Sematia

119281.xml

TM: 119281HGV: Date: – Place:

m1 S-1 |gap:1_lines|
2 |gap:?| |gap:2| |gap:1|α̣φοντ|gap:5||gap:1|αφοντ|gap:5| |gap:4|
3 |gap:?| |gap:3| |gap:?|
4 |gap:?|τ̣ασ|gap:1|αλλα|gap:?|τασ|gap:1|αλλα τὰ ψα̣|gap:5|ψα|gap:5| |gap:2|
5 |gap:?| ἀλλὰ τοὺς μ̣ε̣νμεν |gap:1| |gap:3|εν|gap:1|
6 |gap:?|ν γὰρ δ̣δ |gap:1| σκο |gap:1| ν καὶ την |gap:1| |gap:1|
7 |gap:?|ι̣μν|gap:?|ιμν |gap:6| οὐκ ἐχουσ̣|gap:1|ἐχουσ|gap:1|
8 |gap:5| |gap:2|[ἔ]χουσιν̣|gap:2|ἔχουσιν ισεμ̣ο̣τ̣α̣ισεμοτα |gap:1| ι̣ο̣ν̣ιον ❨(ἐστιν)❩ἐστιν αὐτ̣[οῖς]αὐτοῖς
9 |gap:5| |gap:5| |gap:2| οὔτε ❨πρ(ὸς)❩πρὸς τοὺς ζῶντ̣α̣[ς]|gap:3|ζῶντας|gap:3|
10 |gap:5| |gap:1|[ο]ὔ̣τ̣ε̣|gap:1|οὔτε ❨πρ(ὸς)❩πρὸς τοὺς τε̣τ̣ε̣λε̣υ̣τηκότας̣τετελευτηκότας
11 |gap:5| |gap:2| μὴ ὄντας . S-2 ἀλλ' ὅπε̣ρ̣ὅπερ
11-12 Ἐμ̣πεδο∤[κλῆς]Ἐμπεδο∤κλῆς
12 [❨φ(ησιν)❩]φησιν ἡ̣ φυσιολογία̣φυσιολογία περιτ |gap:6| του
13 |gap:5| |gap:2|ουτος ἔχει · S-3 παύει γ̣ὰρ̣γὰρ τ̣τ |gap:5| |gap:3|
14 |gap:5| [τὰ]ςτὰς πνοὰς ἐξ ἀνηνεμίας τ̣τ |gap:6|
15 |gap:5| |gap:1|μα τίθησιν . S-4 ἀλλ' οὔθ' φυσιολογία
16 |gap:5| |gap:3|τα̣|gap:3|τα μ̣ε̣γ̣αλεῖόνμεγαλεῖόν τι εχε̣|gap:2|αιεχε|gap:2|αι ει̣καεικα
17 |gap:?| |gap:1| νπ |gap:1| |gap:2|επ |gap:3| αυτα καὶ μη̣αιμηαι
18 |gap:?| |gap:1| τοουτ|gap:1| |gap:1| λουτος
19 |gap:?|[τ]ων|gap:?|των πρα[γ]μ̣άτωνπραγμάτων
20 |gap:?| |gap:1| ε̣σ̣ε̣σ̣ι̣εσεσι
21 |gap:?| |gap:1| να |gap:1| ω
22 |gap:?| |gap:2| ε |gap:1| |gap:3| |gap:1| ατ |gap:1| |gap:5| |gap:2| |gap:1| |gap:1| |gap:1| α |gap:2|
23 |gap:?|τ|gap:1|τε|gap:1| |gap:1| τ̣ε̣τε |gap:2| |gap:1| |gap:1| ια̣|gap:5|ια|gap:5| |gap:1| χο̣νχον
24 |gap:?| |gap:7| α |gap:2| |gap:3| |gap:2| |gap:1|
25 |gap:?|λεται ἄγει̣ν̣ἄγειν α|gap:1| |gap:1| |gap:1| |gap:1| λα|gap:1|
26 |gap:?| |gap:1| φαρ |gap:2| ομενα̣|gap:3|ευσ̣α|gap:1|ομενα|gap:3|ευσα|gap:1|
27 |gap:?| |gap:2| ουτε |gap:2| ν ❨πρ(οσ)❩|gap:3|προσ|gap:3| |gap:3|
28 |gap:?|πα α̣α |gap:1| υ |gap:3| αυ̣τ|gap:3|αυτ|gap:3| |gap:3|
29 |gap:?| |gap:4| θο̣λθολ |gap:4| |gap:3| |gap:1| α
30 |gap:?| |gap:3| αιρε̣τοσαιρετοσ |gap:1| |gap:3| |gap:2|
31 |gap:?| |gap:2| |gap:2| |gap:1| εν |gap:5| φιαν̣|gap:2|φιαν|gap:2| |gap:2|
32 |gap:?| |gap:4| |gap:5| |gap:1| |gap:3| τα |gap:1| |gap:2| |gap:2|
33 |gap:?| |gap:3| |gap:3| γ |gap:2| |gap:3| |gap:2| |gap:2_lines|
3 |gap:5| |gap:2|ηση|gap:3|λλ|gap:5| |gap:5| |gap:1| κ |gap:1| |gap:4|
4 |gap:5| |gap:1| |gap:1| κατας αυτο |gap:1| |gap:5| |gap:1| ιουνω |gap:1| |gap:4|
5 |gap:5| |gap:1| αιο̣ο̣σιομ̣οι̣οςαιοοσιομοιος [ἀκ]ολ[ο]υθῆσαιἀκολουθῆσαι α|gap:4|
6 |gap:5| |gap:1| τα δ̣'δ' ε⸢ἴ⸣η̣εἴη χρημάτων ἕνεκα λ̣|gap:4|λ|gap:4|
7 |gap:4| [φ]ιλόσοφοςφιλόσοφος καὶ φι̣λ̣ο̣φιλο |gap:1| νησο̣νησο |gap:2| α̣|gap:1|α|gap:1| |gap:2| |gap:?|
8 καὶ π̣[ερ]ι̣σσότερονπερισσότερον ὁ̣ πέ̣ν̣η̣[ς]πένης |gap:4| |gap:2| τ̣ὴντὴν
8-9 π̣ρώ̣∤τ̣ηνπρώ∤την
9 τ[ο]ῦτοῦ πλουσ̣ίουπλουσίου ❨π̣ρ̣(ος)❩επροςε |gap:1| |gap:3| [τ]ῶ̣ντῶν ἄλλων
10 ἐ̣φ'ἐφ' ἵσης ἐχόντων · S-5 ἀνυ̣[π]ο̣π̣τ̣ό̣τ̣εροςἀνυποπτότερος γ̣ὰ̣ρ̣γὰρ
11 ❨πρ(ὸς)❩πρὸς αὐ̣τὸναὐτὸν ὁμιλία ἔ̣σ̣ταιἔσται , ἀλ̣λ̣'ἀλλ'
11-12 ἐ̣μ̣π̣τ̣ύ̣ο̣ν∤τ̣αἐμπτύον∤τα
12 εἰς δῆμον . S-6 |g:dagger|3|g:dagger|3 ἔκφυγε |gap:2| δ̣ω̣δω |gap:1| σ̣σ |gap:7|
13 τα καὶ φύγε κατὰ τὸ̣ν̣τὸν νοῦν ἔχ̣ο̣ν̣τα̣ἔχοντα ρ̣ος̣ρος
14 τ̣άσδ'τάσδ' ἡμῶν . S-7 |g:dagger|3|g:dagger|3 ποιεῖσθαι |gap:5| |gap:1| |gap:1| ιαις καὶ̣καὶ
15 παραχρῆμα τὰ ἐκ φυγ̣ῆ̣ς̣φυγῆς |gap:3| υπ̣υπ |gap:1| |gap:1|
15-16 ὕστε∤ρον
16 καὶ παρ' αὐτὸ τοῦτο̣τοῦτο ῥαιδιέστ[ερ]ο̣νῥαιδιέστερον
16-17 πε∤ριπ̣ίπτειπε∤ριπίπτει
17 κακοῖς . S-8 καθ̣όλουκαθόλου δ̣ὲδὲ ἐπὶ τοῦ
17-18 ὑ∤π̣ε̣ρβάλλοντοςὑ∤περβάλλοντος
18 ἱσταμ̣έ̣νο[υ]ἱσταμένου πλούτου και
19 |gap:5| |gap:1| πολιτοκοπ̣πολιτοκοπ |gap:3| ν τὸν
19-20 π̣ροφ[έ]ρ̣ον∤[τα]προφέρον∤τα
20 |gap:1| τ̣αττατ |gap:1| ι̣α|gap:5|ια|gap:5| |gap:3| |gap:1| λο |gap:1| ρη |gap:4| |gap:3|
21 |gap:5| |gap:5| |gap:5| |gap:4|ο̣δο|gap:4|οδο |gap:2| ι̣νεπιινεπι |gap:1| |gap:3|
22 α̣δ̣ικω|gap:5|αδικω|gap:5| |gap:5| |gap:3|κ̣α̣|gap:3|κα |gap:1| χ̣η̣ν̣|gap:5|χην|gap:5|
23 θ̣αιθαι εκ|gap:5| |gap:5| |gap:3|ι̣|gap:3|ι κρίσε̣ις̣κρίσεις ε̣αεα |gap:2| |gap:5|
24 τ |gap:1| |gap:1| κ̣ι̣|gap:5|κι|gap:5| |gap:4|μ̣ιατ̣ο|gap:4|μιατο |gap:3| |gap:1| |gap:2| ι̣ω̣ιω |gap:1| |gap:4|
25 |gap:2| |gap:3| |gap:1|δια |gap:1| |gap:3| |gap:1| ων πα̣ρ̣οπαρο |gap:4| |gap:5|κα|gap:0| |gap:2|
26 |gap:3| |gap:3|ω̣σ̣ε̣|gap:3|ωσε |gap:1| ε̣λο̣ελο |gap:1| ται ἑαυτ |gap:3| |gap:5| |gap:2|
27 τεκαι |gap:1| |gap:1| |gap:2| ε̣του̣ετου κ̣α̣τ̣ὰκατὰ μέρο̣ς̣μέρος ρ |gap:2| ταιο |gap:1| ι |gap:1|
28 τουτι̣τουτι |gap:1| |gap:1| [ο]ὔτ'οὔτ' ἂν εἴη · S-9 οὐ ⸢γ⸣ὰργὰρ κ̣α̣θάπαξκαθάπαξ
28-29 θα̣νά̣∤τουθανά∤του
29 εκτ̣|gap:2|εκτ|gap:2| |gap:1| ς καθίστησιν · S-10 οὐ̣[δ']οὐδ' ἀφοβίαν ❨π̣ρ̣(ὸς)❩πρὸς
30 θάνατο[ν]θάνατον [ἐμ]ποιεῖἐμποιεῖ κ̣α̣ὶκαὶ |gap:1| ωνδ |gap:1| |gap:1|ο |gap:3| θαν |gap:2|
31 ❨πρ(οσ)❩προσ |gap:4| |gap:1| τ̣ὸτὸ ζ̣ῆνζῆν ποιεῖ |gap:2| |gap:1|ν |gap:3| η̣νουδω̣ηνουδω
32 δι̣ὰ̣διὰ τὰ κ̣α̣[τ']κατ' ἀ̣λήθε̣ιαν̣ἀλήθειαν ε̣ε |gap:3| |gap:1| |gap:3| |gap:1|ι̣πασυ|gap:1|ιπασυ
33 το|gap:1|α̣καθ̣|gap:5|το|gap:1|ακαθ|gap:5| |gap:1| |gap:1| |gap:1|κ̣α̣|gap:1|κα |gap:2| δ̣δ |gap:2| |gap:5| |gap:5|
34 ξ|gap:3| |gap:1| κ |gap:1| |gap:?|
1 |gap:?| |gap:1| |gap:2| |gap:1| |gap:1|
2 |gap:?| |gap:3| |gap:?| |gap:1| απ |gap:2|
3 |gap:1| ιασ|gap:3|κα |gap:1| π |gap:1| αυτη ε̣|gap:0|ε|gap:0| |gap:5| [ἀπ]ό̣λ̣α̣υ̣σις̣ἀπόλαυσις καὶ
4 καθη̣τ̣καθητ |gap:1| ι̣τιιτι |gap:2| εισπ̣|gap:3|εισπ|gap:3| |gap:3| ❨(ἐστιν)❩ἐστιν . S-11 εκ |gap:1| |gap:0| |gap:2| π̣ασ̣θ̣αιπασθαι καὶ
5 χωρὶς πλήθο̣υ̣ςπλήθους χρημάτων . S-12 πρ̣ο̣θυμί̣[αν]προθυμίαν [γ]ὰ̣ργὰρ
6 ἀληθινὴ̣ν̣ἀληθινὴν |gap:1| ο̣υ̣ν̣ουν ἔ̣χ̣ωνἔχων προισ |gap:4| ε̣σ̣θ̣α̣|gap:4|εσθα|gap:4|
7 η |gap:4| α̣ι̣σ̣αισ |gap:3| καὶ ταῦ̣ταταῦτα κα̣ὶκαὶ ε̣ἴρ̣ηταιεἴρηται κα[ὶ]καὶ
7-8 [πέ]∤πρακατιπέ∤πρακατι
8 Ἐπικούρωι ὡς καὶ ἐν τοῖς ἔμ❨πρ(οσ)❩θ[εν]ἔμπροσθεν
9 ἐνεφ̣ανίσαμ̣ε̣ν̣ἐνεφανίσαμεν |gap:3| |gap:1| |gap:1| η |gap:7| καιε̣πηκαιεπη ἄλλος |gap:0|
10 τ̣ι̣ςτις π̣λεῖονπλεῖον η |gap:6| π̣αρετεπαρετε |gap:2| και
10-11 ❨πρ(οσ)❩ηγ∤|gap:1|προσηγ∤|gap:1|
11 |gap:1| σεν |gap:2| και|gap:1| |gap:4| καὶ ὅ̣τανὅταν |gap:2| ε̣[ἰλι]κρινέ̣ςεἰλικρινές ,
11-12 ἀγα∤θόν
12 ❨(ἐστιν)❩ἐστιν . S-13 α̣το̣ατο |gap:3| μ̣άζωσινμάζωσιν κ̣ατ̣α̣κατα |gap:9|
13 προβάλλοντας τὸ δυσφύλ̣ακτονδυσφύλακτον
13-14 ❨πρ(οσ)❩δεόμε∤νονπροσδεόμε∤νον
14 λ<ε>ιτου̣ρ̣γ̣ι̣ῶνλειτουργιῶν οἰκο̣ν̣[ο]μιῶνοἰκονομιῶν
14-15 καταξιώ∤σειν
15 ἔχον ο |gap:6| |gap:1| |gap:2| ουδ̣α̣ςουδας
15-16 π̣ε̣ρισπα[σ]∤μοὺςπερισπασ∤μοὺς
16 κα|gap:1| |gap:4| |gap:1|και κατ' αὐτὴν̣αὐτὴν τ̣ὴντὴν τοῦ
17 πλούτο[υ]πλούτου τήρη̣σ̣ι̣ντήρησιν καὶ οἰκονομίαν
17-18 μ̣ε∤λ[έτη]ςμε∤λέτης
18 . S-14 αλλ |gap:1| μ |gap:1| τις , ❨φη(σίν)❩φησίν , εκ |gap:5| ντ |gap:1| με
19 |gap:5| |gap:5| |gap:3| ς κακοπαθήσω καὶ ἐγώ̣ἐγώ .
20 S-15 τ |gap:1| νιφθον |gap:7| ❨πρ(οσ)❩προσ |gap:4| |gap:2|ντο |gap:2|
21 |gap:?| πλοῦτος του |gap:2| |gap:3| |gap:2| |gap:2|
22 |gap:1| |gap:3| |gap:1| |gap:2| ια |gap:1| ων |gap:1| κειω |gap:3| |gap:4| |gap:1| α |gap:?|
23 |gap:1| |gap:1| α |gap:5| |gap:1| ❨πρ(οσ)❩προσ |gap:1| α̣οαο |gap:1| ο |gap:2| |gap:5| |gap:1| |gap:2| αι
24 |gap:1|ανα |gap:1| |gap:1|ωποσπ|gap:1|να |gap:3| ο |gap:3| ηι
25 |gap:1|τερ |gap:2| σιν |gap:1| |gap:3| α |gap:1| του καθ |gap:1| το |gap:3| και
26 |gap:1| πολ̣ιπολι |gap:3| |gap:4|δ|gap:1|ιο |gap:2| ακ |gap:?|
27 |gap:1|τ|gap:2|εταδιο |gap:1| |gap:1| |gap:7| και |gap:1| |gap:?|
28 |gap:4| |gap:4| δο |gap:4| κι |gap:2| τουσ |gap:1| |gap:1|ουσ |gap:5|
29 |gap:5| |gap:1|υσιδι |gap:3| ε̣κφωνουεκφωνου |gap:1| |gap:0|οσωσο |gap:3|
30 |gap:4|ανεχει |gap:3| ν ❨πρ(οσ)❩προσ |gap:1| η̣δ̣η̣ν̣ηδην |gap:1| |gap:0| |gap:1| ν |gap:3| |gap:3|
31 |gap:4|ον α |gap:2| τινα |gap:6| |gap:0| |gap:2| τ |gap:2| |gap:?|
32 |gap:5|πη |gap:4| |gap:2| |gap:3| |gap:4| |gap:2| |gap:?|
33 |gap:3| |gap:1| οη |gap:11| α |gap:3| |gap:4| |gap:2| |gap:?|
34 |gap:3| |gap:1| τα |gap:6| |gap:1| |gap:2| α|gap:1|αδε |gap:1| |gap:5| |gap:1| |gap:?|
35 |gap:4|το |gap:3| ε |gap:1| |gap:3| |gap:3| |gap:?|
36 |gap:3| |gap:3| |gap:3| εσθα |gap:4| |gap:?|
37 |gap:?| |gap:3| |gap:?| |gap:2_column|
1 |gap:?| |gap:2| |gap:?|
2 |gap:?| |gap:3| |gap:5|
2-3 ε̣ὐ̣κ̣α∤ταφρό̣ν̣η̣τόνεὐκα∤ταφρόνητόν
3 ❨(ἐστι)❩ἐστι , Γ̣[οργί]αΓοργία , πέν[η]ςπένης , καὶ
3-4 σ̣υκοφάν∤τη̣ςσυκοφάν∤της
4 εὐθὺ̣ςεὐθὺς τ̣ὸτὸ τ[ριβώ]νιοντριβώνιον ⸢ἔχων⸣ἔχων , ❨φη(σὶν)❩φησὶν
4-5 Μέναν∤δρος
5 , καλεῖται , κἂ[ν]κἂν [ἀ]δ̣ικούμεν[ος]ἀδικούμενος τύχη̣ι̣τύχηι .
6 S-16 ἀνύπ̣οισ̣τοςἀνύποιστος γὰρ |gap:2| [|gap:4|]|gap:4| [ἐλευ]θέ̣ρωιἐλευθέρωι |gap:4| νυ
7 αρις καὶ καταφρον |gap:2| |gap:5| |gap:2| |gap:1| α̣νο̣υσιν̣ανουσιν
8 τε πολλὰ ασυν |gap:2| |gap:1| |gap:4| |gap:2| |gap:2| π̣ε̣νηπενη
9 |gap:5| |gap:7| π̣αρεδρ̣ε̣[ύ]εινπαρεδρεύειν καὶ εἰ
10 μικρά · S-17 ἀλλ̣[ὰ]ἀλλὰ μέγα̣μέγα κ̣εφάλαιόνκεφάλαιόν ❨(ἐστιν)❩ἐστιν |gap:1| τοε̣τοε |gap:1| |gap:1|
11 αὐτῶν αορ̣αορ |gap:1| |gap:1|σομε̣|gap:1|σομε |gap:2| ν̣ωνω |gap:1| κ |gap:3| |gap:1| |gap:1| ο |gap:1| |gap:0|
12 μ̣ουμου εὔχρησ̣τονεὔχρηστον α̣ὐ̣τὸαὐτὸ μ̣ᾶλλ̣ονμᾶλλον κα̣ὶκαὶ εἰς
13 οἰκονομίαν καὶ εἰς παρεδ̣[ρε]ί̣ανπαρεδρείαν καὶ εἰς
14 |gap:5| |gap:4|δεω̣ν|gap:4|δεων ἑ̣κ̣α̣στἑκαστ |gap:5| ρ |gap:1| |gap:2| |gap:3|
15 |gap:5| |gap:3|ν̣η|gap:3|νη . S-18 ἀξι̣[ολογώ]τ̣ατονἀξιολογώτατον γ̣άρ̣γάρ |gap:1| [οὐ]οὐ
16 [μόνο]ςμόνος ἀριστᾷ πένης · S-19 συναριστᾷ ❨φη(σίν)❩φησίν , αὐτ̣ῶ̣ιαὐτῶι
17 π̣[ε]νίαπενία . S-20 καὶ τραπέζιόν τι χωλὸν
17-18 παρε∤τ[έθ]ηπαρε∤τέθη
18 , καὶ πῶ̣⸢μ⸣απῶμα ὑδάτ̣ιονὑδάτιον ❨πρ(οσ)❩ηνέχ[θ]ηπροσηνέχθη , καὶ
19 α̣[ὐ]τ̣ὸςαὐτὸς ῥυπαρὸς π̣ο̣τ̣ή̣ριονποτήριον ὀστράκ̣ινονὀστράκινον
20 |gap:2| |gap:1|π̣ορευετο̣ισυ̣ν|gap:1|πορευετοισυν |gap:1| |gap:5| |gap:3| |gap:7| ω
21 |gap:1| |gap:1| |gap:1| ιον ῥάκινον ῥυ̣π̣α̣ρόνῥυπαρόν |gap:5| α |gap:1| ην
22 |gap:2| |gap:1| ηκυνε̣ηκυνε |gap:1| |gap:2| |gap:4|χρει |gap:6| α |gap:1| ην
23 |gap:2| |gap:1| διο |gap:2| τ |gap:1| ουτο |gap:1| |gap:?|
24 |gap:?| |gap:1| αιν |gap:5| |gap:?|
25 |gap:?| |gap:3| |gap:?|
26 |gap:?| |gap:2| |gap:2| α |gap:?|
27 |gap:?|π |gap:3| |gap:?|
28 |gap:?| |gap:1| δαι χαλεπ̣αιχαλεπαι |gap:1| |gap:?|
29 |gap:?| |gap:3| |gap:?|
30 |gap:?| |gap:1| οννοσσ |gap:1| |gap:1|ορη|gap:?|
31 |gap:?| |gap:4| τ |gap:3| ατ̣|gap:?|ατ|gap:?|
32 |gap:?| |gap:4| ων |gap:1| μο |gap:?|
33 |gap:?| |gap:4| εκρου |gap:?||gap:2_lines|
36 |gap:?| |gap:3| |gap:1| |gap:1| ουσισ|gap:?|
37 |gap:?|ου |gap:3| |gap:?|
38 |gap:?| |gap:2| |gap:?|
1 |gap:?| |gap:3| α̣α |gap:2| |gap:3| |gap:?|
2 |gap:?| ἔργων στ|gap:2| |gap:1| ιαγ̣|gap:5|ιαγ|gap:5| |gap:3|
3 ρις πα|gap:4|ε̣πα|gap:4|ε περὶ̣περὶ τ̣ὴντὴν τῶν ἀναγκαίων
3-4 γ̣[νω]∤ρισινγνω∤ρισιν
4 διατροπήν τε καὶ αἰ̣σ̣χ̣ύ̣νηναἰσχύνην κατὰ τὴν
5 αὐτοδιακονησίαν . S-21 καὶ τἄ̣λλατἄλλα ἐπιφέρει · S-22
5-6 π̣ε∤νίαπε∤νία
6 μικρ̣ολογίαςμικρολογίας ἔμφασιν ἐμποιε[ῖ]ἐμποιεῖ ·
6-7 S-23 καθό∤λου
7 τὸν̣τὸν β̣ίονβίον ἀτερπῆιἀτερπῆ{ι} παρέχεται καὶ
7-8 ἀδιά̣∤γωγονἀδιά∤γωγον
8 ὅ̣τ̣α̣νὅταν μὴ |gap:1|{|gap:1|} πα̣ρ̣α̣λαβεῖνπαραλαβεῖν ἥλικας
8-9 συνεφή̣∤βουςσυνεφή∤βους
9 δύ̣νηται̣δύνηται · S-24 μὴ ἐπὶ δούλ̣ο̣[υ]δούλου μὴ αὐτὸς ἀπ'
10 α̣ὐ̣το̣διακ̣ον̣ησ̣ία̣ς̣αὐτοδιακονησίας |gap:4| |gap:1| α̣α |gap:2| ι̣ι καλε̣[ῖ]νκαλεῖν ·
10-11 S-25 ἀπαρρη∤σίαστον
11 |gap:1| ο̣ο |gap:1| ιοντο |gap:1| |gap:3| π̣οι̣εῖποιεῖ τὸν τοιοῦ̣τ̣ο̣ν̣τοιοῦτον ·
12 S-26 καθόλου φα̣σὶνφασὶν καὶ κατ̣[ὰ]κατὰ [τ]ὰ̣ςτὰς τελευτὰς ἃς̣ἃς χρ̣χρ |gap:1|
13 μ |gap:1| νσυνης ἐπιφέρει κα̣τ̣'κατ' ἐκφορ̣ὰςἐκφορὰς καὶ τάφους
14 |gap:2| |gap:3| |gap:1| ι̣ουτοισα̣|gap:3|ιουτοισα|gap:3| |gap:4| α |gap:?|
15 |gap:2| ς̣ς θρηνο[ῦσ]ι̣θρηνοῦσι τ̣ὴντὴν πεν[ία]ν̣πενίαν |gap:1| πρ |gap:6| ❨πρ(ὸς)❩πρὸς
15-16 ἐ∤κάστην
16 αὐτῶν . S-27 απολογητέον , ❨φη(σὶν)❩φησὶν ἱερός ,
17 ι̣α̣ς̣ιας ❨τρ(όπον)❩τρόπον περ[ι]αιροῦντ[ι]περιαιροῦντι τὰ ψευδῶς ὑπ' ἀνθρώπ[ων]ἀνθρώπων
18 αὐτῆι ❨πρ(οσ)❩προσ |gap:0| τιθέμ[ε]ν̣[α]τιθέμενα · S-28 τ̣α̣ῦτ'ταῦτ' οὖν ποιή̣σ̣ομενποιήσομεν .
19 S-29 ἀλλὰ κ̣α̣κα |gap:1| |gap:2| |gap:1| |gap:1| |gap:1| |gap:4| [οὐ]δ̣ὲν̣οὐδὲν
19-20 ἐξαριθμ̣ο̣ύμε∤νονἐξαριθμούμε∤νον
20 |gap:5| |g:dagger|3|g:dagger|3 κενῶς πλ̣πλ |g:dagger|3|g:dagger|3 [ο]ύτωιούτωι ❨πρ(οσ)❩απτ̣ομ̣ε̣ν̣|gap:2|προσαπτομεν|gap:2|
21 περ |gap:1| |gap:5| |gap:4| |g:dagger|3|g:dagger|3 τα π |g:dagger|3|g:dagger|3 αρακολουθ |gap:1| |gap:4|
22 κ |g:dagger|3|g:dagger|3 αι |g:dagger|3|g:dagger|3 |gap:5| |gap:5| |gap:3|α̣|gap:3|α ❨πρ(οσ)❩εμφα|gap:5|προσεμφα|gap:5|
23 |gap:1| |gap:5| |gap:5| |gap:5| |gap:1| |gap:2| υδ |gap:1| υ |gap:1| |gap:5|
24 |gap:5| |gap:5| |gap:2| |gap:3| |gap:5| |gap:1| |gap:1| |gap:5||gap:2_lines|
27 |gap:4| κερ |gap:1| |gap:?|
28 οις και |gap:1| α |gap:1| |gap:?|
29 αλλοιπ |gap:2| |gap:?|
30 λοι γὰρ εισ̣|gap:?|εισ|gap:?|
31 επλ̣ανηθεπλανηθ |gap:1| |gap:?|
32 λογος αλ |gap:1| |gap:?|
33 μον |gap:3| |gap:?|
34 |gap:1| |gap:1|ταιω |gap:1| τι|gap:?|
35 αντιθ̣αντιθ |gap:1| |gap:?|
36 α̣ρ̣εαρε |gap:2| |gap:?|
37 |gap:4| |gap:?|
1 |gap:?| |gap:1| |gap:?|
2 |gap:2| |gap:1| α |gap:1| ουτου |gap:5| |gap:5| |gap:3| |gap:1| τοτ|gap:1|
3 π̣ολ̣ιτικοὺς̣πολιτικοὺς ου |gap:2| |gap:5| |gap:1|λλους τῶν
4 π̣ολ̣ιτ̣ικῶνπολιτικῶν δικ̣αίως̣δικαίως καὶ̣καὶ σωφρόνω[ς]σωφρόνως
4-5 [ἄ]∤γ̣ο̣ν̣ταςἄ∤γοντας
5 μείζ[ο]ναμείζονα παρρησίαν ἔχοντας
6 πο |gap:2| α |gap:2| η̣μ̣ημ |gap:1| σ̣σ |gap:2| ν καὶ̣καὶ [ο]ὐκοὐκ
6-7 ἀναγκαῖ∤ον
7 νῦν ἐπὶ τὰς ἱ̣σ̣τορί̣αςἱστορίας κ[α]τ̣αντᾶνκαταντᾶν . S-30 γ̣ὰρ̣γὰρ
8 τ[ρ]όπο̣ςτρόπος τὸ ἀπαρρησίαστον καὶ ταπ̣ε̣ι̣νὸν̣ταπεινὸν
9 ἐπιφέρει , οὐχ̣οὐχ ἡ̣ πενία . S-31 ἀλλ̣'ἀλλ' ἐὰν ἐμ πε̣νία̣<ι>πενίαι
10 τις̣τις ἀκέραι̣οςἀκέραιος καὶ ἀδ̣ι̣ά̣π̣τ̣ωτοςἀδιάπτωτος ,
10-11 πολ∤λ̣ῶ̣ιπολ∤λῶι
11 μᾶ̣λ̣λ̣ονμᾶλλον καὶ παρρησίαν ἔχει καὶ
11-12 ἀκα∤ταφρόν̣[η]τ̣όςἀκα∤ταφρόνητός
12 ❨(ἐστιν)❩ἐστιν . S-32 οθ̣εοθε |gap:5| ποα |gap:3| οι
12-13 κα∤ταφρονεῖ
13 ω |gap:1| ιτουσ|gap:4| |gap:2| |gap:1| |gap:1| σ̣ματα|gap:1|σματα|gap:1| |gap:1| ν
14 |gap:2| νμ |gap:8| ο |gap:1| |gap:2| |gap:1| δ |gap:2| ητινατα|gap:0|
15 |gap:3|α|gap:1|αια̣γεν|gap:2||gap:3|α|gap:1|αιαγεν|gap:2| |gap:2| |gap:1| [π]α̣ρὰ̣παρὰ τ̣ὴντὴν πενίαν
16 καταφρον[ε]ῖ̣ταικαταφρονεῖται . S-33 ἐ̣ὰνἐὰν δὲ τηρῇ τὸ ὕψος
17 καὶ ἀπέ̣χηταιἀπέχηται παντὸς ἀδίκου κα[ὶ]καὶ
17-18 αἰσ̣∤χρο̣ῦ̣αἰσ∤χροῦ
18 , τὸ δ̣'δ' ἀκέραιον καὶ πιστὸν καὶ
18-19 ἀπ̣α|gap:2|∤π̣|gap:5|ἀπα|gap:2|∤π|gap:5|
19 |gap:2| |gap:1| ον τηρῇ |gap:1| |gap:2|❨πρ(οσ)❩|gap:2|προσ |gap:3| |gap:?|
20 |gap:1| α|gap:5| |gap:1| |gap:1| ναγεδ̣|gap:?|ναγεδ|gap:?|
21 |gap:?| |gap:1| αιμη |gap:1| |gap:?|
22 |gap:?|επουσκ|gap:?||gap:18_lines| |gap:2_lines|
3 τους αδ|gap:?|
4 ουσει|gap:1|το|gap:?|
5 νησπ̣οα̣|gap:?|νησποα|gap:?|
6 ομη ❨πρ(οσ)❩π|gap:?|προσπ|gap:?|
7 ανειδ̣|gap:?|ανειδ|gap:?|
8 τοιουτ|gap:?|
9 ἡσφαλιζ|gap:?|
10 το πενια|gap:?|
11 κατατ |gap:1| |gap:?|
12 αλλα |gap:2| |gap:?|
13 νια |gap:1| α |gap:1| |gap:?|
14 ντοσα |gap:1| |gap:?|
15 εχεσουχ |gap:?|
16 θα|gap:1|διαιο̣|gap:?|θα|gap:1|διαιο|gap:?|
17 κα̣ικαι παρε|gap:?|
18 απολλυ |gap:1| |gap:?|
19 ναικα|gap:?|
20 κ |gap:2| |gap:?|
21 α |gap:2| |gap:?|
22 |gap:2| |gap:?|
23 |gap:3| |gap:?| |gap:6_lines|
7 |gap:?|α |gap:2| |gap:1| |gap:1| σ |gap:4|
8 |gap:?| |gap:?| το |gap:1| |gap:2| |gap:1|
9 |gap:?| |gap:7| ο |gap:1| |gap:1|τα .
10 S-34 |gap:?| |gap:5| |gap:5|
11 |gap:?| |gap:5| |gap:5| |gap:1|
12 |gap:?| |gap:7| |gap:5| |gap:2|
13 |gap:?|τοτ |gap:1| |gap:2|τ |gap:1| |gap:2| |gap:2| τ |gap:1|
14 |gap:?|τ|gap:1|ον |gap:2| αι |gap:4| αι |gap:1|
15 |gap:?| |gap:2| μα|gap:2|ι |gap:2| |gap:0| |gap:4|
16 |gap:?|ειθν |gap:2| |gap:4| |gap:1| ξ |gap:1|
17 |gap:?| |gap:3| ο |gap:1| |gap:5| |gap:5|
18 |gap:?| |gap:2| ον |gap:2| ριο |gap:6|
19 |gap:?|τ|gap:5|υτ|gap:4| |gap:3|
20 |gap:?| |gap:1| |gap:1| |gap:1| |gap:3| |gap:2| |gap:3| τ |gap:3|
21 |gap:?| |gap:3| |gap:4| |gap:1| |gap:2| |gap:2| α |gap:1|
22 |gap:?| |gap:3| |gap:2|
23 |gap:?| |gap:1| τ |gap:3|
24 |gap:?| |gap:2| ρ |gap:6|
25 |gap:?| |gap:1| |gap:4| |gap:1| |gap:3| |gap:1| |gap:5| |gap:2|
26 |gap:?| |gap:1| |gap:2| |gap:1| |gap:1| |gap:4| |gap:2| |gap:1| |gap:1| |gap:1| αρ|gap:1|αι
27 |gap:?| |gap:3| |gap:1| |gap:3| |gap:3| |gap:5|
28 |gap:?| |gap:1| |gap:1| |gap:1| τ |gap:2| σσο |gap:1| ταιπα |gap:2|
29 |gap:?| |gap:1| |gap:3| |gap:1| |gap:1| |gap:3| τη̣στησ |gap:1| α
30 |gap:?|τ|gap:3| |gap:1| |gap:1| |gap:1| |gap:1| |gap:6| |gap:2| ο
31 |gap:?| |gap:1| |gap:3| |gap:1| |gap:2| |gap:2| ολο |gap:1| |gap:1| |gap:1|
32 |gap:?| |gap:6| |gap:2|ατ |gap:3| |gap:3| |gap:1| τ |gap:2|
33 |gap:?| |gap:1| |gap:1| |gap:3| |gap:5| |gap:1|ειστ̣ηνθε|gap:1|ειστηνθε |gap:1| |gap:2|
34 |gap:?| |gap:1| α|gap:5| |gap:2| |gap:1| α |gap:1| α |gap:4| |gap:2|
35 |gap:?| |gap:2| |gap:3| |gap:1_lines|
2 |gap:4| |gap:3| |gap:?| |gap:4| |gap:2|
3 |gap:1| |gap:2| |gap:1| |gap:2| |gap:?| |gap:1| ηται |gap:3| |gap:1| |gap:2|
4 |gap:2| ιν |gap:1| ε |gap:1| |gap:?|[χο]ρ̣ηγίαν|gap:?|χορηγίαν |gap:1|αφι
5 |gap:2| |gap:2| |gap:2| |gap:?|νιακ |gap:2| κονα |gap:2| α
6 |gap:1| |gap:1| |gap:3| |gap:2| λ̣λ |gap:?| π̣ένητεςπένητες ταυτ |gap:1| |gap:0|
7 |gap:2| ριπτο̣|gap:?|ριπτο|gap:?| |gap:6| αφθ |gap:1| ν |gap:2| |gap:2|
8 |gap:1| χατισλ̣|gap:?|χατισλ|gap:?| |gap:11| τ |gap:2|
9 |gap:1| ατο̣σνατοσν |gap:1| |gap:?| |gap:1| ειαισ |gap:1| |gap:1| |gap:2| εχε|gap:1| φιλ|gap:0|
10 |gap:2| ασμα̣|gap:?|ασμα|gap:?| |gap:1| ασ |gap:4| α |gap:2| σοπ |gap:1|
11 μηπαν̣|gap:?|μηπαν|gap:?| |gap:1| ατ |gap:1| εμπ̣εσηαεμπεσηα |gap:1| |gap:0|
12 λ |gap:2| τ̣ατα |gap:2| |gap:?|αττο |gap:1| τα |gap:1| ου |gap:2| α |gap:1|
13 |gap:1| ο |gap:1| τει |gap:1| λ̣|gap:?|λ|gap:?| |gap:2| υοι |gap:2| ογλ |gap:1| υτο|gap:?|
14 |gap:1| ε |gap:1|π |gap:3| |gap:5| |gap:1| |gap:4| |gap:2| |gap:4| ατ̣αατα |gap:6| |gap:0|
15 |gap:3| |gap:2| |gap:3| |gap:2| |gap:1| |gap:1| |gap:1| |gap:1| |gap:7| |gap:1| |gap:2| ει |gap:3| ν |gap:4| ειτ |gap:1| |gap:0|
16 |gap:1| α |gap:1| οὐ δυσπόριστον̣δυσπόριστον |gap:2| |gap:1| |gap:1| αδα |gap:1| σ |gap:1| κα |gap:5|
17 γ̣ο̣μεναγομενα κοινὰ |gap:0|απ|gap:3| τ̣ῆ̣ς̣τῆς φιλ̣ο̣σοφίας̣φιλοσοφίας π[ερὶ]περὶ
18 τῆ[ς]τῆς ψυχῆς̣ψυχῆς |gap:1| δε |gap:1| ον|gap:3| |gap:2| τους |gap:6| δ̣ασ̣δασ |gap:1|
19 π |gap:2| τοτωνο̣τεντοτωνοτεν |gap:6| ωτ |gap:5| νπ |gap:1| |gap:2|
20 υ |gap:2| |gap:1| |gap:1| αι σοφίας |gap:2| |gap:3| ουσησ |gap:9| |gap:1|
21 α |gap:5| τατ|gap:3| |gap:5| αια |gap:3| ωτη |gap:2| |gap:1|
22 α |gap:1| |gap:2| |gap:6| |gap:3| χορηγεῖν σ |gap:10| |gap:0|
23 |gap:1| |gap:4| |gap:3| |gap:5| |gap:1| |gap:5| ι |gap:1| χαρ |gap:1| |gap:1| |gap:5| |gap:1|
24 τ |gap:1| α |gap:1| |gap:1| |gap:2| |gap:1| |gap:1| |gap:1| |gap:3| |gap:2|ο |gap:1| ια |gap:1| θ̣ελε|gap:2|θελε|gap:2| |gap:2| α |gap:4| |gap:0|
25 |gap:1| ν̣|gap:1|κν|gap:1|κ |gap:9| ν |gap:2| οιμη |gap:1| ρ |gap:4| οντ |gap:1|
26 |gap:2| |gap:2| ακ |gap:1| ❨πρ(οσ)❩φεπροσφε |gap:6| ται |gap:1| μὴ δῆμοι̣δῆμοι π |gap:3|
27 |gap:4| α̣ε|gap:2|αε|gap:2| προβάλλ̣ει̣προβάλλει ωρ̣ιστουωριστου καὶ διὰ
27-28 πε∤νία̣ςπε∤νίας
28 |gap:2| ταυτ |gap:3| α |gap:1| [ἀ]πολ̣α̣ύ̣ε̣ι̣νἀπολαύειν |gap:2| ιασ |gap:2|
29 ο|gap:1| ση |gap:2| αι̣πααιπα |gap:1| τεμ |gap:2| οὐκέτι το̣ῦ̣τοῦ χρόνο̣υ̣χρόνου
30 π̣ολύπολύ ❨(ἐστιν)❩ἐστιν · S-35 ὡς̣ὡς γ̣ὰργὰρ κ |gap:1| ν̣τασληντασλη |gap:4| τολ |gap:2|
31 ο |gap:3| α̣ναν |gap:1| |gap:2| [τ]ὴ̣ντὴν καθ' ἑαυτὸν
31-32 πολυτέλει∤αν
32 σ̣|gap:1|τοσ|gap:1|το |gap:1| |gap:2|τον ἔχει . S-36 ταύτης δ̣[ὲ]δὲ ❨πρ(οσ)❩προσ |gap:4|
33 τ |gap:2| |gap:1| |gap:2| πλ̣ούσιοςπλούσιος δέηι σοφός |gap:2| η |gap:1| χ̣ρ̣αχρα
34 |gap:1| α|gap:2| |gap:1| α̣ιτηιαιτηι |gap:2| τε |gap:2| ειστ|gap:3|ασευτο|gap:0|
35 |gap:1| |gap:4| |gap:1| εχ |gap:1| ντοισ |gap:1| αυτ |gap:1| λεσ |gap:1| |gap:1|υτοπ̣λ̣|gap:1||gap:1|υτοπλ|gap:1|
36 |gap:2| |gap:4| |gap:1| ν |gap:2| ν |gap:1| |gap:2|α̣λει|gap:2|αλει |gap:2| ο |gap:1| |gap:1| |gap:1| τ |gap:4|
37 |gap:3| |gap:5| |gap:5| |gap:2| |gap:5| |gap:5| |gap:3|
1 |gap:?| |gap:2| |gap:?|
2 |gap:2| |gap:5|τοι |gap:7| |gap:5| |gap:3| |gap:2| α̣α |gap:1|
3 π̣οπο |gap:1| |gap:3|καιδο |gap:5| ουσ |gap:1| |gap:5| |gap:1| |gap:5|
4 τ |gap:1| αο̣|gap:2|αο|gap:2| |gap:3| πα |gap:8| |gap:1| |gap:1| |gap:1| |gap:2| |gap:1| |gap:2| τ |gap:2|
5 δυσ|gap:2| |gap:7| σι γὰρ αυ |gap:1| |gap:1| |gap:2| |gap:4| |gap:1| α̣α |gap:2|
6 τ |gap:1| η |gap:1| |gap:1| |gap:8| ου |gap:2| |gap:5| |gap:2| |gap:2| θ̣ονθον
7 |gap:1| α |gap:2| |gap:2|η |gap:1| α |gap:1| ιν |gap:9| |gap:2| |gap:4| ω |gap:1|
8 ε |gap:1| ❨πρ(οσ)❩|gap:2|ναδεπροσ|gap:2|ναδε |gap:3| την |gap:3|
9 |gap:1| υσκ̣ουσκο |gap:3| τοιο |gap:3| ηρ |gap:3| δ |gap:2| π |gap:1| τ |gap:1| ωσ
10 η |gap:1| ν |gap:2| ι̣ονιον |gap:5| α |gap:7| καια |gap:2| ε̣ε |gap:2|
11 |gap:1| το |gap:1| τις φυσι |gap:2| |gap:1| |gap:3| τοσ |gap:6| νε |gap:2|
12 ειου ❨πρ(ὸς)❩πρὸς Λ̣ε̣ώστρα̣τ̣ο̣ν̣Λεώστρατον · S-37 τὴν δὲ πρα |gap:1| ❨πρ(οσ)❩προσ |gap:2|
13 διαρ|gap:1| |gap:5| αη |gap:10| η |gap:2| χον
14 τ|gap:1| |gap:6| δ |gap:3| |gap:1| |gap:2| |gap:2| |gap:4| |gap:1| |gap:2| το |gap:4|
15 κ̣κ |gap:1| τ |gap:5| ω̣ω |gap:4| τ̣τ |gap:13|
16 τ |gap:1| ουσ|gap:1| |gap:1| σ οπαν |gap:6| ν |gap:1| ο |gap:1| το |gap:3| ο |gap:1|
17 τ|gap:1| |gap:1| σ |gap:1| |gap:2| |gap:3| υπετα |gap:3| θαικαιτ |gap:5|
18 τ |gap:1| υτο |gap:5| παρέχεσθαι δεύτερος
19 |gap:1| και |gap:5| τον |gap:1| ασ|gap:1| |gap:1| δηπ |gap:3| |gap:1| |gap:3|
20 |gap:2| ζονα |gap:4| λ̣ογλογ |gap:3| αυ |gap:8|
21 ρ |gap:1| ω |gap:2| το |gap:3| υτοσ |gap:4| μ |gap:1| νοστρ |gap:5|
22 |gap:2| καιτ |gap:4| |gap:1| |gap:2| |gap:1| |gap:2| |gap:3| |gap:1| ο |gap:2| π |gap:3|
23 |gap:1|σ̣|gap:1|σ |gap:10| |gap:5| |gap:5| |gap:4| |gap:3|
24 τονε |gap:1| τ |gap:1| |gap:2|❨πρ(οσ)❩|gap:2|προσ |gap:3| |gap:1| |gap:1| |gap:5| |gap:1| |gap:3| γελη .
25 S-38 |gap:1| |gap:2| |gap:3| |gap:3| |gap:5| |gap:5| |gap:5| |gap:3| |gap:1|
26 |gap:4|αι|gap:1|κ |gap:1| |gap:2|ηι |gap:2| |gap:5| |gap:5| |gap:3| |gap:1|
27 |gap:4| |gap:1| α |gap:1| ο|gap:2|και |gap:2| |gap:5| |gap:5| |gap:3| |gap:1|
28 |gap:1|χ|gap:1|το |gap:5| αυτη |gap:1| |gap:2| |gap:1| ε |gap:5| |gap:4| |gap:1| ρ
29 |gap:1|π |gap:2| υται |gap:2| δια |gap:1| |gap:1| |gap:3| |gap:1| |gap:2| |gap:5| |gap:2| |gap:2|
30 |gap:11| |gap:5| |gap:2| |gap:1| τον τῆς φ|gap:1| |gap:1|
31 |gap:1| |gap:1| τλο |gap:3| αυ|gap:5| |gap:2| |gap:8| |gap:1| |gap:1|
32 φύσεως α|gap:1|π |gap:2| |gap:5| |gap:2| |gap:1| καιτηι |gap:1| |gap:1|α
33 τιφα |gap:3| |gap:1|δ̣εσ|gap:1|δεσ |gap:1| |gap:5| |gap:2| |gap:1| ε |gap:3| ι |gap:1| |gap:1| |gap:1|
34 |gap:3| τε |gap:2| νδε |gap:5| |gap:3|το |gap:4| |gap:2| |gap:2| κ
35 |gap:2| |gap:3| ο |gap:1| |gap:2|αιτ|gap:5| |gap:3| |gap:3| |gap:1| |gap:1| φ|gap:1| |gap:2|
36 |gap:2| |gap:2| τ |gap:1| |gap:1| |gap:1| πα |gap:1| |gap:5| |gap:2| |gap:3| |gap:5| |gap:1| |gap:2|
37 πολ |gap:2| |gap:?| |gap:1_lines|
2 |gap:4| |gap:?|
3 |gap:1| |gap:1| |gap:1| δε̣δε |gap:1| α |gap:3| |gap:0|
4 |gap:2| |gap:2| υσκα |gap:1| |gap:5| |gap:5| |gap:4| |gap:5| |gap:1| |gap:2|
5 |gap:2| |gap:2| τα |gap:3| |gap:5| |gap:5| |gap:1| |gap:1| ωσ |gap:3| ακ
6 |gap:2| π̣ρο̣ειρπροειρ |gap:2| |gap:5| |gap:5| η |gap:1| υ |gap:2| α |gap:6|
7 |gap:1| |gap:1| ρηδ̣ηοτ|gap:5|ρηδηοτ|gap:5| |gap:1| |gap:3| |gap:1| |gap:1| υμην |gap:4| |gap:1|
8 |gap:3| τοσευ |gap:1| |gap:5| |gap:1| |gap:3| ρο |gap:3| επ |gap:2| τει |gap:1| ε |gap:1| |gap:1|
9 κ̣κ |gap:1| ι̣σ̣η̣τ̣εισητε |gap:1| |gap:3|α̣ρ̣ι̣θ|gap:3|αριθ |gap:3| τοι |gap:2| υμ |gap:5| υη |gap:1|
10 οσριπωνο̣|gap:2|οσριπωνο|gap:2| |gap:1| ω̣|gap:1|ηριπω|gap:1|ηριπ |gap:1| πασμ |gap:1| ο |gap:2| α|gap:0|
11 νει̣νει ❨πρ(οσ)❩τπροστ |gap:1| ν̣ν |gap:5| |gap:1|των |gap:2| τωοσ |gap:4| ι |gap:1|
12 |gap:1| ωσοντονε|gap:1| |gap:2| τν |gap:6| ρπι |gap:2| ω |gap:3|
13 |gap:2| ρδεν |gap:3| |gap:1|το |gap:1| τομ |gap:1| |gap:1|τ |gap:4| |gap:1|ο |gap:2|
14 |gap:1| σποτ |gap:4| |gap:1|ατεινετ |gap:1| |gap:1| |gap:4| |gap:1| |gap:6|
15 |gap:1| ενη |gap:8| θ̣υμιατῶνθυμιατῶν μη |gap:4| και |gap:2|
16 αλλα̣αλλα η |gap:4| σ |gap:1| παν μη |gap:2| ησ |gap:1| ν |gap:3| υ |gap:3|
17 |gap:1|ης συμπ̣λησυμπλη |gap:1| |gap:1| |gap:3| σα |gap:1| |gap:1| |gap:2| αλλαι |gap:6|
18 |gap:1| |gap:1| αι̣αι ⸢τισμ̣ανα⸣τισμανα ⸢|gap:3|⸣|gap:3| ⸢ι̣ν⸣ιν ⸢ἐγγί̣[ν]ε̣τ̣α̣ι̣⸣ἐγγίνεται ὡς ἀπὸ̣ἀπὸ τοῦ χαίρο̣ν̣τοςχαίροντος |gap:4| τ |gap:3|
19 |gap:1| |gap:1| στ |gap:2| |gap:4| |gap:1| ουτος πλοῦτος και |gap:3|
20 |gap:1| ν χορω|gap:4|ο̣ν̣χορω|gap:4|ον πλοῦ̣τ̣ον̣πλοῦτον φιλ |gap:1| ν |gap:3|
21 |gap:1| |gap:5| |gap:5| |gap:2| |gap:4| υ̣τοιτυτοιτ |gap:2| σου |gap:1| |gap:1|
22 |gap:5| |gap:5| |gap:2| |gap:1| αλλ̣αλλ |gap:2| α̣ι̣απαιαπ |gap:7|
23 λ |gap:1| |gap:1| |gap:5| |gap:2| |gap:3| ν |gap:4| δ̣υ̣σ̣π̣ο̣ριστδυσποριστ |gap:1|
24 γιν |gap:1| τ̣α̣ιται ο |gap:3| |gap:2| |gap:1| ς ἀπὸ τοῦ̣τοῦ χαίρ[ο]ν̣τ̣[ος]χαίροντος
25 πλου̣το̣πλουτο |gap:5| π̣λή̣θε̣σινπλήθεσιν ο |gap:2| χρημα |gap:2|
26 |gap:1| φ |gap:1| τ|gap:1|ο |gap:1| τ̣ὸντὸν φ̣υσικὸνφυσικὸν πλο̣ῦ̣τ̣ονπλοῦτον καὶ τ̣ὸ̣ν̣τὸν
27 κενόν . S-39 ἀλλὰ τοῖς προειρημ̣ένοιςπροειρημένοις |gap:5|
28 γ̣ὰρ̣γὰρ μὴ̣μὴ τοιοῦτος ὢν κενό̣ς̣κενός ❨(ἐστιν)❩ἐστιν . S-40 ἐπεὶ κ̣α̣ὶ̣καὶ
29 κατὰ περιστάσε[ι]ςπεριστάσεις καὶ τόπους τὰ αὑτοῦ̣αὑτοῦ
30 χρήματα ὀλί̣γαὀλίγα πολλὰ ❨(ἐστιν)❩ἐστιν καὶ κατὰ̣κατὰ
31 περι̣ε̣στηκότ[α]περιεστηκότα τα |gap:1| εν πλέ̣ο̣ναςπλέονας |gap:4|
32 ἔχει περιε |gap:2| τ |gap:1| |gap:1| οδ̣ε̣μ̣ω̣οδεμω |gap:1| αγο |gap:3|
33 ητε |gap:1| νωκ̣ηα̣|gap:3|ωνωκηα|gap:3|ω |gap:1| ευμάτ̣ωνευμάτων καὶ
34 δη |gap:2| τ̣τ |gap:1| οιο |gap:1| |gap:5| |gap:1|μενοισπ |gap:2| ε |gap:1| δ |gap:1|
35 |gap:1| |gap:1| |gap:1| |gap:2| τον |gap:1| λ |gap:5| |gap:1| |gap:4| του |gap:2| ο|gap:1|
1 |gap:?| |gap:6| |gap:?|
2 |gap:?| |gap:1| σο |gap:10| |gap:?|
3 |gap:?| |gap:13| |gap:?|
4 |gap:?| |gap:1| υσ|gap:2| |gap:9| |gap:?|
5 |gap:?| |gap:2| π |gap:1| |gap:3| |gap:8| το |gap:?|
6 |gap:?| |gap:1| |gap:4| |gap:2| α |gap:8| |gap:1| |gap:2| |gap:0|
7 |gap:?| |gap:1| α |gap:3| |gap:2| |gap:8| |gap:1|οημ|gap:2|
8 τ̣ελτελ |gap:1| |gap:2| |gap:2| |gap:1| |gap:1| π̣π |gap:3| |gap:2| |gap:1| φορ̣φορ |gap:1| ν |gap:5| |gap:2| |gap:2| |gap:0|
9 ὑπὸ τοῦ Ἐπι̣κού̣ρου̣Ἐπικούρου |gap:1| |gap:1| |gap:1| |gap:2| α |gap:1| ο |gap:2| ι̣α|gap:2|ια|gap:2| |gap:1| τ̣|gap:0|τ|gap:0|
10 ❨πρ(ὸς)❩πρὸς Λεώστρατον |gap:1| |gap:1| |gap:1| |gap:1| |gap:3| τμ |gap:2| ον |gap:2| |gap:0|
11 |gap:1|σ̣αι|gap:1|σαι ❨φη(σιν)❩φησιν εἶνα̣ι̣εἶναι τὸν τἀνα̣γκαῖατἀναγκαῖα |gap:3| π̣ληπλη |gap:3| |gap:0|
12 ταπωσ|gap:1| |gap:1| ν̣αιναι προέκ̣ριν̣επροέκρινε κ̣αὶκαὶ ἔ̣τ̣ιἔτι
12-13 διαφο∤ρ̣α̣ί̣διαφο∤ραί
13 εἰσιν̣εἰσιν . S-41 ο̣ὐ̣οὐ γ̣ὰργὰρ δή γε̣γε παντ̣παντ |gap:3| |gap:1| |gap:1| ουτουτα|gap:0|
14 |gap:1| |gap:3| |gap:4| |gap:1| ε̣νασαενασα |gap:8| |gap:3| |gap:1| φορασ|gap:0|
15 |gap:0|ωστε̣|gap:0|ωστε |gap:3| ν καὶ τὸν̣τὸν κε̣νὸν̣κενὸν |gap:1| |gap:1| |gap:1| |gap:1|υ̣τοισ|gap:1|υτοισ |gap:2|
15-16 [πε]∤ριείληφεπε∤ριείληφε
16 |gap:1| . S-42 γελοῖον οὖν , ἅμα μ̣[ὲν]μὲν τοῦ φυσι|gap:3|
17 |gap:6| τ̣τ |gap:1| ασαπο |gap:1| |gap:1| |gap:4| |gap:3| |gap:1| φορας ,
17-18 ἅ∤μ̣αἅ∤μα
18 δὲ μὴ [β]ούλε̣σθα[ι]βούλεσθαι [φ]υσικὸν̣φυσικὸν ἀ̣[λ]λ'ἀλλ' ὅντι̣ν̣[α]ὅντινα
19 δ |gap:3| υ |gap:2| πρῶτ̣ον̣πρῶτον |gap:1| ερ|gap:2| |gap:1| ουδε |gap:1| |gap:1| |gap:1| το |gap:2| |gap:0|
20 ἐ̣κ̣εῖνοἐκεῖνο τι |gap:2| φ|gap:5|μ̣ονφ|gap:5|μον |gap:1| σα |gap:3| το|gap:2|
21 |gap:4| τοσ̣το̣τοστο |gap:1| α̣γ̣|gap:5|αγ|gap:5| |gap:1|ησιντου|gap:1| |gap:4| |gap:0|
22 |gap:2| ὀλίγους α |gap:1| |gap:5| |gap:3|α̣δ̣εύειν|gap:3|αδεύειν κα|gap:5|
23 |gap:2| φυ̣σ̣ικφυσικ |gap:1| τ |gap:1| |gap:5| |gap:1| |gap:2| |gap:1|ονεχει |gap:2| |gap:2|
23-24 ε̣ὐ̣∤πό̣ριστονεὐ∤πόριστον
24 ε̣ἶ̣ν̣α̣ι̣εἶναι · S-43 [τὸν]τὸν δ̣ὲδὲ , τ̣ῶντῶν κε̣ν̣[ῶν]κενῶν
24-25 δο∤ξῶ̣ν̣δο∤ξῶν
25 εἰς ἄπε̣[ι]ρ̣ο̣[ν]ἄπειρον [ἐ]κπί̣π̣τ̣εινἐκπίπτειν |gap:3| ε̣γου̣εγου
26 κ̣κ |gap:1| π̣αντ̣α̣παντα |gap:1| λ̣εγ̣|gap:1|λεγ|gap:1| |gap:1| σκ̣ασκα |gap:1| |gap:1|ντων |gap:4|
27 |gap:5| |gap:1| [τ]ο̣ῦτ'τοῦτ' ἂ̣νἂν ε̣ὐ̣π̣όριστ̣ο̣ν̣εὐπόριστον ε̣ἶ̣ν̣α̣ι̣εἶναι , [τ]ὸ̣ν̣τὸν
28 δὲ̣δὲ τ̣ῶντῶν φυ̣σικ̣ῶνφυσικῶν ο̣ὐ̣οὐ δ̣υ̣σ̣π̣όριστ̣ο̣ν̣δυσπόριστον . S-44 ο̣ὐ̣οὐ
28-29 δυσ̣∤π̣όρ̣ιστόν̣δυσ∤πόριστόν
29 φησιν αὐτὸν [ε]ἶναιεἶναι · S-45 ἀ̣λ̣λ̣ὰ̣ἀλλὰ κα
30 τ̣ατα |gap:2| ο̣νον ❨πρ(ὸς)❩πρὸς τὸν ἀν̣αγκαῖον̣ἀναγκαῖον διάφορ̣ονδιάφορον
31 οὐ δυσπό̣ρ̣ι̣σ̣τ̣ό̣νδυσπόριστόν ❨φη(σιν)❩φησιν αὐτὸ̣ν̣αὐτὸν εἶν̣αιεἶναι |gap:4|
32 καὶ αὐτὸν ε̣ὐ̣π̣ό̣[ρι]σ̣τονεὐπόριστον . S-46 πολλάκις ἀ̣π̣ο̣ἀπο
33 φαίνεται κα̣θ̣'καθ' ἑαυτὸν βα̣δίζωνβαδίζων
33-34 κ̣α∤ταδ̣|gap:1|κα∤ταδ|gap:1|
34 |gap:2| ν̣ν ❨πρ(ὸς)❩πρὸς |gap:1| τ̣εινοντεινον δι̣[α]φορα|gap:2|διαφορα|gap:2| |gap:1|
35 α |gap:4| μεν |gap:1| |gap:1|αλλου δυσ̣δυσ |gap:1| αωσ |gap:1| |gap:2|αυ|gap:0|
36 τον |gap:1| |gap:1| |gap:2| |gap:5| |gap:1| |gap:3| φα |gap:3| |gap:?| |gap:7_lines|
8 |gap:?| |g:dagger|3|g:dagger|3 σο̣σο |gap:1| |g:dagger|3|g:dagger|3 |gap:?|
9 |gap:?| |g:dagger|3|g:dagger|3 ν̣σ̣υ̣νσυ |g:dagger|3|g:dagger|3 |gap:?||gap:10_lines|
20 |gap:?| |g:dagger|3|g:dagger|3 ω̣ω |g:dagger|3|g:dagger|3 |gap:?||gap:19_lines|