Sematia

59556.xml

TM: 59556HGV: Date: – Place:

1 m1 S-1 [ἄλλοις]ἄλλοις [,], [πόλλ’]πόλλ’ [ἂν]ἂν [ἴδοιτ]εἴδοιτε σημεῖα . S-2 εἴς τε
2 [γὰρ]γὰρ [πόλιν]πόλιν [ἦλθον]ἦλθον [,], [οὐ]κοὐκ ἐν ἧι μέγιστα
2-3 πρ̣[ά]∤[ξειν]πρά∤ξειν
3 αὐτὸς ἔμελλον , ∼ἀλ’∽ἀλλ’ εἰς ἣν καὶ
4 [τοὺς]τοὺς προγόνους ἐλθόντας ᾔδειν ,
5 [ὅθ’]ὅθ’ [ὁ] πρὸς τὸν Π[έ]ρσηνΠέρσην
5-6 κατελάμβα∤[νεν]κατελάμβα∤νεν
6 [α]ὐ̣τοὺςαὐτοὺς κίνδυνος , καὶ παρ’
6-7 μέ∤[γιστ]α̣μέ∤γιστα
7 πρὸς ὑμᾶς ὑπέρχοντ’
7-8 εὐερ∤[γετή]ματαεὐερ∤γετήματα
8 τ’ |g:apostrophe| ἠπιστάμην · S-3 ἔστι δ’
9 [Τροι]ζ̣ηνίωνΤροιζηνίων ∼αὕτηι∽αὕτη , ∼μάλλισ[τα]∽μάλιστα
10 [μὲν]μὲν ο̣ἱοἱ θεοὶ καὶ̣καὶ τ̣ῆ̣ς̣τῆς πρὸς ὑμᾶς
10-11 ε̣[ὐνοί]∤[ας]εὐνοί∤ας
11 [ἕνεκ]α̣ἕνεκα καὶ τῆς εἰς ἔμ’
11-12 εὐεργ̣ε[σί]∤[ας]εὐεργεσί∤ας
12 [εὖν]οιεὖνοι ειἤν , εἶ[τ]αεἶτα κἀγὼ σωθεὶς̣σωθεὶς [ὑφ’]ὑφ’
13 [ὑμῶν]ὑμῶν δυναίμην ἀποδοῦναι χά̣[ριτας]χάριτας [·]·
14 S-4 [ἔν]ἔν [τε]τε [τ]α̣ύτῃταύτῃ τινῶν , ὡς ἐμοὶ
14-15 χαριζ̣[ο]∤[μέν]ω̣νχαριζο∤μένων
15 , ∼ἐπιτειμᾶν∽ἐπιτιμᾶν ∼ὑμεῖν∽ὑμῖν τι
15-16 π[ειρω]∤[μέν]ω̣νπειρω∤μένων
16 τῇ κατ’ ∼ἐμὲ∽ἔμ’ ἀγνοίᾳ , [ἐγὼ]ἐγὼ
17 [πᾶ]σ̣ανπᾶσαν εὐφημίαν , ὥσπερ ἐμ[οὶ]ἐμοὶ
17-18 [προσ]∤[ῆκε]προσ∤ῆκε
18 [,], παρειχόμην · S-5 ἐξ ὧν καὶ μάλ̣[ιστα]μάλιστα
19 [νο]μ̣ί[ζ]ω̣νομίζω [πά]νταςπάντας ἀγασθέν̣[τας]ἀγασθέντας
20 [με]με [δημοσίᾳ]δημοσίᾳ ∼[τ]ειμῆσαι∽τιμῆσαι . S-6 ὁρῶν [δὲ]δὲ [τὴν]τὴν
21 [μὲ]νμὲν ε̣[ὔνοι]ανεὔνοιαν αὐτῶν μ̣[εγάλην]μεγάλην [,],
22 [τὴ]ντὴν δ’ εἰς τὸ παρὸν δύν[αμιν]δύναμιν
22-23 [ἐλάτ]∤[το]ναἐλάτ∤τονα
23 , ἐλθὼν εἰς τὸ τοῦ
23-24 Ποσειδῶν∤[ος]Ποσειδῶν∤ος
24 [ἱ]ερ[ὸ]νἱερὸν ἐ̣ν̣ἐν Καλαυρείᾳ κάθ̣[ημαι]κάθημαι [,], [οὐ]οὐ
25 [μόν]ονμόνον τῆς̣τῆς ἀσφαλείας ἕνεκα , [ἣν]ἣν [διὰ]διὰ
26 [τὸ]ντὸν θεὸν ∼ἐλπίζωι∽ἐλπίζω ὑπάρχ[ειν]ὑπάρχειν [μοι]μοι [·]· S-7 [οὐ]οὐ
27 [γὰρ]γὰρ [εὖ]εὖ οἶδά [γ]εγε · S-8 γὰρ ἐφ’ ἑτέρ[οις]ἑτέροις [ἐστὶν]ἐστὶν
28 [ὡς]ὡς [ἂ]νἂν βούλωνται πρᾶξα[ι]πρᾶξαι [,], [λεπτὴν]λεπτὴν
29 [καὶ]καὶ ἄδηλον ἔχει τ[ῷ]τῷ
29-30 [κινδυνεύον]∤[τι]κινδυνεύον∤τι
30 [τὴ]ντὴν ἀσφάλε[ια]νἀσφάλειαν , ∼ἀλ’∽ἀλλ’ ὅτι [καὶ]καὶ [τὴν]τὴν
31 [πατρίδ’]πατρίδ’ [ἐ]ν̣τεῦθε[ν]ἐντεῦθεν ἑκάστη[ς]ἑκάστης [ἡμέρας]ἡμέρας
32 [ἀφορῶ]ἀφορῶ [,], [εἰς]εἰς ἣ̣ν̣ἣν τ̣οσαύτην̣τοσαύτην [εὔνοιαν]εὔνοιαν
1 [εὔνοιαν]εὔνοιαν [ἐμαυτῷ]ἐμαυτῷ [σύνοιδ]ασύνοιδα , ὅσης παρ'
2 [ὑμῶν]ὑμῶν [εὔχομαι]εὔχομαι [τυχεῖν]τυχεῖν [.]. S-9 [ὅ]πωςὅπως οὖν ,
2-3 ἄν∤[δρες]ἄν∤δρες
3 [Ἀθηναῖοι]Ἀθηναῖοι [,], [μηκέτι]μηκέτι [π]λείωπλείω χρόνον
4 [τοῖς]τοῖς [παροῦσι]παροῦσι [κακοῖς]κακοῖς [συν]έχωμαισυνέχωμαι ,
4-5 ψη∤[φίσασθε]ψη∤φίσασθε
5 [μοι]μοι [ταῦθʼ]ταῦθʼ [ἃ] [κα]ὶκαὶ ∼ἄλοις∽ἄλλοις τισὶν
6 [ἤδη]ἤδη [,], [ἵνα]ἵνα [μήτε]μήτε [ἀνάξιο]ν̣ἀνάξιον ὑ̣μ̣ῶνὑμῶν μηδέν
7 [μοι]μοι [συμβῇ]συμβῇ [,], [μήθ']μήθ' [ἱκέτης]ἱκέτης [ἑτέ]ρ̣ωνἑτέρων
7-8 ἀναγκασ∤[θῶ]ἀναγκασ∤θῶ
8 [γενέσθαι]γενέσθαι [·]· S-10 |gap:9|ν̣|gap:9|ν δύναμιν
9 |gap:17|ν̣|gap:17|ν . S-11 εὖ δ' ἴστε ,
9-10 ἄν∤[δρες]ἄν∤δρες
10 [Ἀθηναῖοι]Ἀθηναῖοι [,], [εἴ]εἴ [μοι]μοι [τ]ὰτὰ παρ' ὑμῶν
11 [ἀδιάλλακτα]ἀδιάλλακτα [ὑπάρχει]ὑπάρχει [,], [τ]εθνάναιτεθνάναι ἂν
12 [βουλοίμην]βουλοίμην [.]. S-12 [εἰκότως]εἰκότως [δ']δ' ἄν μοι
12-13 πισ∤[τεύοιτε]πισ∤τεύοιτε
13 [ταύτην]ταύτην [τὴν]τὴν [δι]ά̣νοιανδιάνοιαν ἔχειν
14 [καὶ]καὶ [μὴ]μὴ [νῦν]νῦν [μάτην]μάτην [θρ]ασύνεσθαιθρασύνεσθαι · S-13 καὶ
15 [γὰρ]γὰρ [ἐμαυτοῦ]ἐμαυτοῦ [κυρίους]κυρίους [ὑμᾶς]ὑμᾶς ἐποίησα
16 [καὶ]καὶ [οὐκ]οὐκ [ἔφυγον]ἔφυγον [τὸν]τὸν [ἀγῶνα]ἀγῶνα [,], [ἵνα]ἵνα [μή]τεμήτε
17 |gap:?||gap:1|
18 |gap:?||gap:1|
19 |gap:?||gap:1| |gap:7_lines_precision=low|
20 [αὐτῶν]αὐτῶν [ἀπέδωκεν]ἀπέδωκεν ∼[ὑ]μ̣ε̣ῖ̣ν̣∽ὑμῖν [βουλεύσασθαι]βουλεύσασθαι
21 [τῷ]τῷ [μηδὲν]μηδὲν [ἀ]νήκεστονἀνήκεστον ἐ̣[ψηφίσθαι]ἐψηφίσθαι
22 [περὶ]περὶ [ἐ]μ̣[ο]ῦἐμοῦ , σῴσατέ μ’ , [ἄνδρες]ἄνδρες
22-23 [Ἀθη]∤[να]ῖοιἈθη∤ναῖοι
23 , καὶ τῆς πᾶσιν ὑπ[αρχούσης]ὑπαρχούσης [παρ’]παρ’
24 ὑμῶν φιλανθρωπίας [κἀμοὶ]κἀμοὶ
24-25 [μετά]∤δοτεμετά∤δοτε
25 . S-14 ἐπ’ οὐδενὶ γὰρ τῶν π̣[επραγμένων]πεπραγμένων
26 ἠδικηκόθ’ ε[ὑ]ρ̣ή̣σ̣[ετέ]εὑρήσετέ [,], [οὐδ’]οὐδ’
26-27 [ἐπιτήδει]∤ονἐπιτήδει∤ον
27 ∼ἄτειμον∽ἄτιμον ε[ἶ]ναιεἶναι οὐ[δ’]οὐδ’ [ἀπολωλέναι]ἀπολωλέναι [,],
28 ἀλλὰ καὶ εὔν̣ουνεὔνουν τῶ̣ι̣τῶι [πλήθει]πλήθει [τῶι]τῶι
28-29 [ὑμε]∤τέρωιὑμε∤τέρωι
29 τῶν μ̣ά̣λ̣ι̣σ̣[θ’]μάλισθ’ [ὁμοίως]ὁμοίως [,], [ἵνα]ἵνα [μηδὲν]μηδὲν
30 ἐπίφθονον ∼γράψωι∽γράψω , [καὶ]καὶ [πλεῖστα]πλεῖστα
30-31 [πε]∤πραγματευμένονπε∤πραγματευμένον
31 [τῶν]τῶν [νυνὶ]νυνὶ
32 ζώντων ὑπὲρ ὑμῶ[ν]ὑμῶν [,], [καὶ]καὶ [μέγιστά]μέγιστά
33 μοι ὑπάρχοντα κατ’ ἐμαυτὸν
33-34 σύμ∤βολ’
34 εὐνοίας π̣ρ̣[ὸ]ςπρὸς [ὑμᾶς]ὑμᾶς [.]. S-15 [μηδεὶς]μηδεὶς
35 δ’ ὑμῶν οἰέσ[θ]ωοἰέσθω με , [ἄνδρες]ἄνδρες
35-36 [Ἀθη]∤[ν]αῖοιἈθη∤ναῖοι
36 , μήτ’ ἀνανδρία[ι]ἀνανδρίαι [μήτ’]μήτ’ [ἄλληι]ἄλληι
36-37 [προ]∤[φά]σειπρο∤φάσει
37 μηδεμιᾶι παρ’ [ὅλην]ὅλην [τὴν]τὴν
37-38 [ἐπι]∤[στο]λὴνἐπι∤στολὴν
38 ∼ὀδ[ύ]ρ̣εσδαι∽ὀδύρεσθαι . S-16 [ἀλλὰ]ἀλλὰ [τοῖς]τοῖς [παροῦσιν]παροῦσιν
39 [ἕκα]σ̣τοςἕκαστος ἀφθόνως χ[ρῆται]χρῆται [,], [ἐμοὶ]ἐμοὶ
40 [δὲ]δὲ [τ]αῦταταῦτα νῦν πάρεστι̣[ν]πάρεστιν [,], [ὡς]ὡς [μήποτ’]μήποτ’
40-41 [ὤφε]∤[λεν]ὤφε∤λεν
41 [,], λῦ̣παιλῦπαι καὶ δά[κρ]υαδάκρυα [καὶ]καὶ [τῆς]τῆς
41-42 [πατρί]∤[δος]πατρί∤δος
42 καὶ ὑμῶν π[όθος]πόθος [καὶ]καὶ [ὧν]ὧν
42-43 [πέπον]∤[θ]α̣πέπον∤θα
43 λογισμ̣ό̣ς̣λογισμός , π̣[άντα]πάντα [ποιεῖ]ποιεῖ [μ’]μ’
43-44 [ὀδύρεσ]∤[θαι]ὀδύρεσ∤θαι
44 [·]· S-17 [ἃ] ἐπισκοποῦντε̣[ς]ἐπισκοποῦντες [δικαίως]δικαίως [,], [ἐν]ἐν
45 [οὐ]δενὶοὐδενὶ τῶν πε[πολι]τε[υμένων]πεπολιτευμένων
46 [ὑπ]ὲ̣ρὑπὲρ ὑμῶ[ν]ὑμῶν [,], [ο]ὔ̣[τε]οὔτε [μαλακίαν]μαλακίαν [οὔτ’]οὔτ’
1 ἀνανδρίαν ∼προσο͂σαν∽προσοῦσαν εὑρήσετέ μοι .
2 S-18 πρὸς μὲν δὴ πάντας ὑμᾶς
2-3 τοσαῦ∤τα
3 · S-19 ἴδια δὲ τοῖς ἐμοὶ ∼προσκρούοσιν∽προσκρούσουσιν
4 ἐναντίον ὑμῶν βούλομαι
4-5 διαλε∤χθῆναι
5 . S-20 ὅσα μὲν γὰρ τοῖς ὑφ' ὑμῶν
6 ἀγνοηθεῖσιν ὑπηρετοῦντες
6-7 ἐποί∤ουν
7 , ἔστω δὴ δι' ὑμᾶς αὐτοῖς
7-8 πε∤πρᾶχθαι
8 , καὶ οὐδὲν ἐνκαλῶ .
8-9 S-21 ἐπει∤δὴ
9 δὲ ἐγνώκαθ' ὑμεῖς οἷα ταῦτ'
10 ἐστίν , ἐὰν μὲ̣ν̣μὲν , ὡς ὑπὲρ τῶν λοιπῶν
11 ἐῶσι , καὶ ἐμοὶ συνχωρήσουσι , καλῶς
12 ποιήσουσιν · S-22 ἐὰν δὲ ἐπηρεάζειν
13 ἐνχειρῶσιν , ὑμᾶς ἀξιῶ βοηθεῖν
14 μοι πάντας καὶ μὴ κυριωτέραν
15 τὴν τούτων ἔχθραν τῆς παρ'
16 ὑμῶν χάριτος γινέσθαι .
17 S-23 εὐτυχεῖτε .
18 S-24 βουλῇ καὶ δήμῳ