Sematia

59322.xml

TM: 59322HGV: Date: – Place:

1 m1 S-1 |gap:?_lines| [οὐκ]οὐκ [ἀγοράζε]ι̣[ς]ἀγοράζεις [ὃ] [ἐνθυμεῖσαι]ἐνθυμεῖσαι
2 ↢λ|num:30|↤λ|num:30| [οὐ]οὐ [λήμ]ψῃλήμψῃ [ἄ]ρτιἄρτι τὸ̣τὸ ἀ̣ρ̣γ̣ύ̣ρ̣ι̣ο̣ν̣ἀργύριον
3 ∼[λαμ]β̣ά̣ν̣ι̣ς̣∽λαμβάνεις κ̣ο̣μ̣[ι]ᾶ̣τ̣ο̣ν̣κομιᾶτον
4 [ἀποκαθί]σ̣τ̣α̣σ̣α̣ι̣ἀποκαθίστασαι ε̣[ἰς]εἰς [τ]ὸ̣ν̣τὸν τ̣ό̣π̣ο̣[ν]τόπον
5 [οὐ]οὐ [δύνῃ]δύνῃ ἑτέρῳ συναλλάξα̣ι̣συναλλάξαι
6 |gap:1||gap:1|ητη|gap:9|ς
7 |gap:10_precision=low|ρ̣|gap:2|μ̣|gap:3||gap:1||gap:1||gap:?||gap:10_precision=low|ρ|gap:2|μ|gap:3||gap:1||gap:1||gap:?|
8 [ὅπου]ὅπου [ὑπάγεις]ὑπάγεις [ο]ὐ̣οὐ ∼μένις∽μένεις
9 [λαμβάνεις]λαμβάνεις [τὸ]τὸ ὀψώνιον
10 [λαμβάνεις]λαμβάνεις [τὴν]τὴν [παραθή]κ̣ηνπαραθήκην |gap:?_lines|
1 |gap:?_lines| [οὐ]κ̣οὐκ ἀγορά̣ζ̣[εις]ἀγοράζεις [χωρίον]χωρίον
2 [οὐ]οὐ π̣αρα̣μ̣[ένει]παραμένει [σοι]σοι [ἡ] [φίλη]φίλη
3 ο̣ὐ̣οὐ παραμέν[ει]παραμένει σ̣[οι]σοι [ἡ] [πρ]ώ[τη]πρώτη [γυνή]γυνή
4 ἀπαλλάσσ̣ῃ̣ἀπαλλάσσῃ [τῆς]τῆς [φίλης]φίλης
5 γ̣ί̣ν̣ῃ̣γίνῃ δεκά̣π̣ρωτοςδεκάπρωτος
6 ο̣ὐ̣οὐ δ̣ύνασα̣ι̣δύνασαι ∼ἰδῖν∽ἰδεῖν τὴ̣ν̣τὴν π̣[ατρίδα]πατρίδα
7 ο̣ὐ̣κ̣οὐκ ∼ἀ̣παρτίζις∽ἀπαρτίζεις ὃ̣ ἐ[πιβάλλῃ]ἐπιβάλλῃ
8 ο[ὐ]οὐ λ̣αμ̣βάν̣[εις]λαμβάνεις [λη]γ̣[ᾶτον]ληγᾶτον
9 πεφ̣αρμ̣ά̣κ̣ω̣[σαι]πεφαρμάκωσαι [.]. S-2 [σεαυτῷ]σεαυτῷ [βοήθει]βοήθει
10 ↢λ̣γ̣|num:33|↤λγ|num:33| [οὐ]οὐ κα̣[ταλλάσσῃ]καταλλάσσῃ [τοῖς]τοῖς [κυρίοις]κυρίοις
11 [μ]ὴμὴ δ[ίδου]δίδου [τὰ]τὰ [γράμματα]γράμματα [ἄρτι]ἄρτι |gap:?_lines|
1 [πεφαρμ]άκευσαιπεφαρμάκευσαι . S-3 ἀσφαλ̣ί̣ζ̣ο̣υ̣ἀσφαλίζου
2 [οὐκ]οὐκ [ἀπα]λλάσ̣σ̣ῃ̣ἀπαλλάσσῃ τῆς ∼γυνεκός∽γυναικός
3 ∼[λ]α̣ν̣θάνι∽λανθάνει σου δρασμός
4 ↢[ξ]ϛ|num:66|↤ξϛ|num:66| [γί]νῃγίνῃ βιό[π]ρ̣[ατος]βιόπρατος τ̣ε̣λ̣ε̣[ίως]τελείως
5 οὐκ ∼ἀγοράζις∽ἀγοράζεις ἐνθυμῇ
6 ∼εὑρίσκις∽εὑρίσκεις πωλῆσαι ἐπὶ ∼κέρδη∽κέρδει
7 ∼π̣[ρο]γ̣ρ̣ά̣φαιται∽προγράφεται τὰ σά . S-4 ἕτερα κτήσ̣[ῃ]κτήσῃ
8 ∼κερδένις∽κερδαίνεις ἀπὸ τοῦ πράγματος
9 ζ̣ῇζῇ [ὁ] ἀπόδημος καὶ ∼ἔρχαιτε∽ἔρχεται
10 ∼λ̣α̣μβάνις∽λαμβάνεις τὸ ἀργύρ̣[ιον]ἀργύριον
11 [οὐ]οὐ ∼λαμ̣β̣ά̣ν̣ι̣[ς]∽λαμβάνεις κ̣[ομιᾶτον]κομιᾶτον
12 ο̣ὐ̣κ̣οὐκ [ἀπ]ο̣[καθίστασαι]ἀποκαθίστασαι [εἰς]εἰς [τὸν]τὸν [τόπον]τόπον |gap:1_lines|
14 ↢[ξζ|num:67|]↤ξζ|num:67| |gap:?| |gap:4_lines|
19 ∼κ̣ε̣ρ̣δ̣ένις∽κερδαίνεις ἀπὸ το̣ῦ̣τοῦ [πράγματος]πράγματος
20 ζῇ ὁ̣ ἀ̣πόδημοςἀπόδημος κ[αὶ]καὶ [ἔρχεται]ἔρχεται
21 ∼λαμβάνις∽λαμβάνεις τὸ ἀργύ̣[ριον]ἀργύριον
22 |vac:10_precision=low| κατὰ μέρος̣μέρος
23 οὐ ∼λαμβάνις∽λαμβάνεις κομ[ιᾶτον]κομιᾶτον
24 οὐκ ἀποκαθίστασ̣α̣ι̣ἀποκαθίστασαι [εἰς]εἰς [τὸν]τὸν [τόπον]τόπον
1 ↢[ξη|num:68|]↤ξη|num:68| [οὐ]οὐ [κλ]η̣[ρονομεῖ]ς̣κληρονομεῖς τὸν πατέρα
2 [ἐλευ]θερ[οῦ]σ̣α̣ιἐλευθεροῦσαι ἐν̣ἐν τῇ πραγμα[τείᾳ]πραγματείᾳ
3 [οὐκ]οὐκ [ἑ]χ[ει]ς̣ἑχεις ὑ̣β̣ρ̣ισθῆναιὑβρισθῆναι
4 [σώζ]εταισώζεται τὸ γεννηθέν
5 [σώ]ζῃσώζῃ τ[ῆ]ςτῆς κατη̣[γορ]ίαςκατηγορίας
6 ∼[δ]ώση[ς]∽δώσεις ἄ̣ρτιἄρτι [τοὺς]τοὺς λόγ[ους]λόγους
7 [ἔρ]χ̣ε̣ταιἔρχεται ἀπ[όδημ]ο[ς]ἀπόδημος χ[ρονίσας]χρονίσας
8 [ο]ὐ̣κοὐκ ∼ἀποδίδ̣ι[ς]∽ἀποδίδεις ἄρτ[ι]ἄρτι ∼ὅφίλ[εις]∽ὅφείλεις
9 ∼[δ]α̣νίζῃ∽δανείζῃ . S-5 β̣ραδέωςβραδέως δ[ὲ]δὲ ἀπο̣δ[ίδεις]ἀποδίδεις
10 ∼[τί]κτι∽τίκτει καὶ τ̣[ὸ]τὸ [γ]εννώ̣μ̣ενονγεννώμενον [|gap:?|]|gap:?|
11 ↢[ξθ|num:69|]↤ξθ|num:69| [οὐ]οὐ π̣λ̣ε̣ῖ̣ς̣πλεῖς ν̣ῦν̣νῦν
12 ∼[ἀπολύ]α̣[ιται]∽ἀπολύεται συν[ε]χ̣όμε[νος]συνεχόμενος
13 [οὐ]οὐ [κατ]α̣[λ]λ̣ά̣σσῃκαταλλάσσῃ τ[ῇ]τῇ γυν[αικί]γυναικί
14 |gap:10_precision=low||gap:3|[ἱερο]ν̣ίκ[ης]|gap:10_precision=low||gap:3|ἱερονίκης
15 [οὐ]οὐ [καταλ]α̣μ̣[βάν]ῃκαταλαμβάνῃ μ̣[οιχός]μοιχός
16 [ἀγοράζεις]ἀγοράζεις [χ]ω[ρ]ίο[ν]χωρίον ∼ἰκ̣ί̣[αν]∽οἰκίαν
17 [παραμένει]παραμένει [σ]οισοι φίλ̣η̣φίλη
18 [παραμένει]παραμένει σ̣οισοι γυν̣ήγυνή
19 [ἀπαλλάσσ]ῃ̣ἀπαλλάσσῃ τῆς φίλης
20 [γίνῃ]γίνῃ [δεκ]ά̣π̣ρωτοςδεκάπρωτος
21 ↢[ο|num:70|]↤ο|num:70| [σώζῃ]σώζῃ [τῆς]τῆς ∼[ἀ]σθενίας∽ἀσθενείας
22 [οὐ]οὐ ∼[σοφισ]τ̣ε̣ύ̣σης∽σοφιστεύσεις . S-6 ἄλλο τι πρ[άτ]τ̣επράττε
1 ∼[εὑρ]ίσκις∽εὑρίσκεις τὸ ∼ἀπολλόμενο[ν]∽ἀπολόμενον
2 ∼[φιλ]ο̣πώνισον∽φιλοπόνησον καὶ ὠφελ[ῇ]ὠφελῇ
3 [ἕχε]ιςἕχεις ∼ὠφέλιαν∽ὠφέλειαν τοῦ πράγμ[α]τοςπράγματος
4 [ἕχε]ιςἕχεις ἐσχάτην καλήν
5 [οὖ]χοὖχ ∼εὑρίσκις∽εὑρίσκεις τὸν φυγόντα
6 ἄρ̣ξῃἄρξῃ ἐνδόξως
7 ∼κληρονομῖς∽κληρονομεῖς τὴν μητέρα
8 οὐ κληρονομῖς τὸν πατέρα
9 ↢[ο]α̣|num:71|↤οα|num:71| ∼τίκτι∽τίκτει μετ̣ὰ̣μετὰ κινδύνου
10 κ̣ινῇκινῇ ἐκ̣ἐκ τ̣ο̣ῦτοῦ τόπου
11 [β]λά[πτῃ]βλάπτῃ , ἑτέρῳ δ[ὲ]δὲ ∼κερδέ[νεις]∽κερδαίνεις
12 [γ]α̣μ̣[εῖς]γαμεῖς ἣν ∼θέλις∽θέλεις καὶ οἶδα̣[ς]οἶδας [γυναῖκα]γυναῖκα
13 [οὐ]κ̣οὐκ [ἀγοράζεις]ἀγοράζεις [τ]ὸτὸ ∼προκί̣[μ]ε̣ν̣[ον]∽προκείμενον
14 ∼[ε]ὐτυχή̣[σ]ι̣ς∽εὐτυχήσεις ἐπ’ ἐ̣σ̣χ̣[άτων]ἐσχάτων
15 ∼[σ]υναλλάσ̣σ̣ις∽συναλλάσσεις καὶ κ̣[ερδαίνεις]κερδαίνεις
16 ∼ἀποδημήσης∽ἀποδημήσεις ἐ̣[ξαπίνης]ἐξαπίνης
17 οὐ ∼προκόπτις∽προκόπτεις ἄρτι
18 ἐὰν ∼κοινωνίσ̣[ι]ς̣∽κοινωνήσεις , β̣[λάπτῃ]βλάπτῃ
19 ↢οβ|num:72|↤οβ|num:72| γίνῃ βουλευτής
20 πρέσβευσο̣[ν]πρέσβευσον . S-7 ἑτοιμ̣[άζου]ἑτοιμάζου
21 οὐ φυγαδεύ[ῃ]φυγαδεύῃ . S-8 μὴ̣μὴ [φοβοῦ]φοβοῦ
1 [γίνῃ]γίνῃ [βι]ό̣πρατ̣οςβιόπρατος
2 [ἀγόραζε]ἀγόραζε ἐνθυμῇ
3 [εὑρίσκει]ς̣εὑρίσκεις πωλῆσαι
4 ∼[προγρά]φ̣ετε∽προγράφεται τὰ σά
5 [κερδαίνει]ςκερδαίνεις ἀπὸ τοῦ πράγματος
6 [ζῇ]ζῇ [ὁ] [ἀπ]ό̣δημοςἀπόδημος καὶ ∼ἔρχαιται∽ἔρχεται
7 [οὐ]οὐ ∼[λαμβ]άνις∽λαμβάνεις ἄρτι τὸ ἀργύριον
8 ↢[ογ|num:73|]↤ογ|num:73| ∼[ἀγο]ρ̣ά̣ζις∽ἀγοράζεις ἄρτι ο̣[ὐ]δ̣ένοὐδέν
9 ∼[πα]ρ̣α̣μ̣ένι∽παραμένει σοι φί̣λ̣η̣φίλη
10 [οὐ]οὐ ∼[π]α̣[ραμ]ένε∽παραμένει σοι πρώ[τη]πρώτη [γ]υ̣ν̣ή̣γυνή
11 [οὐ]κοὐκ ἀπαλλάσσῃ [τῆς]τῆς [φίλης]φίλης
12 [γίν]ῃγίνῃ δεκάπρωτο[ς]δεκάπρωτος
13 [ἔχεις]ἔχεις τ̣ὴντὴν πα̣τρ̣ίδαπατρίδα [θεωρῆσαι]θεωρῆσαι
14 [ἀπαρτ]ί̣ζ̣[ει]ςἀπαρτίζεις ὃ̣ ἐ̣π̣ι̣β̣[άλλῃ]ἐπιβάλλῃ
15 ∼[λαμβά]ν̣ι̣[ς]∽λαμβάνεις [λ]η̣γ̣ᾶ̣τ̣[ο]νληγᾶτον ὄλ̣ίγο̣[ν]ὄλίγον
16 [οὐ]οὐ [πεφαρμ]άκωσαιπεφαρμάκωσαι , ἀλλὰ ∼ἀ̣τυχῖς∽ἀτυχεῖς
17 [οὐκ]οὐκ [ἔχεις]ἔχεις [τ]ῆςτῆς ∼γυνεκὸς∽γυναικός ∼ἀπαλλαγῆ⸢νε⸣∽ἀπαλλαγῆναι
18 ↢[οδ|num:74|]↤οδ|num:74| [οὐ]οὐ [σώζῃ]σώζῃ [τῆ]ςτῆς συκοφαντίας
19 [κληρονομεῖς]κληρονομεῖς τὴν ∼γυνεκα∽γυναῖκα
20 [εἰπὲ]εἰπὲ [τὴν]τὴν [δ]ίκηνδίκην . S-9 νικᾷς
21 [οὐ]οὐ [μένει]μένει [σο]υσου τὰ ὑ̣πάρχονταὑπάρχοντα
1 ↢ϙγ|num:93|↤ϙγ|num:93| οὐκ ∼ἀποδημῖς∽ἀποδημεῖς ν̣ῦ̣[ν]νῦν
2 ∼προκόπτις∽προκόπτεις ἐξαπίνη[ς]ἐξαπίνης
3 οὐ ∼κοινωνῖς∽κοινωνεῖς καλῶ̣[ς]καλῶς
4 οὐ στρατεύῃ ἄρτι
5 οὐκ ∼ἔχις∽ἔχεις ἐργασίαν̣ἐργασίαν
6 οὐ ∼π̣λ̣ε̣ύ̣σ̣ι̣ς∽πλεύσεις |gap:4|η|gap:?|
7 συνεχόμενος ἀ[πολύεται]ἀπολύεται
8 οὑ καταλλάσσῃ [τῇ]τῇ [γυναικί]γυναικί
9 γίνῃ ἱερονίκης̣ἱερονίκης
10 καταλαμβάνῃ ἐ̣[πῖ]ἐπῖ [μοιχείᾳ]μοιχείᾳ
11 ↢ϙδ|num:94|↤ϙδ|num:94| ∼ἀγοράζις∽ἀγοράζεις |gap:?|
12 ἀπαλλάσσῃ τῆ[ς]τῆς [συνοχῆς]συνοχῆς
13 οὐ ∼λαμβάνις∽λαμβάνεις ἣν [θέλεις]θέλεις [γυναῖκα]γυναῖκα
14 ∼ἀπαλλάσσῃ∽ἀπαλλάσσει τῆς̣τῆς [ἀσθενείας]ἀσθενείας
15 οὐ σώζῃ τῆς συ[κοφαντίας]συκοφαντίας
16 ∼κληρονομῖς∽κληρονομεῖς τὴν ∼γυνεκα∽γυναῖκα
17 εἰπὲ τὴν δίκην . S-10 ν̣ικᾷςνικᾷς
18 ∼μένι∽μένει σου τὰ ὑπάρχοντα
19 οὐ ∼λαμβάνις∽λαμβάνεις τ̣ὴ̣ν̣τὴν [φερνήν]φερνήν
20 [κληρονομεῖς]κληρονομεῖς [το]ὺ̣ς̣τοὺς [γονεῖς]γονεῖς
21 ↢ϙε|num:95|↤ϙε|num:95| ἐὰν θῇς παραβόλιον , ∼ἀπολλετε∽ἀπολεῖται
22 οὐκ ∼ἔχις∽ἔχεις ἐλπίδα πίστεως
23 ἐπιτεύξῃ τῆς ἐπικλήσεως
24 καταλλάσσῃ τῇ φίλῃ
25 ∼στρατηγῆσέ∽στρατηγῆσαι σοι οὐ ∼συμφέρι∽συμφέρει
26 ∼ἔχις∽ἔχεις θ[άν]ατονθάνατον σὸν <θεωρῆσαι>θεωρῆσαι
27 οὐ νικᾷς . S-11 σιώπα
1 [οὐ]οὐ [κληρονομεῖς]κληρονομεῖς [ν]ῦ̣ν̣νῦν
2 [μίσθωσαι]μίσθωσαι [.]. S-12 [οὐ]οὐ [βλά]π̣τῃβλάπτῃ
3 |gap:?|ξη
4 [↢ϙϛ|num:96|↤]ϙϛ|num:96| |gap:?|σπαρηναι
5 [|vac:8_precision=low|]|vac:8_precision=low| [τὸν]τὸν [φίλον]φίλον
6 [οὐκ]οὐκ [ἔχεις]ἔχεις [ἐσχάτ]η̣νἐσχάτην καλήν
7 [εὑρίσκεις]εὑρίσκεις [τὸν]τὸν [φ]υγόνταφυγόντα
8 [οὔ]οὔ [δύνασαι]δύνασαι [νῦ]ννῦν ∼ἄρξασθε∽ἄρξασθαι
9 [κληρονομεῖς]κληρονομεῖς [τὴ]ντὴν μητέρα
10 [οὐ]οὐ [κληρονομεῖ]ςκληρονομεῖς τὸν πατέρα
11 [ἐλευθεροῖ]ἐλευθεροῖ [τῆ]ςτῆς πραγματίας
12 [οὐκ]οὐκ [ὑβρί]ζῃὑβρίζῃ . S-13 μὴ ἀγωνία
13 [ζῇ]ζῇ [τὸ]τὸ [γεν]νηθένγεννηθέν . S-14 τρέφε
14 [οὐ]οὐ [σώζῃ]σώζῃ τῆς κατηγορίας
15 [↢ϙζ|num:97|↤]ϙζ|num:97| |gap:4|σης ἐκ κόπων
16 [ὁ] [ἀπόδ]ημοςἀπόδημος ἀπέθανεν
17 [ἐὰν]ἐὰν [πλε]ύσῃςπλεύσῃς , ∼ναυαγῖς∽ναυαγεῖς
18 [ἀπαρτίζει]ςἀπαρτίζεις ἐπιβάλλῃ
19 ∼[πρε]σβε[ύ]σης∽πρεσβεύσεις ἐπικινδύνως
20 ∼[προ]γ̣ράφε⸢τε⸣∽προγράφεται τὰ σά
21 ἀ̣π̣ο̣καθ[ί]στασαιἀποκαθίστασαι εἰς τὸν τόπον
22 [οὐ]κοὐκ ∼οἰκ[ο]δομῖς∽οἰκοδομεῖς νῦν
23 σ̣υνεχόμενοςσυνεχόμενος ∼ἀπολύαιται∽ἀπολύεται
24 οὐ καταλλάσσῃ τῇ ∼γυνεκί∽γυναικί
1 οὔπω ∼συμφέρι∽συμφέρει σοι συν|gap:?|
2 οὔπω προέκοψεν α|gap:?|
3 ↢ριϛ|num:116|↤ριϛ|num:116| πλεῦσον εἰς Ἀλεξάν̣[δρειαν]Ἀλεξάνδρειαν
4 ἔσῃ ἀρχια̣τρόςἀρχιατρός , ἐὰν̣ἐὰν |gap:?|
5 οὐ ∼λαμβάν[ι]ς∽λαμβάνεις ἄρτι τὸ |gap:?|
6 μετοίκησον τὴν π|gap:?|
7 οὐκ ἐπιτεύξῃ καλ[οῦ]καλοῦ [γάμου]γάμου
8 ∼δώσης∽δώσεις ἀνεμποδίσ[τως]|gap:?|ἀνεμποδίστως|gap:?|
9 υἱὸς ῥήτωρ οὐ δύνα[ται]δύναται [γενέσθαι]γενέσθαι
10 πορεύθητ[ι]πορεύθητι ἐπὶ τὰ φ|gap:?|
11 ναύλωσον εἰς Ἀλε̣ξ̣[άνδρειαν]|gap:?|Ἀλεξάνδρειαν|gap:?|
12 ∼παράμινο̣ν∽παράμεινον ἣν θέλ[εις]|gap:?|θέλεις|gap:?|
13 ↢ριζ|num:117|↤ριζ|num:117| οὐ προτελευτᾷς τ[ῆς]τῆς [γυναικός]|gap:?|γυναικός|gap:?|
14 πλεῦσον . S-15 π̣εζε̣ῦσαιπεζεῦσαι |gap:?|
15 προασφαλ[ί]ζουπροασφαλίζου . S-16 [ο]ὐ̣κοὐκ ε|gap:?|
16 οὐ ∼θορυβῖ[σ]αι∽θορυβεῖσθαι |gap:1||gap:2||gap:2||gap:?|
17 οὔπω σου|gap:1|οο|gap:3|ν̣κ̣|gap:?|σου|gap:1|οο|gap:3|νκ|gap:?|
18 |vac:7_precision=low| μελ|gap:2|ε̣|gap:?|μελ|gap:2|ε|gap:?|
19 μέρος τ̣|gap:3|ο̣ν|gap:2||gap:1||gap:?|τ|gap:3|ον|gap:2||gap:1||gap:?|
20 |vac:7_precision=low| |gap:6||gap:1||gap:?|
21 με|gap:?| |gap:1_lines|
23 δο|gap:1||gap:?|
24 |g:ekthesis| |g:check|?|g:check| νη|gap:1||gap:?|
1 |gap:6||gap:1||gap:3||gap:1||gap:5||gap:3||gap:1||gap:1| ∼κρίττο⸢νας⸣∽κρείττονας
2 [↢ριη|num:118|↤]ριη|num:118| [συμφέρε]ισυμφέρει σοι ∼δανίσασθαι∽δανείσασθαι ἐπὶ ∼χιρογρά⸢φῳ⸣∽χειρογράφῳ
3 ∼[εὐκαρπ]ήσῃ∽εὐκαρπήσει σου τὸ χωρίον ὡς οὐκ
4 |vac:6_precision=low| ∼ἐλπίζις∽ἐλπίζεις
5 [ἔχεις]ἔχεις [ἰδε]ῖ̣νἰδεῖν σου τὴν ἀδελφήν
6 [ἐφορ]ᾷ̣ςἐφορᾷς ∼ἐκχθρούς∽ἐχθρούς σου βράδιον
7 [προτελε]υτᾷςπροτελευτᾷς τῆς ∼γυνεκός∽γυναικός σου
8 [πέζευσον]πέζευσον [.]. S-17 πλεῦσαί σοι οὐ ∼συμφέρι∽συμφέρει
9 |gap:6||gap:1|α̣σ̣ι|gap:6||gap:1|ασι ἐκπλακῆναι
10 |gap:7||gap:1| τοῦ φόβου . S-18 μὴ ἀγωνία
11 |gap:8|η̣|gap:8|η ἐν τῷ ὀφφικίῳ
12 κ̣ο̣π̣ι̣ά̣σ̣α̣ς̣κοπιάσας ἀ̣πολήμψῃἀπολήμψῃ τὰ σά
13 [↢ριθ|num:119|↤]ριθ|num:119| |gap:7|ς̣|gap:7|ς ἐκ τῆς φίλης σου
14 ∼σ̣[υ]μ̣φ̣έ̣ρ̣ι̣∽συμφέρει σ̣ο̣ι̣σοι στρατεύσασθαι
15 |gap:7| [ἐ]πιτεύξῃἐπιτεύξῃ ἐπὶ ∼γήρους∽γήρως
16 |gap:9||gap:1|οσο̣ν̣|gap:9||gap:1|οσον ∼μάτιν∽μάτην . S-19 οὐ ∼συμφέρι∽συμφέρει
17 |gap:6||gap:3| τ̣ὸντὸν ἀδελφόν σου ὅτε
18 [|vac:6_precision=low|]|vac:6_precision=low| [οὐκ]οὐκ ∼[ἐλπί]ζις∽ἐλπίζεις
19 |gap:12||gap:2|ρ̣ε̣|gap:12||gap:2|ρε τ̣ὴντὴν επις
20 [|vac:6_precision=low|]|vac:6_precision=low| |gap:5||gap:3|αι
21 |gap:21_precision=low| [κ]ατὰκατὰ γένε⸢σιν⸣γένεσιν
22 |gap:22_precision=low|ς̣|gap:22_precision=low|ς οὐδὲ σύ
23 |gap:20_precision=low| [οὐ]κ̣οὐκ ∼ἐ̣λπίζις∽ἐλπίζεις
24 |gap:22_precision=low||gap:4|
1 |gap:4||gap:1|α̣δοσ|gap:?||gap:4||gap:1|αδοσ|gap:?|
2 |gap:4| παιδίον|gap:?|
3 [↢ροα|num:171|↤]ροα|num:171| |gap:4|υσοσι|gap:2||gap:1||gap:?|
4 |gap:4|θ̣|gap:1|ουσ|gap:1||gap:1||gap:?||gap:4|θ|gap:1|ουσ|gap:1||gap:1||gap:?|
5 |gap:4||gap:2|λισ|gap:1||gap:1|δ̣|gap:?||gap:4||gap:2|λισ|gap:1||gap:1|δ|gap:?|
6 |gap:4||gap:1|συν|gap:1||gap:1||gap:1|ψ|gap:?|
7 |gap:4|ρ̣ο|gap:1|κο|gap:1||gap:1|εν|gap:?||gap:4|ρο|gap:1|κο|gap:1||gap:1|εν|gap:?|
8 |gap:4|σ̣οι|gap:4|σοι ταδ̣|gap:2|σ̣ικ|gap:?|ταδ|gap:2|σικ|gap:?|
9 |gap:4|θ̣ελησ|gap:1||gap:1||gap:2|λ|gap:7_precision=low||gap:1||gap:?||gap:4|θελησ|gap:1||gap:1||gap:2|λ|gap:7_precision=low||gap:1||gap:?|
10 [οὐ]οὐ [λή]μψῃλήμψῃ χάρ̣ι̣ν̣χάριν |gap:1||gap:?|
11 |gap:5|χι ερε|gap:1|α̣|gap:?|ερε|gap:1|α|gap:?|
12 [οὐ]οὐ ∼[συμ]φ̣έρι∽συμφέρει σοι |gap:1||gap:1||gap:1||gap:9_precision=low||gap:1||gap:?|
13 [↢ροβ|num:172|↤]ροβ|num:172| |gap:4|ωσονχ̣|gap:1|ι̣|gap:1||gap:4|ωσονχ|gap:1|ι|gap:1| ∼[συμ]φέρι∽συμφέρει σοι
14 |gap:1||gap:3|θερωσ|gap:3||gap:3|λ̣λ̣α̣κιδαν̣|gap:?||gap:1||gap:3|θερωσ|gap:3||gap:3|λλακιδαν|gap:?|
15 φ|gap:1||gap:2|ατεσου|gap:2||gap:2||gap:1|ευθεως
16 [οὐ]οὐ ∼[συ]μ̣φ̣έ̣ρ̣ι̣∽συμφέρει σ̣ο̣ι̣σοι |gap:1||gap:2||gap:2|τευσασθαι
17 π̣λ̣[εῦ]σ̣[αι]πλεῦσαι ε̣ἰ̣ς̣εἰς ∼Ἀ̣λ̣ε̣ξ̣ά̣ν̣δριαν∽Ἀλεξάνδρειαν συμφ[έρει]συμφέρει
18 ἔσῃ ἀ̣ρ̣χ̣ι̣α̣τ̣ρ̣[ὸς]ἀρχιατρὸς [,], [βρ]άδιονβράδιον δέ
19 λήμψῃ τ̣ὸ̣τὸ |gap:5||gap:1|μα κοπιάσας
20 οὐ ∼συμφ[έ]ρ̣[ι]∽συμφέρει [σοι]σοι ∼κ̣α̣τοικῖν∽κατοικεῖν ἐν τῇ πατρίδι
21 ἐπιτεύξῃ κ̣[αλοῦ]καλοῦ γ̣ά̣μουγάμου , οὐ νῦν δέ
22 ∼δώσης∽δώσεις τὸν̣τὸν |gap:1||gap:3| [μ]ε̣τ̣ὰ̣μετὰ κόπου πολλοῦ
23 ↢[ρ]ογ|num:173|↤ρογ|num:173| ο[ὐ]οὐ ∼[σ]υμφέρ̣ι∽συμφέρει σ̣[οι]σοι σ̣τ̣ρ̣α̣τ̣εύσασθαιστρατεύσασθαι
24 ἐπιτεύξῃ ⁽εἰς̣⁾ἐπί ∼γ̣[ή]ρου̣[ς]∽γήρως [,], [μ]ετρίωςμετρίως δέ
25 οὐ ∼συμφέρι∽συμφέρει |gap:4||gap:3|〚|gap:1|ν̣|gap:4|ν̣|gap:1|〛⸢ο|gap:1|ω̣|gap:1||gap:1|σ̣ι̣ν̣⸣|gap:4||gap:3||gap:1|ν|gap:4|ν|gap:1|ο|gap:1|ω|gap:1||gap:1|σιν
26 οὐκ ∼ἔχις∽ἔχεις α|gap:5| τ̣ὸ̣ν̣τὸν [ἀ]δ̣έ̣λ̣φ̣ό̣νἀδέλφόν σ̣ο̣υ̣σου
27 πρᾶξον τὴν κ̣|gap:1|σ̣τ̣η̣ν|gap:1|επι|gap:1||gap:2||gap:1|η̣ν̣κ|gap:1|στην|gap:1|επι|gap:1||gap:2||gap:1|ην
28 καλῶς ⋰ὑ⋱π̣ο̣π̣τ̣ε̣ύ̣ειςὑποπτεύεις εκθ|gap:4|χ̣|gap:3|εκθ|gap:4|χ|gap:3|
29 οὐ ∼πάσχι̣ς̣∽πάσχεις κ̣α̣|gap:4|ν̣ε|gap:2|να|gap:1|νε|gap:1|ε|gap:1||gap:?|κα|gap:4|νε|gap:2|να|gap:1|νε|gap:1|ε|gap:1||gap:?|
30 ∼ἀπελεύσι∽ἀπελεύσει ἐν |gap:1|χ̣ει̣σ̣σ̣|gap:1||gap:1||gap:1|[4-5]|gap:1||gap:1|χεισσ|gap:1||gap:1||gap:1|4-5|gap:1|
1 |gap:?_lines| |gap:14_precision=low||gap:8||gap:?|
2 |gap:14_precision=low||gap:1|ι̣ν̣|gap:14_precision=low||gap:1|ιν ἀ̣σ̣φ̣α̣λ̣ίζο[υ]ἀσφαλίζου
3 [ὄψῃ]ὄψῃ [τοὺς]τοὺς [σούς]σούς [.]. S-20 [μὴ]μὴ [ἀγ]ω̣νίαἀγωνία . S-21 ζώσιν
4 δ̣απαν̣ήσα̣ς̣δαπανήσας ∼ἀ̣π̣ο̣λυθίσῃ∽ἀπολυθήσῃ τῆς ∼λιτουργίας∽λειτουργίας
5 μὴ ἀνακαθίσ̣υ̣ς̣ἀνακαθίσυς ∼θέλις∽θέλεις πρόσωπον . S-22 μετα̣νο⸢εῖς⸣μετανοεῖς
6 ↢ροε|num:115|↤ροε|num:115| ἔκδος τὸ παι̣δ̣ίονπαιδίον πρὸς τ̣α̣μ̣|gap:3|εν|gap:2|ι̣δ̣ηταμ|gap:3|εν|gap:2|ιδη
7 ἣν ∼θέλις∽θέλεις τε̣λ̣|gap:6||gap:10|τελ|gap:6||gap:10|
8 παίδευσον τὸ π̣|gap:2||gap:1|λ̣|gap:1|π|gap:2||gap:1|λ|gap:1| ἀπολα̣β̣|gap:5|ἀπολαβ|gap:5|
9 δέδοταί σοι τα|gap:5|ικα̣κλ̣ι̣|gap:4|τα|gap:5|ικακλι|gap:4|
10 ∼ἔχις∽ἔχεις καλῷ θ|gap:4|τ̣ελευτησ̣|gap:3||gap:2||gap:1|θ|gap:4|τελευτησ|gap:3||gap:2||gap:1|
11 μὴ ∼δανί̣σ̣ῃ∽δανείσῃ ἐ̣π̣ὶ̣ἐπὶ ∼χιρογράφῳ∽χειρογράφῳ
12 ∼εὐκαρπ̣ή̣σ̣η̣∽εὐκαρπήσει σ̣ο̣υ̣σου τὸ χωρίον
13 ∼ἔχις∽ἔχεις ἰ[δεῖν]ἰδεῖν τὴν ἀδελφήν σου . S-23 μὴ ολ|gap:2||gap:?|
14 ∼ἐφόψε̣ι̣∽ἐπόψει ταχύ τοὺς ∼ἐκχθρούς∽ἐχθρούς σου
15 οὐ προτελευτᾷς τῆς ∼συμβίω∽συμβίου σου
16 ↢ρ̣ο̣ϛ|num:116|↤ροϛ|num:116| οὐ καταδέδεκέν σε φίλη σο[υ]σου
17 ἀληθῶς ἐστιν φάρμακος ἣν α̣|gap:?|α|gap:?|
18 |vac:8_precision=low| ∼γυνεκα∽γυναῖκα
1 |gap:?|ι̣|gap:?|ι
2 |gap:?|ῳ χωρίῳ
3 |gap:?| [τ]ὸτὸ χρῆμα
4 |gap:?| ❨[στρα]τεύσασθ(αι)❩στρατεύσασθαι
5 |gap:?||gap:1|
6 |gap:?| [ὀ]λ̣ί̣γ̣ονὀλίγον νοσο⸢ῦ⸣ντανοσοῦντα
7 |gap:?||gap:1| ἔρχεταί σοι
8 |gap:?||gap:1|
9 |gap:?|ω̣ς|gap:?|ως ἐν τῇ οἰκίᾳ σου
10 |gap:?| [σ]υ̣μ̣β̣ίωσυμβίω σου
11 |gap:?| φίλη σου
12 |gap:?||gap:1|ηλ̣ι|gap:?||gap:1|ηλι
13 |gap:?|κ̣ακός|gap:?|κακός ἐστι |gap:1||gap:1||gap:4|υ
14 |gap:?||gap:1|γη̣ν|gap:?||gap:1|γην τὰ τέκνα
15 |gap:?| [μὴ]μὴ λυποῦ
16 |gap:?|ι̣ς|gap:?|ις τῶν σῶν |gap:?_lines|
1 ∼ἔχις∽ἔχεις διαβληθῆ[ναι]διαβληθῆναι |gap:?|
2 φθονηθῇς ⋰ὑ⋱πὸ̣ὑπὸ |gap:?|
3 |vac:9_precision=low| σεα|gap:?|
4 ὄψονταί σα̣ι|gap:2||gap:?|σαι|gap:2||gap:?|
5 οὐ |gap:1||gap:2|λ|gap:4||gap:?|
6 ἔχουσιν χρόν[ον]χρόνον |gap:?|
7 στρατεύσοντα̣[ι]στρατεύσονται |gap:?|
8 ↢ση|num:208|↤ση|num:208| ἔχουσιν |gap:?|
9 οὐ σ̣υ̣|gap:2||gap:?|συ|gap:2||gap:?|
10 σ̣τ̣ρ̣α̣τ̣ε̣[υ]|gap:?|στρατευ|gap:?|
11 |gap:5||gap:?| |gap:1_lines|
13 μὴ ἀμε|gap:?|
14 προγυμν|gap:2||gap:?|
15 δανισα|gap:1||gap:?|
16 ∼νοσῖς∽νοσεῖς ε|gap:3||gap:?|
17 σμφέ̣[ρει]σμφέρει [σοι]σοι |gap:?|
18 |gap:1||gap:3||gap:?| |gap:?_lines|
1 |gap:?_lines| |gap:8||gap:1|π̣|gap:?||gap:8||gap:1|π|gap:?|
2 |gap:?||gap:2|λι̣|gap:1||gap:?||gap:2|λι|gap:1|
3 |gap:?||gap:2|ει̣λακη|gap:?||gap:2|ειλακη
4 |gap:?|εδι̣ου|gap:?|εδιου
5 |gap:?||gap:1|μ̣ιας|gap:?||gap:1|μιας
6 |gap:?| ∼κ̣[ρ]ί̣ττονας∽κρείττονας
7 |gap:?|τ̣ασ̣θε|gap:?|τασθε
8 |gap:?| [ἀσ]φαλίζουἀσφαλίζου
9 |gap:?|ν̣|gap:?|ν ἐνθυμῇ γάμῳ
10 ∼[συ]μφέρι∽συμφέρει σοι ∼μαθῖν∽μαθεῖν
11 |gap:?||gap:1|ι̣ν|gap:?||gap:1|ιν παιδευθέν
12 |gap:?|ν
1 |gap:?_lines| |gap:6||gap:3||gap:?|
2 |gap:1|αχ̣|gap:7|πι|gap:1||gap:?||gap:1|αχ|gap:7|πι|gap:1||gap:?|
3 |gap:1|θ̣ε̣|gap:?||gap:1|θε|gap:?|
4 θ̣ε̣λ̣η̣|gap:4||gap:?|θελη|gap:4||gap:?|
5 ↢|gap:1||gap:2||num:|↤|gap:1||gap:2||num:| τηρήσῃ τὴν̣τὴν |gap:?|
6 ὄψῃ τοὺς σ̣ο̣[ὺς]σοὺς |gap:?|
7 ἀπολυθήσῃ τῆς λ[ειτουργίας]λειτουργίας
8 |vac:9_precision=low| δαπ[ανήσας]δαπανήσας
9 μὴ ἀνακαθίσῃς θέ[λεις]θέλεις [πρόσωπον]πρόσωπον
10 κοπιάσας διαλλάσσῃ |gap:1||gap:?|