Sematia

59452.xml

TM: 59452HGV: Date: – Place:

1 m1 S-1 πρό[τερον]πρότερον τοὺ[ς]τοὺς
1-2 [τ]οιούα∤τους̣τοιού{α}∤τους
2 [οὐ]δένοὐδέν [ἐ]στιἐστι πρὸς
3 [τὸ]τὸ μὴ [ὑπαρ]κτοὺςὑπαρκτοὺς εἶνα[ι]εἶναι
4 τ[οὺ]ςτοὺς [ἐναρέ]τουςἐναρέτους ,
4-5 άδυνάδ∤τουάδυνά{δ}∤του
5 [μή]μή [,], [ὡς]ὡς οἶμ[α]ιοἶμαι ,
5-6 ὄ[ν]∤τος̣ὄν∤τος
6 αὐ[το]ῦαὐτοῦ ,
6-7 δυσκαταπο∤νήτου
7 δ' [ἄκρ]ωςἄκρως καθάπερ
8 κα[ὶ]καὶ ε̣[ὐαπο]σείστουεὐαποσείστου .
8-9 S-2 οὕ∤τως
9 [δ']δ' [εἴρη]ταιεἴρηται ὅτι τῆς [δ']δ'
9-10 [ἀ]∤[ρετῆς]ἀ∤ρετῆς
10 [ἱδρῶ]τ[α]ἱδρῶτα [θ]ε[οὶ]θεοὶ
11 πρ[οπά]ρο[ιθ]ενπροπάροιθεν [ἔθ]ηκανἔθηκαν .
12 S-3 τ̣ῶ̣[ι]τῶι δὲ μὴ [δ]οξάζ[ει]νδοξάζειν
13 τὸ̣[ν]τὸν [σο]φὸνσοφὸν [πλείω]πλείω
13-14 ἀκο∤λο[υθε]ῖνἀκο∤λουθεῖν
14 [φαμ]ενφαμεν
14-15 τ̣οι∤αῦτ̣[α]τοι∤αῦτα
15 [·]· S-4 [πρ]ῶ[το]νπρῶτον μὲν τὸ
16 μὴ δοκεῖ[ν]δοκεῖν αὐ[τ]ῷαὐτῷ
16-17 μη∤δέν
17 · S-5 γὰρ δόκη[σί]ςδόκησίς
17-18 ἐσ∤[τιν]ἐσ∤τιν
18 [δό]ξαδόξα
18-19 [ἀ]κατάλη∤π[τος]ἀκατάλη∤πτος
19 · S-6 τό τ[ε]τε μηδ'
19-20 οἴεσ∤θαι
20 αὐτὸν μηδέν · S-7 καὶ
21 γὰ[ρ]γὰρ [ἡ] οἴησίς ἐστιν αὐτὴ
22 [δ]όξαδόξα ἀδίδ[α]κ̣τοςἀδίδακτος ,
22-23 μᾶλ∤λον
23 [δ]όκησιςδόκησις ἀπ[α]ί[ευτ]οςἀπαίευτος ·
24 S-8 λέγεται δέ τ[οι]τοι
24-25 [ἀ]πα[ιδευ]∤σί[α]ἀπαιδευ∤σία
25 [τ]ετε καὶ [ἄγ]νο[ια]ἄγνοια καὶ
25-26 [ἀ]∤ναισ[θ]η[σ]ίαἀ∤ναισθησία
26 ο|gap:7-8|
27 τον|gap:15| |gap:10_lines_precision=low|
1 [ἐ]ξ[ε]λ̣έγχεσθα[ι]ἐξελέγχεσθαι [μήτε]μήτε
2 δια̣[φ]ωνεῖνδιαφωνεῖν α̣[ὑτῶι]αὑτῶι
2-3 [μή]∤τεμή∤τε
3 μ̣εταπε[ισθῆναι]μεταπεισθῆναι [.]. S-9 [καὶ]καὶ
4 κατὰ̣κατὰ ταῦτα διὰ̣διὰ τ[ὸ]τὸ [μὴ]μὴ
5 ἐ̣[ξ]α[λ]λάττεινἐξαλλάττειν α[ὐ]τ[ὸ]ναὐτὸν
6 οὐδὲν οὔτε
6-7 παρ̣ακούσε∤ταιπαρακούσε∤ται
7 οὔτε παρανο[ήσει]παρανοήσει · S-10 δε[ῖ]δεῖ
8 [γ]ὰργὰρ μὴ παραδ[έχεσθαι]παραδέχεσθαι
8-9 [αὐ]∤[τὸ]ναὐ∤τὸν
9 ψευδῆ [φ]α̣ν[τασίαν]φαντασίαν
10 [ἢ] ὑπ[ό]λ̣η̣[ψ]ινὑπόληψιν . S-11 ἔτ[ι]ἔτι [δὲ]δὲ [καὶ]καὶ
10-11 [ἀ]∤κολούθωςἀ∤κολούθως
11 τούτο[ις]τούτοις
11-12 [οὔ]∤τ'οὔ∤τ'
12 αὐτὸς παρα[ρει]θμ[εῖ]παραρειθμεῖ
13 οὔ[θ]'οὔθ' ὑπ' ἄλλ[ω]ν̣ἄλλων
13-14 παρ[α]ρι∤θμεῖταιπαραρι∤θμεῖται
14 καὶ πρὸ̣ςπρὸς
14-15 τού∤τοις
15 οὔτε παρορᾶι οὔτε̣οὔτε
16 [πα]ρακούειπαρακούει οὔτ̣εοὔτε [κατ']κατ'
16-17 [ἄλ]∤λοἄλ∤λο
17 τ̣ῶντῶν αἰσθ̣[η]τηρ[ίων]αἰσθητηρίων
18 [π]αραι[σθά]νε|gap:1|τα[ί]παραισθάνε{|gap:1|}ταί [τινος]τινος [·]·
19 S-12 δ<ε>ῖδεῖ γὰρ τὸν
19-20 παρορῶ[ν]∤ταπαρορῶν∤τα
20 [κα]τὰκατὰ τὴν ὄψιν
20-21 [λαμ]∤β[άν]ονταλαμ∤βάνοντα
21 φα̣ντα[σίαν]φαντασίαν
22 ψ̣ευδῆψευδῆ ταύτην
22-23 πα[ρεκ]∤δ[έχ]εσθ[αι]παρεκ∤δέχεσθαι
23 · S-13 κ[αὶ]καὶ [ὁ] [σ]ο[φὸς]σοφὸς
24 οὐ[κ]οὐκ [ἐξ]απατᾶτ̣αιἐξαπατᾶται , [ὤν]ὤν
24-25 [ἀνε]∤ξαπάτητο[ς]ἀνε∤ξαπάτητος
25 οὐδενὸς
26 ὄ̣ν[το]ςὄντος |gap:4-5|ον κ|gap:3| |gap:11_lines_precision=low|
1 τα[ξ]ινταξιν [μηδὲ]μηδὲ
1-2 [π]αρ[α]ίνε∤σινπαραίνε∤σιν
2 [παραδέχοντα]ιπαραδέχονται · S-14 δ̣εῖδεῖ
3 γὰρ [μὴ]μὴ [ἐγγίνεσ]θαιἐγγίνεσθαι
4 αὐτοῖς κατὰ τὰ πάθη
4-5 [κ]ι∤[νήσ]ειςκι∤νήσεις
5 . S-15 κα[ὶ]καὶ πολλὰς [τῶ]ντῶν
6 τεχνῶ̣ντεχνῶν οὐχ ἕξουσιν
7 καὶ εἰσαχθήσονται εἰς
8 ταύτας · S-16 παρορᾶν δὲ
8-9 αὐ∤τοὺς
9 ἀ̣τέχνουςἀτέχνους εἶναι
10 οὐ [ῥ]ητέονῥητέον δ[ιὰ]διὰ τὰς
10-11 εἰ∤ρη[μέ]ναςεἰ∤ρημένας
11 αἰτ<ί>αςαἰτίας · S-17 κ[αὶ]καὶ τὸ
12 τα̣|gap:7|εχ̣ειν̣τα|gap:7|εχειν |gap:2|
13 οὐ|gap:2|ν|gap:4-5| [α]λλαιν|gap:3|αλλαιν|gap:3|
14 να|gap:2-3|τ|gap:4|ηο|gap:1|ο|gap:2|αι
15 προσυσι|gap:5|ουη|gap:1-2|τ|gap:atLeast=0_atMost=1|
16 |gap:2_lines|
18 |gap:5|νι|gap:atLeast=10_atMost=11|
19 α|gap:5||gap:1|ουσ|gap:3|δι|gap:1|σ|gap:1|
20 ν|gap:1-2|ους αυτ|gap:2-3|τ|gap:1||gap:4|
21 μὲ̣νμὲν γὰ̣ργὰρ μ̣|gap:7-8|μ|gap:7-8|
21-22 [ἐσ]∤τινἐσ∤τιν
22 δό̣ξ[α]δόξα |gap:9-10|
23 τικαι|gap:2-3|ο|gap:9|
24 αδ|gap:6|ουδε|gap:4|
25 |gap:1|υ|gap:6-7|δοσ|gap:5|
26 |gap:1|τ|gap:4-5|
27 |gap:2|ψ|gap:3-4|
26 |gap:1|τ|gap:4-5| |gap:10_lines_precision=low|
1 δὲ [πάλι]ν̣πάλιν [ἀ]κολο̣[υθ]ε̣ῖἀκολουθεῖ
1-2 μη∤δὲν
2 ἀγνο̣εῖνἀγνοεῖν τὸ̣ντὸν
2-3 σο∤φόν
3 , ἀφ' ὧ̣νὧν καὶ [τ]ο̣[ι]αῦτατοιαῦτα
4 παραπλή̣[σ]ιαπαραπλήσια ἔσται ·
4-5 S-18 με∤τὰ
5 δὲ τῶ[ν]τῶν
5-6 [προ]ε̣ι̣ρημέ∤νωνπροειρημέ∤νων
6 τὰ μ̣έ̣[ν]μέν , ὄντα
6-7 φαῦ∤λα
7 , οὐκ ἔ[σ]τα[ι]ἔσται περὶ τὸν
7-8 φρό̣∤νιμονφρό∤νιμον
8 , τὰ̣τὰ δὲ ἀναμέσον ,
9 διὰ τὸ μὴ γίνε[σ]θαιγίνεσθαι
9-10 ταῦ∤τα
10 έν τοῖς λογικοῖς
10-11 ἄ∤νευ
11 ἁμαρτημάτων , <ἴσως>ἴσως .
12 S-19 μ[ὲ]νμὲν γὰρ ὑπ̣όνοια̣ὑπόνοια καὶ
13 εἰκαιότ[ης]εἰκαιότης καὶ ἀ̣π̣ισ̣τίαἀπιστία
14 καὶ τὰ παραπ̣[λ]ή̣σ̣ιαπαραπλήσια
14-15 φαῦ∤[λ]άφαῦ∤λά
15 ἐστι[ν]ἐστιν , [ἡ] δ' [ἀ]τ̣ε̣χ̣νίαἀτεχνία
16 [καὶ]καὶ [ἡ] παρό[ρα]σ̣ι̣ς̣παρόρασις καὶ
16-17 πα∤ραρίθ[μη]σι[ς]πα∤ραρίθμησις
17 [τ]ῶ̣[ν]τῶν
17-18 ἀνα∤[μέσον]ἀνα∤μέσον
18 [·]· S-20 |gap:2|α|gap:2||gap:2||gap:1-2|αι
19 |gap:2-3|εια παραρειθμε̣[ῖ]παραρειθμεῖ καὶ
20 |gap:2-3|εχ|gap:1-2|αιτ|gap:2||gap:2||gap:atLeast=0_atMost=1|
20-21 παρ̣ο∤[ρᾶι]παρο∤ρᾶι
21 |gap:1-2|ε|gap:2|ι|gap:2-3|σ|gap:1||gap:1|α|gap:1||gap:atLeast=0_atMost=1||gap:1|
22 |gap:1-2|α|gap:1||gap:1|ωσθ|gap:2|α|gap:1| το̣ῦτοῦ
22-23 ψευ∤[δοῦς]ψευ∤δοῦς
23 |gap:3|α|gap:1|σιο|gap:1||gap:2|αι
24 κα̣[ὶ]καὶ [πα]ντὸςπαντὸς φ[αύ]λουφαύλου , διὰ
25 τὸ καὶ |gap:1|ε|gap:1-2|πα|gap:3|ατοις
26 τε|gap:1|ου τ̣[ο]ῖςτοῖς σ[οφ]ω̣τάτοιςσοφωτάτοις
27 |gap:6-7|ον|gap:5|οις|gap:1||gap:atLeast=0_atMost=1|
28 |gap:4-5| [τοι]αῦ[ται]τοιαῦται διαφοραί |gap:9_lines_precision=low|
1 να . S-21 τούτοις δὲ πά̣λινπάλιν
2 ἀκολ[ο]υθεῖἀκολουθεῖ καὶ τὸ τοὺς
3 σο̣φο[ὺ]ςσοφοὺς
3-4 ἀνεξαπατή∤τους
4 εἶναι καὶ
4-5 ἀναμαρ∤τήτο̣υςἀναμαρ∤τήτους
5 καλῶ[ς]καλῶς τε ζῆν
6 καὶ πάντα πράτ̣τεινπράττειν
7 εὖ · S-22 διὸ καὶ περὶ [τὰς]τὰς
7-8 συγ∤[κα]ταθέσειςσυγ∤καταθέσεις
8 , ὅπ̣ωςὅπως
8-9 γίνο<ω>ν∤ταιγίν{ο}ων∤ται
9 μὴ ἄλλως , ἀλα<λ>ὰἀλ{α}λὰ
9-10 με∤τὰ
10 καταλήψεως ,
10-11 πλεί∤ω<ν>πλεί∤ων
11 γέγονεν
11-12 ἐ[π]ιστ̣ρο∤φήἐπιστρο∤φή
12 . S-23 πρῶτον μὲν γάρ
12-13 ἐσ∤τιν
13 φιλοσ̣οφίαφιλοσοφία εἴτ'
13-14 ἐπ̣ι̣∤τήδε̣υσιςἐπι∤τήδευσις
14 λόγου
14-15 ὀρ[θ]ό∤τητο̣ς̣ὀρθό∤τητος
15 ε[ἴ]τ'εἴτ' ἐπιστήμ̣ηἐπιστήμη
16 ἐ̣ν̣ἐν ἰ̣δίᾳἰδίᾳ περὶ λόγον
17 π[ρ]α̣γμ̣ατείαιπραγματείαι · S-24 κα[ὶ]καὶ [δὴ]δὴ
18 ἐντὸς ε<ὄ>ντες{ε}ὄντες τ̣ῶν̣τῶν τ̣ο[ῦ]τοῦ
19 λόγου μορίων καὶ τῆς
20 συν[τ]ά̣ξε[ως]συντάξεως α̣[ὐ]τῶναὐτῶν
20-21 χρη̣∤σόμ̣εθαχρη∤σόμεθα
21 ἐμπ[ε]ίρως̣ἐμπείρως
21-22 αὐ̣∤τῶιαὐ∤τῶι
22 · S-25 λόγο̣νλόγον δὲ λ̣έ̣γωλέγω τὸν
23 κα[τὰ]κατὰ φύ̣σ̣ινφύσιν π̣[ᾶσ]ι̣πᾶσι τ̣[οῖς]τοῖς
24 λογικοῖς ὑπάρχοντα .
25 S-26 εἰ̣εἰ [δ']δ' δ̣ια̣λεκ̣τι̣κ̣[ή]διαλεκτική ἐσ[τιν]ἐστιν
26 ἐπιστή̣μ[η]ἐπιστήμη τοῦ ὀρ̣θῶ[ς]ὀρθῶς
27 [δι]αλέγεσ[θ]αιδιαλέγεσθαι , καθ' ἥν |gap:1-2|κα|gap:atLeast=0_atMost=1|
28 |gap:3||gap:2||gap:1-2|ω|gap:2||gap:4||gap:1||gap:1-2||gap:1||gap:atLeast=0_atMost=1|
29 |gap:8-9||gap:1||gap:7| |gap:8_lines_precision=low|
1 ἀποκρίσει [πι]θα̣νὸ̣νπιθανὸν
2 τοῦτον δεινὸν εἶναι
3 καὶ τὸν ἐν ἐρωτ[ή]σειἐρωτήσει
4 καὶ ἀποκρίσει δεινὸν
5 μήτε προ{προ} <περι>γίνεσθαιπεριγίνεσθαι
6 δυνατὸν εἶναι μήτε
7 διαφεύγειν . S-27 τὸν δ' ο̣ἷονοἷον
8 ὄντα ἐξαπατᾶσθαι
9 καὶ περιγενέσθαι [ἔ]σταιἔσται
10 καὶ διαφεύγειν · S-28 δ̣ι̣[ὸ]διὸ
10-11 ἱκα∤νὸν
11 μὲν δεῖ αὐτὸν
12 εἶναι ἐν τῶι
12-13 διαλέ∤γεσθαι
13 . S-29 τὸν δ' ἱκανὸν
14 ἐν τῷ διαλέγεσθαι
15 ἐπ' ἄκρ̣ο̣νἄκρον εἶναι [κ]α̣ὶκαὶ
16 εὐερωτητικὸν καὶ
16-17 [εὐ]∤αποκρ̣[ι]τικόνεὐ∤αποκριτικόν
17 , οὐδὲ
18 τούτων ἐσομένων
19 κατὰ τὸν
19-20 ἐξ̣[α]π̣ατώ∤μενονἐξαπατώ∤μενον
20 οὐ[δὲ]οὐδὲ τ̣ο̣[ῦ]τοῦ σ̣[οφ]οῦσοφοῦ
21 ψευδο<έ>σιψευδ{ο}έσι καὶ
21-22 προ[πε]∤[τέσι]προπε∤τέσι
22 λ̣ό̣γ[οις]λόγοις
22-23 [ἀποκρι]∤νομένουἀποκρι∤νομένου
23 , εἴ τινα
23-24 τρι∤βὴν
24 μὲν ἐν λόγωι <ἔχειν>ἔχειν
25 προσῆκεν αὐτῶ̣ι̣αὐτῶι , ε̣ἰ̣εἰ
26 μ̣ὴμὴ ἕως τῶν
26-27 ἐλαχίσ∤των
27 θεωρητικῶν
28 |gap:8|π|gap:1||gap:1||gap:4|ω |gap:9_lines_precision=low|
1 κατὰ τὸν
1-2 ἐξαπ̣[α]∤τώμενονἐξαπα∤τώμενον
2 , οὔτ' ἄλλου
3 ἂν τόνδε , ἱκανὸν [ὄντα]ὄντα
4 ἐν τῶι διαλέγεσθα[ι]διαλέγεσθαι ,
4-5 [ἀν]∤τιλέγοντοςἀν∤τιλέγοντος
5 δυ[ν]ατοῦδυνατοῦ
6 ὄντος περιγεν̣[έσ]θαιπεριγενέσθαι
7 οὔτε τη̣ρῆσαιτηρῆσαι αὑ̣τ̣ὸναὑτὸν
8 ἀπεριγένητον · S-30 καὶ
9 γὰρ ἀληθὲς λεγ<όντ>ωνλεγόντων
10 αὐτῶν ἀντερεῖ καὶ
11 ψευδὲς̣ψευδὲς λέγουσιν
11-12 αὑ∤τοῖς
12 ἐπιτεθήσονται .
13 S-31 [τ]υγχάνουσιτυγχάνουσι δὲ καὶ
14 ἀνεξέ[λ]ε<γ>κτοιἀνεξέλεγκτοι ὄντες
15 οἱ ἀγαθοὶ καὶ
15-16 καταλη∤πτικοὶ
16 ὄντες
16-17 ἀξ[ι]ω∤μάτωνἀξιω∤μάτων
17 αὐτά[ρκ]ωςαὐτάρκως ,
18 προσελέγχο̣[ντες]προσελέγχοντες τὸν
19 ἀφαιρούμενον
19-20 λό∤γον
20 καὶ ἰσχύον[τε]ςἰσχύοντες
21 π̣[ρ]ὸςπρὸς τοὺς [ἐ]ν[αντί]ουςἐναντίους ·
22 S-32 δεῖ γὰρ αὐτοὺς καὶ
22-23 ἀ∤κινήτους
23 εἶναι [ὑ]π'ὑπ'
23-24 ἐ∤λέγχο[υ]ἐ∤λέγχου
24 καὶ συνκα̣ι{συνκαι}
25 συνκα̣τατίθεσθαισυνκατατίθεσθαι
26 πεφραγμένως πρὸς
27 τοὺς ἐ[ναντί]ουςἐναντίους |gap:4|
28 |gap:9|ε|gap:1||gap:4| |gap:46_lines_precision=low|
1 ὅ[τ]ιὅτι τὴν <ἀ>προπτωσί[α]ν̣ἀπροπτωσίαν
2 τιμῶμ[ε]ν̣τιμῶμεν καὶ τὴν
2-3 <ἀν>ε̣[ι]∤καιότη̣ταἀνει∤καιότητα
3 , πρὸς δὲ
4 τὰς ἐναντία̣ςἐναντίας
4-5 δια̣βε∤βλήμεθαδιαβε∤βλήμεθα
5 ὀρθῶ[ς]ὀρθῶς .
5-6 S-33 ἐσ∤τὶ
6 δ' μὲν
6-7 ἀπροπτω∤σία
7 διάθε<σ>ιςδιάθεσις
7-8 ἀσυνκα∤τάθετος
8 πρὸ
8-9 καταλή∤ψεως
9 ,
9-10 συνκαταθετι∤κὴ
10 ν{ν} <δὲ>δὲ κατ' ἄνειρξε̣ιν̣ἄνειρξειν
11 φαντασίαι
11-12 καταλή∤πτωι
12 ἰσχυούσαι ἐν
13 φαντασίαις κα̣ὶκαὶ
13-14 ἄνει∤κτον
14 παρεχομ̣έν[η]παρεχομένη
15 ταῖς μὴ
15-16 καταλη∤πτικαῖς
16 · S-34 δεῖ γὰρ
17 τὸν ἀπρόπτωτον
18 ἀ[ν]έλκυστόνἀνέλκυστόν τε
18-19 εἶ∤ναι
19 ὑπὸ φαντασίας
20 ἀκαταλήπτου καὶ
21 ἰσχύειν ἐν ταῖς
21-22 φαν∤τασίαις
22 , ὥστε μὴ
22-23 ἕλ∤κεσθαι
23 ἀπὸ
23-24 φαντα∤σιῶ̣ν̣φαντα∤σιῶν
24 ἀκαταλήπτων
25 καὶ κρατεῖν τῶν
26 συνκαταθέσεων ,
26-27 ὥσ∤τε
27 μὴ ἕλκεσθα̣ιἕλκεσθαι μὴ
28 ἀ[κ]ο̣λ̣ουθε̣[ῖν]ἀκολουθεῖν
28-29 φαντα̣∤[σίαις]φαντα∤σίαις
29 [μὴ]μὴ
29-30 [κατα]λ̣η̣π̣[τι]∤[καῖς]καταληπτι∤καῖς
30 |gap:11| |gap:?_lines|