Sematia

p.kru.5.xml

TM: 23177HGV: 23177Date: 733 – 748Place: Theben (Ägypten)

1 m1 S-1 ⊰[|g:stauros|]|g:stauros| [ἐν]ἐν [ὀνόματι]ὀνόματι [τῆς]τῆς [ἁγία]ςἁγίας καὶ ζωοποιοῦ ὁμοουσίου τριάδος πατρὸς
2 καὶ υἱοῦ καὶ ἁγίου ❨πνεύμ(ατος)❩πνεύματος . S-2 ❨ἐγρ(άφη)❩ἐγράφη ❨μ(ηνὸς)❩μηνὸς ❨Φαμ(ενὼ)θ❩Φαμενὼθ κη|num:28| , ❨ἰνδ(ικτίωνος)❩ἰνδικτίωνος πρώτης⊱|g:stauros|πρώτης|g:stauros|
3 |g:stauros| ⲁⲛⲟⲛ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ ⲙⲛ ⲡⲉⲗⲟⲧⲁⲣⲉ ⲛϣⲏⲣⲉ ⲙⲡ ∼ⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲟⲥ∽μακάριος
3-4 ϣⲉⲛⲟⲩ∤ⲧⲉ
4 ⲛⲣⲙ ∼ⲕⲁⲥⲧⲣⲟⲛ∽κάστρον ⲛϫⲏⲙⲉ ∼ⲛⲟⲙⲟⲥ∽νομός ⲛⲧ ∼ⲡⲟⲗⲓⲥ∽πόλις ⲉⲣⲙⲱⲛⲧ ⲉⲛϯ
4-5 ⲙⲛ∤ⲛⲥⲱⲥ
5 ⲛⲟⲩ ∼ϩⲩⲡⲟⲅⲣⲁⲫⲉⲩⲥ∽ὑπογραφεύς ⲉⲧⲣⲉϥ ∼ϩⲩⲡⲟⲅⲣⲁϥⲉ∽ὑπογράφειν ϩⲁⲣⲟϥ ⲙⲛ
5-6 ϩⲉⲛⲙⲛ∤ⲧⲣⲉ
6 ∼ⲁⲝⲓⲟⲡⲓⲥⲧⲟⲥ∽ἀξιόπιστος ⲉⲧⲣⲉⲩ ∼ⲙⲁⲣⲧⲩⲣⲉⲍⲉ∽μαρτυρίζειν ⲉⲡⲉⲓ ∼ⲉⲅⲅⲣⲁⲫⲟⲛ∽ἔγγραφον ∼ⲡⲣⲁⲥⲓⲥ∽πρᾶσις
7 [ⲛ]ⲁⲧⲛⲁⲧ ∼ⲡⲁⲣⲁⲃⲁ∽παραβαίνειν ⲙⲙⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲁⲧ ∼ⲡⲁⲣⲁⲥⲁⲗⲏⲩⲉ∽παρασαλεύειν ⲙⲙⲟⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ∼ⲛⲟⲙⲟⲥ∽νόμος
8 ⲉⲓⲣ ϩⲟⲩⲟ ∼ⲇⲉ∽δέ ⲧⲁϫⲣⲟ ⲙⲙⲟⲥ ϩⲓⲧⲛ ϩⲉⲛⲕⲉⲙⲛⲧⲣⲉ ∼ⲁⲝⲓⲟⲡⲓⲥⲧⲟⲥ∽ἀξιόπιστος ⲛⲁⲓ
8-9 ⲉⲧⲛⲁ∤∼[ⲙ]ⲁⲣⲧⲩⲣⲓⲍⲉ∽ⲉⲧⲛⲁ∤μαρτυρίζειν
9 ⲉⲣⲟⲥ ϩⲁⲣⲟⲛ ∼ⲡⲣⲟⲥ∽πρός ⲧⲏⲛ ∼ⲁⲓⲧⲏⲥⲓⲥ∽αἴτησις ⲧⲱⲛ ⲙⲙⲓⲛⲉ ⲙⲙⲟⲛ ⲙⲛ
10 ⲧⲉⲛ ∼ⲉⲡⲓⲧⲣⲟⲡⲏ∽ἐπιτροπή ∼ⲭⲁⲓⲣⲉⲓⲛ∽χαίρειν ϫⲉ ∼ϩⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲉⲓ∽ὁμολογεῖν ⲁⲛⲟⲛ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ
11 ⲙⲛ ⲡⲉⲗⲟⲧⲁⲣⲉ ⲛϣⲏⲣⲉ ⲙⲡ ∼ⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲟⲥ∽μακάριος ϣⲉⲛⲟⲩⲧⲉ
11-12 ⲛⲉⲛⲧⲁⲩϣⲣ∤ⲡ
12 ⲥϩⲁⲓ ⲛⲁⲕ ⲛⲧⲡⲉ ⲛⲧⲟⲕ ϩⲁⲣⲱⲛ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡ ∼ⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲟⲥ∽μακάριος ϣⲉⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲣⲙ
12-13 ⲡ∤ⲉⲓ
13 ∼ⲕⲁⲥⲧⲣⲟⲛ∽κάστρον ⲛⲟⲩⲱⲧ ϫⲏⲙⲉ ⲡⲉⲧϣⲟⲡ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲛⲧ[ⲁⲛ]ϣⲣⲡⲥϩⲁⲓⲡⲉⲛⲧⲁⲛϣⲣⲡⲥϩⲁⲓ ⲛⲁϥ ⲛⲧⲡⲉ
14 ∼ⲕⲁⲧⲁ∽κατά ⲧⲉ ∼ⲡⲣⲁⲥⲓⲥ∽πρᾶσις ⲧⲁⲓ ⲉⲧⲥⲏϩ ⲉⲧ ∼ⲃⲉⲃⲁⲓⲟ̣ⲩ∽βεβαιοῦν ⲉⲧϣⲏϣ ϩⲛ ⲟⲩϩⲱⲃ ⲛⲟⲩⲱⲧ
15 ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲥ ⲁⲛⲧⲓ ⲡⲉⲛⲟⲩⲟⲓ ⲉⲣⲟⲥ ⲉⲛⲟⲩⲱϣ ⲁⲩⲱ ⲉⲛ ∼ⲡⲓⲑⲉ∽πείθειν ∼ⲭⲱⲣⲓⲥ∽χωρίς ⲗⲁⲁⲩ
15-16 ⲛⲕ∤ⲣⲟϥ
16 ϩⲓ ϩⲟⲧⲉ ϩⲓ ϫⲓ ⲛϭⲟⲛ[ⲥ]ⲛϭⲟⲛⲥ ϩⲓ ∼ⲁⲡⲁⲧⲏ∽ἀπάτη ϩⲓ ⲗⲁⲁⲩ ∼ⲥⲩⲛⲁⲣⲡⲁⲅⲏ∽συναρπάγη ϩⲓ ∼ⲡⲉⲣⲓⲅⲣⲁⲫⲏ∽περιγραφή
17 ⲉⲙⲛ ⲗⲁⲁⲩ ∼ⲁⲛⲁⲅⲅⲏ∽ἀνάγκη ⲕⲏ ⲛⲁⲛ ⲉϩⲣⲁⲓ ∼ⲁⲗⲗⲁ∽ἀλλά ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧⲉⲛ ∼ⲡⲣⲟϩⲉⲣⲏⲥⲓⲥ∽προαίρεσις
18 ⲧⲱⲛ ⲙⲙⲓⲛⲉ ⲙⲙⲟⲛ ϩⲓ ∼ⲕⲁⲕⲟⲛⲁⲓⲁ∽κακόνοια ⲛⲓⲙ ϩⲓ ∼ⲕⲁⲕⲟⲏⲑⲉⲓⲁ∽κακοήθεια ⲉⲙⲛ ⲟⲩ
18-19 ∼ⲁⲛⲁⲅ∤ⲅⲏ∽ἀνάγκη
19 ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲕⲏ ⲛⲁⲛ ⲉϩⲣⲁⲓ ∼ⲁⲗⲗⲁ∽ἀλλά ⊰ἐνἐν πάσῃ καλῇ ∼προειρέσει∽⊱προαιρέσει ⲉⲛⲱⲣⲕ
20 ∼ⲇⲉ∽δέ ⲙⲛⲛⲥⲱⲥ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ∼ⲡⲁⲛⲧⲟⲕⲣⲁⲧⲱⲣ∽παντοκράτωρ ⲙⲛ ⲡⲟⲩϫⲁⲓ ⲉⲧ ∼ⲁⲣⲭⲉⲓ∽ἄρχειν ⲉϫⲱⲛ
21 ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ ⲡⲟⲩⲉϩ ⲥⲁϩⲛⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲓϯ ⲛⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲟⲟⲩ
22 ⲛⲧⲟⲕ ϩⲁⲣⲱⲛ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛϣⲉⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲧϣⲟⲡ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲛⲧⲁⲓ
22-23 ∼ⲥⲩⲙⲫ∤ⲁⲛⲉ∽συμφαίνειν
23 ⲙⲡϥⲣⲁⲛ ⲛϩⲁϩ ⲛⲥⲟⲡ ϩⲛ ⲙⲛⲧϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲓⲙ ∼ⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲛ∽δίκαιος ∼ⲛⲟⲙⲟⲥ∽νόμος
24 ∼ⲡⲣⲁⲥⲓⲥ∽πρᾶσις ⲉⲩϫⲏⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩⲱ ⲉⲛⲥϩⲁⲓ ⲛⲁⲕ ϫⲓⲛ ⲧⲉⲛⲟⲩ ϣⲁ
24-25 ⲟⲩⲟ[ⲉⲓ]∤ϣⲟⲩⲟⲉⲓ∤ϣ
25 ⲛⲓⲙ ⲛϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ⲉⲩⲛⲏⲩ ⲙⲛⲛⲥⲱⲕ ⲛⲡⲉⲛ ∼ⲙⲉⲣⲟⲥ∽μέρος ∼ⲭⲱⲣⲁ∽χώρα
26 ⲉⲧϣⲟⲟⲡ ⲛⲁⲛ ϩⲙ ∼ⲕⲁⲥⲧⲣⲟⲛ∽κάστρον ⲛϫⲏⲙⲉ ϩⲓ ⲡϩⲓⲣ ⲛⲉⲛⲣⲙⲟⲩⲇ̣ⲉⲧⲛⲉⲛⲣⲙⲟⲩⲇⲉⲧ
26-27 ⲧⲁⲣⲉⲕϣⲱ∤ⲡⲉ
27 ⲉⲕⲟ ⲙⲡϥϫⲟⲉⲓⲥ ⲉⲡϥⲧⲟⲩ|num:4| ⲥⲁ ϫⲓⲛ ⲛ̣ϥⲥⲛⲧⲉⲛϥⲥⲛⲧⲉ ϣⲁ ⲣⲁⲧⲏⲩ ⲙⲛ
27-28 ⲛⲉϥ∤∼ⲭⲣⲓⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ∽ⲛⲉϥ∤χρηστήριον
28 ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲧ ∼ⲉⲛϩⲩⲕⲉⲓⲥⲑⲁⲓ∽ἀνήκεσθαι ⲉⲣⲟϥ ⲧⲁⲓ ⲛⲧⲁⲩⲉⲓ ⲉϫⲱⲛ ϩⲁ ⲡⲣⲁⲛ
29 ⲙⲡⲉⲛ ∼ⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲟⲥ∽μακάριος ϣⲉⲛⲟⲩⲧⲉ ∼ⲡⲣⲟⲥ∽πρός ⲑⲉ ⲉⲧⲉⲓⲛⲁⲟⲩⲱⲛϩ ⲛϥ ∼ⲑⲉⲥⲓⲥ∽θέσις
29-30 ∼ⲁⲣ∤ⲭⲁⲓⲟⲛ∽ἀρχαῖον
30 ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲁⲕ ⲧⲉⲛⲟⲩ ∼ⲉⲕ∽ἐκ ∼ⲧⲉⲧⲣⲁⲅⲱⲛⲟⲛ∽τετράγωνος ⲡϩⲏⲧ ⲥⲧⲉⲫⲁⲛⲟⲥ ⲡϣⲏⲣⲉ
31 ⲡϣⲏⲣⲉ{ⲡϣⲏⲣⲉ} ⲛⲡϭⲱⲗ ⲡⲣⲏⲥ ⲧⲃⲏⲕ ⲡⲉⲓⲉⲃⲧⲉ ∼ⲭⲱⲣⲏⲙⲁ∽χώρημα ⲡⲉⲙⲛⲧⲉ
31-32 ⲁⲛⲁ∤ⲛⲓⲁⲥ
32 ∼ⲧⲓⲙⲏ∽τιμή ⲧⲉ ⲧⲁⲓ ⲛⲧⲁⲛ ∼ⲥⲩⲙⲫⲱⲛⲏⲩⲉ∽συμφωνεῖν ⲉⲣⲟⲥ ⲙⲛ ⲛⲉⲓⲛⲉⲣⲏⲩ ⲙⲡ ∼ⲙⲉⲣⲟⲥ∽μέρος
33 ⲥⲛⲁⲩ|num:2| ⲡⲉ ⲟⲩ ∼ⲧⲣⲓⲙⲉⲥⲓⲟⲛ∽τριμήσιον ∼❨ⲟⲃⲣ(ⲩⲍⲟⲛ)❩∽ὄβρυζον ⲙⲡ ∼ⲍⲓ̣∽ζυγόν ⲙⲡ ∼ⲕⲁⲥⲧⲣⲟⲛ∽κάστρον ⲛϫⲏⲙⲉ ⊰❨ὄβρ(υζον)❩ὄβρυζον ❨ζυ(γῷ)❩ζυγῷ ❨μεμν(ονείων)❩μεμνονείων
34 ❨γί(νεται)❩γίνεται γ'|num:1/3|⊱γ'|num:1/3| ⲧⲉ ∼ⲧⲉⲗⲉⲓⲁ∽τέλειος ∼ⲧⲓⲙⲏ∽τιμή ⲁⲥⲉⲓ ⲉⲧⲟⲟⲧⲛ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲕ ⲛϭⲓϫ ⲉϭⲓϫ ⲉⲥⲙⲉϩ ⲉⲥϣⲏⲩ
35 ⲉⲥⲛⲁⲛⲟⲩⲥ ⊰διὰδιὰ χειρὸς εἰς χεῖρα⊱χεῖρα ∼ⲇⲟⲕⲉⲓⲙⲟⲛ∽δόκιμον ⲁⲩⲱ ∼ⲕⲉⲫⲁⲗⲁⲓⲟⲛ∽κεφάλαιον ϫⲓⲛ ⲧⲉⲛⲟⲩ
36 ∼ⲇⲉ∽δέ ⲉⲣⲟⲕ ⲛⲧⲟⲕ ϩⲁⲣⲱⲛ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛϣⲉⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲧϣⲟⲡ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲛⲧⲁⲓϣⲣⲡ
36-37 ∼ⲟ∤ⲛⲟⲙⲁⲍⲉ∽ὀνομάζειν
37 ⲙⲙⲟϥ ⲛⲧⲡⲉ ⲛϩⲁϩ ⲛⲥⲟⲡ ∼ⲕⲁⲧⲁ∽κατά ∼ⲇⲓⲁⲥⲧⲁⲗⲙⲟⲥ∽διασταλμός ⲛⲧⲁⲓϣⲣⲡ
38 ∼ⲇⲏⲗⲟⲩ∽δηλοῦν ⲙⲙⲟϥ ⲛⲧⲡⲉ ⲉϫⲡⲟϥ ⲛⲁⲕ ⲉⲟⲩⲉϩⲙ ϫⲡⲟϥ ⲛⲁⲕ ∼ⲇⲓⲟⲓⲕⲉⲓ∽διοικεῖν
39 ⲙⲙⲟϥ ∼ⲟⲓⲕⲟⲛⲟⲙⲉⲓ∽οἰκονομεῖν ⲙⲙⲟϥ ∼ⲫⲓⲗⲟⲕⲁⲗⲉⲓ∽φιλοκαλεῖν ⲙⲙⲟϥ ⲉⲟⲩⲱϩ ⲛϩⲏⲧϥ
40 ∼ⲇⲱⲣⲓⲍⲉ∽δωρίζειν ⲙⲙⲟϥ ∼ⲡⲁⲣⲁⲭⲱⲣⲉⲓ∽παραχωρεῖν ⲙⲙⲟϥ ⲉⲁⲁϥ ∼ⲕⲁⲧⲁⲗⲗⲁⲅⲏ∽καταλλαγή ⲉⲧⲁⲁϥ ⲉⲃⲟⲗ
41 ∼ⲭⲁⲣⲓⲍⲉ∽χαρίζειν ⲙⲙⲟϥ ∼ⲁⲡⲟⲭⲁⲣⲓⲍⲉ∽ἀποχαρίζειν ⲙⲙⲟϥ ⲉⲕⲁⲁϥ ⲛⲛⲉⲕϣⲏⲣⲉ ⲉϣⲟϫⲡϥ
42 ⲛⲛⲉⲕ ∼ⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲟⲥ∽κληρονόμος ∼ⲭⲣⲱ∽χρῆσθαι ⲙⲙⲟϥ ϩⲛ ⲥⲙⲟⲧ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲉϩⲛⲁⲕ ϩⲓ ∼ⲕⲁⲧⲟⲭⲏ∽κατοχή
43 ⲛϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ⊰∼καιρίως∽κυρίως καὶ ἀνεπικ[ολύ]τω̣ςἀνεπικολύτως ποτὲ καιρῷ⊱καιρῷ ⲡⲉⲧⲛⲁⲉⲓ
44 ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲣⲟⲕ ⲉⲛⲉϩ ⲛⲧⲟⲕ ϩⲁⲣⲱⲛ ⲡⲉⲛⲧⲁⲓϣⲣⲡ ∼ⲇⲏⲗⲟⲩ∽δηλοῦν ⲙⲙⲟϥ ⲛⲧⲡⲉ
45 ∼ⲟⲩⲇⲉ∽οὔτε ⲁⲛⲟⲛ ∼ⲟⲩⲇⲉ∽οὔτε ⲛⲉⲛϣⲏⲣⲉ ∼ⲟⲩⲇⲉ∽οὔτε ⲥⲟⲛ ∼ⲟⲩⲇⲉ∽οὔτε ⲥⲱⲛⲉ ∼ⲟⲩⲇⲉ∽οὔτε ϫⲱϩ
46 ∼ⲟⲩⲇⲉ∽οὔτε ϫⲱϩ ⲛϫⲱϩ ∼ⲟⲩⲇⲉ∽οὔτε ϣⲙⲙⲟ ∼ⲟⲩⲇⲉ∽οὔτε ⲣⲙ ⲉⲛⲏⲓ ∼ⲟⲩⲇⲉ∽οὔτε ϩⲁ ⲡⲉⲛⲉⲓⲱⲧ ∼ⲟⲩⲇⲉ∽οὔτε
47 ϩⲁ ⲧⲉⲛⲙⲁⲁⲩ ⲛϥ ∼ⲉⲛⲁⲅⲉ∽ἐνάγειν ⲛⲁⲕ ϩⲛ ∼ⲇⲓⲕⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ∽διακστήριον ∼ⲏ∽ ⲛⲡⲃⲟⲗ
47-48 ⲛ∤∼ⲇⲓⲕⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ∽ⲛ∤δικαστήριον
48 ∼ⲏ∽ ϩⲛ ⲧⲟϣ ∼ⲏ∽ ⲛⲡⲃⲟⲗ ⲛⲧⲟϣ ϩⲙ ⲡⲉ ∼ⲡⲣⲁⲓⲧⲟⲣⲓⲟⲛ∽πραιτώριον
49 ∼ⲏ∽ ⲛⲡⲃⲟⲗ ∼ⲡⲣⲁⲓⲧⲟⲣⲓⲟⲛ∽πραιτώριον ∼ⲏ∽ ⲛⲧⲛⲥⲙ ⲛⲗⲁⲁⲩ ∼ⲡⲣⲟⲥⲉⲗⲉⲩⲥⲓⲥ∽προσέλευσις
50 ∼ⲕⲁⲧⲁ∽ⲣⲟⲕκατάⲣⲟⲕ ϩⲁϩⲧⲛ ⲗⲁⲁⲩ ∼ⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ∽ἐξουσία ⲛⲓⲙ ⲉⲩϫⲟⲥⲉ ⲉⲩϩⲁ ⲉⲟⲟⲩ
51 ∼ⲏ∽ ⲛⲧⲁ ∼ⲉⲅⲕⲁⲗⲉⲓ∽ἐγκάλειν ⲛⲁⲕ ∼ⲏ∽ ⲛⲧⲛⲧⲙⲉϥ ∼ⲕⲁⲗⲉⲓ∽καλέω ⲛⲁⲕ ⲉⲧⲃⲉ ⲧⲉ ∼ⲡⲣⲁⲥⲓⲥ∽πρᾶσις ⲧⲁⲓ
52 ∼ⲏ∽ ∼ⲙⲉⲣⲟⲥ∽μέρος ⲛⲧⲁⲥ ⲉⲡⲧⲏⲣϥ ∼ⲏ∽ ϩⲓⲧⲛ ∼ⲁⲣⲭⲱⲛⲧⲓⲕⲱⲛ∽ἀρχοντικός ∼ⲏ∽ ∼ⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁⲥⲧⲓⲕⲱⲛ∽ἐκκλησιαστικός
53 ⲛϣⲟⲣⲡ ∼ⲙⲉⲛ∽μέν ⲛⲛⲉⲡⲉⲧⲙⲙⲁⲁⲩ ∼ⲟⲫⲉⲗⲉⲓ∽ὠφελεῖν ⲛⲗⲁⲁⲩ ∼ⲁⲗⲗⲁ∽ἀλλά ⲛϣⲟⲣⲡ ∼ⲧⲩⲡⲱⲥ∽τύπος
54 ∼ⲙⲉⲛ∽μέν ⲉϥⲟ ⲛϣⲙⲙⲟ ⲉⲡⲉⲓⲱⲧ ⲙⲛ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲛ ⲡⲉ ∼ⲡⲛⲉⲩⲙⲁ∽πνεῦμα ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ
55 ⲁⲩⲱ ⲛϥϯ ⲉⲡ ∼ⲗⲟⲅⲟⲥ∽λόγος ∼ⲡⲣⲟⲥⲧⲓⲙⲟⲛ∽πρόστιμον ⲉⲧ ∼ⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ∽ἐξουσία ⲉⲧϣⲟⲟⲡ ⲧⲉⲛⲟⲩ
56 ⲛⲥⲟⲟⲩ|num:6| ∼❨ϩⲟⲗⲟⲕ(ⲟⲧⲧⲓⲛⲟⲥ)❩∽ὁλοκόττινος ⲛⲛⲟⲩⲃ ∼ⲭⲱⲣⲓⲥ∽χωρίς ∼ⲉⲡⲉⲧⲏⲙⲓⲁ∽ἐπιτιμία ⲛⲧⲁⲛ ∼ⲛⲟⲙⲟⲥ∽νόμος ∼ϩⲱⲣⲓⲍⲉ∽ὁρίζειν ⲙⲙⲟⲥ
57 ⲉϫⲛ ⲡⲉⲧⲛⲁ ∼ⲧⲟⲗⲙⲁ∽τολμᾶν ⲛϥ ∼ⲡⲁⲣⲁⲃⲁ∽παραβαίνειν ⲙⲙⲟⲥ ⲉϫⲛ ⲛⲁⲓ ∼ⲇⲉ∽δέ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛϥⲉⲓ ⲉϩⲟⲩⲛ
58 ⲛϥϩⲱⲛ ⲉⲧⲉ ∼ⲕⲁⲑⲁⲣⲁ∽καθαρός ∼ⲱⲛⲏ∽ὠνή ⲙⲛ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲉϥⲥⲏϩ ⲉⲣⲟⲥ
58-59 ⲉⲡⲉⲕⲱ∤ⲣϫ
59 ∼ⲟⲩⲛ∽οὖν ⲁⲓⲥⲙⲛⲧⲥ ⲥⲟⲣϫ ⲥϭⲙϭⲟⲙ ⲁ̣ⲩⲱⲁⲩⲱ ∼ⲃⲉⲃⲁⲓⲟⲩ∽βεβαιοῦν ϩⲙ ⲙⲁ
60 ⲛⲓⲙ ⲉⲩⲛⲁ ∼ⲙⲫⲁⲛⲓⲍⲉ∽ἐμφανίζειν ⲙⲙⲟⲥ ⲛϩⲏⲧϥ ⲛⲥⲉϫⲛⲟⲩⲛ ⲧⲛ
60-61 ∼ϩⲟⲙⲟ∤ⲗⲟⲅⲉⲓ∽ὁμολογεῖν
61 ⲁⲩⲟϣⲥ ⲉⲣⲟⲛ ⲁⲛⲥⲟⲧⲙⲉⲥ ⲁⲛⲧⲁϫⲣⲟⲥ
61-62 ∼ϩⲩⲡⲟⲅⲣⲁⲫ∤ⲉⲩⲥ∽ὑπογραφεύς
62 ϩⲓ ∼ⲙⲁⲣⲧⲩⲣⲟⲥ∽μάρτυρος ⲁⲛⲕⲁⲁⲥ ⲉⲃⲟⲗ ∼ⲡⲣⲟⲥ∽πρός ∼ⲁⲕⲟⲗⲗⲟⲩⲑⲓⲁ∽ἀκολουθία
63 ⲛⲉⲛ ∼ⲛⲟⲙⲟⲥ∽νόμος |g:stauros|
64 m2 |g:stauros| ⊰❨‘Ιωά(ννης)❩‘Ιωάννης ❨υἱὸ(ς)❩υἱὸς ❨μακ(αρίου)❩μακαρίου ❨Παπνουθ(ίου)❩Παπνουθίου ❨(καὶ)❩καὶ Χαηλ ❨υἱὸ(ς)❩υἱὸς Σευήρου ❨(καὶ)❩καὶ Πεηυ ❨υἱὸ(ς)❩υἱὸς
65 ❨μακ(αρίου)❩μακαρίου ∼Θωμᾶς∽Θωμᾶ ∼μαρτερου∽⊱μαρτυροῦσιν |g:stauros|
66 |g:stauros| ⲁⲛⲟⲕ ❨ⲥⲉⲛⲟⲩⲑ(ⲓⲟⲥ)❩ⲥⲉⲛⲟⲩⲑⲓⲟⲥ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡ ∼❨ⲙⲁⲕ(ⲁⲣⲓⲟⲥ)❩∽μακάριος ⲭⲙⲧⲥⲛⲏⲩ
67 ⲡⲉ ∼❨ⲉⲗⲁⲭ(ⲓⲥⲧⲟⲥ)❩∽ἐλάχιστος ∼❨ⲇⲓⲁⲕ(ⲟⲛⲟⲥ)❩∽διάκονος ⲁⲛⲉ ∼ⲡⲣⲟⲥⲟⲡⲟⲛ∽πρόσωπον ∼ⲁⲓⲧⲉⲓ∽αἰτεῖν ⲙⲙⲟⲓ
68 ⲁⲓⲥϩⲁⲓ ϩⲁⲣⲟⲟⲩ ϫⲉ ⲙⲉⲩ ∼ⲛⲟⲓ∽νοεῖν ⲛⲥϩⲁⲓ ⲁⲩⲱ
69 ϯⲱ ⲙⲙⲛⲧⲣⲉ ∼ⲡⲣⲟⲥ∽πρός ∼ⲉⲧⲉⲥⲓⲥ∽αἴτησις ⲙⲡⲟⲩⲗⲟⲩⲧⲁⲣⲉ
70 ⲙⲛ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ |g:stauros|
71 m1 |g:stauros| ⊰διʼδιʼ ἐμοῦ Δαυεὶδ ❨υ(ἱ)οῦ❩υἱοῦ Ψάτε ❨ἐγρ(άφη)❩⊱|g:stauros|ἐγράφη|g:stauros|
1 ❨ⲃⲓⲕ(ⲧⲱⲣ)❩ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ ⲡⲉⲗⲥⲧⲁⲣⲉ ∼❨ⲩ(ⲓ)ⲟ(ⲥ)❩∽υἰός ❨ϣⲉⲛⲟⲩ(ⲧⲉ)❩ϣⲉⲛⲟⲩⲧⲉ
2 |gap:3| ⲡϩⲏⲧ ⲥⲧⲉⲫ̣ⲁ̣ⲛ̣ⲟ̣ⲥ̣ⲥⲧⲉⲫⲁⲛⲟⲥ ⲡⲣⲏⲥ ⲧⲃⲏⲕ ⲡϩⲓⲣ ⲛⲉⲛⲣⲙⲟⲩⲇ̣ⲉⲛⲉⲛⲣⲙⲟⲩⲇⲉ
3 [|gap:?|]|gap:?| [.]. S-3 ⲡⲉⲙⲛⲧ ❨ⲁⲛⲁⲛ(ⲓⲁⲥ)❩ⲁⲛⲁⲛⲓⲁⲥ
4 |g:stauros| ∼ⲥⲉⲛ∽σύν ∼❨ⲑ(ⲉⲱ)❩∽θεῷ
5 α|num:1| ⲡϩⲁⲙ ⲛⲥⲁⲡ ⲛⲁⲣⲡⲁⲣⲓⲙ ❨(νομίσματα)❩νομίσματα η|num:8| ∼ⲕⲁⲧⲁⲗⲁⲕⲏ∽καταλλαγή ❨(νομίσματα)❩νομίσματα β|num:2| δ|num:1/4| ιη|num:1/18|
6 β|num:2| ⲛⲁⲣⲡⲁⲣⲓⲙ ❨(νομίσματα)❩νομίσματα ι|num:10| ∼ⲕⲁⲧⲁⲗⲁⲕⲏ∽καταλλαγή α|num:1| γ|num:1/3| κδ|num:1/24|
7 γ|num:3| ⲛⲁⲣⲡⲁⲣⲓⲙ ❨(νομίσματα)❩νομίσματα ε|num:5| ∼ⲕⲁⲧⲁⲗⲁⲕⲏ∽καταλλαγή ❨(νομίσματα)❩νομίσματα α|num:1| γ|num:1/3| ιβ|num:1/12|
8 δ|num:4| ⲛⲁⲣⲡⲁⲣⲓⲙ ❨(νομίσματα)❩νομίσματα ε|num:5| ∼ⲕⲁⲧⲁⲗⲁⲕⲏ∽καταλλαγή ❨(νομίσματα)❩νομίσματα α|num:1| γ|num:1/3| ιβ|num:1/12|
9 ε|num:5| ⲛⲁⲣⲡⲁⲣⲓⲙ ❨(νομίσματα)❩νομίσματα ε|num:5| ∼❨ⲕⲁⲧⲁⲗⲁⲕ(ⲏ)❩∽καταλλαγή ❨(νομίσματα)❩νομίσματα α|num:1| γ|num:1/3| κδ|num:1/24| μη|num:1/48|
10 ς|num:6| ⲛⲁⲣⲡⲁⲣⲓⲙ ❨(νομίσματα)❩νομίσματα ε|num:5| ∼ⲕⲁⲧⲁⲗⲁⲕⲏ∽καταλλαγή ❨(νομίσματα)❩νομίσματα α|num:1| γ|num:1/3| κδ|num:1/24|
11 ζ|num:7| ⲛⲁⲣⲡⲁⲣⲓⲙ ❨(νομίσματα)❩νομίσματα ζ|num:7| β|num:2| ∼ⲕⲁⲧⲁⲗⲁⲕⲏ∽καταλλαγή α|num:1| 𐅵|num:1/2| γ|num:1/3| ιβ|num:1/12| ❨(καί)❩καί ιβ|num:1/12| μη|num:1/48|
12 |g:stauros| ⊰❨μ(ηνί)❩μηνί ∼❨Χαια(κ)❩∽Χοιακ δ|num:4| ❨ἰ(ν)δ(ικτίωνος)❩ἰνδικτίωνος α|num:1|⊱❨(νομίσματα)❩α|num:1|νομίσματα γ|num:3| ∼ⲕⲁⲧⲁⲗⲕⲏ∽καταλλαγή 𐅵|num:1/2| γ|num:1/3|
13 m2 ϫⲱ ⲁⲃⲟⲗ
14 ϩⲏⲙⲉ ⲛϫⲟⲓ ❨(νομίσματα)❩νομίσματα α|num:1| 𐅵|num:1/2|
15 ϣⲕⲁⲣ ∼❨ⲁⲡⲟⲑ(ⲏⲕⲏ)❩∽ἀποθήκη ❨(νομίσματα)❩νομίσματα γ|num:3| ιβ|num:1/12|
16 ϩⲏⲙⲉ ⲕⲁⲙⲟⲩⲗ ❨(νομίσματα)❩νομίσματα ιβ|num:1/12|
17 ∼ⲧⲏⲗⲉⲥ∽τέλος ❨(νομίσματα)❩νομίσματα ς|num:1/6|
18 ϩⲁ ⲡⲙⲉⲥⲧⲟⲩ ⲙⲡⲁⲛⲁⲕ |gap:?| 𐅵|num:1/2|
19 m3 |gap:?| ⲡⲉⲛⲧⲁⲓϫⲟⲟⲩϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓ ⲗⲁⲩⲉ ⲉⲛⲟⲩⲱⲙ
20 ⲏⲣⲡ ⲕⲁⲕⲉ ⲁϥ ⲧⲉⲣϩⲁⲙ . S-4 |gap:?|
21 ⲡⲉⲛⲧⲁⲓϫⲟⲟⲩϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲣⲟⲓ ϩⲛ ⲡⲁⲃⲉⲗⲱⲛ ⲁ̣ϥ̣ⲁϥ . S-5 |gap:?|