Sematia

59505.xml

TM: 59505HGV: Date: – Place:

1 m1 S-1 δικην|gap:1|ε|gap:2|υδη̣|gap:?|δικην|gap:1|ε|gap:2|υδη|gap:?|
2 φεσταν|gap:2|ο̣νμ|gap:?|φεσταν|gap:2|ονμ|gap:?|
3 καὶ φλόγ[α]φλόγα τ̣|gap:2|ρς|gap:?|τ|gap:2|ρς|gap:?|
4 τινῶν̣τινῶν τ̣ε̣τε [ἀν]απλήσε[ιν]ἀναπλήσειν |gap:2|
5 |gap:?| [ἔν]ψυχ[ο]ν̣ἔνψυχον ω̣|gap:?|ω|gap:?|
6 |gap:?| [ἡ] [φλ]ὸξ̣|gap:4|κ|gap:1|φλὸξ|gap:4|κ|gap:1|
7 |gap:?|β|gap:?|
8 |gap:2_lines|
1 δυναμ[ι]κὰδυναμικὰ |gap:?|
2 γὰρ ως̣|gap:?|ως|gap:?|
3 ἔνψυχ[ον]ἔνψυχον |gap:?|
4 ψεσ̣ι̣ψεσι ο̣ν̣|gap:?|ον|gap:?|
5 βάθει |gap:?|
6 |gap:1|σ̣ατ̣η|gap:?||gap:1|σατη|gap:?|
1 [συσ]τάσε[ι]ςσυστάσεις , ἤδη τούτω̣[ν]τούτων
1-2 [θε]∤ωροῦμ̣ενθε∤ωροῦμεν
2 ὡς οὔτ' ὄψ̣[ιν]ὄψιν
3 π̣ᾶςπᾶς ἔχει · S-2 τὸ γὰρ ἄδηλον
4 ο[ὐ]δαμ[ῶ]ςοὐδαμῶς φαινόμενον
5 |gap:8|αι ο[ὐ]οὐ
5-6 βλέπου∤[σιν]βλέπου∤σιν
6 [διότι]διότι [καὶ]καὶ τὸ
6-7 φαινό∤[μενον]|gap:5|ονκ|gap:2|μ|gap:1|ς̣φαινό∤μενον|gap:5|ονκ|gap:2|μ|gap:1|ς
8 |gap:?|σ̣ημε|gap:?|σημε
9 |gap:?|με|gap:1|
10 |gap:?| οὐ προς|gap:2|
11 |gap:?|α̣|gap:3|ε̣|gap:4||gap:?|α|gap:3|ε|gap:4|
12 |gap:1_lines| |div:n=4
1 δειτ̣|gap:?|δειτ|gap:?|
2 |gap:1|μ|gap:?|
3 τε|gap:?|
4 ως|gap:?|
5 |gap:1|αλ̣|gap:?||gap:1|αλ|gap:?|
6 η̣ψ̣ε̣ηψε |gap:?|σ̣εν̣|gap:1||gap:?||gap:?|σεν|gap:1||gap:?| |div:n=4
1 |gap:?|ιν |gap:3|α|gap:1| θ̣εοὶθεοὶ |gap:?|ο
2 |gap:?||gap:2|ητο̣|gap:2|μεν|gap:?||gap:2|ητο|gap:2|μεν
3 |gap:?|τ̣ι̣ναις|gap:?|τιναις [τ]ὴντὴν κα|gap:1|
4 |gap:?|ων καί̣τοικαίτοι α̣ι̣αι
5 |gap:?|ων|gap:1|τ|gap:2|α|gap:?|
6 |gap:?||gap:1|τι̣ον|gap:?||gap:?||gap:1|τιον|gap:?|
7 |gap:?|α̣τ̣|gap:2|π̣α|gap:?||gap:?|ατ|gap:2|πα|gap:?|
8 |gap:?|ον|gap:1||gap:?|
1 |gap:2|μα̣ς|gap:2|μας τοῖς |gap:1|ττ|gap:2|αλυθ' ὑπο̣ὑπο
2 |gap:2|σιν συναπ̣|gap:1||gap:3|πο̣η̣ι̣ς̣συναπ|gap:1||gap:3|ποηις
3 αἴσθησιν μηδ' ἂν τἀτὸ
3-4 ὑ[φι]∤[στώ]μεθαὑφι∤στώμεθα
4 περὶ τα|gap:6|
5 [δ']δ' [ο]ὐ̣οὐ μόνον τῆι |gap:9|
6 |gap:4| τῶι φαιν[ομ]ένωιφαινομένωι ἕως
7 |gap:5|μενου τ|gap:?|
8 |gap:4|υσιν μ̣η|gap:?|μη|gap:?|
9 |gap:1|νφ̣|gap:?||gap:1|νφ|gap:?|
1 |gap:?|υχ ο μηκ|gap:?|
2 |gap:?|μη ο|gap:1|τας̣|gap:?|ο|gap:1|τας|gap:?|
3 |gap:?|ν|gap:1|ο̣ν̣|gap:?|ν|gap:1|ον διατ|gap:?|
4 |gap:?|νωσο|gap:?|
5 |gap:?|τ̣α|gap:3|π̣ου|gap:?||gap:?|τα|gap:3|που|gap:?|
6 |gap:?|ταυ̣|gap:?||gap:?|ταυ|gap:?|
7 |gap:?|ν|gap:?|
8 |gap:?|οσει̣|gap:?||gap:?|οσει|gap:?|
9 |gap:?|η̣ν|gap:?|ην ταγ̣|gap:?|ταγ|gap:?|
10 |gap:?|απω̣|gap:?||gap:?|απω|gap:?|
11 |gap:1_lines|
1 |gap:?|π̣ω̣ν|gap:?|πων τῶν συνκρίσ̣[εων]συνκρίσεων |gap:?|
2 |gap:?|ν̣|gap:?|ν ἀπορή̣σειςἀπορήσεις ειδ̣|gap:?|ειδ|gap:?|
3 |gap:?|του|gap:?|
4 |gap:?| αἱ χάριν τοῦ|gap:?|
5 |gap:?|ισιν|gap:4|σθαι|gap:?|
6 |gap:?|τ̣|gap:5|υ|gap:?||gap:?|τ|gap:5|υ|gap:?|
7 |gap:?_lines|
0 [τὸ]τὸ [θεῖον]θεῖον [τῆι]τῆι [τοιαύτηι]τοιαύτηι
1 [π]αραλλαγῆ<ι>παραλλαγῆι
1-2 παραλλά∤ξει
2 τῶν αἰσθητῶν
2-3 ἑν̣ο∤τήτωνἑνο∤τήτων
3 , [καὶ]καὶ [τ]ῶντῶν μ[ὴ]μὴ [πρὸ]ς̣πρὸς
4 τὸν αἰῶ[να]αἰῶνα
4-5 διαμενου∤σῶν
5 τε κα[ὶ]καὶ
5-6 [ἀ]λλαττομέ∤νω[ν]ἀλλαττομέ∤νων
6 τῶν ο|gap:2|ρο|gap:1|κε
7 |gap:?|ν̣ον|gap:?|νον . S-3 ου
8 |gap:?| εἶναι
9 |gap:?_lines|
0 |gap:?| [ἀλλατ]ἀλλατ
1 τομένων τῶν[δε]τῶνδε
1-2 [κι]∤νουμένωνκι∤νουμένων
2-3 ἀλλα̣[γ]ή̣σε∤ταιἀλλαγήσε∤ται
3 . S-4 διὰ δὲ ταύτ[η]νταύτην τὴ[ν]τὴν
4 αἰτίαν 〚αιτιαν〛αιτιαν μὴ
4-5 διαμε∤νόντων
5 [τ]ῶντῶν τὰς
5-6 μνή∤μας
6 π[οιο]ύντωνποιούντων οὐδ' αἱ
7 [μνῆμαι]μνῆμαι [δυνή]σονταιδυνήσονται
7-8 [μέ]∤[νειν]μέ∤νειν
8 . S-5 [διὰ]διὰ ταῦτα [δὲ]δὲ
9 [καὶ]καὶ [λέγο]υσινλέγουσιν τ|gap:1|ν
10 |gap:?|το|gap:2|
11 |gap:8| ἠλλ̣ατ[το]ἠλλαττο
12 |gap:1_lines|
1 νας κατ[αλει]πομέναςκαταλειπομένας
2 ἔχει τὰς |gap:4| · S-6 αἵ τ'
2-3 ἀπο∤κρίσεις
3 αἵ [τε]τε
3-4 προσ[κ]ρί∤σειςπροσκρί∤σεις
4 τῶν ὁμοίων
4-5 γ[εί]∤νονταιγεί∤νονται
5 · S-7 πῶς ε[ἴη]εἴη
5-6 δύσκ̣[ο]∤λο̣νδύσκο∤λον
6 τηρεῖν τὰς
6-7 μ̣ν̣[ή]∤μ[ας]μνή∤μας
7 [;]; S-8 [τ]ῆιτῆι γὰρ ἀνφ[ιβολίαι]ἀνφιβολίαι
8 |gap:4|νων εν|gap:?|
9 |gap:?_lines|
0 [δῆλον]δῆλον [δ']δ' [ὡς]ὡς [οἱ]οἱ [ἄν]ἄν
1 δρες τηρ̣οῦσιντηροῦσιν τὰς τῶν
2 ἐν παισὶν
2-3 ἀναληφθέν∤των
3 μνήμαιςμνήμα{ι}ς · S-9 ἐπεὶ γὰρ
4 ψυχὴ μέ[νει]μένει [τ]ῶιτῶι
4-5 σώμα∤τι
5 παρατείνουσα , κατὰ
6 τὴν παιδ<ι>κὴνπαιδικὴν [ἡλικ]ί[αν]ἡλικίαν
7 ὅ̣[λο]νὅλον αὔξεται |gap:5|
8 |gap:2|υμενα|gap:?|
9 |gap:3|α · S-10 δ|gap:?|
10 |gap:?_lines|
0 [δυνατόν]δυνατόν [ἐστι]ἐστι [φυλάττεσ]φυλάττεσ
1 θαι ποσὰ τῶν
1-2 σωμά∤των
2 · S-11 [κ]αὶκαὶ δῆλον ὡς αἱ
3 μνῆμαι καὶ ἐπὶ
3-4 τού∤[τω]ντού∤των
4 φυλάττονται τῶν
5 προϋπαρχουσῶν
5-6 κεινή∤σεω̣νκεινή∤σεων
6 π[ρὸς]πρὸς [τ]ὰτὰ τῆς
6-7 δια∤ν[ο]ίαςδια∤νοίας
7 γ[εννη]τικὰγεννητικὰ
7-8 παρα∤δ[εδ]ομέ[να]|gap:3||gap:1|σουσεπαρα∤δεδομένα|gap:3||gap:1|σουσε
9 π|gap:2|ση|gap:1|τ|gap:6|σ̣ωπ|gap:2|ση|gap:1|τ|gap:6|σω
10 |gap:?|το|gap:?|
11 |gap:?_lines|
0 |gap:?| [φη]φη
1 σὶν τὰς μνήμας
1-2 φυλάτ∤τεσθα[ι]φυλάτ∤τεσθαι
2 . S-12 καθόλου θ' ὅσον
3 ἐπὶ τούτοις ἐξουσίαν
3-4 εἴ∤χομεν
4 λέγειν , καὶ τῆς
5 ὕλης καθάπαξ
5-6 ἀλλαττο∤μένης
6 τῶν τὸν νοῦν
7 ἀποτελούντων , τὰς
8 μ[νή]μαςμνήμας σωθήσεσ[θαι]σωθήσεσθαι
9 τ[ῶνδ']τῶνδ' [ἑ]νοτήτωνἑνοτήτων |gap:3|
10 η|gap:5| κα̣ὶκαὶ γὰρ ει̣|gap:?|ει|gap:?|
11 |gap:?_lines|
0 |gap:?| [διὰ]διὰ
1 τοῦτο δ' ὁμ[ο]ίωνὁμοίων ἔχει
2 κατάληψιν . S-13 καὶ
2-3 τού∤των
3 δ' οὖν
3-4 περ[ι]ωδευ∤μένωνπεριωδευ∤μένων
4 οὐ δύσκολον
5 προσαποδοῦναι καὶ
6 διὰ τίνας ἐπ[ι]σπασμοὺςἐπισπασμοὺς
7 ἀνθρωπόμορ[φ]ονἀνθρωπόμορφον
7-8 κα∤ταλείπομεν
8 τ̣ὸ̣ντὸν θεόν ·
9 S-14 δῆλον δ' ὡς μ[ορφὴν]μορφὴν [τ]ὴ̣ντὴν
10 [ἀνθρώ]π[ο]υἀνθρώπου
10-11 συ[νάπ]τ[ω]∤[μεν]συνάπτω∤μεν
11 [τῷ]τῷ [θεῷ]θεῷ |gap:?|
12 |gap:?_lines|
0 [ἐπειδὴ]ἐπειδὴ [γὰρ]γὰρ [τὸν]τὸν [λογισμὸν]λογισμὸν [οὐχ]οὐχ [εὑρίσκο]εὑρίσκο
1 μεν ἐν ἄλληι μορφῆι
2 δίχα τῆς ἀνθρώπου ,
2-3 φα∤νερὸν
3 ὡς καὶ τὸν θεὸν
4 ἀνθρωπόμορφον χρὴ
5 καταλείπειν , ἵνα καὶ σὺν
6 λογ[ι]σμῶιλογισμῶι τὴν
6-7 ὑπόστα∤σιν
7 ἔχη<ι>ἔχηι . S-15 διόπερ
7-8 ἀνθρω∤πό[μο]ρφονἀνθρω∤πόμορφον
8 λέγομέν [γ']γ'
9 [εἶ]ν[αι]εἶναι [τὸν]τὸν θεὸν ὑπ|gap:3|
10 |gap:1|εις|gap:2| ἀνάνκης |gap:3|
11 |gap:1|ν|gap:4| καὶ δῆλο[ν]δῆλον [ὡς]ὡς
12 |gap:?|σκι|gap:?|
13 |gap:?_lines|
0 [οὐ]οὐ [καταλαμβά]καταλαμβά
1 νει τὸν ἡμέτερον
2 ἐπισπασμὸν καὶ πρὸς
3 τοῦτ' ἄγοντα . S-16 φασὶν
4 γὰρ ὡς εἰ διὰ τὸ
4-5 λογισ∤μὸν
5 ἔχει
5-6 ἀνθρωπόμορ∤φός
6 ἐστιν , καὶ τῆς
6-7 ζωι∤ότητος
7 κοινῆς οὔσης ,
8 συνάπτωμεν αὐτῶι
9 [κ]αὶκαὶ πολλὰς ἄ[λλας]ἄλλας
9-10 [κ]ο[ι]∤νότηταςκοι∤νότητας
10 μορ[φῶ]νμορφῶν ,
10-11 ὥσ∤περ
11 κ[αὶ]καὶ [χεῖρας]χεῖρας [κα]ὶκαὶ
11-12 δα∤[κτύλους]δα∤κτύλους
12 [καὶ]καὶ |gap:?|
13 |gap:?_lines|
0 |gap:?| [ἐν]ἐν
1 ψυχίαν ἔχει κοινήν .
2 S-17 ὅθεν οὐκ εἴ [τινα]τινα
2-3 [ζῶ<ι>]∤αζῶι∤α
3 μορφὴν τοιαύτην
3-4 ἔ∤χει
4 καὶ τὸν θεὸν εἶναι
5 δεῖ τοιοῦτον · S-18 τὸ δὲ
5-6 λο∤γιζ̣[ό]μενονλο∤γιζόμενον
6 καὶ ἄκρως
7 γε σὺν ταύταις ταῖς
7-8 κοι∤νότησ[ι]νκοι∤νότησιν
8 καὶ ἄ̣[λλ]αςἄλλας
8-9 πολ∤λὰς
9 [ἕξει]ἕξει . S-19 τα|gap:2|ε̣|gap:1|ζ̣α̣|gap:3|τα|gap:2|ε|gap:1|ζα|gap:3|
10 περι̣|gap:2|ωπασα|gap:1|κ|gap:5|περι|gap:2|ωπασα|gap:1|κ|gap:5|
11 |gap:?|του|gap:1|μ|gap:?|
12 |gap:?|ν|gap:?|
1 εἰ γὰρ ἀνθρώπου
1-2 φη∤σίν
2 , μορφὴν ἕξει ,
2-3 δῆ∤λον
3 ὡς ἕξει καὶ
3-4 ὀφθ̣αλ∤μοὺςὀφθαλ∤μοὺς
4 ὅυτως ⸢δὲ⸣δὲ καὶ
4-5 ὀ̣φθαλ∤μιάσειὀφθαλ∤μιάσει
5 . S-20 τὸ δ' αὐτὸ καὶ
6 ἐπὶ τῶν λοιπῶν
6-7 αἰσθή∤σεων
7 πείσεται . S-21 τοῦτο
8 δὲ καὶ αὐτὸ λῆρον [ἔ]χειἔχει
9 παραπ[λ]ήσιονπαραπλήσιον .
9-10 S-22 π[ρ]ῶ∤το[ν]πρῶ∤τον
10 μ[ὲ]ν̣μὲν [γὰρ]γὰρ
10-11 ἀκολο[υ]∤θε[ῖ]|gap:1|ε|gap:6|ι̣νεκτ̣ε̣ἀκολου∤θεῖ|gap:1|ε|gap:6|ινεκτε
1 κ̣αὶκαὶ ὅ[λο]νὅλον πιθανὸν [οὖ]νοὖν
2 ἐστιν , ὡ̣σὰνὡσὰν Βίωνος τοῦ ,
3 κατὰ Θ[ε]όφραστονΘεόφραστον
3-4 πρώ∤του
4 φιλοσοφίαν
4-5 ἀνθί∤νοις
5 κοσμήσαντος ·
5-6 S-23 ἀ∤σ[ύ]νθετονἀ∤σύνθετον
6 δὲ τἀκ
6-7 ⁽υ⁾λου∤θοόλου∤θο
7 ⁽υ⁾ν διὰ τὴν τῆς
7-8 φύσε∤ως
8 τῶν ὄντων
8-9 ἀγνω∤σίαν
9 . S-24 τὸ μὲν γὰρ
9-10 ἐπιχεί∤ρημα
10 τοῦτο · S-25 πᾶν γένος
11 ζ̣ώ̣[ιων]ζώιων ἰδί[αν]ἰδίαν [φα]μ̣[ὲν]φαμὲν ἔχε[ιν]ἔχειν
12 [τὴν]τὴν μορ[φὴν]μορφὴν [ἐν]ἐν [τῶι]τῶι [ἰδίωι]ἰδίωι
13 γένει |gap:?|
14 |gap:?_lines|
0 [ἡμεῖς]ἡμεῖς [δὲ]δὲ [λέγομεν]λέγομεν [οὐδὲ]οὐδὲ
1 κόσμον θεὸν οὐδ'
1-2 ἠ∤έλιον
2 τ' ἀκάμαντα
2-3 σε∤λήνην
3 τε πλήθουσαν .
4 S-26 στωϊκῶι δὲ καὶ
4-5 περὶ∤πατητικῶι
5 τοῦ ⸢τ'⸣τ' ⸢οὐ⸣κοὐκ
5-6 ἔξεσ∤τιν
6 λέγειν . S-27 πῶς [γ]ὰργὰρ
6-7 ἰδί∤αν
7 ἔχει μορφὴν τὸ
7-8 σφαι∤ροειδές
8 ; S-28 ἄλλως θ' οἱ
8-9 τοῦ∤το
9 λέγοντες οὐ
9-10 βλέπου∤σιν
10 διότι τῆς φύσεώς
11 [ἐστιν]ἐστιν ἴδιον τῶν ὄν[των]ὄντων
1 πλήων τε καὶ
1-2 ἐλάτ∤των
2 μέχρι τούτου
2-3 πα∤ραλλάττει
3 , μέχρι τοῦ τὸ
4 μὲν ἐκ πληόνων
4-5 συνε∤στάναι
5 , τὸ δ' ἐξ
5-6 ἐλαττό∤νων
6 . S-29 καὶ διὰ τοῦτο , τὸ μὲν
7 παχυμερέστερον καὶ
7-8 κει∤νεῖν
8 αἴσθησιν
8-9 δυνάμε∤νον
9 , ἀποτελεῖ · S-30 τὸ δὲ
9-10 λε∤πτομερέστερον
10 καὶ τὴν
11 μὲν αἴσθησιν οὐκ
11-12 ἀπ[ο]∤[τελοῦν]ἀπο∤τελοῦν
12 , [κει]νεῖνκεινεῖν τ[αύτην]ταύτην
13 οὐ δύναται . S-31 |gap:?|
14 |gap:?_lines|
0 |gap:?| [οὐκ]οὐκ [ἔξεστι]ἔξεστι [τὰ]τὰ
1 διὰ τῶν φαινομένων
2 εἰργόμενα
2-3 καταλείπεσ∤θαι
3 . S-32 διὰ τοῦτο γὰρ
3-4 οὐ∤δὲν
4 αἰσθητὸν
4-5 ἀθάνα∤τον
5 · S-33 πυκνότης γὰρ
6 ἀντεικόπτει πρὸς
6-7 τοῦ∤το
7 , δεχομένη πληγὰς
8 ἰσχυράς . S-34 πάλιν τε οὐδὲν
9 διφυὲς αἰσθητόν . S-35 τὰ
10 γὰρ σὺν βάρει μεγάλωι
11 μεγάλας ἀντιρ⸢ρ⸣οπὰςἀντιρροπὰς
11-12 ποι∤οῦντα
12 περὶ τὰ αἰσθητὰ
13 |gap:?_lines|
0 [τῶν]τῶν [δ']δ' [εἰρημένων]εἰρημένων
1 τοῦτον ἐχόντων
2 τὸν τρόπον ἐπὶ τοῦ
2-3 λό∤γου
3 Βιωνήου ,
3-4 τοῦ∤το
4 μὲν θήσω , διότι
4-5 γέ∤νος
5 ἕκαστον ζώιων
6 ἰδίαν ἔχει μορφὴν ἐν
7 τῶι ἰδίωι γένει ,
7-8 πάν∤τως
8 δ' οὐ καθάπαξ , ἵνα
9 τἀτὸ συνβαίνη[ι]συνβαίνηι [κ]αὶκαὶ ἐν
10 τοῖς αἰσθητοῖς καὶ ἐν
11 τοῖς λόγωι θεωρητοῖς ,
12 κα[ὶ]καὶ δὴ κα[ὶ]καὶ [ἔφ]αμενἔφαμεν
13 |gap:?|
14 |gap:?_lines|
24 [συνφωνούτων]συνφωνούτων [τῶν]τῶν [αἰσθη]αἰσθη
1 τῶν τοῖς λόγωι
1-2 θεω∤ρητοῖς
2 , δι'
2-3 προεκτεθή∤καμεν
3 , ἔνθα μή τι τῶν
4 φαινομένων
4-5 ἀντιπράτ∤τη[ι]ἀντιπράτ∤τηι
5 . S-36 διὸ καὶ τοῦτ'
5-6 εὐαπό∤λυτον
6 . S-37 καὶ τὰ τότε
6-7 σχο∤λασθέντα
7 περιώδευται .
8 S-38 περὶ τούτων δ'
8-9 ἐπεσπάσ∤θην
9 , φίλ[τα]τεφίλτατε Κόϊντε ,
9-10 με∤γάλως
10 , ἐ[ξεί]ργωνἐξείργων
10-11 πανοί∤κιον
11 τότ[ε]τότε διῆλθον
11-12 ὑ∤πομνημα[τι]σάμενοςὑ∤πομνηματισάμενος
13 |gap:?_lines|
-2 |gap:?| [ἡμεῖς]ἡμεῖς
-1 δὲ λέγομεν τὴν θεοῦ
0 [μορφὴν]μορφὴν [οὐκ]οὐκ [εἶναι]εἶναι [τοι]τοι
1 αύτην οἵαν οἱ λοιποὶ
2 φιλόσοφοι
2-3 συνάπτου∤σιν
3 . S-39 πάντως γὰρ ἂν
3-4 εἷ∤λ'
4 ἂν τὸ μὴ σφαιρῶν
4-5 ἔ∤χειν
5 μορφὰς μηδὲ
5-6 κρί∤σεις
6 καὶ διαθέσει[ς]διαθέσεις
6-7 ὀργ[ί]∤λαςὀργί∤λας
7 καὶ μεικραιτίους ,
8 ἀλλὰ καὶ μορφὰς
8-9 διανε∤στηκυίας
9 εἰς ὕψος κα[ὶ]καὶ
10 διαθέσεις παντὸς τοῦ
11 ταπεινοῦ
11-12 περιφρονού∤σας
12 , ὅλας δὲ
12-13 στρεφομέ∤[νας]στρεφομέ∤νας
13 [περὶ]περὶ [τὴν]τὴν [ἑαυτοῦ]ἑαυτοῦ
14 μακαριότητα καὶ
15 ἀφθαρσίαν . S-40 |gap:?|