Sematia

59467.xml

TM: 59467HGV: Date: – Place:

9 m1 S-1 |gap:?| |gap:3| α καὶ φ̣φ
10 |gap:?| |gap:5| κα
11 |gap:?|[φιλ]οσοφε[ῖ]ν|gap:?|φιλοσοφεῖν
12 |gap:?||gap:2|[ὡ]σ̣ὰν|gap:?||gap:2|ὡσὰν δὲ γόη̣[τες]γόητες
2 |gap:?| |gap:1| οι̣οι
3 |gap:?|ντ
4 |gap:?|ο , Π̣[λάτων]Πλάτων
5 |gap:?|ρ τὸ α
6 |gap:?|ὅπερ
10 |gap:?| |gap:1| ναυ̣ναυ
11 |gap:?|ι̣ι̣ρι|gap:?|ιιρι
12 |gap:?|ἄ̣χρησ[τος]|gap:?|ἄχρηστος
2 |gap:?| |gap:4| π̣ιπι
3 |gap:?| |gap:4| ρ
4 |gap:?||gap:2|[τὸ]ν|gap:?||gap:2|τὸν πρότ[ερον]πρότερον
5 |gap:?| |gap:4| καὶ ἐπά̣[γει]ἐπάγει
6 |gap:?| ἐ̣πιτ̣ήδευμαἐπιτήδευμα
7 |gap:?| |gap:1| σ̣γ̣ε̣ι̣γεικεσσγειγεικεσ
8 |gap:?||gap:1|[ἐπι]τρέπομε[ν]|gap:?||gap:1|ἐπιτρέπομεν
9 |gap:?|[κα]τ̣'|gap:?|κατ' αὐτὸν μ
10 |gap:?| |gap:3| εἰκότως
2 |gap:11| ι̣ι |gap:1| καὶ εν
3 |gap:6| εη|gap:3|[ἀ]λ̣λὰεη|gap:3|ἀλλὰ καὶ
4 |gap:5| σ̣κ̣α̣|gap:4|σκα|gap:4|
4-5 [ἐδο]ξάσ∤[θη]|gap:5|ω̣ἐδοξάσ∤θη|gap:5|ω
5 |gap:6| ησα
1 |gap:?|[μα]κά̣ριον̣|gap:?|μακάριον
2 |gap:?|ο̣ν|gap:?|ον ἔδειξ[α]ἔδειξα
3 |gap:?| |gap:2| ν δὴ οι
4 |gap:?| |gap:2| ι̣ε̣νααιεναα
5 |gap:?| |gap:2| ις καὶ π̣π
6 |gap:?| |gap:3| ι̣ι αὐτ
7 |gap:?| |gap:4| αὐτ
8 |gap:?| |gap:5| αὐ[τ]αὐτ
9 |gap:?||gap:4|[ἄ]νδ̣ρα|gap:?||gap:4|ἄνδρα
1 ετ |gap:?|
2 τα |gap:1| |gap:11|[ἐν]|gap:11|ἐν [τῶι]τῶι
3 βίω[ι]|gap:?|βίωι|gap:?|
4 τι |gap:?|
5 μ |gap:?|
6 ση̣ση |gap:?|
7 ο α[ὐ]τὰαὐτὰ |gap:?|
8 του̣του |gap:?|
1 |gap:12|[τρ]όπωι|gap:12|τρόπωι
2-3 |gap:12|[ἀν]τιλ̣έ∤[γει]|gap:11||gap:12|ἀντιλέ∤γει|gap:11|
3 πρὸς
4 |gap:13| π̣απα
4-5 α̣ὐ∤[τὸς]|gap:10|μ̣εμ̣η̣αὐ∤τὸς|gap:10|μεμη
6 |gap:14| μω
7 |gap:14| οπι̣οπι |gap:2|
8 |gap:14| τ̣ὸντὸν ε
9 |gap:16| μ̣εμε
3 τ |gap:1| λ̣εβελεβε |gap:4| ο̣ι̣π̣α̣οιπα
4 γ |gap:6| μέγιστ̣ο[ν]μέγιστον
5 δηλ̣δηλ |gap:4| ἔχον
6 κ |gap:4| ἐπ̣[ιτ]ηδείους̣ἐπιτηδείους
7 ωσ̣ι̣η̣σα|gap:1|ωσιησα|gap:1| [ἀλ]λ̣'ἀλλ' ἐν τῶι
8 καιμαι |gap:2|
8-9 σ̣υμβεβη∤κ[έ̣]ναισυμβεβη∤κέναι
9 |gap:5| ζῆλον
10 κ|gap:4| [ἐπιτη]δείου[ς]ἐπιτηδείους
11 [γει]νομ[ένου]ς̣γεινομένους ηυ |gap:2|
12 εν̣ι̣ενι |gap:9| τῶν
13 τριτι |gap:9| εγε
14 εισπ |gap:1| ιχεσ̣ιχεσ |gap:5| λι
1 [πάσης]πάσης φ̣ιλοσοφίαςφιλοσοφίας
1-2 ἄ[γευ]∤[στο]ςἄγευ∤στος
2 ἐγεγόνει . S-2 ειν̣ειν |gap:3|
3 |gap:4|[τ]ῶν|gap:4|τῶν γιγνο[μένων]|gap:1|γιγνομένων|gap:1|
4 |gap:5| π̣απα |gap:12|
5 |gap:5| ινοσε |gap:8|
6 |gap:5| ου |gap:11|
7 |gap:5| π |gap:12|
8 |gap:5| ονειδε |gap:6|
9 |gap:8| να̣να |gap:8|
3 [ν]ῦννῦν εἰκ[ότως]εἰκότως
2 |gap:?| |gap:4| πραγ̣[μα]πραγμα
3 |gap:?| |gap:6| εμ
4 |gap:?| |gap:3| διὰ [τ]ὰ̣τὰ ο |gap:1|
5 |gap:?|[φη]μί|gap:?|φημί , τὴ̣ντὴν δὲ θ
6 |gap:?| |gap:3| οι̣ω̣οιω ἀλλὰ
7 |gap:2| [π]ρ̣ά̣[γ]μ̣ασ[ι]πράγμασι
8 |gap:?||gap:1| [πρά]γμασινπράγμασιν
1 κ̣αλὰκαλὰ
1-2 τ|gap:11|[οὐ]∤δὲντ|gap:11|οὐ∤δὲν
2 α |gap:14|
3 ατο̣ι̣|gap:13|ατοι|gap:13|
3-4 [ἀ]∤κόλουθ̣[ον]ἀ∤κόλουθον
4 |gap:10|
5 καὶ ἐπά[γει]ἐπάγει |gap:8|
5-6 [ἐ]∤κείνουἐ∤κείνου
6 |gap:12|
7 |gap:1| ο |gap:1| μο |gap:13|
8 σ̣υνευ̣συνευ |gap:13|
4 |gap:12| [δό]ξ̣αιςδόξαις
5 |gap:9| [ἀκολο]ύθωςἀκολούθως
6 |gap:14| η̣ανηαν
7 |gap:10| οὔθ' οὕτως ἔχει .
8 S-3 [τοῖς]τοῖς [δὲ]δὲ [κατ]ὰ̣κατὰ δόξαν
8-9 λε∤[γομένοις]λε∤γομένοις
9 [προσ]έξομενπροσέξομεν ἐ̣φ'ἐφ'
9-10 ὅ∤[σον]ὅ∤σον
10 |gap:8| [π]ερὶπερὶ νοῦ
1 |gap:14| α̣τ̣ουατου
2 |gap:12|
2-3 [δ]ιάνοι∤[α]|gap:11|διάνοι∤α|gap:11|
3 [οὐ]κοὐκ
3-4 ἐπά∤[γει]|gap:13|ι̣μηἐπά∤γει|gap:13|ιμη
5 |gap:16| γ̣ωγω
6 |gap:12| [ἀλ̣]λ'ἀλλ'
6-7 ἐναν∤[τι]|gap:11|κ̣ηταιἐναν∤τι|gap:11|κηται
8 |gap:12| η̣η οὐθὲν
9 |gap:14| ι̣ουιου |gap:2|
10 |gap:12| [ἀ]γ̣αθὸ[ν]ἀγαθὸν
11 |gap:14|
11-12 ὠφε∤[λεῖν]ὠφε∤λεῖν
12 [ἡμᾶς]ἡμᾶς [τὰ]τὰ [ποι]ήμα[τα]ποιήματα
13 |gap:14| ντα
14 |gap:14| γὰρ α
15 |gap:14| ο̣νον |gap:3|
16 |gap:15| ω |gap:3|
2 |gap:15|
2-3 [ἀγα]∤θὸςἀγα∤θὸς
3-4 |gap:14|[ὠ]∤φελοῦσ̣[ι]|gap:14|ὠ∤φελοῦσι
4 |gap:11|
5 οὔτε σὺ φ̣[ῆς]φῆς |gap:8|
6 |gap:3| καθ̣καθ |gap:13|
7 |gap:3| μουμ |gap:1| νο |gap:8|
8 ι̣ι |gap:6| ο̣λοολο |gap:2| προσ |gap:2|
9 α |gap:2| ι̣ουιου κ̣αὶκαὶ τὸ συμφέρον
10 κα̣[ὶ]καὶ |gap:4| τό γε ὅπ̣[ως]ὅπως |gap:3|
11 [κατὰ]κατὰ [τὸ]τὸ ἐ̣ναργ[ές]ἐναργές |gap:5|
12 |gap:2| [δοξάζ]ε̣ταιδοξάζεται
1 |gap:15| κ |gap:2|
2 |gap:8| πῶς , [ὦ]
2-3 Μενέ∤[δημε]Μενέ∤δημε
3 [,], |gap:1| |gap:1| π̣ουπου αὐτὰ τὰ
4 [ὀ]νόματαὀνόματα κατὰ τὸ
4-5 ἐναρ∤[γὲς]ἐναρ∤γὲς
5 καὶ ἐπὶ δύν̣αμινδύναμιν
6 [μίαν]μίαν [τ]ρόπω̣[ι]τρόπωι
7 [ὧτινι]ὧτινι [οὖν]οὖν δο[ξ]άζεταιδοξάζεται ;
4 S-4 |gap:3| ι̣οδυ̣ιοδυ |gap:?|
5 |gap:3| καὶ ὁμοίω̣[ς]ὁμοίως |gap:5|
6 [ἴ]σ̣ως̣ἴσως προσδοξάζε̣[ι]προσδοξάζει |gap:2|
7 |gap:1| ις τινὸ[ς]τινὸς ὠφε[λεῖ]ὠφελεῖ |gap:3|
8 |gap:3| αιταν |gap:3| ι̣ι |gap:5|
9 |gap:4| ι̣ο̣σσκυ̣ιοσσκυ
1 |gap:?| |gap:3| πρε
2 |gap:?| |gap:3| ονε
3 |gap:?| |gap:3| νει̣νει
4 |gap:?| |gap:2| π̣ιταπιτα
5 |gap:?| [ἀλ]λ̣'ἀλλ' ἧττ[ον]ἧττον
6 |gap:?| |gap:2| τῶν
7 |gap:?| [τρ]όπωι̣τρόπωι
8 |gap:?| |gap:2| ασιμ̣ασιμ
9 |gap:?||gap:2|σθαι̣|gap:?||gap:2|σθαι
10 |gap:?||gap:1| [π]οιητ[ήν]ποιητήν
1 τηγ οὕτω[ς]οὕτως [κα]λεῖνκαλεῖν
2 ἀγαθ̣ὸνἀγαθὸν π̣ο[ιητὴν]ποιητὴν |gap:3|
3 |gap:4| οὗτος |gap:6|
4 |gap:2| αι̣ιοςαιιος οὗτ̣οςοὗτος παρ'
4-5 ἑ∤[αυ]τῶιἑ∤αυτῶι
5 καλεῖν ἀγαθὸν
6 [πο]ι̣ητ[ὴν]ποιητὴν ἐδόξαζεν
7 [α]ὐτὸναὐτὸν ἀγ̣αθὸν̣ἀγαθὸν
7-8 ποιη∤τὴν
8 ε̣ἶ̣ναιεἶναι . S-5 κ̣αὶκαὶ τῶι
8-9 Ἱπ∤π̣οθάλ[ε]ι̣Ἱπ∤ποθάλει
9 ἐχρῆ[ν]ἐχρῆν μ̣άχεσθαιμάχεσθαι
10 [ὁ] διατεταγμ[έ]νοςδιατεταγμένος παρ'
10-11 ἑ∤[αυ]τῶ̣ιἑ∤αυτῶι
11 [κ]αλεῖ[ν]καλεῖν κ̣ατὰκατὰ τὸ
12 [ἐν]α̣ργὲ[ς]ἐναργὲς καὶ μὴ̣μὴ [<τὸ>]τὸ
12-13 [δ]ο̣ξαζό∤[μ]ε̣νονδοξαζό∤μενον
13 ἀγα[θὸν]ἀγαθὸν
13-14 ποι[η]∤[τὴν]ποιη∤τὴν
14 [τ]ὸντὸν τ[οιοῦτο]ντοιοῦτον |gap:2|
1 |gap:?| |gap:4| τουτω
2 |gap:?| |gap:4| οντιο
3 |gap:?| καιη |gap:1| ουτοσ
4 |gap:?| ηπαν ιοσου
5 |gap:?| ετανε καλε
6 |gap:?| μ̣αιμειποιμαιμειποι
7 |gap:?| αρχιλοχα
8 |gap:?| γαειηιακ
9 |gap:?| ρουσια |gap:1| ατο̣ατο
10 |gap:?| ταταπ
1 ἀ̣γαθ̣[ὰ]|gap:?|ἀγαθὰ|gap:?|
2 |gap:2| π̣[οι]ήματ[α]|gap:?|ποιήματα|gap:?|
3 |gap:4| υνα |gap:?|
4 |gap:5| ἔλ̣εγ[ε]νἔλεγεν πο̣[ι]ητὴνποιητὴν
5 ε̣ἶ[ναι]εἶναι , ὁ̣ δὲ τοῦτ' οὐκέτ̣ιοὐκέτι ,
5-6 οὐ̣∤[δὲ]οὐ∤δὲ
6 [σὺ]σὺ πρὸς διάνοιαν
7 [διελέ]γ̣ου̣διελέγου τῶ̣ιτῶι ἀ̣[ν]θ̣[ρ]ώπωιἀνθρώπωι
8 |gap:8| ι̣σεισε |gap:3| ο̣πει̣οπει
9 ε |gap:3| α |gap:3| ω̣ιχραι̣ωιχραι |gap:2| πι
2 γμ
3 η̣η |gap:12|
3-4 β̣ο̣ύ∤λειβού∤λει
4 σημ̣ηονηνσημηονην
4-5 φθόγ∤γος
5 . S-6 [ἀλ]λὰἀλλὰ μὴν γε
5-6 κοι∤νὴ
6 πάντων ἡμῶν
6-7 ὁμι∤λία
7 ἦ̣νἦν τ̣[η]ρεῖντηρεῖν τοὺς
7-8 φ[θ]ό̣γ∤γου[ς]φθόγ∤γους
8 κα̣[τ]ὰκατὰ τὸ ἐν[α]ργέςἐναργές ,
9 [οὐ]οὐ τ̣ὸτὸ δοξαζόμενόν
10 γ' ἐκ[ε]ῖνοἐκεῖνο καὶ οὐχὶ
10-11 ο[ὗ]∤[τό]ς̣οὗ∤τός
11 φ̣[ησι]νφησιν . S-7 εἴρηται δὲ
11-12 [ἡ]∤[μῖν]ἡ∤μῖν
12 [ἤδη]ἤδη [πλ]εονάκιςπλεονάκις τὸ̣τὸ
12-13 τ̣[οι]∤[οῦτον]τοι∤οῦτον
13 [,], [ὥσ]τεὥστε δ κατη[γορεῖ]κατηγορεῖ
1 |gap:13| α̣ν̣αν |gap:2|
2 |gap:4| [κατὰ]κατὰ [τὸ]τὸ [ἐν]α̣ργὲςἐναργὲς
3 κ̣α[ὶ]καὶ [οὐ]οὐ [τὸ]τὸ [δοξαζό]μ̣ενόνδοξαζόμενόν
4 π[ο]τ̣εποτε , καὶ
4-5 προσδιαλ̣ε∤γόμενόςπροσδιαλε∤γόμενός
5 μοι τοὺς
5-6 φθόγ∤γο[υ]ςφθόγ∤γους
6 . S-8 ἐν δὲ τοῖς κατὰ
7 μέρ̣[ο]ς̣μέρος περὶ ποιητῶν
8 ἤδη̣ἤδη ἀντιλέγωμεν κα[ὶ]καὶ
9 μέν̣μέν φασ̣[ι]φασι εἴτ' ἐνα̣ρ̣[γὲς]ἐναργὲς
9-10 [εἶ]∤να[ι]εἶ∤ναι
10 τ̣ὸτὸ γ̣[νω]ριζόμ[ε]ν[ον]γνωριζόμενον
11 π[ερὶ]περὶ ποιητῶ̣ν̣ποιητῶν ἀγαθ̣ῶ̣νἀγαθῶν
12 [τ]ῆιτῆι [δανοίαι]δανοίαι [τρ]όποντρόπον
13 [τινά]τινά |gap:12|
14 τῶ[ν]τῶν π[οιητ]ῶνποιητῶν ομ |gap:4|
15 α [π]αραλ[λα]τ̣τ̣παραλλαττ
1 |gap:5| γ
2 |gap:8| λ̣ε̣λε
3 θ̣η̣θη |gap:3| ταιε̣λ̣ταιελ |gap:2| α̣κο̣ακο |gap:3|
4 ι̣ι |gap:5| εισι καλε̣ῖ̣νκαλεῖν το̣[νδὶ]τονδὶ
5 ἀ̣γ̣α̣[θὸ]νἀγαθὸν ποιητὴν αλι̣αλι |gap:2| ε
6 ι̣ι |gap:4| ω̣νδ̣ρ̣ος̣ωνδρος οὐ κατ[ὰ]κατὰ
6-7 [τ]ο̣ῦ̣∤[τό]τοῦ∤τό
7 [ἐστι]ν̣ἐστιν ἀκρειβή̣ςἀκρειβής . S-9 ἀλλὰ̣ἀλλὰ
7-8 [τ]ο̣∤[δὶ]το∤δὶ
8 [δοξ]ά̣ζωνδοξάζων περὶ τονδεεὶ
9 [παραλό]γ[ως]παραλόγως ἀ̣πεφ̣ή̣ν̣[ατ]οἀπεφήνατο θε̣ι̣θει
3 |gap:4| τὸν α
4 προε |gap:2| φα̣σιφασι |gap:1|
5 τὸ[ν]τὸν [ἀ]γ̣αθὸνἀγαθὸν π[οιητὴν]ποιητὴν |gap:4|
6 ἀ[ν]τ̣ε̣[ρ]οῦμενἀντεροῦμεν αὐτ̣[ῶι]αὐτῶι [,], [ὥστε]ὥστε
7 καὶ ὀρθ̣[ῶ]ς̣ὀρθῶς ἀ̣ντερε̣[ῖν]ἀντερεῖν [ἡμᾶς]ἡμᾶς
8 καὶ λέγειν ὁμιλί[αν]ὁμιλίαν
8-9 [ἀκενό]∤σπο[υδον]ἀκενό∤σπουδον
9 [περὶ]περὶ |gap:7|
10 |gap:14| υ̣σαυσα
11 |gap:11| [ἀγα]θὸνἀγαθὸν
1 |gap:8| π |gap:1| ω̣ταωτα
1-2 γεί∤[ν]|gap:7|πτ̣γεί∤ν|gap:7|πτ
2 |gap:4| λε
3 [τ]ο̣ῦ̣τοῦ πρ̣ά̣[γμ]ατοςπράγματος
3-4 συμ∤βόλωι
4 θ̣θ |gap:2| [ἡ] [π]ρ̣ᾶξιςπρᾶξις
4-5 αὐ∤[τ]ὴ̣αὐ∤τὴ
5 |gap:1| |gap:8| [ἐ]σ̣τὶνἐστὶν
6 [κ]αὶκαὶ |gap:2| ναυ |gap:4| ἐπὶ τοῦ
7 |gap:2| υσ̣|gap:4|υσ|gap:4| [κα]θ̣άπερκαθάπερ ἐπὶ
8 τοῦ δοξαζ̣ομ̣ένουδοξαζομένου ,
8-9 ἀλ∤|gap:9|
9 ι̣τοιτο οἷον
10 |gap:11| μεθ |gap:2|
1 |gap:14| ι̣σ̣αισα
2 ο |gap:6| κ̣αθ̣άπερκαθάπερ
2-3 κοι∤ν̣ὰ̣κοι∤νὰ
3 πα̣[ρ']παρ' ἡμῖν
3-4 διατέτα∤[κτ]αιδιατέτα∤κται
4 . S-10 [ἐκ]ἐκ γὰρ τούτου
4-5 γεί∤[νε]τ̣αι̣γεί∤νεται
5 , [κ]αθάπερκαθάπερ πᾶς
6 [δό]κι[μος]δόκιμος [ὁρ]ᾶὁρᾶ , τὸ
6-7 συνέ∤[χον]συνέ∤χον
7 τινω|gap:1| [τ]ὴντὴν πρὸς
7-8 ἄλ∤[λους]ἄλ∤λους
8 δ̣[ι]δ̣ασκαλίανδιδασκαλίαν αλ
9 |gap:3| α̣τ̣αατα |gap:2| εἰ̣εἰ γάρ τις |gap:3|
10 |gap:3| ι̣τηιτη |gap:2| ρ̣ηκει̣τοι̣ρηκειτοι |gap:3|
11 |gap:7| σ̣λ̣η̣νεισληνει
1 καὶ οἱ σ |gap:3| ο̣ν̣τ̣ον̣οντον
2 οἱ σοφοὶ ἐν̣ἐν τοῖς κατὰ
3 δόξαν λ[εγ]ο̣μένοιςλεγομένοις ,
4 οὐκ ἐν τ̣[οῖ]ς̣τοῖς κατὰ τὸν̣τὸν
5 |gap:3| ε̣νε̣νενεν |gap:2| ε̣ιμ̣ημ̣ι̣ειμημι
6 |gap:3| πολλ |gap:1| ι̣αι̣ιαι |gap:1| ειλης̣ειλης
7 [ἀ]λλ'ἀλλ' οὕτω[ς]οὕτως εχεμ |gap:4|
8 τ̣ι̣ω̣τιω σοφωτά̣[τ]ω̣ισοφωτάτωι εν |gap:2|
9 α̣ςας κατὰ τὰ̣ςτὰς περὶ τῶ̣[ν]τῶν
10 [ἄλ]λωνἄλλων [ἐδό]ξαζεν̣ἐδόξαζεν
1 |gap:5| τ̣ανταν |gap:2| λλομε
2 |gap:3| περιπατοῦσιν ἐν
3 [τῆι]τῆι Ποικίλη στοᾶ
3-4 λέ∤[γον]τ̣εςλέ∤γοντες
4 , ὅτι Μενέδημον
5 [οὐκ]οὐκ [ἀν]ήρειἀνήρει τὸ λέγειν
5-6 εὐ∤[ήθη]εὐ∤ήθη
6 [καὶ]καὶ ἄ̣φροναἄφρονα καὶ
6-7 ὀ̣λ̣ί∤[γωρο]ν̣ὀλί∤γωρον
7 καὶ μάτ[αιο]ν̣μάταιον .
8 S-11 [ἃ] [δ']δ' [ὁ] [Ζ]ήνωνΖήνων ε̣[ὐη]μ̣ε̣ρεῖεὐημερεῖ ,
9 [ὃς]ὃς [τἆλ]λατἆλλα τὸν φρόνιμον
10 [ποιεῖ]ν̣ποιεῖν ἔφη καὶ
10-11 σφαιρί∤[ζει]ν̣σφαιρί∤ζειν
11 καὶ φακῆν ἕψειν ,
12 [ἔστι]ἔστι νὴ τὸν
12-13 Ἀπόλ∤[λω]Ἀπόλ∤λω
13 [λέγ]ωνλέγων περὶ τῶν
13-14 πρα∤[γμάτ]ω̣νπρα∤γμάτων
14 , δῆλον δι̣δι
15 |gap:4| η̣θεμηθεμ |gap:1| νη̣σακεισνησακεισ
16 |gap:4| ι̣ματοςιματος μ̣όν[ον]μόνον
17 [φησὶ]φησὶ [γὰρ]γὰρ [τὸν]τὸν [σοφὸν]σοφὸν
1 ἄνθρωπον φακῆν οὐκ ἂν
2 ἑψῆσαι τοιαύτην , οἵαν
3 τε ῥοφωμένην
3-4 ἡδο∤νὴν
4 παρα̣σχεῖνπαρασχεῖν τινα
5 τῶ̣ιτῶι ῥοφοῦντι κατὰ
6 τὴν γεῦσιν . S-12 οὐκοῦν
6-7 τοῦ∤τό
7 γε οὐδὲ Μενέδημος
8 καλῶς ἐδόξαζεν .
8-9 S-13 ἀλ∤λ̣'ἀλ∤λ'
9 ἆ̣ρ̣αἆρα μὴ σύ , Μενέδημε ,
10 πά̣λ̣ινπάλιν οὐκ ὤου τ[ὸν]τὸν
10-11 φ̣ρό∤[ν]ι̣μονφρό∤νιμον
11 ὅτι ἄμ ποτε
11-12 ταύ∤τη[ι]ταύ∤τηι
12 κατὰ τὴν αὐτοῦ
12-13 δ[ι]ά∤θεσινδιά∤θεσιν
13 ἀλύπως τε καὶ εὖ̣εὖ
14 δι̣ά̣ξεινδιάξειν . S-14 τ̣[ί]τί [δ]ὲδὲ κ[αὶ]καὶ [τὴν]τὴν
14-15 [φ]α̣∤κῆνφα∤κῆν
15 ὑποθώμεθα |gap:5| ι̣ι
16 ατονα̣υ̣ατοναυ |gap:2| ι̣ταυτοιταυτο
1 φρόνιμον ἐ[πιφέ]ρε[ι]ἐπιφέρει
2 φακῆν πο[ι]ῆ[σαι]ποιῆσαι [π]άν̣[υ]πάνυ
2-3 [δι]∤αρ̣κ̣ῶς̣δι∤αρκῶς
3 πρὸς τὴ[ν]τὴν γε̣[ῦσιν]γεῦσιν
4 ἔχουσαν , Μεν̣έ̣δη̣[μον]Μενέδημον
5 δ' οὔ , ἀλλὰ καὶ τοῦτο
5-6 [ὁ]∤μοίωςὁ∤μοίως
6 ἐδόξαζον
6-7 ἀμφ[ό]∤τεροιἀμφό∤τεροι
7 . S-15 θαυμάζω γὰρ
7-8 ἔ∤γ̣ωγεἔ∤γωγε
8 , εἰ καὶ
8-9 φορτικώτε∤ρ̣όνφορτικώτε∤ρόν
9 ἐστιν εἰπεῖν , εἰ μὴ̣μὴ
10 ὤ̣οντοὤοντο ἀ̣μφότεροιἀμφότεροι τ̣οὺςτοὺς
11 σοφοὺς ὑ̣ποθέμενοιὑποθέμενοι
11-12 φα∤κῆν
12 ἕψ[ο]νταςἕψοντας οὐκ ἂν
13 κ̣αὶκαὶ προσ̣κ̣λύσαιπροσκλύσαι τάυτην ,
14 ὁ̣μ̣οίως̣ὁμοίως [κ]α̣[ὶ]καὶ [τἀνθ]ρ̣ά̣κιοντἀνθράκιον
15 [δὲ]δὲ ν̣ῆσα̣ινῆσαι κἂν κατ'
15-16 ἄλ∤λ̣ο̣νἄλ∤λον
16 τρό̣[π]ο̣[ν]τρόπον [ὑπουργεῖ]νὑπουργεῖν
3 |gap:14| ι̣ι |gap:3|
4 |gap:14| η καὶ
5 |gap:15| τ̣ὸντὸν
6 |gap:14|α̣σιν|gap:14|ασιν
7 |gap:3| α̣σασ |gap:12| σ
8 |gap:18|
9 |gap:16| πε
1 |gap:7| αμεα |gap:1|
2 |gap:5| σεισ̣π̣οσσεισποσ |gap:3| με
3 |gap:4| ν ἅμα κἀ[ν]κἀν [πᾶσι]πᾶσι
4 [πά]νυπάνυ ἀμέμπτ[ου]ἀμέμπτου
4-5 [δι]α∤[γωγῆ]ς̣δια∤γωγῆς
5 ἐν ἐκκλη̣[σίαις]ἐκκλησίαις
6 κ̣α̣ὶ̣καὶ δικαστηρίοι[ς]δικαστηρίοις
7 |gap:4| ως̣ως Πλάτων̣Πλάτων
8 |gap:4| ν |gap:1| σασ̣θαιλ̣σασθαιλ
9 |gap:4| ει τ̣ούτωντούτων
1 |gap:?| |gap:1| μην
2 |gap:?| |gap:1| νοσ
3 |gap:?| |gap:1| εργ
4 |gap:?| δ̣ιήκ[ει]διήκει
5 |gap:?| |gap:1| θεισ
6 |gap:?|[ἐ]δοξ[αζεν]|gap:?|ἐδοξαζεν
7 |gap:?| |gap:1| νω
8 |gap:?| |gap:1| ι̣απειαπε
9 |gap:?|εχρη
10 |gap:?| |gap:1| η̣κηκ |gap:1|
11 |gap:?| |gap:1| νου
12 |gap:?| |gap:1| ελ
1 ΚΩΛΩΤΟΥ
2 ΠΡΟΣΤΟΝΠΛΑΤ̣Ω̣ΠΡΟΣΤΟΝΠΛΑΤΩ
3 ΝΟΣΛΥΣΙΝ