Sematia

59143.xml

TM: 59143HGV: Date: – Place:

1 m1 S-1 |gap:?|ε|gap:1||gap:?|
2 |gap:?|ω̣ν|gap:?||gap:?|ων|gap:?|
3 |gap:?||gap:1|σ|gap:1||gap:?|
4 |gap:?||gap:1|α|gap:?|
5 |gap:?||gap:1|α|gap:?|
6 |gap:?||gap:2|ε̣|gap:?||gap:?||gap:2|ε|gap:?|
7 |gap:?||gap:1||gap:?|
8 |gap:?|[Αἰ]ά̣τιoς̣|gap:?||gap:?|Αἰάτιoς|gap:?|
9 |gap:?||gap:1|κ̣α̣|gap:2||gap:3|ν|gap:?||gap:1|κα|gap:2||gap:3|ν
10 |gap:?||gap:1||gap:1|εφ̣υρ̣α̣|gap:?||gap:1||gap:1|εφυρα και
11 |gap:?||gap:5|ιος Φ̣εί̣δ̣ιππονΦείδιππον
12 |gap:?||gap:1|ον κ̣οσμήτορακοσμήτορα
13 |gap:?||gap:1|ι ἐν ἠ̣γα̣θ̣έ̣α̣ι̣ἠγαθέαι τ̣η̣τη
14 |gap:?|ο̣ς|gap:?|ος ἱππ|gap:4|μα̣ς̣ἱππ|gap:4|μας
15 |gap:?|μος ἐν τα̣ῖςταῖς α̣|gap:1|α|gap:1|
16 |gap:?| [ἱστο]ρ̣ί̣αιςἱστορίαις ἔτ̣ε̣ιἔτει μὲν
17 |gap:?| [Φ]είδιππονΦείδιππον
18 |gap:?| [ἀπὸ]ἀπὸ [Τ]ροίαςΤροίας
18-19 πλέ∤[οντας]πλέ∤οντας
19 [θανεῖν]θανεῖν [ἐν]ἐν Ἐφύρα<ι>Ἐφύραι
19-20 τρί∤[τωι]τρί∤τωι
20 [δὲ]δὲ [Ἄντιφο]ν̣Ἄντιφον καὶ Ἴωνας
21 |gap:?| [Θεσσ]α̣λίανΘεσσαλίαν
22 |gap:?||gap:1|ο̣με|gap:?||gap:1|ομε
23 |gap:?||gap:1|σ
24 |gap:?|
1 |gap:?||gap:2||gap:?|
2 εκφυ̣σ̣α̣|gap:?|εκφυσα|gap:?|
3 ομενγ|gap:1||gap:?|
4 καὶ τὰς α̣ἰ̣τ̣ί̣ας|gap:2||gap:?|αἰτίας|gap:2||gap:?|
5 ας απελ|gap:?|
6 |gap:1|ει διενε̣[γκεῖν]διενεγκεῖν
7 αδελφο|gap:1||gap:?|
8 χρησμ|gap:1||gap:?|
9 τὰς πολλ̣[άς]|gap:?|πολλάς|gap:?|
10 τωνομα̣|gap:?|τωνομα|gap:?|
11 αριστοτ|gap:1||gap:?|
12 νουσοιε|gap:?|
13 πλουντο|gap:?|
14 δος διοτ[ρεφ]|gap:?|διοτρεφ|gap:?|
15 νησδυνα|gap:?|
15-16 [ἐστρα]∤τευ̣μένο[ι]|gap:?|ἐστρα∤τευμένοι|gap:?|
1 |gap:?||gap:2||gap:?|
2 |gap:?||gap:4||gap:?|
3 |gap:?||gap:3|δ̣|gap:3||gap:?||gap:?||gap:3|δ|gap:3||gap:?|
4 |gap:?||gap:1|α̣|gap:3||gap:?||gap:?||gap:1|α|gap:3||gap:?|
5 |gap:?|υπ̣όροισ̣ι̣ν̣|gap:?|υπόροισιν γλ̣|gap:?|γλ|gap:?|
6 |gap:?||gap:1||gap:4|δ̣αμας̣|gap:?||gap:1||gap:4|δαμας ῥήτ[ωρ]ῥήτωρ
7 |gap:?||gap:2|σ̣|gap:1||gap:1||gap:4||gap:2|ε|gap:2||gap:?||gap:?||gap:2|σ|gap:1||gap:1||gap:4||gap:2|ε|gap:2||gap:?|
8 |gap:?|ετισα̣τ̣ε̣δ̣|gap:?||gap:?|ετισατεδ|gap:?|
9 |gap:?||gap:1|ισ̣απετα̣|gap:1||gap:?||gap:?||gap:1|ισαπετα|gap:1||gap:?|
10 |gap:?| τ̣ο̣πε̣ρ̣ιδ̣|gap:2||gap:?|τοπεριδ|gap:2||gap:?|
11 [ἐπ]υκάσαντοἐπυκάσαντο |gap:2|ν|gap:4||gap:?|
12 |gap:?||gap:4|ν̣|gap:?||gap:4|ν π̣α̣τ̣ρ̣[o]ς̣πατρoς |gap:1| δ̣εα̣ι̣|gap:?|δεαι|gap:?|
13 |gap:?|μ̣ο̣υ̣|gap:?|μου φθι̣ε̣νφθιεν οὐδὲ δω̣|gap:?|δω|gap:?|
14 |gap:?|π̣α̣ρ̣αιγιμι̣ω̣|gap:?||gap:?|παραιγιμιω|gap:?|
15 |gap:?|ω̣ταδ̣|gap:1||gap:1||gap:2||gap:?||gap:?|ωταδ|gap:1||gap:1||gap:2||gap:?|
16 |gap:?|ν̣υπε̣ρ̣|gap:?||gap:?|νυπερ|gap:?|
17 [ἀνθ]ρ̣ώποισιἀνθρώποισι λ̣|gap:?|λ|gap:?|
18 |gap:?|δ̣ο̣ς̣|gap:?|δος διδου|gap:?|
19 |gap:?||gap:2|θεο̣φ̣ι̣λέσ̣[τερος]|gap:?||gap:2|θεοφιλέστερος
20 |gap:?||gap:4|τ̣ον|gap:?||gap:?||gap:4|τον|gap:?|
21 |gap:?||gap:3|κ̣ὰ̣δ̣|gap:?||gap:3|κὰδ δὲ υ̣δ̣|gap:?|υδ|gap:?|
22 |gap:?| [μ]ε̣γ̣α̣λ̣ή̣τ̣ορος̣|gap:?|μεγαλήτορος|gap:?|
23 |gap:?||gap:1|α̣|gap:?||gap:1|α Χ̣α̣λ̣κ̣ι̣όπαι|gap:?|Χαλκιόπαι|gap:?|
24 |gap:?|μ̣έ̣[ν]α̣ιχμο̣ν̣|gap:?||gap:?|μέναιχμον|gap:?|
25 |gap:?||gap:2|λ̣|gap:1||gap:1||gap:1|εστι̣|gap:?||gap:?||gap:2|λ|gap:1||gap:1||gap:1|εστι|gap:?|
26 |gap:?|α̣ι̣γ̣|gap:2|π̣α̣ν̣|gap:4||gap:?||gap:?|αιγ|gap:2|παν|gap:4||gap:?|
27 |gap:?||gap:3||gap:2|α̣σιλε|gap:1||gap:?||gap:?||gap:3||gap:2|ασιλε|gap:1||gap:?|
28 |gap:?||gap:2||gap:2||gap:1|ν̣|gap:2||gap:?||gap:?||gap:2||gap:2||gap:1|ν|gap:2||gap:?|
29 |gap:?||gap:3||gap:?|
30 |gap:?||gap:2||gap:?|
1 |gap:?||gap:1||gap:?|
2 [Κ]υπρΚυπρ
3 |gap:?|θιγγαν|gap:?|
4 |gap:?|ν̣ωνμη|gap:1||gap:?||gap:?|νωνμη|gap:1||gap:?|
5 ε π̣ο̣τ̣εποτε τελε̣ι|gap:?|τελει|gap:?|
6 πε̣|gap:1|πε|gap:1| Ξεναγόρ[ας]Ξεναγόρας
7 κατὰ τὴν Κω̣ί[αν]Κωίαν
7-8 [ἀποικί]∤ανἀποικί∤αν
8 καὶ Δ̣αμάστη[ς]Δαμάστης
8-9 [θαυμα]∤σίωςθαυμα∤σίως
9 ὑπὲρ τῆς τῶ̣[ν]τῶν [Ἑλλήνων]Ἑλλήνων
10 στρατείας
10-11 επα̣|gap:?|[λέγον]∤τεςεπα|gap:?|λέγον∤τες
11 καὶ ὅτι οὗτος κα|gap:?|
12 τὴν πατρίδα κα̣ι|gap:?|και|gap:?|
13 τ̣ωτω Ἄντιφος ὃ̣ν̣ὃν τρό̣π̣[ον]τρόπον
13-14 [φη]∤σινφη∤σιν
14 φ|num:500| κἂν οἱ τῶν κατα|gap:?|
15 εἰ̣ρημένωνεἰρημένων ουχ̣ο̣|gap:?||gap:1|ι̣δ̣|gap:2||gap:?|ουχο|gap:?||gap:1|ιδ|gap:2||gap:?|
16 |gap:?||gap:3|υσιν περὶ παντ|gap:1||gap:?|
17 |gap:?||gap:7||gap:?|
1 |gap:?|ν̣|gap:1||gap:1||gap:1||gap:?||gap:?|ν|gap:1||gap:1||gap:1||gap:?|
2 |gap:?||gap:2|α̣ς̣|gap:?||gap:?||gap:2|ας|gap:?|
3 |gap:?|τ̣ο̣υδ̣ι̣|gap:1||gap:?||gap:?|τουδι|gap:1||gap:?|
4 |gap:?|[θ]ε̣σ̣πρ̣ω̣[τια]|gap:?||gap:?|θεσπρωτια|gap:?|
5 |gap:?||gap:1||gap:11||gap:1|εσ̣|gap:1||gap:?||gap:?||gap:1||gap:11||gap:1|εσ|gap:1||gap:?|
6 |gap:?|π̣ειν|gap:?|πειν τατε|gap:3||gap:1|α̣ι̣ο̣τ̣|gap:?|τατε|gap:3||gap:1|αιοτ|gap:?|
7 [Θεσ]σ̣α̣λ̣[ὸ]ςΘεσσαλὸς παραλ̣α̣βὼ̣νπαραλαβὼν τ̣ὴ̣ν|gap:?|τὴν|gap:?|
8 |gap:?||gap:2||gap:1|οτω|gap:1|χ̣[αι]μονια̣ν̣|gap:?||gap:?||gap:2||gap:1|οτω|gap:1|χαιμονιαν|gap:?|
9 |gap:?||gap:1|σ̣|gap:1|ευρ̣ενα|gap:2|νπ̣α̣|gap:2|α̣|gap:2||gap:?||gap:?||gap:1|σ|gap:1|ευρενα|gap:2|νπα|gap:2|α|gap:2||gap:?|
10 |gap:?||gap:2||gap:1| Φε̣[ι̣]δ̣[ι]π̣π̣|gap:2|ρ̣|gap:1||gap:1||gap:5||gap:?|Φειδιππ|gap:2|ρ|gap:1||gap:1||gap:5||gap:?|
11 |gap:?|α̣ν|gap:1|π̣ο̣λ|gap:2||gap:3|ν|gap:1|υδο̣|gap:1||gap:?||gap:?|αν|gap:1|πολ|gap:2||gap:3|ν|gap:1|υδο|gap:1||gap:?|
12 |gap:?||gap:1|ον Ἀν[α̣]ξιμένη̣ν̣Ἀναξιμένην ἐν
13 [το]ῖ̣ς̣τοῖς Κ̣υπριακοῖς̣Κυπριακοῖς τ|gap:2||gap:1||gap:3||gap:?|
14 [ἀ]δ̣ελφὸνἀδελφὸν αὐτ̣[ο]ῦ̣|gap:3||gap:3||gap:?|αὐτοῦ|gap:3||gap:3||gap:?|
15 |gap:?|τ̣ο̣ν̣ενο̣|gap:3||gap:2||gap:3||gap:2|δι|gap:?|τονενο|gap:3||gap:2||gap:3||gap:2|δι
16 |gap:?||gap:2||gap:2|πολ|gap:6|ε
17 |gap:?||gap:1|κεν̣|gap:1||gap:2|ω̣ν|gap:?||gap:1|κεν|gap:1||gap:2|ων
18 |gap:?||gap:1| ἐν̣ἐν Ἰ̣λ̣ί̣ω̣<ι>Ἰλίωι κ̣α̣κα
1 κ̣|gap:?|κ|gap:?|
2 |gap:1||gap:?|
1 ⸢ΝϚ|num:56|⸣ΝϚ|num:56|
2 τῆς μεταβάσεως τῆ̣[ς]τῆς [εἰς]εἰς [τὴν]τὴν
3 Θεσσαλίαν ὃν καὶ
3-4 α̣υ|gap:1||gap:?|[νο]∤μίζειαυ|gap:1||gap:?|νο∤μίζει
4 νέο̣ν̣νέον ὄντα πα[ρ']παρ'
4-5 [Ἀρκά]∤σ̣ινἈρκά∤σιν
5 εἶναι̣εἶναι πε̣ρὶπερὶ ἐκεῖνο[ν]ἐκεῖνον [τὸν]τὸν
6 [χ]ρό̣νονχρόνον καὶ διὰ ταῦτα |gap:?|
7 |gap:?|ανυπ̣ολε|gap:1||gap:3||gap:1||gap:?||gap:?|ανυπολε|gap:1||gap:3||gap:1||gap:?|
8 |gap:?|ντιονδ̣|gap:?||gap:?|ντιονδ|gap:?|
9 |gap:?|ητουκα̣|gap:?||gap:?|ητουκα|gap:?|
10 |gap:?|ερ̣ο̣σ|gap:?||gap:?|εροσ|gap:?|
1 |gap:?||gap:1||gap:1||gap:2||gap:?|
2 |gap:?||gap:2|σ̣|gap:4||gap:?||gap:?||gap:2|σ|gap:4||gap:?|
3 |gap:?|ωμει̣|gap:1||gap:?||gap:?|ωμει|gap:1||gap:?|
4 |gap:?|απ̣οθ̣|gap:?||gap:?|αποθ|gap:?|
5 |gap:?||gap:3||gap:3|α̣|gap:1||gap:?||gap:?||gap:3||gap:3|α|gap:1||gap:?|
6 |gap:?|μ̣ε̣|gap:1|ο|gap:1||gap:1|π̣|gap:?||gap:?|με|gap:1|ο|gap:1||gap:1|π|gap:?| 7 .|gap:?|ε̣καταμ̣α̣|gap:?|.|gap:?|εκαταμα|gap:?|
8 S-2 |gap:?||gap:5|υεχι̣ρω|gap:1||gap:?||gap:?||gap:5|υεχιρω|gap:1||gap:?|
9 |gap:?||gap:4||gap:2||gap:2|ε̣ιδ|gap:4||gap:?||gap:?||gap:4||gap:2||gap:2|ειδ|gap:4||gap:?|
10 |gap:?||gap:1|ε|gap:2||gap:1||gap:2|ο̣|gap:1|υ̣κ̣|gap:1||gap:?||gap:?||gap:1|ε|gap:2||gap:1||gap:2|ο|gap:1|υκ|gap:1||gap:?|
11 |gap:?| τ̣ι̣δ̣α̣ς̣τιδας ν̣άπ̣εινάπει δα̣[σκίωι]δασκίωι
12 |gap:?||gap:1|λ̣αυτι̣|gap:3|ει̣κ|gap:1||gap:?||gap:?||gap:1|λαυτι|gap:3|εικ|gap:1||gap:?|
13 |gap:?||gap:4|αγαλ̣|gap:?||gap:?||gap:4|αγαλ|gap:?|
14 |gap:?| π̣ολέμου̣πολέμου φυλόπ̣[ιδα]φυλόπιδα
1 |gap:?||gap:2||gap:?|
2 λ̣α̣|gap:2||gap:?|λα|gap:2||gap:?|
3 π̣α|gap:1||gap:?|πα|gap:1||gap:?|
4 ρ̣αν|gap:1||gap:?|ραν|gap:1||gap:?|
5 ιστορ̣|gap:2||gap:2||gap:?|ιστορ|gap:2||gap:2||gap:?|
6 ὕστε̣ρ̣ο̣ν̣ὕστερον |gap:1||gap:?|
7 ἀ̣πε̣ίρως̣ἀπείρως |gap:?|
8 τωσ̣ιλ̣ι̣|gap:1||gap:?|τωσιλι|gap:1||gap:?|
9 κλ̣εο|gap:1|ν|gap:?|κλεο|gap:1|ν|gap:?|
10 |gap:1|φ̣υγ̣α|gap:1||gap:2||gap:?||gap:1|φυγα|gap:1||gap:2||gap:?|
11 μ̣|gap:1|ο̣ν̣τε|gap:?|μ|gap:1|οντε|gap:?|
12 να̣|gap:2||gap:1|ν̣|gap:1||gap:?|να|gap:2||gap:1|ν|gap:1||gap:?|
13 αλλ|gap:?|
14 μύ̣ρ̣[ιοι]μύριοι
15 |gap:?||gap:1|ε̣|gap:?||gap:?||gap:1|ε|gap:?|
1 |gap:?||gap:4||gap:?|
2 |gap:?|θ̣ε̣σ̣σ̣α̣λ̣|gap:?||gap:?|θεσσαλ|gap:?|
3 |gap:?||gap:3|μ̣ε̣ν̣α̣ι̣χ̣|gap:?||gap:?||gap:3|μεναιχ|gap:?|
4 |gap:?|τ̣η̣|gap:5|α̣δ̣|gap:?||gap:?|τη|gap:5|αδ|gap:?|
5 |gap:?|δ̣ευτ̣ε̣ρ̣ο̣|gap:1||gap:1|ε̣|gap:1|ει̣ο̣|gap:?||gap:?|δευτερο|gap:1||gap:1|ε|gap:1|ειο|gap:?|
6 |gap:?||gap:1|α̣|gap:2|α̣π̣ε̣|gap:1||gap:?||gap:?||gap:1|α|gap:2|απε|gap:1||gap:?|
7 |gap:?||gap:5|σ̣ε̣α̣ι̣|gap:2||gap:?||gap:?||gap:5|σεαι|gap:2||gap:?|
8 |gap:?||gap:1|δ̣|gap:5|π̣|gap:1||gap:?||gap:?||gap:1|δ|gap:5|π|gap:1||gap:?|
9 |gap:?||gap:6||gap:?|
10 |gap:?||gap:4|α̣η̣|gap:2||gap:?||gap:?||gap:4|αη|gap:2||gap:?|
11 |gap:?||gap:1|δ̣υ̣σ̣χ̣ε̣ί̣[μερος]|gap:?||gap:1|δυσχείμερος
12 |gap:?||gap:1|σ̣σα|gap:2||gap:?||gap:?||gap:1|σσα|gap:2||gap:?|
1 |gap:?|ε̣π̣|gap:2||gap:2||gap:1||gap:?||gap:?|επ|gap:2||gap:2||gap:1||gap:?|
2 |gap:?||gap:1||gap:8||gap:1|κου̣|gap:1||gap:?||gap:?||gap:1||gap:8||gap:1|κου|gap:1||gap:?|
3 |gap:?||gap:1|ρ̣|gap:1||gap:8|[ἀθ]έ̣λ̣ι̣μνο̣ν̣|gap:?||gap:?||gap:1|ρ|gap:1||gap:8|ἀθέλιμνον|gap:?|
4 |gap:?|ἀ̣ν̣ί̣ε̣[ρον]|gap:?|ἀνίερον [Σοφ]ο̣κλῆ̣ς̣Σοφοκλῆς ἐ̣ν̣|gap:?|ἐν|gap:?|
5 [Π]ε̣ρρ̣α̣ιβ̣ί̣σ̣ι̣Περραιβίσι |gap:1||gap:1||gap:1||gap:1|ρ̣ισ|gap:3|α̣|gap:?||gap:1||gap:1||gap:1||gap:1|ρισ|gap:3|α|gap:?|
6 |gap:?|ν̣ιφό̣εν̣τ̣ο̣[ς̣]|gap:?|νιφόεντος Ὀ̣λ̣[ύ̣μ]π̣ουὈλύμπου |gap:2||gap:?|
7 θαν Ἄ̣νδρων̣Ἄνδρων ε̣|gap:3|τ̣οις|gap:?|ε|gap:3|τοις|gap:?|
8 ρ̣ο̣υ̣ρ̣ανισ̣τ|gap:?|ε̣ν̣|gap:6||gap:?|ρουρανιστ|gap:?|εν|gap:6||gap:?|
9 |gap:?|ο̣|gap:2||gap:6||gap:3||gap:?||gap:?|ο|gap:2||gap:6||gap:3||gap:?|
10 |gap:?||gap:2||gap:?|
11 |gap:?|ε̣ρ̣|gap:?||gap:?|ερ|gap:?|
1-2 |gap:7||gap:?|[Ἡρα]∤κ̣λ̣έους|gap:7||gap:?|Ἡρα∤κλέους
2 κ|gap:?|
3 |gap:1|ε̣γ̣α̣ν̣ενο̣|gap:?||gap:1|εγανενο|gap:?|
4 |gap:2|ν Χαλκ̣[ώδων]Χαλκώδων
5 |gap:2|τ̣ο̣νε|gap:1||gap:?||gap:2|τονε|gap:1||gap:?|
6 |gap:1|τουδἭβ[η]|gap:1|τουδἭβη
6-7 |gap:?|[ἐ]∤γ̣έ̣ν̣οντο|gap:?|ἐ∤γένοντο
7 φ̣|gap:?|φ|gap:?|
8 ος Α̣ἰάτιοςΑἰάτιος ο̣υ̣|gap:?|ου|gap:?| 9 .|gap:2|αγενεσ|gap:?|
10 S-3 δ̣α̣υτοισιν|gap:?|δαυτοισιν|gap:?|
10-11 [Ἑκα]∤τ̣αῖο̣ςἙκα∤ταῖος
11 Μιλή[σιος]Μιλήσιος
12 τουτωνθε|gap:?|
13 |gap:3||gap:1| μέ̣μ̣ν̣[ηται]μέμνηται
13-14 [Φεί]∤[δ̣ι̣]πποςΦεί∤διππος
14 καὶ Ἄ[ντιφος]Ἄντιφος
15 |gap:?||gap:2||gap:?|
16 |gap:?||gap:4||gap:?|
17 |gap:?||gap:5||gap:?|
1 |gap:?||gap:2||gap:2|ε|gap:2|
2 |gap:?|ε̣ἴρη̣κ̣α̣|gap:?|εἴρηκα μὲν
3 |gap:?|σ̣βυβλου|gap:?|σβυβλου
4 |gap:?|λακ̣εδαι|gap:?|λακεδαι
5 |gap:?|σαδ̣ηρα|gap:?|σαδηρα
6 |gap:?|γ̣ω̣ν̣|gap:?|γων
7 |gap:?|π̣υ|gap:?|πυ
8 |gap:?||gap:1|λ̣ε|gap:?||gap:1|λε
1 |gap:?||gap:1||gap:?|
2 |gap:?||gap:2|ε|gap:1||gap:?|
3 |gap:?||gap:3|τε̣ρα̣|gap:1||gap:?||gap:?||gap:3|τερα|gap:1||gap:?|
4 |gap:?| . S-4 Κ̣⸢ρ⸣υν̣αιθ̣ῶν|gap:1||gap:?|Κρυναιθῶν|gap:1||gap:?|
5 |gap:?|α̣μ̣φοτε̣ρ̣|gap:?||gap:?|αμφοτερ|gap:?|
6 |gap:?||gap:1|αι Χαλκι̣[όπη]Χαλκιόπη
7 |gap:?|φησι|gap:1||gap:?|
8 |gap:?||gap:1|οπητ|gap:?|
9 |gap:?|ι̣οσθ̣ε̣|gap:?||gap:?|ιοσθε|gap:?|
10 |gap:?||gap:1||gap:?|
1 |gap:?|κ̣α̣ι̣ο̣α̣|gap:1||gap:?||gap:?|καιοα|gap:1||gap:?|
2 |gap:?||gap:6||gap:?|
3 |gap:?||gap:6||gap:?|
4 |gap:?||gap:1|κ̣α̣μ̣|gap:2|θ̣|gap:1||gap:?||gap:?||gap:1|καμ|gap:2|θ|gap:1||gap:?|
1 |gap:?||gap:1||gap:?|
2 |gap:?|α̣ξει̣|gap:?||gap:?|αξει|gap:?|
3 |gap:?||gap:1|ενο|gap:?|
4 |gap:?||gap:1|α̣|gap:1||gap:?||gap:?||gap:1|α|gap:1||gap:?|
5 |gap:?||gap:1||gap:?|
6 |gap:?|η̣|gap:?||gap:?|η|gap:?|
7 |gap:?||gap:1||gap:?|
1 |gap:?||gap:1||gap:?|
2 |gap:?|τεσ|gap:1||gap:?|
3 |gap:?||gap:1|ω|gap:1||gap:1|τ̣|gap:?||gap:?||gap:1|ω|gap:1||gap:1|τ|gap:?|
1 τ|gap:?|