Sematia

59697.xml

TM: 59697HGV: Date: – Place:

8 m1 S-1 |gap:7_lines| |gap:?| [ἔστι]ἔστι [δὲ]δὲ [καὶ]καὶ [ἄλλο]ςἄλλος
8-9 τρο∤[πος]τρο∤πος
9 [θεραπείας]θεραπείας [τοιοῦτος]τοιοῦτος [·]· S-2 [μετ]ὰμετὰ τὸ
9-10 ἐξ∤[υμενισθῆναι]ἐξ∤υμενισθῆναι
10 [τὸ]τὸ [στέαρ]στέαρ [λεαί]νεταιλεαίνεται καὶ
11 [εἰς]εἰς [λοπάδα]λοπάδα [ἐμβληθὲν]ἐμβληθὲν [τήκε]τ̣α̣ιτήκεται , ἁλὸς
12 [ὀλίγου]ὀλίγου [καὶ]καὶ [λεπτοῦ]λεπτοῦ [προσεμπασθέντο]ς̣προσεμπασθέντος , |g:diple|?|g:diple|
13 [εἶτα]εἶτα [διὰ]διὰ [ῥάκους]ῥάκους [λινοῦ]λινοῦ [ὑλισθὲν]ὑλισθὲν
13-14 [ἀπ]ο̣∤[τίθεται]ἀπο∤τίθεται
14 [.]. S-3 [ἁρμόζει]ἁρμόζει [δὲ]δὲ [τὸ]τὸ [τοιοῦτο]τοιοῦτο [εἰς]εἰς τ̣ὰ̣τὰ
15 [ἄκοπα]ἄκοπα [.]. S-4 [|vac:?|]|vac:?| [στέαρ]στέαρ [ὕειόν]ὕειόν [τε]τε
16 [καὶ]καὶ [ἄρκειον?]ἄρκειον [θεραπεύεται]θεραπεύεται [οὕτω]ςοὕτως ·
17 S-5 [λαβὼν]λαβὼν [τὸ]τὸ [πρόσφατον]πρόσφατον [καὶ]καὶ
17-18 [καταπίμ]ε̣∤[λον]καταπίμε∤λον
18 [,], [οἷόν]οἷόν [ἐστι]ἐστι [τὸ]τὸ [νεφριαῖον]νεφριαῖον [,], [ἔμβαλε]ἔμβαλε
19 [εἰς]εἰς [δαψιλὲς]δαψιλὲς [ὕδωρ]ὕδωρ [ὄμβριον]ὄμβριον [ὡς]ὡς [ὅτι]ὅτι
19-20 [ψυ]∤[χρότατον]ψυ∤χρότατον
20 [καὶ]καὶ [ἐξυμένισον]ἐξυμένισον [καὶ]καὶ
20-21 [τρῖβε]∤[ταῖς]τρῖβε∤ταῖς
21 [χερσὶν]χερσὶν [ἐπιμελῶς]ἐπιμελῶς [,], [ἀνατρίβων]ἀνατρίβων
22 [αὐτὸ]αὐτὸ [καὶ]καὶ [οἱονεὶ]οἱονεὶ [ἀποψήχων]ἀποψήχων [·]· S-6 [εἶτα]εἶτα
22-23 [ἑτ]έ∤[ρῳ]ἑτέ∤ρῳ
23 [ὕδατι]ὕδατι [πολλάκις]πολλάκις [ἀποκλύσας]ἀποκλύσας [δός]δός |gap:?_lines|
1 [πλυνον]πλυνον πάλιν σφοδρῶς τρείβων , τοῦ |g:diple|
2 [μὲν]μὲν [ἀπο]χεομένουἀποχεομένου ὕδατος τοῦ δὲ
2-3 ἐπι∤[χεομέ]ν̣ουἐπι∤χεομένου
3 , ἄχρι ἂν παγῇ καλῶς , καὶ
4 [πάλιν]πάλιν [ε]ἰςεἰς χύτραν ἐμβαλὼν ἕψε
4-5 με∤[τ’]με∤τ’
5 [ἴσου]ἴσου [οἴν]ουοἴνου εὐώδους . S-7 ὡς δ' ἂν ζέσῃ δίς ,
6 [ἄρας]ἄρας [ἀπ]ὸἀπὸ τοῦ πυρὸς τὴν χύτραν
6-7 ἔα∤[σον]ἔα∤σον
7 [ἐν]ν̣υκτερεῦσαιἐννυκτερεῦσαι τὸ δὲ στέαρ
7-8 ἐν∤θάδε
8 · S-8 τῇ ἐχομένῃ ἐὰν δὲ δυσωδίαν
9 ὑπολείπητι , ἀνελόμενος τὸ
9-10 προει∤ρημένον
10 εἰς ἑτέραν χύτραν καινὴν
11 προσεπιχέας οἶνο̣νοἶνον εὐώδη καὶ ταὐτὰ
12 τοῖς προειρημένοις ποίει , ἕως ἂν
12-13 ἅπα∤σαν
13 τὴν δυσωδίαν ἀποβάλῃ .
13-14 S-9 τήκε∤ται
14 δὲ χωρὶς ἁλῶν ἐπ' ἐνίαις
14-15 διαθέ∤σεσιν
15 , ἐν αἷς οὗτοι ἐναντιοῦνται ·
15-16 S-10 γί∤νεται
16 μέντοι τὸ οὕτως σκευασθὲν
17 οὐκ ἄγαν λευκόν . S-11 |vac:?| ὡσαύτως δὲ παρ
17-18 |g:diple-obelismene|∤δ̣άλειον|g:diple-obelismene|∤δάλειον
18 ∼∼σκευαζστέον∽∽σκευασζτέον ∼∼σκευαζστέον∽∽σκευασζτέον κ̣α̣ὶ̣καὶ
18-19 [λεόντει]∤ονλεόντει∤ον
19 συάγρειόν τε καὶ καμήλειον καὶ
20 ἵππειον . S-12 |vac:?| ἀρωματι̣[σ]τέονἀρωματιστέον δὲ στέαρ |g:diple-obelismene|
21 μόσχειον καὶ ταύρειον , [ἔ]τιἔτι δὲ̣δὲ [ἐ]λάφειἐλάφει
21-22 |g:diple|∤ον
22 καὶ μ̣υελὸνμυελὸν τῶνδε τῶν̣τῶν ζῴων
23 τὸν τρόπον τοῦτον · S-13 ἐ̣ξυμ[ε]νίσαςἐξυμενίσας |g:diple|
24 αὐτῶν τὸ μὲν εὐωδιά̣ζ̣εσθα̣ιεὐωδιάζεσθαι καὶ
24-25 ἐκ∤πλύνας
25 , ὡς̣ὡς προείρη[τα]ιπροείρηται , [σύν]ζεσονσύνζεσον m2 οἴνωι
26 ἀθαλάσσῳ τε καὶ εὐώδει , εἶτ[α]εἶτα
26-27 ἀ̣νελό∤μεν[ος]ἀνελό∤μενος
27 ἐννυκτερεῦσ̣αιἐννυκτερεῦσαι ἀφεὶς
27-28 ἕτε∤ρον
28 ο̣ἶ̣ν̣ονοἶνον ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ γέν[ους]γένους
28-29 [ἐ]∤πίχ̣ε̣[ε]ἐ∤πίχεε
29 τῷ̣τῷ πλήθει τοσοῦτον , ὅσον ἦν
30 ἔμπροσθεν δοθείς , καὶ τῆξον
30-31 ἀπο∤κογχίσας
31 τε ἐπιμελῶς , πρὸς ⦑⸢ἑ̣⸣β̣[δ]ομή⦒ἑβδομή
31-32 |g:diple|∤κοντα
32 κοτύλας τοῦ στέατος ἔμ̣βαλε̣ἔμβαλε
33 σ̣χ̣οίνουσχοίνου ἀραβικῆς ὁλκὰς ἑπτά̣ἑπτά · S-14 ἐ̣ὰνἐὰν
34 δ̣ὲδὲ εὐωδέστερον θέλῃς ποιῆσαι , τοῦ
35 ἄνθο[υ]ς̣ἄνθους ὁλκὰς ⊢μ⊣|num:40|μ|num:40| , προσαπόδος [δ]ὲδὲ καὶ
36 φοίνεικος καλάμου τὰς ἴσας ὁλκάς ,
37 ἀσπαλάθου τε καὶ ξυλοβαλσάμο̣υ̣ξυλοβαλσάμου
37-38 ἀ∤νὰ
38 ὁλκὴν ⊢α⊣|num:1|α|num:1| πάντα δὲ ἔστω
38-39 ὁλο∤σχερέστερον
39 κεκομμένα - εἶτ̣αεἶτα
39-40 ἐ∤πιδοὺς
40 οἶνον εὐώδη ἀπέρεισαι ἐπ'
40-41 ἀν∤θράκων
41 πεπωμασμένον τὸ
41-42 αγγεῖ∤ον
42 καὶ σύνζεσον τρίς , ἄρας τε ἀπὸ
43 τοῦ πυρὸς ἔασον νυκτερεῦσαι αὐτά ·
44 S-15 τῇ δ' ἐχομένηι ἀποχέας τὸν οἶνον
45 καὶ ἄλλον ἐπιδοὺς τ̣ο̣ῦτοῦ αὐτ̣ο̣ῦ̣αὐτοῦ γέν[ους]γένους
46 [σ]ύνζεσονσύνζεσον ὁμοίως ἔτι τ[ρίς]τρίς [.]. S-16 [καὶ]καὶ [πρωὶ]πρωὶ
47 [ἀ]νελόμενοςἀνελόμενος τὸ στέα[ρ]στέαρ [ἀπόχεον]ἀπόχεον [τὸν]τὸν
48 [οἶ]νονοἶνον , ἐκπλύνας τε τὸ ἀγγ[εῖον]ἀγγεῖον [καὶ]καὶ
49 [καθ]άραςκαθάρας πρὸς τῶι πυ[θ]μέν[ι]πυθμένι [καὶ]καὶ
49-50 [τή]∤[ξας]τή∤ξας
50 δ̣ι̣υ̣λ̣ί̣σ̣α̣ς̣διυλίσας τ̣ε̣τε χ̣ρ̣ῶ̣χρῶ καὶ α[ὐτῶι]αὐτῶι [|vac:?|]|vac:?|
51 [ἀρωματί]ζεταιἀρωματίζεται δὲ τὸ̣τὸ τ̣ε̣θ̣α̣ρ̣α̣π̣ε̣υ̣μ̣έ̣ν̣ο̣ν̣τεθαραπευμένον
52 [τὸν]τὸν α̣ὐ̣τὸναὐτὸν τρόπον . S-17 προστύφεται δὲ
53 [τὰ]τὰ προε̣ι̣ρημέναπροειρημένα σ̣τέαταστέατα πρὸς τὸ
53-54 ῥᾳδί∤[ως]ῥᾳδί∤ως
54 δέξασθαι τὴν τῶν ἀρωμάτων
55 [δ]ύναμινδύναμιν οὕτως · S-18 λαβὼν αὐτοῦ τι ἂν
56 [αἱρ]ῇαἱρῇ ζέσον ἀλλὰ οἴνωι , συνκαθεὶ[ς]συνκαθεὶς
57 [μυ]ρσίνηςμυρσίνης κλάδο̣νκλάδον ἕρπυλλον καὶ
58 [κύ]παιρονκύπαιρον , ἔτι δὲ [ἀσπ]άλαθονἀσπάλαθον
58-59 ὁλοσχε∤[ρέσ]τερονὁλοσχε∤ρέστερον
59 ἔτι δὲ συνκοπέντα · S-19 τινὲς
60 [τού]τωντούτων ἀρκοῦνται . S-20 ὅταν δὲ τρίτον
60-61 ἀν∤[ελό]μενοςἀν∤ελόμενος
61 ζέσῃ , πραέως καὶ δι'
61-62 ὀθονί∤[ου]ὀθονί∤ου
62 [ὑ]λίσαςὑλίσας ἀρωμάτιζε , ὡς δεδήλωται .
63 S-21 [|vac:?|]|vac:?| ἔτι δὲ καὶ οὕτως προστύφεται
64 [τὰ]τὰ [στέ]αταστέατα · S-22 κόψας ὡς τι̣τι ἂν αὐτῶν ἐθέλῃς
65 [πρόσ]φατονπρόσφατον δὲ καὶ ἀμιγὲς αἵματος
66 [τά]τά [τε]τε ἄλλα ἔχον , πολλάκις εἴρηται̣εἴρηται
67 [ἐμβ]α̣λὼνἐμβαλὼν εἰς̣εἰς λο[π]άδαλοπάδα κ̣αινὴνκαινὴν
67-68 ἐπ̣[ιχέ]∤[ας]ἐπιχέ∤ας
68 τε οἶν[ο]ν̣οἶνον [λευκὸ]ν̣λευκὸν [εὐώδη]εὐώδη [παλαιό]ν̣παλαιόν , [ὡς]ὡς
69 [ὑπερ]έ̣χεινὑπερέχειν δακτύλους ⊢η⊣|num:8|η|num:8| , σύνζεσον
70 [ἐλαφ]ρῶιἐλαφρῶι χρώμενος πυρ̣ίπυρί , ἕως ἂν τὴν
71 [σύμφ]υτονσύμφυτον ὀσμὴν ἀποβάλῃ καὶ
71-72 μᾶλ∤[λον]μᾶλ∤λον
72 [οἰ]νίζῃοἰνίζῃ . S-23 εἶτα καθελὼν τὸ
72-73 ἀγγεῖ∤[ον]ἀγγεῖ∤ον
73 [κ]αὶκαὶ ψύξας ἀνελοῦ τοῦ̣τοῦ στέατ̣οςστέατος
74 [μνᾶ]ςμνᾶς ⊢β⊣|num:2|β|num:2| καὶ ἐμβαλὼ̣νἐμβαλὼν ε[ἰ]ςεἰς λοπάδα
75 [προσε]πιδούςπροσεπιδούς τε τοῦ αὐτοῦ οἴνου
75-76 κο∤[τύλας]κο∤τύλας
76 ⊢δ⊣|num:4|δ|num:4| καὶ λωτίνου καρποῦ , ο̣ὗοὗ τὰ
77 [ξύλα]ξύλα οἱ αὐλοποιοὶ
77-78 παραλαμβάνου∤[σι]παραλαμβάνου∤σι
78 [,], ❨[κε]ομμέν⸢ο⸣(υ)❩κεομμένου ❨μ⊢ν⊣(ᾶν)❩μνᾶν ⊢δ⊣|num:4|δ|num:4| ἕψε πυρὶ
78-79 κού∤[φῳ]κού∤φῳ
79 [κι]ν̣ῶνκινῶν διηνεκῶς . S-24 ὅταν δὲ τὴν
80 [στεατώ]δηστεατώδη ἀποφορὰν ἀποβάλῃ
80-81 πᾶ∤[σαν]πᾶ∤σαν
81 [,], [δι]υλίσαςδιυλίσας αὐτὸ ψῦχε , καὶ ⁽λιβανω⁾λαβὼν |g:diple|
82 [τοῦ]τοῦ [ἀσ]π̣αλάθουἀσπαλάθου ❨κεκομμέν⸢ο⸣(υ)❩κεκομμένου ❨μ⸢⊢ν⊣⸣(ᾶν)❩μνᾶν ⊢α|num:1|⊣α|num:1| , |g:diple|
83 [ἀμαράκο]υἀμαράκου κεκομμένης ❨μ⊢ν⊣(ᾶς)❩μνᾶς ⊢δ⊣|num:4|δ|num:4| οἴνῳ
84 [παλαιῷ]παλαιῷ φύρασον καὶ ἐάσας μίαν
84-85 νύ∤[κτα]νύ∤κτα
85 [συ]μ̣πεσεῖνσυμπεσεῖν · S-25 τῇ̣τῇ δ̣'δ' ἐχομένῃ εἰς |g:diple|
86 [χύτρα]ν̣χύτραν κεραμεᾶν τρίχουν καινὴν
87 [κάθες]κάθες [τ]ὰτὰ αὐτά τε καὶ τὸ στέαρ ,
87-88 προσ∤[απόδος]προσ∤απόδος
88 δὲ καὶ οἴνου χοὰν ἥμισυ καὶ
89 [σύνζεσ]ονσύνζεσον ἅπαντα ὁμοῦ · S-26 ὡς δ' ἂν
1 στυμμάτων τήν [τε]τε [δύναμιν]δύναμιν [καὶ]καὶ
2 τὴν ὀσμὴν ἀνα[λάβῃ]ἀναλάβῃ [τὸ]τὸ [στέαρ]στέαρ [,],
2-3 [καθ]∤[ε]λὼνκαθ∤ελὼν
3 αὐτὸ καὶ διυλ̣[ίσας]διυλίσας [πῆξον]πῆξον [ἀπόθου]ἀπόθου
4 τε . S-27 ἐὰν δὲ εὐωδέ̣[στερον]εὐωδέστερον [θέλῃς]θέλῃς
4-5 [ποι]∤ῆσαιποι∤ῆσαι
5 , μίσγε αὐτῶι σ[μύρνης]σμύρνης
5-6 [λιπαρω]∤τάτηςλιπαρω∤τάτης
6 ὁλκὰς ⊢η|num:8|⊣η|num:8| οἴν̣[ῳ]οἴνῳ [διειμένας]διειμένας
6-7 [πο]∤λυετεῖ̣πο∤λυετεῖ
7 . S-28 |vac:?| τὸ δὲ ὀ̣[ρνίθειον]ὀρνίθειον [καὶ]καὶ
7-8 [χή]∤νειονχή∤νειον
8 στέαρ οὕτως ἂ̣[ν]ἂν [εὐωδιασθείη]εὐωδιασθείη [·]·
8-9 S-29 [οἵ]∤ο̣υτινοςοἵ∤ουτινος
9 αὐτῶν τε[θαραπευμένου]τεθαραπευμένου
9-10 [κο]∤τ̣ύλαςκο∤τύλας
10 ⊢δ⊣|num:4|δ|num:4| καθεὶς εἰς [ὀστρακίνην?]ὀστρακίνην [χύτραν]χύτραν
11 πρόσμιξον ἐρυσι[σκήπτρου]ἐρυσισκήπτρου [καὶ]καὶ
11-12 [ξυλοβαλ]∤σ̣άμουξυλοβαλ∤σάμου
12 , ἔτι δὲ φοίν[ικος]φοίνικος [ἐλάτης]ἐλάτης [καὶ]καὶ
12-13 [κα]∤[λ]άμουκα∤λάμου
13 ἁδρομερῶς [κεκομμένου?]κεκομμένου [ἀνὰ]ἀνὰ
13-14 [δρα]∤[χμ]ὰ̣[ς]δρα∤χμὰς
14 ⊢ιβ⊣|num:12|ιβ|num:12| , ἐπιδούς τε [οἴνου]οἴνου [Λεσβίου]Λεσβίου
14-15 [πα]∤[λαι]οῦπα∤λαιοῦ
15 κοτύλην ⊢α⊣|num:1|α|num:1| θὲ[ς]θὲς [ἐπ’?]ἐπ’ [ἀνθρακιᾶς?]ἀνθρακιᾶς [καὶ]καὶ
16 σ̣ύ̣νζε̣σονσύνζεσον δίς · S-30 εἶτα [ἀνελόμενος]ἀνελόμενος [ἀπὸ]ἀπὸ
17 τοῦ πυρὸς τὸ ἀγγεῖον̣ἀγγεῖον [καὶ]καὶ [ἐάσας]ἐάσας
17-18 [ψυγῆ]∤ναιψυγῆ∤ναι
18 τὰ ἐν αὐτ̣ῷ̣αὐτῷ ἡμ̣[έραν]ἡμέραν [⊢α⊣|num:1|]α|num:1| [καὶ]καὶ
19 νύκτα , τῆι ἐχομέν̣[ῃ]ἐχομένῃ [τῆξον]τῆξον [αὐτά]αὐτά [,], [καὶ]καὶ
20 δι̣ὰδιὰ ῥάκους λινοῦ κ[αὶ]καὶ [καθαροῦ]καθαροῦ [ὕλισον]ὕλισον [εἰς]εἰς
21 ἀργυροῦν ἀγγεῖο̣νἀγγεῖον . S-31 ὅ[ταν]ὅταν [δὲ]δὲ [παγῇ]παγῇ [,],
21-22 [ἀν]∤ελόμενοςἀν∤ελόμενος
22 κόγχῳ τ[ὸ]τὸ [προειρημένον]προειρημένον
23 εἰς κεράμεον καειν̣[ὸν]καεινὸν [ἀγγεῖον]ἀγγεῖον
23-24 [βά]∤λεβά∤λε
24 πωμ[ά]σαςπωμάσας στεγν̣[ῶς]στεγνῶς [ἀπόθου]ἀπόθου [ἐν]ἐν
25 καταψύχρῳ τόπωι · S-32 χ[ειμῶνος]χειμῶνος [δὲ]δὲ
25-26 [ταῦ]∤ταταῦ∤τα
26 δρασ[τ]έονδραστέον , ἐν γὰ[ρ]γὰρ [θέρει]θέρει [οὐ]οὐ
27 πήσσεται . S-33 τινὲς δ[ὲ]δὲ [πρὸς]πρὸς [τὴν]τὴν
27-28 [σύστα]∤σινσύστα∤σιν
28 αὐτ[ο]ῦαὐτοῦ καὶ πῆξι[ν]πῆξιν [βραχὺ]βραχὺ [κηροῦ]κηροῦ
28-29 [τυρ]∤ρηνικ[οῦ]τυρ∤ρηνικοῦ
29 μίσγουσιν . S-34 [τῷ]τῷ [δὲ]δὲ [αὐτῷ]αὐτῷ [τρόπῳ]τρόπῳ
30 ἀρωματ̣[ι]στέονἀρωματιστέον καὶ ἄ̣[ρκειον]ἄρκειον [καὶ]καὶ [τὰ]τὰ
30-31 [ὅμοι]∤αὅμοι∤α
31 . S-35 |vac:?| σαμψουχίζεται [δὲ]δὲ [στέαρ]στέαρ [οὕτως]οὕτως [·]·
31-32 S-36 [λα]∤βὼνλα∤βὼν
32 τοῦ μὲν καλῶς ⸢τε⸣θαρα̣[πευμένου]τεθαραπευμένου [ὅσον]ὅσον
33 μνᾶν ⊢α̣⊣|num:1|α|num:1| |g:filler-| ἔστω δὲ μᾶλ̣[λον]μᾶλλον [ταύρειον]ταύρειον |g:filler-|
34 καὶ σαμψούχου ὡρ̣ίμ̣[ου]ὡρίμου
34-35 [τεθλασμέ]∤νουτεθλασμέ∤νου
35 ὁλοσχ̣ερῶςὁλοσχερῶς μνᾶ[ν]μνᾶν [⊢α⊣|num:1|]α|num:1| [ἥμισυ]ἥμισυ [μεῖξον]μεῖξον
35-36 [ἐπι]∤μελῶςἐπι∤μελῶς
36 κ̣αὶκαὶ μείξας ἀν̣[άπλασον]ἀνάπλασον
36-37 [ἐπι]∤ραίνωνἐπι∤ραίνων
37 δ̣αψιλέστερ[ον]δαψιλέστερον [οἶνον]οἶνον [,], [εἶτα]εἶτα
38 ἀποτιθέμενος αὐτὰ [εἰς]εἰς [ἀγγεῖον]ἀγγεῖον [καὶ]καὶ
39 σκεπάσας ἔασον ἐν̣[νυκτερεῦσαι]ἐννυκτερεῦσαι .
40 S-37 πρωῒ δὲ εἰς χύτρ̣α̣[ν]χύτραν [κεραμεᾶν]κεραμεᾶν
40-41 [ἐμ]∤βαλὼνἐμ∤βαλὼν
41 καὶ ὕδω̣ρ̣ὕδωρ [ἐπιχέας]ἐπιχέας [ἕψε]ἕψε [κούφως]κούφως .
42 S-38 ὅταν δὲ τὴν ἰ̣δ̣ί̣α̣νἰδίαν [ὀσμὴν]ὀσμὴν [ἀποβάλῃ]ἀποβάλῃ
43 τὸ στέαρ , διυλίσας α[ὐτὸ]αὐτὸ [καὶ]καὶ [ἐάσας]ἐάσας
43-44 [αὐ]∤τὸαὐ∤τὸ
44 μεῖναι̣μεῖναι ὅλην τὴν̣τὴν [νύκτα]νύκτα
44-45 [πεπω]∤μασμένονπεπω∤μασμένον
45 καλῶς , τῇ̣τῇ [ἐπιούσῃ]ἐπιούσῃ
45-46 [ἀν]∤ελόμενο[ς]ἀν∤ελόμενος
46 τὸν [τ]ρ̣οχίσ[κον]τροχίσκον [καὶ]καὶ
46-47 [ἀπο]∤ξύσαςἀπο∤ξύσας
47 τὴν πρὸς τ|gap:?| πυθ̣[μεν]|gap:?|πυθμεν|gap:?|
47-48 [ῥυπαρί]∤ανῥυπαρί∤αν
48 μεῖξον πάλιν̣πάλιν [σαμψούχου]σαμψούχου
48-49 [κεκομ]∤μένουκεκομ∤μένου
49 , ὡς εἴρηται , [ἄλλην]ἄλλην [❨μ⊢ν⊣(ᾶν)❩]μνᾶν [⊢α⊣|num:1|]α|num:1| [ἥμισυ⧼|num:1/2|]ἥμισυ⧼|num:1/2| [καὶ]καὶ
50 ἀναστρέ̣φω̣νἀναστρέφων , μαγ̣[ίδας]μαγίδας [τε?]τε [ποιῶν]ποιῶν [καὶ]καὶ
51 τὰ ἄλλα̣ἄλλα |gap:?| [π]ροειρη̣|gap:?|προειρη|gap:?| · S-39 [ἐπὶ]ἐπὶ [πᾶσι]πᾶσι [δὲ]δὲ
52 ἑψήσας καὶ ὑ[λ]ίσαςὑλίσας ἀφ̣[ελών]ἀφελών |gap:?| [πρὸς]πρὸς
53 τῷ πυθμέν[ι]πυθμένι ῥυπαρία|gap:?| [ὑπαρχ]|gap:?|ὑπαρχ|gap:?| , [ἀπόθου]ἀπόθου
54 ἐν καταψύχ̣[ρ]ῳκαταψύχρῳ τόπωι . S-40 [|vac:?|]|vac:?| [εἰ]εἰ [δὲ]δὲ
55 ἀθαράπευτον σ[τ]έαρστέαρ χήν[ηον]χήνηον [ἢ]
55-56 [ὀρνί]∤[θ]ηονὀρνί∤θηον
56 ἐχιδ̣νῆονἐχιδνῆον θέλῃ̣θέλῃ [τις]τις [ἄσηπτον]ἄσηπτον
57 διατηρῆσα̣[ι]διατηρῆσαι , οὕτως προι[ητέον]προιητέον [αὐτό]αὐτό ·
58 S-41 λαβὼν πρό[σ]φατονπρόσφατον , τ̣[ι]τι [ἂν]ἂν [αἱρῇ]αἱρῇ [,],
58-59 [ἔκ]∤πλυνονἔκ∤πλυνον
59 ἐπ[ι]μελῶςἐπιμελῶς κα[ὶ]καὶ [διαψύξας]διαψύξας
59-60 [ἐ]∤πὶἐ∤πὶ
60 κοσκίνου̣κοσκίνου ἐ̣νἐν σκιᾷ , μ[ετὰ]μετὰ [τὸ]τὸ
60-61 [ξηραν]∤θῆναιξηραν∤θῆναι
61 ἔμβα̣λεἔμβαλε εἰς ὀθόν[ιον]ὀθόνιον [καὶ]καὶ
61-62 [ἐκ]∤πίασονἐκ∤πίασον
62 ταῖς χερσὶν εἶτα ἐ̣[ρρωμένως]ἐρρωμένως ,
63 εἶτα λίνῳ ε̣ἴ̣ραςεἴρας κρέμα[σον]κρέμασον [ἐν]ἐν
63-64 [τό]∤πωιτό∤πωι
64 σκιερῶι μετὰ δὲ ἡμ[έρας]ἡμέρας
64-65 [πολ]∤λὰςπολ∤λὰς
65 καινῶι ἀποδήσας χ̣[άρτῃ]χάρτῃ
65-66 [ἀπο]∤τίθεσοἀπο∤τίθεσο
66 ἐν κα[τ]α̣ψύχρῳ̣καταψύχρῳ [τόπῳ]τόπῳ [.]. S-42 [ἄσηπτα]ἄσηπτα
67 δὲ διαμένει̣διαμένει καὶ μέλ[ιτι]μέλιτι
67-68 [ἀποτι]∤θ̣έμεναἀποτι∤θέμενα
68 ἄση̣πταἄσηπτα μένει . S-43 [|vac:?|]|vac:?|
68-69 [δύνα]∤μινδύνα∤μιν
69 δὲ ἔχει πάντα τὰ στέα̣[τα]στέατα
69-70 [θερμαν]∤τικήνθερμαν∤τικήν
70 . S-44 τὸ μέντοι ταύρειον̣ταύρειον [στύφει]στύφει
70-71 [πο]∤σῶςπο∤σῶς
71 καὶ τὸ μό̣σ̣χειονμόσχειον καὶ τὸ̣τὸ [βόειον]βόειον ,
72 καὶ τὸ λεόντειον ἀναλογ[εῖ]ἀναλογεῖ [τούτοις]τούτοις ·
73 S-45 φασὶν δὲ καὶ ἀντιφάρμακ̣[ον]ἀντιφάρμακον [αὐτὸ]αὐτὸ
74 τοῖς ἐπιβουλ̣ε̣ύουσινἐπιβουλεύουσιν εἶναι . S-46 [|vac:?|]|vac:?| [τὸ]τὸ [δ’]δ’
74-75 [ἐ]∤λάφειονἐ∤λάφειον
75 καὶ ἑ̣ρ̣π̣ετὰἑρπετὰ διώκει
75-76 κ̣[αταχρι]∤όμενονκαταχρι∤όμενον
76 · S-47 |vac:?| τ[ὸ]τὸ δὲ αἴγειο[ν]αἴγειον
76-77 [στυπτι]∤κώτερονστυπτι∤κώτερον
77 , ὅ̣θενὅθεν [δυ]σ̣εντερικοῖ[ς]δυσεντερικοῖς [δίδοται]δίδοται
78 σὺν ἀλφίτωι κ̣[αὶ]καὶ τυρῶι , ἑψόμε̣[νον]ἑψόμενον
78-79 [ὅ]∤θενὅ∤θεν
79 ἐν̣κλυζό̣[μ]ενονἐνκλυζόμενον μετ̣[ὰ]μετὰ [χυλοῦ]χυλοῦ
80 πτισάνης . S-48 ε̣ὐ̣θ[έ]τεῖεὐθέτεῖ δὲ καὶ φθ̣[ισικοῖς]φθισικοῖς
81 ἐν ῥοφήμασι ἐ̣ξἐξ αὐτῶν ζ[ωμός]ζωμός [,], [καὶ]καὶ [τοῖς]τοῖς
82 κανθαρίδας πεπωκόσι ὠφελ̣[ίμως]ὠφελίμως
83 δίδοται . S-49 |vac:?| τὸ δὲ τράγειον
83-84 δ̣[ιαλυ]∤τικώτερονδιαλυ∤τικώτερον
84 βοηθοῦσι ποδαγρικο[ῖς]ποδαγρικοῖς [σὺν]σὺν
85 αἰγὸς̣αἰγὸς σπυράθοις καὶ κρόκῳ
85-86 ἐπιτι̣θ[έμε]∤νονἐπιτιθέμε∤νον
86 , |vac:?| τό τε προβάτειον̣προβάτειον [δὲ]δὲ
86-87 [ἀνα]∤λογεῖἀνα∤λογεῖ
87 τούτῳ . S-50 |vac:?| τὸ δὲ ταριχηρ[ὸν]ταριχηρὸν
1 ❨(ἔτους)❩ἔτους ⊢λγ⊣|num:33|λγ|num:33| Αὐτοκράτορος Καίσαρος Λουκίου
2 Αἰλίου Αὐρηλίου Κομμόδου Ε̣ὐσεβο̣ῦ̣ς̣Εὐσεβοῦς
3 του̣|gap:?|τουκητουτου|gap:?|τουκητου Ῥωμαίου
4 |gap:?|του Ῥω(…)Ῥω… τοῦ Ἡ̣ρ̣α̣κ̣λ̣έ̣ο̣υ̣Ἡρακλέου