Sematia

59209.xml

TM: 59209HGV: Date: – Place:

1 m1 S-1 |gap:?|[κολών]αις|gap:?|κολώναις
2 |gap:?|[ἐό]ντα|gap:?|ἐόντα
3 |gap:?|[αὐ]τήν|gap:?|αὐτήν
4 |gap:?||gap:1|ντε
5 |gap:?|
6 |gap:?|[ἐλέ]λειπτο|gap:?|ἐλέλειπτο
7 |gap:?|[κ]α̣ὶ|gap:?|καὶ τοὶ
8 |gap:?|
9 |gap:?|[πά]ντα|gap:?|πάντα
10 |gap:?|[α]ὐταὶ|gap:?|αὐταὶ
11 |gap:?|[ἰξύ]ν̣|gap:?|ἰξύν
12 |gap:?|
13 |gap:?|[κόσμο]ν|gap:?|κόσμον
14 |gap:?|[ὕπερθε]ν|gap:?|ὕπερθεν |gap:27_lines|
42 |gap:?|[κ]α̣ὶ|gap:?|καὶ ἰξύν
43 |gap:?|[πά]ντα|gap:?|πάντα
44 |gap:?|[Περ]σ̣εὺς|gap:2_lines||gap:?|Περσεὺς|gap:2_lines|
47 |gap:?|[περι]αυγήν|gap:?|περιαυγήν
48 |gap:?|
49 |gap:?|[ἄ]λλα̣|gap:2_lines||gap:?|ἄλλα|gap:2_lines|
52 |gap:?|[περιτελλομένο]ιο|gap:?|περιτελλομένοιο
53 |gap:?|[Ἵππο]υ|gap:?|Ἵππου
54 |gap:?|[Ν]ύξ|gap:?|Νύξ
55 |gap:?|[ὤ]μ̣ους|gap:?|ὤμους
1 [αὐτῷ]αὐτῷ [σὺ]νσὺν [θώ]ρηκ[ι]θώρηκι ∼χαδ̣ῖν∽χαδεῖν . S-2 ἀλλ' α[ἴ]θοπο[ς]αἴθοπος [Ὕ]δρηςὝδρης
2 α[ὐχε]νίηναὐχενίην κ̣ατάγεικατάγει σπείρην καὶ π[άν]ταπάντα μέτωπα ·
3 S-3 [δ]ὲδὲ [ἐ]ξόπιθενἐξόπιθεν πολλὴ μένει · S-4 ἀλ[λ]ὰἀλλὰ ⸢[ἄρ]α⸣ἄρα κ[αὶ]καὶ τὴν
4 αὐτῶι Κεν[τ]αύρῳΚενταύρῳ , ὅπου ἰχθύες ἀντέλλωσιν ,
5 ἀ[θ]ρόονἀθρόον ἐμ̣[φ]έρεταιἐμφέρεται · S-5 δ' ἐπ᾽ Ἰχθύσιν ἔ[ρ]χεταιἔρχεται Ἰχθὺς
6 αὐ[τῶ]ι̣αὐτῶι κυανέωι ὑποκείμενος Αἰγοκερῆϊ ·
7 S-6 οἱ μ[ὲ]νμὲν ἄδην · S-7 ὀλίγον δὲ δυωδεκ[ά]δ'δυωδεκάδ' ἀνμένει [ἀ]λκήν̣ἀλκήν .
8 S-8 οὕτω καὶ 〚μο〛μογερα̣ὶ̣μομογεραὶ χεῖρες καὶ γοῦνα κα[ὶ]καὶ ὦμοι
9 [Ἀ]νδρομέδηςἈνδρομέδης δίχα πάντα , τὰ μὲν πάρος , ἄλλα δ' ὀπίσσω ,
10 τ[ε]ίνεταιτείνεται , ὠκεανοῖο νέον ὁπότ̣εὁπότε προγένωνται
11 ↢Γ̣Τ⸢Η|gap:1|⸣↤Ἰ̣χ̣[θ]ύ̣ε̣ςΓΤΗ|gap:1|Ἰχθύες ἀμφότεροι · S-9 τά μέν οἱ κατ̣ὰκατὰ ∼δεξϊὰ∽δεξιὰ ∼χιρὸς∽χειρὸς
12 [αὐτοὶ]αὐτοὶ ἀφ[έ]λκονταιἀφέλκονται · S-10 τὰ δ' ἀριστερὰ ν[ειόθεν]νειόθεν ἕλκει
13 [κριός]κριός ἀνερχόμ[ε]νοςἀνερχόμενος . S-11 τοῦ καὶ μὴ̣μὴ περ[ιτελλομέ]ν̣οιοπεριτελλομένοιο
14 [ἑσπερό]θενἑσπερόθεν κεν [ἴ]δοιοἴδοιο Θυτ[ή]ριονΘυτήριον · S-12 α̣ὐ̣τ[ὰρ]αὐτὰρ [ἐν]ἐν [ἄ]λλῃἄλλῃ
15 [Περσέ]ο̣ςΠερσέος ἀντέλλοντος ὅσ[ο]νὅσον κ̣ε̣φ̣α̣[λήν]κεφαλήν [τε]τε κ̣αὶκαὶ ὤμους .
16 S-13 [αὐτὴ]αὐτὴ δὲ ζώνηι κα̣ὶ̣καὶ [ἀ]μ̣φήρ̣ι̣[σ]ταἀμφήριστα πέλοιτ[ο]πέλοιτο
17 [ἢ] [Κριῶ]ιΚριῶι λήγο[ν]τ̣ι̣λήγοντι φαε̣ί̣[ν]εταιφαείνεται ἢ̣ [ἐ]π̣ὶ̣ἐπὶ ταύρ̣[ωι]ταύρωι ,
18 [σὺν]σὺν [τῷ]τῷ [παν]συ[δ]ίῃπανσυδίῃ ἀν[ελί]σσεται̣ἀνελίσσεται . S-14 [οὐδ']οὐδ' [ὅ] [γε]γε [Ταύρου]Ταύρου
19 [λείπεται]λείπεται [ἀ]ν̣τέλλοντοςἀντέλλοντος , ἐπεὶ μάλα ο[ἱ]οἱ [σ]υν[αρηρὼς]συναρηρὼς
20 [Ἡνίοχος]Ἡνίοχος [φ]έρεταιφέρεται · S-15 μοίρῃ γε μὲν οὐ[κ]οὐκ ἐ̣πὶἐπὶ [ταύτῃ]ταύτῃ
21 [ἀθρόος]ἀθρόος ἀ̣ντέλλειἀντέλλει · S-16 Δίδυμοί γε μὲν̣μὲν ο̣ὖρο[ν]οὖρον [ἄγουσι]νἄγουσιν .
22 S-17 [ἀλλ']ἀλλ' [Ἔρ]ι̣φοιἜριφοι [λ]α̣ι̣ο̣ῦ̣λαιοῦ τε θέν̣αρθέναρ ποδὸς [Α]ἰγὶΑἰγὶ σ[ὺν]σὺν [αὐτ]ῇαὐτῇ
23 [Ταύρω]ιΤαύρωι συμφορέονται , ὅτε λοφ[ίη]λοφίη τε κα[ὶ]καὶ [οὐρὴ]οὐρὴ
24 [κήτεο]ςκήτεος α[ἰθ]ε̣ρ̣ί̣οιοαἰθερίοιο πε[ρ]αιόθενπεραιόθεν [ἀ]ν̣τέλ[λωσιν]ἀντέλλωσιν .
25 S-18 [δύνει]δύνει [δ']δ' [Ἀ]ρκτοφ̣[ύ]λαξἈρκτοφύλαξ ἤδη πρώτῃ ⁽δετε⁾τότε [μοίρῃ]μοίρῃ
26 [τάων]τάων [,], [αἳ]αἳ [τέσ]σαρ̣εςτέσσαρες ⸢|gap:2|ν⸣|gap:2|ν ἄτε[ρ]ἄτερ χειρὸς κατάγ[ουσι]κατάγουσι
27 [λαιῆς]λαιῆς [·]· S-19 [ἡ] [δ']δ' [αὐ]τ̣ο̣ῦ̣αὐτοῦ μεγάλας [ἐ]πιτέλλετ[αι]ἐπιτέλλεται [Ἄρκτο]υἌρκτου .
28 S-20 [ἀμφότεροί]ἀμφότεροί [τε]τε π[ό]δε̣ςπόδες κατ[α]δ̣υομένουκαταδυομένου [Ὀφιού]χ̣ουὈφιούχου ,
29 [μέσφ']μέσφ' [αὐτῶν]αὐτῶν [γονάτ]ωνγονάτων , δ[ιδύ]μοιςδιδύμοις ἔπι σῆ[μα]σῆμα [τετ]ύκτ̣ωτετύκτω
30 [ἐξ]ἐξ [ἑτέρης]ἑτέρης [ἀνιοῦσι]ἀνιοῦσι . S-21 τότ' [ο]ὐ̣[κ]έτιοὐκέτι Κή[τ]εοςΚήτεος ο[ὐδὲν]οὐδὲν
31 [ἕλκεται]ἕλκεται [ἀμφοτέρ]ω̣θενἀμφοτέρωθεν · S-22 ὅλον γέ [μιν]μιν ὄψε[αι]ὄψεαι [ἤδ]ηἤδη .
32 S-23 [ἤδη]ἤδη [καὶ]καὶ [πρώτην]πρώτην [Π]οταμοῦΠοταμοῦ ἁλὸς [ἐξανιοῦσαν]ἐξανιοῦσαν
33 [καμπὴν]καμπὴν [ἐν]ἐν [καθαρῷ]καθαρῷ π̣ελάγειπελάγει σκέ[ψαιτό]σκέψαιτό [κε]κε [ναύτης]ναύτης ,
34 [αὐτὸν]αὐτὸν [ἐπ']ἐπ' [Ὠρίωνα]Ὠρίωνα μένων , ε[ἴ]εἴ οἵ πο[θι]ποθι [σῆμα]σῆμα
35 [ἢ] [νυκτὸς]νυκτὸς [μέτρων]μέτρων ἠὲ ⸢π̣⸣λόουπλόου ∼ἀν̣γ̣[είλειεν]∽ἀγγείλειεν .
36 S-24 [πάντη]πάντη [γὰρ]γὰρ [τά]τά γε π̣[ο]λλὰπολλὰ θεοὶ ἄνδρ[εσσι]ἄνδρεσσι [λέγο]υ̣σινλέγουσιν . S-25 |g:coronis|
37 [οὐχ]οὐχ [ὁράαις]ὁράαις [;]; S-26 [ὀ]λίγηὀλίγη μ[ὲ]νμὲν [ὅ]τανὅταν κεράεσ[σι]κεράεσσι [σελήν]ησελήνη
38 ἑσ̣π̣ερ̣όθενἑσπερόθεν φαίν̣ηταιφαίνηται , ἀεξομένο[ιο]ἀεξομένοιο [διδά]σκῃδιδάσκῃ
39 μηνός · S-27 ὅτ[ι]ὅτι πρώτη ἐπικίδναται αὐτ̣[όθεν]αὐτόθεν α̣ὐ̣γ̣ή̣αὐγή ,
40 οἵσσον ἐ[πι]σ[κ]ιάειἐπισκιάει , ἐπὶ τέτρατον ἦμαρ [ἄ]γ̣[ο]υσαἄγουσα ·
41 S-28 ὀκτὼ δ' ἐν δίχασιν · S-29 διχόμηνα [δ]ὲδὲ παντὶ π̣ρ̣ο̣σώπωιπροσώπωι .
42 S-30 α[ἰ]εὶαἰεὶ δ' ἄλλοθεν ἄλλα παρακλε̣ίνουσαπαρακλείνουσα μέτω[π]αμέτωπα
43 ε[ἴ]ρειεἴρει ὑποσταίη μ[ην]ὸςμηνὸς περιτέλλεται ἠώ[ς]ἠώς .
44 S-31 ἄκρα γ[ε]γε [μ]ὴνμὴν νυκτ[ῶ]ννυκτῶν κεῖνα[ι]κεῖναι δυ[ο]καίδεκαδυοκαίδεκα μοῖραι
45 ἄρκια[ι]ἄρκιαι [ἐξει]π̣ε̣[ῖν]ἐξειπεῖν . S-32 τ̣ά̣τά γ̣έγέ που μ[έ]γανμέγαν ε̣ἰ[ς]εἰς [ἐ]ν[ια]υ̣τό̣ν̣ἐνιαυτόν ,
46 ὥρη [μέν]μέν [τ]'τ' ἀ〚υ〛ρόσαιἀυρόσαι ν̣ειούθνειούθ , ὥρη δὲ φυ[τεῦ]σα̣[ι]φυτεῦσαι ,
47 ἐκ Δ[ι]ὸςΔιὸς [ἤ]δηἤδη πάντα π̣εφασμέναπεφασμένα πάντοθι [κ]εῖ̣[τα]ικεῖται .
48 S-33 καὶ μ[έν]μέν [τι]ςτις καὶ νηῒ πολυκλύστου χειμ̣ῶ̣[νος]χειμῶνος
49 ἐ̣φρ[ά]σα[τ]'ἐφράσατ' δεινοῦ̣δεινοῦ μεμνημένος Ἀ[ρ]κτ[ούροι]οἈρκτούροιο
50 [ἠ]έἠέ [τ]εω[ν]τεων [ἄ]λ̣λ̣ω̣ν̣ἄλλων , ο̣ἵ̣οἵ τ' ὠκεανοῦ ἀρύοντ[αι]ἀρύονται
51 [ἀστ]έροςἀστέρος [ἀμφιλύ]κηςἀμφιλύκης · S-34 οἱ δὲ πρώτ[ης]πρώτης ἔτ[ι]ἔτι νυκτός .
52 S-35 ἤτοι γὰρ τ̣ο̣[ὺς]τοὺς [πά]ν̣ταςπάντας ἀμείβεται ε[ἰς]εἰς ἐνιαυτὸν
53 ἠέλιος μέγ̣α̣ν̣μέγαν [ὄ]γμονὄγμον ἐλαύνων , ἄλ̣[λο]τ̣ε̣ἄλλοτε [δ']δ' [ἄ]λλωιἄλλωι
54 ἐμπλήσσ̣[ει]ἐμπλήσσει , τοτὲ μέν τ' ἀνιὼν τοτὲ δ' α〚κ〛⸢ὐ⸣[τίκ]αακὐτίκα δ̣[ύ]νωνδύνων ·
1 S-36 ἄλλο[ς]|gap:?|ἄλλος|gap:?|
2 γειν[ώσκεις]|gap:?|γεινώσκεις|gap:?|
3 [ἐ]νν[εακαίδεκα]|gap:?|ἐννεακαίδεκα|gap:?|
4 ὅσσα|gap:?|
5 νὺξ|gap:?|
6 οἵ τε|gap:?|
7 ἀ[στέρες]|gap:?|ἀστέρες|gap:?|
8 τῶι κ[είνων]|gap:?|κείνων|gap:?|
9 πιστε̣[ύεις]|gap:?|πιστεύεις|gap:?|
10 σήμ[ατα]|gap:?|σήματα|gap:?|
11 μόχ[θος]|gap:?|μόχθος|gap:?|
12 γείνετ'|gap:3||gap:?|
13 αὐτὸς|gap:3||gap:?|
14 παρρε[ιπὼν]|gap:?|παρρειπὼν|gap:?|
15 πολλ[άκι]|gap:?|πολλάκι|gap:?|
16 νῆα|gap:?|
17 ἄλλοτ[ε]|gap:?|ἄλλοτε|gap:?|
18 ἄλλοτ[ε]|gap:?|ἄλλοτε|gap:?|
19 ἐκ Διὸ[ς]|gap:?|Διὸς|gap:?|
20 κέκρ[υπται]|gap:?|κέκρυπται|gap:?|
21 [Ζεύ]ςΖεύς [ταρ]|gap:?|ταρ|gap:?|
22 πά[ντοθεν]|gap:?|πάντοθεν|gap:?|
23 ἄλλ[α]|gap:?|ἄλλα|gap:?|
24 π[ληθύος]|gap:?|πληθύος|gap:?|
25 ἄλ̣[λα]|gap:?|ἄλλα|gap:?|
26 ἠέ[λιος]|gap:?|ἠέλιος|gap:?| |g:coronis|
27 σή[ματα]|gap:?||gap:8_lines|σήματα|gap:?||gap:8_lines|
36 [τ]έτρ[ατον]|gap:?|τέτρατον|gap:?|
37 νό[τωι]|gap:?|νότωι|gap:?|
38 εἰ δέ κ' [ἀπ']|gap:?|ἀπ'|gap:?|
39 μήτ'|gap:3||gap:?|
40 ἀλλ' ὀρ[θαὶ]|gap:?|ὀρθαὶ|gap:?|
41 ἑ[σ]πέρ̣[ιοι]|gap:?|ἑσπέριοι|gap:?|
42 ε[ἰ]εἰ [δ]'δ' α̣ὕ[τως]|gap:?|αὕτως|gap:?|
43 ἦ̣ τ̣'τ' [ἄ]ν̣|gap:?|ἄν|gap:?|
44 ἢν δέ|gap:?||gap:1_lines|
46 [α]ὐ̣τ̣ὰ̣ρ̣|gap:?|αὐτὰρ|gap:?|
47 [π]άντ[η]|gap:?||gap:2_lines|πάντη|gap:?||gap:2_lines|
50 ἠ[μ]ὲ̣ν̣|gap:?|ἠμὲν|gap:?|
51 κ[αί]καί [οἱ]|gap:?|οἱ|gap:?|
52 π[άν]τ[η]|gap:?|πάντη|gap:?| |gap:1_column_corresp=%23FR8706|
1 [ἠέλιον]ἠέλιον [νεφέλη]νεφέλη [,], [ταὶ]ταὶ [δ']δ' ἀμφί μ[ιν]μιν [ἔνθα]ἔνθα [καὶ]καὶ [ἔνθα]ἔνθα
2 [ἀκτῖνες]ἀκτῖνες [μεσσηγ]ὺςμεσσηγὺς ἐλι[σσόμεναι]ἐλισσόμεναι [διχόωνται]διχόωνται [,],
3 [ἦ] [τ']τ' [ἂν]ἂν [ἔτ']ἔτ' [εἰς]εἰς [ἠῶ]ἠῶ [σκέπ]αοςσκέπαος κε[χρημένος]κεχρημένος [εἴης]εἴης [.].
4 S-37 [εἰ]εἰ [δ']δ' [ὁ] [μὲν]μὲν [ἀνέφελ]οςἀνέφελος β̣ά̣π̣τ̣[οι]βάπτοι [ῥόου]ῥόου [ἑσπερίοιο]ἑσπερίοιο [,],
5 [ταὶ]ταὶ [δὲ]δὲ [κατερχο]μ[έ]νουκατερχομένου νεφέλα[ι]νεφέλαι [καὶ]καὶ [οἰχομένοιο]οἰχομένοιο
6 [πλησίαι]πλησίαι [ἑστ]ήκωσινἑστήκωσιν ὑπερευθ[έες]ὑπερευθέες [οὔ]οὔ [σε]σε [μάλα]μάλα [χρὴ]χρὴ
7 [αὔριον]αὔριον [οὐδ']οὐδ' [ἐπὶ]ἐπὶ ν[υ]κτὶνυκτὶ περιτρομ[έειν]περιτρομέειν [ὑετοῖο]ὑετοῖο [·]·
8 S-38 [ἀλλ']ἀλλ' [ὁπότ']ὁπότ' [ἠελί]ο̣ι̣ο̣ἠελίοιο μαραινομέν[ηισιν]μαραινομένηισιν [ὁμοῖαι]ὁμοῖαι
9 [ἐξαπίνης]ἐξαπίνης [ἀκ]τεῖνεςἀκτεῖνες ἀπ' οὐρα[νόθεν]οὐρανόθεν [τανύωνται]τανύωνται [,],
10 [οἶον]οἶον [ἀμαλδύν]ονταιἀμαλδύνονται ὅτε σ̣κ̣[ιάηισι]σκιάηισι [κατ']κατ' [ἰθὺ]ἰθὺ
11 [ἱσταμένη]ἱσταμένη [γα]ίηςγαίης τε καὶ ἠε[λίοιο]ἠελίοιο [σελήνη]σελήνη [.].
12 S-39 [οὐδ']οὐδ' [,], [ὅτε]ὅτε [οἱ]οἱ [ἐπέ]χοντιἐπέχοντι φ[α]νήμ̣[εναι]φανήμεναι [ἠῶθι]ἠῶθι [πρὸ]πρὸ
13 [φαίνωνται]φαίνωνται [ν]εφέλαινεφέλαι ὑπερ̣ε[υθέες]ὑπερευθέες [ἄλλοθεν]ἄλλοθεν [ἄλλαι]ἄλλαι [,],
14 [ἄρραντοι]ἄρραντοι [γίν]ο[ντ]αιγίνονται ἐπ' ἤματ[ι]ἤματι [κείνωι]κείνωι [ἄρουραι]ἄρουραι [.].
15 S-40 [μηδ']μηδ' [αὕτως]αὕτως [,], [ἔτ']ἔτ' ἐόντι πέρην ὁπ[ότε]ὁπότε [προταθεῖσαι]προταθεῖσαι
16 [ἀκτῖνες]ἀκτῖνες [φαίν]ω̣νταιφαίνωνται ἐ̣[πίσκιοι]ἐπίσκιοι [ἠῶθι]ἠῶθι [πρό]πρό [,],
17 [ὕδατος]ὕδατος [ἢ] [ἀνέ]μοιοἀνέμοιο κα̣[τοισομένου]κατοισομένου [λελαθέσθαι]λελαθέσθαι [.].
18 S-41 [ἀλλ']ἀλλ' [εἰ]εἰ [μὲν]μὲν [κεῖν]αικεῖναι μᾶ[λλον]μᾶλλον [κνέφαος]κνέφαος [φορέοιντο]φορέοιντο
19 [ἀκτῖνες]ἀκτῖνες [,], [μᾶλλ]όνμᾶλλόν κεν ἐφ' [ὕδατι]ὕδατι [σημαίνοιεν]σημαίνοιεν [·]·
20 S-42 [εἰ]εἰ [δ']δ' [ὀλίγος]ὀλίγος [τανύοι]τοτανύοιτο πε[ρὶ]περὶ [δνόφος]δνόφος [ἀκτίνεσσιν]ἀκτίνεσσιν [,],
21 [οἷόν]οἷόν [που]που [μαλακαὶ]μαλακαὶ νεφέ[λαι]νεφέλαι [φορέουσι]φορέουσι [μάλιστα]μάλιστα [,],
22 [ἦ] [τ']τ' [ἂν]ἂν [ἐπερχομένο]ιοἐπερχομένοιο πε[ριδνοφέοιντ']περιδνοφέοιντ' [ἀνέμοιο]ἀνέμοιο [.].
23 S-43 [οὐδὲ]οὐδὲ [μὲν]μὲν [ἠελίου]ἠελίου [σχ]εδόθε[ν]σχεδόθεν [μελανεῦσαι]μελανεῦσαι [ἀλωαὶ]ἀλωαὶ
24 [εὔδιοι]εὔδιοι [·]· S-44 [ἀσσότεραι]ἀσσότεραι δὲ καὶ ἀ[στεμφὲς]ἀστεμφὲς [μελανεῦσαι]μελανεῦσαι
25 [μᾶλλον]μᾶλλον [χειμέριαι]χειμέριαι [·]· S-45 [δύο]δύο δ̣'δ' ἂ̣ν̣ἂν [χαλεπώτεραι]χαλεπώτεραι [εἶεν]εἶεν [.].
26 S-46 [σκέπτεο]σκέπτεο [δ']δ' [ἢ] [ἀνιόντο]ςἀνιόντος α̣[ὐτίκα]αὐτίκα [δυομένοιο]δυομένοιο [,],
27 [εἴ]εἴ [πού]πού [οἱ]οἱ [νεφέων]νεφέων [τὰ]τὰ [π]αρήλ[ια]παρήλια [κικλήσκονται]κικλήσκονται
28 [ἢ] [νότου]νότου [ἠὲ]ἠὲ [βορῆος]βορῆος [ἐρ]εύθ̣[εται]ἐρεύθεται [ἢ] [ἑκάτερθεν]ἑκάτερθεν [,],
29 [μηδ']μηδ' [οὕτω]οὕτω [σκοπιὴν]σκοπιὴν [τ]αύτ[ην]ταύτην [ἀμενηνὰ]ἀμενηνὰ [φυλάσσειν]φυλάσσειν [.]. S-47 |gap:23_lines_precision=low| |gap:15_lines_precision=low|
16 [σῆμ']σῆμ' [ἐγένοντ']ἐγένοντ' [ἀνέμου]ἀνέμου [,], [κω]φῆ[ς]κωφῆς [ἁλὸς]ἁλὸς [ὁππότε]ὁππότε [πολλοὶ]πολλοὶ
17 [ἄκρον]ἄκρον [ἐπιπλώωσι]ἐπιπλώωσι [,], [τὰ]τὰ [μὲ]ν̣μὲν π̣ά[ρος]πάρος [,], [ἄλλα]ἄλλα [δ']δ' [ὀπίσσω]ὀπίσσω [.].
18 S-48 [καὶ]καὶ [θέρεος]θέρεος [βρονταί]βρονταί [τε]τε καὶ ἀσ[τραπαὶ]ἀστραπαὶ [ἔνθεν]ἔνθεν [ἴωσιν]ἴωσιν [,],
19 [ἔνθεν]ἔνθεν [ἐπερχομένοιο]ἐπερχομένοιο [πε]ρι[σκοπέειν]περισκοπέειν [ἀνέμοιο]ἀνέμοιο [.].
20 S-49 [καὶ]καὶ [διὰ]διὰ [νύκτα]νύκτα [μέλαινα]νμέλαιναν ὅτ' ἀ[στ]έρ[ες]ἀστέρες [ἀΐσσωσι]ἀΐσσωσι
21 [ταρφέα]ταρφέα [,], [ταὶ]ταὶ [δ']δ' [ὄπιθεν]ὄπιθεν [ῥυμ]οὶῥυμοὶ ἐπ[ιλευ]κα[ίνονται]ἐπιλευκαίνονται ,
22 [δειδέχθαι]δειδέχθαι [κείνοις]κείνοις [αὐ]τὴναὐτὴν ὁδὸν ἐρχ[ομένοιο]ἐρχομένοιο
23 [πνεύματος]πνεύματος [·]· S-50 [εἰ]εἰ [δέ]δέ [κεν]κεν ἄλλοι ἐναντ[ίοι]ἐναντίοι [ἀΐσσωσιν]ἀΐσσωσιν [,],
24 [ἄλλοις]ἄλλοις [ἐξ]ἐξ [ἄλλων]ἄλλων [μερέ]ωνμερέων · S-51 τότε δ' αὖ [πεφύλαξο]πεφύλαξο
25 [παντοίων]παντοίων [ἀνέμων]ἀνέμων [,], [οἵ]οἵ τ̣'τ' ἄκριτοί εἰσι μ[άλιστα]μάλιστα [,],
26 [ἄκριτα]ἄκριτα [δὲ]δὲ [πνείουσιν]πνείουσιν [ἐπ']ἐπ' [ἀ]νδράσ[ι]ἀνδράσι τεκ[μήρασθαι]τεκμήρασθαι [.].
27 S-52 [αὐτάρ]αὐτάρ [ὅτ']ὅτ' [ἐξ]ἐξ [εὔροιο]εὔροιο [καὶ]καὶ [ἐ]κἐκ νότου ἀσ̣τρ[άπτηισιν]ἀστράπτηισιν [,],
28 [ἄλλοτε]ἄλλοτε [δ']δ' [ἐκ]ἐκ [ζεφύροιο]ζεφύροιο [,], [καὶ]καὶ ἄλλο[τε]ἄλλοτε π[ὰρ]πὰρ [βορέαο]|gap:?_lines|βορέαο|gap:?_lines|