Sematia

59504.xml

TM: 59504HGV: Date: – Place:

1 m1 S-1 |gap:1_lines|
2 |gap:?|ε̣νο̣|gap:?||gap:?|ενο|gap:?|
3 |gap:?|πο|gap:?|
4 |gap:?| [φ]α̣ντ̣|gap:?|φαντ|gap:?|
5 |gap:?|σ̣η|gap:2|υ|gap:?||gap:?|ση|gap:2|υ|gap:?|
6 |gap:?|σαι ἀφισ[τ]ἀφιστ |gap:?|
7 |gap:?| [λε]ληγμε[ν]λεληγμεν |gap:?|
8 |gap:?|σθαι το|gap:?|
9 |gap:?|τουτ|gap:?|
1 |gap:?|υ|gap:?|
2 |gap:3_lines|
5 |gap:?|π |gap:?|ο|gap:?|
6 |gap:?|δετω|gap:?|
7 |gap:?| τὸ αὐ[τὸ]αὐτὸ |gap:?|
8 |gap:?| καὶ τὴν π|gap:?|
9 |gap:?|τανει|gap:?|
10 |gap:?|ενκ|gap:?|
1 |gap:2_lines|
3 |gap:?|νετα παι|gap:?|
4 |gap:?|ο̣υ̣μενε̣|gap:?||gap:?|ουμενε|gap:?|
5 |gap:?|μερος |gap:?|
6 |gap:?|υμε|gap:?|
1 |gap:2_lines|
3 β̣λέπετ[αι]βλέπεται |gap:?|
4 |gap:?|τ̣ομ̣|gap:?||gap:?|τομ|gap:?|
1 |gap:?| .
2 S-2 |gap:?|εω|gap:?|
3 |gap:?|τα κ̣ατακατα
4 |gap:4|δια|gap:2|υς|gap:1|ν
4-5 με∤[τά]γ̣εταιμε∤τάγεται
5 πρὸ̣ςπρὸς τοὺς καθ'
5-6 ἑ∤|gap:3|
6 τόπους · S-3 κἄπ̣ειτακἄπειτα
7 |gap:5|δι|gap:3||gap:1|ου τῶν
7-8 δι∤[αστη]μά̣τωνδι∤αστημάτων
8 μα̣[κρῶν]μακρῶν
9 |gap:4||gap:1||gap:2| κατὰ τ̣οὺ̣[ς]τοὺς
10 |gap:4|αλ̣λοντα[ς]|gap:4|αλλοντας
1 |gap:1_lines|
2 τη̣ντην |gap:6|υ̣|gap:6|υ
2-3 [κα]∤θάπερ|gap:5||gap:3|κα∤θάπερ|gap:5||gap:3|
3 πε[ρὶ]περὶ
4 τοῦ βοσ[κήμα]τοςβοσκήματος · S-4 κα̣δηκαδη
5 γὰρ̣γὰρ ἥδρ[υσεν]ἥδρυσεν μ[ὲ]νμὲν
5-6 ἥλι∤ος̣ἥλι∤ος
6 ωδιε|gap:5||gap:3|σφ|gap:?|
7 [ἡ] π̣ρόνο̣[ια]πρόνοια |gap:?|
8 το̣ντον ἐστιν̣ἐστιν |gap:?|ε
9 τ |gap:?|ν̣η|gap:2|α̣ρη|gap:?|νη|gap:2|αρη
1 |gap:2_lines|
3 |gap:?||gap:1| |gap:?|τες|gap:?|
4 |gap:?| μελ̣|gap:4|σουσηςμελ|gap:4|σουσης |gap:?|
5 |gap:?|τα|gap:?|
6 |gap:?|π̣οιαμ|gap:?||gap:?|ποιαμ|gap:?|
7 |gap:1_lines|
8 |gap:?|παι|gap:?|
1 |gap:?|α|gap:1||gap:?|
2 |gap:?||gap:2|υς|gap:?|
3 |gap:?|μη|gap:?|
4 |gap:?|θ̣λε|gap:?||gap:?|θλε|gap:?|
5 |gap:?|τερου |gap:?|ω|gap:?|
6 |gap:?| σ̣υμβ̣α[ίν]εισυμβαίνει κα|gap:?|
1 |gap:?|ειπτ|gap:?|
2 |gap:?|ω̣να|gap:?||gap:?|ωνα|gap:?|
3 |gap:?|πο̣ε̣|gap:?||gap:?|ποε|gap:?|
4 |gap:?| σ̣υμβαίνεισυμβαίνει κ̣|gap:?|κ|gap:?|
5 |gap:?||gap:1|θυ|gap:?|
6 |gap:?|π|gap:?|
7 |gap:?|ινθυ̣ρ|gap:?||gap:?|ινθυρ|gap:?|
1 |gap:2_lines|
3 |gap:?|πει
4 |gap:?|ες|gap:1|τυ
5 |gap:?||gap:1|ν μακρῶν
6 |gap:?| [κατ]ὰκατὰ φάσεως
7 |gap:?| ἀποθ|gap:?|
8 |gap:?|ο̣ς̣|gap:?|ος ἐλά̣ττοναἐλάττονα
9 |gap:?|τονα προπ|gap:?|
10 |gap:?| ἔπειτα δὲ συν
11 |gap:1_lines|
1 |gap:?||gap:1|ντι
2 τ̣ον̣τον τ|gap:1| κ|gap:1| |gap:?|νενοτησιν
3 |gap:2|τ̣|gap:1|π|gap:4||gap:2|τ|gap:1|π|gap:4| δόξαι̣δόξαι
4 αἱ |gap:2|τετ̣|gap:2|τετ |gap:?|ρ̣ιτου|gap:?|ριτου καὶ
5 |gap:?| [δι]α̣στημαδιαστημα
6 |gap:?|ν |gap:?|η
7 |gap:?|ταυτ |gap:?|δε
8 |gap:?| μήτε π̣ροαπροα
9 |gap:?|τεσ̣[θ]αι|gap:?|τεσθαι τὴν τῶν
10 [ὑποκειμ]έ̣νωνὑποκειμένων [φαν]τασίανφαντασίαν
1 λ̣λ |gap:?|ιγρ|gap:?|
2 εν̣εν |gap:?|
2-3 [περιο]δ̣εύου∤σι|gap:?|περιοδεύου∤σι|gap:?|
3 [τ]ὴ̣ντὴν τῶ̣ντῶν δ̣οξῶ'δοξῶ' ν
4 γένεσιν · S-5 ἐπεὶ γὰρ αἰεὶ
5 τὰ μὲν ἔνγειον
5-6 προπεί∤πτοντα
6 [τ]ρανότερατρανότερα
6-7 βλέ∤πεται
7 , τὰ δὲ πορρώτερα
8 ἀτ[ρα]νώ̣τερα̣ἀτρανώτερα [π]άν[τ]ω[ς]πάντως [οὐκ]οὐκ
8-9 [ἀ]∤κολουθο̣[ῦσι]ἀ∤κολουθοῦσι
9 [τ]οῖςτοῖς
9-10 ζωι∤γράφοις
10 [ἐν]ἐν
10-11 [παρα]τηρή∤[σεσι]|gap:?|πιπαρατηρή∤σεσι|gap:?|πι
11 |gap:?| διότ[ι]διότι |gap:?|
1 προ|gap:1||gap:?|
2 χαπ̣|gap:?|χαπ|gap:?|
3 κυρ|gap:?|
4 |gap:?||gap:1|θ|gap:?|
5 τα|gap:?|
6 α|gap:?|
7 εκτ|gap:?|
1 |gap:1_lines|
2 |gap:?||gap:2|ν [φαν]τασίαφαντασία |gap:?|
3 |gap:?|ους ἀντ|gap:?|
4 |gap:?| δ̣ό̣ξ[α]ν̣δόξαν |gap:?|
5 |gap:?|ιν|gap:?|
1 |gap:?|τ̣ους|gap:?|τους
2 |gap:?|τως
3 |gap:?|νων
4 |gap:?|τα
5 |gap:1_lines|
6 |gap:?|ω̣ν|gap:?|ων
7 |gap:?|α̣ι|gap:?|αι
8 |gap:4_lines|
12 |gap:?||gap:1|ει
1 |gap:?||gap:1|υ|gap:1||gap:?|
2 |gap:2| διὸ καὶ τοῦτ'
2-3 ἀπολε[ί]∤[πε]τα[ι]ἀπολεί∤πεται
3 τὸ ἀπόρημα |gap:?|
4 [τ]ῶντῶν δ̣'δ' ου̣ου καταδιεζ̣|gap:2|καταδιεζ|gap:2|
5 |gap:2|ν̣|gap:2|ν λεγ[ομ]ένωνλεγομένων κ̣ατ[ὰ]κατὰ
6 τῶ̣[ν]τῶν α[ἰσθ]ήσε[ω]ν̣αἰσθήσεων γ̣|gap:?|γ|gap:?|
7 |gap:3|μεν|gap:?|
8 |gap:?|αληθευ
9 |gap:?| δὲ συνκατ[α]συνκατα
10 |gap:?| φαντα[ς]φαντας
11 |gap:?| ταῦτα π̣ραν|gap:?|πραν|gap:?|
12 |gap:?|να|gap:?|
1 |gap:?|ον |gap:?|
1-2 [ἐγ]∤κάθτημ'ἐγ∤κάθτημ'
2 αὐ̣τὸαὐτὸ γ̣ὰργὰρ
2-3 ἐπαίσ∤θημα
3 · S-6 λείαν δέ τις
4 ἀγανα[κ]τῶνἀγανακτῶν εἰ Δίωνα
5 λέγομεν [ἐπὶ]ἐπὶ [τ]οσοῦτοντοσοῦτον
6 ἡμαρτ[ηκέν]αιἡμαρτηκέναι ,
6-7 βλε∤π̣[έ]τω̣ιβλε∤πέτω{ι}
7 [ὅσ']ὅσ' [ἐστιν]ἐστιν ἐν τῶι
7-8 αὐ∤τ[ῶ]ιαὐ∤τῶι
8 βυβλειδ[ί]ω̣ιβυβλειδίωι καὶ
8-9 ἐ̣∤[πιγ]ραφομ[έν]ωιἐ∤πιγραφομένωι
9-10 Ἐνχει∤ριδίωι
10 τε|gap:1|π̣ωντε|gap:1|πων οὐχ
10-11 ἧτ∤[τον]|gap:?|ἧτ∤τον|gap:?|
1 |gap:?|
1-2 [ἔφασ]∤κ̣ενἔφασ∤κεν
2 μὲν̣μὲν γ̣ὰργὰρ [ὅτ']ὅτ' [οὐ]κοὐκ
2-3 ἄ∤τοπον
3 τὸ λέγε[ιν]λέγειν ὡς
3-4 Ἐπί∤κουρος
4 τἀποθνήσκειν
5 οὐ παραμ[ε]μ̣ύ[θη]ταιπαραμεμύθηται .
5-6 S-7 [το]ῦ∤τοτοῦ∤το
6 γὰρ δεινὸν [ἢ] διὰ τ[ὸ]τὸ
7 ἐκληθόμενον , [ὅ]περὅπερ
7-8 ἐσ∤τὶν
8 τὸ τεθνάν[αι]τεθνάναι , ἢ̣ διὰ τὸ παρεπόμενον , ὅπερ
9 ἀλγ[ηδ]ώνἀλγηδών [ἐ]στ[ιν]ἐστιν
9-10 παρε∤πομένη
10 τῶι
10-11 ἀ[πο]θν[ή]σ∤κεινἀποθνήσ∤κειν
11 κ[αὶ]καὶ ει ε διὰ τὸ δεύ[τερον]δεύτερον
1 |gap:1_lines|
2 |gap:?| αὐτὰ νῦ̣'νῦ' ν ἐστ[ι]ἐστι |gap:?|εστ|gap:?|
3 |gap:?|λετεκα |gap:?|ομαι|gap:?|
4 |gap:?|μυτ |gap:?||gap:1|πις καὶ
5 |gap:?|νει |gap:?| [φ]αντα[ς]φαντας |gap:?|
6 |gap:?|στακαν |gap:?| διὰ
6-7 ταυ∤|gap:?|τετ|gap:1|
7 |gap:?|ν
7-8 κα∤[τη]γορ|gap:?|ενκα∤τηγορ|gap:?|εν
8-9 ες∤|gap:?|τ̣ην̣ες∤|gap:?|την
9 π̣|gap:?|π|gap:?|
10 |gap:?|ελη|gap:?|
1 |gap:1|κα |gap:?|[ἐπεὶ]|gap:?|ἐπεὶ [πᾶν]πᾶν τὸ
1-2 φαι[νό]∤με[νον]φαινό∤μενον
2 [καὶ]καὶ [ἔστι]ἔστι , φαίνεται
3 δ' ὁ̣ ἥλι[ος]ἥλιος ἑσ[τηκ]ώςἑστηκώς , ἔστιν
4 ἄρα ἥλιος ἑστηκώς ·
4-5 S-8 φή∤σομεν
5 γ[ὰ]ργὰρ ἐπὶ [τ]ούτουτούτου τὸ̣τὸ
6 κα[ὶ]καὶ πρότερον [ῥη]θένῥηθέν , [ὅτι]ὅτι
7 ο[ὐ]οὐ φαίνεται μ̣[ὲ]νμὲν ἥλιο[ς]ἥλιος
8 ἐσ[τ]ηκώςἐστηκώς , δοκεῖ δὲ
8-9 φαί∤ν[εσ]θ̣αιφαί∤νεσθαι
9 διὰ τ[ῆς]τῆς |gap:5|
10 ε̣ςες |gap:?| αὐτῆ[ς]αὐτῆς |gap:?|
1 |gap:3||gap:1|α|gap:1||gap:5|ηλη̣π̣|gap:3||gap:1|α|gap:1||gap:5|ηληπ
2 |gap:3|ελ|gap:2|ται ὄψις καὶ
3 |gap:4|π̣εν|gap:4|πεν τοῖς ἰδίοις
3-4 ἀπο∤δίδοται̣ἀπο∤δίδοται
4 [λ]όγοιςλόγοις εἰκότως ·
5 S-9 οἷον αὐτὴν κεινεῖ' τὸ
5-6 φάν∤τασμα
6 τὸ ἡλιακόν ,
6-7 τοι∤οῦτο
7 κ[αὶ]καὶ βλέπεται καὶ
7-8 ὑ∤πόκειται
8 πρὸς τὴν ὄψιν .
9 S-10 τὸ γὰρ ἡλια[κὸν]ἡλιακὸν [ε]ἴδωλονεἴδωλον
10 φερόμενο[ν]φερόμενον [ἐ]κἐκ τῶν
10-11 με∤τεώ̣ρωνμε∤τεώρων
11 [κ]αὶκαὶ
11-12 προσκρ̣[ου]∤[όμενον]|gap:?|προσκρου∤όμενον|gap:?|
1 καὶ καταλαμβάνει ·
1-2 S-11 ταῦ̣'∤τ'ταῦ'∤τ'
2 η , ἅπερ ἐσχόλασα ,
2-3 [τ]ε∤θέντοςτε∤θέντος
3 μοι τοῦ
3-4 συντό∤μως
4 περιοδεῦσαι τὴν
4-5 ἀ∤πολογίαν
5 τὴν πρὸς τὰ
6 λεγόμενα κατὰ τῶν
6-7 α[ἰ]σ̣∤θ̣ήσεωναἰσ∤θήσεων
7 · S-12 θ̣ελ̣ήσαντο[ς]θελήσαντος
8 δέ σου , φίλ[τα]τ'φίλτατ' εἰς πᾶν
9 τό σοι σύνηθες
9-10 συνπλή∤[ρωμα]|gap:?|συνπλή∤ρωμα|gap:?|
10 κα |gap:?||gap:3|ν|gap:1||gap:?|
11 |gap:?|ντ|gap:3|νε|gap:1| |gap:?|