
7 τῶν ἀνθρώπων οὐδὲν
7-8 ἕτε∤ρον
8 ἔχουσα σχῆμα τὸ ἐπὶ
9 τῶμ προ̣λήψεωνπρολήψεων
9-10 γιγν̣[ό]∤μενονγιγνό∤μενον
10 καὶ τῶμ φαιν̣[ομ]ένωνφαινομένων
11 διὰ τοὺς π̣ολυτρόπουςπολυτρόπους
11-12 ἐ̣[θι]∤σμοὺςἐθι∤σμοὺς
12 τῶν λέξεων , καὶ |gap:3|
13 |gap:1|ο̣μ̣εν|gap:1|ομεν δ[ι]ὰδιὰ τ[α]ῦτα̣ταῦτα δεδί[χαμεν]δεδίχαμεν
14 |gap:8|πρ̣ολήψε̣σι|gap:8|προλήψεσι |gap:4|
15 |gap:4| πᾶν ῥήσεις π|gap:6|
16 |gap:7|ει ουδα|gap:7|
17 |gap:3|ονδε|gap:2|ασει|gap:7|
18 δητ|gap:14|
1-1 [οὐ]∤κοὐ∤κ
1 ἐ̣πιμαρτυ[ρ]ήσειςἐπιμαρτυρήσεις
1-2 γίγ[νον]∤ταιγίγνον∤ται
2 πολλαὶ τ̣|gap:10|τ|gap:10|
3 α|gap:3| ἀλλ’ ἄγουσ̣[ι]ἄγουσι |gap:4|
3-4 [ἀ]δή∤λ̣ο̣υς̣ἀδή∤λους
4 ἡμᾶς εἶναι [πό]τ̣εραπότερα
4-5 ὅ∤λως
5 ἐπελελήσμ[ε]θ̣αἐπελελήσμεθα ταύτης
6 τῆς̣τῆς δόξης̣δόξης καὶ τ̣[ὰ]τὰ [ἐν]α̣ντίἐναντί
7 α ἡ̣μῖ̣ν̣ἡμῖν αὐτοῖς̣αὐτοῖς ἐλ̣[άβ]ομενἐλάβομεν ,
8 ὥσπερ [κ]αὶκαὶ ἄλλοι π̣[ο]λλοὶπολλοὶ ἐμ
9 πολλοῖς , ἐ̣μεμνή̣μεθαἐμεμνήμεθα
10 μ̣ένμέν , οὐ[δὲ]ν̣οὐδὲν δὲ οὐδὲ̣οὐδὲ [τὸ]τὸ
10-11 ἀνα[γ]∤καῖο̣ν̣ἀναγ∤καῖον
11 |gap:2|του ἐκ|gap:3|εν̣|gap:3|ἐκ|gap:3|εν|gap:3|
1 |gap:4|[τ]ίθηι|gap:4|τίθηι τὸ παραθεῖναι τὸ
2 |gap:5|[τ]οῦ|gap:5|τοῦ τρόπ̣ο̣υ̣τρόπου τοῦ περὶ
3 [τὰς]τὰς [οὐκ]οὐκ ἐπιμαρτυρήσεις
4 [καὶ]καὶ [ἀντι]μαρτυρήσειςἀντιμαρτυρήσεις πῶς
5 |gap:7| μ̣ανθάνεινμανθάνειν σ|gap:2|υ
6 |gap:5| [ἐνα]ντίωςἐναντίως πε̣ρὶπερὶ τοῦ
7 |gap:7|
7-8 [προ]σδοξαζον∤|gap:10|τ̣επροσδοξαζον∤|gap:10|τε
8 καὶ
8-9 φαίνε∤ται
9 |gap:7|ων διε̣λ[έ]γουδιελέγου
10 |gap:9| [ἀ]οράταςἀοράτας ἔφερε̣ἔφερε
5 |gap:2|το|gap:7|κτα|gap:5|
4 φεύγεις τὸμ β̣[ίον]βίον [ὑπὸ]ὑπὸ τ[ῶμ]τῶμ
3 πολλῶν εἰλη[μμένον]εἰλημμένον |gap:4|
2 δέ τι̣ς̣τις τ̣αῦ[τα]ταῦτα |gap:11|
1 σοφοῦ |gap:15| τω|gap:12|μο|gap:3|
2 ον̣|gap:1|ειν̣|gap:6|[ψ]ευδεῖ[ς]ον|gap:1|ειν|gap:6|ψευδεῖς |gap:2|
3 ἐπεπιπτ|gap:4|ο̣υτοςἐπεπιπτ|gap:4|ουτος
3-4 τού∤τοις
4 τι [ὡς]ὡς λέγεις ,
4-5 Μητρόδ[ω]∤ρεΜητρόδω∤ρε
5 . S-51 ἀλλὰ μὰ Δία τῶμ μὲν
6 καθ̣’καθ’ ἕκα[σ]ταἕκαστα οὐκ ἃμ
6-7 φήσαι∤μ[ι]φήσαι∤μι
7 [τ]ό̣τετότε γε συλλογισμόν ,
7-8 ἐ∤[φ’]ἐ∤φ’
8 [ὧι]ὧι [ἐσημ]α̣[ί]ωομένἐσημαίωομέν τι , εἰδέναι
9 |gap:10|[ἐ]νόεις|gap:10|ἐνόεις τότε
10 |gap:7| . S-52 σ̣|gap:1|σ|gap:1| . S-53 ηθ̣|gap:2|ςηθ|gap:2|ς εἶναι
11 |gap:13|ὡσαύτω[ς]|gap:13|ὡσαύτως
12 |gap:13|ων ἀντ|gap:2|
13 |gap:12|ο̣ι̣ς̣|gap:2|οτ̣ι|gap:12|οις|gap:2|οτι
14 |gap:10| τὰ[ς]τὰς λέξεις̣λέξεις τ̣ιτι
15 |gap:12|τ|gap:1|αν
15-16 χρω∤|gap:14|ω̣μένω[ι]χρω∤|gap:14|ωμένωι
17 [|gap:20|]|gap:20|
16 [|gap:20|]|gap:20|
15 [|gap:20|]|gap:20|
14 [|gap:20|]|gap:20|
13 [|gap:20|]|gap:20|
12 [|gap:20|]|gap:20|
11 [|gap:20|]|gap:20|
10 [|gap:20|]|gap:20|
9 |gap:10|ωμεν ταῖς |gap:2|
8 |gap:10|μάτων
8-7 ἁπα̣∤|gap:8|ἁπα∤|gap:8|
7 δὲ κ[αὶ]καὶ [ἄ]νε̣υἄνευ τῆς
6 [τινω]ντινων ἐσθισμ̣[ῶν]ἐσθισμῶν
6-5 [συ]ν̣οικεώ∤[σεως]συνοικεώ∤σεως
5 [ἐ]πιφέρω̣[ν]ἐπιφέρων [τότε]τότε [ἔτ]υχεςἔτυχες ,
4 [μὴ]μὴ δῆλομ ποιώιης τὸ
4-3 πάν∤τα
3 φθόγγον ἐπιφέρο̣νταἐπιφέροντα
2 δοξάζειν τόδε τι κα̣[ὶ]καὶ τὴν
1 τῶν ὀνομάτ[ω]νὀνομάτων κα[ὶ]καὶ τω̣[ν]των [ἀ]δι[αλ]η̣ψία[ν]ἀδιαληψίαν [ὁρ]ῶμὁρῶμ
2 περ[ιν]οώιηςπερινοώιης . S-54 κἀ[γὼ]κἀγὼ δ̣’δ’
2-3 ἔβλε∤πον
3 ὅ[τ]ι̣ὅτι οὐ ποιήσας
3-4 διάφο∤ρα
4 τά[δ]ετάδε τάδε εἶναι λέγειν
5 τάδε [φ]ῆςφῆς αἱρεῖσθαι τ[ῶι]τῶι δ̣[ὴ]δὴ
6 βελ̣[τίο]νβελτίον εἶναι τάδε · S-55 ἄλλ’
6-7 ὀ∤ν̣όμασινὀ∤νόμασιν
7 οἷς δήποτε
7-8 χρώ∤με[ν]ονχρώ∤μενον
8 οἷόν τε φ[ή]σαςφήσας [ε]ἶ̣ναιεἶναι
9 [λέγει]νλέγειν τὰ πρά̣γ̣ματαπράγματα ,
9-10 πᾶ∤[σιν]πᾶ∤σιν
10 [ἐνε]δικνύουἐνεδικνύου ἡμῖν τε τοῖς
11 [τε]τε [σοφίας]σοφίας μετεσχηκόσιμ
12 [μόνον]μόνον [ὅτι]ὅτι [οἰ]κειότερόνοἰκειότερόν ἐστ[ι]ν̣ἐστιν
13 γ̣γ .|gap:9|οι|gap:8|
14 S-56 τι|gap:16|ην
15 δε|gap:7| τόδε τ[ι]τι [λ]έγε[ις]λέγεις
16 ἀλ|gap:9|α̣το|gap:3|τιον̣ἀλ|gap:9|ατο|gap:3|τιον
17 κα̣|gap:10|ται̣κα|gap:10|ται ἐ̣νἐν
16 [|gap:20|]|gap:20|
15 [|gap:20|]|gap:20|
14 [|gap:20|]|gap:20|
13 [|gap:20|]|gap:20|
12 [|gap:20|]|gap:20|
11 [|gap:20|]|gap:20|
10 [|gap:20|]|gap:20|
9 [|gap:20|]|gap:20|
8 |gap:12|ε τὸ σχῆμα
7 |gap:6| ἀναλ̣ογισμοῦἀναλογισμοῦ τοῦ
6 |gap:2|ι̣α|gap:2|π|gap:3|κ̣ας|gap:2|ια|gap:2|π|gap:3|κας τ’
6-5 ἔ̣πρατ∤[τε]ςἔπρατ∤τες
5 τότε , νῦ[ν]νῦν συνορῶ τότε
4 δ’ οὔ · S-57 καὶ τοὺς κατὰ μέ̣ροςμέρος δὲ
3 πιεσμοὺς τοῦ ὀρθῶς ἕκαστα
2 λέγεσθαι περὶ τοῦτο τὸ εἶδος
1 νῦν συνορῶ τότε δ’ οὔ . S-58 καὶ οὐ σ̣υσταίη̣ισυσταίηι ἄν τι̣τι πρὸς αὐτα
2 δ̣ιαπορῆσαιδιαπορῆσαι ποικίλως νῦν
3 ἐπιβλέβω , ὡς ἐγὦιμαι . S-59 ἐπε[ὶ]ἐπεὶ
4 καὶ τὸ λεγόμενόμ που , [ὀρθῶς]ὀρθῶς
5 ταῖς αὐταῖς αἱρέσε̣[σι]αἱρέσεσι τ[ῶ]μτῶμ
5-6 φω∤νῶ[ν]φω∤νῶν
6 κατὰ τὴν διδ[α]σκαλίανδιδασκαλίαν
7 χρήσαιτό τις ἄν , εἴπ̣ερεἴπερ ταῦτα
8 ἡ̣μῖ̣μἡμῖμ βλέπο̣ιβλέποι ἐκ το[ῦ]τοῦ [α]ὐτοῦαὐτοῦ ⁽γ⁾γ [ε]ε
9 ἰ̣δ̣ί̣ουἰδίου ε̣[ἴ]δ̣ηεἴδη , μὴ πολὺ
9-10 παρηλ[λα]∤γ̣μέναι̣[ς]παρηλλα∤γμέναις
10 φύσεσι περι[π]έσοιπεριπέσοι . S-60 [τὸ]τὸ
11 δ’ ὅτι οὐ κατὰ τὰ πρ[ά]γματαπράγματα
12 [ἠ]λέ̣[γχε]τ̣οἠλέγχετο εἰ πολὺ
12-13 παρηλλα∤[γμέναις]παρηλλα∤γμέναις
13 [φύσεσ]ιν̣φύσεσιν |gap:9|
14 |gap:4| ἀν[αλόγ]ισμ̣[α]ἀναλόγισμα [γὰ]ρ̣γὰρ ἡμεῖς
15 |gap:3|α κατὰ̣κατὰ τοὺ[ς]τοὺς φ[θό]γγ̣[ους]φθόγγους
16 |gap:12|υς|gap:8|
17 |gap:12|κα|gap:7|
16 |gap:20|
15 |gap:20|
14 |gap:20|
13 |gap:20|
12 |gap:20|
11 |gap:20|
10 |gap:20|
9 |gap:20|
8 σιν|gap:13|ο|gap:3|
7 [.]α S-61 .|gap:9| S-62 ὑπὸ τε [τοῖς]τοῖς
6 αὐ[τ]οῖ[ς]αὐτοῖς τρ[όποις]τρόποις [τῶ]μτῶμ
6-5 π̣ε̣ρ̣ι̣∤πιπτόντ[ων]περι∤πιπτόντων
5 το[ύτ]ο̣ιςτούτοις ,
5-4 πέπει∤σμαι
4 διαβλέπ̣ειν̣διαβλέπειν ὡς
4-3 διηροῦ∤μεν
3 , ὡς σ̣ο̣[ὶ]σοὶ [ἐνο]ε̣ῖτοἐνοεῖτο , καὶ οὐ
3-2 κα∤θάπερ
2 τινὲς ἂν
2-1 ἐγδέξαιν∤το
1 . S-63 ἀλλὰ γὰρ ἴσ̣ω̣ςἴσως οὐκ εὐκαιρόν ἐστ[ι]ἐστι [ταῦ]τ[α]ταῦτα προφέροντα
1-2 μη∤κύνει[ν]μη∤κύνειν
2 · S-64 [κ]αὶκαὶ μαλ’ ὀρ̣θ̣ῶςὀρθῶς [γε]γε [,], [ὦ]
3 Μητρόδωρε · S-65 πάνυ γὰρ οἶμαί
4 σε πολλὰ ἂν ἔχειμ
4-5 προε[ν]έγ∤κασθαιπροενέγ∤κασθαι
5 ἐθεώ̣ρ̣ειςἐθεώρεις γελοίως [π]ώ[ς]πώς
6 τ̣ι[να]ς̣τινας ἐγδεξαμένους̣ἐγδεξαμένους καὶ
6-7 π̣[άν]∤τ[α]πάν∤τα
7 μᾶλλον τὸ νοούμενον
8 κατὰ τὰς λέξεις , οὐκ ἔξω τῶν
9 ἰθισμένων λέξεων ἡμῶν
10 χρω̣μένωνχρωμένων οὐδὲ
10-11 μετατιθέν∤των
11 ὀνόματα ἐπὶ τῶμ
11-12 φανε∤[ρ]ῶνφανε∤ρῶν
12 . S-66 καταγέλαστογ γὰρ
13 [δή]δή τι καὶ τοῦτ’ ἐστιν , ὅταμ
14 |gap:2|δ̣|gap:2||gap:2|δ|gap:2| ψε[ῦδος]ψεῦδος |gap:2|δοπ|gap:3|
15 |gap:5|μενομ μ[ὴ]μὴ [ἕ]τερο[ν]ἕτερον |gap:2|
16 |gap:1|α|gap:3|τα .|gap:12|
17 S-67 |gap:1|α|gap:3|ν|gap:2|σ|gap:4|ο|gap:7|
18 δ|gap:20|
15 |gap:20|
14 |gap:20|
13 |gap:20|
12 |gap:20|
11 |gap:20|
10 |gap:20|
9 |gap:15|εῖται
8 το|gap:12|μ|gap:1|τα
8-7 τυ∤χῶ[σι]τυ∤χῶσι
7 |gap:6|εγ|gap:3|ο|gap:1|
7-6 ἄλ∤λο[υς]ἄλ∤λους
6 |gap:6| με̣ταφορὰςμεταφορὰς
5 ποι[εῖν]ποιεῖν [φωνῶ]νφωνῶν ἐπὶ τὰ ἄγνω
4 [στα]στα ὑ[πὸ]ὑπὸ [τῶγ]τῶγ [γν]ωστῶνγνωστῶν ,
4-3 ἀλ∤λ̣ὰἀλ∤λὰ
3 διὰ τ̣ὰςτὰς αὑ[τ]ῶμαὑτῶμ πλάνας
2 ἃς λέγ[ο]μενλέγομεν ἐ̣νἐν το[ῖ]ςτοῖς Περὶ ἀμ
1 [φ]ιβολίαςφιβολίας ἡμῖ̣νἡμῖν μένοις . S-68 ἀλλὰ γὰρ τί τού-
2 των ἡμῖν τῶν
2-3 ἀν̣θ̣ρώ∤πωνἀνθρώ∤πων
3 ; S-69 πολλαχοῦ γὰρ
3-4 διώ∤ρισται
4 μέχρι πόσου
4-5 φρ̣ον∤τιστέονφρον∤τιστέον
5 αὐτῶν ἅς ποτ’ ἂν
6 ἔχωσι καθ’ ἡμῶν δόξας , κα̣ὶ̣καὶ
7 μέχρι πόσου τε καὶ ἐμ ποίω̣ι̣ποίωι
8 λόγον οὐδένα ἑκτέον .
8-9 S-70 αἰ∤[εὶ]αἰ∤εὶ
9 δὲ τῶν εὐπαγῶν ἕνεκα
10 πρὸς εὐδαιμονίαν καὶ τῶν
11 κατασκευ̣αζομένωνκατασκευαζομένων τοὺς
12 λόγους π̣[οιη]τ̣έονποιητέον ,
12-13 ἐπειδὴ∤[π]ε̣ρἐπειδὴ∤περ
13 φερε|gap:5| τὸμ β[ί]ον̣βίον
14 |gap:13|γιγν|gap:3|
15 |gap:14|σμ|gap:4|
18 |gap:20|
17 |gap:20|
16 |gap:20|
15 |gap:20|
14 |gap:20|
13 |gap:20|
12 |gap:20|
11 |gap:20|
10 |gap:5| δόξ̣αιςδόξαις |gap:2|ε|gap:3| καὶ̣καὶ
10-9 [ἐκῖ]∤νοἐκῖ∤νο
9 ἔγωγε πολλάκις
9-8 ἐνεθυ∤μήθην
8 τὸ ὅτι [εἰ]εἰ [,], [ἐ]μοῦἐμοῦ
8-7 προφέ∤ροντος
7 ἀπορήμ[α]ταἀπορήματα τις
6 ἂμ πρὸς ἡμᾶς ἔ[τρε]π̣ενἔτρεπεν ,
6-5 ἀπο∤δι̣δ̣ώιηἀπο∤διδώιη
5 ἐκ τῶν [λέ]ξεωνλέξεων
5-4 συν∤οι̣κ̣ε̣[ιοῦν]συν∤οικειοῦν
4 ὡ̣ς̣ὡς ταὐτὸ συ̣νέβαινεσυνέβαινε
3 μελε̣τ̣[ᾶν]μελετᾶν ἐπὶ τῆς γραφῆς ,
2 πολλο[ῖ]ςπολλοῖς ἂν ἴσως δόξειε
2-1 τό∤τε
1 μὲν ἤτοι κατὰ τὸν β̣λ̣ητικὸνβλητικὸν τρόπον
1-2 περιλη∤πτ̣ικῶ̣ςπεριλη∤πτικῶς
2 φανταστικ[ῶς]φανταστικῶς
3 δ[ι]ὰδιὰ λόγου δὴ θεωρητικῶς
4 ψευδὴς̣ψευδὴς ὑποτετάχθαι ταῖ[ς]ταῖς
5 λέ̣ξ̣εσ̣[ιν]λέξεσιν ἐκίναις δόξα , ἤτοι
6 κατὰ̣κατὰ τ̣ὸ̣ντὸν οὐκ ἐπ̣ιβλ[ητ]ικὸμἐπιβλητικὸμ
7 μὲν οὐδ̣ὲοὐδὲ κ̣ατὰ̣κατὰ μ̣ίαν̣μίαν τῶν
7-8 ἐκ∤κειμένων
8 ἰδεῶν ἐξ ἑ[α]υ̣τοῦἑαυτοῦ
9 δὲ μόνον κινητικόν , νῦν
10 δὲ τῆς ἑρμηνία[ς]ἑρμηνίας
10-11 ἐφαρμ̣οτ∤τούσηςἐφαρμοτ∤τούσης
11 καὶ ἐπ’ ἄλλ’ ἄττα
11-12 ἐπα∤γωγή
12 τις ἐκ τῆς διαστολῆς
13 γίγνε[σ]θ̣αιγίγνεσθαι εἰς τἀληθές .
13-14 S-71 ἀλ-∤λ’
14 ὅμως οἱ μηδέποτε μὴ
15 [συ]μ[πλεκ]έτωσυμπλεκέτω μηδέ[ν]μηδέν [τ]ιςτις
15-16 πειρώ∤[μενος]πειρώ∤μενος
16 [ἐ]ξισοῦσθαιἐξισοῦσθαι σοι
16-15 ταύ∤[της]ταύ∤της
15 τ̣ῆςτῆς ὑποψίας · S-72 ἄλλ’ εἰς ὅ[λη]νὅλην
16 [τὴν]τὴν ἐ̣π̣ιλ[ό]γι̣[σ]ι̣νἐπιλόγισιν |gap:1|ντ|gap:5|
15 |gap:20|
14 |gap:20|
13 |gap:20|
12 |gap:20|
11 |gap:13|
11-10 [πιθανώτε]∤[ρ]ογπιθανώτε∤ρογ
10 γίγνεσ[θαι]γίγνεσθαι [ἂν]ἂν [τὸν]τὸν [τοῦτο]τοῦτο
9 δὴ φανερὸμ ποιοῦντα
9-8 [ἡνί]∤κα̣ἡνί∤κα
8 [ἢ] ἔ̣πρατ⸢τέ⸣ἔπραττέ ⸢τις⸣τις ⸢τουτὶ⸣τουτὶ ⸢ἢ⸣ ⸢οὐκ̣⸣οὐκ ⸢[ἔπρ]α̣τ⸣τενἔπραττεν , ἤπερ ἡνίκα
7 οὐκ ἦν διάληψις
7-6 ἀναλογι∤στ̣[ι]κὴἀναλογι∤στικὴ
6 ὡς τῶιδέ τινι λέγει
6-5 τοῦ∤το̣τοῦ∤το
5 , τὸ ἐναντίον [ἐ]δοξάζετοἐδοξάζετο .
4 S-73 ἐπὶ γὰρ δὴ τῶν τοιούτω[ν]τοιούτων
4-3 οἶ∤[μ]αιοἶ∤μαι
3 μόνων ἂν
3-2 ὑποπτεύσαι̣∤[μ]ι̣ὑποπτεύσαι∤μι
2 τόγ γ’ ἀστῖομ μή ποτε
2-1 ἐ∤ναντίως
1 ἔμπροσθε το ὅλως [σοφώ]τε̣ρονσοφώτερον ὑ̣πελάμὑπελάμ
2 βανέ τ[ι]τι [ἐκ]ἐκ [τ]ῶντῶν ἀ[ν]τ̣ικειμ̣[έ]ν̣ωνἀντικειμένων ,
3 ἐπεὶ οὐχὶ π̣[αρόν]τωνπαρόντων ο[ἶδ]αοἶδα
3-4 ἐπι∤βλητικὴν
4 ἔ̣χ̣[ει]ἔχει δό̣ξαν̣δόξαν ἐν ὧι
5 δήποτε τρόπωι . S-74 εἰς τοῦτον
6 [οὖ]νοὖν δή φημι τὸν ὅρον
6-7 ἀπο∤[β]λ̣ε̣πέ̣[τω]ἀπο∤βλεπέτω
7 [πᾶσα]πᾶσα δ̣όξαδόξα ἧ<ι>ἧι τὸν
7-8 ἐπι∤λογισμὸν
8 [ἔ]τ̣[ι]ἔτι [μ]ὴμὴ
8-9 προστεθη∤κότες
9 ἦιμεν · S-75 οὐ γὰρ πᾶσαν
9-10 οἶ∤μαι
10 εὐθὺ[ς]εὐθὺς ἔ̣στιἔστι δόξαν καὶ εἰς
10-11 ἐ∤πιλογισμὸν
11 ἄγειν · S-76 ἀλλ’ ἱκανόν
12 ἂν δύναμίν τις ἔχειμ
12-13 μό∤νον
13 τῆς ἐπ[ι]λογίσεω[ς]ἐπιλογίσεως
13-14 φ̣θ̣ήσε∤[τ]α̣ιφθήσε∤ται
14 ὅταν [ὁ] καιρὸ[ς]καιρὸς [π]αρα[δι]δῶιπαραδιδῶι .
15 S-77 [ὁ] [γ]ὰργὰρ ἀν[ε]πιλογίστωςἀνεπιλογίστως [οὕ]τωςοὕτως
16 π̣ρὸςπρὸς ταύτην λ̣ία[ν]λίαν [τε]τε τα[πι]νῶιταπινῶι
17 τρόπωι [προσέχων]προσέχων [ὅμως]ὅμως
17-18 [ἐ]∤πιλογ[ίσασθαι]ἐ∤πιλογίσασθαι
18 [δυνήσεται]δυνήσεται
15 |gap:20|
14 |gap:20|
13 |gap:20|
12 |gap:20|
11 |gap:20|
10 |gap:1|ν κέχρη[ται]κέχρηται τ[αύτ]ε[ι]ταύτει τεῖ κ[ι]νήκινή
9 [σει]σει · S-78 καὶ οὐδὲν ἧττ<:ον:>ἧττ:ον: ὑπὸ τὴμ
8 φυγὴν αἵρεσιν [κα]τ’κατ’ αὐτὴν
7 ἀγόμενος τεύξεται τοῦ
7-6 ὀρ∤θοῦ
6 . S-79 ὅσαι δὲ μὴ περὶ πράξεων
5 εἰσὶν τῶν δοξ<:ῶ:>νδοξ:ῶ:ν - λέγω δὲ τῶν
4 οὐκ ἐπιβλητικῶν ἀλ[λ’]ἀλλ’ [ἐ]κἐκ τοῦ
3 θεωρετικοῦ μέρους οὖσαι -
3-2 αὖ∤ται
2 δὲ ἁλώσονται , ἂμ [ψευδεῖς]ψευδεῖς
1 ὦσι καὶ [ἀλόγως]ἀλόγως [ἢ] [ἐ]<:κ:>ἐ:κ: γ̣ισμ̣[ο]ῦ̣γισμοῦ ἔχως[ι]ἔχωςι τὸ
1-2 διημαρ∤τημέν[ο]ν̣διημαρ∤τημένον
2 , ἐν τῶι ἄλλο
3 τι κατὰ ταύτας λέγε̣σ̣θαιλέγεσθαι
4 τῶν θεωρητικῶν οὐκ
4-5 ἀλη∤θές
5 ἐστιν , ἧι <ἂν>ἂν ἂμ πώρ[ρω]θέμπώρρωθέμ
6 ποθεν εἰς πράξεως
6-7 συνα∤φὴν
7 βαδίζωσιν εἰσάγωσιν
8 εἰς τὴν [ἀ]ν̣επιτήδιομἀνεπιτήδιομ
8-9 πρᾶ∤ξιν
9 . S-80 ἂν δὲ μηδὲν τούτων ,
10 εὐσυνθεώρητον ἔσται ὡς
10-11 οὔ∤κ
11 [ε]ἰσιεἰσι ψ[ε]υδεῖςψευδεῖς . S-81 διὸ καὶ ῥαιδί
12 ως ἅπαντες κ[α]ταγελῶ̣σ̣[ι]νκαταγελῶσιν
13 ὅταν τις ὁμ[ολ]ογήσ̣αντόςὁμολογήσαντός
14 τινος μη̣δ’μηδ’ ἐνδέχεσθαι
14-15 ταὐ∤τὸ
15 ἐπίστασθαί τε̣τε καὶ μὴ
15-16 ἐπί∤στασθαι
16 προφέρ[ηι]προφέρηι τὸν συγκε
17 καλυμμένομ [πα]τέραπατέρα καὶ
18 τὰ [τοι]αῦτατοιαῦτα · S-82 [τοῦτ]οτοῦτο γὰρ οὐ
15 |gap:20|
14 |gap:20|
13 |gap:20|
12 |gap:20|
11 |gap:20|
10 |gap:2| τῆ[ι]τῆι [ἀγ]νώστειἀγνώστει ἐξ [ἀρχῆς]ἀρχῆς
9 αὑτοῦ ὁμ[ο]λογίαιὁμολογίαι ὅμως
9-8 βλέ∤πων
8 ἐφ’ ὧι ὡμολόγε̣[ι]ὡμολόγει τοῦτο
7 γελᾶι ἐπ̣[ὶ]ἐπὶ τῶ[ι]τῶι σοφίσματι
6 ὡς οὐ συμπεριλαβὼν ἐν
6-5 ἐκί∤νει
5 τεῖ ἀποκρίσει καὶ τὸ οὕτως
4 ἂν ἐφαρμοσθὲν ἔκ τινος
4-3 ἐθι∤σμοῦ
3 λέξεως , ὥστε πίπτειν
2 εἰς τὸ λέγειν ἐνδεχόμενον
2-1 εἶ∤ναι
1 τὸ αὐτὸν <:ἐ:>[πίσ]τασθαί:ἐ:πίστασθαί τε καὶ μὴ ἐπίστασθα[ι]ἐπίστασθαι , οὐδ’
1-2 ἀρ̣νη∤θ[ῆναι]ἀρνη∤θῆναι
2 τοῦτο , [διὰ]διὰ τοῦ
2-3 τρό∤που
3 ο[ὗ]οὗ σοφιστὴ̣ςσοφιστὴς προφέρει .
4 S-83 διὸ καὶ π̣[άνυ]πάνυ ἀντικειμένως
5 ὁμολογ̣ή̣σαςὁμολογήσας [τ]ιςτις ἐξ ἀρχῆς
6 καὶ̣καὶ [ο]ὐ̣κοὐκ εὐλα[βού]μενοςεὐλαβούμενος
6-7 τοῦ∤το
7 ὥσπερ τιν̣[ὲς]τινὲς τ̣ῶ̣ντῶν
7-8 σοφι∤στῶν
8 οὐκ οἴετ[αι]οἴεται
8-9 πραγμα∤τικὸν
9 ἔλεγχον λαμβάνειν .
10 S-84 καίτο̣[ι]καίτοι γε οὐκ ἐπελελόγιστο
11 ὅτι πλὴν τῶν τοιούτων
12 ὧν σοφιστὴς π̣ρ̣οφέρειπροφέρει
12-13 ἀδύ∤νατόν
13 ἐστι τὸ αὐτὸ
13-14 ἐπίστα∤σθαί
14 τε καὶ ἀγν[οε]ῖ̣ν̣ἀγνοεῖν . S-85 ἀλλ’
14-15 ὅ∤μοιόν
15 τι ἂν ἔδο̣ξ̣εἔδοξε
15-16 πεπονθέ∤ναι
16 τοῖς μὴ συλλογιζομένοις
17 τὴν διαφορὰν ὥσπερ ἄν τις
18 καὶ καθ̣ό̣λουκαθόλου τοῦ[τ]ο̣τοῦτο
18-19 ὡμολο∤[γηκέναι]ὡμολο∤γηκέναι
19 τ̣ὸ̣τὸ [σό]φ̣<:ισ:>μ[α]σόφ:ισ:μα
19-20 ἀ̣[ναγκ]ασ∤[θῆι]ἀναγκασ∤θῆι
20 |gap:17|
13 |gap:20|
12 |gap:20|
11 |gap:20|
10 |gap:20|
9 |gap:5| καθ’ ἓν ἕκασ[το]νἕκαστον , ἀλλ’
9-8 ἐ∤κίνωι
8 γε τῶι τρόπωι ὧι
8-7 κα∤θόλου
7 ὁμολογεῖται , οὐκ
7-6 ἐπι∤βάλλοντος
6 τοῦ
6-5 ὁμολογοῦν∤τος
5 ἐφ’ ἓν ἕκαστον τῶμ
5-4 πρα∤γμάτων
4 , οὐδ’ ἐν τούτωι
3 τῶι τρόπωι τὸ ἐπὶ πάντων
2 ὁμολ̣ο̣γήσαντοςὁμολογήσαντος
2-1 ἀρν̣ηθέν∤τοςἀρνηθέν∤τος
1 . S-86 ἔδοξεν οὖν ἂν δή μι τῶι μ̣ὴμὴ [σ]υνορῶντισυνορῶντι τὴν
2 διαφορὰν τούτ̣ω̣[ν]τούτων ὅμοιόν
3 τι ποιεῖν . S-87 ἀλλ’ οὐ πο[ιεῖ]ποιεῖ ,
3-4 μα[ρτυ]∤ρεῖμαρτυ∤ρεῖ
4 δ’ αὐτὸς αὑτῶι ὅ[ταν]ὅταν [τ]ετε
5 καθόλου τι ὁμολ[ο]γήσειὁμολογήσει , [κἂ]μκἂμ
6 μυριάκις μὴ παρ’ ἕκαστ[ο]νἕκαστον
7 ἐπιβλητικῶ[ς]ἐπιβλητικῶς ἀρνηθείη
7-8 ἐ∤πινεύσε̣[ι]ἐ∤πινεύσει
8 , καὶ ὅ̣ταμ̣ὅταμ μή . S-88 ἔνθα
9 μὲγ γὰρ̣γὰρ βαδίζει εὐθὺς εἰς
10 πρᾶξ̣[ιν]πρᾶξιν τοιαύτην οἵαν εἰ καὶ
11 καθ’ ἓ[ν]ἓν ἕκαστον
11-12 ἐπι̣β̣λητι∤κῶςἐπιβλητι∤κῶς
12 ὡμολογήκει τοιόνδε
13 τι εἶναι ἢ̣ ἤρνητο , ἄμπερ εἶ
14 πραγματικὴ δόξα ,
14-15 ἔν∤θα
15 δ’ οὐ βαδίζει . S-89 ὡσαύτως
16 δὲ καὶ ἐπὶ τῶν θεωρητικῶν ,
17 ἔνθα μέν τι ἀλλοτρίως
17-18 κα∤τὰ
18 τὸν [ἐ]πιβλητικὸνἐπιβλητικὸν
18-19 τρό∤πον
19 τοῦ
19-20 ἐπιμ[αρ]τ<:υ:>ρ̣ηθησο∤[μένου]ἐπιμαρτ:υ:ρηθησο∤μένου
20 [εὐθὺς]εὐθὺς [ὡμολόγησε]ὡμολόγησε
13 |gap:20|
12 |gap:20|
11 |gap:20|
10 |gap:20|
9 το[ῖς]τοῖς [κ]αθ[ό]λουκαθόλου ἀκολο[υθο]μἀκολουθομ
8 [βο]υλόμε̣νόςβουλόμενός τι ποιεῖν̣ποιεῖν , καὶ
7 ἧι ἄμ ποτε πρᾶξίς τις
7-6 αὐ-∤τῶι
6 συνάπτηται ,
6-5 διήμαρ∤τεν
5 , ἔνθα δ’ οὐδὲν τοιοῦτον
4 ἐποίησεν . S-90 οἷς δὴ δεῖ
4-3 σημί∤οις
3 χρώμενον συνορᾶν τὴν
2 διαφοράν . S-91 κἂν τοῦτο
2-1 πράτ∤τωμεν
1 ἐπὶ πάντων τῶν λόγων , οὐ
1-2 δυσωπ̣ηθησό[με]∤θαδυσωπηθησόμε∤θα
2 τὸ [μ]έροςμέρος ὃ̣ προ[ε]ί̣ρηκαπροείρηκα . S-92 κ[αὶ]καὶ
3 ἧι δ’ [ἂν]ἂν οὕτω [ἦι]ἦι [τ]ὸ̣τὸ
3-4 ἡμαρτημ̣έ̣∤νονἡμαρτημέ∤νον
4 , [τὰ]τὰ [γιγνόμενα]γιγνόμενα [δεῖ]δεῖ
4-5 [σ]υναι∤σθάνεσθαισυναι∤σθάνεσθαι
5 κ[ἀκ]κἀκ π̣ρ[ώ]τουπρώτου , ὥσπερ
6 εἴ τινα εἰς ἐν̣[ά]ρ̣γειανἐνάργειαν αὐτοῦ
7 ἐλθεῖν , ἧ̣[ι]ἧι κ̣α̣ὶ̣καὶ εὐ̣θ̣ὺ̣ςεὐθὺς μὴ ἀθρόαι
8 τις̣τις διισχυρ̣ίσειδιισχυρίσει ἐπ’ αὐτὸ̣αὐτὸ
8-9 πορεύ∤η[τ]αιπορεύ∤ηται
9 , ἀλλ’ εὐλα̣βούμ[ε]νοςεὐλαβούμενος , καὶ
10 ἄλλην καὶ ἄλλην τὸ ψεῦδος
11 ἐμπε̣ριλαμβά̣νω̣νἐμπεριλαμβάνων [τὰ]τὰ καθόλου
12 δὲ μὴ δοξ[ά]ζων̣δοξάζων οὕτω , ἀλλά
13 τιν’ ἔχωμ [πα]ρ’παρ’ ἑ̣[α]υ̣τῶιἑαυτῶι
13-14 κανό∤να
14 ἐξ οὗ , μέχρ[ι]μέχρι [τ]ῆς̣τῆς οἱονὶ
14-15 ἐνερ∤γ̣ητ̣ικῆς̣ἐνερ∤γητικῆς
15 ἰδέας ἀναλόγου
16 ταύτηι κειμένης , οὐ
16-17 βαδιεῖ∤[τ]αιβαδιεῖ∤ται
17 ἐπὶ τῶμ ψευδῶν . S-93 κἂν
18 οὕτως οὖν δ̣ήδή , φ̣η̣μιφημι ἦι τι
18-19 δι∤ημαρτημένον
19 , δεῖ συνορᾶν
20 κα|gap:6|τειν ειτα|gap:1|ν|gap:2|
13 |gap:20|
12 |gap:20|
11 |gap:20|
10 |gap:20|
9 ἧι δ’ ἐτ̣ὶἐτὶ τοιο̣ῦ[το]τοιοῦτο [ἡμ]ῖ̣νἡμῖν ἐστίν ,
8 οὐκ ὀκνήσ[ω]ὀκνήσω [σ]οίσοί τε̣τε κα[ὶ]καὶ τοῖ̣σδετοῖσδε
7 πολλάκις προφέ̣ρεινπροφέρειν , καὶ τὰ
6 λοιπὰ̣λοιπὰ δέ , τὰ μὴ ἧι τοιαῦτα ,
6-5 δό∤ξαντα
5 δ’ ἂν διημαρτῆ[σθ]α̣ι̣διημαρτῆσθαι .
4 S-94 ἀλλ’ οὐ βούλομαι ἐπὶ τοῦ
4-3 πα∤ρό̣ντοςπα∤ρόντος
3 προφέρεσθαι αὐτά , μὴ
2 ἀρχὴμ ποιησώμεθα μῆκος
1 ἐχόντων ἱκανὸν λό̣γ̣ωνλόγων . S-95 νῶ[ς]νῶς οὖν ἡμῖν ἠδολεσχήσθω
2 ἐπὶ τοῦ παρόντος . S-96 καὶ ὑμεῖς
3 [μ]υ[ρι]άκι[ς]μυριάκις [μνημο]νε̣ύε[ι]μμνημονεύειμ
4 π̣[ειρᾶ]σθεπειρᾶσθε τὰ ἐμοί τε̣τε καὶ
4-5 Μη∤τρ[ο]δώρωιΜη∤τροδώρωι
5 τῶιδε ν[εωστὶ]νεωστὶ
5-6 [εἰ]ρη∤μέναεἰρη∤μένα
6 . S-97 οἶ̣μα̣ιοἶμαι δ’ ὑμῖν
6-7 ὄ̣[γδο]∤ονὄγδο∤ον
7 καὶ ε̣ἰκοστὸνεἰκοστὸν εἶδος
7-8 ἀκ[ρο]ά∤σεωςἀκροά∤σεως
8 τῆ[ς]τῆς ἑξῆς
8-9 περαιν[ο]μέ∤νηςπεραινομέ∤νης
9 τουτὶ ν[ῦ]ννῦν
9-10 ἠδολε[σ]χῆ∤σθαιἠδολεσχῆ∤σθαι
10 .
11 S-98 Ἐπ̣[ικ]ο̣ύρουἘπικούρου
12 Περὶ φύσεως
13 κη'
14 [ἐκ]ἐκ τ̣ῶντῶν ἀρχαίων̣ἀρχαίων |gap:?|
1 ἐγ[ρ]άφηἐγράφη ἐπὶ Νικίου τοῦ μ[ετ]ὰμετὰ Ἀν[τι]φάτην̣Ἀντιφάτην