Sematia

59491.xml

TM: 59491HGV: Date: – Place:

1 m1 S-1 [χρό]νοςχρόνος δ |gap:4| ἀνοχ[ὴ]νἀνοχὴν |gap:2|ν τὴ[ν]τὴν
2 ψυχὴ[ν]ψυχὴν πρὸς [τ]ὸτὸ ἀν[αλαβ]εῖνἀναλαβεῖν
3 ηδα|gap:2|σ|gap:3|ω|gap:1|πομε|gap:6|
4 τιστων|gap:3|υσι γαρτ|gap:4|
5 γατ|gap:2|:::λευα|gap:6|
6 |gap:7|τόθ'[ἡ]|gap:7|τόθ'ἡ [δι]άνοια|gap:2|διάνοια|gap:2|
7 |gap:7|πλι|gap:6| πο
1 δυ[σ]θεράπ[ευτ]αδυσθεράπευτα ιτ|gap:3|αδπ ἑκα
2 τέρά τε|gap:5|εω|gap:4|ων|gap:1|ω
3 γαρανε⸢λη⸣ρω|gap:1|ταν|gap:5|γαρανεληρω|gap:1|ταν|gap:5| αχτες
4 κι|gap:7|πεια
1 |gap:2|ημ|gap:1|ονται μ[ὲ]γμὲγ γὰρ τὰ
2-3 παν|gap:1|νπ|gap:4|παρεκφερό∤[με]να|gap:1|ον|gap:3|λ|gap:1|κωλυ[θήσ]ετα[ι]παν|gap:1|νπ|gap:4|παρεκφερό∤μενα|gap:1|ον|gap:3|λ|gap:1|κωλυθήσεται
4 |gap:1|ον|gap:3|[ὑ]πολαμβα|gap:1|ον|gap:3|ὑπολαμβα
5 |gap:4||gap:1|ετα|gap:4|ναιτας
6 |gap:5|εικ|gap:4|ροσε|gap:3|ε
7 |gap:1_lines|
8 |gap:9|ταιστ|gap:5|
9 |gap:10|σναι|gap:1|δε|gap:2|
10 |gap:15|κα|gap:4|
1 καὶ δ[ιὰ]διὰ [τ]α[ύτην]ταύτην [γ]εγε τὴν αἰτίαν
2 καὶ ἰατρὸς Ιπποκράτης τοὺς
3 ὀφ[θα]λμούςὀφθαλμούς φησιν
3-4 ἀποκατι∤δεῖν
4 δεῖν ἐπί τινων , ἤν ,
5 φησίν , αἱ [ὄ]ψειςὄψεις πυκνὰ
5-6 κεινέων∤ται
6 , μ[ανῆ]ναιμανῆναι τούτους ἐλπίς .
7 S-2 κατὰ [δὲ]δὲ [τὰ]τὰ [πα]ράκοπαπαράκοπα
7-8 κειν[ή]∤ματακεινή∤ματα
8 [τῆς]τῆς [δια]νοίαςδιανοίας [τ]ὰτὰ ὑπο⸢ω⸣ρὑποωρ
9 μεν[α]|gap:4|μενα|gap:4| φεντοτεχ|gap:3|
10 αρλ|gap:4||gap:1|ουσυν|gap:4|
11 με|gap:9| μοι|gap:5|
1 το|gap:1| |gap:4|ον ου|gap:4| ρρον|gap:1|
2 τι|gap:2|ι|gap:2| υπ|gap:2| καὶ π[αρὰ]παρὰ
3 τοῖς τραγ ∼ω∽διοποιοῖςωιδιοποιοῖς , κ[αὶ]καὶ
4 θνήσκουσα ὅμως πρόνοιαν
5 εἶχε μή ποτε ἀσχήμων
6 [πεσ]εῖνπεσεῖν . S-3 ἐμοὶ μὲ[γ]μὲγ γὰ[ρ]γὰρ [καὶ]καὶ
7 [τὸ]τὸ γε[ι]τν[ι]ῶνγειτνιῶν τινι κακ ∼ῶ∽ῶι [φαί]φαί
8 [νε]ταινεται φε[υ]κτόνφευκτόν , [καὶ]καὶ τοῦτ[όν]τοῦτόν
9 [γε]γε [τὸν]τὸν τρόπ[ον]τρόπον πάντες
9-10 ἄ[ν]∤[θρω]ποιἄν∤θρωποι
10 φεύγομεν [τὸ]τὸ κακ[ὸν]κακὸν
11 |gap:4| ν|gap:1|γευσ[τοῖσ?]|gap:1|ν|gap:1|γευστοῖσ|gap:1|
1 [ὥσ]περὥσπερ [δὴ]δὴ [καὶ]καὶ [αἱ]αἱ τῶν
1-2 μεμη∤νότων
2 καὶ ἀρρώστων . S-4 τὸ
3 γὰ[ρ]γὰρ ἐλέγξον οὐ[κ]οὐκ ἔστιν · S-5 δὲ
4 μετεωρισμὸς ἀναπλασμός
5 τ[ίς]τίς [ἐσ]τιἐστι διαν[ο]ίαςδιανοίας , ἤτοι
5-6 τρα∤νῆ[ς]τρα∤νῆς
6 [οὔσης]οὔσης [μ]ηδενὸςμηδενὸς
6-7 π[ε]∤ρισπῶντ[ος]πε∤ρισπῶντος
7 [αὐτὴν]αὐτὴν ἀππὸ τῶν
8 |gap:4| οσυν |gap:8| με|gap:4|
9 λυιχον |gap:8|
9-10 αἰσθή∤σ[ε]ωςαἰσθή∤σεως
10 μὲν |gap:7| [τ]∼ῶ∽τῶι κατὰ
11 φύσιν ε|gap:7|
11-12 μετεω[ρισ]∤|gap:13|μετεωρισ∤|gap:13|
12 δεισαικ|gap:3|
13 |gap:14|α|gap:1| παι|gap:4|
1 π[ιστεύ]σομένπιστεύσομέν τι|gap:1| τῶν τε
1-2 ἐλεγ∤χουσῶν
2 αἰσθήσεων τὸν νοῦν
3 παραπεποδισμένων εἰς
3-4 τε∤ρατ[ώ]δειςτε∤ρατώδεις
4 τε καὶ ταραχώδεις
5 ὀλισθάνου[σ]ινὀλισθάνουσιν ἀναπλασμούς .
6 S-6 τ[ὰ]τὰ μὲν δὴ κακὰ τὰ
6-7 μετεωρισ∤μ[άτ]ωνμετεωρισ∤μάτων
7 τοσαῦτά τε καὶ τ[οι]α[ῦτα]τοιαῦτα
8 κα[τι]δ[ὼν]κατιδὼν ἐφιέσθω μηδενός|gap:1|
9 [ἄτοπον]ἄτοπον δὲ λοιδοπεῖν τὸ
9-10 πρ[ο]∤[ειρημέ]νονπρο∤ειρημένον
10 παράλλαγμα
11 ἄλλ[α]ἄλλα [δὲ]δὲ [θερ]απεύεινθεραπεύειν , εἰς γὰρ
12 τὸ [τούτοις]τούτοις ἐνδοῦναι π|gap:2|λον
13 |gap:7|[φιλο]σοφίαν|gap:7|φιλοσοφίαν |gap:6|
14 |gap:12|ατ|gap:8|
1 [τῶν]τῶν [ἀνθρώ]πωνἀνθρώπων θνησκόντων οὐδείς
2 ἐστιν , ὃς [δ]ύνατα[ι]δύναται φυγεῖν
2-3 θάνα∤τον
3 καὶ μὴν ἑκάστου καθά πέρ
4 φησιν Ἐπίκουρος ἀπὸ τῆς
5 πρώτης γενέσεως πρό<ς>πρός
5-6 τι∤να
6 χρόνον συστάντος ὥστε
7 πλή<ο>ναπλήονα μ[ὲν]μὲν [μὴ]μὴ [δύν]ασθαιδύνασθαι
7-8 βιῶ∤σαι
8 ἐλάττον[α]ἐλάττονα [δὲ]δὲ [δύ]νασθαιδύνασθαι ,
9 τὴν <ἀν>άγκηνἀνάγκην τὴ[ν]τὴν κατὰ τὸν
9-10 χρό∤νον
10 τοῦτον οὐκ ἔ[στιν]ἔστιν ἐποχ ∼ῆ∽ῆι
11 μεσολαβ[εῖ]νμεσολαβεῖν , [ἀλλ]ὰἀλλὰ |gap:11|
12 |gap:2| τουτου |gap:8| του|gap:2|τ
13 |gap:5|ναγ|gap:13|κατη
14 |gap:14|τύχη
1 καὶ δια<σ>τροφδιαστροφ ∼ῆ∽ῆι , φόβ ∼ω∽ωι μὲν ἐπ[ὶ]ἐπὶ
2 δούλ[ω]νδούλων διατροπ ∼ῆ∽ῆι δὲ ἐπ'
2-3 ἐ∤λευθέρων
3 , πρὸς δὲ τούτο[ις]τούτοις
3-4 [ἐ]πι∤θυμίἐπι∤θυμί
4 ∼α∽αι ποτὲ καὶ περισπα[σμ]∼ῶ∽περισπασμῶι .
5 S-7 μὲγ γὰρ οὖν γενόμενος περὶ
6 πλούτου [συλλ]ογὴνσυλλογὴν καὶ πᾶς
7 εἰς τοῦ[το]τοῦτο [πρα]γματευόμενοςπραγματευόμενος
8 ἀμε[τεώρισ]τοςἀμετεώριστος γείνεται
8-9 ὀλβί∤∼ω∽ὀλβί∤ωι
9 τι[νὶ]τινὶ [κατα]ληφθεὶςκαταληφθεὶς
9-10 περισπασ∤μ
10 ∼ῶ∽ῶι . S-8 [καὶ]καὶ [τοῦτον]τοῦτον μὲν τοῦτο τὸ
10-11 παράλ∤λαγμα
11 [τότ']τότ' ἐπέσχεν
11-12 ἐ[κράτη]∤σενἐκράτη∤σεν
12 , [ἔστι]ἔστι [δ]ὲδὲ φανερὸν ἐ[κ]ἐκ [τῶν]τῶν
12-13 [αὐ]∤τῶναὐ∤τῶν
13 [λόγων]λόγων διότι [τὰς]τὰς κε[νὰς?]κενὰς [ἐπιθυμίας?]ἐπιθυμίας .
1 S-9 ἀγαθῶν [καὶ]καὶ εἰς φυ[γὰς]φυγὰς ἀναλόγων
2 κακῶν [ἐκπί]πτειἐκπίπτει τοῦ κατὰ φύσιν
3 [α]ἰωρούμενοςαἰωρούμενος ἀδιαλείπτως ·
4 S-10 ∼ὧ∽ὧι δ' ἐν τ ∼ῶ∽ῶι κατὰ φύσιν πέρατι
5 κατακέκλειται τἀγαθὸν καὶ τὸ
5-6 κα∤[κ]όνκα∤κόν
6 , τούτ ∼ω∽ωι πᾶ[σ]απᾶσα αἰώρα ψυχῆς
7 [ἐ]κπέφευκταιἐκπέφευκται . S-11 συνεχίζωμέν
8 τε ἐν τ ∼ῶ∽ῶι κατὰ φιλοσοφίαν
8-9 ἐνεργή∤ματι
9 καὶ μάλιστα τοῖς κατὰ
9-10 φυ∤σιολογίαν
10 θεωρήμασιν . S-12 τὸ
11 μὲγ γὰρ ὕψος τού[των]τούτων τῶν
12 λόγων ἐπαῖρο[ν]ἐπαῖρον [τὴν]τὴν [διάνοι]ανδιάνοιαν
13 ἐάσει τὰ τ[απεινὰ]ταπεινὰ [παρορᾶ]σθαιπαρορᾶσθαι ,
14 [ὁ]δὲὁδὲ πλ|gap:16|ρε
1 [τῆς]τῆς [προ]κειμένηςπροκειμένης πραγματείας τὸ
2 μὲν ἔστιν περὶ αὐτῶν ἄστρων ,
3 τὸ δὲ περὶ τῶν ἀπὸ τούτων
4 τ[ὸ]τὸ δὲ περὶ τῶν διὰ ταῦτα
4-5 πε∤ρὶ
5 ταῦτα , τὸ δὲ περὶ τῶν ἐν
5-6 ἄσ∤τροις
6 . S-13 περὶ μὲν αὐτῶν
6-7 κα∤θόλου
7 γ[ε]γε εἰπεῖν ,
7-8 γινό∤μεθα
8 περὶ μέγεθος ἄστρων
9 σχῆμά τε · S-14 τὸ δὲ περὶ τῶν <ἀπ'>ἀπ'
9-10 αὐ∤τῶν
10 , οἷόν ἐστι τὸ περὶ αὐγῶν
11 τε κ[αὶ]καὶ σκιῶν , αἳ δὴ ἀπὸ α[ὐτῶ]ναὐτῶν ,
12 τὸ δ[ὲ]δὲ [περ]ὶπερὶ τῶν διὰ ταῦτ[α]ταῦτα , [ὧν]ὧν
12-13 [ἐ]σ∤[τιν]ἐσ∤τιν
13 [τὸ]τὸ περὶ ὡ[ρῶν]|gap:5|ὡρῶν|gap:5|
14 |gap:7|σηλ |gap:9|
1 [ἕκαστον]ἕκαστον [δὲ]δὲ [τούτων]τούτων
2 τῶν μερῶν [π]οικίλ[ην]ποικίλην ἔχει
3 καταμ[έρισιν]καταμέρισιν · S-15 αὐτὸ [γ]ὰργὰρ τὸ
4 περὶ ἄστρων αὐτῶν
4-5 μέ∤ρος
5 εἰς πολλὰ νέμεται , περὶ
6 τε γὰρ γενέσεως [τῶ]ντῶν [ἄσ]τρωνἄστρων
7 καὶ περὶ ἐπ[ιτολῆ]ςἐπιτολῆς καὶ
7-8 κρύψε∤ως
8 ὑποστά[σε]ωςὑποστάσεως κεινήσεώς
9 τε καὶ φύσεω[ς]φύσεως [κ]αὶκαὶ ποιότητος
10 [ἔτ]ιἔτι δὲ θέ[σ]ε[ως]θέσεως , κεινήσεώς τε
11 καὶ μονῆ[ς]μονῆς [καὶ]καὶ [μ]εταβολῆςμεταβολῆς καὶ
12 ἀποστ[άσεως]ἀποστάσεως [κ]αὶκαὶ διαστάσ[ε]ωςδιαστάσεως
13 πλημε|gap:4|κα|gap:1|σ|gap:1| ων
14 επιν|gap:6| ω|gap:3|αι|gap:1|αμ|gap:1|
1 κύκλο[ν]κύκλον κατὰ τ[ὸ]τὸ [κ]έντρονκέντρον
2 ἔπειτα πόσας [κει]νεῖταικεινεῖται
2-3 κεινή∤σεις
3 τὰ ἄστρα · S-16 μεθ' τίς αἰτία
4 κεινοῦσα αὐτά . S-17 οὐ μὴν ἀλλὰ
5 βλέπεις γε πῶς ἂν [π]ερὶπερὶ τὰ
6 τοσαῦτα καὶ τοιαῦτα
6-7 θεωρή∤ματα
7 γυμναζομ[έν]ηγυμναζομένη διάνοια
8 οὐκ ἂν ἔξω γείνοιτ[ο]γείνοιτο παντὸς
9 ἀδιαλήπτου λ[όγου]λόγου καὶ
9-10 συν∤χαίρε[ις]συν∤χαίρεις
10 σεαυτ ∼ῶ∽ῶι [ὅτ]ιὅτι δὴ
10-11 π[α]ρ∤ε[ῖ]κάπαρ∤εῖκά
11 σ' [οὐ]δεπώ[ποθ']οὐδεπώποθ' ,
11-12 ὕ[σ]πλη∤[γα]ςὕσπλη∤γας
12 ὑποφήνας τῶ[ν]τῶν [κ]ατὰκατὰ
12-13 φιλο∤[σο]φίανφιλο∤σοφίαν
13 λόγων , [οὐδέ]οὐδέ [σ]εσε
13-14 ἀπέστρε∤[ψε]νἀπέστρε∤ψεν
14 ἀπὸ φ[ρονήσεως?]φρονήσεως τὰ πρὸ[ς]πρὸς
1 [μό]νονμόνον οὐχὶ ἐπάγ[ει?]ἐπάγει ἐπὶ τὴν
1-2 θέ∤αν
2 τῶν κυριωτά[τ]ωνκυριωτάτων οὐδ'
2-3 ἀ∤δαμαντίνο[ι]ςἀ∤δαμαντίνοις
3 δεσμοῖς
3-4 κατέχεσ∤θαι
4 δυναμένην ∼α∽θυμίαναιθυμίαν . S-18 καὶ μὴν
5 ἐκτὸς ποιήσει μετ[ε]ωρισμῶνμετεωρισμῶν
6 καὶ τὸ μεσ[ο]λαβεῖνμεσολαβεῖν τὸ [συ]νεχὲςσυνεχὲς
7 τῶν κατὰ φιλοσοφία[ν]φιλοσοφίαν [λ]όγωνλόγων
8 ἀν[δ]ρείωμα|gap:2|ε|gap:1|στοι[ς]ἀνδρείωμα|gap:2|ε|gap:1|στοις πρὸς
8-9 ταύ∤την|gap:5|σ|gap:3|μεν|gap:3|
9-10 ἐπιμε∤λή[μασι]ἐπιμε∤λήμασι
10 τῶ[ν]τῶν [μ]ὲ[γ]μὲγ [γὰρ]γὰρ
10-11 πραγμα∤[τειῶν]πραγμα∤τειῶν
11 αἱ τ|gap:3|ε|gap:7|ν|gap:3|
12 |gap:6|παιδευ|gap:7|
13 |gap:9|κρατ|gap:8|
14 |gap:7|τοδημ|gap:8|
1 [προβαι]νούσηςπροβαινούσης ἤδη τ[ῆ]ςτῆς ἀναχύσεως
2 εἰς ποιητικῶν ζητημάτων
3 λύ[σει]ςλύσεις τὴν παιδείαν
3-4 μερίζου∤σιν
4 . S-19 γὰρ περὶ ὅτι δή ποτε
5 σπουδὴ ἀπο[σ]τήσειἀποστήσει τῶν
5-6 ἀδια∤λήπτων
6 ἡμᾶς
6-7 μετεωρισ∤μῶν
7 . S-20 καθ' δὴ βλέπομεν καὶ
8 τοὺς ἐπὶ τῶν συνποσίω[ν]συνποσίων
8-9 ἀλύ∤[ο]ντα[ς]ἀλύ∤οντας
9 καὶ ἐρχομέ[νους]ἐρχομένους [μὲ]νμὲν
10 [ἐ]πὶἐπὶ τὰς συνδιαιτήσε[ις]|gap:4|ρασυνδιαιτήσεις|gap:4|ρα
11 [ἐ]πειδὴἐπειδὴ |gap:2|β|gap:10|
11-12 ἐ∤[πι]φέρου[σι]|gap:14|ιἐ∤πιφέρουσι|gap:14|ι
13 |gap:3|ελω|gap:19|
1 μετεωρίζεται καὶ
1-2 ἀναπλάσ∤σει
2 διώκουσα καθ' ὃν δή
2-3 πο∤τε
3 τρόπον τὸ χαίρειν . S-21 ∼ἧ∽ἧι δ' [ἂ]νἂν
4 τὸ πλήρωμα τῶν ἀγαθῶν
5 τις ἐν ὄμμασιν τιθῆται καὶ
6 ἐπιλογίζη[τα]ιἐπιλογίζηται τίνα τε ἔχει
7 καὶ πόσα καὶ πηλίκα , τίνα [μὲ]νμὲν
8 ὅτι ἀγαθά , πόσα δὲ ὅτι πολλά ,
9 πηλίκα δὲ ὅτι μεγ[άλ]αμεγάλα , καὶ κατὰ
10 ἀντ[ισ]τροφὴνἀντιστροφὴν τίνα τε
10-11 πέ∤[φ]ευ[γεν]πέ∤φευγεν
11 καὶ πόσα καὶ πηλίκα
12 |gap:1|οιε|gap:2|εν|gap:7|ντη|gap:10|
1 [καὶ]καὶ [ἀφορμὴν]ἀφορμὴν [εἰς]εἰς
2 τὸ πρ[ᾶξ]αιπρᾶξαι πρ[ο]γονικὴ[ν]προγονικὴν [ἔχ]ειςἔχεις
3 καὶ ἤχθης τε καλῶς [ὑπ]ὸὑπὸ
3-4 γο∤νέων
4 πρ[ο]σέθηκάςπροσέθηκάς [τε]τε τ ∼ῆ∽ῆι
4-5 ἀγω∤γ
5 ∼ῆ∽ῆι ταύτ ∼η∽ηι καὶ τὸ ἐξ ἑαυτοῦ
5-6 σω∤φρονικὸν
6 ἀναλόγως ·
6-7 S-22 ἔρρω∤σαί
7 τε τ ∼ῶ∽ῶι σώματι , ἐφ' ὅ[σ]ονὅσον
7-8 ἐν[δέ]∤χετ[α]ιἐνδέ∤χεται
8 τὸν θνητόν ,
8-9 μεθέμε∤νός
9 τε τῶν περὶ τὰ
9-10 τυχόν∤τα
10 σπουδασμάτων λόγων
11 ἐπι[μ]ελὴςἐπιμελὴς εἶ καὶ μ[άλιστ]αμάλιστα [δὲ]δὲ
12 τὸ πάσης ἐπιθυμίας
12-13 [ταραχῶ]∤δεςταραχῶ∤δες
13 [τοῦ]τοῦ φυσ[ι]κο[ῦ]φυσικοῦ [χωρίσας]χωρίσας
14 ὡς|gap:4|ο|gap:1|σον|gap:11|
1 θαι λ|gap:2|ο|gap:7|ρων [κα]κα
2 τὰ γε ἀφαίρε[σ]ινἀφαίρεσιν κενῶν
2-3 [ὀρέ]∤ξεωνὀρέ∤ξεων
3 καὶ τὸ ἀσφαλῶν ζῆν ,
4 οἷον πα[ρα]σκευάζουσαπαρασκευάζουσα
4-5 δίκ[αι]∤όνδίκαι∤όν
5 τε καὶ παντὸς ἀπεχόμεν[ον]ἀπεχόμενον
6 αἰσχροῦ ἔργου καὶ τοῦ φύσει καὶ
7 τοῦ νόμ ∼ω∽ωι , καὶ τὸ μὴ
7-8 δε[δοι]∤κέναιδεδοι∤κέναι
8 δὲ τὸν θάνατον
8-9 [ποι]∤εῖποι∤εῖ
9 οὐκ [ἀ]θανασίαςἀθανασίας παρασκε[υ]∼[ῆ]∽παρασκευῆι ,
10 ἀλλὰ [τ]οῦτοῦ φ[ό]βουφόβου [τοῦ]τοῦ περὶ
10-11 θα∤νάτου
11 ἄρ[σ]ειἄρσει , οὐ λέγω νῦν
12 |gap:7|γο|gap:2|π|gap:12|
13 |gap:9|τ[οὺ]ς|gap:9|τοὺς γὰρ π[λείστους]πλείστους
14 |gap:20| απ|gap:13|
1 [εἰρ]η[μέ]ναιςεἰρημέναις κα[ὶ]καὶ [τ]αῖςταῖς ὁμογενέσι[ν]ὁμογενέσιν
1-2 το[ύ]∤τοιςτού∤τοις
2 εἰς τὸ φυσικὸν
2-3 καταγαγόν∤τες
3 [μ]έγεθοςμέγεθος · S-23 καὶ γὰ[ρ]γὰρ τ ∼ῶ∽ῶι τοῦ
4 φθονεῖν τινε[ς]τινες |gap:1|γωιτ|gap:1|λα|gap:1|δ[ε]ξάμενοι|gap:1|γωιτ|gap:1|λα|gap:1|δεξάμενοι
5 ἀναπλάσσουσιν [κ]αὶκαὶ
6 κατὰ τούτω[ν]τούτων ἵνα χαρῶσιν|gap:3|
7 τ ∼ω∽ωι , καὶ κατὰ λύπην
7-8 [π]εν∤θοῦτέςπεν∤θοῦτές
8 τι[νε]ςτινες πράτ[τουσι]νπράττουσιν ε
9 |gap:1|ν αὖ ἰάλεμον φυγ ∼[ῆ]∽ῆι τ[ῶν]τῶν
10 λύπην ποιούντων · S-24 Ι|gap:2|ε|gap:1|
11 καθ[αι]ροῦνταικαθαιροῦνται μά[λ]ισ[τ]αμάλιστα τ ∼[ῶ]∽ῶι
12 |gap:1| ·
12-13 S-25 |gap:1|ν|gap:3|τ|gap:10|ορ|gap:2|όμε∤[ν]α|gap:4|ι|gap:1|ν|gap:3|τ|gap:10|ορ|gap:2|όμε∤να|gap:4|ι
13 λ|gap:19|
1 [εἰ]εἰ τοῖς θεοῖς μέλει τι τῶν [ἐ]μῶνἐμῶν
2 κακῶ[ν]κακῶν [α]ὐτοίαὐτοί τέ μοι
2-3 [σ]ώσο[υ]∤σισώσου∤σι
3 τὴν ἐρωμένην . S-26 πρόδηλον
4 δ' ὡς καὶ ἔργων τινῶν
4-5 ἀπέ∤χεσθαι
5 δεῖ τὸν μὴ
5-6 μετεωρισ∤θησό[μ]ενο[ν]μετεωρισ∤θησόμενον
6 , ὧν ἐστι καὶ
6-7 μέ∤θη
7 · S-27 [δι']δι' [ἀ]λλήλωνἀλλήλων γὰρ δὴ
7-8 ταῦ∤τα
8 αὔξεται
8-9 μετεωριζό∤μ[ενο]ίμετεωριζό∤μενοί
9 τε γὰρ τινε[ς]τινες καὶ τὸν
10 μ[ε]τεωρισμὸνμετεωρισμὸν μὴ
10-11 [αἴ]ρον∤τ[ες]αἴρον∤τες
11 [ἐ]κἐκ διανοίας εἰς [μ]έθ[ην]μέθην
12 [πίπτου]σινπίπτουσιν , [καὶ]καὶ τὰ διὰ τῆ[ς]τῆς
13 [μέθης]μέθης
1 [ἰσ]χὺςἰσχὺς ἐνμένει [ν]οημ[άτ]ωννοημάτων · S-28 πο[λὺ]πολὺ
2 γὰρ τὸ ἐν τοῖς πάσχουσιν
2-3 ἐλε[ύ]θε∤ρονἐλεύθε∤ρον
3 συναγωνίζεται τ ∼ῆ∽ῆι διατροπ ∼ῆ∽ῆι
4 [π]ρὸςπρὸς τὸ καταγωνίσασθαι τὰ
4-5 αἰσ∤χρὰ
5 τῶν παθῶν · S-29 ὅπερ ἂν
5-6 γένοι∤το
6 , [εἰ?]εἰ ἐπὶ τῶν προκειμένων
7 π[ιθ]ανῶςπιθανῶς [εἴ]ποιμενεἴποιμεν ὡς μὲ[ν]μὲν
8 |gap:2|τ|gap:9|δῶρ[ον]|gap:2|τ|gap:9|δῶρον ἔχει
9 |gap:3|α|gap:2|δ|gap:3|δια|gap:3|πη|gap:7|
10 |gap:7|μ|gap:4|υλ|gap:2|νδ|gap:7|
11 |gap:7|α|gap:8|τα|gap:6|
12 ρ|gap:3|μ|gap:4|α πολλὰ|gap:9|