Sematia

59446.xml

TM: 59446HGV: Date: – Place:

1 m1 S-1 |gap:?_lines| |gap:?| λό̣γοςλόγος |gap:?|
2 |gap:?_lines|
1 |gap:?_lines| |gap:?| ἀγαθὸν περιγε|gap:?| |gap:?_lines|
2 |gap:?| ἤματα |gap:?| |gap:?_lines|
1 |gap:?_lines| |gap:?| αἰτίαν |gap:?|
2 |gap:?_lines|
1 |gap:?_lines| |gap:?| τὴν φυσι[κὴν]φυσικὴν |gap:?| |gap:?_lines|
2 |gap:?| πᾶν ζη̣[τ]|gap:?|ζητ|gap:?| |gap:?_lines|
1 |gap:?_lines| |gap:?| δίκαι |gap:?|
2 |gap:?_lines|
1 ὅ̣μ̣οιαὅμοια τὸ̣ντὸν οι̣|gap:6|οι|gap:6|
2 λ̣|gap:1|γ̣ο̣ν̣|gap:1|κ̣ατ|gap:8|λ|gap:1|γον|gap:1|κατ|gap:8|
3 ⊢γ⊣οντιγοντι |vac:1| τ̣|gap:9|τ|gap:9|
4 ἐν τῶι̣|gap:1|ο̣σ̣|gap:9|τῶι|gap:1|οσ|gap:9|
5 κ̣α̣τ̣'κατ'
5-6 ἐπακ̣ολ̣ο̣|gap:8|∤μ̣α̣ιἐπακολο|gap:8|∤μαι
6 γίνεσθαι̣γίνεσθαι |gap:7|
7 μ̣είζοναμείζονα ὄντ̣|gap:7|ὄντ|gap:7|
8 |gap:4|ασ̣θ̣ιο̣τε|gap:6||gap:4|ασθιοτε|gap:6|
9 |gap:2|ο̣νλογο|gap:9||gap:2|ονλογο|gap:9|
10 |gap:4|οικαι|gap:8|
11 |gap:5|ε̣κ|gap:3|ρα|gap:5||gap:5|εκ|gap:3|ρα|gap:5|
12 |gap:3|των|gap:3|
13 |gap:3|ε̣ια̣|gap:1|κα̣|gap:3||gap:3|εια|gap:1|κα|gap:3|
14 |gap:3|τον|gap:3|
15 |gap:3|ιοδ̣|gap:3||gap:3|ιοδ|gap:3|
16 |gap:3|ιν̣οι|gap:1|ε̣|gap:3||gap:3|ινοι|gap:1|ε|gap:3|
1 χθεν|gap:9|
2 καὶ τ̣ῶι|gap:8|τῶι|gap:8|
3 ωνδ|gap:11|
4 κ̣α|gap:1|τοπ̣|gap:?|κα|gap:1|τοπ|gap:?|
5 ⊢ρι⊣α̣σι|gap:?|ριασι|gap:?|
6 |gap:2_lines||gap:?|
8 τ̣ων|gap:?|των|gap:?|
9 π̣α̣σ̣ι̣ν̣η̣|gap:?|πασινη|gap:?|
10 σ̣θα̣ιδ̣ει̣|gap:?|σθαιδει|gap:?|
11 |gap:1|λ̣λα̣δ̣η̣|gap:?||gap:1|λλαδη|gap:?|
12 |gap:2|ι̣ν̣τ̣|gap:?||gap:2|ιντ|gap:?|
13 |gap:1|ο̣νι|gap:1|ν|gap:?||gap:1|ονι|gap:1|ν|gap:?|
14 |gap:?|ν|gap:?|
1 ἡμῖν κα̣ὶκαὶ τὰς ι|gap:?|
2 θιας̣θιας ταύτας̣ταύτας π|gap:?|
3 π̣ιτηδεστ|gap:1|ρ̣|gap:?|πιτηδεστ|gap:1|ρ|gap:?|
4 |gap:1|ω̣ντ̣η̣σ̣|gap:?||gap:1|ωντησ|gap:?|
5 φ̣η̣|gap:1|ινφη|gap:1|ιν . S-2 ο̣π̣|gap:?|οπ|gap:?|
6 κ̣α̣ι̣ρ̣|gap:?|καιρ|gap:?|
7 ν̣α̣ι̣|gap:2|τι|gap:1||gap:?|ναι|gap:2|τι|gap:1||gap:?|
8 |gap:3|ο̣ι̣μ̣|gap:?||gap:3|οιμ|gap:?|
9 |gap:3|ριη|gap:?|
10 |gap:3|τη̣νδ̣|gap:?||gap:3|τηνδ|gap:?|
11 αιρη̣ιδη̣|gap:?|αιρηιδη|gap:?|
12 |gap:3|νεισ|gap:?|
13 |gap:3|ιτο̣|gap:?||gap:3|ιτο|gap:?|
14 |gap:3|η̣ν|gap:?||gap:3|ην|gap:?|
15 |gap:3|σ̣ο̣|gap:?||gap:3|σο|gap:?|
1 ων τὴ̣ντὴν δι' αὐτοῦ
1-2 γενε∤σ̣|gap:2|αυ̣|gap:2|ν̣γενε∤σ|gap:2|αυ|gap:2|ν
2-3 ἀπο̣σημαι∤ν̣ον̣τ̣|gap:3|ενκαταλἀποσημαι∤νοντ|gap:3|ενκαταλ
4 |gap:4|ο|gap:2|ν̣ωσ̣α̣νε|gap:4||gap:4|ο|gap:2|νωσανε|gap:4|
5 |gap:6|ατα̣σωρ̣|gap:3||gap:6|ατασωρ|gap:3|
6 |gap:7|π̣α̣|gap:1|μ̣|gap:4||gap:7|πα|gap:1|μ|gap:4|
7 |gap:11|η̣ν̣|gap:3||gap:11|ην|gap:3|
8 |gap:9|ηραε̣ινα|gap:1||gap:9|ηραεινα|gap:1|
9 |gap:9|κ̣αιξεν|gap:3||gap:9|καιξεν|gap:3|
10 |gap:3|π̣ολ̣|gap:3||gap:3|πολ|gap:3| κα̣ὶ̣καὶ ἄλλως̣ἄλλως
11 |gap:13|σ̣θ̣η̣|gap:3||gap:13|σθη|gap:3|
12 |gap:13|υ̣θωσ̣|gap:13|υθωσ
13 |gap:11|τ̣οι|gap:3||gap:11|τοι|gap:3|
14 |gap:8|ν̣ο|gap:1|οι|gap:3||gap:8|νο|gap:1|οι|gap:3|
1 τ' αὐτοῦ κατ̣α̣παύω̣νκαταπαύων τὸν
2 λόγ̣ονλόγον |vac:1| δε|gap:1| γ̣ὰ̣ργὰρ διειλη
2-3 |g:diple|∤φέναι
3 πρῶ̣τονπρῶτον μ̣ὲ̣νμὲν ει
4 |gap:1|υκ̣ε̣νδ̣εχ|gap:1|τ̣α̣ι|gap:1|υκενδεχ|gap:1|ται φ̣ύ̣σ̣ι̣νφύσιν α̣λαλ
5 |gap:3|ει|gap:2|ι κ̣αὶκαὶ ἄλ̣λο̣υ̣ἄλλου |gap:1|
6 |gap:2|σ̣μ̣ο̣υσ̣|gap:3||gap:2|σμουσ|gap:3| ὅ̣τιὅτι οὗτ̣ο̣ς̣οὗτος
1 μὲν καθ' ὅλου̣ὅλου δ̣ε̣κ̣τ̣ι̣κ̣ῶ̣|gap:1|δεκτικῶ|gap:1|
2 ὄντων ἀρε̣τῆς̣ἀρετῆς , οὐ
2-3 κα∤κίας
3 , τ̣ῶντῶν δ' ε̣ὐαναλ|gap:1|εὐαναλ|gap:1|
4 π̣τω̣σ̣π̣|gap:3|α̣υ̣τ̣η̣|gap:5|πτωσπ|gap:3|αυτη|gap:5|
5 των|gap:3|μ̣η̣τ̣υχ|gap:4|των|gap:3|μητυχ|gap:4|
6 η̣δ̣η̣|gap:4|τε̣σ̣|gap:7|ηδη|gap:4|τεσ|gap:7|
7 |gap:7|σεων̣|gap:4||gap:7|σεων|gap:4|
8 |gap:3| τ̣α̣ῦτα̣ταῦτα δ̣ιειληφ̣ε̣|gap:3|διειληφε|gap:3|
9 |gap:4|η̣κε̣|gap:1||gap:4|ηκε|gap:1| |vac:1| οτ̣ιτ|gap:1|τ̣ω̣νοτιτ|gap:1|των
10 |gap:5|τα|gap:3|ω̣νεπα̣|g:filler||gap:5|τα|gap:3|ωνεπα|g:filler|
11 |gap:4|απ̣|gap:1|τ̣ε̣λ̣ε̣σ̣τικαι|gap:4|απ|gap:1|τελεστικαι
12 |gap:5|α|gap:6|ν̣κα|gap:2||gap:5|α|gap:6|νκα|gap:2|
1 |gap:3|ν̣εαν|gap:5|ια|gap:3||gap:3|νεαν|gap:5|ια|gap:3|
2 γ̣έ̣νηταιγένηται π̣|gap:1|ο̣|gap:2|ια|gap:3|π|gap:1|ο|gap:2|ια|gap:3|
3 δ|gap:2|σπρ|gap:1|νο̣|gap:6|α̣δ|gap:2|σπρ|gap:1|νο|gap:6|α
4 |gap:2|ω̣κ̣ε̣ι̣σ̣θα|gap:7||gap:2|ωκεισθα|gap:7|
5 θει̣ν̣θειν ἀρχομένου̣ς̣ἀρχομένους α̣|gap:1|ο̣α|gap:1|ο
6 τω̣ν̣των ψ̣υ̣χῶνψυχῶν κα̣|gap:4|κα|gap:4|
7 φύ̣σε̣ω̣νφύσεων
7-8 κ̣|gap:2|α̣|gap:4|ν̣α̣ρ∤χόμ̣ε̣νοςκ|gap:2|α|gap:4|ναρ∤χόμενος
8 ε̣ἶ̣παεἶπα
8-9 ῥηθήσ̣ε̣∤τα|gap:1|δ̣|gap:1|τ̣ιῥηθήσε∤τα|gap:1|δ|gap:1|τι
9 π̣ε̣ρὶπερὶ τούτ̣ων̣τούτων
10 καὶ ἐν̣ἐν τοῖς̣τοῖς ἐ̣χομε̣ν|gap:3|ἐχομεν|gap:3|
11 τ̣όπον̣τόπον δ' αὐ̣το̣ῦ̣αὐτοῦ κατα̣κατα
1 Χρυσίππου
2 Π[ε]ρὶΠερὶ προνοίας
3 ⊢β⊣|num:2|β|num:2|
4 ❨ἀρ̣[ι]θ̣(μὸς)❩ἀριθμὸς Χ̣|gap:3||gap:3||num:|Χ|gap:3||gap:3||num:|