Sematia

59052.xml

TM: 59052HGV: Date: – Place:

1 m1 S-1 |gap:?|
2 |gap:?|
3 |gap:2|
4 |gap:?|
5 |gap:2|
6 τ̣α̣φ|gap:1|ταφ|gap:1|
7 |gap:3|
8 τ̣|gap:3|τ|gap:3|
9 θ|gap:3|ν
10 |gap:1|ν̣|gap:1||gap:1|ν|gap:1|
11 |gap:2|
12 |gap:2|ν
13 |gap:3|
14 π̣ασ̣αςπασας ο̣ο
15 |gap:4|ν̣αι|gap:4|ναι
16 τ̣οντον τρο̣τρο
17 |gap:?|[συ]νεχεια|gap:?|συνεχεια
18 καθημε
19 πα̣ροξυσμοιπαροξυσμοι
20 αυτους̣αυτους
21 |gap:?|[πυ]ρετου|gap:?|πυρετου
22 |gap:1|νανα
23 |gap:1| οτε̣οτε δε θυ
24 ντ̣|gap:1|ςντ|gap:1|ς και
25 ν̣οννον μεν
26 α̣ι̣|gap:1|ερειαι|gap:1|ερει
27 |gap:?|[τρ]ιτ[α]ϊκὸν|gap:?|τριταϊκὸν
28 |gap:?|[συ]μ̣π̣λ̣εκε|gap:?|συμπλεκε
29 μα̣ιμαι τον
30 ο̣νον περι
31 [ἀ]λ̣ληλ⸌α⸍οιςἀλληλαοις
32 |gap:?|ασεσ|gap:1|ο|gap:1|
33 |gap:?||gap:1|ιασε̣|gap:?||gap:1|ιασε
34 λεναυ̣λεναυ
35 |gap:1|υ̣|gap:1|υ
36 ιο
1 |gap:?|
2 |gap:1|υ|gap:1| ροι
3 |gap:2|π̣ι|gap:2|πι
4 |gap:1|
4-5 ἀμφο[τ]ε∤|gap:1|τ̣ουσενἀμφοτε∤|gap:1|τουσεν
6 νεχου
7 π̣ι̣θαν̣|gap:?|πιθαν|gap:?|
8 ν ποτε α|gap:1||gap:?|
9 φαντασ̣|gap:?|φαντασ|gap:?|
10 ⸌δ̣ε⸍δε δύναμιν
11 |gap:?|[παροξυ]σμῶν|gap:?|παροξυσμῶν
12 |gap:?|[ἐπ]ισημα|gap:?|ἐπισημα
13 [σι]|gap:?|ω̣νσι|gap:?|ων περι
14 |gap:1|ωθυ|gap:1|ω|gap:1|
15 |g:vacat| τῆς μ[ὲ]νμὲν
16 ἀ̣[παντώσης]ἀπαντώσης [ἐ]νἐν ταῖς
16-17 αὐ∤τ[αῖς]αὐ∤ταῖς
17 ὥ̣[ραις]ὥραις [,], [τῆ]ςτῆς δὲ
17-18 π[ρ]ο∤λα[μ]βαν[ούσης]προ∤λαμβανούσης
18 φέρ᾿
18-19 εἰ∤πεῖν
19 ἐφυ[στε]ρούσηςἐφυστερούσης
20 γίν[ε]ταίγίνεταί ποτ̣[ε]ποτε
20-21 [σ]ύμπτω∤σιςσύμπτω∤σις
21 ἀμ̣φοτέρωνἀμφοτέρων τῶν
22 π̣α̣[ρ]ο̣ξ̣υσμῶν̣παροξυσμῶν εἰς τὸ[ν]τὸν
23 α̣[ὐ]τὸναὐτὸν καιρόν , [ο]ὕτωςοὕτως τ̣ί̣τί
24 τ[ὸ]τὸ κ̣ωλῦονκωλῦον ἀπ᾿ [ἀ]ρχῆςἀρχῆς
25 ὑ̣[π]οστ̣ῆναιὑποστῆναι
25-26 π[ερ]ιό∤δ̣[ου]ςπεριό∤δους
26 καθ’ ἃς δύ[ο]δύο ποτὲ
27 π̣[αρ]οξ̣υσμ̣ο̣ὶπαροξυσμοὶ κατὰ τὰς
28 α̣ὐ̣[τὰς]αὐτὰς ὥ̣ρα̣ςὥρας
28-29 συν̣α̣πο∤τ̣[ελεσθ]ήσο[ν]ται̣συναπο∤τελεσθήσονται
29 ;
29-30 S-2 πιθα∤νῶν
30 [δ]ὴδὴ τῶν ἀ[ξι]ο̣υμέἀξιουμέ
31 νων ὄντων ο[ὐκ]οὐκ
31-32 [ἄ]το∤π̣ονἄτο∤πον
32 ἤδη λέγειν
32-33 δύ∤να̣[αθ]αίδύ∤νααθαί
33 ποτε τ̣[ὸ]ν̣τὸν
33-34 [ἀ]μφη∤με̣[ρι]ν̣ὸνἀμφη∤μερινὸν
34 [ὑ]ποστῆ̣ναιὑποστῆναι
35 μεθ᾿ἡ̣μι[τρ]ιταίουμεθ᾿ἡμιτριταίου κατὰ
36 μὲ̣ν̣μὲν [τὴν]τὴν [α]α [τῆς]τῆς [ν̣όσου]νόσου [ἡ]μέ-ἡμέ-
1 [ραν]ραν [ἔτι]ἔτι
1-2 [διῃρημέ]∤ν̣ωνδιῃρημέ∤νων
2 ἀπ᾿ ἀλλή[λ]ω[ν]ἀλλήλων τῶν
3 ἐπισημασιῶν , κατὰ δὲ
4 τὴν λοιπὴν πάντως
5 [συμ]π̣ειπτουσῶ[ν]συμπειπτουσῶν [.]. S-3 ο̣υου
6 |gap:4|ε ἤδη κ|gap:5|α|gap:1|
7 |gap:5|τυπον̣|gap:7||gap:5|τυπον|gap:7|
8 |gap:4|ν̣|gap:4|ν δυνατ̣|gap:7|δυνατ|gap:7|
9 |gap:4|ν ενεκα|gap:4|κα
10 |gap:4||gap:1| συμπτω|gap:3|ω̣συμπτω|gap:3|ω
11 [παρo]ξυσμῶνπαρoξυσμῶν απ|gap:4|
12 |gap:2|ως λέγοντας δη|gap:2|σ
13 |gap:4|π̣ο̣τε|gap:4|ποτε παροξ̣υ̣[σμο]υ̣ς̣παροξυσμους
14 |gap:3|α̣ς|gap:3|ας ἔχειν ε̣π|gap:5|σ̣|gap:1|επ|gap:5|σ|gap:1|
15 |gap:3|χαρακτῆρα
15-16 β[ουλήσ]ον∤[ταί]βουλήσον∤ταί
16 [τ]ινεςτινες ἴσως
16-17 δυ[σω∤πεῖ]νδυσω∤πεῖν
17-18 πυνθα̣νό̣[με]∤νοιπυνθανόμε∤νοι
18 πῶς καλέσομεν
19 τὴν τοιαύτην
19-20 σύνχυ∤σιν
20 , πό̣[τ]ερονπότερον
20-21 ἐπιση̣μ̣α̣∤σίανἐπισημα∤σίαν
21 ἐπισημασί̣[ας]ἐπισημασίας ,
22 ὡς ἑκατ[έ]ρωςἑκατέρως ὄντο[ς]ὄντος
22-23 ἀτό∤που
23 , κα[ὶ]καὶ ν̣ὴνὴ Δία
23-24 πότ̣ε∤ρονπότε∤ρον
24 〚α〛πυ[ρ]ετὸναπυρετὸν τὸν
24-25 τ̣οι∤οῦτοντοι∤οῦτον
25 [π]υ̣ρετοὺςπυρετοὺς
25-26 ὀνο∤μάσομεν
26 καὶ ἔτι
26-27 πό̣τε∤ρονπότε∤ρον
27 ἅπαξ δὶς τὸν
27-28 ἄν̣∤[θρ]ωπονἄν∤θρωπον
28 π̣υρέσσει[ν]πυρέσσειν
29 [κα]ὶκαὶ πᾶν τ[ὸ]τὸ τοιοῦτον̣τοιοῦτον .
29-30 S-4 [ἐ∤γ]ὼ̣ἐ∤γὼ
30 δὲ τοῦ π̣ρ̣άγματοςπράγματος
30-31 ν̣ε∤νοημέν[ο]υνε∤νοημένου
31 καὶ ἴσω[ς]ἴσως
32 ὄ̣ντοςὄντος πιθ[α]νοῦπιθανοῦ μικρ[ὸν]μικρὸν
33 [φ]ροντίζωφροντίζω τοῦ μὴ
33-34 τετ[ρε]ῖ∤[φ]θαιτετρεῖ∤φθαι
34 κατὰ τὴν
34-35 συνήθε[ι]∤ανσυνήθει∤αν
35 τὰ νῦν π[ρ]ῶτονπρῶτον
35-36 ἐπι∤νοούμενα
36 , [π]ολλῶνπολλῶν
1 [καὶ]καὶ [ἄλλων]ἄλλων [τοιούτων]τοιούτων
1-2 [πρα]∤γμάτωνπρα∤γμάτων
2-3 ἀκατονομά∤στων
3 ὄντων , σαίνομαι
4 δὲ μὴ̣μὴ ἀ̣ρύθμωςἀρύθμως τὴν
4-5 τοι∤αύτην
5 σ̣ύ̣[μ]πτωσινσύμπτωσιν κ|gap:1||gap:?|
6 ταλλ|gap:5|ν⸌ε⸍|gap:1|ρ̣ο̣σ̣β|gap:2||gap:?|ταλλ|gap:5|νε|gap:1|ροσβ|gap:2||gap:?|
7 λην ἐ[πιση]μα[σ]ίανἐπισημασίαν
7-8 κ[α]∤τ᾿κα∤τ᾿
8 ἄλλη[ν]ἄλλην [ἐ]π[ι]σημασ[ίαν]ἐπισημασίαν
9 λεχθή̣[σεσθ]α̣ιλεχθήσεσθαι , [τὸ]τὸ δὲ δὶ[ς]δὶς
10 πυρέσ[σειν]πυρέσσειν κ[α]ὶκαὶ τὰ
10-11 τοιαῦ∤τα
11 μακρό̣[τερ]ο[ν]μακρότερον τῆς
11-12 κα∤θεστώση[ς]κα∤θεστώσης
12 π̣ε̣πτωκέν̣[αι]πεπτωκέναι
13 συνηθε[ίας]συνηθείας . S-5 κα[θ]άπερκαθάπερ δ[ὴ]δὴ
14 παρὰ τὸ̣[ν]τὸν [τριτ]α[ῖο]ντριταῖον δύο
14-15 γί∤νοντα[ι]γί∤νονται
15 [πεμ]π̣[τ]αῖοιπεμπταῖοι διὰ
16 τρίτης μ[ὲν]μὲν [τ]ῶ̣[ν]τῶν
16-17 παρο∤ξυσμῶ[ν]παρο∤ξυσμῶν
17 [γι]νομένωνγινομένων ,
18 διὰ πέμπτης δὲ
18-19 ἀναλο∤γούντων
19 , οὕτω καὶ
19-20 πα∤ρὰ
20 τὸν ἡ[μι]τριταῖονἡμιτριταῖον δύο̣δύο
21 ἀποτελ[οῦ]νταιἀποτελοῦνται
21-22 παρο∤[ξύ]νοντ̣ε̣[ς]παρο∤ξύνοντες
22 πεμπταῖο̣ιπεμπταῖοι ,
23 [διὰ]διὰ τρ̣ίτη[ς]τρίτης [μὲ]νμὲν
23-24 ἡ̣μιτρι∤[ταϊ]κῶιἡμιτρι∤ταϊκῶι
24 μ[ή]κ̣ειμήκει
24-25 παρο∤[ξυσ]μῶνπαρο∤ξυσμῶν
25-26 [ἐπ]ισημαί∤[νο]ντεςἐπισημαί∤νοντες
26 , διὰ πέμπτης
27 δὲ [ἀ]ναλογ[οῦ]ντεςἀναλογοῦντες , ἴσως
28 τινὸς φιλ[αρ]χ̣αίωςφιλαρχαίως
28-29 ἐ∤[ροῦ]ν̣τοςἐ∤ροῦντος
29 κ[αὶ]καὶ [τ]ὸ̣ντὸν
29-30 Ἱππο∤κ̣[ράτη]Ἱππο∤κράτη
30 τοῖς [δυ]σὶδυσὶ τούτοις
31 [ὁμαρτ]οῦν[τα]ὁμαρτοῦντα
31-32 παρεκτεί∤ν̣[ειν]παρεκτεί∤νειν
32 πεμ[πτ]α̣ίοιςπεμπταίοις . S-6 καὶ
33 α[ὐ]τ[ὸς]αὐτὸς ψ̣ιλῆι̣ψιλῆι [πρ]οέβαλλονπροέβαλλον
34 τ[ῇ]τῇ [μὲν]μὲν διὰ π[έμ]πτηςπέμπτης
34-35 ἀ∤ναλογίᾳ
35 πεμπταῖον
36 συνλήβδην τοῦτον τε
1 |gap:?|
2 μον̣μον
3 τακα
4 ομε
5 σπα|gap:1|
6 τ|gap:1|ι̣γιτ|gap:1|ιγι
7 δε̣υτδευτ
8 τουτη̣τουτη
9 ϊδιοτ
10 ταμεν
11 ναιδι
12 αναλο
13 πολλα
14 ταβλ̣επ̣ταβλεπ
15 ημιτρ
16 παντε
17 ταυτα α
18 της ειρη̣ειρη
19 πεμπτ̣πεμπτ
20 ο 〚υ〛υ δεπο̣δεπο
21 των με
22 γαρ προ
23 φθινο̣υσφθινουσ
24 λ̣ι̣οςλιος κτει̣ν̣κτειν
25 πεμπτα
26 τοι̣ουτεχτοιουτεχ
27 ρις τινος δ̣δ
28 και ποτε π̣π
29 ως ως φα
30 σομενου
31 ουδεποτε
32 ενιπεμ
33 των λεγομ
34 ουκ εστιν ο
35 τοις αλλαχο
36 περι των αυ