Sematia

59324.xml

TM: 59324HGV: Date: – Place:

1 m1 S-1 ⁽φ̣ι̣λ̣τροκαδεσμος⁾φιλτροκατάδεσμος Ἀστραψούκου . S-2 ❨λό(γος)❩λόγος ·
2 S-3 ἐλ[θ]έἐλθέ μοι κύριε Ἑρμῆ , ὡς τὰ βρέφη εἰς ∼τὰ∽τάς κοιλίας τῶν
2-3 γυναι∤[κ]ῶνγυναι∤κῶν
3 .
None None [0][0]
3 m1 S-4 ἐλθέ μοι , κύριε Ἑρμῆ , ∼συνάγον∽συνάγων τὰς τροφὰς τῶν ❨θ(εῶ)ν❩θεῶν
4 καὶ ἀνθρώπων , ⁽εμοι⁾ἐλθέ $μοι , τῷ ❨(δεῖνα)❩δεῖνα , κύριε Ἑρμῆ , καὶ δός μοι χάριν ,
4-5 τρο∤φήν
5 , νίκην , εὐημερίαν , ἐπαφροδισίαν , ⁽προσώου⁾προσώπου εἶδος ,
6 ἀλκὴν ἁπάντων καὶ πασῶν . S-5 ❨(ὀνόματά)❩ὀνόματά σοι ἐν οὐρανῷ ·
None None [0][0]
7 m1 S-6 Λαμφθεν Οὐωθι|g:dicolon| Ο[ὐ]ασθενΟὐασθεν Οὐωθι|g:dicolon| Ὀαμενωθ|g:dicolon| Ἐνθομουχ|g:dicolon|
8 ταῦτά εἰσιν τὰ ἐν ⁽ταῖ⁾ταῖς ⊢δ⊣|num:4|δ|num:4| γωνίαις τοῦ οὐρανοῦ <ὀνόματα>ὀνόματα . S-7 οἶδά σου
9 καὶ τὰς μορφάς , αἵ εἰσι · S-8 ἐν τῷ ἀπηλιώτῃ μορφὴν ἔχεις
10 ἴβεως , ἐν τῷ λιβὶ μορφὴν ∼ἔχις∽ἔχεις κυνοκεφάλου , ἐν τῷ βορέᾳ
11 μορφὴν ∼ἔχις∽ἔχεις ὄφεως , ἐν δὲ τῷ νότῳ μορφὴν ἔχεις λύκου ·
12 S-9 βοτάνη σου λολλα|g:dicolon| ετεβεν θωητ|g:dicolon| οἶδά σου καὶ τὸ
12-13 ξύ∤λον
13 · S-10 τὸ ἐβεννίνου . S-11 οἶδά ⁽σου⁾σε , Ἑρμῆ , τίς ∼ἶ∽εἶ καὶ πόθεν εἶ , καὶ τίς
14 πόλις σου ·
None None [0][0]
14 m1 S-12 Ἑρμούπολις . S-13 ἐλθέ μοι , κύρι’ Ἑρμῆ , πολυώνυμε , εἰδὼς
15 τὰ κρύφιμα τὰ ὑπὸ τὸν πόλον καὶ τὴν γῆν . S-14 ἐλθέ <μοι>μοι , κύρι’ Ἑρμῆ ,
16 τῷ ❨(δεῖνα)❩δεῖνα , εὐεργέτησον , ἀγαθοποιὲ τῆς οἰκουμένης . S-15 ἐπάκουσόν
17 [μ]ουμου καὶ χάρισόν ⁽μ[οι]⁾με ❨πρ(ὸς)❩πρὸς πάντα τὰ κατὰ τὴν γῆν
17-18 οἰκου∤μένην
18 εἴδη . S-16 ∼ἀνύξας∽ἀνοίξας μοι τὰς χ⸢ε⸣ῖραςχεῖρας πάντων
18-19 ⁽συνδωκο∤των⁾συνδωροδοκούν∤των
19 , ἐπανάγκασον αὐτοὺ⸢ς⸣αὐτοὺς δοῦναί μοι , ἔχουσιν ἐν ταῖς
20 χερσίν . S-17 οἶδά σου καὶ τὰ βαρβαρικὰ ὀνόματα · S-18 Φαρναθαρ|g:dicolon|
21 Βαραχήλ|g:dicolon| Χθα|g:dicolon| ταῦτά σοί ἐστιν τὰ βαρβαρικὰ ❨(ὀνόματα)❩ὀνόματα 〚σ〛σ 〚εαν〛εαν
22 ⸢〚δε〛⸣δε ἐὰν ∼ἐπικαλέσατο∽ἐπεκαλέσατό ⁽σ̣εσσε⁾σε $Ἶσις , μεγίστη τῶν ❨θ(ε)ῶν❩θεῶν ἁπάντων ,
23 ἐν πάσῃ κρίσει , ἐν ⁽πατὶ⁾παντί τόπῳ πρὸς θεοὺς καὶ ἀνθρώπους
24 καὶ ∼δέμονας∽δαίμονας καὶ ⁽ἔνδρα⁾ἔνυδρα ζῷα καὶ ⁽επιεια⁾ἐπίγεια καὶ ἔσχεν ⸢τ⸣ὴντὴν
24-25 χά∤ριν
25 , τὸ νῖκος πρὸς θεοὺς καὶ ἀνθρώπους κ[α]ὶκαὶ <παρὰ>παρὰ πᾶσι τοῖς ὑπὸ τὸν
26 κόσμον ζῴοις οὕτως κἀγώ , ❨(δεῖνα)❩δεῖνα ∼ἐπικα[λ]οῦμέ∽ἐπικαλοῦμαι σε . S-19 διὸ δός
27 μοι ⁽τὴ⁾τήν χάριν , μορφήν , κάλλος · S-20 ἐπάκουσόν μου , Ἑρμῆ ,
28 εὐεργέτα , φάρμακον <εὑρετά>εὑρετά , εὐδιάλεκτος γενοῦ καὶ ἐπάκουσον ,
29 καθὼς ⁽ἐποίησα⁾ἐποίησας πάντα τῷ ∼Ἐθιοπικῷ∽Αἰθιοπικῷ κυνοκεφάλῳ σου ,
30 τῷ κυρίῳ τῶν ∼χιόνων∽χθονίων . S-21 πράϋνε πάντας καὶ δός μοι
31 ⁽ἀσκήν⁾ἀλκήν , μορφήν ❨κοιν(όν)❩κοινόν , καὶ ∼δόδοσάν∽δότωσαν μοι χρυσὸν καὶ
31-32 ἄρ∤γυρον
32 καὶ τροφὴν πᾶσαν ∼ἀδίλιπτον∽ἀδιάλειπτον . S-22 διάσωσόν ⁽μου⁾με
33 ∼πάνδοτε∽πάντοτε εἰς τὸν αἰῶνα ἀπὸ φαρμάκων καὶ δολίων
34 καὶ ⁽βασκοσύνην⁾βασκοσύνης πάσης καὶ γλωττῶν πονηρῶν , ἀπὸ
35 πάσης συνοχῆς , ἀπὸ παντὸς μίσους θ[ε]ῶνθεῶν ∼δε∽τε καὶ ❨ἀνθρώπ(ων)❩ἀνθρώπων .
36 S-23 ∼δόδοσάν∽δότωσαν μοι χάριν καὶ νίκην καὶ πρᾶξιν καὶ εὐπορίαν . S-24 ∼σο⋰ι⋱∽σύ γὰρ
37 ἐγὼ καὶ ἐγὼ ∼σοι∽σύ τὸ σὸν ❨(ὄνομα)❩ὄνομα ἐμὸν καὶ τὸ ἐμὸν σόν ·
None None [0][0] [1][1] [2][2] [3][3] [4][4] [5][5]
37 m1 S-25 ἐγὼ γάρ εἰμι τὸ
38 εἴδωλόν σου . S-26 ἐπάν τί μοι συββῇ τούτῳ τῷ ἐνιαυτῷ τούτῳ τῷ
39 ⁽μην⁾μηνί ταύτῃ τῇ 〚❨ὥρ(ᾳ)❩〛ὥρᾳ ❨ἡμ(έ)ρ(ᾳ)❩ἡμέρᾳ ταύτῃ τῇ ❨ὥρ(ᾳ)❩ὥρᾳ ∼συβ̣βήσετε∽συββήσεται τῷ μεγάλῳ
40 ❨θ(ε)ῷ❩θεῷ Αχχεμεν|g:dicolon| εστροφ|g:dicolon| τῷ ἐπεγραμμένῳ ἐπὶ τῆς
40-41 ∼πλώ∤ρης∽πρώ∤ρης
41 τοῦ ἱεροῦ πλοίου . S-27 τὸ δὲ ἀληθινὸν ❨(ὄνομα)❩ὄνομα σου ⁽ἐγραμμένον⁾ἐπεγραμμένον <ἐστὶ>ἐστὶ
42 τῇ ἱερᾷ στήλῃ ἐν τῷ ἀδύτῳ ἐν Ἑρμουπόλει οὗ ἐστιν
43 γένεσίς σου . S-28 ❨(ὄνομά)❩ὄνομά σου ἀληθινόν · S-29 Οσεργαριαχ|g:dicolon|
44 νομαφι|g:dicolon| τοῦτό ἐστίν σου τὸ ❨(ὄνομα)❩ὄνομα τὸ
44-45 πεντεκαίδεκα∤γράμματον
45 ἔχον ἀριθμὸν γραμμάτων πρὸς τὰς
46 ἡμέρας τῆς ἀνατολῆς τῆς ❨(σελήνης)❩σελήνης , τὸ δὲ ⁽δεύτερο⁾δεύτερον ❨(ὄνομα)❩ὄνομα ἔχον
47 ἀριθμὸν ⊢ζ⊣|num:7|ζ|num:7| τῶν κυριευόντων τοῦ κόσμου ,
48 ⁽τη⁾τήν ψῆφον ⁽ἔχοντα⁾ἔχον ⊢τξε⊣|num:365|τξε|num:365| πρὸς τὰς ἡμέρας τοῦ
48-49 ἐνι∤αυτοῦ
49 . S-30 ἀληθῶς · S-31 Ἀβρασάξ .|g:dicolon| S-32 οἶδά σε , Ἑρμῆ , καὶ ∼σοι∽σύ ἐμέ .
50 S-33 ἐγώ ⁽ει⁾εἰμι ∼σοι∽σύ καὶ ∼σοι∽σύ ἐγώ .
None None [0][0]
50 m1 S-34 καὶ ⁽πραξιν⁾πρᾶξόν μοι πάντα καὶ
51 ⁽συνρέπις⁾συνρέποις σὺν Ἀγαθῇ Τύχῃ καὶ Ἀγαθῷ Δαίμονι ,
52 ἤδη β|num:2| , ταχύ β|num:2| .
53 S-35 λαβὼν ξύλον ∼αἰλα⋰ί⋱νον∽ἐλάϊνον ποίησον ⁽κυνοκειον⁾κυνοκεφάλιον
53-54 καθήμε∤νον
54 , ἔχοντα τὴν τοῦ Ἑρμοῦ περικεφαλαίαν
54-55 ∼πτερωτα∤την∽πτερω∤τήν
55 καὶ ἐκ τοῦ νώτου γλωσσόκομον καὶ ἐπίγραφε τὸ ❨(ὄνομα)❩ὄνομα
56 τοῦ Ἑρμοῦ εἰς χάρτην καί ⁽επιθει⁾ἐπκτίθει εἰς τὸ ⁽γλωσόκομον⁾γλωσσόκομον .
57 S-36 ❨γρ(άφε)❩γράφε ❨ζ(μύ)ρ(νῃ)❩ζμύρνῃ ἐπευξάμενος , ποιεῖς ∼θέλις∽θέλεις , καὶ πωμάσας
58 ἐπίθυε λιβαν⸢ωτ⸣ὸνλιβανωτὸν καὶ ∼τίθι∽τίθει , ὅπου θέλεις ∼ην∽ἐν ἐργαστηρίῳ
59 μέσον . S-37 ἔστι δὲ τὸ ❨(ὄνομα)❩ὄνομα τὸ ❨γρ(α)φό(μενον)❩γραφόμενον · S-38 φθορον , φθιονη Θωύθ|g:dicolon|
60 ⁽προεστιγρ(…)⁾προσέτι $γράφε , καὶ τὰ μεγάλα ❨(ὀνόματα)❩ὀνόματα ταῦτα · S-39 Ἰάω|g:dicolon| Σαβαώθ|g:dicolon|
61 Ἀδωναῖε|g:dicolon| ⁽❨ἀβλαθ(αναλβα)❩⁾ἀβλαναθαναλβα ❨ἀκραμμαχ(αμαρει)❩ἀκραμμαχαμαρει , τξε|num:365| , δὸς τῷ ἐγραστηρίῳ
62 τὴν πρᾶξιν , τὴν χάριν , τὴν ⁽εὐποριν⁾εὐπορίαν , ἐπαφροδισίαν ,
63 αὐτῷ τῷ δεῖνα καί τῷ ἐργαστηρίῳ , ἤδη , ἤδη , ταχύ , ταχύ .
64 S-40 ∼ὀνειρετητὸν∽ὀνειραιτητόν τοῦ 〚βουβαστίου〛βουβαστίου Βησᾶ · S-41 οὕτω ζωγράφησον
65 εἰς τὴν εὐώνυμόν ⁽σοι⁾σου χεῖραν τὸν Βησᾶν , ὡς
65-66 ὑπο∤δείκνυται
66 σοι , καὶ περίβαλε τὴν χεῖρά σου μέλανι
66-67 ∼ῥάκ∤κει∽ῥάκ∤κι
67 Ἰσιακῷ καὶ κοιμῶ μηδενὶ δοὺς ἀπόκρισιν , ∼ἑλλίξας∽ἑλίξας
68 τὸ ὑπόλοιπον τοῦ ῥάκους π⸢ε⸣ρὶπερὶ τὸν τράχηλόν σου . S-42 ἔστι
69 δὲ τὸ μέλα[ν]μέλαν , ἐν γράφεις · S-43 αἷμα κορώνης , αἷμα
69-70 περι∤στερᾶς
70 λευκῆς , ⁽λίβανον⁾λίβανος ⁽∼ἄδμητον∽⁾ἄτμητον ⁽∼ἄδμητον∽⁾ἄτμητον καὶ ❨ζ(μύ)ρ(να)❩ζμύρνα καὶ μέλαν
71 ∼γραφεικ[ὸ]ν∽γραφικόν καὶ κιννάβαρις καὶ ⁽οπον⁾ὀπός συκαμίνου καὶ
72 ὕδωρ ὄμβριον καὶ ⁽χυλω⁾χυλός ⁽ἀρτεμιας⁾ἀρτεμισίας μονοκλώνου καὶ
73 κατανάγκης . S-44 ἐν τούτῳ γράφε . S-45 ἐξήγησις αὐτοῦ ⁽πρὸ⁾πρός ❨(ἥλιον)❩ἥλιον
74 δύνοντα · S-46 ἀεροφοιτάτων ἀνέμων
74-75 ∼ἐποχούμενοσ∤ς∽ἐποχούμενος
75 $ αὔραις , ❨(Ἥλιε)❩Ἥλιε χρυσοκόμα , διέπων φλογὸς ἀκάματον
76 φῶς , ⁽αἰθερίοις⁾αἰθερίαις τροπαῖς ⁽μεγασμεγασ⁾μέγαν πόλον ἀμφὶς
76-77 ἐ∤λάων
77 , ∼γενῶν∽γεννῶν αὐτὸς ⁽ἅπατα⁾ἅπαντα , ⁽οπερ⁾ἅπερ πάλιν ἐξαναλύεις
78 ἐξ οὗ γὰρ ∼πέφυγε∽πέφυκε ∼στοιχῖα∽στοιχεῖα τεταγμένα σοῖσι νόμοισι ,
79 κόσμον ⁽ἅπαν⁾ἅπαντα τρέπουσι τετράτροπον εἰς ἐνιαυτόν ,
80 ἢν ∼γεης∽γαίης κευθμῶνα μόλῃς , νεκύων ἐνὶ χώρῳ ,
81 πέμψον μάντιν ἐξ ἀδύτων τὸν ἀληθέα , ∼λίτομέ∽λίτομαι σε
82 λαμψουηρ|g:dicolon| σουμαρτα|g:dicolon| βαριβας|g:dicolon| δαρδαλαμ|g:dicolon| [β]ορβηξβορβηξ , κύριε ,
83 ἔκπεμψον τὸν ἱερὸν δαίμονα Ἀνοὺθ|g:dicolon| Ἀνούθ|g:dicolon| σαλβανα
84 χαμβρη|g:dicolon| βρηιθ|g:dicolon| ἤδη β|num:2| , ταχύ β|num:2| · S-47 ἐν τῇ νυκτὶ ταύτῃ ἐλθέ .
85 S-48 ἐὰν θέλῃς καὶ αὔτοπτον αὐτὸν καλέσαι , [λαβ]ὲλαβὲ βύ[σσινο]νβύσσινον
86 ῥάκος καὶ βρέξας εἰς σησάμινον ἔλαιον [μετ]ὰμετὰ
86-87 κι[ννα]∤βάρεωςκιννα∤βάρεως
87 ∼λιώσας∽λειώσας καὶ ἐνλυχνιάσας ⁽λυχνω⁾λύχνον ❨[ἀ]μίλ[τωτ]ο(ν)❩ἀμίλτωτον
88 ∼καιέ⸢σ⸣τω∽καιέσθω σησαμίνῳ ∼ελεω∽ἐλαίῳ τὸ λύχνον καὶ θὲς ἄν[τικρ]ύςἄντικρύς
89 σου λέγων τὸν ❨λό(γον)❩λόγον , καὶ ∼ἐλεύσετε∽ἐλεύσεται πρὸς σέ . S-49 ἔχε ∼εγκιστα∽ἔγγιστα σου
90 πινακίδα , ἵνα ὅσα λέγει γράψῃς , ἵνα μὴ ∼κυμηθης∽κοιμηθείς
91 ∼ληθαρκησης∽ληθαργήσῃς . S-50 ∼ἐπεκαλοῦμε∽ἐπικαλοῦμαί σε , τὸν ἀκέφαλον ❨θ(εό)ν❩θεόν , σοῖς
92 παρὰ ⁽τοι⁾τοῖς ποσὶν ἔχοντα τὴ⸢ν⸣τὴν ὅρασιν , τὸν ⁽ἀστράπροντα⁾ἀστράπτοντα
93 καὶ βροντάζοντα . S-51 σὺ εἶ , οὗ τὸ στόμα διὰ ⁽πάντα⁾παντός
93-94 πυ∤ρὸς
94 ∼γέμι∽γέμει , ἐπὶ τῆς Ἀνάγκης τεταγμένος .
94-95 S-52 ∼ἐπικα∤λοῦμε∽ἐπικα∤λοῦμαί
95 σε , τὸν ἐπὶ τῆς Ἀνάγκης τεταγμένον ❨θ(εό)ν❩θεόν
96 ⁽Ιασω⁾|g:mese-stigme|Ἰαεω|g:mese-stigme| Σαβαώθ|g:dicolon| Ἀδωναί|g:dicolon| Ζαβαρβαθιάω|g:dicolon| σὺ εἶ
96-97 ἐ∤πὶ
97 ⁽τῆς⁾τῇ ⁽ζυρνίνῃ⁾ζμυρνίνῃ σορῷ ⁽κατακείμεμος⁾κατακείμενος , ἔχων
97-98 ⁽ὑπα∤γώνιον⁾ὑπα∤γκώνιον
98 ῥητίνην καὶ ἄσφαλτον , ὃν λέγουσιν · S-53 Ἀνούθ|g:dicolon|
99 Ἀνο⸢ύ⸣θ|g:dicolon|Ἀνούθ|g:dicolon| ἀνάστα , δαίμων · S-54 οὐκ εἶ δαίμων , ἀλλὰ τὸ αἷμα
100 ⁽τω⁾τῶν δύο ⋰ἱ⋱εράκωνἱεράκων τῶν πρὸς κεφαλῆς τοῦ Ὀσίρεως
101 λαλούντων καὶ ἀγρυπνοῦντων . S-55 σὺ εἶ χρησμῳδὸς
102 ❨θ(εὸ)ς❩θεὸς Σαλβαναχαμβρη|g:dicolon| Ἀνούθ|g:dicolon| Ἀνούθ|g:dicolon| ⁽Σαβαώ|g:dicolon|θ⁾Σαβαώθ|g:dicolon| Ἀδωναί|g:dicolon|
103 ιη ιε ιη ιε ❨κοι(νόν)❩κοινόν . S-56 ∼κυμῶ∽κοιμῶ δὲ ἐπὶ ⁽∼θρυεινη∽⁾θρυΐνη ⁽∼θρυεινη∽⁾θρυΐνη ⁽ψιαιθου⁾ψιάθου
103-104 ἔ∤χων
104 ⁽πρὸ⁾πρός κεφαλῆς σου πλίνθον ὠμήν . S-57 ἔστιν δὲ
105 γράφεις , τοιοῦτο · S-58 ἄνθρωπος γυμνός , ἑστώς , ἔχων
105-106 ∼βασί∤λιον∽βασί∤λειον
106 ἐπὶ τῆς κεφαλῆς , ἐν δὲ τῇ δεξιᾷ ∼χιρὶ∽χειρί
107 ξίφος καμπῇ ἐπὶ τὸν τράχηλον ⁽κειμένην⁾κείμενον καὶ ἐν
108 τῇ εὐωνύμῳ ῥάβδον . S-59 ἐὰν δὲ χρηματίσῃ σοι , ῥοδίνῳ
109 μύρῳ ∼ἀπάλιψόν∽ἀπάλειψον σου τὴ⸢ν⸣τὴν χεῖρα⸢ν⸣χεῖραν . S-60 ἔστι δὲ ζῴδιον
110 τῆς πράξεως ·