Sematia

59744.xml

TM: 59744HGV: Date: – Place:

1 m1 S-1 |gap:?| δι[ὰ]διὰ [τ]ῆ̣ς̣τῆς δυνάμ[εως]δυνάμεως
2 δυνήσ|gap:4| νικᾶν |gap:?|
3 θηναι |gap:3|ειζειν
4 |gap:3_lines|
7 [το]ύ̣τουτούτου |gap:2||gap:?|
8 |gap:?|γισμ[ῶ]ν|gap:?|γισμῶν τῶν τοῦδε
9 [τοῦ]τοῦ φιλοσόφο[υ]φιλοσόφου
10 [αὐ]τ̣ο̣ῦαὐτοῦ π|gap:2|να̣|gap:?|π|gap:2|να|gap:?|
11 |gap:?|ο̣υ̣|gap:?|ου πλεον|gap:?|
12 |gap:?| . S-2 π̣ε̣ρὶπερὶ α|gap:?|
13 |gap:?|τ̣|gap:?||gap:?|τ|gap:?|
1 |gap:?|τι οὐ [το]ι̣οῦτοντοιοῦτον
2 [εἶναι]εἶναι οὐδ’ οἷον ὅλω[ς]ὅλως
3 [τῶ]ντῶν ὄντων τις ἔνια .
4 S-3 [οὐ]οὐ [δεῖ]δεῖ , φημί , ζητεῖν
5 [ταῦτα]ταῦτα διάνοιαν ,
5-6 ἀλ∤[λὰ]ἀλ∤λὰ
6 [μόν]ονμόνον τις , ἐπεὶ
7 |gap:?|τ|gap:1|οι̣ο̣υ̣ς|gap:?|τ|gap:1|οιους |gap:1||gap:4|π̣ο̣υ|gap:1||gap:4|που
8 |gap:?||gap:1|ενα [πε]ρ̣ὶπερὶ τοῦ
1 δον̣δον [αὐ]τὸναὐτὸν οὐδ[ὲ]οὐδὲ
1-2 [δυνά]∤μενονδυνά∤μενον
2 νοεῖσθα[ι]νοεῖσθαι [ὅτι]ὅτι
3 χρόνος οὐκ ἂν εἴη
3-4 πο̣∤τέπο∤τέ
4 , ἀλλ’ εὐθὺς
4-5 ἐπιβ̣λε̣∤πόμενονἐπιβλε∤πόμενον
5 ὅτι
5-6 τ[οῦ]∤τότοῦ∤τό
6 τι νοεῖ ἐξ
6-7 ἀν[ά̣γ]∤κηςἀνάγ∤κης
7 εν |gap:2|ι χρόνον
8 |gap:?|δι|gap:1|
1 |gap:?||gap:?||gap:?|
2 |gap:2|ι̣|gap:2|ι πολ̣|gap:?|πολ|gap:?|
3 α|gap:2|π|gap:?|
4 |gap:4||gap:?|
5 |gap:4||gap:?|
6 |gap:4||gap:?|
7 |gap:4||gap:?|
8 τον|gap:?|
1 μνηι διὰ λ̣έξε[ως]λέξεως
1-2 [ἐθισ]∤μούςἐθισ∤μούς
2 , πρὸς θε[ῶν]θεῶν ,
2-3 [ὅ]∤τιὅ∤τι
3 ταῦθ’ ὁρᾶις θη|gap:1|μ|gap:2|
4 κατὰ δόξας ἰών•
4-5 [πα]ν∤τοδαπῶςπαν∤τοδαπῶς
5 πως{πως}
5-6 γινο∤μένων
6 πραγμάτ̣[ων]πραγμάτων
7 [τί]ςτίς ταράττοι [ἂ]νἂν
7-8 ἀ̣∤ε̣ὶ̣ἀ∤εὶ
8 γὰ[ρ]γὰρ ὄν[τ]αὄντα κεν[ὰ]κενὰ
1 |gap:?|ουσ|gap:?|
2 |gap:?|ο̣|gap:?|ο πᾶσιν α|gap:?|
3 |gap:?|ν χ[ρόνος]χρόνος
4 |gap:?||gap:3||gap:?|
1 |gap:?||gap:1|ρο̣ς|gap:?||gap:1|ρος ἂν
2 |gap:?|ο καὶ τὰ
3 |gap:?|λων ἐσ
4 |gap:?| ὁπόταν
5 |gap:?|ξα ἐχαρ
6 |gap:?|χενα
7 |gap:?||gap:1|ν̣υ̣|gap:?||gap:1|νυ
8 |gap:?||gap:1|ξι δὲ
9 |gap:?|[ε]ὐθ̣ύς|gap:?|εὐθύς τι
1 ὅτι χ|gap:?|
2 γὰρ ἐχ|gap:?|[διὰ]ἐχ|gap:?|διὰ [τὸ]τὸ
2-3 [ὀλί]∤γονὀλί∤γον
3 τὸ μέγα [μετρεῖν]μετρεῖν
4 μὴ προστιθέντο̣[ς]προστιθέντος [ἤ]
5 τι ξύλον ζῶιόν [τι]τι
6 ἐζή[τη]σενἐζήτησεν |gap:?|
7 τις |gap:3|οντ|gap:4||gap:?|
8 [ὑ]πὸὑπὸ [τ]ο̣ῦ[δ̣]ε̣τοῦδε κ̣α̣ὶ̣καὶ |gap:1||gap:?|
9 |gap:?||gap:4||gap:?|
1 |gap:?|ειν ὅτε καὶ τῆς
2 |gap:?||gap:1| ὑπ|gap:2|ανησ|gap:2|
3 |gap:?||gap:3| τὸ [π]ερὶπερὶ
3-4 χ[ρ]ό̣∤[νου]|gap:3|ν̣α̣|gap:?|χρό∤νου|gap:3|να|gap:?|
1 |gap:?| τοὺς ἀνθ̣ρώπουςἀνθρώπους
2 [γι]νώσκονταςγινώσκοντας
2-3 πε∤[ρὶ]πε∤ρὶ
3 [ταὐ]τοῦταὐτοῦ τούτ̣ουτούτου ,
4 [ἀ]λλὰἀλλὰ ταὐτῶι μὲν
4-5 α∤|gap:?|εν
5 περὶ οὐδε[νὸς]οὐδενὸς
6 |gap:?|μεθα π[α]ν|gap:?|παν|gap:?|
7 |gap:?|ν|gap:?|
1 οὐ γὰρ τοιού[τοις]τοιούτοις [τισὶν]τισὶν
2 ἐγχειρήμασι π̣[ρὸς]πρὸς
2-3 [διά]∤νοιανδιά∤νοιαν
3 λόγοι γίνοντ[αι]γίνονται ,
4 ἀλλ’ ὅταν τόδε τ[ὸ]τὸ
5 προειλημμένον
5-6 δει∤κνύηι
6 τις κατὰ̣κατὰ τὸ
6-7 ἴδι∤[ο̣ν̣]ἴδι∤ον
7 ὄνομα , εἶτα ἐξ
7-8 ἀποστή∤[μ]ατοςἀποστή∤ματος
8 κ̣άτ[ω̣]κάτω
8-9 προσυ[πο]∤μένοντο̣[ς]|gap:?|προσυπο∤μένοντος|gap:?|
10 το̣ῦ̣τ̣ο̣τοῦτο μεν|gap:?|
1 |gap:?|[οὐ]δέ|gap:?|οὐδέ τίς [ἐσ]τιἐστι τόδε τι
1-2 ἄλ∤λο
2 νομίζειν δίκαιος•
3 καὶ μά[λ]αμάλα εὖ , ἔφη , μοὶ
3-4 δο∤[κ]εῖςδο∤κεῖς
4 ἅπαντα τὰ
4-5 προ∤[ειρη]μέναπρο∤ειρημένα
5 διειλέχθαι ,
6 [καὶ]καὶ [οὐ]κοὐκ
6-7 ἀνυποπτευ∤|gap:?|η
7 ποτὲ οὐ
8 |gap:?| πολλὰ
8-9 βα∤|gap:?|[τ]ὰςβα∤|gap:?|τὰς
9 ἡμ[έ]ραςἡμέρας
10 [καὶ]καὶ [τὰς]τὰς [νύκ]ταςνύκτας |gap:2|οδι
1 |gap:1||gap:?|
2 με|gap:1||gap:?|
3 σιν εἰς ὅλα̣ὅλα
3-4 [βλέπον]∤τεςβλέπον∤τες
4 [κ]ρίνομενκρίνομεν [τὸν]τὸν
5 βραχ[ὺ]νβραχὺν καὶ μ[α]κ̣ρ̣ὸ̣ν̣μακρὸν
6 [χρ]όνο̣[ν]χρόνον οὐκ ἄ[λλως]ἄλλως
7 [λογίζοντες•]λογίζοντες• ἀλ[λ’]ἀλλ’ ὅσα
1 ἀλλ’ ἐκ|gap:?|ερα|gap:1|
2 ἀπο|gap:2|λ|gap:?|
2-3 βρα̣∤χ̣ὺ̣[ν]|gap:?|νβρα∤χὺν|gap:?|ν
3 ἐν α
4 |gap:?| μακ[ρὸν]|gap:?||gap:4|μακρὸν|gap:?||gap:4|
5 |gap:?||gap:2||gap:?|
1 [μ]ατοςματος
1-2 τεκ̣μα[ιρόμε]∤νοιτεκμαιρόμε∤νοι
2 , τὰς δὲ
2-3 γινομ̣[έ]∤ναςγινομέ∤νας
3 φαντασίας
3-4 ἡ∤μῶμ
4 περὶ μεγέθους
5 χρόνου μὴ
5-6 συμφώ∤νους
6 τῶι πλήθει̣πλήθει τοῦ
7 [παν]τὸςπαντὸς ὡς ψευδε̣[ῖς]ψευδεῖς ,
7-8 [μη]∤[δὲ]μη∤δὲ
8 [πρὸς]πρὸς τὸ ἄλλο
8-9 μέγε∤[θο]ςμέγε∤θος
9 προστυ[πουμένας•]προστυπουμένας•
10 [τ]ουτ[ο]νὶτουτονὶ ἔφη |gap:?|
11 |gap:?|ον ὅλω̣[ς]ὅλως βλε|gap:?|
12 παρενο|gap:?|
1 |gap:4||gap:?|
2 νοσ|gap:?|
3 νον|gap:?|
4 τ̣|gap:?|τ|gap:?|
5 ταυ[τ]|gap:?|ταυτ|gap:?|
6 προ|gap:?|
7 ο̣ὐ̣δ|gap:?|οὐδ|gap:?|
1 |gap:?|[ἔ]χ̣ομέν|gap:?|ἔχομέν [τινα]τινα
1-2 [φαν]∤τα[σ]ίανφαν∤τασίαν
2 τ[ῶ]ντῶν
2-3 ἡμε∤ρῶν
3 καὶ νυκτῶν ,
4 καθ’ ἣμ μῆκός τι
4-5 νο∤[ο]ῦμεννο∤οῦμεν
5 περὶ αὐτὰς
6 [κατα]μετρητικὸνκαταμετρητικὸν
7 [πασ]ηςπασης κεινήσεως• οὐ
8 [γὰρ]γὰρ θέλομεν αὐτο[ὶ]αὐτοὶ
9 [ταῖς]ταῖς αὐταῖς
9-10 μετ[ρεῖ]∤[σθαι̣]μετρεῖ∤σθαι
10 τό[γ]τόγ [χρό]νονχρόνον ὡ̣[ς]ὡς
11 [ἡμερῶ]ν̣ἡμερῶν [καὶ]καὶ νυκ[τῶν]νυκτῶν
1 |gap:5||gap:?|
2 ὄντω̣[ν]ὄντων
3 |gap:5||gap:?|
4 ναι|gap:?|εν|gap:2|
5 |gap:?|υν χρ[όνον]χρόνον
6 θ̣αιθαι τὸγ κ̣|gap:3|ου|gap:1|κ|gap:3|ου|gap:1|
7 λαβομεν|gap:?|
8 |gap:?| . S-4 αι χρό[ν]|gap:?|χρόν|gap:?|
9 |gap:?||gap:5||gap:?|
1 [τῶι]τῶι χρόν ∼ω∽ωι π̣ω[ς]πως ἅμα
2 [λαμβά]νεσθαιλαμβάνεσθαι τ[ὰ]τὰ
2-3 συ[ν]∤[α]μφότερασυν∤αμφότερα
3 , τὸν
3-4 πο∤[λὺν]πο∤λὺν
4 [χρόν]ομχρόνομ
4-5 μετρεῖ∤[σθαι]μετρεῖ∤σθαι
5 [καὶ]καὶ [τὸ]ντὸν δια
1 κον καὶ το|gap:?|
2 εἰ ἄρα σοι [π̣ερὶ]περὶ τα[ῦτα]ταῦτα
3 ἐκ τῆς ἐκκειμ[ένης]ἐκκειμένης
4 λέξεως λό̣γο̣ςλόγος ἦ̣ι̣ἦι ,
5 οὐδ’ ἂν ὀκνήσα[ι]μιὀκνήσαιμι οὐ̣οὐ
6 χρόνον εἶναι τὰς
6-7 ἡ∤μέρας
7 φῆσαι καὶ τὰς
7-8 νύ∤[κτας]νύ∤κτας
8 [οὐ]δ’οὐδ’ ἄμετρον
1 |gap:?|ον|gap:2||gap:4|
1-2 [παρα]∤[σκ]ε̣υάσ̣α̣ςπαρα∤σκευάσας
2 καὶ |gap:?|
3 |gap:?|ενος τ|gap:?|
4 αιτο|gap:?|
1 |gap:?| τοῦτο μὲν
1-2 [ὁμο]∤[λογοῦ]μενὁμο∤λογοῦμεν
2 , τὸ δ’
2-3 ἐναν∤[τί]ονἐναν∤τίον
3-4 κατασκευάζο∤μεν
4 ἵνα δὴ ἡμῖν
5 ἀμφότεροι οἱ λόγοι
6 περὶ [ἕ]καστονἕκαστον
6-7 ὑπάρ∤χωσιν•
7 ἀλλὰ
7-8 προφά∤[σει]ςπροφά∤σεις
8 οἰόμεθ[α]οἰόμεθα
8-9 [εἶ]∤[ναι]εἶ∤ναι
9 τῶ̣[ν]τῶν τάσ[δε]τάσδε [τὰς]τὰς
1 [τὸ]ντὸν οὐ νοο̣ύ̣μεν[ον]νοούμενον
2 [χρό]νονχρόνον δὴ ὁπόταν
3 [ὑμ]ᾶςὑμᾶς εἴπωμεν νοεῖν ,
4 τὸγ̣τὸγ χ̣ρόνονχρόνον ὡσαν[εὶ]ὡσανεὶ
5 [συ]μβεβηκόςσυμβεβηκός τινι
6 [φαντ]ασία[ι]φαντασίαι [τ]ῆιτῆι τῶ̣ντῶν
7 |gap:?|μειμ
1 |gap:?|δει
2 |gap:?|χ̣|gap:2||gap:?|χ|gap:2|
3 |gap:?|νκα
4 |gap:?|[κα]ὶ|gap:?|καὶ
4-5 μέ∤[τρον]μέ∤τρον
5 [λέγον]τοςλέγοντος μαι |gap:3_lines|
9 |gap:?|νο
10 |gap:?| ἀρχ̣[η]|gap:1||gap:?|ἀρχη|gap:1||gap:?|
11 |gap:?||gap:2|ν
12 |gap:?|αν|gap:1|
1 κἀκε̣ίν̣ωνκἀκείνων [οὐχὶ]οὐχὶ [ο]ὐθὲν̣οὐθὲν
2 τοδὶ πρ[οσμ]ετρεῖςπροσμετρεῖς
3 ἐπειδάν τις λέγ̣η̣ιλέγηι ,
4 τὴν τοῦ ἡλίου
4-5 κίνη∤σιν
5 παραθεω̣ρ̣ῶ̣ν̣παραθεωρῶν
5-6 πλε[ί]∤ωπλεί∤ω
6 ἐλάττω χρόνον
7 γιγνομένην ,
7-8 κα̣τ̣α∤δοξάζεινκατα∤δοξάζειν
8 [αὐ]τὸαὐτὸ καὶ
9 τὸγ χρό[νον]χρόνον διὰ το[ὺ]ςτοὺς |gap:?| 10 .|gap:?|μ̣ενα|gap:?|.|gap:?|μενα|gap:?|
11 S-5 αὐ̣τ̣ο̣ῦ̣αὐτοῦ |gap:3||gap:?|
1 |gap:?||gap:1|ς τῶ̣ντῶν
1-2 εἰθι∤[σμένων]εἰθι∤σμένων
2 [δι]α̣μ̣έ̣ν̣ονταδιαμένοντα
3 |gap:?||gap:2| [κα]ὶ̣καὶ τῶνδε
4 |gap:?| ο̣ἷ̣ο̣νοἷον τὰ εὐθὺς
1 ταὐτοῦ πλέον[ος]πλέονος
2 αὐτῶν ὄντος ,
2-3 ἕ∤τερον
3 δὲ καὶ οὐ
3-4 ταὐ∤τὸ
4 πάλιν , ὅτι 〚δ〛δ τὸ π̣ε̣ρ̣ὶπερὶ
5 [τ]ῶντῶν οὐχ ὑπ̣ὸὑπὸ νοῦ̣ννοῦν
6 σ̣υμ̣π[ιπτ]όντωνσυμπιπτόντων αὖ
7 |gap:?|τ̣ου̣ς|gap:?|τους μὲν
8 |gap:?||gap:3|ον
1 |gap:?||gap:?|ν
2 |gap:?|ην̣|gap:2|υ|gap:?|ην|gap:2|υ
3 |gap:?||gap:3|ε|gap:2|ν|gap:?|
4 |gap:?||gap:2|αμ|gap:3||gap:?|
5 |gap:?||gap:?||gap:?|
6 |gap:?||gap:1|κα
7 |gap:?||gap:1|ημα
8 |gap:?||gap:1|ταυ
9 |gap:?||gap:1|νκαι
10 |gap:?| χρόνου
11 |gap:?||gap:?|
12 |gap:?||gap:?|
1 καὶ τ[ῶ]ντῶν λοιπῶν
1-2 πρα∤γμάτων
2 ἀτάρα̣κ̣τ̣α̣ἀτάρακτα
3 [ἐ]πὶἐπὶ τοῦ χρ[όνου]χρόνου [ο]ὐχοὐχ
3-4 ὅ∤τι
4 ἤ[ρ]ξαν[το]ἤρξαντο |gap:2| . S-6 οσ
5 |gap:?||gap:1|α|gap:1||gap:4||gap:1|τι
6 |gap:?|ὄψει
7 |gap:?||gap:3|
1 εἶνα[ι]|gap:?|εἶναι|gap:?|
2 |gap:2|πα|gap:?|
3 |gap:1|ονα|gap:1||gap:?|
4 ἐνα̣ρ[γ]|gap:?|ἐναργ|gap:?|
5 δ|gap:1||gap:?|
1 |gap:?|τ̣οις|gap:?|τοις , καὶ
1-2 φαντασ[ί]∤[α]φαντασί∤α
2 [τ]ίςτίς ἐστιν χρόνος
3 [κι]ν̣ήσεωςκινήσεως πάσης
3-4 κα∤[τα]μετρητικὴκα∤ταμετρητικὴ
4 καὶ
5 [οὐ]οὐ [τ]∼ῆ∽τῆι κειν̣[ήσει]κεινήσει
6 [συμ]μετρουμένησυμμετρουμένη
7 [μέ]γεθοςμέγεθος , ἀν|gap:?|
1 κα|gap:?||gap:?|
2 ταῦ̣[τα]ταῦτα
2-3 [.]α̣[λαμ]∤βάν[οντ]ες.αλαμ∤βάνοντες
3 S-7 τε|gap:?|
4 τοῦτο [θ]έ̣λου̣[σιν]θέλουσιν
5 κατη[γο]ροῦ[ντες]κατηγοροῦντες
6 ταῖσδέ τισιν
6-7 ἑρ[μη]∤[νε]ί̣αις•ἑρμη∤νείαις•
7 κ̣[αὶ]καὶ π[άλι]νπάλιν
8 [πρὸ]ςπρὸς ὅλον [τρ]έποντοςτρέποντος
9 [τὸ]τὸ [προειρη̣]μένονπροειρημένον |gap:?|
10 |gap:?|ασε|gap:?|
11 |gap:?||gap:1|ν μηδ|gap:?|
12 |gap:?||gap:?|
1 κ̣ε̣ξαι|gap:?|κεξαι|gap:?|
2 πασῶν
2-3 δι[α]ληφθέν∤[τ]ος|gap:4|η|gap:1|να̣τεδιαληφθέν∤τος|gap:4|η|gap:1|νατε
4 βαν|gap:?||gap:2|τ̣α̣ι̣βαν|gap:?||gap:2|ται
5 ινο|gap:?||gap:3|ν
6 |gap:?||gap:5|
7 δει[ν]ὸςδεινὸς |gap:?||gap:3|
8 κος ου|gap:3||gap:?|
9 |gap:3||gap:?||gap:?|
10 ν̣οπ̣|gap:?|νοπ|gap:?|
1 |gap:?|[ἑρ]μηνείαις|gap:?|ἑρμηνείαις χρῶ[νται•]χρῶνται•
2 ἀλλὰ γοῦν
2-3 οὐ[δεπώ]∤ποτεοὐδεπώ∤ποτε
3 οἱ τ̣όδ’τόδ’ ἡμ[ῶ̣ν]ἡμῶν
4 γενεᾶς [τ̣ὸ̣]τὸ [κ̣]ῦδο̣[ς]κῦδος
4-5 [ἐ]∤πὶἐ∤πὶ
5 τοῦτο τὸ
5-6 παράλ∤λαγμα
6 φέροντες
7 |gap:?|ν οἷς τοῦ
8 |gap:?|νον
1 |gap:?||gap:?|ὑ̣πὲρ|gap:?||gap:?|ὑπὲρ
2 [τ]ῶντῶν |gap:6|τ̣ότητα|gap:6|τότητα
3 [κατ]αλαμ[βανόντων]καταλαμβανόντων lost1lin 5 .|gap:?|ηι̣ο̣ι̣.|gap:?|ηιοι
6 S-8 |gap:?|[τῶν]|gap:?|τῶν [νυκτ]ῶννυκτῶν ἅμα
7 τ[ε]τε [καὶ]καὶ [τῶν]τῶν [ἡ]μερ[ῶν]ἡμερῶν
8 βλέπων̣βλέπων [παραλλαγὰς]παραλλαγὰς
9 [ἱκα]ναῖςἱκαναῖς λέξεσιν
10 ὀκνεῖς χρῆσ[θ]αι•χρῆσθαι•
11 εἰ δὴ ἐμ φύσει
11-12 μ[έ]∤[τρον]μέ∤τρον
12 μὴ ἔστι , κ[αθὰ]καθὰ
13 [ὑ]με[ῖ]ςὑμεῖς ὑμν̣[εῖτε]ὑμνεῖτε ,
13-14 [οὐ]∤[δὲ]οὐ∤δὲ
14 χρόνον ε[ἶναι]εἶναι
15 [δεῖ]δεῖ [νομίζειν]|gap:?|νομίζειν|gap:?|
1 |gap:?|ν
1-2 κατηγοροῦ∤μεν
2 , καὶ τὴν ἡμέραν
3 ἔχοντες , κατ’
3-4 αὐ∤τῶν
4 τοιαύτην
4-5 τ[ήν]∤[δε]τήν∤δε
5 φαντασίαν , ἧι
6 [ὡς]ὡς [μῆ]κόςμῆκός τι ν̣{ν} ἄλλο ,
7 [κα]ὶκαὶ ὁμοία[ν]ὁμοίαν [τῶι]τῶι
7-8 πλή∤[θει]πλή∤θει
8 , εἰ ὑφ’ ἡμ[ῶν]|gap:?|ἡμῶν|gap:?|
9 [πλή]θειπλήθει κ[αὶ]καὶ εἰς ο|gap:?|
10 τὸ νῦν|gap:?|α|gap:?|
11 |gap:?|α|gap:?||gap:?|
1 [εἰ]εἰ [δ]έδέ ποτ’ ἐκ πρ[οτέρων]προτέρων
2 θε̣ω̣ρ̣[ιῶν]θεωριῶν [τοῦ]τότοῦτό μ̣ο[ι]μοι
2-3 [λεί]∤ψειλεί∤ψει
3 ἐξ ἀνάγ[κ]ηςἀνάγκης , [ἀλλ’]ἀλλ’
4 ὅμω̣[ς]ὅμως [λέγομε]ν̣λέγομεν ὅτι ,
5 ὅταν λό[γος]λόγος [περὶ]περὶ [τὸγ]τὸγ
6 [χ]ρόνονχρόνον πρὸς α[ὐτὰς]αὐτὰς
6-7 [ἀν]∤[έλθηι]ἀν∤έλθηι
7 , ταύταις δέ
8 [τ]οιτοι δοκοῦσιν αἵ τε
9 [ἑρμην]εῖαιἑρμηνεῖαι καὶ αἱ
9-10 φαν∤[τασ]ί̣α̣ιφαν∤τασίαι
10 ἐνδιαμ̣έ̣[νειν]ἐνδιαμένειν
11 [ὡς]ὡς [ἀπ]ὸἀπὸ τοῦ ὅλου
11-12 κα∤[τὰ]κα∤τὰ
12 [ταύτα]ςταύτας τὰς ενχη
13 |gap:?|ι̣|gap:?|ι φ̣ύσεωςφύσεως
1 |gap:?|[οὐχ]|gap:?|οὐχ [ὁμοίως]ὁμοίως [ἐν]διαμέ̣[νει]ἐνδιαμένει σ̣ώ̣ματισώματι τὸ
2 [κ]α̣θ̣’καθ’ ἑ[αυ]τὸἑαυτὸ μὲν καὶ τὸ
3 [κα]τὰκατὰ [τὴ]ντὴν ἰ̣δ̣ι̣ό̣τροπονἰδιότροπον
4 [πρόλ]ηψινπρόληψιν
4-5 νοούμε∤[νον]νοούμε∤νον
5 [καὶ]καὶ οὐκ ἔχον δ[ἰ]δἰ
5-6 αὑ∤[τὸ]αὑ∤τὸ
6 [οὐδὲ]νοὐδὲν τοῦτο
6-7 ἄλ∤λονἄλ∤λο{ν}
7 , ὡς μία
7-8 ἡμέ∤[ρ]αἡμέ∤ρα
8 διαφορᾶι
8-9 καλεῖ∤[ται]καλεῖ∤ται
9 , [κ̣]α[ὶ]καὶ [ο]ὐοὐ μό[νον]μόνον
10 [λέγομεν]λέγομεν [ἐν]ἐν [αὐτῆι]αὐτῆι
10-11 ταύ∤[την]ταύ∤την
11 [διαφο]ρ̣ὰνδιαφορὰν
11-12 ἐν[υπ]∤[άρ]χειν•ἐνυπ∤άρχειν•
12 θεωρῶ[ν]θεωρῶν
13 [καὶ]καὶ τ̣ὸτὸ ὑπὸ ταύ[της]ταύτης
1 εἰ εκ|gap:?|
2 σεις γν̣|gap:?|γν|gap:?|
3 τὸ γὰ[ρ]γὰρ [τ]οῦ̣τοτοῦτο χαιρ̣|gap:?|χαιρ|gap:?|
4 εἰς τασ|gap:1|κα|gap:2||gap:3|
4-5 [πε]∤πλεγμένον|gap:4|ηαιπε∤πλεγμένον|gap:4|ηαι
6 εἰ ἄρα καὶ τὸ ἕ[τερον]ἕτερον
7 ε̣ἶ̣ν̣[αι]εἶναι [κα]τ’κατ’ ἐ̣[ν̣]α̣[ν]τίανἐναντίαν
8 [θεωρίαν]θεωρίαν [πεπλεγ]μ̣ένον̣πεπλεγμένον
9 [λέγομεν]λέγομεν , [ὅμως]ὅμως
9-10 ζητεῖ∤[ται]|gap:?|ζητεῖ∤ται|gap:?|
10 δ̣ιὰδιὰ
10-11 τό∤[δε]τό∤δε
11 [τοῦ]τοῦ [πεπλεγ]μέ̣ν̣ο̣υπεπλεγμένου
12 |gap:?||gap:2|αυ
13 |gap:?|νερ
1 φωνὰ̣ς̣φωνὰς [περὶ]περὶ τοιαύ̣[την]τοιαύτην
2 [φ]ύσινφύσιν ἀπὸ τοῦ
2-3 ὄν∤[τως]ὄν∤τως
3 [εἶ]ναιεἶναι τὸγ
3-4 χρό∤[νον]χρό∤νον
4 παρὰ τὸ μηθὲν
5 εἶ[ναι]εἶναι [μ]ῆκοςμῆκος τοιοῦτο
6 [μᾶλλον]μᾶλλον [ἢ] [ἐ]κ̣εῖνο•ἐκεῖνο• οὕτως
7 |gap:?|εκτα|gap:?|
1 πολλ|gap:?|
2 μου η|gap:?|ενας
3 τὰς λα[μβ]α[νο]μ̣έ̣ν[ας]λαμβανομένας
4 ὑφ’ ἑκα[τ]έρωνἑκατέρων [τῶν]τῶν
5 ἑρμην̣[ειῶν]ἑρμηνειῶν κ̣αν|gap:3|καν|gap:3|
5-6 [ἁ]∤πλῶςἁ∤πλῶς
6 ταῦτα |gap:?|
7 τες οὐθὲν ε|gap:2|μ
8 μ̣|gap:1|τ̣α̣ι̣μ|gap:1|ται ο̣υ̣τ̣|gap:2|φορ|gap:?|ουτ|gap:2|φορ|gap:?|
9 [τὰς]τὰς [ἑ]ρμη[νεί]αςἑρμηνείας δ|gap:?|
10 |gap:?|ερ|gap:?|
1 |gap:?|ν ἅμα κ̣αὶκαὶ
1-2 κα∤[τὰ]κα∤τὰ
2 [τ]ὴντὴν ἑτέραν
2-3 βρα∤[χύ]βρα∤χύ
3 τι νο[ῆ]σαινοῆσαι τοῦ
4 [ὅλ]ουὅλου [πρ]άγματοςπράγματος
5 γεν[ομέ]νου•γενομένου•
5-6 ὥσ∤τε
6 [καὶ]καὶ [ἄλ]λοἄλλο πως
7 π̣α[ρ’]παρ’ [ἑτέ]ρανἑτέραν
7-8 ὀνο∤[μασίαν]ὀνο∤μασίαν
8 [ἅ]μαἅμα τι
8-9 ἴδι∤ον|gap:?|τ|gap:?|
9 ὅθεν
10 |gap:?|ιεντο
11 |gap:?|κ̣α̣ι̣ερα|gap:?|καιερα
12 |gap:?|να τῶ̣ι̣τῶι κα
13 |gap:?| ὄν[ο]μαὄνομα
1 εκ|gap:?|
2 ἐν ὧι τόδ[ε]τόδε
3 τ|gap:1||gap:?|ον|gap:3|ραι τὸ
4 ἄλλο ὑφ’ ἑκ[ατέρ]ωνἑκατέρων
5 τῶν ἑρμ[ηνειῶν]ἑρμηνειῶν
6 φάσμα |gap:?|
7 ἄγοιτο̣ἄγοιτο σ|gap:?|
8 στ[ό]ματο[ς]στόματος α|gap:?|
9 |gap:?|ν̣ο̣ι̣ς̣|gap:?|νοις |gap:1|νη|gap:?|
10 του|gap:?|
11 |gap:4||gap:?|
12 καὶ δ|gap:?|
13 |gap:2|τ|gap:?|
1 |gap:?| ζ̣η̣τ̣ο̣ῦσ̣ινζητοῦσιν ἅ[μ]αἅμα
1-2 πο∤[σά]κιςπο∤σάκις
2 μ̣ὲ̣νμὲν [ἐ]πὶἐπὶ τὸ α
3 ποτευσι . S-9 ν
3-4 ἀνάγ∤κη
4 τὸ[ν]τὸν
4-5 [ἐπι]νοού∤μενονἐπινοού∤μενον
5 [κ]α[ὶ]καὶ
5-6 παρε∤π̣όμε[νον]παρε∤πόμενον
6-7 [δια]λαμ∤[βάνειν]διαλαμ∤βάνειν
7 [χρ]ό̣ν[ον]χρόνον λα
8 |gap:?|λο|gap:2|του
9 |gap:1|ειοσ|gap:?|α|gap:2|αν
10 θ̣ηναι|gap:?|λευ|gap:?|θηναι|gap:?|λευ|gap:?|
11 |gap:?|αιτο|gap:?|ων|gap:?|
12 επ|gap:?|παρ|gap:?|
13 δο|gap:1||gap:?|ημαυ
1 ε̣|gap:?|ε|gap:?|
2 κ|gap:?|
3 |gap:1||gap:?|
4 φα̣|gap:?|φα|gap:?|
5 τα̣|gap:?|τα|gap:?|
6 |gap:1||gap:?|
7 |gap:1||gap:?|
1 |gap:?|ε̣|gap:1||gap:?||gap:?|ε|gap:1||gap:?|
2 [χ]ρ̣όνονχρόνον |gap:1||gap:2|
3 |gap:?|ων τῶι τῆς
4 |gap:?||gap:2|υ|gap:2|ω̣|gap:?||gap:?||gap:2|υ|gap:2|ω|gap:?|
5 |gap:?||gap:1| τὸν ἄ[λλ]ονἄλλον
6 |gap:?|τ̣|gap:1||gap:?|τ|gap:1| κατ’ α̣ὐ̣[τὸν]αὐτὸν
7 [λαμβ]άνο̣ι̣μ̣ε̣ν̣λαμβάνοιμεν |gap:1||gap:2|
8 |gap:?|νδη|gap:3|ν̣|gap:?|νδη|gap:3|ν
9 |gap:?|λε
10 |gap:?|ν
11 |gap:?|π̣ερ|gap:?|περ
1 [τ]ὸντὸν
1-2 συνκείμε∤[νον]συνκείμε∤νον
2 χρόνον [ἐξ]ἐξ
2-3 [ἁπ]άν∤[των]ἁπάν∤των
3 [μερῶν]|gap:?|ωνμερῶν|gap:?|ων
4 |gap:?|[χρ]όνο[ι]|gap:?||gap:?|χρόνοι|gap:?|
5 |gap:?|[ἡμε]ρινοὶ|gap:?|ἡμερινοὶ
6 |gap:?|ισ̣|gap:?|ισ
7 νοού[μεν]νοούμεν [τε]τε [καὶ]καὶ
8 προσεπινο[ούμεν]προσεπινοούμεν
9 ἀφήσομεν [οὖν]οὖν [ἡ]με[ῖς]ἡμεῖς
10 τὸ ἐπινοη[θὲ]νἐπινοηθὲν ε[ἶναι]εἶναι
11 χρόνον , χ̣ρ̣ό̣[νον]χρόνον [δὲ]δὲ
12 κατὰ τι|gap:?|
1 τοῦτο [γὰρ]γὰρ [οὐ]οὐ [μόνον]μόνον
2 νοοῦμεν θεω[ροῦντες]θεωροῦντες
3 ἐπὶ τ[ῶ̣ν̣δ̣ε̣]τῶνδε [τ̣ῶ̣ν̣]τῶν
3-4 κι̣[νη]∤τῶνκινη∤τῶν
4 , ἀλλὰ πᾶ[ς]πᾶς [ὁ]
4-5 [δι]∤ειλημμένοςδι∤ειλημμένος
5 [ἡμῖν]ἡμῖν
6 χρό̣ν[ος]χρόνος ἄλλος τα|gap:?|
7 κ̣οσ|gap:3|του|gap:2|να|gap:?|κοσ|gap:3|του|gap:2|να|gap:?|
8 |gap:?| πλὴν [ὅτι]ὅτι
9 [ἐμ]ἐμ [φ]ύσειφύσει |gap:?|
10 ἀπὸ τ̣ο̣|gap:?|το|gap:?|
11 τος κεκρυ[μμένου]κεκρυμμένου
11-12 [εἴ]∤πο̣ι̣εἴ∤ποι
12 ἑκαστο|gap:?|
1 |gap:?|ων καὶ |gap:1||gap:?|
2 [ο]ὐχοὐχ ἑκαστο̣|gap:1|ἑκαστο|gap:1|
2-3 [λέγον]∤τεςλέγον∤τες
3 μήτε |gap:3|τ|gap:1||gap:?|
4 |gap:?|ηα|gap:?|
5 |gap:?|τ|gap:3|ανα|gap:?|
6 [π]ᾶσανπᾶσαν ο|gap:?|
7 ἦι τ̣ρ̣[όπος]|gap:?|τρόπος|gap:?| |gap:1_lines|
9 |gap:?|ν̣|gap:?|ν του|gap:?|
10 ταὐτὸ σ̣ημ[ειουμένη]σημειουμένη
11 ο̣ὐ̣οὐ τ̣ὸ̣ντὸν μι̣κ̣[ρὸν]μικρὸν
11-12 [χρό]∤[νον]χρό∤νον
12 δια̣λ̣α̣βο̣[ῦσα]|gap:?|διαλαβοῦσα|gap:?|
13 |gap:?|ελ̣|gap:2|τ̣|gap:?||gap:?|ελ|gap:2|τ|gap:?|
1 |gap:?|τουτ|gap:?|
2 |gap:?|ερ|gap:?|
3 |gap:?| τοῦ νο[εῖν]νοεῖν
4 |gap:?||gap:4||gap:?|
5 |gap:?|[μ̣ι̣]κ̣[ρ]ο̣ῦ̣|gap:?|μικροῦ |gap:?|
6 |gap:?|[μέγ]εθοσ|gap:?||gap:?|μέγεθοσ|gap:?|
7 |gap:3||gap:3|εται|gap:4|τη
8 |gap:3||gap:?|σι
9 α̣σο|gap:?|[κατ]ὰασο|gap:?|κατὰ τάδε τὰ
10 αὐ[τ]|gap:?|[τ]ο̣ὺ̣ς̣αὐτ|gap:?|τοὺς
11 ἀνα[λαβόντας]ἀναλαβόντας τ̣ο̣δ̣ὶ̣τοδὶ
1 τὰ [τῆς]τῆς φύσεως• τῆς γὰρ
2 |gap:?|ημε|gap:2| ἐξ ἐκείνων
3 |gap:?|πον̣|gap:3|σαι|gap:?|πον|gap:3|σαι πρὸς
3-4 τά∤[δε]τά∤δε
4 τοῦ σ̣|gap:?|σ|gap:?| μόνον
5 [λέγ]ομενλέγομεν ὅ[τι]ὅτι [μέ]μ̣νηταιμέμνηται ο
6 τῶ̣ν[δ’]τῶνδ’ [ἀλλὰ]ἀλλὰ [τ]οῦτοῦ λοιποῦ
7 |gap:?|υ̣ουσιν|gap:?|υουσιν ἀπὸ
8 |gap:?|ανιαν
9 |gap:?|αις υ
10 |gap:?|[ἄλ]λο|gap:?|ἄλλο
10-11 π[ρ]ολε∤|gap:?|τ̣υ̣μενπρολε∤|gap:?|τυμεν
12 |gap:?|μενε|gap:?|
13 ε|gap:?|δείξει ὅτι
14 θ̣ε̣|gap:?|θε|gap:?|
1 |gap:?|[λέγο]υσι|gap:?|λέγουσι
1-2 χρ[ό]∤[νον]|gap:?|χρό∤νον|gap:?|
2 τ̣ο[ῦ]τ̣οτοῦτο
2-3 μό∤[νον]|gap:?|λ̣η̣μ̣’μό∤νον|gap:?|λημ’
3-4 ἄλ∤[λο]|gap:?|ουση̣|gap:?|ἄλ∤λο|gap:?|ουση|gap:?|
5 |gap:?||gap:?|γν̣|gap:?||gap:?||gap:?|γν|gap:?|
6 |gap:?||gap:?|α|gap:?|
7 |gap:?||gap:?||gap:?|
8 |gap:?||gap:?|γὰρ με|gap:1||gap:?|
9 |gap:?||gap:?|ο̣υ̣σ̣π̣|gap:?||gap:?||gap:?|ουσπ|gap:?|
10 |gap:?||gap:?|κ̣α̣τ̣ὰ̣|gap:?||gap:?|κατὰ |gap:1||gap:?|
11 |gap:?||gap:?|με|gap:1||gap:?|
12 |gap:?||gap:?|νε|gap:?|
1-2 |gap:?|υσ̣|gap:?|[ἐ]∤[κ]ε̣ίνου|gap:?|υσ|gap:?|ἐ∤κείνου
2 αὐ|gap:4||gap:?|
3 |gap:1|ου καὶ
3-4 τα|gap:?|[δη]∤λονότιτα|gap:?|δη∤λονότι
4 ἀνα|gap:?|
5 παντὸ̣ςπαντὸς χ̣[ρόνου]χρόνου
6 |gap:?|[τὴ]ν̣|gap:?|τὴν
6-7 τ̣αχ̣[υτῆ]∤[τα]|gap:?|ησ̣|gap:?|ταχυτῆ∤τα|gap:?|ησ|gap:?|
7 |gap:3_lines|
11 [πα]ρ̣ὰπαρὰ τ̣οὺςτοὺς |gap:?|
12 συ|gap:1||gap:?|
13 |gap:2||gap:?|
1 ρ̣η̣μ[α]|gap:?|ρημα|gap:?|
2 τε χρ̣[όνος]|gap:?|χρόνος|gap:?|
3 ἔχουσιν
4 καταδ|gap:?|
5 |gap:?||gap:2||gap:?|
1 |gap:?||gap:1| ἔχουσιν|gap:?|
2 |gap:?||gap:1| ὑπὲρ αὐτο[ῦ]|gap:?|αὐτοῦ|gap:?|
3 οἱ παρ’ α[ὐ]τοῦαὐτοῦ ανα|gap:?|
4 τότε καὶ τού[του]τούτου
5 |gap:?| λ̣ε̣[γομέ]νουλεγομένου [τ]ὸντὸν
5-6 χ[ρό]∤[νον]|gap:?|χρό∤νον|gap:?|
1 |gap:?| τ̣[ο]ὺ̣ςτοὺς κ|gap:?|
2 |gap:?||gap:6|
3 |gap:1|δη̣ι̣κ̣|gap:3||gap:1|οισ|gap:?||gap:1|δηικ|gap:3||gap:1|οισ|gap:?|
4 |gap:?|ει̣|gap:2||gap:?||gap:?|ει|gap:2||gap:?|
5 |gap:3||gap:3||gap:2|γα̣|gap:?||gap:3||gap:3||gap:2|γα|gap:?|
6 |gap:?|τ̣μ̣|gap:?||gap:?|τμ|gap:?|
1 τοιοῦτος |gap:1||gap:?|
2 καὶ μὲν χ̣[ρόνος]|gap:?|χρόνος|gap:?|
3 ἐπ[ὶ]ἐπὶ τ̣ὸ̣τὸ |gap:?|
4 ἐνα̣ν[τίον]ἐναντίον
5 λέξεων|gap:?||gap:?|
6 φέρον[τες]φέροντες |gap:2||gap:?|
7 |gap:?|ν̣ην|gap:1|σ|gap:?||gap:?|νην|gap:1|σ|gap:?|
1 |gap:?||gap:?|
2 |gap:?||gap:?|η̣ν̣|gap:?||gap:?|ην
3 |gap:?||gap:?|τότε
4 |gap:?|
4-5 βούλη∤[μα]βούλη∤μα
5 [ὁ] χρό[νος]χρόνος [ἀπα]ντᾶιἀπαντᾶι
6 |gap:?|[τ]άδε|gap:?|τάδε καὶ
1 [τ]ουτ|gap:2|δι|gap:2||gap:?|τουτ|gap:2|δι|gap:2||gap:?|
2 [ἐπ]ελθὸνἐπελθὸν ἂν [οὐδὲν]οὐδὲν
3 ἀντιμαρ[τυρεῖ]ἀντιμαρτυρεῖ , [οὐδέ]οὐδέ [τι]τι
4 [ἄλ]λοἄλλο τῶ̣ντῶν
4-5 [τοιουτοτρό]∤[πων]τοιουτοτρό∤πων
5 ἀναλ̣[όγως]ἀναλόγως τῆι
5-6 χ[ρό]∤νουχρό∤νου
6 β[ραδυτῆτι]βραδυτῆτι [ἢ]
6-7 [τα]∤[χυτῆτι]τα∤χυτῆτι
7 , [ἂν]ἂν [μόνον]μόνον τά[δ]ε̣τάδε
8 [διαμέ]νη[ι]διαμένηι [τὰ]τὰ
8-9 [σ]υμπί∤[πτοντα]συμπί∤πτοντα
9 [ὡς]ὡς [ἐ]νἐν τ ∼ῆ∽ῆι
9-10 ἄλ∤[ληι]|gap:?||gap:1|τ|gap:?|ἄλ∤ληι|gap:?||gap:1|τ|gap:?|
11 |gap:?||gap:1|κ[•]|gap:?||gap:1|κ•
1 |gap:?|[δι]α[φ̣]ορὰ|gap:?|διαφορὰ
1-2 τοιαύ∤[τη]τοιαύ∤τη
2 [τὸ]τὸ [γ]ιγνόμεν[ο]νγιγνόμενον
3 [πρᾶγμα]πρᾶγμα τάδε καὶ τ̣ὰτὰ
4 [ἄλλα]ἄλλα τινὰ β|gap:?|
5 |gap:?|[τὸ]|gap:?|τὸ αὐτὸ |gap:?|
1 |gap:?|ο πε[ρ]ὶπερὶ
2 |gap:?|μπερ
3 |gap:?|ν αὐτὸ
4 |gap:?||gap:4||gap:4||gap:2|
5 [δ]ιαλαμ[βάνοντα]διαλαμβάνοντα |gap:2|υ
6 |gap:?||gap:2|δειεν|gap:?| |gap:1_lines|
8 |gap:?|τε|gap:?|
9 |gap:?||gap:1|ητο|gap:?|
10 κεν̣κεν ἄλ̣λ̣ο̣ἄλλο |gap:2||gap:?|
11 |gap:2|τα|gap:2|α|gap:?|
12 |gap:2| αὖ βουλ|gap:?|
1 |gap:3||gap:?|
2 |gap:5||gap:?|
3 |gap:2|ον̣τ|gap:?||gap:2|οντ|gap:?|
4 λα|gap:3||gap:?|
5 α̣[ἱ]αἱ δ̣’δ’ ε̣ὐ|gap:?|εὐ|gap:?|
6 |gap:5||gap:?|
7 ψ̣|gap:1||gap:?|ψ|gap:1||gap:?|
8 |gap:2||gap:?|
9 |gap:3||gap:?|
10 |gap:?||gap:1|ε̣|gap:?||gap:?||gap:1|ε|gap:?|
1 |gap:3|λυο|gap:3||gap:?|
2 |gap:2| [δ]ῆλον|gap:2||gap:?|δῆλον|gap:2||gap:?|
3 |gap:2|μ|gap:1||gap:3|του|gap:?|
4 |gap:?||gap:5|ρ̣|gap:?||gap:?||gap:5|ρ|gap:?|
5 |gap:?||gap:1|φαν[τασ]|gap:?||gap:?||gap:1|φαντασ|gap:?|
6 |gap:?||gap:5||gap:?|
7 |gap:?|τι|gap:3||gap:?|
8 |gap:?||gap:5||gap:?|
9 [καθ]όσονκαθόσον κελευ|gap:?|
10 |gap:?|ειν ἐπὶ σπ|gap:1||gap:?|
11 [τοιο]ύτου|gap:?|τοιούτου|gap:?|
1 αλ|gap:?|
2 γμα|gap:?|
3 το ε|gap:?|
4 |gap:?|ημ|gap:?|
1 |gap:?|[ὑπά]ρχειν|gap:?|ὑπάρχειν [δὲ]δὲ τὸ
2 |gap:?|[εὐλ]αβηθῆναι|gap:?|εὐλαβηθῆναι
3 |gap:?|δε οἱ τοῦτο
4-5 |gap:?|[ἐ]πεχρήσασ∤[θε]|gap:?|ἐπεχρήσασ∤θε
5 [τοιαύτηι]τοιαύτηι χρήσει
1 |gap:?|ν εὐθ|gap:?|
2 |gap:?|μ|gap:?|
3 |gap:?|δ̣ε|gap:?|δε δὲ κα|gap:?|
4 |gap:?||gap:4||gap:?|
5 |gap:?||gap:2|νοη|gap:?|
1 |gap:?||gap:1||gap:?|
2 ἧ̣ττον|gap:?|ἧττον|gap:?|
3 μει τὸ πρᾶγμ[α]πρᾶγμα [πρὸς]πρὸς
4 τὸ τὴμ
4-5 ψυχὴ[ν]|gap:?|[οὐ]∤δὲψυχὴν|gap:?|οὐ∤δὲ
5 εἶναι τὸ αὐ[τὸ]|gap:?|αὐτὸ|gap:?|
6 |gap:?||gap:2|νε|gap:2|α|gap:?|
7 |gap:?||gap:1|ο|gap:3||gap:?|
1 |gap:?|νε ἐν|gap:?|
2 |gap:?||gap:2|ον̣|gap:?||gap:?||gap:2|ον|gap:?|
3 |gap:?||gap:2|α|gap:2||gap:?|
4 |gap:?||gap:4|ερω̣|gap:?||gap:?||gap:4|ερω|gap:?| |gap:1_lines|
6 |gap:?||gap:3||gap:?|
7 |gap:?||gap:3|ματος|gap:3||gap:?|
8 |gap:?|ησο̣υ̣|gap:5|λ̣ε|gap:?||gap:?|ησου|gap:5|λε|gap:?|
9 |gap:?|ε[ἰ]|gap:?|εἰ γὰρ [τ]ὰτὰ πρὸς
9-10 τ[αύ]∤[τα]ςταύ∤τας
10 τὰς τ̣οῦτοῦ βίου β|gap:?|
1 |gap:?||gap:4||gap:?|
2 |gap:?|ν ὑπὲρ το|gap:?|
3 |gap:?|[τὸ]ν|gap:?|τὸν λοιπὸν |gap:?|
4 [δ]υνάμεσινδυνάμεσιν εἴτε [ἐν]ἐν
5 οἷς δήποτε
5-6 πα[λαι]∤οῖς̣παλαι∤οῖς
6 εἴτε ἧ[ι]ἧι διὰ |gap:?|
7 |gap:?||gap:1|ι ἐκ τ̣ο̣υ̣|gap:?|του|gap:?|
8 |gap:?|η|gap:5||gap:?|
9 |gap:?|ι [τ̣]ἄλλατἄλλα α̣|gap:?|α|gap:?|
10 |gap:?|τ|gap:1||gap:?|
11 |gap:?|νοη[μ]|gap:?||gap:?|νοημ|gap:?|
1 |gap:?||gap:4|
2 |gap:?||gap:1|δ|gap:2|
3 |gap:?|[δυν]άμεσι|gap:?|δυνάμεσι
4 |gap:?|νται
5 |gap:?||gap:4|ρα|gap:2|
5-6 καθό∤[σον]καθό∤σον
6 [τ]ῆ̣ςτῆς φύσ[εως]|gap:2|ο̣φύσεως|gap:2|ο
7 [ἱ]κ̣α̣ναὶἱκαναὶ ε[ἶε]νεἶεν
7-8 ἅπαν∤τα
8 τρόπον τ[ῆ]ςτῆς
8-9 [β]ρα[δυ]∤[τῆ]τ[ος]βραδυ∤τῆτος
9 [π]αρ[ὰ]παρὰ [τ]ὴ̣[ν]τὴν
9-10 [πε]π̣ο̣ι̣[η]∤[μέ]ν̣η̣ν̣πεποιη∤μένην
10 τα|gap:3||gap:2||gap:4|
11 |gap:?||gap:2| εἰ βο̣[υλ]|gap:?|βουλ|gap:?|
1 τοῦ λεγομέ[νου]|gap:?|λεγομένου|gap:?|
2 τειν τ|gap:?|
1 |gap:?||gap:4|
2 |gap:?||gap:4|
3 |gap:?|τ̣οσα|gap:?|τοσα
4 |gap:?|σδε
5 |gap:?|λ̣ο̣υ̣|gap:?|λου
6 |gap:?||gap:1|ται
7 |gap:?||gap:1|αμ
8 |gap:?|[ὑ]μ̣ᾶς|gap:?|ὑμᾶς
8-9 αὐ∤[τοὺς]|gap:?||gap:1|τεςαὐ∤τοὺς|gap:?||gap:1|τες
10 |gap:?||gap:2||gap:?|
11 |gap:?||gap:1|ι̣ο̣υ̣|gap:?||gap:1|ιου
1 |gap:2||gap:?|
2 |gap:2||gap:?||gap:3|σ̣|gap:2||gap:?||gap:3|σ
3 |gap:2||gap:?||gap:1|λετε|gap:2|
4 τ̣|gap:2||gap:?||gap:4||gap:1||gap:1|τ|gap:2||gap:?||gap:4||gap:1||gap:1|
5 |gap:2||gap:3| φ̣ύ̣σιν̣φύσιν |gap:3||gap:?|
6 |gap:1||gap:6| ἀ̣ο̣ρ̣α̣[τ]|gap:?|ἀορατ|gap:?|
7 |gap:7||gap:?|
8 |gap:?||gap:4|ετα̣|gap:1||gap:?||gap:?||gap:4|ετα|gap:1||gap:?|
9 |gap:?||gap:1| ο̣ὐ̣οὐ γὰρ ἀν|gap:?|
10 |gap:?||gap:8|α|gap:1| ἄλλην
11 |gap:?||gap:2|ατ|gap:3||gap:2||gap:3||gap:?|
1 |gap:2||gap:?|
2 ὑπ|gap:?|
3 βαν|gap:?|
4 μενο[ν•]μενον• [εἰ]εἰ [γὰρ]γὰρ [ὀ]
4-5 χρό∤νος
5 , φήσα[ι]φήσαι [τις]τις , [ἐστὶ]ἐστὶ
6 τὸ̣τὸ αὐτ̣ὸ̣αὐτὸ εἶν[αι]|gap:?|εἶναι|gap:?|
7 αιο[ν]αιον
8 [μ]ὴμὴ |gap:?| |gap:1_lines|
10 |gap:?| . S-10 ερ|gap:?|
11 |gap:?||gap:3||gap:?|
12 |gap:?|[οὐ]χ̣|gap:?|οὐχ αἱ|gap:?|
13 |gap:?||gap:1|η|gap:?|
14 |gap:?|[συμπ]ῖπτο[ν]|gap:?||gap:?|συμπῖπτον|gap:?|
1 |gap:?||gap:4||gap:?|
2 [ὦ] φίλτα[τε]|gap:?|φίλτατε|gap:?|
3 [ὡσ]περεὶὡσπερεὶ γὰ[ρ]γὰρ [τῶι]τῶι
3-4 [ὑπ]∤[α]ρχθέντι|gap:3||gap:?|ὑπ∤αρχθέντι|gap:3||gap:?|
5 |gap:?|ν̣|gap:?|ν βούλετα[ι]|gap:?|βούλεται|gap:?|
6 [τ]οῦτοῦ χρόνου |gap:2|εκτο|gap:?|
7 |gap:?||gap:1||gap:4|η|gap:4|[κ]ατ’|gap:?||gap:1||gap:4|η|gap:4|κατ’
7-8 ἀλ∤|gap:?|π̣ο̣|gap:?|ἀλ∤|gap:?|πο|gap:?|
9 κοσ|gap:1||gap:4|ν̣κοσ|gap:1||gap:4|ν οὖν ἐμοὶ
10 τα|gap:2||gap:4||gap:4|νη
10-11 π̣ε∤ρὶπε∤ρὶ
11 χρόν[ου]|gap:2|χρόνου|gap:2| ὅσον
11-12 ἐ[ν]∤ῆ̣σ̣αν|gap:?||gap:1|ανο|gap:?|ἐν∤ῆσαν|gap:?||gap:1|ανο|gap:?|
13 |gap:?|[συμπιπ]τ̣ο̣ντ|gap:?||gap:?|συμπιπτοντ|gap:?|
1 |gap:?||gap:?||gap:?|
2 |gap:?||gap:?|ε̣ι̣|gap:?||gap:?||gap:?|ει|gap:?|
3 π̣|gap:1||gap:?|εἰπεῖνπ|gap:1||gap:?|εἰπεῖν ὃ̣ς̣ὃς τ̣ου|gap:?|του|gap:?|
4 |gap:?| δὲ οἱ τοιοῦτο |gap:?|
5 |gap:?||gap:1| τις εἰπ|gap:?|
6 |gap:?|[τὸν]|gap:?|τὸν χρόνο[ν]χρόνον [τὸν]τὸν
6-7 [κα]∤[ταλαμ]β[ά]νοντ[α]|gap:?|κα∤ταλαμβάνοντα|gap:?|
8 |gap:?||gap:2||gap:?|
9 |gap:?|ν ὑπ̣ὲ[ρ]|gap:?|ὑπὲρ|gap:?|
1 |gap:?| . S-11 αιλε|gap:2||gap:?|
2 |gap:?| δηλονότι |gap:2|
3 |gap:?| ἐ̣ν̣ἐν ἡμῖν ἧι |gap:2|
4 |gap:?|ε̣α̣ς̣|gap:?|εας ἂ̣ν̣ἂν ἡμεῖ[ς]|gap:?|ἡμεῖς|gap:?|
5 |gap:?|α ν̣ό̣μ̣ο̣ννόμον
6 |gap:?||gap:1| κ̣ατὰκατὰ
1 |gap:?|λ̣α|gap:?||gap:?|λα|gap:?|
2 |gap:?|σ̣ειε̣|gap:2||gap:?||gap:?|σειε|gap:2||gap:?|
3 [το]ὺ[ς]τοὺς [τ]ρόπουςτρόπους ο|gap:1||gap:?|
4 [βου]λ̣ετέονβουλετέον κα̣|gap:1||gap:?|κα|gap:1||gap:?|
5 |gap:?|[βρ]αχέ[ω]ν̣|gap:?|βραχέων κ̣|gap:?|κ|gap:?|
6 |gap:?| βουλόμενο̣ς̣βουλόμενος
7 |gap:5| |gap:?|νε|gap:1|α
8 τ|gap:4||gap:?|ο̣υ̣τ|gap:4||gap:?|ου
9 κατὰ σ|gap:?||gap:1|
10 προσχ|gap:?||gap:1|ι
11 [ο]ὔ̣τε̣οὔτε |gap:1||gap:?||gap:1|α
1 |gap:3|μεν|gap:3|αν|gap:?|
2 |gap:5| παρα|gap:?|
3 φ̣|gap:4||gap:1|ερας̣φ|gap:4||gap:1|ερας π|gap:?|
4 α|gap:1||gap:4|τες οἱο|gap:?|
5 νο|gap:1||gap:?||gap:5|σ̣νο|gap:1||gap:?||gap:5|σ
6 |gap:?|[ο]ὐ[δ’]|gap:?|οὐδ’
6-7 [ἐ]λέγ∤[χ]|gap:?|[τῆς]ἐλέγ∤χ|gap:?|τῆς
7 ὄ̣ψεω̣ςὄψεως
8 κατ|gap:?||gap:2|ν̣κατ|gap:?||gap:2|ν
9-10 ταῦ[τα]|gap:?|[λαμβά]νον∤τες|gap:?|ταῦτα|gap:?|λαμβάνον∤τες|gap:?|