Sematia

119313.xml

TM: 119313HGV: Date: – Place:

1 m1 S-1 με[νος]μενος [λαλήσει]λαλήσει
2 σοι|g:middot| [ἐξαυτῆς]ἐξαυτῆς
3 οὖν [ἔπεμψα]ἔπεμψα
4 πρὸ[ς]πρὸς [σέ]σέ [,],
4-5 [παρα]∤καλ[ῶν]παρα∤καλῶν
5 [ἐλθεῖν]ἐλθεῖν
6 πρὸ[ς]πρὸς [ἡμᾶς]ἡμᾶς [καὶ]καὶ
7 σὺ κα[λῶς]καλῶς
7-8 [ἐποί]∤ησα[ς]ἐποί∤ησας
8 [ἐν]ἐν [τάχει]τάχει
9 καὶ ν[ῦν]νῦν [ἰδοὺ]ἰδοὺ
10 πάν[τες]πάντες [ἡμεῖς]ἡμεῖς
11 ἐνώ[πιον]ἐνώπιον [σοῦ]σοῦ
12 ἀκοῦ[σα]ι̣ἀκοῦσαι τ̣ὰ̣τὰ
12-13 [προσ]∤τετα[γμ]έναπροσ∤τεταγμένα
13 σο̣[ὶ]σοὶ
14 ἀπὸ τ[οῦ]τοῦ ❨θ(εο)ῦ❩|g:middot|θεοῦ|g:middot|
14-15 ἀπ[ο]∤κριθ[εὶς]ἀπο∤κριθεὶς
15 [δ]ὲ̣δὲ
15-16 Π̣έ̣∤τ̣ροςΠέ∤τρος
16 ε̣[ἶπεν]εἶπεν [,],
16-17 [ἐ]∤π’ἐ∤π’
17 ἀλη[θείας]ἀληθείας
18-19 καταλα̣[μβάνο]∤μαι|g:middot|καταλαμβάνο∤μαι|g:middot|
19 ὅτι [οὐκ]οὐκ
19-20 [ἔ]∤στινἔ∤στιν
20-21 προ̣[σωπο]∤λήμπτη[ς]προσωπο∤λήμπτης
21 [ὁ] [❨θ(εό)ς❩]θεός [,],
22 ἀλλὰ ἐν̣ἐν [παντὶ]παντὶ |gap:2-4lines| |gap:2-4lines|
1 |gap:12_precision=low|
2 |gap:12_precision=low|
3 |gap:6_precision=low| ἡ̣μέρ̣ᾳ̣ἡμέρᾳ
4 [καὶ]καὶ [ἐποί]ησενἐποίησεν
5 [ἐμφανῆ]ἐμφανῆ
5-6 γενέ∤[σθαι]γενέ∤σθαι
6 [,], [οὐ]οὐ [π]αντὶπαντὶ
7 [τῷ]τῷ [κόσμ]ῳ|g:middot|κόσμῳ|g:middot| ἀλλὰ
8 [τοῖς]τοῖς
8-9 [προ]κεχ̣ει∤[ροτονη]μ̣ένοιςπροκεχει∤ροτονημένοις
10 [ὑπὸ]ὑπὸ [τοῦ]τοῦ ❨θ(εο)ῦ❩|g:middot|θεοῦ|g:middot|
10-11 ἡ∤[μῖν]ἡ∤μῖν
11 [,], [οἵτ]ι̣νεςοἵτινες
12 [συνεφά]γ̣ομεν|g:middot|συνεφάγομεν|g:middot|
13 καὶ
13-14 συ[νε]π̣ί̣ο̣∤μενσυνεπίο∤μεν
14 · S-2 α[ὐτ]ῷ̣|g:middot|αὐτῷ|g:middot| καὶ
15-16 σ̣υν[ανε]σ̣τρά∤[φημεν]συνανεστρά∤φημεν
16 [α]ὐτῷ̣|g:middot|αὐτῷ|g:middot|
17 [μετὰ]μετὰ [τ]ὸ̣τὸ
17-18 ἀνα∤[στῆναι]ἀνα∤στῆναι
18 αὐτὸν|g:middot|
19 [ἐκ]ἐκ [νε]κ̣ρῶννεκρῶν ⊢μ⊣|num:40|μ|num:40|
20 [ἡμέρα]ςἡμέρας καὶ
20-21 ἐνε∤[τείλατ]οἐνε∤τείλατο
21 [ἡ]μῖν|g:middot|ἡμῖν|g:middot|
22 [κηρύξαι]κηρύξαι καὶ
22-23 δια∤[μαρτύ]ρ̣ασθαι̣δια∤μαρτύρασθαι
1 τ̣[ῷ]τῷ [λαῷ]λαῷ [ὅτι]ὅτι [οὗτός]οὗτός
2 ἐ̣[στιν]ἐστιν [ὁ]
2-3 [ὡρισμέ]∤ν̣[ος]ὡρισμέ∤νος
3 [τῇ]τῇ [βουλῇ]βουλῇ [καὶ]καὶ
4 π̣[ρογνώσει]προγνώσει [ὑπὸ]ὑπὸ [τοῦ]τοῦ [❨θ(εο)ῦ❩]θεοῦ
5 κ̣[ριτὴς]κριτὴς [ζώντων]ζώντων
6 κ̣[αὶ]καὶ [νεκρῶν]νεκρῶν [.]. S-3 [οἱ]οἱ
7 π̣[ροφῆται]προφῆται
7-8 [μαρ]∤τ[υροῦσιν]μαρ∤τυροῦσιν
8 [,],
8-9 [ἄφε]∤σ̣[ιν]ἄφε∤σιν
9 [ἁμαρτιῶν]ἁμαρτιῶν
10 λ[αβεῖν]λαβεῖν [διὰ]διὰ [τοῦ]τοῦ
11 ὀ̣[νόματος]ὀνόματος
11-12 [αὐ]∤τ[οῦ]αὐ∤τοῦ
12 [πάντα]πάντα [τὸν]τὸν
13 π̣[ιστεύοντα]πιστεύοντα
14 ε̣ἰ̣[ς]εἰς [αὐτόν]αὐτόν [.]. S-4 [ἔτι]ἔτι
15 λ̣α̣[λοῦντος]λαλοῦντος [τοῦ]τοῦ
16 Π̣[έτρου]Πέτρου [ταῦτα]ταῦτα [τὸ]τὸ
17 ❨π[ν(εῦμ)α]❩πνεῦμα [τὸ]τὸ [ἅγιον]ἅγιον
17-18 [ἐπέπ]∤ε̣[σεν]ἐπέπ∤εσεν
18 [ἐπὶ]ἐπὶ [πάντας]πάντας
19 αὐ[τούς]αὐτούς [.]. S-5 [καὶ]καὶ
19-20 [ἐξέ]∤στ̣[ησαν]ἐξέ∤στησαν
20 [οἱ]οἱ [ἐκ]ἐκ
21 π[εριτομῆς]περιτομῆς
21-22 [πι]∤σ̣[τοὶ]πι∤στοὶ
22 [ὅσοι]ὅσοι
22-23 [συν]∤ῆ̣λ[θον]συν∤ῆλθον
23 [τῷ]τῷ
23-24 [Πέ]∤τρ[ῳ]Πέ∤τρῳ
24 [,], [ὅτι]ὅτι [καὶ]καὶ [ἐπὶ]ἐπὶ |gap:2-4lines| |gap:2-4lines|
1 [ποιούμενο]ςποιούμενος
2 [διὰ]διὰ [τῶν]τῶν [χωρ]ῶνχωρῶν
3 [διδάσκων]διδάσκων [α]ὐτ̣ούςαὐτούς
4 [ὃς]ὃς [καὶ]καὶ
4-5 [κατηντ]η∤[σεν]κατηντη∤σεν
5 [εἰς]εἰς
5-6 [Ἱερ]ο̣σό∤[λυμα]Ἱεροσό∤λυμα
6 [καὶ]καὶ
6-7 [ἀπή]γ∤[γειλεν]ἀπήγ∤γειλεν
7 [αὐτ]ο̣ῖ̣ς̣αὐτοῖς
8 [τὴν]τὴν [χάριν]χάριν [τ]ο̣ῦτοῦ
9 [❨θ(εο)ῦ❩]θεοῦ [οἱ]οἱ [ἐκ]ἐκ
9-10 [περιτ]ο̣∤[μῆς]περιτο∤μῆς
10 [ὄντες]ὄντες
10-11 [ἀδ]ελ∤[φοὶ]ἀδελ∤φοὶ
11-12 [διεκρίνο]ν̣∤[το]διεκρίνον∤το
12 [πρὸς]πρὸς [αὐτὸ]ναὐτὸν
13 [λέγοντες]λέγοντες [ὅτ]ι̣ὅτι
14 [εἰσηλθὼν]εἰσηλθὼν [πρ]ὸςπρὸς
15 [ἄνδρας]ἄνδρας
15-16 [ἀκρο]βυ∤[στίαν]ἀκροβυ∤στίαν
16 [ἔχον]τ̣αςἔχοντας
17 [συνέφαγες]συνέφαγες
17-18 με̣∤[τὰ]με∤τὰ
18 [αὐτῶν]αὐτῶν
18-19 [ἀ]πο̣∤[κριθεὶς]ἀπο∤κριθεὶς
19 [δὲ]δὲ ὁ̣
19-20 Πε∤[τρος]Πε∤τρος
20 [εἶπεν]εἶπεν
20-21 αὐ∤[τοῖς]αὐ∤τοῖς
21 [ἐγὼ]ἐγὼ [ἤμ]ηνἤμην
22 [ἐν]ἐν [Ἰόππῃ]Ἰόππῃ [❨κ(αὶ)❩]καὶ [εἶ]δ̣ονεἶδον
23 [ἐν]ἐν [ἐκστάσ]ει̣ἐκστάσει
1 Βα̣ρ̣[ναβᾶ]Βαρναβᾶ [καὶ]καὶ
1-2 [Σαύ]∤λου̣Σαύ∤λου
2 [κατ’]κατ’ [ἐκεῖνον]ἐκεῖνον
3 δὲ τ[ὸν]τὸν [καιρὸν]καιρὸν
4 ἐπέ̣[βαλεν]ἐπέβαλεν [τὰς]τὰς
5 χεῖ̣[ρας]χεῖρας [Ἡρῴδης]Ἡρῴδης
6 ὁ̣ βα̣[σιλεὺς]βασιλεὺς
6-7 [κα]∤κῶ[σαί]κα∤κῶσαί
7 [τινας]τινας
8 τῶν̣τῶν [ἀπὸ]ἀπὸ [τῆς]τῆς
9 ἐκκ̣[λησίας]ἐκκλησίας [ἐν]ἐν [τῇ]τῇ
10 ⋰Ἰ⋱ου[δαία]Ἰουδαία [καὶ]καὶ
10-11 m2 ⁽[ἀν]∤⸢ν⸣εῖλε̣[ν]⁾ἀν∤εῖλεν
11 [Ἰάκωβον]Ἰάκωβον
12 τὸν̣τὸν [ἀδελφὸν]ἀδελφὸν
13 ⋰Ἰ⋱ω̣ά̣[ννου]Ἰωάννου [ἐν]ἐν
14 μα[χαίρᾳ]μαχαίρᾳ [καὶ]καὶ
15 ⋰ἰ⋱δὼ[ν]ἰδὼν [ὅτι]ὅτι
15-16 [ἀρε]∤στ̣ὸ̣[ν]ἀρε∤στὸν
16 [τοῖς]τοῖς
16-17 [Ἰου]∤δαίο̣[ις]Ἰου∤δαίοις
17 [ἡ]
17-18 [ἐπιχεί]∤ρησ[ις]ἐπιχεί∤ρησις
18 [αὐτοῦ]αὐτοῦ
19 ἐπὶ τ̣[οὺ]ς̣τοὺς πιστοὺς
20 ἠθέ̣[λησ]ενἠθέλησεν καὶ
21 τὸν [Πέ]τρονΠέτρον
22 συλλαβέσθαι|g:middot|
23 ἦ̣σ̣α̣ν̣ἦσαν [δ]ὲ̣δὲ ἡμ̣έρ̣α̣ι̣ἡμέραι
18 |gap:17_lines| |gap:?| [ἐν]ἐν [τῇ]τῇ
18-19 [φυ]∤λ[ακῇ]φυ∤λακῇ
19 [προσευχὴ]προσευχὴ
20 δὲ [ἦν]ἦν [ἐν]ἐν [ἐκτενείᾳ]ἐκτενείᾳ
21 ∼γε[ινομένη]∽γινομένη [πρὸς]πρὸς
22 τὸ[ν]τὸν [❨θ(εὸ)ν❩]θεὸν [περὶ]περὶ [αὐτοῦ]αὐτοῦ
23 ⋰ὑ⋱π̣[ὸ]ὑπὸ [τῆς]τῆς [ἐκκλησίας]ἐκκλησίας
19 |gap:18_lines| [ἐπέστη]ἐπέστη [τ]ῷτῷ
20 [Πέτρῳ]Πέτρῳ [κ]α̣ὶ̣καὶ τὸ
21 [φῶς]φῶς [ἔλα]μ̣ψενἔλαμψεν
22 [ἐπ’]ἐπ’ [αὐτοῦ]αὐτοῦ ἐ̣νἐν
23 [τῷ]τῷ [οἰκήμ]ατι|g:middot|οἰκήματι|g:middot|
1 [νύξας]νύξας [δὲ]δὲ τ̣ὴντὴν
2 [πλευρὰν]πλευρὰν [α]ὐτοῦαὐτοῦ
3 [ἤγειρεν]ἤγειρεν λ̣έγωνλέγων
4 [ἀνάστα]ἀνάστα [ἐ]νἐν
4-5 τά∤[χει]τά∤χει
5 [.]. S-6 [καὶ]καὶ [ἰδ]οὺἰδοὺ αἱ
5-6 ἁ∤[λύσεις]ἁ∤λύσεις
6 [ἐ]κ̣ἐκ τῶν
7 [χειρῶν]χειρῶν [αὐ]τ̣ο̣ῦαὐτοῦ
8 [ἐξέπεσα]ν|g:middot|ἐξέπεσαν|g:middot|
8-9 εἶ∤[πεν]εἶ∤πεν
9 [δὲ]δὲ [ὁ] ἄ̣γγελοςἄγγελος
10 [τῷ]τῷ [Π]έτρῳ|g:middot|Πέτρῳ|g:middot|
11 [ζῶσαι]ζῶσαι [κ]α̣ὶ̣καὶ
11-12 ὑπό∤[δησαι]ὑπό∤δησαι
12 [τὰ]τὰ
12-13 ὑ̣πο∤[δήματά]ὑπο∤δήματά
13 [σ]ου|g:middot|σου|g:middot| ❨κ(αὶ)❩καὶ
14 [περιβαλ]ο̣ῦπεριβαλοῦ τ[ὸ]τὸ
15 [ἱμάτιό]ν̣ἱμάτιόν σ̣ου|g:middot|σου|g:middot|
16 [καὶ]καὶ [λαβό]μ̣ενοςλαβόμενος
17 [τὸν]τὸν [Πέτρον]Πέτρον
17-18 προ∤[ήγαγεν]προ∤ήγαγεν
18 [ἔ]ξωἔξω
18-19 εἰ∤πὼν̣εἰ∤πὼν
19 ,
19-20 [ἀκ]ο̣λού∤θειἀκολού∤θει
20 μ[οι]μοι [.]. S-7 [ὁ] δὲ
20-21 Πέ∤τρος
21-22 ἠ[κο]λ̣ού∤θειἠκολού∤θει
22 μὴ̣μὴ [εἰ]δ̣ὼςεἰδὼς
23 εἰ̣εἰ ἀ̣λ̣η[θὲ]ςἀληθὲς ἐστὶ
6 |gap:5_lines| |gap:1||gap:?|
7-8 δ̣[ιατηροῦν]∤τεςδιατηροῦν∤τες
8 [ἑαυτοὺς]ἑαυτοὺς [εὖ]εὖ
9 πρά[ξετε]πράξετε [ἐν]ἐν
9-10 [ὀ]∤λίγα̣ιςὀ∤λίγαις
10 [δὲ]δὲ
10-11 [ἡμέ]∤ραιςἡμέ∤ραις
11 ο̣|gap:?|ο|gap:?|
12 δε|gap:?|
13 εἰς Ἀν[τιόχειαν]Ἀντιόχειαν
14 κ̣αὶκαὶ
14-15 σ̣υν̣[αγαγόν]∤τ̣ε̣ς̣συναγαγόν∤τες
15 τ̣ὸτὸ [πλῆθος]πλῆθος
15-16 [ἐπ]∤έδωκ̣[αν]ἐπ∤έδωκαν
16 [τὰ]τὰ
16-17 [γράμ]∤ματαγράμ∤ματα
17 ο|gap:?|
18 |gap:6| |gap:?| |gap:6_lines|
12 |gap:11_lines| |gap:3||gap:2||gap:?|
13 [αὐτ]ο̣ῦ̣αὐτοῦ μ̣ό̣[νος]μόνος
14 [δὲ]δὲ ⋰Ἰ⋱ο̣ύ̣δ̣α̣ς̣Ἰούδας
14-15 ἐπ̣ο̣∤[ρεύ]θ̣η̣ἐπο∤ρεύθη
15 ὁ̣ δ̣ὲ̣δὲ
15-16 Παῦ∤[λο]ς̣Παῦ∤λος
16 κα̣ὶκαὶ
16-17 Β̣αρ̣να∤[βᾶ]ς̣Βαρνα∤βᾶς
17 δι̣έ̣τ̣ρ̣ι̣βονδιέτριβον
18 [ἐν]ἐν Ἀντ̣ι̣ο̣χ̣ε̣ί̣ᾳἈντιοχείᾳ
19 [διδ]ά̣σ̣κο[ντ]ε̣ςδιδάσκοντες
20 [κα]ὶκαὶ
20-21 ε̣ὐ̣α̣γ̣γ̣ελιζ̣ό̣∤[με]ν̣οι̣εὐαγγελιζό∤μενοι
21 μετὰ ❨κ(αὶ)❩καὶ
22 [ἑτ]έρωνἑτέρων πολλῶ̣ν̣πολλῶν
23 [τὸ]ν̣τὸν λ̣ό̣γ̣ο̣ν̣λόγον τ̣ο̣ῦτοῦ
24 [❨κ(υρίο)υ❩]κυρίου εἶπεν δε̣δε
12 |gap:11_lines| |gap:1||gap:2||gap:?|
13 [Μᾶρ]κον|g:middot|Μᾶρκον|g:middot| Πα̣[ῦλος]Παῦλος
14 δ̣ὲ̣δὲ ο̣ὐκ̣οὐκ
14-15 ἠβο[ύλε]∤τοἠβούλε∤το
15 λέγων|g:middot| [τὸν]τὸν
16-17 ἀπο̣σ̣τ̣ατήσ̣[αν]∤ταἀποστατήσαν∤τα
17 ἀ̣π̣ὸἀπὸ
17-18 Παμ[φυ]∤λίαςΠαμφυ∤λίας
18 καὶ μὴ
18-19 [συν]∤ελθ̣[ό]ντασυν∤ελθόντα
19 εἰ[ς]εἰς [τὸ]τὸ
20 ἔργ̣[ο]νἔργον ἐφ’
20-21 [ἐ]∤πέμφθησ̣α[ν]ἐ∤πέμφθησαν
22 τοῦτον μὴ
22-23 [συν]∤εῖναισυν∤εῖναι
23 αὐ̣τοῖ[ς]αὐτοῖς
24 ἐκ τούτου |gap:1|
7 |gap:6_lines| [ὑπὸ]ὑπὸ [τῶν]τῶν [ἀδελ]φῶνἀδελφῶν
8 [διήρχετο]διήρχετο [δὲ]δὲ
8-9 Συρο∤[φοινικὴ]νΣυρο∤φοινικὴν
9-10 ἐπι∤[στηρίζ]ωνἐπι∤στηρίζων
10 τὰς
11 [ἐκκλη]σίας|g:middot|ἐκκλησίας|g:middot|
11-12 πα∤[ραδιδο]ὺςπα∤ραδιδοὺς
12 τὰς
13 [ἐντολ]ὰ̣ςἐντολὰς
13-14 φυλάσ∤[σειν]φυλάσ∤σειν
14 [τ]ῶντῶν
14-15 ἀπο∤[στόλω]νἀπο∤στόλων
15 καὶ τῶν
16 [πρεσβ]υτέρων|g:middot|πρεσβυτέρων|g:middot|
17 [διελθ]ὼ̣ν̣διελθὼν δ̣ὲδὲ τ̣[α]τα |gap:8_lines|
1 νοματ[ι]νοματι [Τιμόθεος]Τιμόθεος
2 ⋰υ⋱ἱὸςυἱὸς Ἰο[υδαίας]Ἰουδαίας
3 πιστῆς̣πιστῆς [❨π(ατ)ρ(ὸ)ς❩]πατρὸς [δὲ]δὲ
4 Ἕλλην[ος]Ἕλληνος [ὃς]ὃς
5 ἐμα̣ρτ[υρεῖτο]ἐμαρτυρεῖτο
6 πε̣ρ̣ὶ̣περὶ τ[ῶν]τῶν [ἐν]ἐν
6-7 ⁽[Λύ]∤στ[ρ]ῃ⁾Λύ∤στρᾳ
7 κ[αὶ]καὶ
7-8 [Ἰκο]∤ν[ί]ῳἸκο∤νίῳ
8 μ̣[αθητῶν]μαθητῶν
9 το̣ῦτο̣[ν]τοῦτον
9-10 [ἠθέλη]∤σενἠθέλη∤σεν
10 Π[αῦλος]Παῦλος
10-11 [συν]∤εξελθ[εῖν]συν∤εξελθεῖν
11 [αὐτῷ]αὐτῷ
12 κ̣αὶκαὶ λαβ̣[ὼν]λαβὼν
12-13 [πε]∤[ρ]ι̣έτε̣[μεν]πε∤ριέτεμεν
13 [αὐτὸν]αὐτὸν
14 [δ]ι̣ὰδιὰ το̣[ὺς]τοὺς
14-15 [Ἰουδαί]∤ο̣υ̣ς̣Ἰουδαί∤ους
15 τ̣[οὺς]τοὺς [ὄντας]ὄντας
16 ἐ̣ν̣ἐν τῷ τ̣[όπῳ]τόπῳ
16-17 [δι]∤ερ̣χόμ[ενοι]δι∤ερχόμενοι
17 [δὲ]δὲ
18 τὰς πό̣[λεις]πόλεις
18-19 [ἐκή]∤ρυσ[σον]ἐκή∤ρυσσον
19 [μετὰ]μετὰ
20 παρ[ρησίας]παρρησίας [τὸν]τὸν
21 ❨κ(ύριο)ν❩κύριον [❨Ἰ(ησοῦ)ν❩]Ἰησοῦν [❨Χ(ριστὸ)ν❩]Χριστὸν [ἅμα]ἅμα
21-22 [πα]∤ρ̣[αδιδόντες]πα∤ραδιδόντες
22 [❨κ(αὶ)❩]καὶ
23 τ̣ὰς̣τὰς ἐ̣[ντολὰς]ἐντολὰς
24 τ̣ῶ̣ν̣τῶν [ἀποστόλων]ἀποστόλων
25 κ̣α̣ὶ̣καὶ [πρεσβυτε]πρεσβυτε |gap:5-6lines| |gap:5-6lines|
1 [ε]ἶναι|g:middot|εἶναι|g:middot| ⸢❨κ(αὶ)❩⸣καὶ
1-2 κα∤[θίσαν]τ̣εςκα∤θίσαντες
2-3 συν∤[ελάλο]υ̣νσυν∤ελάλουν
3 ταῖς
4-5 [συνελ]ηλυθύι∤[αις]συνεληλυθύι∤αις
5 [γυ]ν̣αιξίν|g:middot|γυναιξίν|g:middot|
6 [καὶ]καὶ [ἦν]ἦν [τι]ςτις γυνὴ
7 [σεβομ]έ̣νησεβομένη τ̣ὸντὸν
8 [❨θ(εό)ν❩]θεόν [ὀνό]μ̣ατ[ι]ὀνόματι
8-9 Λ̣υ∤[δία]Λυ∤δία
9-10 [πο]ρ̣φυρό∤[πωλις]πορφυρό∤πωλις
10-11 Θυγατήρ∤[ων]Θυγατήρ∤ων
11 [|gap:3|]|gap:1|ς|g:middot||gap:3||gap:1|ς|g:middot| ἧς
12 [❨κ(ύριο)ς❩]κύριος [διή]ν̣οιξεν̣διήνοιξεν
13 [τὴν]τὴν [κα]ρ̣δίαν̣καρδίαν
14 [ἵνα]ἵνα [πιστ]ε̣ύσῃπιστεύσῃ
15 [τοῖς]τοῖς
15-16 [λεγ]ο̣μέ̣∤[νοις]λεγομέ∤νοις
16 [ὑ]πὸὑπὸ τοῦ̣τοῦ
17 [Παύλου]Παύλου ἥτις
18 [ἐβαπτίσ]θ̣η|g:middot|ἐβαπτίσθη|g:middot| ❨κ(αὶ)❩καὶ
19 |gap:8_precision=low||gap:1|πα
20 |gap:8_precision=low||gap:3|
21 |gap:7_precision=low| |g:middot|
21-22 πα̣∤[ρεκάλεσεν]πα∤ρεκάλεσεν
22-23 [λέ]∤[γουσα]λέ∤γουσα
23 [,], [εἰ]εἰ
23-24 κ̣ε̣κ̣ρ̣ί̣∤[κατέ]κεκρί∤κατέ
24 [με]με [π]ι̣σ̣τὴνπιστὴν
25 [εἶναι]εἶναι [ε]ἰ̣σ̣ελ̣εἰσελ
1-2 μένε∤τε
2 εἰς τὸν ο̣ἶκόνοἶκόν
3 μου|g:middot| κα̣ὶ̣καὶ
3-4 παρ̣ε∤βιάσατοπαρε∤βιάσατο
4 ἡμᾶς
5 [π]ορευομένωνπορευομένων
6 [δ]ὲ̣δὲ ἡμῶν̣ἡμῶν ἐν τῇ
7 π̣ροσ̣ε̣υχῇπροσευχῇ ⸢παιδίσκῃ⸣παιδίσκῃ τις
8 [ἔ]χ̣ουσα̣ἔχουσα ❨πν(εῦ)μα❩πνεῦμα ⸢πυ⸣πυ
9 |gap:1|〚|gap:3|〛|gap:1||gap:3| ⸢[θ]ωνος⸣θωνος m1 ητι̣ς̣ητις
9-10 πολ∤[λ]ὴνπολ∤λὴν
10 ἐ̣ρ̣γ̣ασ[ί]α̣νἐργασίαν
11 παρεῖχεν το̣ῖςτοῖς
12 κυρίοι̣ςκυρίοις διὰ
12-13 τ̣ού∤τουτού∤του
13-14 μα̣ντευο̣∤μ̣ένη|g:low-punctus|μαντευο∤μένη|g:low-punctus|
14-15 κ̣α̣τακ̣ο̣∤λ̣ο̣υθο[ῦ]σ̣ακατακο∤λουθοῦσα
15-16 α̣[ὕ]∤τ[η]αὕ∤τη
16 πο̣λ[λα]πολλα ἡ̣μ̣ῶ̣ν̣ἡμῶν
17 ἔ[κραζεν]ἔκραζεν
17-18 [λέ]γου∤σ[α]λέγου∤σα
18 [,], [οὗτοι]οὗτοι οἱ
18-19 δοῦ∤λ̣ο̣[ι]δοῦ∤λοι
19 τ̣ο̣[ῦ]τοῦ [ὑ]ψίστ̣[ο]υὑψίστου
20 ε̣ἰ̣σ̣ίνεἰσίν , [οἵ]τ̣ινεςοἵτινες
21-22 καταγ̣[γέ]λ̣λου∤σινκαταγγέλλου∤σιν
22 ∼ηυμ̣[ιν]∽ὑμῖν ὁδὸν
23 σ̣ωτηρία̣ς̣|g:middot|σωτηρίας|g:middot| ❨κ(αὶ)❩καὶ
24 τοῦτο ἐποίε̣ιἐποίει
25 ἡμέραις
25-26 ⋰ἱ⋱κα∤ναῖςἱκα∤ναῖς
26 vac .
1 S-8 ἐπ[ισ]τ̣ρέψ[ας]ἐπιστρέψας [δὲ]δὲ
2 Πα̣[ῦ]λ̣οςΠαῦλος τ[ῷ]τῷ [❨πν(εύματ)ι❩]πνεύματι
3 καὶ
3-4 [δ]ιαπο[νη]∤[θεὶς]διαπονη∤θεὶς
4 εἶπε[ν]εἶπεν [,],
4-5 [πα]∤ρ[αγγ]έ̣λλ̣ωπα∤ραγγέλλω
5 σοι
6 ἐ[ν]ἐν [τ]ῷ̣τῷ
6-7 ὀ̣νό̣[μα]∤τι̣ὀνόμα∤τι
7 [❨Ἰ(ησο)ῦ❩]Ἰησοῦ [❨Χ(ριστο)ῦ❩]Χριστοῦ [ἔ]ξ̣ε̣[λθε]ἔξελθε
8 ἐξ [αὐτῆ]ς̣|g:middot|αὐτῆς|g:middot| [ὡς]ὡς [δὲ]δὲ
8-9 [εἶ]∤δο[ν]εἶ∤δον
9 [οἱ]οἱ [κύρι]ο̣[ι]κύριοι
9-10 [αὐ]∤τῆ̣[ς]αὐ∤τῆς
10 [ὅτι]ὅτι
10-11 [ἐ]ξ̣[ῆλ]∤θε̣ν̣ἐξῆλ∤θεν
11 |gap:8_precision=low|
12 α̣δ|gap:1||gap:8_precision=low|αδ|gap:1||gap:8_precision=low|
13 τῆς̣τῆς [ἐργασίας]ἐργασίας
14 ρ̣|gap:?|ρ|gap:?|
15 |gap:?|
16 η̣ς̣ης [εἶχαν]εἶχαν [δι’]δι’
16-17 α̣ὐ∤τ̣ῆς̣αὐ∤τῆς
17-18 [ἐ]π̣ιλαβό̣∤με[ν]οιἐπιλαβό∤μενοι
18 τὸν
18-19 Πα̣ῦ̣∤λον̣Παῦ∤λον
19 [κ]α̣ὶ̣καὶ Σι̣λέ̣α̣ν̣Σιλέαν
20 ἤγα̣[γο]ν̣ἤγαγον ε̣ἰςεἰς τ̣ὴν̣τὴν
21 ἀ̣γορ̣[άν]ἀγοράν |g:middot| καὶ
21-22 ἐνε∤φαν̣[ίσ]ανἐνε∤φανίσαν
22 το[ῖ]ς̣τοῖς
23 στρα̣[τη]γοῖς̣στρατηγοῖς
24 λέγο̣[ντ]εςλέγοντες ὅτι̣ὅτι
25 οἱ ❨ἄ̣ν̣[(θρωπ)οι]❩ἄνθρωποι οὖτοι
26 ταρ̣ά̣[σσ]ο̣υσ̣ι̣[ν]ταράσσουσιν
1 [ἡ]μ̣ῶν̣ἡμῶν τὴ̣ντὴν
1-2 π̣ό̣∤[λιν]πό∤λιν
2 Ἰου̣δα̣[ῖ]οιἸουδαῖοι
2-3 ὑ∤[πά]ρχον̣τ̣[ες]ὑ∤πάρχοντες
3 κ[α]ὶ̣καὶ
4 [κα]τ̣αγγέ̣λ̣[λου]σ̣ι̣νκαταγγέλλουσιν
5 [ἔθ]ηἔθη οὐ̣[κ]οὐκ [ἡ]μῖ̣νἡμῖν
6 [ἔξε]στι̣ν̣ἔξεστιν [παρ]α̣δέπαραδέ
7 [ξα]σ̣θα[ι]ξασθαι [οὔτε]οὔτε
7-8 π̣ο̣ι̣∤[εῖν]ποι∤εῖν
8 Ῥ̣ω̣[μαί]ο̣ιςῬωμαίοις
8-9 ⋰ὑ⋱∤[πάρ]χ̣ο̣[υσιν]ὑ∤πάρχουσιν
9 [κα]ὶ̣καὶ
9-10 π̣ο∤[λὺ]ς̣πο∤λὺς
10 ὄ̣[χλο]ς̣ὄχλος
10-11 ἐ̣πέ̣∤[στη]ἐπέ∤στη
11 κ̣[ατ’]κατ’ [αὐτ]ῶ̣ναὐτῶν ,
12 [ἐπικράζο]ν̣τεςἐπικράζοντες
13 [τότε]τότε [οἱ]οἱ
13-14 [σ]τρα∤[τηγοὶ]στρα∤τηγοὶ
14 [τὰ]τὰ [ἱμάτ]ι̣[α]ἱμάτια
15 [περιρήξαντες]περιρήξαντες
16 ἐ̣[κέλ]ε̣υ̣[ον]ἐκέλευον
16-17 [ῥ]α̣β̣δ̣[ί]∤ζειν|g:middot|ῥαβδί∤ζειν|g:middot|
17 κα[ὶ]καὶ
17-18 [π]ολ∤λ̣ὰ̣ςπολ∤λὰς
18 ἐπι̣[θέ]ντ[ες]ἐπιθέντες
19 π̣ληγ̣ὰ̣ς̣πληγὰς [ἔβ]αλο̣[ν]ἔβαλον
20 εἰ̣ςεἰς φυ̣λ̣[α]κ̣ήνφυλακήν ,
21-22 ⁽παρηγ̣[γε]ί̣λαν∤τ̣ε̣ς̣⁾παραγγείλαν∤τες
22 τῷ
22-23 δ̣[εσμ]οφύ∤λ̣α̣κιδεσμοφύ∤λακι
23 ἀ̣[σφ]α̣λῶ[ς]ἀσφαλῶς
24 τηρεῖν̣τηρεῖν [ὁ] δ̣ὲδὲ
24-25 δε∤σ̣μ̣οφύ̣[λα]ξδε∤σμοφύλαξ
25-26 πα̣∤ρ̣[α]λ̣αβ[ὼν]πα∤ραλαβὼν
26 [α]ὐ̣τούςαὐτούς
1 ἔβαλ̣εν̣ἔβαλεν ε̣ἰςεἰς τὴν
2 φυλακὴν τὴν
2-3 ἐ∤σωτέρω|g:middot|
3 κα̣ὶ̣καὶ τ̣οὺς̣τοὺς
4 πόδας αὐτῶν̣αὐτῶν
5 ἠσφαλ̣ίσατοἠσφαλίσατο [εἰ]ς̣εἰς
6 ξύλον̣|g:middot|ξύλον|g:middot| κα̣τ̣[ὰ]κατὰ [δ]ὲ̣δὲ
7 μεσην̣μεσην νύκτ̣α̣νύκτα
8 Παῦλο̣ςΠαῦλος κα̣ὶκαὶ
8-9 Σι̣∤λέαςΣι∤λέας
9-10 π[ρ]ο̣σευ[χό]∤μενο̣[ι]προσευχό∤μενοι
10 ὕ̣μνο̣[υν]ὕμνουν
11 τὸν̣τὸν ❨θ(εό)ν❩|g:middot|θεόν|g:middot| ἐ̣πη̣[κρο]ἐπηκρο
12 ῶντ̣ο̣ῶντο δὲ αὐ[τῶ]ν̣αὐτῶν
13 οἱ δεσμ̣ῶτ̣α[ι]δεσμῶται [κ]α̣[ὶ]καὶ
14 ἐξαπ[ί]νηςἐξαπίνης
14-15 [ἐγ]έ̣∤νετο̣ἐγέ∤νετο
15 ∼σι̣σμ[ὸ]ς̣∽σεισμός
16 μέ̣γ̣[α]ς|g:middot|μέγας|g:middot| κα̣[ὶ]καὶ
16-17 [ἐσ]α̣∤λ̣[εύ]θ̣η̣ἐσα∤λεύθη
17 [τὰ]τὰ
17-18 [θεμ]έ∤λιαθεμέ∤λια
18 π[άντα]πάντα [κ]α̣ὶκαὶ
19 ἠνε[ῴχ]θησ̣[αν]ἠνεῴχθησαν
20 αἱ θύ[ραι]θύραι πᾶσαι̣|g:middot|πᾶσαι|g:middot|
21 καὶ π̣[ά]ν̣τ̣ωνπάντων τὰ
22 δεσμ̣ὰ̣δεσμὰ ἀ̣νέθη|g:middot|ἀνέθη|g:middot|
23 ἔξυ̣π̣ν̣ο̣ςἔξυπνος δὲ
23-24 γε∤νόμ̣εν̣οςγε∤νόμενος
24
24-25 δε∤σμ̣οφ̣ύ̣λ̣αξ|g:middot|δε∤σμοφύλαξ|g:middot|
25 καὶ
26 ἰδὼν̣ἰδὼν ἀν̣εῳγμέἀνεῳγμέ
1 νας τὰς θύρας
2 πάσας
2-3 [σ]πασ̣ά̣∤μενοςσπασά∤μενος
3-4 μάχ[αι]∤ρανμάχαι∤ραν
4 ἠθέλησε̣[ν]ἠθέλησεν
5 ἑαυτὸν κατακ̣|gap:1||gap:1|κατακ|gap:1||gap:1|
6 σαι νομίζω̣ννομίζων
7 ἐκπεφευγέναι
8 τοὺς δεσμίους|g:middot|
9 ἐφώνησεν δὲ
10 αὐτὸν̣αὐτὸν Παῦλος
11 λέγων , μὴ
11-12 ταράσ∤σου|g:middot|
12 ἅπαντες
13 γάρ ἐσμεν
13-14 ἐν∤θά̣δε|g:middot|ἐν∤θάδε|g:middot|
14 φῶτα δὲ
15 αἰτήσας
15-16 εἰσε∤πήδησεν|g:middot|
16 καὶ
17 ἔντρομ̣ος̣ἔντρομος
17-18 ὑπά̣ρ∤χωνὑπάρ∤χων
18 ἐπιπεσὼν
19 τῷ Παύλῳ καὶ
20 Σιλέᾳ m2 προα⸢γα⸣γὼνπροαγαγὼν
21 αὐτοὺς ἔξω|g:low-punctus| τοὺς
22 λοιποὺς
22-23 ἀ̣σφα∤λίσας|g:middot|ἀσφα∤λίσας|g:middot|
23 προ̣ελθὼνπροελθὼν
24 ἔφη , κύριοι|g:middot| τί
25 με δεῖ ποιεῖν
1 [ἵ]ν̣αἵνα σωθῶ̣σωθῶ ; S-9 οἱ
2 δὲ̣δὲ ε̣[ἶ]πονεἶπον [αὐ]τῷαὐτῷ
3 π̣ί̣στ̣ευσ[ο]ν̣πίστευσον
3-4 ἐ∤πὶ̣ἐ∤πὶ
4 τ̣ὸ̣ν̣τὸν ❨κ̣(ύριο)ν̣❩κύριον ❨Ἰ̣(ησοῦ)ν̣❩Ἰησοῦν ❨κ(αὶ)❩καὶ
5 [σ]ω̣θ̣ή̣σ̣[ῃ]σωθήσῃ [σ]ὺσὺ ❨κ(αὶ)❩καὶ
6 ὁ̣ οἶκ̣όςοἶκός σο̣υ|g:middot|σου|g:middot| ❨κ(αὶ)❩καὶ
7 ἐλά̣λη̣σαν̣ἐλάλησαν α̣ὐτοῖςαὐτοῖς
8 τ̣ὸ̣ν̣τὸν [λ]όγονλόγον τοῦ
9 ❨κ̣(υρίο)υ̣❩κυρίου [κα]ὶ̣καὶ ἐκεί̣νῃἐκείνῃ
10 τῇ [ὥ]ρᾳὥρᾳ
10-11 παραλα∤βόντ̣εςπαραλα∤βόντες
11 α̣ὐ̣τοὺςαὐτοὺς
12 ἔλο̣υσαν̣ἔλουσαν ἀ̣πὸἀπὸ
13 τῶ̣ν̣τῶν π̣ληγῶν|g:middot|πληγῶν|g:middot|
14 κ̣α̣ὶ̣καὶ ἐ̣βαπτίσθηἐβαπτίσθη
15 αὐτὸς καὶ
15-16 πάν∤τες̣πάν∤τες
16 ο̣ἱοἱ παρ’ αὐτοῦ|g:middot|
17 κ̣α̣ὶ̣καὶ
17-18 [ἀ]ν̣αγα̣γ̣όν∤τες̣ἀναγαγόν∤τες
18 [α]ὐτοὺςαὐτοὺς εἰς
19 τὸν ο̣ἶκονοἶκον
19-20 πα∤ρ̣έθη̣καν̣πα∤ρέθηκαν
20-21 τρ̣άπ̣ε̣∤ζα̣ν̣|g:middot|τράπε∤ζαν|g:middot|
21 κα̣ὶκαὶ
21-22 ἠγαλλί∤ατ̣οἠγαλλί∤ατο
22 π̣ανο̣ι̣κεῖπανοικεῖ
23 πεπ̣ι̣στευκὼςπεπιστευκὼς
24 ἐπὶ τὸν ❨θ(εό)ν❩|g:middot|θεόν|g:middot|
24-25 γε∤νομένης
25 δὲ
1 ἡμέρας
1-2 σ̣υν̣ῆ̣λ̣∤θο̣[ν]συνῆλ∤θον
2 οἱ
2-3 σ̣τ̣ρ̣α̣τ̣η̣∤γο̣ὶ̣στρατη∤γοὶ
3 ἐ̣π̣[ὶ]ἐπὶ [τ]ὸ̣τὸ α̣ὐτὸ̣αὐτὸ
4 εἰ̣ς̣εἰς τ̣ὴ̣ν̣τὴν ἀ̣γ̣ορὰ̣[ν]ἀγορὰν
5 καὶ̣καὶ
5-6 [αν]α̣μνη̣∤σθέ̣ντεςαναμνη∤σθέντες
6 το̣[ῦ]τοῦ
7 γεν̣ο̣μένουγενομένου
8 σεισμο̣ῦ̣σεισμοῦ
8-9 ἐ̣φο∤βήθησα̣[ν]ἐφο∤βήθησαν
9 [κ]α̣[ὶ]καὶ
10 ἀπο̣σ̣τέλ̣[λο]υσιἀποστέλλουσι
11 τοὺ̣ς̣τοὺς
11-12 ῥαβ̣δ̣ο̣ύ∤χους̣ῥαβδού∤χους
12 λέγοντες
13 τῷ
13-14 δεσμπφύ∤λακι
14 ἀ̣π̣ό̣λυσο̣ν̣ἀπόλυσον
15 τοὺς̣τοὺς ❨ἀ̣ν(θρώπ)ους❩ἀνθρώπους
16 οὗς̣οὗς ἐ̣χ̣θ̣ὲςἐχθὲς
16-17 πα∤ρέλ̣α̣β̣ες̣πα∤ρέλαβες
17-18 [εἰ]σ̣ε̣λ∤θὼνεἰσελ∤θὼν
18 δὲ ὁ̣
18-19 δεσ̣μο∤φύλαξδεσμο∤φύλαξ
19-20 ἀπ̣[ή]γ̣γ̣ε̣ι∤λενἀπήγγει∤λεν
20 αὐ̣τοῖς̣αὐτοῖς ὅτι
21 ἀπεσ̣τ̣άλ̣κασινἀπεστάλκασιν
22 οἱ στρ̣α̣τ̣ηγ̣οὶ̣στρατηγοὶ
22-23 ἀ∤πολυθῆν̣α̣ι̣ἀ∤πολυθῆναι
23-24 ⋰ὑ⋱∤μᾶς|g:middot|ὑ∤μᾶς|g:middot|
24 ἀπολυθῆ
25 τε|g:middot| δὲ Παῦλος
26 πρὸς αὐτοὺς
1 εἶπεν
1-2 ἀ̣καται∤τιαστ̣ο̣ὺςἀκαται∤τιαστοὺς
2-3 δείραν∤[τ]εςδείραν∤τες
3 ἡ̣μᾶςἡμᾶς
3-4 δημο∤[σ]ίᾳδημο∤σίᾳ
4 ἔβαλον εἰς
5 τ̣ὴντὴν φυλακήν
6 ⋰ὑ⋱[π]άρχονταςὑπάρχοντας
7 Ῥωμαίους|g:middot| καὶ
8 νῦν λάθρᾳ ἐκ
9 βάλλουσ̣ιν̣βάλλουσιν ἡμᾶς|g:middot|
10 ἐλθόν̣τ̣εςἐλθόντες οὖν
11 αὐτοὶ
11-12 ἐπ̣αγαγέ∤τωσανἐπαγαγέ∤τωσαν
12 ἡμᾶς|g:middot|
12-13 ἀ∤πήγγειλαν
13 δὲ
14 οἱ ῥαβδοῦχοι τὰ
15 ῥηθέν̣ταῥηθέντα ὑπὸ
16 τοῦ Παύλου τ̣ο̣ῖ̣ςτοῖς
17 στρ̣α̣τη̣γ̣οῖςστρατηγοῖς οἱ
18 δὲ ἀκ̣ούσ̣α̣ντε̣ςἀκούσαντες
19 ἐφοβήθη̣σ̣ανἐφοβήθησαν
20 ὅτι Ῥωμ̣αίο⸢υ⸣ςῬωμαίους
21 αὐτοὺς̣αὐτοὺς
21-22 ἀπεκά̣∤λουν|g:middot|ἀπεκά∤λουν|g:middot|
22-23 π̣αρ̣α̣γε∤νόμενοίπαραγε∤νόμενοί
23 τε
23-24 με∤τὰ
24 ⋰ἱ⋱κανῶνἱκανῶν
24-25 φί∤λων
25 ἐπ̣ὶἐπὶ τὴν
26 φυλακὴν πα
1-2 α̣ὐ∤τοὺςαὐ∤τοὺς
2 ἐξε̣λθ̣εῖν|g:middot|ἐξελθεῖν|g:middot|
3 εἰ̣π̣όντεςεἰπόντες
3-4 ἠ̣γνο∤ήσα̣μενἠγνο∤ήσαμεν
4 τὰ
4-5 κ̣[α]∤θ’κα∤θ’
5 ὑμᾶς ὅτι ἔ̣[στε]ἔστε
6 ἄνδρ̣εςἄνδρες δίκα̣[ιοι]δίκαιοι
7 ἐ̣κἐκ ταύτης δὲ̣δὲ
8 πόλε̣ως̣πόλεως
8-9 ἐξ[έλ]∤θετεἐξέλ∤θετε
9 μ̣[ή]π̣[οτε]μήποτε
10 ἐπιστ̣[ρ]α̣φῶ̣[σιν]ἐπιστραφῶσιν
11 πάλιν̣πάλιν οἱ
11-12 ἐπικρα∤ζοντες
12 καθ’
12-13 ⋰ὑ⋱∤μῶν|g:middot|ὑ∤μῶν|g:middot|
13-14 ἀπολυ∤θ̣έ̣ντεςἀπολυ∤θέντες
14 δὲ
14-15 ἤ̣λ∤θ̣ο̣νἤλ∤θον
15 εἰ̣ς̣εἰς τ̣ὴντὴν
15-16 Λυ∤δίαν|g:middot|
16 καὶ
16-17 ἰδόν∤τες
17 τοὺς
17-18 ἀ̣δ̣[ε]λ̣∤φοὺςἀδελ∤φοὺς
18-19 διη[γ]ή̣σαν∤τ̣οδιηγήσαν∤το
19 ὅσα
19-20 ἐπ̣οίη∤σενἐποίη∤σεν
20 ❨κ(ύριο)ς❩κύριος αὐτοῖς|g:middot|
21 κ̣αὶκαὶ
21-22 πα[ρ]ε⸢α⸣κ̣αλέ∤σ̣αντεςπαρεακαλέ∤σαντες
22 αὐτοὺς
23 ἐξέησαν|g:middot| καὶ
24 κατῆλθον
25 εἰς Ἀ̣πολλωἈπολλω
1 ἐ̣κεῖθε̣ν̣ἐκεῖθεν
2 δ̣ὲδὲ εἰς
2-3 [Θ]ε̣σ̣σ̣α[λο]∤νίκην̣|g:middot|Θεσσαλο∤νίκην|g:middot|
3 κατὰ δὲ
4 τ̣ὸ̣τὸ εἰ̣ω̣θὸςεἰωθὸς
4-5 Πα̣ῦ∤λ̣οςΠαῦ∤λος
5 εἰσ̣ῆ̣λ̣θ̣ε̣ν̣εἰσῆλθεν
6 εἰς τὴν
6-7 συνα∤γ̣ωγὴνσυνα∤γωγὴν
7 τῶν
7-8 ⋰Ἰ⋱∤ουδαίων|g:middot|Ἰ∤ουδαίων|g:middot|
8 ἐπὶ
9 σ̣ά̣β̣β̣α̣τασάββατα τρ̣ί̣α|num:3|τρία|num:3|
9-10 δια∤[λεγό]μ̣ενο̣ςδια∤λεγόμενος
10-11 αὐ∤τ̣οῖςαὐ∤τοῖς
11 ἐ̣κἐκ τῶν
11-12 γρα∤φῶν̣γρα∤φῶν
12 κα̣ὶκαὶ
12-13 διανοί∤γων̣διανοί∤γων
13 κ̣αὶκαὶ
13-14 παρα∤τ̣ι̣θ̣[έ]μενοςπαρα∤τιθέμενος
14-15 ὅ∤τ[ι]ὅ∤τι
15 [τὸ]ν̣τὸν ❨Χ(ριστὸ)ν̣❩Χριστὸν ἔ̣δ̣[ει]ἔδει
16 π̣[αθεῖν]παθεῖν [καὶ]καὶ
16-17 [ἀ]∤ν̣[αστῆναι]ἀ∤ναστῆναι
17 [καὶ]καὶ
18 ὅ̣[τι]ὅτι [οὗτός]οὗτός [ἐστιν]ἐστιν
19 ❨Χ[(ριστό)ς]❩Χριστός [❨Ἰ(ησοῦ)ς❩]Ἰησοῦς [,], [ὃν]ὃν [ἐγὼ]ἐγὼ
19-20 [κα]∤τ[αγγέλλω]κα∤ταγγέλλω
20 [ὑμῖν]ὑμῖν
21 κ̣[αί]καί [τινες]τινες [αὐτῶν]αὐτῶν
22 ἐ̣[πείσθησαν]ἐπείσθησαν [❨κ(αὶ)❩]καὶ
23-24 π̣[ροσεκληρώ]∤θ̣[ησαν]προσεκληρώ∤θησαν
24 [τῇ]τῇ
24-25 [διδα]∤χ[ῇ]διδα∤χῇ
25 [πολλοὶ]πολλοὶ [τῶν]τῶν
1 σ̣ε̣β̣ομέ̣ν̣ω̣ν̣σεβομένων
1-2 Ἑ̣[λ]∤[λ]ήν̣ων̣Ἑλ∤λήνων
2 π̣λ̣ῆ̣θ̣[ο]ς̣πλῆθος
3 π̣ολύ|g:middot|πολύ|g:middot| [κ]αὶ̣καὶ
3-4 γυνα̣ῖ̣∤κεςγυναῖ∤κες
4 τ̣ῶντῶν
4-5 πρώ̣∤τ̣ω̣ν̣πρώ∤των
5 ο[ὐ]κοὐκ ὀ̣λ̣ί̣⸢γ̣⸣α̣ι̣ὀλίγαι
6 οἱ δὲ
6-7 ἀπ̣ει̣θού̣ν̣∤τεςἀπειθούν∤τες
7 ⋰Ἰ⋱ουδα̣ῖ̣ο[ι]Ἰουδαῖοι
7-8 [συν]∤στρέψαντέςσυν∤στρέψαντές
8-9 τ̣[ι]∤ναςτι∤νας
9 ἄνδρ̣[α]ς̣ἄνδρας τ̣[ῶν]τῶν
10 ἀ̣γοραίω[ν]ἀγοραίων
10-11 [πολ]∤λ̣ο̣ὺςπολ∤λοὺς
11 ἐ̣θο[ρ]ύ̣βο̣[υν]ἐθορύβουν
12 τὴν πόλιν|g:middot| καὶ̣καὶ
13 ἐπιστά̣ντεςἐπιστάντες τ̣ῇτῇ
14 οἰ̣κ̣[ίᾳ]οἰκίᾳ ⋰Ἰ⋱άσ̣ο̣νοςἸάσονος
15 ἐ̣ζ̣[ήτ]ο̣υνἐζήτουν [αὐτ]ο̣ὺ̣ς̣αὐτοὺς
16 [ἐξαγαγεῖν]ἐξαγαγεῖν [εἰς]εἰς
17 [τὸν]τὸν [δῆμον]δῆμον [.]. S-10 [μ]ὴμὴ
18 [εὑρόντες]εὑρόντες [δὲ]δὲ
18-19 [αὐ]∤[τοὺς]αὐ∤τοὺς
19 [ἔσυρον]ἔσυρον
19-20 [⋰Ἰ⋱άσ]ο∤ναἸάσο∤να
20 καί τινας
20-21 ἀδ[ελ]∤[φοὺς]ἀδελ∤φοὺς
21 [ἐπὶ]ἐπὶ [τοὺς]τοὺς
21-22 [πο]∤[λιτάρχας]πο∤λιτάρχας
22-23 [βοῶ]ν̣∤[τες]βοῶν∤τες
23 [καὶ]καὶ
23-24 [λέγο]ν̣∤[τες]λέγον∤τες
24 [ὅτι]ὅτι [οἱ]οἱ [τὴν]τὴν
24-25 [οἰ]∤[κουμένην]οἰ∤κουμένην
25 [ἀν]α̣ἀνα
1-2 οὗ∤το̣ί̣οὗ∤τοί
2 εἰσιν|g:middot| καὶ
2-3 ἐν∤θάδε
3 πάρεισιν|g:middot|
4 [οὓ]ςοὓς
4-5 ⁽ὑποδε[δ]εκ∤[α]τος⁾ὑποδέδεκ∤ται
5 ⋰Ἰ⋱άσων|g:middot|Ἰάσων|g:middot|
6 [κ]α̣ὶκαὶ οὗτοι πάντε̣ς̣πάντες
7 [ἀ]π̣ένα̣ντιἀπέναντι τ̣ῶν̣τῶν
8 [δ]ο̣γμάτωνδογμάτων
8-9 Κα[ί]∤[σα]ρ̣ο̣ς̣Καί∤σαρος
9 π̣ρ̣ά̣σ̣σο⸢υσιν⸣πράσσουσιν
10 [ὡ]ς̣ὡς βα̣[σι]λέαβασιλέα
10-11 λέ∤γ̣ο̣ντές̣λέ∤γοντές
11 τ̣ινάτινά
11-12 πο̣∤τεπο∤τε
12 ❨Ἰ(ησοῦ)ν❩|g:middot|Ἰησοῦν|g:middot|
12-13 ἐνέπλη∤σάν
13 τε θυμοῦ
14 τοὺς πολιτάρχας
15 καὶ τὸν ὄχλον
16 ἀκούοντας
16-17 τα̣ῦ̣∤τα|g:middot|ταῦ∤τα|g:middot|
17 οἱ μὲν οὖν
18 π[ολι]τάρχαιπολιτάρχαι
18-19 ⋰ἱ⋱κ̣α̣∤νὸ̣ν̣ἱκα∤νὸν
19 λαβόντες
20 παρὰ τοῦ ⋰Ἰ⋱άσονο̣[ς]Ἰάσονος
21 καὶ τῶν λοιπ̣ῶ̣[ν]λοιπῶν
22 ἀπέλυσ̣αν|g:middot|ἀπέλυσαν|g:middot| οἱ δ[ὲ]δὲ
23 ἀδελφοὶ
23-24 ἀπέλυ̣∤ονἀπέλυ∤ον
24 διὰ̣διὰ νυκ̣τὸς̣νυκτὸς
25 τὸν Παῦλον̣Παῦλον σὺ[ν]σὺν
26 τῷ Σιλ̣έᾳΣιλέᾳ εἰ̣ςεἰς Βε