Sematia

59519.xml

TM: 59519HGV: Date: – Place:

1 m1 S-1 |gap:?_lines| [γεγενη]μένονγεγενημένον , [οὐχὶ]οὐχὶ [παρ’]παρ’
1-2 [αὑ]∤[τοῦ]αὑ∤τοῦ
2 [.]. S-2 [ὧν]ὧν [ο]ὖ̣νοὖν ἐκ̣ε̣[ῖνος]ἐκεῖνος [μὲν]μὲν
2-3 [ὀφεί]∤[λει]ὀφεί∤λει
3 [τοῖς]τοῖς ὑ̣πὲρὑπὲρ αὐ[τοῦ]αὐτοῦ
3-4 [πεπο]∤[λιτευμέ]ν̣οιςπεπο∤λιτευμένοις
4 χά[ριν]χάριν [,], [ὑμῖν]ὑμῖν
1 |gap:?_lines| |gap:?||gap:2||gap:?|
2 |gap:1_lines|
3 [Ἀθηναῖ]ο̣ι̣Ἀθηναῖοι , δ̣ε̣ί̣ξ̣ε̣ι̣[ν]δείξειν [οὐκ]οὐκ [εἰς]εἰς
4 [μακράν]μακράν [,], ἂ̣νἂν οἵ τε θ̣ε̣[οὶ]θεοὶ
4-5 [θέ]∤[λωσι]θέ∤λωσι
5 [κα]ὶ̣καὶ ὑμεῖς β̣ο̣ύ̣λ̣η[σθε]βούλησθε [.].
5-6 S-3 [ὥσ]∤[περ]ὥσ∤περ
6 [γὰ]ρ̣γὰρ ἐν̣ἐν το̣[ῖς]τοῖς [σώμασι]σώμασι [,],
7 [τέως]τέως [μ]ὲ̣νμὲν [ἂν]ἂν [ἐρρωμένος]ἐρρωμένος
1 |gap:?_lines| [ας]ας [πλεί]ω̣πλείω δ’ χίλια κ[αὶ]καὶ
1-2 [πεντα]∤[κόσια]|num:1500|πεντα∤κόσια|num:1500|
2 [τ]ά̣λαντατάλαντα
2-3 ἀν̣[ηλώκα]∤[μεν]ἀνηλώκα∤μεν
3 [εἰς]εἰς [ο]ὐ̣δὲνοὐδὲν δέο̣[ν]δέον [,], [οὓς]οὓς [δ’]δ’ [ἐν]ἐν
4 [τῶι]τῶι [πολ]έ̣μωιπολέμωι συμ̣[μάχους]συμμάχους
1 |gap:?_lines| [καὶ]καὶ [Μεθώνη]νΜεθώνην καὶ πά̣[ντα]πάντα [τὸν]τὸν
2 [τόπον]τόπον [τοῦ]τοντοῦτον οἰκε̣[ῖον]οἰκεῖον [κύκλωι]κύκλωι [,],
3 [καὶ]καὶ [πολλὰ]πολλὰ τ̣ῶ̣ν̣τῶν μετ’ ἐ̣κ̣είνουἐκείνου
4 [νῦν]νῦν [ὄντων]ὄντων [ἐθνῶ]ν̣ἐθνῶν
4-5 αὐτονο∤[μούμενα]αὐτονο∤μούμενα
5 κ̣α̣[ὶ]καὶ ἐλεύθερα
5-6 ὑπῆ̣ρ̣∤[χε]ὑπῆρ∤χε
6 [,], [καὶ]καὶ [μ]ᾶ̣λλονμᾶλλον ἡμῖν̣ἡμῖν
6-7 ἐβού∤[λετ’]ἐβού∤λετ’
7 [ἔχειν]ἔχειν οἰκείως ἢ̣ ἐκε̣ί̣νωιἐκείνωι .
8 S-4 [εἰ]εἰ [τοίνυν]τοίνυν Φίλιππος τότε
9 [ἔσχε]ἔσχε [ταύτ]η̣νταύτην γ̣νώ[μην]γνώμην [,], [ὡ]ςὡς
10 [χαλεπὸν]χαλεπὸν πολε̣μ̣ε̣ῖ̣[ν]πολεμεῖν [ἐστιν]ἐστιν
10-11 [Ἀ]∤[θηναίοις]Ἀ∤θηναίοις
11 ἔ̣χουσιἔχουσι τοσαῦ[τ’]τοσαῦτ’ [ἐπι]ἐπι
1 |gap:?_lines| [χρήσιμον]χρήσιμον [τῆι]τῆι [πόλει]πόλει [,], [πᾶσα]ν̣πᾶσαν
2 [ἀφεὶς]ἀφεὶς [τὴν]τὴν [εἰρωνείαν]εἰρωνείαν
2-3 [ἕτ]ο̣ι∤[μος]ἕτοι∤μος
3 [πράτ]τ[ε]ι̣νπράττειν ὑπ̣[άρ]ξηιὑπάρξηι , μ̣ὲνμὲν
4 [χρήμ]α̣τ’χρήματ’ ἔ̣χ̣ωνἔχων ε̣[ἰσφ]έ̣ρεινεἰσφέρειν ,
5 [δ’]δ’ [ἐν]ἐν ἡλικίαι στ̣ρ̣[ατ]ε̣[ύε]σθαιστρατεύεσθαι ,
6 [συ]νελόντ̣[ι]συνελόντι [δ’]δ’ [ἁπλῶς]ἁπλῶς ἂ̣νἂν
7 [ὑμ]ῶνὑμῶν αὐτ[ῶν]αὐτῶν [ἐθελήση]τεἐθελήσητε
8 [γεν]έσθαι̣γενέσθαι , κ̣α̣[ὶ]καὶ [παύσησθε]παύσησθε
8-9 [αὐ]∤[τὸς]αὐ∤τὸς
9 μὲν οὐδὲν [ἕκαστος]ἕκαστος
9-10 [ποιή]∤[σει]ν̣ποιή∤σειν
10 ἐλπίζω̣[ν]ἐλπίζων [,], [τὸν]τὸν [δὲ]δὲ
10-11 [πλη]∤[σίο]ν̣πλη∤σίον
11 πάνθ̣’πάνθ’ ὑ[πὲρ]ὑπὲρ [αὐτοῦ]αὐτοῦ
11-12 π̣ρ̣[ά]∤[ξει]ν̣πρά∤ξειν
12 , καὶ τὰ ὑ[μέτερ’]ὑμέτερ’ [αὐ]τῶν̣αὐτῶν
13 [κομι]εῖσθεκομιεῖσθε , ἂν [θεὸς]θεὸς [θέλ]ῃθέλῃ , καὶ
14 [τὰ]τὰ [κα]τερ̣ρ̣ᾳθυ̣[μημέν]α̣κατερρᾳθυμημένα
14-15 πά∤[λιν]πά∤λιν
15 [ἀναλήψεσθε]ἀναλήψεσθε [,], [κἀκ]ε̣ῖνονκἀκεῖνον
16 [τιμωρήσεσθε]τιμωρήσεσθε [.]. S-5 [μὴ]μὴ [γὰρ]γὰρ [ὡ]ς̣ὡς
16-17 θ̣ε∤[ῶι]θε∤ῶι
17 [νομίζετ’]νομίζετ’ [ἐκείνωι]ἐκείνωι [τ]ὰ̣τὰ
17-18 πα∤[ρόντα]πα∤ρόντα
18 [πεπηγέναι]πεπηγέναι
18-19 [πράγ]μα∤[τ’]πράγμα∤τ’
19 [ἀθάνατα]ἀθάνατα [,], [ἀλλὰ]ἀλλὰ [καὶ]καὶ [μισ]ε̣ῖ̣μισεῖ |gap:?_lines|
1 |gap:?_lines| |gap:4_precision=low||gap:3|[ca|gap:?|]|gap:4_precision=low||gap:3|ca|gap:?|
2 |gap:1|π̣αντα̣|gap:1|παντα [ταῦτα]ταῦτα [νῦν]νῦν [,], [οὐκ]οὐκ
2-3 [ἔχον]∤[τ’]ἔχον∤τ’
3 ἀ̣ποστ̣ρ̣[οφὴν]ἀποστροφὴν [διὰ]διὰ [τὴν]τὴν
3-4 [ὑμετέ]∤ρα̣νὑμετέ∤ραν
4 βραδ[υτῆτα]βραδυτῆτα [καὶ]καὶ
4-5 [ῥᾳθυμί]∤ανῥᾳθυμί∤αν
5 · S-6 ἣ̣ν̣ἣν ἀ̣π̣[οθέσθαι]ἀποθέσθαι [φημὶ]φημὶ [δεῖν]δεῖν
6 ἤδη . S-7 ὁρ̣ᾶ̣τ̣[ε]ὁρᾶτε [γάρ]γάρ [,], [ὦ] [ἄνδρες]ἄνδρες
6-7 [Ἀθη]∤ναῖοιἈθη∤ναῖοι
7 , τὸ [πρᾶγμα]πρᾶγμα [,], [οἷ]οἷ
7-8 [προελή]∤λυθενπροελή∤λυθεν
8 [ἀσελγείας]ἀσελγείας [ἅνθρωπος]ἅνθρωπος [,],
9 ὃς οὐδ’ [αἵρεσιν]αἵρεσιν [ὑμῖν]ὑμῖν [δίδωσι]δίδωσι
10 τ[οῦ]τοῦ [πράττειν]πράττειν [ἢ] [ἄγειν]ἄγειν
10-11 [ἡσυχί]∤αν̣ἡσυχί∤αν
11 , [ἀλλ’]ἀλλ’ [ἀπειλεῖ]ἀπειλεῖ [καὶ]καὶ [λόγους]λόγους
11-12 [ὑ]∤π̣[ερηφάνους]ὑ∤περηφάνους
12 [,], [ὥς]ὥς [φασι]φασι [,], [λέγει]λέγει [,], |gap:?_lines|
1 |gap:?_lines| [πῶς]πῶς ο̣ὖ̣ν̣οὖν τ̣[αῦτα]ταῦτα
1-2 [παύσε]∤[ται]παύσε∤ται
2 [;]; S-8 [ὅ]τανὅταν [ὑμεῖς]ὑμεῖς [,], [ὦ] [ἄνδρες]ἄνδρες
3 [Ἀθη]ναῖο̣[ι]Ἀθηναῖοι [,], [ἀποδείξητε]ἀποδείξητε
4 [τοὺς]τοὺς α̣ὐτο̣[ὺς]αὐτοὺς [στρατιω]στρατιω |gap:?_lines|
1 |gap:?_lines| |gap:?||gap:1||gap:?|
2 |gap:?|οαν̣|gap:?||gap:?|οαν|gap:?|
3 |gap:?|καικ|gap:1||gap:?|
4 |gap:?|ν̣ηλ̣|gap:?||gap:?|νηλ|gap:?| |gap:?_lines|
1 ο̣ὐχὶοὐχὶ ταὐτ̣[ὰ]ταὐτὰ [παρίσταταί]παρίσταταί [μοι]μοι
1-2 [γι]∤γ̣νώ[σ]κ̣ειν̣γι∤γνώσκειν
2 , [ὦ] [ἄνδρες]ἄνδρες
2-3 [Ἀθηναῖ]∤ο̣ι̣Ἀθηναῖ∤οι
3 , ὅ̣τανὅταν τε̣τε [εἰς]εἰς [τὰ]τὰ [πράγματ’]πράγματ’
3-4 [ἀ]∤ποβλέ̣[ψω]ἀ∤ποβλέψω
4 [καὶ]καὶ [ὅταν]ὅταν [πρὸς]πρὸς [τοὺς]τοὺς
5 λόγου̣[ς]λόγους [οὓς]οὓς [ἀκούω]ἀκούω [·]· S-9 [τοὺς]τοὺς [μὲν]μὲν
6 [γ]ὰ̣ρ̣γὰρ λό[γους]λόγους [περὶ]περὶ [τοῦ]τοῦ [τιμωρη]τιμωρη |gap:?_lines|
1 |gap:?_lines| [θ]ω̣νθων χρή̣[σησθε]χρήσησθε [,], [ἴσως]ἴσως [ἄν]ἄν [,], [ἴσως]ἴσως [,],
2 ὦ̣ ἄνδρε[ς]ἄνδρες [Ἀθηναῖοι]Ἀθηναῖοι [,], [τέλειόν]τέλειόν
3 [τι]τι κ̣α̣ὶ̣καὶ μ̣έ[γα]μέγα [κτήσαισθε]κτήσαισθε [ἀγαθὸν]ἀγαθὸν
4 [κα]ὶ̣καὶ τ̣ῶ̣ντῶν [τοιούτων]τοιούτων |gap:?_lines|
1 |gap:?_lines| [τερον]τερον [,], [καὶ]καὶ [ἕ]κ̣α̣στο̣[ς]ἕκαστος [ὑμῶν]ὑμῶν [,], [οὗ]οὗ
2 [δεῖ]δεῖ [καὶ]καὶ [δύ]ναιτ’δύναιτ’ ἂν π̣[αρασχεῖν]παρασχεῖν
3 [αὑτὸν]αὑτὸν [χ]ρήσιμο̣νχρήσιμον [τῇ]τῇ [πόλει]πόλει [,],
4 [πᾶσαν]πᾶσαν ἀ̣φεὶςἀφεὶς τὴν [εἰρωνείαν]εἰρωνείαν
5 [ἕτοι]μοςἕτοιμος π̣[ράττειν]πράττειν [ὑπάρξῃ]ὑπάρξῃ [,],
6 [ὁ] [μὲν]μὲν χρή[ματ’]χρήματ’ [ἔχων]ἔχων [εἰσφέρειν]εἰσφέρειν [,],
7 |gap:4||gap:1||gap:1||gap:1||gap:?| |gap:?_lines|
1 [πόθεν]πόθεν [διαμε]ῖ̣ν̣α̣ιδιαμεῖναι δ[υνήσεται]δυνήσεται [,],
2 [ἕως]ἕως [ἂν]ἂν [ἢ] δ[ι]α̣λ̣υ̣σώ̣[μεθα]διαλυσώμεθα
2-3 [πει]∤[σθέντε]ς̣πει∤σθέντες
3 τὸ̣ντὸν πόλεμον
3-4 π̣ε̣ρ̣[ι]∤[γενώμ]ε̣θα̣περι∤γενώμεθα
4 τῶν ἐχθρῶν ·
4-5 S-10 οὕ∤[τω]οὕ∤τω
5 [γὰρ]γὰρ [οὐ]κ̣έτιοὐκέτι τοῦ λοιποῦ
5-6 πά∤[σχοιμε]ν̣πά∤σχοιμεν
6 ἂν κακῶς . S-11 οἶμαι
6-7 τοί∤[νυν]τοί∤νυν
7 [ἐγὼ]ἐγὼ ταῦτα λέγειν ἔχειν ,
8 [μὴ]μὴ [κατα]λ̣ύωνκαταλύων εἴ τις ἄλλος̣ἄλλος ἐ̣
8-9 |g:filler|?∤[παγγέλλεταί]|g:filler|∤παγγέλλεταί
9 [τι]τι [.]. S-12 [ἡ] μ̣ὲνμὲν οὖν
9-10 ⋰ὑ⋱∤[πόσχεσις]ὑ∤πόσχεσις
10 [οὕτω]οὕτω μ̣εγάλημεγάλη , τὸ δὲ̣δὲ
11 [πρᾶγμα]πρᾶγμα [ἤδη]ἤδη [τὸ]ν̣τὸν ἔλεγχον
11-12 δώ∤[σει]δώ∤σει
12 [·]· S-13 [κριταὶ]κριταὶ [δ’]δ’ [ὑμεῖς]ὑμεῖς ἔσεσθε .
12-13 S-14 πρῶ∤[τον]πρῶ∤τον
13 [μὲν]μὲν [τοίνυ]ν̣τοίνυν , ἄ̣νδρε[ς]ἄνδρες
14 [Ἀθηναῖοι]Ἀθηναῖοι [,], [τριήρε]ι̣ς̣τριήρεις
14-15 π̣[εν]τ̣[ή]∤[κοντα]|num:50|πεντή∤κοντα|num:50|
15 [παρασκευ]ά̣σ̣[ασθαι]παρασκευάσασθαι |gap:?_lines|
1 |gap:?_lines| |gap:?||gap:1||gap:2|
2 |gap:9_precision=low| [ταχειῶ]ν̣ταχειῶν τρι[ή]ρ̣[ων]τριήρων
3 [ἡμῖν]ἡμῖν [,], [ὅπως]ὅπως [ἀσφαλῶ]ςἀσφαλῶς δύναμ[ις]δύναμις
4 [πλέῃ]πλέῃ [.]. S-15 [πόθεν]πόθεν [δὴ]δὴ [τού]τοιςτούτοις τ̣[ρο]τρο |gap:?_lines|
1 ω|gap:1||gap:?|
2 σ|gap:1||gap:?|
3 τα|gap:1||gap:?|
4 |gap:1|ασ|gap:?| |gap:?_lines|