Sematia

59745.xml

TM: 59745HGV: Date: – Place:

1 m1 S-1 |gap:7_precision=low|ν̣|gap:2|ι̣τ̣ο̣|gap:0||gap:7_precision=low|ν|gap:2|ιτο|gap:0|
2 |gap:1|α γίν̣[ε]σ̣[θ]αιγίνεσθαι ὅταν καθ̣[ή]κ̣[ῃ]καθήκῃ
3 [τ]ὸ̣τὸ τῆς φύσεως , ὡς ἔλεγον ,
4 [οἰ]κεῖονοἰκεῖον , μηδ' ὅταν γε
5 [ν]ὴνὴ Δία οὕτω λέγηται
5-6 πά∤[λι]νπά∤λιν
6 ὑπὸ τῶν τυχόντων
7 [“δ]έδο[ι]κα“δέδοικα τοὺς θεοὺς
7-8 πάν∤[τας]πάν∤τας
8 [οὓ]ς̣οὓς σέ[βο]μαισέβομαι [κ]α̣ὶκαὶ
8-9 τού∤[τοι]ςτού∤τοις
9 βο[ύ]λ[ο]μαιβούλομαι πάντ̣απάντα
9-10 κα∤[τ]αθύεινκα∤ταθύειν
10 καὶ τούτοις
11 [ἀν]ατιθέναι”ἀνατιθέναι” .
11-12 S-2 χαπιέστε∤[ρο]ςχαπιέστε∤ρος
12 μὲν γὰρ ἴσως ποτὲ
13 [ὁ] [τ]οιοῦτοςτοιοῦτος ἄλλων
13-14 ἰδιω∤[τῶ]νἰδιω∤τῶν
14 ἐστιν , ὅμως δὲ
14-15 οὐ∤[δὲ]οὐ∤δὲ
15 ταύτῃ πω τὸ βέβαιον
16 [εὐ]σεβείαςεὐσεβείας ὑπάρχει . S-3 σὺ
17 [δ']δ' [,], [ὦ] ἄνθρωπε , μακαριώ
18 [τα]τ̣οντατον μέν τι νόμιζε τὸ
19 [διε]ι̣ληφέναιδιειληφέναι καλῶς τὸ
20 [παν]άριστονπανάριστον ἐν τοῖς οὖσι
21 [δια]ν̣οηθῆναιδιανοηθῆναι
21-22 δυνάμε∤[θα]δυνάμε∤θα
22 , κα[ὶ]καὶ [θ]αύμαζεθαύμαζε ταύτην
23 [τὴ]ντὴν δ[ι]άληψινδιάληψιν καὶ σέβου
24 [ἀδ]ε[ί]ᾳἀδείᾳ τοῦ̣τοτοῦτο , ἔπε̣[ι]τ̣αἔπειτα
25 |gap:13_precision=low|αυτ̣|gap:0||gap:13_precision=low|αυτ|gap:0|
26 |gap:11_precision=low|ο̣|gap:1||gap:11_precision=low|ο|gap:1| ὥσπ[ερ]ὥσπερ
27 |gap:6-7|ντ|gap:3| |gap:1|τ̣αν|gap:1|ταν
27-28 σέ∤[βεσ]θα[ι]σέ∤βεσθαι
28 [νο]ῶσιννοῶσιν , ἀλλὰ μόνον
29 [μὴ]μὴ ὀλ̣[ιγ]ω̣ρῶνὀλιγωρῶν
29-30 τηλικού∤[του]τηλικού∤του
30 σεμ̣νώματοςσεμνώματος κατ̣ὰκατὰ
31 [τὴ]ντὴν θ[ε]ω̣ρίανθεωρίαν πρὸς τὴν
31-32 [σε]∤[αυ]τοῦσε∤αυτοῦ
32 εὐ[δαιμ]ονίαν̣εὐδαιμονίαν . S-4 κ[αὶ]καὶ
33 [νὴ]νὴ Δία πε[ρὶ]περὶ [ταύ]τηνταύτην τὴ[ν]τὴν
34 [ἐν]τεῦ̣θε[ν]ἐντεῦθεν |gap:2|ραν , ὡσ|gap:0|
0-1 |gap:?|[θερα]∤[πε]υτικὸ̣ν̣|gap:?|θερα∤πευτικὸν
1 καὶ
1-2 κεχα[ρισ]μέ∤νονκεχαρισμέ∤νον
2 , ἐὰν εὐκαιρῇ , τιμ̣[ᾶ]ντιμᾶν
3 αὐτὴν τὴν θεωρίαν
3-4 σεαυ∤τοῦ
4 ταῖς συγγενέσιν κατὰ
5 σάρκα ἡδοναῖς , αἵ ποτ' ἂν
6 καθήκωσιν , ἀλλὰ ποτε̣ποτε
7 καὶ τῇ τῶν νόμων
7-8 συμπε∤ριφορᾷ
8 χρωμένου σοῦ . S-5 Δέος
9 δὲ μὴ πρόσα[γε]πρόσαγε ἐνταῦθα
10 μηδ' ὑπόληψιν
10-11 χαριτωνί∤ας̣χαριτωνί∤ας
11 θεοῖς , ὅτι ταῦτα πράττεις .
12 S-6 τί γάρ , πρὸς Διός , τὸ δὴ
12-13 λε∤γόμενον
13 , δ[έ]δοικαςδέδοικας ;
13-14 S-7 πό∤τερα
14 ἀδικεῖ[ν]ἀδικεῖν ἐκείνους
15 νομίζων ; S-8 οὐκοῦν δῆλον
16 ὡς ἐλλατῶν . S-9 πῶς οὖ[ν]οὖν
17 οὐ ταπεινόν τι τὸ
17-18 δαιμ[ό]∤νιονδαιμό∤νιον
18 δοξάζε[ι]ςδοξάζεις , εἴπερ
18-19 ἐ̣[λατ]∤το[ῦ]ταιἐλατ∤τοῦται
19 πρὸς σ̣έ̣σέ ; S-10 καὶ χ[άριν]χάριν
20 ἀδ[ικήματο]ς̣ἀδικήματος ὑπείλ[ηφας]ὑπείληφας
21 ἐὰ[ν]ἐὰν [τοιαῦτα]τοιαῦτα πράττῃ[ς]πράττῃς
21-22 [πρα]∤ϋν̣[εῖν]πρα∤ϋνεῖν
22 [θεόν]θεόν [;]; S-11 [ἢ] τὸν τα̣[ῦτα]ταῦτα
23 λογ̣[ιζόμενον]λογιζόμενον [ἐ]ν̣ί̣οτ̣'ἐνίοτ' ἀνή̣[σειν]ἀνήσειν
24 βλά̣[βας]βλάβας [πρὸς]πρὸς ἀνθρώ[πους]ἀνθρώπους [;];
25 S-12 κ̣[α]ὶ̣καὶ γὰρ οἴ̣[ον]τ̣αιοἴονται δεῖν α[ὐτῶν]αὐτῶν
26 δεδοικένα̣ιδεδοικέναι [καὶ]καὶ τιμᾶν τ[ινὰς]τινὰς
27 ἵνα κατεχό[μεν]οικατεχόμενοι τῷ φ̣|gap:4_precision=low|φ|gap:4_precision=low|
28 μὴ ἐπιθ[ῶν]ταιἐπιθῶνται αὐτοῖ[ς]αὐτοῖς [·]· S-13 [ὡς]ὡς
29 εἴτ' ὀρθῶς τ[οῦ]τ̣οτοῦτο οἰομέ[νων]οἰομένων
30 καθόλου μὴ̣μὴ β̣λ̣α̣βήσεσθ[αι]βλαβήσεσθαι
31 [εἴ]τ'εἴτ' ο[ὐ]κοὐκ ὀρθ[ῶς]ὀρθῶς τὸ
31-32 δυνα[μι]∤[κὸν]δυναμι∤κὸν
32 [θε]ῶνθεῶν τ̣[ιμ]ώ̣ντωντιμώντων |gap:0|
33 |gap:5_precision=low||gap:1|νδε|gap:2|νων|gap:1||gap:3_precision=low||gap:0|
1 τα̣φ|gap:2|ν̣ι̣|gap:2|α|gap:8_precision=low|ταφ|gap:2|νι|gap:2|α|gap:8_precision=low|
2 κ̣α̣ι̣ηταικαιηται . S-14 τὸ γὰρ κατα[θῦσαι]καταθῦσαι
3 βλάβην ἔφερεν ἂν̣ἂν [εἴ]εἴ [τις]τις
4 προσεδόκα τὸ ἐπ̣[ιτίμιον]ἐπιτίμιον [.].
5 S-15 καὶ χωρὶς τούτω̣[ν]τούτων [οἱ]οἱ
5-6 [παραι]∤τούμενοιπαραι∤τούμενοι
6 , μὴ παρ̣[ορῷντο]παρορῷντο [,], [τὰ]τὰ
7 σημεῖα τῆς χάριτ̣[ος]χάριτος [καὶ]καὶ
7-8 [νομί]∤ζοντεςνομί∤ζοντες
8 αὐτοὺς ῥᾳ[δίως]ῥᾳδίως [πρὸς]πρὸς
9 ἑαυτοὺς καὶ πρὸς [ἄλλους]ἄλλους
10 ἀφικ̣έσθαιἀφικέσθαι καὶ κ|gap:6_precision=low|
11 ὅσους δήποτε τρόπ̣[ους]τρόπους
11-12 [πάν]∤τεςπάν∤τες
12 πρὸς τὸ τῆς βλά[βης]βλάβης
12-13 [ὑπό]∤πτευμαὑπό∤πτευμα
13 καὶ τὴν τ̣[ιμωρίας]τιμωρίας
14 προφυλακὴν ἐγγ̣[υῶνται]ἐγγυῶνται [,],
14-15 [λο]∤[γι]σ̣τ̣έονλο∤γιστέον
15 , πρὸς πο|gap:9_precision=low|
16 |gap:4_precision=low| τούτων π|gap:2||gap:9_precision=low|
17 |gap:3_precision=low|ν τῶν ὑπει̣[ληφότων]ὑπειληφότων
18 |gap:3_precision=low| μ̣[α]καρίανμακαρίαν |gap:10_precision=low|
19 |gap:3_precision=low| κ̣αὶκαὶ οὐ πάλιν̣πάλιν |gap:9_precision=low|
20 |gap:4_precision=low|ω̣ν|gap:4_precision=low|ων παρα|gap:11_precision=low|
21 |gap:4_precision=low|σα δηπο|gap:1||gap:11_precision=low|
22 |gap:5_precision=low|ετο|gap:13_precision=low|