Sematia

59615.xml

TM: 59615HGV: Date: – Place:

1 m1 S-1 |gap:?_lines| κωλύητε̣κωλύητε [οἱ]οἱ [νόμοι]νόμοι [συ]ν̣[ήγαγον]συνήγαγον [ὑ]μ̣ᾶ̣ςὑμᾶς , οὐχ ἵ̣ναἵνα κ̣[υρίας]κυρίας
2 τοῖς ἀδικοῦσι ποιῆτε .|g:mese-stigme| S-2 τοὺς μὲν ο̣ὖ̣νοὖν ἄλλους , [ὅσοι]ὅσοι [πρὸς]πρὸς
3 τὰ κοινὰ δικαίως προσέρ̣χ̣ο̣νταιπροσέρχονται , κἂν δ[ε]δωκ[ότες]δεδωκότες
3-4 [ὦ]∤σιν̣ὦ∤σιν
4 εὐθ̣ύναςεὐθύνας , τὴν ἀειλ̣[ογί]α̣νἀειλογίαν ὁρῶ πρ̣[ο]τεινομ̣έ̣[νους]προτεινομένους [,],
4-5 [του]∤τον̣ὶ̣του∤τονὶ
5 [δὲ]δὲ [Αἰσ]χ̣ί̣ν̣ηνΑἰσχίνην π̣[ολὺ]πολὺ [τ]ἀ̣ναντίατἀναντία τούτου · S-3 πρ̣[ὶν]πρὶν [γὰρ]γὰρ
5-6 [εἰσ]∤ε̣λθεῖ̣ν̣εἰσ∤ελθεῖν
6 εἰς ὑμ̣ᾶςὑμᾶς καὶ λόγ[ο]νλόγον δοῦναι τῶν πεπ̣ρα[γμένων]πεπραγμένων
7 τὸν μὲν ἀνήιρηκε τῶν ἐπὶ τὰς εὐθύνας ἐλθόντ̣[ων]ἐλθόντων [,],
8 τοῖς δ’ ἀπε̣ι̣λ̣εῖἀπειλεῖ περι⋰ι⋱ώνπεριιών , δεινότατον πάντω̣ν̣πάντων ἔθος̣ἔθος [εἰς]εἰς
9 τὴν πολ̣[ι]τε̣ί̣ανπολιτείαν εἰσά̣γ̣ω̣νεἰσάγων καὶ ἀσυμφορώτατον ὑ̣[μῖν]ὑμῖν [·]·
10 S-4 εἰ γ̣ὰργὰρ ὁ̣ π̣[ρά]ξ̣αςπράξας τ̣ι̣τι τῶν̣τῶν κοινῶν καὶ διοικήσας τῶ̣[ι]τῶι
10-11 [κα]∤θ’κα∤θ’
11 ἁυτὸ[ν]ἁυτὸν [φόβωι]φόβωι [καὶ]καὶ [μ]ὴ̣μὴ τῶι δικαίωι̣δικαίωι κ̣ατασκ[ευ]άσε̣[ι]κατασκευάσει
11-12 [μη]∤δένα̣μη∤δένα
12 [εἶναι]εἶναι [κατήγο]ρ̣ονκατήγορον αὑτοῦ , παντ[ά]πα̣σ̣ι̣[ν]παντάπασιν [ἄκυροι]ἄκυροι
12-13 [πάν]∤των̣πάν∤των
13 [ὑμεῖς]ὑμεῖς [γενήσε]σθεγενήσεσθε . S-5 τὸ μὲν οὖν ἐξελ|gap:6|
13-14 [πολ]∤λὰπολ∤λὰ
14 κ̣[αὶ]καὶ [δεινὰ]δεινὰ [πεπο]ι̣ηκόταπεποιηκότα τουτον⋰ὶ̣⋱τουτονὶ καὶ τ̣[ῆς]τῆς [ἐσχάτης]ἐσχάτης
15 ἄξι̣ον̣ἄξιον [ὄντα]ὄντα [τιμωρί]αςτιμωρίας θαρρῶ καὶ πάνυ̣πάνυ π̣[ιστεύω]πιστεύω [·]·
16 S-6 δὲ̣δὲ κ[αίπε]ρ̣καίπερ [ὑπε]ι̣λ̣ηφ̣ὼςὑπειληφὼς ταῦτα φοβοῦμαι̣φοβοῦμαι , φ̣[ράσω]φράσω
17 πρὸς ὑμᾶ̣ς̣ὑμᾶς κ̣α̣ὶ̣καὶ οὐ̣κοὐκ ἀ̣ποκρύψομαιἀποκρύψομαι , ὅτι μοι
17-18 δ̣[οκοῦ]∤σινδοκοῦ∤σιν
18 ἅπα̣[ν]τ̣εςἅπαντες οἱ π̣αρ’παρ’ ὑμῖν ἀγῶνες οὐχ ἧττον , ἄνδρε̣ς̣ἄνδρες
19 Ἀθηναῖοι , τῶν̣τῶν κα̣[ι]ρ̣ῶνκαιρῶν τῶν πραγμάτων ε̣[ἶ]ν̣[αι]εἶναι [,],
20 καὶ τὸ χ̣ρ̣όνονχρόνον γεγενῆ̣σθαιγεγενῆσθαι μετὰ τὴν πρεσβ̣[είαν]πρεσβείαν
21 πολὺν δ̣έδοικαδέδοικα , μή [τι]νατινα λήθην συνήθει̣α̣[ν]συνήθειαν [τῶν]τῶν
22 ἀδικημάτων ὑμῖν ἐμπεποιήκῃ . S-7 ὡς δή μ[οι]μοι
22-23 [δο]∤κεῖδο∤κεῖ
23 ἂν ὅμως ἐκ [τ]ο̣ύτ̣ω̣ντούτων κα̣ὶ̣καὶ γ̣νῶναι̣γνῶναι τ̣ὰ̣τὰ δ̣ί̣κ̣[αια]δίκαια [καὶ]καὶ
24 δικάσαι νυνί , τοῦθ’ ὑμῖν αὐτοῖς , ἄνδρες Ἀθην[αῖοι]Ἀθηναῖοι [,],
25 καὶ λογίσαισθε τίνων̣τίνων τ̣ῆ̣ι̣τῆι πό̣λ̣ειπόλει λόγον προσή[κ]ειπροσήκει
26 παρὰ πρεσβευτοῦ λαβ[ε]ῖ̣ν̣λαβεῖν . S-8 πρῶτον μὲν τοίνυν
27 ὧν ἀπήγγειλε̣νἀπήγγειλεν , δεύ̣[τ]ερονδεύτερον δὲ ὧν ἔπ̣εισενἔπεισεν , τ̣ρί̣τ̣ον̣τρίτον
28 δ̣ὲ̣δὲ ὧ̣[ν]ὧν [π]ρ̣ο̣σ̣ε̣τ̣ά̣ξατεπροσετάξατε αὐτῶ̣ιαὐτῶι , μετ̣ὰμετὰ ταῦτα τῶ̣ντῶν χρόνων ,
29 [ἐφ’]ἐφ’ [ἅ]π̣ασιἅπασι δὲ τ̣ο̣ύτοις̣τούτοις , ε̣ἰ̣εἰ ἀ̣δωροδοκήτωςἀδωροδοκήτως [ἢ] μ̣ὴ̣μὴ
29-30 π̣[άν]∤[τα]πάν∤τα
30 [ταῦ]τ̣αταῦτα πέπ̣ρ̣α̣κτα̣ι̣πέπρακται . S-9 τ̣ί̣τί δ̣ήποτεδήποτε τούτων ; S-10 ἑκαστο|gap:1|
31 |gap:1||gap:4||gap:1|οτι ἐκ μὲν τῶν ἀπαγγελιῶν τ̣ὸ̣τὸ β̣[ο]υλε[υ]βουλευ
32 |gap:1||gap:4| [περ]ὶ̣περὶ τῶν πραγμά̣τ̣ω[ν]πραγμάτων [ὀρθῶ]ς̣ὀρθῶς ὑμῖ̣νὑμῖν ἐ̣στί[ν]ἐστίν [·]·
33 S-11 |gap:1||gap:2| [μ]ὲ̣ν̣μὲν οὖ̣νοὖν ὦσιν ἀλη[θ]εῖ̣[ς]ἀληθεῖς [,], [τὰ]τὰ [δέο]νταδέοντα ἔγνωτε̣ἔγνωτε ,
34 |gap:2-3| [δ]ὲδὲ μὴ τοιαῦτα̣ιτοιαῦται , τὰ ἐν[αντία]ἐναντία [.]. S-12 [τ]ὰςτὰς δὲ
34-35 συμβ̣[ουλί]∤[ας]συμβουλί∤ας
35 [πι]σ̣το̣τ̣έραςπιστοτέρας ὑπολαμβ[άνετε]ὑπολαμβάνετε [εἶν]α̣ιεἶναι τὰς τῶν
35-36 [πρέσ]∤[βε]ω̣νπρέσ∤βεων
36 · S-13 ὡς γὰρ εἰδότω[ν]εἰδότων [περὶ]περὶ [ὧν]ὧν [ἐ]πέμφθη̣σ̣[αν]ἐπέμφθησαν
37 |gap:2-3||gap:2|ς ἀκούετε · S-14 οὐδὲ[ν]οὐδὲν [οὖν]οὖν [ἐξελέγχεσ]θαιἐξελέγχεσθαι δικαιο|gap:1|
38 [ἐστ]ι̣ν̣ἐστιν πρεσβευτὴς [φαῦλον]φαῦλον ο̣ὐ̣[δ’]οὐδ’ ἀσύμφορο̣νἀσύμφορον ὑμ̣ῖ̣[ν]ὑμῖν
39 σ̣υμβεβουλευκώςσυμβεβουλευκώς . S-15 κ[αὶ]καὶ [μὴ]νμὴν περὶ ὧν γε
39-40 προσετ̣ά̣ξ̣α̣∤τεπροσετάξα∤τε
40 εἰπεῖν π̣ρ̣ᾶ̣ξ̣αιπρᾶξαι καὶ δ̣ια[ρ]ρ̣ήδηνδιαρρήδην ἐψηφίσασθε
41 π̣οιῆ̣σαιποιῆσαι , προσή̣κειπροσήκει διῳκηκέναι . S-16 εἶεν · S-17 τῶν δὲ
42 δὴ χρόνων δ[ι]ὰδιὰ τί ; S-18 ὅτι πολλάκις , ἄνδρες
42-43 Ἀθηναῖ∤ο̣ι̣Ἀθηναῖ∤οι
43 , συμβαίνει πολλῶν π̣ρ̣α̣γμάτωνπραγμάτων καὶ ❨μεγά̣λ̣ω(ν)❩μεγάλων
44 [και]ρὸνκαιρὸν ἐν βραχεῖ χρόνωι γίγνεσθαι , ὃν ἐάν τ̣ι̣ς̣τις
45 [ἑ]κ̣ὼνἑκὼν καθυφῆι τοῖς ἐ̣ναντίοιςἐναντίοις καὶ προδῷ ,
46 οὐδ’ ἂν̣ἂν ὁτιοῦν ποιήσηι πάλιν οἷός τ|g:apostrophe| ἔσται
46-47 σῶ∤σαι
47 . S-19 ἀλλὰ μὴν ὑπέ̣ρ̣ὑπέρ γ̣εγε τοῦ προῖκ’ μή , τὸ μὲν
48 ἐκ τ[ο]ύ̣των̣τούτων λαμβ̣[ά]νε̣ινλαμβάνειν , ἐξ ὧν πόλις
48-49 βλάπτε∤τ̣αι̣βλάπτε∤ται
49 , πά̣ν̣τε̣[ς]πάντες [ε]ὖ̣εὖ οἶδ’ ὅ̣τ̣ι̣ὅτι φήσαιτ’ ἂν δεινὸν εἶναι
50 κ̣[αὶ]καὶ π̣[ο]λλῆς̣πολλῆς ὀ̣ργῆ̣ς̣ὀργῆς ἄξιον · S-20 μέντοι τὸν
51 [νόμον]νόμον [τιθ]ε̣[ὶ]ς̣τιθεὶς ο̣ὐ̣οὐ διώ̣ρ̣[ι]σεδιώρισε τοῦτο , ἀλλ’ ἁπλῶς εἶπε
52 [μηδαμῶ]ς̣μηδαμῶς δ̣ῶ̣ρα̣δῶρα [λαμ]βάνεινλαμβάνειν , ἡγούμενος , ὡς ἐμοὶ
53 |gap:7| ἅπαξ λα[βόν]ταλαβόντα καὶ διαφθαρέντα ὑπὸ
1 |gap:?_lines| |gap:?||gap:2||gap:1||gap:?|
1-2 [μι]∤[σθο]ὺ̣ς̣μι∤σθοὺς
2 [εἰλ]η̣φ̣ό̣τ̣α̣εἰληφότα μ̣ε̣τ̣ὰ̣μετὰ Φ̣[ιλοκράτους]Φιλοκράτους [,],
2-3 [καταψηφί]∤[σασ]θεκαταψηφί∤σασθε
3 α̣[ὐτο]ῦαὐτοῦ κ̣αὶ̣καὶ [δ]ί̣κην̣δίκην ἀ̣[ξίαν]ἀξίαν [τῶν]τῶν [ἀδι]κ̣[ημάτων]ἀδικημάτων
4 [λάβ]ετε̣λάβετε · S-21 ἂ̣ν̣ἂν δὲ μὴ ἐπι[δ]ε[ί]ξ[ω]ἐπιδείξω τ̣α̣ῦ̣τ̣α̣ταῦτα , [ἢ] [μ]ὴμὴ πάντ̣[α]πάντα [,],
5 [ἐμὲ]ἐμὲ μ̣ὲνμὲν [φ]αῦ̣λονφαῦλον ἡ̣γεῖσθ̣[ε]ἡγεῖσθε τ[ο]ῦ̣τ̣[ο]ντοῦτον δὲ α̣φ̣|gap:1|αφ|gap:1| . S-22 π̣ο̣λ̣λ̣ὰ̣πολλὰ δ̣ὲ̣δὲ
6 [καὶ]καὶ [δειν]ὰ̣δεινὰ κ̣α̣τ̣ηγορεῖν̣κατηγορεῖν ἔ̣χ̣ω̣ν̣ἔχων [ἔ]τ̣ιἔτι πρὸς τ̣|gap:2||gap:5||gap:?|τ|gap:2||gap:5||gap:?|
7 [ὦ] ἄ̣ν̣[δρες]ἄνδρες Ἀ[θ]ηναῖ̣οιἈθηναῖοι , |gap:8-9| οὐκ ἔσθ|g:apostrophe| ὅ̣σ̣τ̣ι̣ς̣ὅστις
8 |gap:2| ἂ̣ν̣ἂν ε̣ἰ̣κότωςεἰκότως ∼μεισήσ̣ε̣ιεν∽μισήσειεν αὐτόν , βούλ[ο]μ̣αιβούλομαι π̣ρ̣ὸ̣πρὸ
9 πάντων ὧν μέλλω λέγειν μ̣νημονεύονταςμνημονεύοντας ὑμ|gap:1||gap:1|
10 εὖ ο̣ἶ[δ’]οἶδ’ [ὅ]τ̣ι̣ὅτι τ̣ο̣ὺςτοὺς πολλοὺς ὑπομνε̣ῦ̣σ̣α̣ι̣ὑπομνεῦσαι , τίν̣[α]τίνα
11 τάξι̣ντάξιν π̣ρ̣ῶτονπρῶτον ἔταξεν̣ἔταξεν Αἰ[σ]χ̣ί̣νηςΑἰσχίνης ἐν τῆι̣τῆι π̣ολ̣ιτ̣ε̣ί̣αιπολιτείαι
12 τὸ̣τὸ π̣ρ̣ῶτ̣ο̣ν̣πρῶτον , καὶ τίνας λόγους κ̣α̣τὰκατὰ τοῦ [Φιλίπ]πουΦιλίππου
12-13 δ̣η̣∤μ̣[ηγο]ρ̣ε̣ῖ̣ν̣δη∤μηγορεῖν
13 ὤιετο δεῖν , ⋰ἵ⋱ν’ἵν’ εἰδ̣ῆ̣[θ’]εἰδῆθ’ [ὅτι]ὅτι [τοῖς]τοῖς [ὑφ’]ὑφ’ [ἑα]υ̣τοῦἑαυτοῦ
14 [πεπρ]α̣[γ]μ̣ένοιςπεπραγμένοις καὶ δεδημηγ̣[ορημένοις]δεδημηγορημένοις |gap:3_precision=low||gap:3|
15 |gap:4_precision=low||gap:2| ἐξελεγχθήσεται δῶ̣[ρ’]δῶρ’ [ἔχων]ἔχων [.]. S-23 [ἔστι]ἔστι [τοί]ν̣υ̣ν̣τοίνυν
16 [οὗτο]ς̣οὗτος [ὁ] [πρ]ῶτος̣πρῶτος Ἀ̣θηναίωνἈθηναίων α̣[ἰσθόμενος]αἰσθόμενος
16-17 Φ̣ί̣[λ]ιπ∤[πον]Φίλιπ∤πον
17 [,], [ὡ]ς̣ὡς τ̣ό̣τετότε δημηγορῶν ἔφ̣η̣ἔφη , [ἐπιβουλεύον]τ̣α̣ἐπιβουλεύοντα [τοῖ]ς̣τοῖς
18 [Ἕλ]λ̣η̣σ̣ι̣Ἕλλησι κ̣α̣ὶ̣καὶ δ̣ιαφθείραντάδιαφθείραντά [τ]ιναςτινας τῶ̣ντῶν ἐν Ἀ̣[ρ]κ̣αδί̣α̣ι̣Ἀρκαδίαι
19 προε̣σ̣τηκότωνπροεστηκότων , καὶ ἔχων ⋰Ἴ⋱σχανδρο̣νἼσχανδρον τὸν
19-20 Ν̣εοπτ̣ο∤[λέ]μ̣ουΝεοπτο∤λέμου
20 δ̣[ευ]τ̣[ε]ρ̣αγωνιστήνδευτεραγωνιστήν , προσ⋰ι⋱ὼνπροσιὼν μὲν τῶι δήμ̣ῳ̣δήμῳ ,
21 [πρ]οσ⋰ι̣⋱ὼνπροσιὼν δὲ̣δὲ τῆι βουλῆι , περὶ̣περὶ τούτων , καὶ πε̣ί̣σαςπείσας ὑμ̣ᾶ̣ςὑμᾶς
22 π̣ανταχο̣ῖ̣πανταχοῖ πρέσβεις περιπ̣έμψαιπεριπέμψαι τοὺς
22-23 συνάξον∤τ̣αςσυνάξον∤τας
23 δεῦρο τ[ο]ὺςτοὺς βο[υλ]ευσομένουςβουλευσομένους περὶ τοῦ π̣ρὸςπρὸς
23-24 Φί∤λ̣ι̣π̣π[ο]ν̣Φί∤λιππον
24 π̣ο̣λέμουπολέμου , κ̣α̣ὶ̣καὶ ἀ̣π̣α̣γ̣γελ̣ῶνἀπαγγελῶν μετὰ ταῦ̣ταταῦτα
25 ἥκ̣[ω]ν̣ἥκων ἐξ Ἀρκαδία̣[ς]Ἀρκαδίας τοὺς καλοὺς ἐκείνους καὶ
26 μ̣α̣κ̣ρ̣ο̣ὺςμακροὺς λ[ό]γουςλόγους , οὓ[ς]οὓς ἐν το̣ῖ̣ςτοῖς μυρίοις ἐν Μεγάληι
27 π̣[ό]λ̣ε̣ι̣πόλει πρ[ὸ]ς̣πρὸς Ἱερώνυμον τ̣ὸντὸν ὑπὲρ Φιλίππου
28 λ̣έ[γο]ν̣ταλέγοντα ὑπὲρ ὑμῶν ἔ[φ]η̣ἔφη δεδημ̣ηγορηκέ̣ν̣α̣ι̣δεδημηγορηκέναι ,
29 κ̣α̣[ὶ]καὶ δ̣[ι]ε̣ξι̣ὼνδιεξιὼν ἡλίκα τὴ̣ν̣τὴν Ἑλ̣λ̣ά̣δα̣Ἑλλάδα πᾶσαν , ο̣[ὐχὶ]οὐχὶ [τὰς]τὰς
30 ⋰ἰ̣⋱δ̣ί̣[ας]ἰδίας μ̣ό̣ν̣ονμόνον ἀδικοῦσι πατρ[ί]δαςπατρίδας ο̣ἱοἱ
30-31 δωρο[δοκοῦν]∤τ̣ε̣ς̣δωροδοκοῦν∤τες
31 [κ]α̣ὶ̣καὶ χρήματα λαμβάνοντ[ες]λαμβάνοντες παρὰ Φιλ̣[ίππου]Φιλίππου [.].
31-32 S-24 [ἐ]∤[πεὶ]ἐ∤πεὶ
32 δ̣ὴ̣δὴ τ̣ο[ί]νυντοίνυν ⁽τα̣υ̣⁾ταῦτα πολ[ι]τευομένο̣υπολιτευομένου τού[του]τούτου [τότε]τότε
33 [καὶ]καὶ τ̣[ο]ῦ̣τοτοῦτο τ̣ὸ̣τὸ δ[εῖγμα]δεῖγμα [ἐ]ξε̣νηνοχότα̣ςἐξενηνοχότας π̣ε̣[ρὶ]περὶ [αὑτοῦ]αὑτοῦ [,], [τοὺς]τοὺς
34 [περὶ]περὶ [τῆς]τῆς [εἰ]ρ̣ή̣ν̣[ης]εἰρήνης |gap:6_precision=low|η|gap:1| πέμπει̣νπέμπειν ὡς Φί[λιππον]Φίλιππον
35 [ἐπείσ]θητεἐπείσθητε ὑ̣[π’]ὑπ’ [Ἀριστο]δήμουἈριστοδήμου καὶ Νε̣οπτολ[έμου]Νεοπτολέμου
36 [καὶ]καὶ Κ̣τ̣ησιφ[ῶντος]Κτησιφῶντος [καὶ]καὶ τῶν ἄλλων τῶν̣τῶν ἐκ̣[εῖθεν]ἐκεῖθεν
37 [ἀπ]αγ[γ]ε̣λ̣λ̣[όντων]ἀπαγγελλόντων [οὐδ’]οὐδ’ [ὁτι]οῦνὁτιοῦν ὑγιές , γ̣[ί]νε̣[ται]γίνεται
38 τῶν π[ρέ]σβ[ε]ωνπρέσβεων τ̣ο̣[ύτων]τούτων [εἷς]εἷς καὶ ο̣ὗ̣τοςοὗτος , 〚οὐχ〛οὐχ 〚ὡς〛ὡς
39 οὐχ ὡς τῶν ἀποδω[σομέν]ωνἀποδωσομένων τὰ ὑμέτερα ,
39-40 ο̣[ὐ]∤δ’οὐ∤δ’
40 [ὡς]ὡς τῶν πεπιστε[υκότων]πεπιστευκότων [τ]ῷ̣τῷ Φιλίππωι , ἀλλ’ ὡς
41 τῶν φυλαξόντων τ̣ο̣ὺ̣ςτοὺς ἄ̣λλουςἄλλους · S-25 διὰ γὰρ τοὺς
41-42 προ∤ε[ι]ρ̣η̣μ̣έ̣νουςπρο∤ειρημένους
42 λόγους κα̣ὶκαὶ τὴν πρὸ̣ςπρὸς τὸν Φ̣ίλιππονΦίλιππον
42-43 ἀ∤πέχ̣[θ]ε̣ι̣ανἀ∤πέχθειαν
43 ταύτην εἰκότως πάντες περὶ
43-44 αὐ̣∤το̣ῦ̣αὐ∤τοῦ
44 εἴχ̣[ε]τ̣εεἴχετε τὴν δό̣ξα[ν]δόξαν . S-26 προσελθὼν τοίνυν
44-45 ἐ∤μοὶ
45 με̣[τ]ὰμετὰ ταῦτα συνετάττετο κοινῆι
45-46 πρεσβ̣ε̣ύ̣∤ε[ι]νπρεσβεύ∤ειν
46 , καὶ̣καὶ ὅπως τὸν μιαρὸν [κ]α̣ὶκαὶ κοινῆι φυλάξομεν̣φυλάξομεν
47 ἀμφότεροι , τὸν Φιλοκράτην , πολλὰ
47-48 παρεκελ̣εύ∤σ̣α̣τ̣ο̣παρεκελεύ∤σατο
48 . S-27 καὶ μέ̣χριμέχρι τοῦ δεῦρ’ ἐπανελθεῖν ἀπὸ τῆς
49 π̣ρ̣ώτη[ς]πρώτης πρεσβείας ἐμὲ γοῦν , [ἄ]ν̣δ̣ρεςἄνδρες Ἀθηνα̣ῖ̣οιἈθηναῖοι ,
50 δι̣εφθ[αρ]μένοςδιεφθαρμένος καὶ πεπρακ[ὼ]ς̣πεπρακὼς ἑαυτὸν ἐλάνθα
51 ν̣ε̣ν̣νεν . S-28 χωρὶς γὰρ τῶν ἄλλων ὧ̣ν̣ὧν , εἰρήκε[ι]εἰρήκει
51-52 πρ̣[ό]∤τερονπρό∤τερον
52 , ἀ̣ναστὰςἀναστὰς τῆι προτέραι τῆι ❨προτέρα̣[(ι)]❩προτέραι [τῶν]τῶν
53 ἐκκλ[η]σιῶνἐκκλησιῶν ἐν ἧι περὶ τῆς εἰ[ρ]ή̣νης̣εἰρήνης ἐβο̣[υλεύ]ἐβουλεύ
1 λη̣θ̣ε̣ς̣ληθες ἰ̣σ̣χ̣[υρόν]ἰσχυρόν [,], [καὶ]καὶ [τοὐναντίον]τοὐναντίον [ἀσθενὲς]ἀσθενὲς [τὸ]τὸ
1-2 [συν]∤ε̣[ιδ]έ̣ναισυν∤ειδέναι
2 π[επρακόσιν]πεπρακόσιν [αὑτοῖς]αὑτοῖς [τὰ]τὰ [πράγματα]πράγματα [.]. S-29 [τοῦτο]τοῦτο
3 π̣αραιρε̣[ῖται]παραιρεῖται [τὴν]τὴν [θρασύτητα]θρασύτητα [τὴν]τὴν [τούτων]τούτων [,], τ̣ο̣ῦ̣τ̣’τοῦτ’ ἀ̣π̣ο̣σ̣[τρέφει]ἀποστρέφει
4 [τ]ὴ̣ντὴν γλῶττα̣[ν]γλῶτταν [,], [ἐμφράττει]ἐμφράττει [τὸ]τὸ [στόμα]στόμα [,], ἄγ[χ]ειἄγχει , σιωπᾶν ποιεῖ .
5 S-30 [τὸ]τὸ τ̣ο̣ί̣ν̣[υν]τοίνυν [τελευταῖον]τελευταῖον [ἴστε]ἴστε [δήπου]δήπου [πρώ]η̣ν̣πρώην ἐν Πειραεῖ , ὅτε
5-6 αὐ∤[τὸν]αὐ∤τὸν
6 [οὐκ]οὐκ [εἰᾶτε]εἰᾶτε [πρεσβεύειν]πρεσβεύειν [,], [βοῶν]τ̣α̣βοῶντα ὡ̣ς̣ὡς [εἰσαγγ]ε̣λ̣εῖεἰσαγγελεῖ με καὶ̣καὶ
7 [γράψεται]γράψεται [καὶ]καὶ [ἰοὺ]ἰοὺ [ἰού]ἰού [.]. S-31 [καίτοι]καίτοι [ταῦτα]ταῦτα [μ]ένμέν ἐστιν μ̣[α]κρῶνμακρῶν καὶ
8 [πολλῶν]πολλῶν [ἀγώνων]ἀγώνων [καὶ]καὶ [λόγων]λόγων [ἀρχή]ἀρχή [,], ἐκεῖνα δε ἁπ̣λᾶἁπλᾶ κα̣[ὶ]καὶ
9 [δύο|num:2|]δύο|num:2| [ἢ] [τρία|num:3|]τρία|num:3| [ἴσως]ἴσως [ῥήματα]ῥήματα [,], [ἃ] κ[ἂν]κἂν [ἐ]χ̣θὲςἐχθὲς ἐωνη[μ]ένοςἐωνημένος
9-10 ἄν[θρω]∤[πος]ἄνθρω∤πος
10 [εἰπεῖν]εἰπεῖν [ἠδυνήθη]ἠδυνήθη [,], [ἄνδρες]ἄνδρες [Ἀθ]η̣ν̣αῖο̣ι̣Ἀθηναῖοι , τ̣[ουτ]ὶτουτὶ τὸ
10-11 π[ρᾶγ]∤[μα]πρᾶγ∤μα
11 [πάνδεινόν]πάνδεινόν [ἐστι]ἐστι [·]· S-32 [οὑ]τ̣ο̣[σὶ]οὑτοσὶ [κα]τ̣η̣γ̣ορεῖκατηγορεῖ ταῦτα ἐμοῦ ὧν̣ὧν
12 [αὐτὸς]αὐτὸς [κοινωνὸς]κοινωνὸς [γέγονε]γέγονε [,], [κ]α̣ὶ̣καὶ χ̣ρ̣ή̣μ̣αταχρήματα εἰληφέναι φη̣[σὶν]φησὶν
13 [ἐμέ]ἐμέ [,], [αὐτὸς]αὐτὸς |gap:5_precision=low| [το]ύ̣τ̣[ων]τούτων ⸢ως⸣μὲν̣ωςμὲν τ[ο]ίνυντοίνυν οὐδὲν εἶπ[εν]εἶπεν
14 [οὐδὲ]οὐδὲ [ἐφθέγξατο]ἐφθέγξατο [,], [οὐδὲ]οὐδὲ [ἤκουσεν]ἤκουσεν [ὑ]μ̣ῶ̣νὑμῶν οὐδείς , ἄλλα δὲ
14-15 ἠπε̣[ί]∤[λει]ἠπεί∤λει
15 [.]. S-33 [διὰ]διὰ [τί]τί [;]; S-34 [ὅτι]ὅτι [ταῦτα]ταῦτα [μὲν]μὲν [αὑτῷ]αὑτῷ [σ]υ̣ν̣ῄ̣δ̣ε̣ι̣συνῄδει πεπραγμ̣[ένα]πεπραγμένα [,], [καὶ]καὶ
16 [δοῦλος]δοῦλος [ἦν]ἦν [τῶν]τῶν [ῥημά]τ̣ων̣ῥημάτων τ̣ο̣ύ̣τ̣ων̣τούτων . S-35 οὔκουν̣οὔκουν π̣ρ̣[οσῄει]προσῄει [πρὸς]πρὸς
17 [ταῦτα]ταῦτα [ἡ] [διάνοια]διάνοια [,], [ἀλλὰ]ἀλλὰ ἀ̣ν̣[ε]δ̣ύετοἀνεδύετο · S-36 ἐπελ̣α̣μ[βάνετο]ἐπελαμβάνετο [γὰρ]γὰρ
17-18 [αὐ]∤[τῆς]αὐ∤τῆς
18 [τὸ]τὸ [συνει]δ̣[έναι]συνειδέναι [.]. S-37 [λοιδορεῖσθα]ι̣λοιδορεῖσθαι δε|gap:1|αλλ |gap:2| ο̣ὐ̣δ̣[ὲν]οὐδὲν
19 [ἐκώλυεν]ἐκώλυεν [αὐτὸ]ναὐτὸν οὐδ[ὲ]οὐδὲ [βλασφημ]ε̣[ῖ]νβλασφημεῖν . S-38 τοίνυν μέγιστ̣[ον]μέγιστον
20 [ἁπάντων]ἁπάντων [,], [κα]ὶ̣καὶ οὐ̣οὐ λόγ̣[ος]λόγος [ἀ]λ̣λ̣’ἀλλ’ [ἔργον]ἔργον [·]· S-39 β̣ουλομέ̣ν[ο]υβουλομένου γὰρ ἐμ̣[οῦ]ἐμοῦ
21 [τὰ]τὰ [δίκαια]δίκαια [,], ὥ̣σ̣π̣ε̣ρ̣ὥσπερ ἐπ̣ρ̣έ̣σ̣[βευσα]ἐπρέσβευσα [δίς]δίς [,], [οὕτω]οὕτω καὶ λόγον ὑμῖ[ν]ὑμῖν
21-22 [δοῦ]∤[ναι]δοῦ∤ναι
22 [δίς]δίς [,], προ̣σελθ[ὼν]προσελθὼν [Αἰσχίνης]Αἰσχίνης [οὑτοσὶ]οὑτοσὶ τοῖς λογιστα[ῖς]λογισταῖς [ἔχων]ἔχων
23 [μά]ρ̣τ̣[υρ]αςμάρτυρας πολλ̣[οὺς]πολλοὺς [ἀπηγόρευε]ἀπηγόρευε [μ]ὴ̣μὴ κα̣λεῖν̣καλεῖν ἔμὲ εἰ[ς]εἰς [τὸ]τὸ
24 [δι]κ̣α̣στ̣ή̣ρ̣ιονδικαστήριον . S-40 τί οὖν ἦν̣ἦν [τοῦτο]τοῦτο [;]; S-41 [τῆς]τῆς [προτέρας]προτέρας [ἐκείνης]ἐκείνης
25 [πρε]σβείας̣πρεσβείας , ἧς οὐδεὶς κ̣[ατηγόρει]κατηγόρει [,], [δοὺς]δοὺς λ̣ό̣γ̣[ον]λόγον [οὐκέτι]οὐκέτι
25-26 [ἐβού]∤[λε]τοἐβού∤λετο
26 αὖθ̣ιςαὖθις εἰσ̣⋰ι⋱έναιεἰσιέναι πε̣[ρὶ]περὶ [ταύτης]ταύτης [ἧς]ἧς ν̣ῦ̣[ν]νῦν [εἰ]σ̣έ̣ρ̣χ̣[εται]εἰσέρχεται [,],
27 [ἐν]ἐν [ᾗ] πάντ̣α̣πάντα τὰ ἀδικήμα[τα]ἀδικήματα [ἐνῆ]νἐνῆν · S-42 [ἐκ]ἐκ δ̣ὲδὲ τοῦ̣τοῦ δὶς ἔ[μ’]ἔμ’
27-28 [εἰσ]∤[ελθεῖ]ν̣εἰσ∤ελθεῖν
28 ἀνάγκη περιέσ̣[τατο]περιέστατο [κ]α̣ὶ̣καὶ τ̣ο̣ύ̣τ̣ωιτούτωι πάλ̣ιν̣πάλιν
28-29 [εἰσιέ]∤[ναι]εἰσιέ∤ναι
29 [·]· S-43 [διὰ]διὰ ταῦτα οὐκ εἴα με κ̣[αλ]ε̣[ῖν]καλεῖν [.]. S-44 κ̣α̣ί̣τ̣ο̣ι̣καίτοι τοῦτο τὸ [ἔργον]ἔργον [,],
30 [ὦ] [ἄν]δρεςἄνδρες Ἀθηναῖοι , ἀμφ[ό]τε̣[ρα]ἀμφότερα [ὑμῖ]ν̣ὑμῖν ἐ̣πιδείκ[νυσιν]ἐπιδείκνυσιν
30-31 [σα]∤[φῶς]σα∤φῶς
31 [,], [καὶ]καὶ κατεγνωκότα ἑα̣[υτ]ο̣ῦ̣ἑαυτοῦ τοῦ̣τ̣ο̣ν̣τοῦτον ὥσ̣τεὥστε μ[ηδενὶ]μηδενὶ [νῦν]νῦν
32 [ὑμῶν]ὑμῶν εὐσεβῶς ἔχειν̣ἔχειν [ἀ]π̣οψηφ̣ί̣σ̣ασθαιἀποψηφίσασθαι αὐτ̣[οῦ]αὐτοῦ [,], [καὶ]καὶ
33 [μηδὲν]μηδὲν ∼ἀλεθὲς∽ἀληθές ἐροῦντ[α]ἐροῦντα [περὶ]περὶ [ἐμοῦ]ἐμοῦ [·]· S-45 [εἰ]εἰ [γ]ὰ̣ρ̣γὰρ ε̣ἶ̣χεεἶχε , τ̣[ότε]τότε [ἂν]ἂν
34 [καὶ]καὶ [λέγων]λέγων [κ]α̣ὶκαὶ κατηγορῶν̣κατηγορῶν [ἐ]ξ̣[ητά]ζ̣ε̣τοἐξητάζετο , ο̣ὐ̣οὐ μὰ Δ̣ί̣[α]Δία [οὐκ]οὐκ
34-35 [ἀπη]∤[γόρε]υ̣ε̣ἀπη∤γόρευε
35 καλεῖν . S-46 ὡς τοίν̣υ[ν]τοίνυν [ταῦ]τα̣ταῦτα ἀ̣λ̣η̣[θῆ]ἀληθῆ [λέγω]λέγω [,], [κάλει]κάλει
36 [μ]οιμοι [τ]ούτωντούτων τοὺς μάρ̣[τ]υ̣ρας̣μάρτυρας . S-47 [vac]vac [.ca|gap:?|].ca|gap:?|
37 S-48 [ἀ]λλὰἀλλὰ μὴν ἐά̣ν̣ἐάν [γέ]γέ [τι]τι [ἔξω]ἔξω [τῆς]τῆς [πρεσβεία]ς̣πρεσβείας βλ̣α[σ]φ̣η[μῆι]βλασφημῆι
38 [π]ε̣ρ̣ὶπερὶ ἐ̣[μ]ο̣[ῦ]ἐμοῦ [,], [κατὰ]κατὰ [πολλὰ]πολλὰ [οὐκ]οὐκ [ἂν]ἂν [εἰκ]ό̣τ̣ω̣ςεἰκότως ἀκούοιτε
38-39 α[ὐ]∤[τ]ο̣ῦ̣αὐ∤τοῦ
39 . S-49 [οὐ]οὐ [γὰρ]γὰρ [ἐγὼ]ἐγὼ [κρίνομαι]κρίνομαι [τήμερον]τήμερον [,], ο̣ὐ̣δ̣’οὐδ’ ἐ̣γχεῖ̣ἐγχεῖ μετὰ̣μετὰ
39-40 [ταῦ]∤ταταῦ∤τα
40 ὕ[δωρ]ὕδωρ [οὐδεὶς]οὐδεὶς [ἐμοί]ἐμοί [.]. S-50 [τί]τί [οὖν]οὖν [ἐστι]ἐστι [τ]α̣ῦ̣ταταῦτα πλὴν δικαίων̣δικαίων
41 λόγων̣λόγων [ἀπορία]ἀπορία [;]; S-51 [τίς]τίς [γὰρ]γὰρ [ἂν]ἂν [κατηγο]ρ̣ε̣ῖ̣ν̣κατηγορεῖν ἕλοιτο
41-42 κρινόμε∤νος
42 , ἔχ̣[ων]ἔχων [ὅ] [τι]τι [ἀπολογήσεται]ἀπολογήσεται [;]; S-52 [ἔτι]ἔτι τ̣ο̣[ί]ν̣υ̣ν̣τοίνυν κἀκεῖνο
42-43 σ̣κ̣ο∤πεῖτ[ε]σκο∤πεῖτε
43 [,], [ἄνδρες]ἄνδρες [δικασταί]δικασταί [.]. S-53 [εἰ]εἰ [ἐκρ]ι̣ν̣ό̣μ̣η̣[ν]ἐκρινόμην μ̣[ὲ]νμὲν ἐ̣γ̣ώἐγώ ,
43-44 κα̣τ̣η̣∤γ[ό]ρ̣ε[ι]κατη∤γόρει
44 δὲ Αἰ̣σχ[ίνης]Αἰσχίνης [οὑτοσί]οὑτοσί [,], [Φίλι]πποςΦίλιππος δ’ ἦ̣νἦν κρίνων̣κρίνων ,
45 εἶτ|g:apostrophe| ἐγὼ μηδὲν [ἔ]χ[ων]ἔχων [εἰπεῖν]εἰπεῖν [ὡς]ὡς [οὐκ]οὐκ [ἀ]δικῶἀδικῶ κακῶς
46 ἔλεγον το̣υτον⋰ὶ⋱τουτονὶ κ̣[αὶ]καὶ [προπηλακίζειν]προπηλακίζειν ἐ̣πεχείρου̣ν̣ἐπεχείρουν ,
47 ο̣ὐκοὐκ ἂν̣ἂν οἴεσθε κ[αὶ]καὶ [κατ’]κατ’ [αὐτὸ]αὐτὸ [τοῦτο]τοῦτο [ἀγανα]κ̣τῆ[σαι]ἀγανακτῆσαι τ̣ὸ[ν]τὸν
48 Φίλιππ[ο]νΦίλιππον , εἰ πα[ρὰ]παρὰ [ἐκείνωι]ἐκείνωι [τοὺς]τοὺς [ἐ]κ̣ε̣ί̣ν̣ο̣υ̣ἐκείνου [τις]τις
48-49 [εὐεργέ]∤τ̣α̣ς̣εὐεργέ∤τας
49 ε̣ἰεἰ κακῶς λ̣έ̣γε̣ιλέγει ; S-54 μ̣[ὴ]μὴ [τοίνυν]τοίνυν [ὑμεῖς]ὑμεῖς [χείρους]χείρους
49-50 [γέ]∤νησθεγέ∤νησθε
50 Φιλίππου , ἀλλ̣’ἀλλ’ ὑπ[ὲρ]ὑπὲρ [ὧν]ὧν [ἀγωνίζεται]ἀγωνίζεται [,], [περὶ]περὶ
50-51a [τού]∤τ̣ωντού∤των
51a ἀναγκ̣ά̣ζετεἀναγκάζετε ἀπολ[ο]γ̣[εῖσθαι]ἀπολογεῖσθαι [.]. S-55 [λέγε]λέγε [τὴν]τὴν [μαρτυρίαν]μαρτυρίαν [.].
51b S-56 |g:diple-obelismene| |gap:?|
52 ο̣ὐκοῦνοὐκοῦν ἐγ̣ὼἐγὼ μέν , ἐκ τ[ο]ῦ̣τοῦ μ̣[ηδὲν]μηδὲν [ἐμαυτῷ]ἐμαυτῷ [συνειδέναι]συνειδέναι [,],
53 κ̣α̣ὶκαὶ λ̣[ό]γον̣λόγον δ̣ι̣δ[όν]α̣ιδιδόναι καὶ π̣ά̣ν̣τ̣[α]πάντα [τὰ]τὰ [ἐκ]ἐκ [τῶν]τῶν [νόμων]νόμων
53-54 [ὑπέ]∤χ̣ε̣ι̣ν̣ὑπέ∤χειν
54 ∼ω̣ιμο̣ση̣ν̣∽ὤμωσεν , [ο]ὗ̣τοςοὗτος δ[ὲ]δὲ τ̣ἀ̣[ναντία]τἀναντία [.]. S-57 [πῶς]πῶς [οὖν]οὖν [ταὔτα]ταὔτα
54-55 [ἐ]∤μοὶἐ∤μοὶ
55 κα̣ὶ̣καὶ τ̣ούτωιτούτωι πέ[π]ρακ[ται]πέπρακται [;]; S-58 [ἢ] [πῶς]πῶς [ἔνεστι]ἔνεστι [τούτωι]τούτωι
55-56 [ταῦ]∤ταταῦ∤τα
56 πρὸς ὑμᾶς λέγειν , μη̣[δὲ]μηδὲ [ᾐτίαται]ᾐτίαται [πρότερον]πρότερον [πώποτε]πώποτε [;]; S-59 [οὐδαμῶς]οὐδαμῶς
57 δήπου . S-60 ἀλλ’ ὅμως ἐρεῖ , κ[αὶ]καὶ [νὴ]νὴ [Δία]Δία [εἰκότως]εἰκότως [γε]γε [.]. S-61 [ἴστε]ἴστε [γὰρ]γὰρ
57-58 [δ]ή∤πουδή∤που
58 τοῦθ ,|g:apostrophe| ὅτι ἀφ’ οὗ γ̣εγ̣ό̣[νασιν]γεγόνασιν [ἄνθρωποι]ἄνθρωποι [καὶ]καὶ [κρίσ]ειςκρίσεις
58-59 γ̣ί∤γνονταιγί∤γνονται
59 , οὐδεὶς πώποτε [ὁμολογῶν]ὁμολογῶν [ἀδικεῖν]ἀδικεῖν [ἑ]ά̣λ̣ω̣ἑάλω , ἀ̣λ̣λ̣ὰ̣ἀλλὰ
60 ἀναισχυ̣ν̣τοῦσινἀναισχυντοῦσιν , ἀρνοῦ[νται]ἀρνοῦνται [,], [ψεύδονται]ψεύδονται [,], [πρ]ο̣φ̣ά̣σ̣ε̣ι̣ς̣προφάσεις
60-61 [π]λ̣ά̣τ̣∤τονταιπλάτ∤τονται
61 , πά[ντ]α̣πάντα ποιοῦσιν ὑπ̣[ὲρ]ὑπὲρ [τοῦ]τοῦ [μὴ]μὴ [δοῦναι]δοῦναι [δ]ί̣κ̣η̣[ν]δίκην [.]. S-62 ἐ̣φ̣’ἐφ’ ὧν
62 [ο]ὐ̣δ̣ε̣νὸςοὐδενὸς δεῖ τήμερο̣ν̣τήμερον ⋰ὑ⋱μᾶ̣[ς]ὑμᾶς π̣[αρακρουσθῆναι]παρακρουσθῆναι [,], ἀ̣λλ’ἀλλ’ ἀφ̣’ἀφ’ ὧ̣ν̣ὧν
1 [ἴστ]εἴστε αὐτοὶ τὰ π[ρ]άγματαπράγματα κ̣[ρῖναι]κρῖναι [,], [μὴ]μὴ [τοῖς]τοῖς [ἐμοῖ]ςἐμοῖς λ[ό]γοιςλόγοις
1-2 μ[η]∤[δὲ]μη∤δὲ
2 [τ]ο̣[ῖ]ς̣τοῖς τούτ[ο]υτούτου πρ̣[οσ]έ̣χε̣ι̣ν̣προσέχειν , [μηδέ]μηδέ [γε]γε [τοῖς]τοῖς [μά]ρ̣τ̣υσινμάρτυσιν , οὓς
3 [οὗτ]ο̣ςοὗτος ἑτ[οί]μουςἑτοίμους ἕξει μα̣ρ̣τ̣υ̣[ρεῖν]μαρτυρεῖν [ὁτιοῦ]ν̣ὁτιοῦν , Φ[ι]λίππω̣[ι]Φιλίππωι
4 χορηγῶι χρώμενος · S-63 ὄ̣ψ̣ε̣σ̣[θε]ὄψεσθε [δὲ]δὲ [ὡς]ὡς [ἑτο]ί̣μ̣ωςἑτοίμως ❨αὐτῶ[(ι)]❩αὐτῶι
5 μαρτυ̣ρήσουσινμαρτυρήσουσιν · S-64 μ̣η̣δ̣έ̣μηδέ γ̣ε̣γε [εἰ]εἰ [καλὸν]καλὸν [καὶ]καὶ μ̣έγ̣αμέγα οὗτ[ο]ς̣οὗτος
5-6 φθ[έγ]∤ξεταιφθέγ∤ξεται
6 , μ̣η̣δ̣’μηδ’ ε̣ἰ̣εἰ φα̣ῦλο̣ν̣φαῦλον ἐ̣γ̣ώ̣ἐγώ . S-65 [οὐδὲ]οὐδὲ [γὰρ]γὰρ [ῥητόρων]ῥητόρων [οὐδὲ]οὐδὲ
6-7 [λό]∤γωνλό∤γων
7 |gap:1| [ὑμᾶς]ὑμᾶς κ̣ρίσιν̣κρίσιν τήμ̣ε̣ρ̣ο̣[ν]τήμερον [,], [εἴπερ]εἴπερ [εὖ]εὖ [φρονεῖτε]φρονεῖτε [,],
7-8 [προσή]∤κ̣ε[ι]προσή∤κει
8 π̣οιεῖσθαιποιεῖσθαι , ἀλλ’ ὑπ̣ὲ̣[ρ]ὑπὲρ [πραγμάτων]πραγμάτων [αἰσχρῶς]αἰσχρῶς [καὶ]καὶ
9 δ̣ε̣ι̣ν̣ῶ̣ςδεινῶς ἀ̣π̣ολωλότων̣ἀπολωλότων τ̣ὴ̣[ν]τὴν ὑ̣[πάρχουσαν]ὑπάρχουσαν [αἰσχύνην]αἰσχύνην
10 εἰς τ̣ο̣ὺςτοὺς αἰτίους ἀπώσασ[θαι]ἀπώσασθαι [,], [τὰ]τὰ [πεπραγμένα]πεπραγμένα [,], [ἃ]
10-11 [πάν]∤τες̣πάν∤τες
11 ἐπίστασθε̣ἐπίστασθε , ἐ̣ξετ[άσαντας]ἐξετάσαντας [.]. S-66 [τί]τί [οὖν]οὖν [ἐστι]ἐστι [ταῦθ’]ταῦθ’
12 ὑμεῖς ⋰ἴ⋱στεἴστε κ̣α̣ὶ̣καὶ [οὐ]οὐ π̣αρ̣[ὰ]παρὰ [ἡμῶν]ἡμῶν [ὑμᾶς]ὑμᾶς [ἀκοῦσαι]ἀκοῦσαι [δεῖ]δεῖ [;]; S-67 [εἰ]εἰ
13 μ[ὲ]νμὲν ἅπαντα |gap:1| [ὅ]σαὅσα ὑ̣π̣έ̣σ̣χ̣ο̣[νθ’]ὑπέσχονθ’ [ὑμῖν]ὑμῖν [ἐκ]ἐκ [τῆς]τῆς [εἰρήνης]εἰρήνης
14 γέγονεν , κ̣α̣ὶ̣καὶ τ̣οσαύτ̣η̣ς̣τοσαύτης [ἀνανδρίας]ἀνανδρίας [καὶ]καὶ [κακίας]κακίας
15 [ὑ]μεῖςὑμεῖς ὁμολογησα̣|gap:1|ὁμολογησα|gap:1| [εἶναι]εἶναι [μεστοί]μεστοί [,], [ὥστε]ὥστε [μήτ’]μήτ’ [ἐν]ἐν [τῆι]τῆι
16 [χ]ώ̣ρ̣α̣ι̣χώραι τῶν π̣ο̣λεμί[ων]πολεμίων [ὄντων]ὄντων [μήτε]μήτε [ἐκ]ἐκ [θαλάττης]θαλάττης
17 [πολ]ιορκούμενοιπολιορκούμενοι μή̣[τε]μήτε [ἐν]ἐν [ἄλλῳ]ἄλλῳ [μηδενὶ]μηδενὶ [δεινῷ]δεινῷ [τῆς]τῆς
18 π̣ό̣λ̣εωςπόλεως οὔσης , ἀλλ̣ὰ̣ἀλλὰ κ̣α̣[ὶ]καὶ [σῖτον]σῖτον [εὔωνον]εὔωνον
18-19 [ὠνούμε]∤ν[ο]ι̣ὠνούμε∤νοι
19 κ̣αὶκαὶ τἄλλα οὐδὲν̣οὐδὲν [χ]ε̣ῖ̣[ρον]χεῖρον π̣[ράττοντες]πράττοντες [ἢ] [νῦν]νῦν [,],
19-20 [προ]∤ε[ι]δ[ότ]ε̣ς̣προ∤ειδότες
20 κ̣αὶκαὶ προακ̣[η]κ̣ο̣ό̣[τ]ε̣[ς]προακηκοότες [παρὰ]παρὰ [τούτων]τούτων [καὶ]καὶ
21 [τ]ο̣ὺςτοὺς συμμάχ̣[ο]υ̣ς̣συμμάχους ἀπ[ολουμέ]ν̣[ους]ἀπολουμένους [καὶ]καὶ [Θηβαίους]Θηβαίους
21-22 [ἰσχυ]∤ρ̣οὺςἰσχυ∤ροὺς
22 γενησο[μέ]ν̣[ους]γενησομένους [καὶ]καὶ [τὰ]τὰ [ἐπὶ]ἐπὶ [Θρᾴ]κ̣η̣[ς]Θρᾴκης [Φίλιππον]Φίλιππον
23 [λ]η̣ψ̣ό̣[με]νονληψόμενον κα̣ὶ̣καὶ ἐ̣[ν]ἐν [Εὐβοίᾳ]Εὐβοίᾳ [κατασκε]υ̣α̣σ̣[θη]σ̣[όμενα]κατασκευασθησόμενα
24 [ὁρμητήρι]α̣ὁρμητήρια ἐφ’ ὑμᾶς̣ὑμᾶς [καὶ]καὶ [πάνθ’]πάνθ’ [ἃ] [π]έ̣πρακτ̣αιπέπρακται
24-25 γε[νη]∤[σόμενα]γενη∤σόμενα
25 [,], [εἶτ]αεἶτα τὴν εἰρήν̣[ην]εἰρήνην [ἐποιήσα]σ̣θ̣ε̣ἐποιήσασθε ἀ̣γ̣[α]π̣η̣τ̣[ῶς]ἀγαπητῶς [,],
26 [ἀπο]ψηφί[σ]α̣σ̣θ̣ε̣ἀποψηφίσασθε Αἰ̣σχί̣[νου]Αἰσχίνου [,], [καὶ]καὶ [μὴ]μὴ [πρὸς]πρὸς τ̣ο̣σ̣[ο]ύτοιςτοσούτοις
26-27 α̣[ἰσ]∤[χρ]οῖςαἰσ∤χροῖς
27 καὶ ἐπιορκί̣α̣ν̣ἐπιορκίαν [πρ]ο̣σ̣κτ̣[ήση]σθεπροσκτήσησθε · S-68 οὐ γ̣ὰργὰρ ὑμ[ᾶς]ὑμᾶς
28 [ἀδικεῖ]ἀδικεῖ [,], ἀλ̣λ̣’ἀλλ’ ἐγὼ μαί̣[νο]μ̣αιμαίνομαι καὶ τ̣[ε]τ̣ύ̣φ̣ωμα[ι]τετύφωμαι [νῦν]νῦν
29 [κατ]ηγορῶνκατηγορῶν α[ὐ]τ̣οῦαὐτοῦ . S-69 ε̣ἰεἰ δὲ̣δὲ [πάντα]πάντα [τἀ]ν̣α̣ν̣τ̣ίατἀναντία τ̣[ούτων]τούτων
30 [καὶ]καὶ π̣ο̣λλὰπολλὰ καὶ φιλά[ν]θρωπα̣φιλάνθρωπα ε̣[ἰπόντες]εἰπόντες [,], Φ̣ί̣λ̣ι̣π̣π̣ο̣ν̣Φίλιππον [φιλεῖν]φιλεῖν
31 [τὴν]τὴν π̣όλιν̣πόλιν , Φωκέας σώ̣σ̣[ε]ι̣ν̣σώσειν , Θ̣η̣β̣α̣ί̣ο̣υ̣ς̣Θηβαίους παύ̣σ̣[ειν]παύσειν
32 [τῆς]τῆς [ὕ]β̣ρ̣ε̣ωςὕβρεως , ἔτι πρὸ̣ς̣πρὸς τ̣[ούτοις]τούτοις [μείζο]ν̣’μείζον’ ἢ̣ κ̣α̣[τὰ]κατὰ
32-33 [Ἀμφί]∤[πολιν]Ἀμφί∤πολιν
33 ε̣ὖ̣εὖ ποιήσειν ὑμ̣[ᾶς]ὑμᾶς [Εὔβοιαν]Εὔβοιαν [,], [Ὠρω]π̣ὸ̣ν̣Ὠρωπὸν [ἀποδώσειν]ἀποδώσειν [·]·
34 S-70 [ἐὰν]ἐὰν [τύχη]ι̣τύχηι τ̣ῆςτῆς εἰρή[νης]εἰρήνης [,], [εἰ]εἰ [ταῦ]τ̣α̣ταῦτα ε̣ἰ̣[πόντες]εἰπόντες [καὶ]καὶ
35 [ὑποσχόμενοι]ὑποσχόμενοι [πάντα]πάντα [ἐξηπατ]ή̣κ̣α̣σιἐξηπατήκασι κ[αὶ]καὶ
35-36 [πεφε]∤ν[α]κ̣ί̣κ̣α̣[σι]πεφε∤νακίκασι
36 [καὶ]καὶ [μόνον]μόνον [οὐ]οὐ [τὴν]τὴν [Ἀτ]τ̣ικὴνἈττικὴν ὑ̣μ[ῶν]ὑμῶν
37 περιῄρη[ν]τ̣αι̣περιῄρηνται , [καταψηφίσασ]θ̣ε̣καταψηφίσασθε , κ̣α̣ὶ̣καὶ μ̣ὴ̣μὴ [πρὸς]πρὸς
38 τοῖς ἄλλοι̣ς̣ἄλλοις οἷς [ὕβρισθε]ὕβρισθε [|g:parenthesis|οὐ]|g:parenthesis|οὐ [γὰρ]γὰρ [ἔγωγ’]ἔγωγ’ [οἶδ’]οἶδ’ [ὅ] [τι]τι [χρὴ]χρὴ
38-39 [λέ]∤γεινλέ∤γειν
39 ἄλλο|g:parenthesis| καὶ ὑ̣π̣[ὲρ]ὑπὲρ [ὧν]ὧν [οὗτοι]οὗτοι [δεδωροδοκ]ήκα[σιν]δεδωροδοκήκασιν
40 ὑμεῖς τὴν ἀρὰν̣ἀρὰν [καὶ]καὶ [τὴν]τὴν [ἐπιορκίαν]ἐπιορκίαν [οἴ]κ̣α̣δ̣ε̣οἴκαδε
40-41 ε̣ἰ̣σ̣∤ενέγκησθεεἰσ∤ενέγκησθε
41 . S-71 ἔ[τι]ἔτι [τοίνυν]τοίνυν [κἀκεῖνο]κἀκεῖνο [σκο]π̣ε̣ῖ̣τ̣’σκοπεῖτ’ , ὦ̣
42 ἄν[δ]ρε̣[ς]ἄνδρες δ̣ι̣καστα̣[ί]δικασταί [,], [τίνος]τίνος [εἵνεκα]εἵνεκα [ἐγὼ]ἐγὼ [μηδὲ]νμηδὲν
42-43 ἠδ̣[ι]∤κηκ̣ό̣[τω]ν̣ἠδι∤κηκότων
43 τού̣[των]τούτων [κατηγορεῖν]κατηγορεῖν [ἂ]ν̣ἂν π̣ρ̣ο̣[ε]ι̣λ̣[ό]μ̣η̣νπροειλόμην .
44 S-72 οὐ γὰρ ε̣[ὑρή]σ̣[ετε]εὑρήσετε [.]. S-73 [ἡδὺ]ἡδὺ [πολλοὺς]πολλοὺς [ἐ]χ̣θ̣ρ̣ο̣ὺ̣ς̣ἐχθροὺς ἔχειν ;
44-45 S-74 οὐ∤δέ
45 γ|g:apostrophe| ἀ̣[σφαλές]ἀσφαλές [.]. S-75 [ἀλλὰ]ἀλλὰ [ὑπῆρχ]έ̣ὑπῆρχέ μ̣ο̣ι̣μοι πρὸ̣ς̣πρὸς τοῦτον
46 [ἀ]π̣έ̣χ̣θ[ει]ά̣ἀπέχθειά τ̣[ις]τις [;]; S-76 [οὐδεμία]οὐδεμία [.]. S-77 [τί]τί [οὖν]οὖν [;]; S-78 [ἐ]φ̣ο̣β̣ο̣ῦ̣ἐφοβοῦ π̣ε̣ρὶπερὶ σαυτοῦ ,
47 [καὶ]καὶ δ̣[ιὰ]διὰ [δ]ε̣ι̣[λίαν]δειλίαν [ταύτην]ταύτην [ἡγήσ]ω̣ἡγήσω σ̣ω̣τ̣η̣ρ̣ίανσωτηρίαν · S-79 καὶ
48 [γὰρ]γὰρ [ταῦτα]ταῦτα [ἀκήκοα]ἀκήκοα [αὐτ]ὸ̣ν̣αὐτὸν [λέγε]ι̣ν̣λέγειν . S-80 [κ]α̣ί̣τ̣ο̣ι̣καίτοι [μη]δενός̣μηδενός
49 [γε]γε [ὄντος]ὄντος [,], [Αἰσχίνη]Αἰσχίνη [,], [δεινοῦ]δεινοῦ [μηδὲ]μηδὲ [ἀδι]κ̣ή̣μ̣[ατο]ς̣ἀδικήματος , ὡς
50 [σὺ]σὺ [φῄς]φῄς [,], [εἰ]εἰ [γὰρ]γὰρ [αὖ]αὖ [ταῦτ’]ταῦτ’ [ἐρεῖ]ἐρεῖ [,], [σκοπεῖτε]σκοπεῖτε [,], [ἄ]νδρεςἄνδρες δικαστα[ί]δικασταί [,],
51 [εἰ]εἰ [ἐφ’]ἐφ’ [οἷς]οἷς [ὁ] [μηδ’]μηδ’ [ὁτιοῦν]ὁτιοῦν [ἀδικῶν]ἀδικῶν ἐ̣φ̣ο̣β̣ο̣ύ̣μηνἐφοβούμην ἐγὼ μ̣[ὴ]μὴ
52 [διὰ]διὰ [τούτους]τούτους [ἀπόλωμαι]ἀπόλωμαι [,], [τί]τί [τούτους]τούτους π̣ρ̣[ο]σ̣ήκε[ι]προσήκει [π]αθ[εῖν]παθεῖν
53 [τοὺς]τοὺς [αὐτοὺς]αὐτοὺς [ἠδικηκό]τ̣α̣[ς]ἠδικηκότας [;]; S-81 [ἀλ]λ̣’ἀλλ’ ο̣ὐ̣οὐ δ̣ι̣ὰδιὰ τα̣[ῦ]τ̣α̣ταῦτα . S-82 ἀλλὰ̣ἀλλὰ
54 [διὰ]διὰ [τί]τί [σου]σου [κατηγορῶ]κατηγορῶ [;]; S-83 [συ]κ̣ο̣φ̣α̣ν̣τ̣ῶσυκοφαντῶ νὴ Δία , ⋰ἵ⋱ναἵνα
54-55 ἀργ̣[ύ]∤[ριον]ἀργύ∤ριον
55 [λάβω]λάβω [παρὰ]παρὰ [σοῦ]σοῦ [.]. S-84 [καὶ]καὶ π̣ό̣τ̣[ε]ρ̣ο̣νπότερον ἦν μοι κρεῖττ[ον]κρεῖττον
56 π̣[αρὰ]παρὰ [Φιλίππου]Φιλίππου [λαβεῖν]λαβεῖν [,], το[ῦ]τοῦ [διδ]όντοςδιδόντος πολὺ καὶ
56-57 μη̣∤[δενὸς]μη∤δενὸς
57 [τούτων]τούτων [ἔλαττο]ν̣ἔλαττον , κ̣[αὶ]καὶ [φίλ]ο̣ν̣φίλον κἀκεῖνον ἔχ[ειν]ἔχειν
58 κ̣[αὶ]καὶ τ̣[ούτους]τούτους [|g:parenthesis|ἦσαν]|g:parenthesis|ἦσαν [γὰρ]γὰρ [ἄν]ἄν [,], [ἦσα]ν̣ἦσαν φ̣ί̣λ̣οιφίλοι τῶν αὐτῶ[ν]αὐτῶν
59 κε̣κ̣ο̣ι̣ν̣ω̣[νηκότι]κεκοινωνηκότι [·]· S-85 [οὐδὲ]οὐδὲ [γὰρ]γὰρ [ν]ῦ̣ν̣νῦν ἔ̣χ̣θ̣ρ̣ανἔχθραν π̣α̣τρι̣κ̣[ὴν]πατρικὴν
60 ἔχο̣[υ]σ̣ι̣ἔχουσι πρός [με]με [,], ἀ̣λ̣λ̣ὰ̣ἀλλὰ [ὅτι]ὅτι τ̣[ῶν]τῶν π̣ε̣π̣[ρ]α̣[γμ]έν[ων]πεπραγμένων
1 |gap:?_lines| |gap:?||gap:1||gap:?||gap:1||gap:1||gap:2||gap:?|
1-2 [ἤ]∤[γαγεν]ἤ∤γαγεν
2 [,], [πάντας]πάντας [ὑμᾶς]ὑμᾶς ε̣ἰδέν̣αιεἰδέναι [καὶ]καὶ τ̣[ο]ὺ̣ς̣τοὺς
2-3 π̣[ε]ρ̣[ιεστη]∤[κότας]περιεστη∤κότας
3 [τὰ]τὰ [μετὰ]μετὰ [ταῦτα]ταῦτα [,], [καὶ]καὶ [ἐλ]ε̣εῖνἐλεεῖν ε̣ὖεὖ οἶδ|g:apostrophe| ὅτ̣[ι]ὅτι τὰς̣τὰς ἀτυχεῖ̣[ς]ἀτυχεῖς
4 [καὶ]καὶ [ταλαιπώρους]ταλαιπώρους [ἀνθρ]ώπουςἀνθρώπους , ἃς οὐκ ἠλέ̣ησ̣[ε]νἠλέησεν
4-5 Αἰσ̣χ̣ί̣∤[νης]Αἰσχί∤νης
5 [,], [οὐδ’]οὐδ’ [ἐδάκρυσεν]ἐδάκρυσεν [ἐπ]ὶ̣ἐπὶ τούτο̣[ις]τούτοις τ̣ὴν̣τὴν Ἑλλ̣άδαἙλλάδα , εἰ παρὰ
6 [τοῖς]τοῖς [συμμάχοις]συμμάχοις [ὑπὸ]ὑπὸ [τῶ]ντῶν π̣ρ̣έσβεωνπρέσβεων ὑβρί̣[ζ]οντ̣αιὑβρίζονται . S-86 ἀλλ’
6-7 ὑ∤[πὲρ]ὑ∤πὲρ
7 [αὑτοῦ]αὑτοῦ [κλαήσει]κλαήσει τ̣οῦτοῦ τὰ [τ]ο̣ιαῦτατοιαῦτα πεπρεσ̣βευκότος̣πεπρεσβευκότος ,
8 [καὶ]καὶ [τὰ]τὰ [παιδί’]παιδί’ [ἴσως]ἴσως [παράξει]παράξει [κα]ὶκαὶ ἀ̣ν̣αβ̣ιβᾶταιἀναβιβᾶται . S-87 ὑμεῖς δὲ |gap:?|
9 |gap:?| τ[ο]ύ̣του̣τούτου [π]α̣ι̣δ̣ί̣α̣παιδία |gap:?|
10 |gap:?||gap:3||gap:?|
11 |gap:?| [πεπον]θότ̣[ε]ςπεπονθότες |gap:?_lines|
1 |gap:?_lines| [.]|gap:3||gap:?||gap:1||gap:?|.|gap:3||gap:?||gap:1||gap:?|
1-2 S-88 [φυ]∤σ̣ῶν̣φυ∤σῶν
2 , [τ]ῶ̣ν̣τῶν Φ̣ι̣λίπ̣[π]ο̣υ̣Φιλίππου |gap:?|
3 |gap:2||gap:3||gap:7||gap:?|
4 βουλομένων καὶ κλύδ̣[ωνα]κλύδωνα [καὶ]καὶ [μανίαν]μανίαν [τὰ]τὰ
4-5 [κα]∤θε̣[σ]τ̣[η]κ̣[ό]τ̣ακα∤θεστηκότα
5 πρά̣γ̣μ̣αταπράγματα
6 π̣ροσ[κ]υ̣νῶνπροσκυνῶν τὴν̣τὴν θ̣[όλον]θόλον [.].
7 S-89 ἐ̣π̣[α]νελθε̣ῖ̣ν̣ἐπανελθεῖν |gap:?|
8 |gap:4||gap:3||gap:1|α|gap:1||gap:1||gap:?|
9 |gap:2||gap:2||gap:?|
10 |gap:2||gap:1||gap:?| |gap:?_lines|