Sematia

59756.xml

TM: 59756HGV: Date: – Place:

1 m1 S-1 δους ταύτης , τιμ[ὴν]τιμὴν
2 ὁ[ρ]ατὴνὁρατὴν ποιε̣ῖσθαιποιεῖσθαι καὶ
3 τῆσδε δυν̣[άμεν]αιδυνάμεναι
4 πρότερον [ἢ] [ὕστε]ρονὕστερον
5 ὥστε οὐ τὸ τ|gap:3|ο̣τ|gap:3|ο
5-6 ἀ∤[π]ειρίαιἀ∤πειρίαι
6 ἀκό[λ]ου[θ]ονἀκόλουθον
7 τοῦ παντός , τὸ δὴ
8 τὴν μὲν ο|gap:1|αν |gap:?|
9 |gap:1| εῖσθαι ψ |gap:?|
10 |gap:3| ν τὴν δ[ὲ]δὲ |gap:?|
11 πιαν κρι|gap:1| |gap:?|
12 τωι ω|gap:2|εμπεπ |gap:?|
13 |gap:?| κ|gap:1|ω |gap:?|
1 ἀ̣π̣αντᾶνἀπαντᾶν μὴ
1-2 λ[ή]∤ρουςλή∤ρους
2 ἀπαντᾶν ,
2-3 ἀπε̣ί̣∤ρουἀπεί∤ρου
3 δὲ μὴ ἀπαν[τᾶν]ἀπαντᾶν
4 λη|gap:2|η ἄν |gap:1| τὸ δὲ |gap:4| ος
5 ἀπαντᾶν ὥσ[τε]ὥστε [τὸ]τὸ
5-6 [ἄ]∤πε[ιρο]νἄ∤πειρον
6 τὰς ὁμο[ίας]ὁμοίας
7 φ[ύ]σει[ς]φύσεις εχι καὶ μὴ
1 ἐκεῖνο , τὸ δὲ ὅτ[ι]ὅτι [μ]ὴμὴ
2 φοβητέο̣νφοβητέον τὸ βαρ[ὺ]βαρὺ [τῆ]ςτῆς
3 γῆς πρὸς τὸν
3-4 μ[ε]τε[ω]∤ρ̣ισμὸνμετεω∤ρισμὸν
4 ὅταν |gap:3| με|gap:?|
5 ἐ̣ν̣ἐν ἀρ[α]ιᾶιἀραιᾶι φύσε[ι]φύσει |gap:1|ρα
6 τ̣ατα |gap:?|
1 γωνιότη[τος]γωνιότητος |gap:4|
1-2 α∤λε̣ια∤λει
2 , ἀλλὰ τῆς καὶ
2-3 πε∤ρὶ
3 τὰ[ς]τὰς πρώτας φύσε[ις]φύσεις
4 δυναμένης ἂν
4-5 ὑπά[ρ]∤χεινὑπάρ∤χειν
5 |gap:2| ν̣ν |gap:1| χ |gap:4| ρο |gap:4|
6 |gap:1| ασ |gap:?|
7 [ε]ἴδηεἴδη |gap:4| μ |gap:?|
8 τ |gap:1| ν |gap:1| δ |gap:1| |gap:?|
9 το̣το |gap:4| ιαε |gap:1| κ |gap:?|
10 |gap:?| |gap:?|
11 τις ο |gap:2| ου |gap:1| |gap:?|
12 |gap:?| |gap:?|
13 |gap:3| ν |gap:1| νο|gap:?|
14 σει |gap:1| δησ̣|gap:?|δησ|gap:?|
15 |gap:1| ν |gap:3| αω̣|gap:?|αω|gap:?|
16 |gap:1| ια |gap:4| |gap:?|
17 |gap:2| υ |gap:2| |gap:?|
1 κευων ἃς πο[ιοῦ]ντ̣αιποιοῦνται
2 οἳ ἁπλῆν τι[ν̣α̣]τινα τῆς
3 γῆ[ς]γῆς |gap:3|
3-4 [φα]ντ[α]σ[ί]∤ανφαντασί∤αν
4 |gap:?|
4-5 [ἀ]∤[ρ]αιὰνἀ∤ραιὰν
5 |gap:2| με |gap:?|
6 |gap:?| α |gap:?|
7 |gap:1| ημ̣ημ |gap:3| ν |gap:1| ν |gap:?|
8 |gap:6| α |gap:?|
1 |gap:?|[ἐπ]όχη[σ]ιν|gap:?|ἐπόχησιν
1-2 ἐπι[τ]η∤[δευό]μεναἐπιτη∤δευόμενα
2 ἄ[λ]λ᾽ἄλλ᾽ ὡ̣ς̣ὡς
3 [προεῖ]πονπροεῖπον οἱονεὶ
3-4 σ̣κέ∤[πανόν]σκέ∤πανόν
4 τινα τούτοις
5 [παρα]σκευαζό[ν]τω[ν]παρασκευαζόντων
6 [τῶν]τῶν [ὀ]ρῶνὀρῶν καὶ [τ]ῶν̣τῶν
7 [τειχω]μάτωντειχωμάτων
7-8 ἀθ[ί]κ∤[των]ἀθίκ∤των
8 τῆς [δίνης]δίνης
8-9 [τ]αύ∤[της]|gap:?|κταύ∤της|gap:?|κ
9 |gap:?|
10 |gap:?|πτο |gap:1| σ |gap:1| |gap:?|
11 |gap:?| |gap:?|
12 |gap:?| |gap:?|
13 |gap:?| |gap:2| π |gap:1| [ε]ἴδους|gap:?|εἴδους|gap:?|
14 [π]α[ρὰ]παρὰ τὸ οὖν τα|gap:?|
15 |gap:?|ραυ |gap:3| |gap:?|
16 |gap:?|[τυ]μπάνου|gap:?||gap:?|τυμπάνου|gap:?|
12 |gap:1| ντες ε |gap:1| |gap:?|
13 |gap:1| τικα |gap:7| |gap:5| |gap:1| ι
14 |gap:2| |gap:1| |gap:1| μειν τόδ[ε]|gap:4|ντόδε|gap:4|ν
15 ἄστρων φορὰ τῶ̣ν̣|gap:4|ατῶν|gap:4|α
16 ὑπὲρ κεφ[α]λ[ῆς]|gap:?|κεφαλῆς|gap:?|
17 γιγνομεν |gap:4| παρι |gap:1| |gap:?|
18 νος διν |gap:2| τα|gap:1|τον |gap:1| |gap:?|
19 θλίως τεμε|gap:2|νκαιν
20 ἐνκύκλιον
20-21 περ[ι]πρό[στα]∤ξινπεριπρόστα∤ξιν
21 ἔτι πρὸς τὴν |gap:2| |gap:?|
22 |gap:1| ιλη |gap:1| τελεῖν . S-2 ἔτι [δ᾽]δ᾽ [ὅ]περὅπερ
23 ἐν το |gap:?|
24 π |gap:1| |gap:?|
1 τ|gap:1|ς παμ|gap:3| |gap:1| ι καὶ
2 διὰ τοῦτ[ο]τοῦτο
2-3 [πα]νταχό∤θενπανταχό∤θεν
3 πρὸ ὀμμ[ά]τωνὀμμάτων
4 τιθέμενοι τὰς
4-5 περι∤φερείας
5 ὡς τοῦ α[ὐτ]οῦαὐτοῦ
6 πράγμ̣ατο[ς]πράγματος
6-7 ἀ[ναλο]γι[σ]∤τικὰἀναλογισ∤τικὰ
7 [τεκμήρ]ι[α]|gap:?|τεκμήρια|gap:?|
8 μ[ε̣]σ̣μεσ |gap:1| |gap:1| |gap:1| ιει|gap:?|
9 [το]ῦτοῦ κόσμου|gap:?|
10 |gap:4| υτε|gap:?|
11 |gap:?| |gap:?| |gap:?|
12 το|gap:1| |gap:4| |gap:?| |gap:?|
13 ουσ|gap:1|ν |gap:4| α |gap:1| |gap:?| |gap:?|
14 απ |gap:2| ο |gap:?| |gap:?| |gap:?|
15 θανε[ῖ]νθανεῖν διατα |gap:1| |gap:?| |gap:1| |gap:1|α
16 |gap:1| |gap:1|ωι |gap:5| εν̣αιεναι |gap:1| |gap:1| |gap:1|
17 καὶ τὴν [γῆ]νγῆν
17-18 μέσον∤λ̣α[β̣]ό[ν]τεςμέσον∤λαβόντες
18 [ε]ἶναιεἶναι τοῦ |gap:3|
0-1 |gap:?|[νο]∤μί[ζοιμ]εν|gap:?|νο∤μίζοιμεν
1 , ἐν ταῖς
1-2 μετα∤βάσε[σ]ινμετα∤βάσεσιν
2 , ὅμ[ο]ιονὅμοιον εἰπεῖν ,
3 ταῖ[ς]ταῖς [ἐ]πὶἐπὶ τὸ ἄν[ω]ἄνω [,], [καὶ]καὶ ὑπ[ὲ]ρὑπὲρ
4 κεφαλῆς ἀρτίως εἶχε
5 το[ῦτ᾽]τοῦτ᾽ [ἂ]νἂν ὑπὸ π[οσ]ὶνποσὶν
5-6 ἰσχά∤νοι[μ]ενἰσχά∤νοιμεν
6 κα[τὰ]κατὰ τὴν
6-7 μ[ε]∤τάβασινμε∤τάβασιν
7 φα[ί]νε̣[σθ]α̣[ι]φαίνεσθαι [κάτ]ωκάτω ,
8 |gap:1| |gap:2|[τ]οῦτο|gap:2|τοῦτο κατ̣|gap:?|κατ|gap:?|
9 |gap:1| |gap:3|ινε|gap:1| |gap:2| |gap:?|
10 |gap:?| ν |gap:2| |gap:?|
11 |gap:1| |gap:2| |gap:?|
12 |gap:1| |gap:2| |gap:?|
13 ἡ[λί]ουἡλίου τε καὶ [σ]ε[λή]ν̣[ης]σελήνης
14 ε|gap:4| |gap:1| ν |gap:?|
15 α|gap:3|ο |gap:2| απα |gap:?|
16 |gap:1| |gap:4| |gap:1| ἄνω |gap:?|
17 δ[ὲ]δὲ [μη]νὸςμηνὸς διαστημα |gap:?|
1 ποσὶν αὐτῶι
1-2 φαινο∤μένου
2 κατωτέρωι
3 τ[οῦ]τοτοῦτο οὐ νοήσει , νῦν
4 ἀναβὰς ὑπὸ ποσὶν
4-5 ἔλα∤βεν
5 , πρότερον ὑπὲρ
5-6 κε∤φαλῆς
6 ἔχ[ο]νἔχον [ἔ]δυἔδυ |gap:1|
6-7 πα∤ρὰ
7 τὸ οὖν , φημί , ἐν
7-8 μέ∤σω̣μέ∤σω
8 εἶναι τὴν γῆν τ[οῖ]ς̣τοῖς
9 τόποις υσ|gap:1|ν κα̣ὶ̣καὶ π̣ρ̣οπρο |gap:?|
10 |gap:1| υ κέν̣τρουκέντρου ε |gap:5| ι|gap:?|
11 υ̣υ |gap:1| ταντ̣οδταντοδ |gap:1| τ |gap:2| νκο |gap:?|
12 ναι ἄνω ικ |gap:2| ν̣αμναμ |gap:?|
13 |gap:2| παρά τι φρα[γμ]οὺςφραγμοὺς
14 τοῦτο συνα |gap:1| |gap:3| |gap:1| η|gap:?|
15 νοι καίτοι κ̣κ |gap:3|
15-16 σ̣τρ̣[ογ]∤γύλονστρογ∤γύλον
16 ποιοῖ γε[γε]νῆ̣σθ[αι]γεγενῆσθαι
17 κό̣σμονκόσμον καὶ τὴν γῆν
18 [ἐ]νἐν μέσωι ὡς [ἂ̣ν]ἂν |gap:2| α|gap:?|
19 [κ]ατὰκατὰ σχῆμα κώλω[ν]|gap:?|κώλων|gap:?|
20 |gap:?|ν̣ην|gap:?|νην παντο̣παντο |gap:3| |gap:?|
1 |gap:?|νων τοίχους ἐν
2 [κύκλ]ωικύκλωι ποιήσαντες
2-3 ἵ∤[να]ἵ∤να
3 [φρά̣]ξωσινφράξωσιν ἡμᾶς
4 πρ[ὸς]πρὸς [τ]ὴντὴν δῖ̣νανδῖναν , ὡς
4-5 ἔ∤ξω̣θενἔ∤ξωθεν
5 αὐτῆς
5-6 περιφε∤ρομέ[ν]ηςπεριφε∤ρομένης
6 , πᾶ[σ]ινπᾶσιν [ὑ]π[ὲρ]ὑπὲρ
7 [κε]φα[λ]ῆςκεφαλῆς τ̣ὰτὰ ἄ̣[σ]τ[ρα]ἄστρα
8 περιάγου[σι]ν̣περιάγουσιν φαι |gap:2| |gap:?|
9 |gap:2| νο |gap:1| |gap:?|
10 |gap:2| τ |gap:1| |gap:?|
11 |gap:3| μ|gap:?|
12 |gap:3| ν |gap:3| |gap:3| |gap:?|
13 |gap:3| οτωνκ |gap:3| |gap:1| δε |gap:2| |gap:?|
14 |gap:2| καιτ |gap:1| |gap:5|
14-15 ὡρισ̣∤[μέν]ωνὡρισ∤μένων
15 τῶ[ν]τῶν [π]αρ̣παρ |gap:1| |gap:?|
16 |gap:2| των ἐν τ[ῆι]τῆι γῆ[ι]|gap:1|γῆι|gap:1| |gap:1| |gap:?|
17 |gap:4| ουχ |gap:2| |gap:1|ν̣ατ|gap:1|νατ |gap:?|
18 |gap:2|τας αἰτί[ας]αἰτίας δ̣δ |gap:1| |gap:?|
19 [οἶ]μαιοἶμαι καὶ ο|gap:1|ο |gap:1| |gap:?|
20 |gap:2| ταιαπο|gap:?|
21 |gap:6| ν|gap:?|
1 ὡς ἀληθ[ῶς]ἀληθῶς
1-2 [περι]ληφθεί∤ηπεριληφθεί∤η
2 περὶ τῶ[ν]τῶν
2-3 [ὑπο]κειμέ∤νωνὑποκειμέ∤νων
3 ἐπαί[σθη]μαἐπαίσθημα
3-4 [β]έ∤βαιονβέ∤βαιον
4 ὅτ[α̣ν]|gap:?|ὅταν|gap:?|
4-5 αὐ∤τοῦ
5 τοῦ δ|gap:?|
6 ἄνω [κ]άτωκάτω
6-7 τοιαυ∤τηνὶ
7 φ[ορὰν]|gap:?|ιφορὰν|gap:?|ι
8 σιν ο̣ι|gap:?|οι|gap:?|
9 ἀπερία|gap:?|
10 |gap:?|[παραπ]λησι|gap:?|παραπλησι
11 |gap:2| ὀ[ν]οματ|gap:?|ὀνοματ|gap:?|
12 |gap:?|
13 |gap:2| μ[ᾶλλ̣]ονμᾶλλον |gap:?|
14 |gap:3| ι ἀλλα |gap:?|
1 κατ|gap:?| ἡλίου
2 |gap:1| αλ |gap:1| |gap:?| κατ᾽
2-3 ὄ∤ψιν
3 ἐ[πὶ]ἐπὶ [διάνοι]ανδιάνοιαν
3-4 ἀνα∤πεμ[πόμενον]ἀνα∤πεμπόμενον
4-5 γίνε∤ται
5 α|gap:?|ν
5-6 κα∤[τ]αλ|gap:?|[συ]νβέ∤β[η]κεκα∤ταλ|gap:?|συνβέ∤βηκε
6 |gap:1|
8 παρα|gap:?|
9 τ |gap:2| |gap:?|
10 |gap:?| |gap:?|
11 |gap:?| |gap:?|
12 |gap:?| |gap:?|
13 νοσχε |gap:?|
13-14 [ὄ]∤ψ̣ιν̣ὄ∤ψιν
14 |gap:1| ε |gap:?| |gap:?|
15 |gap:1| φερο |gap:?| |gap:?|
16 |gap:?| |gap:?|
17 δυετ |gap:?| |gap:?|
1 |gap:?| |gap:1| ηθενει |gap:1| |gap:?|
2 |gap:?|πραγματ|gap:?|
3 |gap:?|[κ]άτω|gap:?|κάτω τοι|gap:?|
4 |gap:?|ενον ου|gap:?|
5 |gap:?|[ἄ]νω|gap:?|ἄνω καιν|gap:?|
6 |gap:?|τας λ |gap:3| |gap:?|
7 |gap:?|ι τῆς σφα[ίρας]σφαίρας
8 |gap:?|ορωμεν |gap:3| |gap:?|
9 |gap:?|σοφ |gap:3| ρα |gap:2| |gap:?|
10 |gap:?|τρ |gap:5| |gap:?|
11 |gap:?| |gap:2| βοιαυτ|gap:?|
12 |gap:?| |gap:?| |gap:?|
13 |gap:?|ν ἐστιν |gap:1| |gap:?|
14 |gap:?|ου γὰρ |gap:1| |gap:?|
15 |gap:?| |gap:1| ιν |gap:1| η |gap:1| |gap:?|
16 |gap:?|ν |gap:3| α|gap:?|
17 |gap:?|πε |gap:1| ω̣νο|gap:?|ωνο|gap:?|
18 |gap:?|[ἀ]π̣εκ̣ρ[ί]νετο|gap:?||gap:?|ἀπεκρίνετο|gap:?|
19 |gap:?| |gap:3| υπιχ|gap:?|
20 |gap:?| |gap:3| νου
21 |gap:?| |gap:3| ακ |gap:?|
1 ἀνατέλλων ,
1-2 ἀνατεί∤νοντες
2 εἰς τὸ μέρος
3 τῆς πάσης γῆς , οὗ
3-4 μετέ∤βημ̣ενμετέ∤βημεν
4 , ἐκ τούτου
4-5 ἡ∤μῖν
5 δυόμενος
5-6 φαί∤νεται
6 , οὐδὲ πολλὴν
7 ἐνίοτε πάνυ γῆν
7-8 με∤[ταβ]εβηκόσινμε∤ταβεβηκόσιν
8 · S-3 [ἀ]λ[λὰ]ἀλλὰ
8-9 [τού]∤τουτού∤του
9 οὐκ ἔστιν αὖ τ[ο]ὺςτοὺς
10 πλαγιασμοὺς
10-11 α[ἰ]τι∤άσασθαιαἰτι∤άσασθαι
11 · S-4 τ[ί]τί γὰρ τὴν
11-12 ἐν∤[θ]ένδεἐν∤θένδε
12-13 κ[α]ταστάθμη∤[σ]ινκαταστάθμη∤σιν
13 [ἢ]{ἢ} τὴ[ν]{τὴν} ἐνθένδε{ἐνθένδε}
14 καταστάθμησιν{καταστάθμησιν}
15 τὴν ἐνθένδε τινὰ
16 |gap:3| |gap:3| |gap:1| |gap:1| ν δεῖ τιθέναι
17 |gap:4|αν
17-18 καταστά[θμη]∤[σιν]καταστάθμη∤σιν
18 τῶν̣τῶν ἀνα[τ]ολῶνἀνατολῶν
19 [ἢ] [δ]ύσεωνδύσεων ω |gap:3| εδ |gap:1|
20 |gap:4|[σ]υμβαινόν[των]|gap:4|συμβαινόντων
21 |gap:2|εἰκότως , οἶμ[αι]|gap:?|οἶμαι|gap:?|
0-1 |gap:?|[ὁ]∤μοίωμά|gap:?|ὁ∤μοίωμά
1 τι λαβόντες
2 συλλογίζεσθαί τι
2-3 πε∤ρὶ
3 τούτων · S-5 τὰ μὲν
4 γὰρ περινοοῦντες ,
5 οἶμαι , λέγω δὲ τὰ
5-6 [ὄρ]∤γαναὄρ∤γανα
6 , ἐν δ[ὲ]δὲ τοῖς
6-7 κυ̣[λιν]∤δοῦντεςκυλιν∤δοῦντες
7 αὑτούς , οὐ
7-8 μό∤νον
8 κατὰ τὰς
8-9 [παρεμ]∤ποδείαςπαρεμ∤ποδείας
9 , τὰς ὑπὸ τ[ῶν]τῶν
10 διν[ευ]μάτωνδινευμάτων αὐτ[ο]ῖςαὐτοῖς
11 παρα[γιγν]ομέναςπαραγιγνομένας ,
11-12 ἀλ∤λὰ
12 καὶ τὰς κατὰ τῶν
13 φασμάτων τῶν τ[ο]ῦτοῦ
14 ἡλίου ἀοριστείας
14-15 ἀνα∤τολῶν
15 καὶ δύσεω[ν]δύσεων
16 εἰκότω[ς]εἰκότως [δια]νοίᾳδιανοίᾳ [οὐ]οὐ
16-17 [δύ]∤νανταιδύ∤νανται
17 , [δι]ὰδιὰ τῶν
17-18 ὀρ∤γάνων
18 ο[ὐ]θὲνοὐθὲν
18-19 ἀπαρ∤τίζοντες
19 ;
19-20 S-6 [δ]ιανοί∤αι{διανοί}∤{αι}
20 ὁμοιω[μα]ὁμοιωμα λαβεῖν .
21 S-7 ἀλλ᾽ ἔτ[ι]|gap:4|[ὄρ]γα[να]|gap:?|ἔτι|gap:4|ὄργανα|gap:?|
1 προσποίημα
1-2 κατα∤λείπει
2 καὶ παραβίασιν
3 τοῦ τὰ ἐπὶ τοῦ ὀργάνου
4 δείγματα τὴν
4-5 αὐ∤τὴν
5 ἀναλογίαν
5-6 κα∤τασκευάζειν
6 το[ῖ]ςτοῖς
6-7 κα∤τὰ
7 τὰ μετέωρα
7-8 φ[α]ι∤νομένοιςφαι∤νομένοις
8 .
8-9 S-8 διοριστέ∤[ο]νδιοριστέ∤ον
9 γάρ , οἶμαι , πρῶτ[ο]νπρῶτον
10 [μ]ὲ̣[ν]μὲν τὸν
10-11 εὐφρο[ν]οῦν∤[τ]αεὐφρονοῦν∤τα
11 τι διαλέγεται ,
12 ὅταν περὶ τοῦ [κ]όσμ[ου]κόσμου
13 διαλέγηται καὶ τῶν
14 ἐ[ν]ἐν τῶι κόσμωι
14-15 φ[αι]νο∤μένωνφαινο∤μένων
15 , περὶ
15-16 φάσμα∤[τό]ςφάσμα∤τός
16 τινος
16-17 ἐκ|gap:4|ω∤|gap:1|
17 |gap:1|των τινῶν τῶν
18 κατ᾽ ὄψιν
18-19 ἀναπεμπο∤[μέ]νωνἀναπεμπο∤μένων
19 πρὸς
19-20 ἐπίνο[ι]∤[α]νἐπίνοι∤αν
20 αὐτῆι τῆι
20-21 ψ[υ]∤[χῆι]ψυ∤χῆι
21 [ἐ]νσεσω̣σμ̣[ένην]ἐνσεσωσμένην
0-1 |gap:?|[μη]∤δ᾽|gap:?|μη∤δ᾽
1 ὅταν , οἶμαι , ἐπὶ τὸ
2 ὑποκείμενον
2-3 βλέ∤πων
3 τύχῃ κα[ὶ]καὶ μὴ
4 διορῶν τό τε κατὰ
5 τὸ ὑποκείμενον
5-6 λ[ε]∤γ̣ό̣μεν[ο]νλε∤γόμενον
6 καὶ τὸ
6-7 κα∤τὰ
7 τὸ
7-8 περιλαμβανό∤μενον
8 [ὑπὸ]ὑπὸ τ̣ο̣ῦτοῦ
8-9 ὑπο∤κειμέ[νου]ὑπο∤κειμένου
9 [,], [κἂν]κἂν πολλαὶ
10 δὲ [ἀ]πὸἀπὸ [το]ῦτοῦ
10-11 ὑποκειμέ∤νου
11 [φαντ]ασίαιφαντασίαι
11-12 γί∤γνωντα[ι]γί∤γνωνται
12 [τ]οῦτοῦ
12-13 μικρο∤τάτ[ου]μικρο∤τάτου
13 [,], [μ]ὴμὴ ὅτι τοῦ
14 κόσμ[ου]κόσμου [,], [εἰ]κότωςεἰκότως
14-15 ἀ∤δημονεῖ
15 ὑπὸ τῶν
16 περὶ τοῦ ἡλίου
16-17 ἀ[ρ]∤τίωςἀρ∤τίως
17 ῥηθέντων
17-18 ἀ∤νατολῶν
18 καὶ
18-19 δύσε∤ων
19 . S-9 ἄ[τοπ]ονἄτοπον μὲν γὰρ
20 καὶ τά[χα]τάχα [ἐ]στὶνἐστὶν
20-21 ἕκασ∤τα
21 [ε̣]|gap:3|ε|gap:3| [τῶ]ντῶν φασ
1 ἡμῶν μὴ
1-2 ἐναντί∤ας
2 ἀνατολῆς κα̣ὶκαὶ
2-3 δύσε∤ως
3 βου̣λόμεθάβουλόμεθά τι
3-4 συν∤άψαι
4 φάσμα τούτοις
5 ἐνπερινενοημένο[ν]ἐνπερινενοημένον ,
6 ἐκ τοῦ ὑποκειμ[έ]νουὑποκειμένου
7 ληπτέον φοράν
7-8 τι∤να
8 τῆι διαν[οί]αιδιανοίαι
8-9 ἡ∤λ[ί]ουἡ∤λίου
9 καὶ σελή[ν]ηςσελήνης [εἰς]εἰς
10 ἀνατολὴ[ν]ἀνατολὴν κα[ὶ]καὶ [δύσιν]δύσιν [,],
11 καὶ τὴν [α]ὐτ[ήν]αὐτήν [,], [φασί]φασί [,],
12 γιγνομένην
12-13 [ἐ]να[ν]∤τίωςἐναν∤τίως
13 φατέον ἔχειν .
14 S-10 κατά γε δὴ τὸ
14-15 ὑπο[κεί]∤μενονὑποκεί∤μενον
15 καθ᾽ ἑα[υτὸ]ἑαυτὸ
16 καὶ μὴ πρὸς ἡμᾶς
17 ἑτέρωθι μέντ[οι]μέντοι
17-18 [ἄλ]∤[λ]αςἄλ∤λας
18 κ[αὶ]καὶ ἄλ[λ]αςἄλλας [εἶναι]εἶναι
0-1 |gap:?|[ὑ]∤πό|gap:?|ὑ∤πό
1 τιν[ος̣]τινος
1-2 διαστήμα∤τος
2 ὁριζομένης ·
2-3 S-11 οὔ∤τωι
3 γὰρ
3-4 ἀσφαλέστε∤ρον
4 διάνοια τὴν
5 μονὴν τῆι γῆι
5-6 λή∤ψεται
6 , κα[ὶ]καὶ
6-7 συνφωνό∤τερον
7 τοῖς κατὰ τὰς
8 αἰσθήσεις
8-9 φαινομέ∤νοις
9 . S-12 πυκ̣νότηταπυκνότητα [δ]ὲδὲ
10 τὴν κάτω [π̣]αρὰπαρὰ
10-11 [συνέ]∤χειανσυνέ∤χειαν
11 αὐτῆι̣αὐτῆι
11-12 νοητ[έ]∤οννοητέ∤ον
12 τῆς ἄνωθ[ε]νἄνωθεν , ἵν[α]ἵνα ,
13 ἐσθλαὶ πρὸς τὴ̣ν̣τὴν
13-14 ἀ̣[ν]∤τ[έ]ρεισινἀν∤τέρεισιν
14 , τοῦ μὴ
14-15 φ[έ]∤ρ[ε]σθαιφέ∤ρεσθαι
15 τὴν γῆν τὴν
16 π[ρέπ]ουσανπρέπουσαν
16-17 ἀναλ[ογί]∤ανἀναλογί∤αν
17 [ὦσι]νὦσιν
17-18 κεκτημ[έ]∤[ναι]κεκτημέ∤ναι
18 . S-13 οὐθὲν γὰρ ἡμ[ῖ]νἡμῖν
19 [ἡ] [τοῦ]τοῦ [ἡ]λίουἡλίου περιφορὰ
19-20 [δι]∤[ὰ]δι∤ὰ
20 [ταῦ]ταταῦτα ἐνοχλή[σει]ἐνοχλήσει
21 [ἂν]ἂν [τὸ]τὸ πο[σ]α[χῶς]ποσαχῶς
21-22 [ἕκασ]∤[τα]|gap:?|ἕκασ∤τα|gap:?|
1 δεήσεσθαι .
1-2 S-14 πανταχό∤θεν
2 γὰρ ἴσον
2-3 [ἀ]πέχου∤σανἀπέχου∤σαν
3 οὐθαμῆ βρίθειν
4 δυνήσεσθαι · S-15 γὰρ
4-5 ὑ∤πὸ
5 τῆ̣ςτῆς τοῦ ἀέρος
5-6 φύσε∤ως
6 αὐ̣τῆιαὐτῆι ὑπάρ[χ]ειὑπάρχει , τὸ
7 [δ]ὴδὴ παν̣ταχόθενπανταχόθεν
7-8 ὁμοί∤[ως]ὁμοί∤ως
8 στελλ̣ομένηνστελλομένην ἴσον
9 [ἀ]πέχε[ι]νἀπέχειν ἀπὸ τοῦ
9-10 τρ̣[ο]∤[χ]οῦτρο∤χοῦ
10 πανταχόθεν ,
11 ὡσπερεὶ τοιαύτη[ν]τοιαύτην
11-12 λ̣[έ]∤γε[ι]λέ∤γει
12 [ἐ]νἐν μέσωι κεῖσθ[αι]κεῖσθαι τοῦ
13 κό[σ]μουκόσμου - ὅπερ οὐκ
13-14 [ἀ]δύ∤νατονἀδύ∤νατον
14 εἶναι καὶ
14-15 τοι∤[α]ύ[τ]ηντοι∤αύτην
15 τοῦτο ἄ[ρα]ἄρα τὸ
16 τῆς μονῆς αἴ[τιον]αἴτιον
17 [κ]αὶκαὶ οὐ τὸ τούτου
17-18 πα∤ρασκευαστικόν
18 · S-16 τ[ὴ]ντὴν
19 γὰρ ἰσότητα το[ῦ]τοῦ
19-20 ἀέ̣∤[ρ]οςἀέ∤ρος
20 στολ[ὴ]στολὴ
20-21 πανταχό∤[θε]νπανταχό∤θεν
21 |gap:?|
1 ρον ἦν τοῦτο εἰπεῖν
2 αἴτι[ο]ναἴτιον εἶναι , τὴν δὴ
3 ἰσότητ[α]ἰσότητα , ἤπερ αὐτὸ
4 τό , ὅτ[ι]ὅτι τ[ὸ]τὸ μένειν
4-5 αὐ∤τὴ[ν]αὐ∤τὴν
5 [ἐν]ἐν [τ]ῶιτῶι μέσωι τοῦ
6 κόσμ[ου]κόσμου αἴτιόν ἐστ[ιν]ἐστιν
7 τοῦ [μέ]νεινμένειν καὶ̣καὶ |gap:1| ιθ |gap:1|
8 χο|gap:6|σουδα |gap:4|
9 ρε |gap:1| ων |gap:6| η τελε|gap:?|
10 ου|gap:2|πε|gap:1| |gap:?|
11 γον κα[ὶ]καὶ ὄντ[ω]νὄντων
11-12 τ̣[ού]∤τωιτού∤τωι
12 συ[μφ]ώνωνσυμφώνων
12-13 [πο]∤τέπο∤τέ
13 , τὰς τῶν ἀέρων
13-14 ὑ∤περείσεις
14-15 πεποιηκό∤τας
15 , διὰ τὰς τῶν
15-16 [συν]∤ημμέ[νω]νσυν∤ημμένων
16-17 ἀλ[λοτρι]∤ότηταςἀλλοτρι∤ότητας
17 · S-17 [οἷ]ςοἷς ἂν [καὶ]καὶ
17-18 [ἀ]∤πὸἀ∤πὸ
18 τύ[χ]ηςτύχης ὀρθῶς
18-19 ἐπ[ενε]∤χ̣θῶσινἐπενε∤χθῶσιν
19 , [ο]ὐ[θ]ὲνοὐθὲν δεῖ
19-20 βελ∤τείους
20 τούτων εἶναι
1 πάντα γὰρ̣γὰρ
1-2 τιθέμε∤να
2 παρ᾽ ἀ̣λλ[ό]τ[ρ]οπονἀλλότροπον
3 αὐτῶν συνα[φ̣]ῆ̣ςσυναφῆς εἶδο[ς]εἶδος
4 διέφθαρτα[ι]διέφθαρται |gap:1| |gap:1|καὶ τ|gap:?|
5 ε |gap:1| ιδ̣|gap:1|ωνιδ|gap:1|ων ἐπιφ|gap:3| |gap:1| ι|gap:?|
6 δω |gap:2| ἐ̣νἐν μὲ̣ν̣μὲν ο[ὖν]οὖν
6-7 [τα]ύ∤τηιταύ∤τηι
7 τῆι βίβλω[ι]βίβλωι
7-8 τοσαῦ∤θ᾽
8 ἡμῖν περὶ τῆς ἐξ
8-9 ἀρ∤χῆς
9 ὑποθέσεως
9-10 εἰρήσ∤θ[ω]εἰρήσ∤θω
10 [.]. S-18 ἐν δὲ τοῖς
10-11 ἐχο[μέ]∤νοιςἐχομέ∤νοις
11 ἔ[τ]ιἔτι περὶ τῶν
11-12 [με]∤τεώρωνμε∤τεώρων
12 τουτωνε[ί]τουτωνεί [τι]τι
13 προσεκκ̣α̣[θ]αροῦμενπροσεκκαθαροῦμεν .
1 S-19 ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ
2 ΠΕΡΙ ΦΥΣΕΩΣ
3 ΙΑ|num:11|