Sematia

p.kru.106.xml

TM: 23228HGV: 23228Date: – Place:

1 m1 S-1 |gap:4_lines| ⊰|g:rho-cross||g:rho-cross| ἐν ὀνόματι τῆς ἁγίας καὶ ∼ζωοπιοῦ∽ζωοποιοῦ
2 ὁμοουσίου ❨τριάδο(ς)❩τριάδος πατρὸς καὶ τοῦ υἱοῦ
3 καὶ τοῦ ∼ἁγίω∽ἁγίου πνεύματος |g:stauros| .
4 S-2 ἐγράφη ∼μενὶ∽μηνὶ Παῦνι ϛ|num:6| , ❨ἰνδ(ικτίωνος)❩ἰνδικτίωνος ❨τρίτη(ς)❩τρίτης .
5 S-3 ἐπὶ Μαμὲτ ἀμίρᾳ ❨εὐκλ(εεστάτῳ)❩εὐκλεεστάτῳ ἀμίρᾳ τῆς παγαρχίας
6 Ἑρμόνθεος καὶ Χαὴλ υἱὸς Ψμο
6-7 λαμπρο∤τάτου
7 ❨διοικ(η)τ(οῦ)❩διοικητοῦ ἀπὸ ∼κάστρον∽κάστρου ❨Μεμνωνίω(ν)❩Μεμνωνίων ,
8 ἔτους ❨Διοκλη(τιανοῦ)❩Διοκλητιανοῦ ∼βασιλευς∽βασιλέως ⊢υνα⊣|num:451|υνα|num:451| καὶ ἔτους
9 ∼Σαρακοινο͂ν∽Σαρακηνῶν ⊢ριδ⊣|num:114|ριδ|num:114| |g:stauros| |g:stauros| |g:stauros|⊱|g:stauros|
10 |g:rho-cross|ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲛⲛⲁ ⲧϣⲉⲉⲣⲉ ⲙⲡ ∼ⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲟⲥ∽μακάριος ⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ
11 ⲧⲉⲥⲙⲁⲁⲩ ⲧⲉ ∼ⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲁ∽μακάριος ⲧⲁϩⲁⲙ ⲛⲣⲙ ∼ⲕⲁⲥⲧⲣⲟⲛ∽κάστρον ⲛϫⲏⲙⲉ
12 ϩⲁ ∼ⲛⲟⲙⲟⲥ∽νομός ⲛⲧ ∼ⲡⲟⲗⲓⲥ∽πόλις ⲉⲣⲙⲟⲛⲧ ⲉⲛϯ ⲙⲛⲥⲱⲥ ⲛⲧ
12-13 ∼ϩⲩ∤ⲡⲟⲅⲣⲁⲫⲏ∽ὑπογραφή
13 ϩⲓⲧⲛ ⲧϭⲓϫ ⲙⲡⲉⲛⲧⲁϥ ∼ϩⲩⲡⲟⲅⲣⲁⲫⲏ∽ὑπογράφειν ϩⲁⲣⲟⲓ
14 ⲉⲛⲥϩⲁⲓ ⲙⲡ ∼ⲑⲉⲟⲧⲓⲙⲓⲧⲟⲥ∽θεοτίμητος ⲛⲥⲟⲛ ⲉⲧⲧⲁⲓⲏⲩ ⲁⲃⲃⲁ
14-15 ⲍⲁⲭⲁ∤ⲣⲓⲁⲥ
15 ⲡⲛⲟϭ ∼ⲡⲣⲟⲉⲥⲧⲟⲥ∽προεστώς ⲙⲛ ⲁⲃⲃⲁ ⲫⲓⲗⲟⲑⲉⲟⲥ ⲙⲛ
16 ⲁⲃⲃⲁ ⲙⲏⲛⲁ ⲛⲉϥ ∼ⲥⲩⲛⲕⲁⲑⲉⲇⲣⲟⲥ∽συγκάθεδρος ⲁⲩⲱ ⲛⲛⲟϭ
16-17 ∼ⲙⲟⲛⲁ∤ⲭⲟⲥ∽μόναχος
17 ⲙⲡⲙⲁ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲉⲧⲉ ⲡⲥⲱⲟⲩϩ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲡⲉ ⲛⲧ
17-18 ∼ϩⲁ∤ⲅⲓⲁ∽ἅγιος
18 ϩⲉⲛⲉⲉⲧⲉ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ∼ϩⲁⲅⲓⲟⲥ∽≃∼ⲫⲁⲅⲓⲟⲥ∽ἅγιοςⲫⲁⲅⲓⲟⲥ ∼ϩⲁⲅⲓⲟⲥ∽≃∼ⲫⲁⲅⲓⲟⲥ∽ἅγιοςⲫⲁⲅⲓⲟⲥ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲙⲡⲕⲟⲗⲟⲗ
19 ⲙⲡⲧⲟⲟⲩ ⲛϫⲏⲙⲉ ϫⲉ ϯⲣⲁϣⲉ ⲁⲩⲱ ϯ ∼ϩⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲉⲓ∽ὁμολογεῖν ⲁⲛⲟⲕ
20 ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲧⲉⲓ ∼ⲧⲁⲗⲁⲓⲡⲱⲣⲟⲥ∽ταλαίπωρος ⲁⲛⲛⲁ ⲧⲉⲧϣⲣⲡ ⲥϩⲁⲓ ϩⲓⲧⲛ
20-21 ⲡⲉⲓ∤∼ⲇⲱⲣⲓⲁⲥⲧⲓⲕⲟⲛ∽ⲡⲉⲓ∤δωρεαστικόν
21 ∼ⲥⲩⲛⲅⲣⲁⲫⲏ∽συγγραφή ∼ⲁⲓⲅⲩⲡⲧⲓⲁⲕⲏ∽αἰγυπτιακός
21-22 ∼ⲁⲡⲁ∤ⲣⲁⲗⲉⲩⲧⲟⲥ∽ἀπαράλυτος
22 ⲁⲩⲱ ∼ⲁⲥⲁⲗⲉⲩⲧⲟⲥ∽ἀσάλευτος ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ⲉⲓⲥⲙⲓⲛⲉ ⲙⲙⲟⲥ
23 ⲛⲛ ∼ⲛⲟⲙⲟⲥ∽νόμος ⲉⲧⲕⲏ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲙⲛ ⲗⲁⲁⲩ ∼ⲁⲛⲁⲅⲕⲏ∽ἀνάγκη ⲕⲏ ⲉϩⲣⲁⲓ
24 ⲉⲣⲟⲓ ∼ⲟⲩⲇⲉ∽οὔτε ⲗⲁⲁⲩ ⲛⲕⲣⲟϥ ϩⲓ ϩⲟⲧⲉ ∼ⲟⲩⲇⲉ∽οὔτε ϫⲓ ⲛϭⲟⲛⲥ ϩⲓ
24-25 ∼ⲁⲡⲁ∤ⲧⲏ∽ἀπάτη
25 ϩⲓ ∼ⲥⲩⲛⲁⲣⲡⲁⲅⲏ∽συναρπαγή ϩⲓ ∼ⲉⲡⲓⲣⲓⲅⲣⲁⲫⲏ∽περιγραφή ⲛⲓⲙ ∼ⲁⲗⲗⲁ∽ἀλλά
26 ⲉϩⲛⲁⲓ ϩⲛ ⲟⲩⲱϣ ⲛⲁⲧⲣ ϩⲧⲏϥ ⲙⲛ ⲟⲩ ∼ⲗⲟⲅⲓⲥⲙⲟⲥ∽λογισμός ⲛⲁⲧϣⲓⲃⲉ
27 ⲁϫⲛ ϩⲏⲧ ⲥⲛⲁⲩ|num:2| ⲙⲛ ⲟⲩ ∼ⲥⲩⲛⲏⲧⲉⲥⲓⲥ∽συνείδησις ⲉⲙⲛ ⲕⲣⲟϥ ⲛϩⲏⲧⲥ
28 ⲙⲛ ⲟⲩϩⲏⲧ ⲉϥⲥⲟⲩⲧⲱⲛ ⲙⲛ ⲟⲩ ∼ⲡⲓⲥⲧⲓⲥ∽πίστις ⲉⲥⲧⲁϫⲣⲏⲩ
29 ⲉⲥϫⲏⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲙⲛⲧϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲓⲙ ∼ⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲛ∽δίκαιος ∼ⲭⲱⲣⲓⲥ∽χωρίς
30 ∼ⲃⲓⲁ∽βία ∼ⲭⲱⲣⲓⲥ∽χωρίς ∼ⲁⲡⲁⲧⲏ∽ἀπάτη ∼ⲭⲱⲣⲓⲥ∽χωρίς ∼ⲥⲩⲛⲁⲣⲡⲁⲅⲏ∽συναρπάγη ∼ⲭⲱⲣⲓⲥ∽χωρίς
31 ∼ⲉⲡⲟⲓⲣⲟⲓⲁ∽ἐπίρροια ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ∼ϭⲩⲛⲇⲩⲛⲟⲥ∽κίνδυνος ⲛⲓⲙ ⲉϩⲛⲁⲓ ∼ⲇⲉ∽δέ ϩⲙ
32 ⲡⲁⲟⲩⲱϣ ⲙⲙⲓⲛ ⲙⲙⲟⲓ ϩⲛ ⲟⲩ ∼ⲥⲕⲟⲡⲟⲥ∽σκοπός ⲛⲁⲧⲡⲱⲛⲉ
33 ⲙⲛ ⲟⲩ ∼ⲛⲟⲩⲥ∽νοῦς ⲉϥⲣⲏⲥ ⲉⲓⲟⲛϩ ⲉⲓⲙⲟⲟϣⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲃⲟⲗ
33-34 ⲉⲓ∤ϭⲙ
34 ϭⲟⲙ ϩⲙ ⲡⲁ ∼ⲥⲱⲙⲁ∽σῶμα ⲉⲣⲉⲧⲁ ∼ⲇⲓⲁⲛⲟⲓⲁ∽διάνοια ⲧⲁϩⲏⲩ ⲉⲣⲁⲧⲥ
34-35 ⲉⲁⲓ∤∼ⲁⲓⲧⲉⲓ∽ⲉⲁⲓ∤αἰτεῖν
35 ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲙⲡ ∼ⲥⲩⲛⲅⲣⲁⲫⲉⲩⲥ∽συγγραφεύς ⲉⲧⲣⲉϥⲧⲁϫⲣⲟ ⲛⲁⲓ ϩⲓⲧⲙ
36 ⲡⲁⲟⲩⲱϣ ⲙⲡⲉ ∼ⲃⲟⲩⲗⲏⲙⲁ∽βούλημα ∼ⲇⲱⲣⲓⲁⲥⲧⲓⲕⲟⲛ∽δωρεαστικόν ϩⲓⲧⲛ ⲧϭⲓϫ
37 ⲟⲛ ⲛⲛⲉⲧⲛⲁ ∼❨ⲙⲁⲣⲧⲩⲣⲓⲥⲑ(ⲁⲓ)❩∽μαρτυρίζειν ϩⲁⲣⲁⲧⲥ ⲛⲧⲉⲓ ∼ⲡⲣⲁⲥⲓⲥ∽πρᾶσις
37-38 ∼ⲇⲱⲣⲓ∤ⲁⲥⲧⲓⲕⲟⲛ∽δωρεαστικόν
38 ⲛⲁⲧ ∼ⲡⲁⲣⲁⲃⲁ∽παραβαίνειν ⲙⲙⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲛⲁⲧ ∼ⲡⲁⲣⲁⲗⲗⲁⲥⲥ∽παραλλάσσειν ⲙⲙⲟϥ
39 ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲛⲛ ∼ⲛⲟⲙⲟⲥ∽νόμος ⲉⲓⲥϩⲁⲓ ϫⲓⲛ ⲧⲉⲛⲟⲩ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ
40 ⲛⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲉⲓⲥϩⲁⲓ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲉⲓ ∼ⲇⲟⲣⲣⲓⲥⲉ∽δωρίζειν ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡ
40-41 ∼ⲙⲟⲛⲁⲥ∤ⲧⲏⲣⲓⲟⲛ∽μοναστήριον
41 ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲡⲁⲓ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲉⲧⲉⲣ ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩⲱ
42 ⲉⲧⲃⲟⲩⲃⲟⲩ ϩⲛ ⲛⲉϥ ∼ⲁⲕⲧⲓⲛ∽ἀκτίς ⲛⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ϩⲓⲧⲛ ⲛⲉϥϣⲗⲏⲗ
43 ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥ ∼ⲡⲟⲗⲓⲧⲓⲁ∽πολιτεία ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛⲁⲓ ⲛⲧⲁⲩϫⲱⲧⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ
43-44 ⲉⲙ∤ⲡⲏⲩⲉ
44 ⲙⲡ ∼ⲁⲛⲁⲭⲱⲣⲓⲧⲏⲥ∽ἀναχωρητής ⲁⲩⲱ ∼ⲡⲟⲗⲓⲧⲉⲩⲧⲏⲥ∽πολιτευτής ⲁⲩⲱ
44-45 ∼ⲁⲥ∤ⲕⲏⲧⲏⲥ∽ἀσκητής
45 ⲉⲧⲥⲙⲁⲙⲁⲁⲧ ∼ϩⲁⲅⲓⲟⲥ∽ἅγιος ⲁⲡⲁ ⲡⲁⲩ⸢|g:stauros|⸣ⲗⲟⲥⲡⲁⲩ|g:stauros|ⲗⲟⲥ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲥ
46 ⲛⲧⲉⲧⲛ ∼ⲑⲉⲟⲧⲓⲙⲓⲧⲟⲥ∽θεοτίμητος ⲛⲥⲟⲛ ⲁⲃⲃⲁ ⲍⲁⲭⲁⲣⲓⲁⲥ ⲡⲛⲟϭ
47 ∼ⲡⲣⲟⲉⲥⲧⲟⲥ∽προεστώς ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥⲕⲉⲥⲛⲏⲩ ∼ⲥⲩⲛⲕⲁⲑⲉⲇⲣⲟⲥ∽συγκάθεδρος
47-48 ⲉⲧⲛⲙ∤ⲙⲁϥ
48 ⲫⲓⲗⲟⲑⲉⲟⲥ ⲙⲛ ⲙⲏⲛⲁ ⲁⲩⲱ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲥ
48-49 ⲛⲛⲉⲧ∤ⲛⲁⲉⲓ
49 ⲙⲛⲛⲥⲱⲟⲩ ⊰κατὰκατὰ ∼καιρὸς∽καιρὸν ∼εφεσεος∽ἐφεξῆς τῆς οἰκονομίας⊱οἰκονομίας
50 ∼ⲉⲡⲉⲓⲇⲏ∽ἐπειδή ϩⲛ ⲛⲉⲓ ∼ⲕⲁⲓⲣⲟⲥ∽καιρός ⲛⲁⲓ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲛⲧⲁⲛⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲣⲟⲟⲩ
51 ⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ∼ⲁⲅⲁⲑⲟⲥ∽ἀγαθός ⲛⲛⲁⲏⲧ ⲟⲩⲱⲛ ⲉⲡⲁϩⲏⲧ ⲉⲧⲣⲁⲛⲟⲩϫ
52 ⲡⲁⲕⲟⲩⲓ ∼ⲗⲩⲡⲧⲟⲛ∽λεπτόν ⲡⲁⲓ ⲉⲧϭⲟϫⲃ ∼ⲡⲣⲟⲥ∽πρός ⲡϣⲁϫⲉ ⲙⲡⲁϫⲟⲉⲓⲥ
53 ⲛⲧⲁϥϫⲟⲟⲥ ϩⲛ ∼ⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ∽εὐαγγέλιον ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲉⲧⲃⲉ ∼ⲗⲩⲡⲧⲟⲛ∽λεπτόν
54 ⲥⲛⲁⲩ|num:2| ⲛⲧⲉ ∼ⲭⲏⲣⲁ∽χήρα ⲛⲧⲁⲥⲛⲟϫⲟⲩ ⲉⲡ ∼ⲕⲁⲍⲱⲫⲩⲗⲁⲕⲓⲟⲛ∽γαζοφυλάκιον
54-55 ⲉⲁⲥ∤ϫⲓ
55 ⲛⲟⲩϩⲟⲩⲟ ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲉⲥϩⲉ ⲉⲛⲉⲧⲣ ϩⲟⲩⲟ ⲛⲁⲥ ⲛⲥⲛⲟⲩϫⲉ
56 ∼ⲉⲙⲏⲧⲉ∽εἰ $μή $τι ∼ⲗⲩⲡⲧⲟⲛ∽λεπτόν ⲥⲛⲁⲩ|num:2| ∼ⲁⲗⲗⲁ∽ἀλλά ⲁⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲣⲁϣⲉ ⲉϫⲱⲟⲩ ⲁⲛⲟⲕ
57 ϩⲱ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲧⲉ ∼ⲧⲁⲗⲁⲓⲡⲱⲣⲟⲥ∽ταλαίπωρος ⲧⲁⲓ ⲉⲧϭⲱϣⲧ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲏⲧⲥ
57-58 ⲛⲧⲉⲥ∤ⲟⲩⲛⲟⲩ
58 ⲁⲓⲉⲓⲙⲉ ϩⲓⲧⲛ ⲡⲛⲟϭ ⲛϣⲱⲛⲉ ⲛⲧⲁⲓϩⲉⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲣⲟϥ
59 ϫⲉ ⲁⲓϩⲱⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲁϩⲁⲏ ∼ⲕⲁⲧⲁ∽κατά ⲑⲉ ⲛⲧⲁϥϫⲟⲟⲥ ⲛϭⲓ ⲡⲉ
59-60 ∼ⲡⲣⲟ∤ⲫⲏⲧⲏⲥ∽προφήτης
60 ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ϫⲉ ⲧⲁⲙⲟⲓ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲉⲧⲁϩⲁⲏ ∼ⲡⲣⲟⲥ∽πρός ⲡⲟⲩⲱϣ
61 ∼ⲟⲩⲛ∽οὖν ⲙⲡ ∼ⲁⲅⲁⲑⲟⲥ∽ἀγαθός ⲛⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲙ ⲡⲧⲣⲁϩⲉⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲡⲉⲓϣⲱⲛⲉ
62 ⲡⲁⲓ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲉⲧⲉⲓⲛⲁⲃⲱⲕ [ⲛϩ]ⲏⲧϥⲛϩⲏⲧϥ ∼ⲕⲁⲧⲁ∽κατά ⲑⲉ ⲛⲛⲁⲉⲓⲟⲧⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ
63 ⲉⲁⲓⲣ ϩⲟⲧⲉ ⲉⲓϩⲓϫⲙ ⲡⲉϭⲗⲟϭ ⲉⲓϭⲱϣⲧ ⲉⲡⲉⲓⲥⲁ ⲙⲙⲟⲓ ⲙⲡⲥⲁ
64 ⲥⲛⲁⲩ|num:2| ⲙⲡⲉⲓⲛⲁⲩ ⲉⲡⲉⲧⲉⲓⲛⲁⲣⲉⲕⲧ ⲧⲁϫⲓⲥⲉ ⲉϫⲱϥ ⲉⲧⲣⲁϩⲉⲉ
65 ⲉⲩⲕⲟⲩⲓ ⲛⲙⲧⲟⲛ ϩⲙ ⲡⲙⲁ ⲉⲧⲉⲓⲛⲁⲣ ∼ⲭⲣⲓⲁ∽χρεῖα ⲙⲙⲟϥ ⲉⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ
66 ⲛⲟϫⲥ ⲉⲡⲁϩⲏⲧ ⲉⲧⲣⲁ ∼ⲇⲱⲣⲣⲓⲥⲉ∽δωρίζειν ⲙⲡⲉⲓⲕⲟⲩⲓ ⲛⲉⲣ ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ
67 ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡ ∼ⲙⲟⲛⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ∽μοναστήριον ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲡⲁⲓ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲛⲧⲁⲓϣⲣⲡ
68 ∼ⲟⲛⲟⲙⲁⲍⲉ∽ὀνομάζειν ⲛⲧⲉϥ ∼ⲥⲧⲩⲗⲓⲧⲉⲩⲥⲓⲥ∽στηλίτευσις ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛⲥⲁ ⲧⲡⲉ
68-69 ⲙⲡⲉⲓ∤∼ⲇⲱⲣⲓⲁⲥⲧⲓⲕⲟⲛ∽ⲙⲡⲉⲓ∤δωρεαστικόν
69 ∼ϩⲁⲅⲓⲟⲥ∽≃∼ⲫⲁⲅⲓⲟⲥ∽ἅγιοςⲫⲁⲅⲓⲟⲥ ∼ϩⲁⲅⲓⲟⲥ∽≃∼ⲫⲁⲅⲓⲟⲥ∽ἅγιοςⲫⲁⲅⲓⲟⲥ ⲁⲡⲁ ⲡⲁⲩ⸢|g:stauros|⸣ⲗⲟⲥⲡⲁⲩ|g:stauros|ⲗⲟⲥ ⲙⲡⲕⲟⲗⲟⲗ ⲡⲛⲟϭ
70 ∼ⲁⲛⲁⲭⲱⲣⲓⲧⲏⲥ∽ἀναχωρητής ∼ⲡⲣⲱⲧⲟⲛ∽πρῶτον ∼ⲙⲉⲛ∽μέν ϫⲉ ϣⲁⲣⲉⲛⲉϥⲥⲟⲡⲥⲡ
71 ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥ ∼ⲡⲣⲉⲥⲃⲉⲓⲁ∽πρεσβεία ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ϫⲓ ϩⲙⲟⲧ ⲉϫⲱⲓ ⲛⲛⲁϩⲣⲙ
72 ⲡⲉ ∼ⲕⲣⲓⲧⲏⲥ∽κριτής ⲙⲙⲉⲉ ⲁⲩⲱ ϫⲉ ϣⲁⲣⲉⲡⲁⲕⲟⲩⲓ ⲛⲉⲣ ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ
72-73 ϣⲱ∤ⲡⲉ
73 ⲉϥⲙⲏⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲧⲃⲉ ⲧⲛⲟϭ ∼ⲁⲅⲁⲡⲏ∽ἀγάπη ⲉⲧϣⲟⲟⲡ ⲧⲉⲛⲟⲩ
74 ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲛϩⲏⲕⲉ ⲉⲧ ∼ⲡⲁⲣⲁⲅⲉ∽παράγειν ⲙⲡ ∼❨ⲙⲟⲛⲁⲥⲧ(ⲏⲣⲓⲟⲛ)❩∽μοναστήριον ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ
75 ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲃⲉ ⲛⲉⲧⲉⲣⲉⲛⲥⲛⲏⲩ ϫⲟ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲛϩⲏⲕⲉ ⲙⲛ
76 ⲛⲉⲧϣⲁⲁⲧ ∼ⲕⲁⲧⲁ∽κατά ⲑⲉ ⲛⲧⲁⲡⲗⲁⲥ ⲙⲡⲉⲥϯⲛⲟⲩϥⲉ ∼ϩⲁⲅⲓⲟⲥ∽ἅγιος
77 ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ∼ⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ∽ἁπόστολος ϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ∼ⲁⲅⲁⲡⲏ∽ἀγάπη ⲙⲉⲥϩⲉ ⲉⲛⲉϩ
78 ⲁⲩⲱ ϫⲉ ⲡⲛⲁ ϣⲁϥϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲙⲙⲟϥ ⲉϫⲛ ⲧⲉ ∼ⲕⲣⲓⲥⲓⲥ∽κρίσις ϩⲙ
79 ⲡⲧⲣⲁⲙⲟϣⲧ ∼ⲟⲩⲛ∽οὖν ⲉⲡⲁⲓ ⲁⲓⲣ ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲟⲛ ⲙⲡⲉⲛⲧⲁⲛⲉⲛⲉⲓⲟⲧⲉ
80 ∼ⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ∽ἀπόστολος ϫⲟⲟⲥ ϩⲛ ∼ⲕⲁⲑⲟⲗⲓⲕⲟⲛ∽καθολικός ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ϫⲉ ⲡⲥⲟⲡⲥⲡ
81 ⲙⲡ ∼ⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ∽δίκαιος ϭⲙ ϭⲟⲙ ⲉⲙⲁⲧⲉ ⲁⲩⲱ ϥ ∼ⲉⲛⲉⲣⲅⲉⲓ∽ἐνεργεῖν ⲁⲩⲱ ∼ϩⲟⲙⲟⲓⲟⲥ∽ὁμοίως
82 ⲟⲛ ⲧⲁⲣⲉⲡⲁⲕⲟⲩⲓ ⲛⲉⲣ ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ∼ⲡⲣⲟⲥⲫⲟⲣⲁ∽προσφορά ϩⲁ
83 ⲧⲁⲙⲛⲧ ∼ⲧⲁⲗⲁⲓⲡⲱⲣⲟⲥ∽ταλαίπωρος ϫⲉ ⲙⲛⲧⲏⲓ ⲣⲱⲙⲉ ⲙⲙⲁⲁⲩ ⲁⲩⲱ ϫⲉ ϯⲥⲟⲟⲩⲛ
84 ⲛⲛⲁⲛⲟⲃⲉ ⲉⲧⲟϣ ⲁⲓⲙⲟⲩϣⲧ ∼ⲅⲁⲣ∽γάρ ⲛⲛⲁ ∼ⲗⲟⲅⲓⲥⲙⲟⲥ∽λογισμός ⲉⲧⲃⲉ ⲛⲁⲛⲟⲃⲉ
85 ϫⲉ ⲙⲛ ⲣⲱⲙⲉ ∼ⲅⲁⲣ∽γάρ ϣⲟⲟⲡ ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲛⲁⲱⲛϩ ⲛϥⲧⲙⲣ ⲛⲟⲃⲉ ⲉⲣⲟⲕ
86 ∼ⲅⲁⲛ∽κἄν ⲟⲩϩⲟⲟⲩ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲡⲉ ⲡⲉϥⲁϩⲉ ϩⲓϫⲙ ⲡⲕⲁϩ ⲛϥⲛⲁⲣ ⲃⲟⲗ
87 ⲁⲛ ⲉⲛⲟⲃⲉ ∼ⲕⲁⲧⲁ∽κατά ⲧⲉ ∼ⲫⲱⲛⲏ∽φωνή ⲛⲧⲁⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ϫⲟⲟⲥ
87-88 ⲙⲡⲉⲛ∤ⲉⲓⲱⲧ
88 ⲁⲇⲁⲙ ϫⲉ ⲁⲇⲁⲙ ⲛⲧⲕ ⲟⲩⲕⲁϩ ⲉⲕⲛⲁⲕⲟⲧⲕ ⲉⲡⲕⲁϩ
89 ⲛⲧⲉⲣⲉⲓⲥⲱⲧⲙ ∼ⲇⲉ∽δέ ⲉⲛⲉⲓ ∼ⲫⲱⲛⲟⲟⲩⲉ∽φωνή ⲛⲧⲉⲓⲙⲉⲓⲛⲉ ⲁⲓⲣ ϩⲟⲧⲉ
90 ϩⲓϫⲙ ⲡⲁϭⲗⲟϭ ϩⲓⲧⲛ ⲡϣⲱⲛⲉ ⲉⲧϩⲟⲣϣ ⲉϫⲱⲓ ⲁⲩⲱ ⲁⲓⲣ ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ
91 ⲛⲧϩⲟⲧⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲛ ⲡⲉ ∼ⲕⲣⲓⲙⲁ∽κρῖμα ⲉⲧⲉ ⲙⲛϫⲓ ϩⲟ ⲛϩⲏⲧϥ ⲉⲧⲃⲉ
92 ⲧⲁ ∼ⲯⲩⲭⲏ∽ψυχή ∼ⲧⲁⲗⲁⲓⲡⲱⲣⲟⲥ∽ταλαίπωρος ϫⲉ ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ∼ⲙⲉⲣⲓⲥ∽μερίς ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ ϩⲙ
93 ⲡⲉϥⲱⲛϩ ⲧⲏⲣϥ ∼ⲕⲁⲧⲁ∽κατά ⲑⲉ ⲉⲧⲉⲣⲉⲡ ∼ⲥⲟⲫⲟⲥ∽σοφός ⲛⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁⲥⲧⲏⲥ
94 ϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲛ ∼ⲁⲅⲁⲑⲟⲛ∽ἀγαθός ⲛⲥⲁ ⲡⲉⲧⲉⲣⲉⲡⲣⲱⲙⲉ ⲛⲁⲧⲁⲁϥ
95 ⲛϣⲃⲃⲓⲱ ⲛⲧⲉϥ ∼ⲯⲩⲭⲏ∽ψυχή ∼ⲕⲁⲧⲁ∽κατά ⲑⲉ ⲟⲛ ⲛⲧⲁⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ϫⲟⲟⲥ
96 ϩⲛ ∼ⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ∽εὐαγγέλιον ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ϫⲉ ⲣⲟⲉⲓⲥ ϫⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ
97 ⲁⲛ ⲙⲡⲉϩⲟⲟⲩ ∼ⲟⲩⲇⲉ∽οὐδέ ⲧⲉⲟⲩⲛⲟⲩ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ϫⲉ
97-98 ⲉⲣⲉ∤ⲡϫⲟⲉⲓⲥ
98 ⲙⲡⲏⲓ ⲛⲏⲩ ⲛⲁϣ ⲛⲟⲩⲛⲟⲩ ϩⲙ ⲡⲧⲣⲁⲣ ⲡⲙⲉⲩⲉ ⲛⲛⲁⲓ
99 ⲁⲓ ∼ⲉⲥⲑⲁⲛⲉ∽αἰσθάνεσθαι ⲉⲛⲁⲛⲟⲃⲉ ⲁⲓϯ ⲡⲁⲟⲩⲟⲉⲓ ϩⲛ ⲟⲩ ∼ⲛⲟⲩⲥ∽νοῦς ⲉϥⲥⲙⲟⲛⲧ
100 ⲉⲓϩⲙⲟⲟⲥ ⲉϫⲙ ⲡⲁϭⲗⲟϭ ⲉⲧⲣⲁⲟⲩⲱⲛϩ ⲛⲁϩⲱⲃ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ
100-101 ⲛⲛⲉⲓ∤ⲕⲁⲁϥ
101 ⲉϥⲥⲏⲥ ⲉⲧⲃⲉ ⲡϩⲱⲃⲥ ⲙⲡⲁ ∼ⲥⲱⲙⲁ∽σῶμα ∼ⲁⲥⲑⲉⲛⲏⲥ∽ἀσθενής ⲁⲩⲱ
102 ⲧⲁ ∼ⲡⲣⲟⲥⲫⲟⲣⲁ∽προσφορά ∼ⲇⲓ∽ⲧⲓ ∼ⲇⲟⲣⲣⲓⲍⲉ∽δωρίζειν ∼ⲇⲉ∽δέ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲁⲩⲱ ϯ ∼ⲁⲡⲟⲧⲁⲥⲥⲉ∽ἀποτάσσειν
103 ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡ ∼ⲙⲟⲛⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ∽μοναστήριον ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ∼ϩⲁⲅⲓⲟⲥ∽≃∼ⲫⲁⲅⲓⲟⲥ∽ἅγιοςⲫⲁⲅⲓⲟⲥ ∼ϩⲁⲅⲓⲟⲥ∽≃∼ⲫⲁⲅⲓⲟⲥ∽ἅγιοςⲫⲁⲅⲓⲟⲥ ⲁⲡⲁ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ
104 ∼ⲁⲛⲁⲭⲱⲣⲏⲧⲏⲥ∽ἀναχωρητής ⲁⲩⲱ ∼ⲁⲣⲭⲏⲙⲁⲧⲣⲓⲧⲏⲥ∽ἀρχιμανδρίτης ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲡⲁⲓ
104-105 ⲛⲧⲁϥ∤ϣⲡ
105 ϩⲓⲥⲉ ϩⲛ ⲛϥⲱⲧⲉ ∼ⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲓⲕⲟⲛ∽ἀποστολικός ∼ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲏⲩⲧⲛ∽ϩⲓⲧⲟⲟⲧ $ⲧⲏⲩⲧⲛ ⲁⲃⲃⲁ
105-106 ⲍⲁⲭⲁ∤ⲣⲓⲁⲥ
106 ⲙⲛ ⲁⲃⲃⲁ ⲫⲓⲗⲟⲑⲉⲟⲥ ⲙⲛ ⲁⲃⲃⲁ ⲙⲏⲛⲁ ⲛⲉ ∼ⲡⲣⲟⲉⲥⲧⲟⲥ∽προεστώς
107 ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥ ∼ⲟⲓⲕⲟⲛⲟⲙⲟⲥ∽οἰκονόμος ∼ⲕⲁⲧⲁ∽κατά ∼ⲕⲁⲓⲣⲟⲥ∽καιρός ϫⲓⲛ ⲙⲡⲟⲟⲩ ⲛϩⲟⲟⲩ
108 ⲛⲥⲁ ⲑⲉ ⲁⲩⲱ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ⲛⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲙⲡⲕⲟⲩⲓ ∼ⲟⲓⲕⲟⲩ∽οἶκος ⲉⲧϣⲟⲟⲡ ⲛⲁⲓ
109 ⲉⲧⲉ ⲡⲁⲕⲟⲩⲓ ⲛⲏⲓ ⲡⲉ ⲡⲁⲓ ⲛⲧⲁϥⲉⲓ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉϫⲱⲓ ϩⲁ ⲡⲁ ∼❨ⲙⲁⲕⲁⲣ(ⲓ)ⲟ(ⲥ)❩∽μακάριος
110 ⲛⲉⲓⲱⲧ ⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲡⲉⲓⲏⲓ ∼ⲟⲩⲛ∽οὖν ⲛⲧⲉⲓⲙⲓⲛⲉ ϯ ∼ⲇⲟⲣⲣⲓⲍⲉ∽δωρίζειν ⲙⲙⲟϥ
111 ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧϩⲉⲛⲉⲉⲧⲉ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲙⲛ ⲛⲉϥ ∼ⲭⲣⲏⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ∽χρηστήριον ⲧⲏⲣⲟⲩ
111-112 ⲉⲧ∤ⲏⲡ
112 ⲉⲣⲟϥ ⲙⲛ ⲛⲉϥⲣⲟ ⲙⲛ ⲛⲉϥϣⲟⲩϣⲧ ⲙⲛ ⲛⲉϥⲙⲁ ⲛⲧⲡⲉ ⲙⲛ
113 ⲛⲉϥⲥⲟⲓ ∼ⲁⲡⲗⲱⲥ∽ἁπλῶς ϫⲓⲛ ⲟⲩⲕⲟⲩⲓ ∼ⲓⲇⲟⲥ∽εἶδος ϣⲁ ⲟⲩ ∼ⲉⲗⲁⲭⲓⲥⲧⲟⲛ∽ἐλάχιστος
113-114 ⲧⲁⲣϥϣⲱ∤ⲡⲉ
114 ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡ ∼ⲙⲟⲛⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ∽μοναστήριον ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ∼ⲡⲣⲟⲥⲫⲱⲣⲁ∽προσφορά ϩⲁ ⲧⲁ
114-115 ∼ⲧⲁⲗⲁⲓ∤ⲡⲱⲣⲓⲁ∽ταλαιπωρία
115 ∼ⲯⲩⲭⲏ∽ψυχή ϩⲁⲧⲙ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲟⲩⲁⲧⲃ ⲉⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ
116 ⲡⲉⲓⲏⲓ ∼ⲟⲩⲛ∽οὖν ⲛⲧⲉⲓⲙⲓⲛⲉ ϯϯ ⲁⲩⲱ ϯ ∼ⲁⲡⲟⲧⲁⲥⲥⲉ∽ἀποτάσσειν ⲙⲙⲟϥ
117 ϫⲓⲛ ⲧⲉⲛⲟⲩ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ⲡⲁⲓ ∼ⲟⲩⲛ∽οὖν ⲉϥⲕⲏ ⲉϩⲣⲁⲓ ϩⲙ ⲡⲉⲓ ∼ⲕⲁⲥⲧⲣⲟⲛ∽κάστρον ⲛⲟⲩⲱⲧ
118 ⲙⲉⲙⲛⲱⲛⲓⲱ ϩⲙ ⲡϩⲓⲣ ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲡϩⲓⲣ
118-119 ⲡⲙⲁ∤ⲑⲟⲩⲥⲁⲗⲓ̣ⲡⲙⲁ∤ⲑⲟⲩⲥⲁⲗⲓ
119 vac . S-4 |gap:?| ⲁⲩⲱ ⲛⲁⲓ ⲛⲉϥ ∼ⲅⲉⲧⲛⲁ∽γειτνία
119-120 ⲉⲩ∤ⲕⲱⲧⲉ
120 ⲙⲡⲉϥⲧⲟⲟⲩ|num:4| ⲥⲁ ∼ⲉⲕ∽ἐκ ∼ⲧⲉⲧⲣⲁⲅⲱⲛⲟⲛ∽τετράγωνος ∼ⲡⲣⲟⲥ∽πρός ⲛⲉϥⲧⲟϣ
120-121 ∼ⲁⲣⲭⲁⲓ∤ⲟⲛ∽ἀρχαῖος
121 ⲉⲧⲉ ⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⲙⲡⲉⲓⲏⲃⲧ ⲙⲙⲟϥ ⲡϩⲓⲣ ⲙⲡⲉ ∼ⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲥ∽σταυρός ⲡⲉ
122 ⲙⲡⲣⲏⲥ ⲡϩⲓⲣ ⲟⲛ ⲡⲉ ⲙⲡϩⲏⲧ ⲙⲙⲟϥ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ ⲛⲥⲧⲁⲫⲱⲣⲁ ⲡⲉ
123 ⲙⲡⲉⲙⲛⲧ ⲙⲙⲟϥ ⲡϩⲓⲣ ⲛⲁⲩⲑⲉⲛⲧⲏⲥ ⲡⲉ ⲉⲣⲉⲡⲉϥⲣⲟ ⲛⲃⲟⲗ
124 ⲟⲩⲏⲛ ⲉⲣⲟϥ ⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⲛⲧⲟϣ ⲙⲡⲉⲏⲓ ⲛⲧⲉⲓⲙⲉⲓⲛⲉ ∼ⲉⲕ∽ἐκ ∼ⲧⲉⲣⲁⲅⲱⲛⲟⲛ∽τετράγωνος
125 ⲉⲧⲉ ⲡⲏⲓ ⲡⲉ ⲙⲡⲁ ∼❨ⲙⲁⲕⲁⲣ(ⲓ)ⲟ(ⲥ)❩∽μακάριος ⲛⲉⲓⲱⲧ ⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ∼ϩⲱⲙⲟⲓⲱⲥ∽ὁμοίως ∼ⲇⲉ∽δέ
126 ⲟⲛ ϯ ∼ⲇⲱⲣⲣⲓⲍⲉ∽δωρίζειν ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲙⲁ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲙⲡⲁⲕⲉ ∼ⲙⲉⲣⲟⲥ∽μέρος ϩⲙ
127 ⲡⲏⲓ ⲛⲧⲁ ∼ⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲁ∽μακάριος ⲙⲙⲁⲁⲩ ⲧⲁϩⲁⲙ ⲉⲧⲉ ⲧⲡⲁϣⲉ|num:1/2| ⲧⲉ ⲙⲡⲏⲓ
127-128 ⲉⲧⲙ∤ⲙⲁⲁⲩ
128 ⲧⲉ ⲡⲁⲓ ∼ⲟⲩⲛ∽οὖν ⲉϥⲕⲏ ⲉϩⲣⲁⲓ ϩⲙ ⲡϩⲓⲣ ⲙⲡ ∼ϩⲁⲅⲓⲟⲥ∽ἅγιος ⲁⲡⲁ ⲁⲛⲁⲛⲓⲁⲥ
129 ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ⲡⲁⲕⲉ ∼ⲙⲉⲣⲟⲥ∽μέρος ϩⲛ ⲛⲕⲁϩ ⲉⲧⲉⲓⲁⲙⲁϩⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲙⲛ
129-130 ⲁⲃⲣⲁ∤ϩⲁⲙ
130 ⲛⲁⲑⲁⲛⲁⲥⲓⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ⲡⲣⲁϥⲧⲟⲟⲩ|num:1/4| ⲙⲡⲙⲁ ⲛⲧⲱⲕ ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲕⲏ
131 ⲉϩⲣⲁⲓ vac . S-5 |gap:?| ⲛⲁⲓ ∼ⲇⲉ∽δέ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲧⲁⲓ ∼ⲥⲁⲫⲩⲛⲓⲍⲉ∽σαφηνίζειν ⲙⲙⲟⲟⲩ
132 ϩⲛ ⲧⲉⲓ ∼ⲇⲱⲣⲉⲁⲥⲧⲓⲕⲏ∽δωρεαστικός ∼ⲥⲩⲛⲅⲣⲁⲫⲏ∽συγγραφή ϯ ∼ⲇⲱⲣⲣⲓⲍⲉ∽δωρίζειν ∼ⲇⲉ∽δέ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲙⲙⲟⲟⲩ
133 ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ⲛⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ ⲉϥⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡ ∼❨ⲙⲟⲛⲁⲥⲧ(ⲏⲣⲓⲟⲛ)❩∽μοναστήριον
134 ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ∼ϩⲁⲅⲓⲟⲥ∽≃∼ⲫⲁⲅⲓⲟⲥ∽ἅγιοςⲫⲁⲅⲓⲟⲥ ∼ϩⲁⲅⲓⲟⲥ∽≃∼ⲫⲁⲅⲓⲟⲥ∽ἅγιοςⲫⲁⲅⲓⲟⲥ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲛⲥⲉϣⲱⲡⲉ ⲉⲩ ∼ⲁⲛϩⲩⲕⲓⲥⲑⲁⲓ∽ἀνήκεσθαι ⲉϩⲟⲩⲛ
135 ⲉⲧϩⲉⲛⲉⲉⲧⲉ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲁⲩⲱ ⲛⲥⲉϣⲱⲡⲉ ϩⲁ ∼ϩⲩⲡⲟⲧⲁⲅⲏ∽ὑποταγή
135-136 ⲙ∤ⲡⲙⲁ
136 ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ϣⲁ ϫⲱⲙ ⲛⲓⲙ ⲛϫⲱⲙ ⲛⲧⲱⲧⲛ ∼ⲇⲉ∽δέ ⲛⲉ
136-137 ∼❨ⲡⲣⲟ∤ⲉⲥⲧⲟ(ⲥ)❩∽προεστώς
137 ⲛⲑⲉⲛⲉⲉⲧⲉ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ∼ⲉⲡ[ⲓ]∽ἐπί ∼ⲧⲟ∽τῷ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲉⲧⲣⲉⲧⲉⲛⲣ ϫⲟⲉⲓⲥ
138 ⲉⲛⲉⲓ ∼ⲉⲕⲟⲇⲟⲙⲏ∽οἰκοδομή ⲛⲧⲉⲓⲙⲉⲓⲛⲉ ⲛⲧⲁⲛϣⲣⲡ ∼ⲥⲁⲫⲩⲛⲓⲍⲉ∽σαφηνίζειν ⲙⲙⲟⲟⲩ
139 ϫⲓⲛ ⲛⲉⲩⲥⲩⲛⲧⲉ ϣⲁ ∼ⲁⲏⲣ∽ἀήρ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩ ∼ⲭⲣⲩⲥⲓⲥ∽χρῆσις ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲧⲏⲡ ⲉⲣⲟⲟⲩ
140 ϫⲓⲛ ⲟⲩⲛⲟϭ ∼ⲓⲇⲟⲥ∽εἶδος ϣⲁ ⲟⲩ ∼❨ⲉⲗⲁⲭ(ⲓⲥⲧⲟⲥ)❩∽ἐλάχιστος ⲁⲩⲱ ϫⲓⲛ ⲙⲡⲉⲧⲧⲁⲉⲓⲏⲩ
141 ϣⲁ ⲡⲉⲧϭⲟϫⲃ ∼ⲉⲓⲧⲉ∽εἴτε ⲣⲟ ∼ⲉⲓⲧⲉ∽εἴτε ϣⲟⲩϣⲧ ∼ⲉⲓⲧⲉ∽εἴτε ⲥⲟⲓ ∼ⲉⲓⲧⲉ∽εἴτε ⲟⲩ ∼ⲉⲓⲇⲟⲥ∽εἶδος
142 ⲛϣⲉ ∼ⲉⲓⲧⲉ∽εἴτε ⲟⲩ ∼ⲥⲕⲉⲩⲟⲥ∽σκεῦος ⲛⲃⲗϫⲉ ∼ⲉⲓⲧⲉ∽εἴτε ⲟⲩ ∼ⲉⲓⲇⲟⲥ∽εἶδος ⲙⲡⲉⲛⲓⲡⲉ
143 ∼ⲉⲓⲧⲉ∽εἴτε ⲟⲩ ∼ⲉⲓⲇⲟⲥ∽εἶδος ⲛⲱⲛⲉ ∼ⲁⲡⲗⲱⲥ∽ἁπλῶς ⲡⲉⲧⲕⲓⲙ ⲙⲛ ⲡⲉⲧⲕⲓⲙ ⲁⲛ ⲙⲛ
144 ⲡⲉⲧⲉ ϣⲁⲩⲕⲓⲙ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲧⲛϣⲱⲡⲉ ⲉⲩⲛⲧⲏⲧⲛ ⲙⲙⲁⲁⲩ
145 ⲛⲧ ∼ⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ∽ἐξουσία ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲉⲓ ∼ⲟⲓⲕⲟⲇⲟⲙⲏ∽οἰκοδομή ⲛⲧⲉⲓⲙⲉⲓⲛⲉ ⲛⲧⲱⲧⲛ
146 ∼❨ⲑⲉⲟⲧⲓⲙⲓⲧ(ⲟⲥ)❩∽θεοτίμητος ⲛⲥⲟⲛ ⲁⲃⲃⲁ ⲍⲁⲭⲁⲣⲓⲁⲥ ⲡⲉ ∼❨ⲡⲣⲟⲉⲥⲧ(ⲱⲥ)❩∽προεστώς ⲙⲛ ⲁⲃⲃⲁ
147 ⲫⲓⲗⲟⲑⲉⲟⲥ ⲙⲛ ⲁⲃⲃⲁ ⲙⲏⲛⲁ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲛⲕⲉⲉⲓⲟⲧⲉ ∼❨ⲡⲣⲟⲉⲥⲧ(ⲱⲥ)❩∽προεστώς
148 ⲉⲧⲛⲏⲩ ⲙⲛⲛⲥⲱⲧⲛ ∼ⲕⲁⲧⲁ∽κατά ∼ⲕⲁⲓⲣⲟⲥ∽καιρός ⲛⲧⲉⲧⲛⲣ ϫⲟⲉⲓⲥ ⲉⲣⲟⲟⲩ ϩⲙ
149 ⲙⲛⲧϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲓⲙ ∼ⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲛ∽δίκαιος ⲉⲕⲁⲁⲩ ⲛⲏⲧⲛ ⲉⲧⲁⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ
149-150 ⲛⲧⲉⲧⲛ∤ϫⲓ
150 ⲧⲉⲩ ∼ⲧⲓⲙⲏ∽τιμή ⲉⲡϫⲱ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡ ∼❨ⲙⲟⲛⲁⲥⲧ(ⲏⲣⲓⲟⲛ)❩∽μοναστήριον ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲙⲛ ∼ⲁⲅⲁⲡⲏ∽ἀγάπη
151 <ⲛ>ⲛϩⲏⲕⲉⲛⲛϩⲏⲕⲉ ∼ⲇⲱⲣⲣⲓⲥⲉ∽δωρίζειν ⲙⲙⲟⲟⲩ ∼ⲭⲁⲣⲓⲍⲉ∽χαρίζειν ⲙⲙⲟⲟⲩ ∼ⲁⲗⲗⲁⲍⲉ∽ἀλλάσσειν ⲙⲙⲟⲟⲩ
152 ⲉⲁⲁⲩ ∼❨ⲉⲣⲅⲁⲥⲧ(ⲏⲣⲓⲟⲛ)❩∽ἐργαστήριον ⲉϣⲁⲕⲧⲟⲩ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲉⲕⲱⲧ ⲉϫⲱⲟⲩ ⲉⲡϫⲓⲥⲉ ⲉⲟⲩⲁϩⲟⲩ
153 ∼ⲉⲛⲉⲭⲉⲣⲟⲛ∽ἐνέχυρον ∼ⲁⲡⲗⲱⲥ∽ἁπλώς ⲛⲉⲧⲛⲛ∼ⲛⲟⲓ∽ⲛⲉⲧⲛ{ⲛ}νοεῖν ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲙⲛ ⲛⲉⲧⲛ ∼ⲛⲟⲓ∽νοεῖν ⲙⲙⲟⲟⲩ
154 ⲁⲛ ⲉⲁⲁⲩ ∼ⲧⲣⲟⲡⲟⲥ∽τρόπος ⲛⲓⲙ ⲉⲕⲛⲁⲟⲩⲁϣϥ ⲁϫⲛ ∼ϭⲱⲗⲩ∽κωλύειν ⲙⲙⲱⲧⲛ
155 ⲁⲩⲱ ⲉϫⲛ ∼ⲙⲡⲟⲧⲓⲍⲉ∽ἐμποδίζειν ⲙⲙⲱⲧⲛ ⊰καθ᾽καθ᾽ ∼ιοντυποτε∽οἱονδήποτε τρόπον⊱τρόπον
156 ⲉⲧⲃⲉ ϫⲉ ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲛⲧⲁⲥⲣⲁⲥⲣⲛⲧⲁⲥ{ⲣⲁⲥ}ⲣ ⲁⲛⲁϥ ⲛⲛⲁⲙⲉ̣ⲉ̣ⲩⲉⲛⲛⲁⲙⲉⲉⲩⲉ |gap:?|
157 ⲡⲁⲓ ϣⲱⲡⲉ ⲛⲁⲓ ⲉⲩⲣ ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲙⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲩⲱ
158 ⲉⲩ ∼ⲁⲛⲁⲡⲁⲩⲥⲓⲥ∽ἀνάπαυσις ⲛⲧⲁ ∼ⲯⲩⲭⲏ∽ψυχή ∼ⲧⲁⲗⲁⲓⲡⲱⲣⲟⲥ∽ταλαίπωρος ϩⲙ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲙⲡϩⲁⲡ
159 ⊰ὅπερὅπερ ∼με∽μὴ ∼γενετο∽⊱γένοιτο ⲡⲁⲓ ϫⲉ ⲛⲛⲉϥϣⲱⲡⲉ ∼ⲏ∽ ⲉϥϣⲁⲛϣⲱⲡⲉ
159-160 ⲛⲧⲉ∤ⲟⲩⲁ
160 ϫⲟⲟⲥ ϩⲛ ⲟⲩ ∼ⲕⲁⲓⲣⲟⲥ∽καιρός ϩⲛ ⲛⲁ ∼ⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲟⲥ∽κληρόνομος ∼ⲏ∽ ϩⲛ ⲛⲁϫⲱϩ
161 ∼ⲏ∽ ϩⲛ ⲛⲁϫⲱϩ ⲛϫⲱϩ ∼ⲏ∽ ⲟⲩⲁ ϩⲙ ⲡⲁ ∼ⲅⲉⲛⲟⲥ∽γένος ∼ⲏ∽ ⲟⲩϣⲙⲙⲟ ⲙⲡⲃⲟⲗ
162 ⲙⲡⲁ ∼ⲅⲉⲛⲟⲥ∽γένος ∼ⲏ∽ ⲗⲁⲁⲩ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲙⲡⲁ ∼ⲡⲣⲟⲥⲟⲡⲱⲛ∽πρόσωπον ⲉϥⲛⲁⲟⲩⲱϣ ⲉⲧⲁⲩⲟ
163 ⲗⲁⲁⲩ ⲛϣⲁϫⲉ ∼ϩⲟⲗⲟⲥ∽ὅλως ∼ⲛϥⲁⲛϯ∽ⲛϥϯ ⲟⲩⲃⲉ ⲡⲉⲓ ∼ⲇⲱⲣⲓⲁⲥⲧⲓⲕⲟⲛ∽δωρεαστικόν ⲗⲁⲁⲩ ⲛⲟⲩⲟⲛ
164 ϩⲛ ⲗⲁⲁⲩ ∼ⲕⲁⲓⲣⲟⲥ∽καιρός ⲉϥⲛⲁⲟⲩⲱϣ ∼ⲉⲅⲕⲁⲗⲉⲓ∽ἐγκαλεῖν ⲛⲏⲧⲛ ∼ⲏ∽ ⲛϥ
164-165 ∼❨ⲁⲛϯⲡⲟⲓ∤ⲏⲥⲑ(ⲁⲓ)❩∽ἀντιποιεῖσθαι
165 ⲟⲩⲃⲉ ⲡⲉⲓ ∼ⲇⲱⲣⲓⲁⲥⲧⲓⲕⲟⲛ∽δωρεαστικόν ∼ⲏ∽ ⲛϥϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲧⲁⲓⲣ ⲟⲩϩⲱⲃ
166 ⲉⲙⲉϣϣⲉ ⲛϥⲟⲩⲱϣ ⲉⲟⲩⲱϫⲡ ⲗⲁⲁⲩ ∼ⲏ∽ ⲛϥⲧⲁⲕⲟ ⲗⲁⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ
167 ⲡⲁϣⲁϫⲉ ⲛⲧⲁϥⲣ ⲁⲛⲁⲓ ⲉⲧⲃⲉ ϫⲉ ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲧⲁ ∼ⲡⲣⲟⲥⲫⲟⲣⲁ∽προσφορά ⲁⲩⲱ ϫⲉ
167-168 ⲛⲧⲁⲓ∤ⲛⲟⲩϫ
168 ⲡⲣⲟⲟⲩϣ ⲛⲧⲁ ∼ϩⲁⲅⲓⲁ∽ἅγιος ∼ⲡⲣⲟⲥⲫⲟⲣⲁ∽προσφορά ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲙⲛ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ
169 ⲉⲓϣⲁϫⲉ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲛⲉ ∼❨ⲡⲣⲟⲉⲥⲧ(ⲱⲥ)❩∽προεστώς ⲛⲁⲓ ⲛⲧⲁⲓⲟⲩⲱⲛϩ ⲛⲉⲩⲣⲁⲛ
170 ⲉⲃⲟⲗ ∼ϩⲱⲥ∽ὡς ∼ⲟⲩⲛ∽οὖν ⲉⲓⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛⲧ ∼ⲁⲅⲁⲡⲏ∽ἀγάπη ⲁⲩⲱ ⊢ⲡⲛⲁ⊣ⲡⲛⲁ ⲉⲧⲉⲛϩⲏⲧ ⲧⲏⲩⲧⲛ
171 ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲛϩⲏⲕⲉ ∼ⲁⲓⲧⲉⲓ∽ἔτι ⲉⲓϩⲙ ⲡⲁ ∼ⲥⲱⲙⲁ∽σῶμα ⲉⲓⲛⲁ̣ⲩⲉⲓⲛⲁⲩ ϩⲛ ⲛⲁⲃⲁⲗ ⲁⲩⲱ ⲟⲛ
172 ϫⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛ ϩⲉⲛ ∼ⲙⲟⲛⲟⲭⲟⲥ∽μοναχός ∼ⲧⲉⲗⲉⲓⲟⲥ∽τέλειος ⲛⲧⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲁⲓϩⲓ ⲧⲟⲟⲧ
173 ⲉⲧⲁϩⲟ ⲛⲏⲧⲛ ⲉⲣⲁⲧϥ ⲙⲡⲁϣⲁϫⲉ ∼❨ⲉⲗⲁⲭ(ⲓⲥⲧⲟⲥ)❩∽ἐλάχιστος ϯⲧⲁⲣⲕⲟ ∼ⲇⲉ∽δέ ⲙⲙⲱⲧⲛ
173-174 ⲙⲡⲛⲟⲩ∤ⲧⲉ
174 ⲁⲩⲱ ϯⲱⲣⲕ ⲉϫⲱⲧⲛ ϫⲉ ⲛⲛⲉⲧⲛⲉⲃϣ ⲧⲏⲩⲧⲛ ⲛⲥⲉⲧⲁⲕⲟ ⲗⲁⲁⲩ
175 ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲁϣⲁϫⲉ ⲉⲧⲃⲉ ⲧⲁ ∼ⲡⲣⲟⲥⲫⲟⲣⲁ∽προσφορά ⲡⲉⲧⲛⲁⲟⲩⲱϣ ∼ϩⲟⲗⲟⲥ∽ὅλως ⲉⲧⲁⲕⲟ
176 ⲗⲁⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲉⲓ ∼ⲇⲱⲣⲉⲁⲥⲧⲓⲕⲟⲛ∽δωρεαστικόν ϩⲛ ⲛⲉⲧⲥⲏϩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ∼ⲉⲓⲧⲉ∽εἴτε ϩⲓⲧⲛ
177 ∼ⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ∽ἐξουσία ∼ⲁⲩⲧⲟⲕⲣⲁⲧⲱⲣ∽αὐτοκράτωρ ⲛⲧⲉ ∼ⲕⲟⲥⲙⲟⲥ∽κόσμος ∼ⲉⲓⲧⲉ∽εἴτε ⲟⲩⲏⲏⲃ ∼ⲉⲓⲧⲉ∽εἴτε
177-178 ∼ⲗⲁⲉⲓ∤ⲕⲟⲥ∽λαικός
178 ∼ⲉⲓⲧⲉ∽εἴτε ∼ⲙⲟⲛⲟⲭⲟⲥ∽μοναχός ⲗⲁⲁⲩ ⲛⲟⲩⲟⲛ ∼ϩⲟⲗⲟⲥ∽ὅλως ⲉϥⲛⲁ ∼ⲉⲅⲕⲁⲗⲉⲓ∽ἐγκαλεῖν ⲙⲡⲉⲓ
178-179 ∼ⲇⲱ∤ⲣⲉⲁⲥⲧⲓⲕⲟⲛ∽δωρεαστικόν
179 ∼ⲡⲣⲱⲧⲟⲛ∽πρῶτον ∼ⲙⲉⲛ∽μέν ⲉⲣⲉⲡⲁⲉⲓⲱⲧ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ∼ϩⲁⲅⲓⲟⲥ∽≃∼ⲫⲁⲅⲓⲟⲥ∽ἅγιοςⲫⲁⲅⲓⲟⲥ ∼ϩⲁⲅⲓⲟⲥ∽≃∼ⲫⲁⲅⲓⲟⲥ∽ἅγιοςⲫⲁⲅⲓⲟⲥ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ
180 ⲛⲁⲣ ⲡⲁⲕⲃⲁ ⲛⲙⲙⲁϥ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲁϫⲓ ϩⲁⲡ ⲛⲙⲙⲁϥ ϩⲓ ∼ⲃⲏⲙⲁ∽βῆμα ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ
181 ⲉⲧⲃⲉ ⲧⲁ ∼ⲡⲣⲟⲥⲫⲟⲣⲁ∽προσφορά ⲁⲩⲱ ϫⲉ ⲟⲩⲥⲟⲧⲉ ⲛⲧⲁ ∼ⲯⲩⲭⲏ∽ψυχή ⲡⲉ ⲡⲁⲓ ∼ⲁⲗⲗⲁ∽ἀλλά ⲉⲣⲉ
182 ⲡⲁ ∼ⲁⲓⲧⲉⲓⲙⲁ∽αἴτημα ϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧⲉⲧⲛϣⲱⲡⲉ ⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲉⲛⲉ ∼ⲭⲣⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ∽χρηστήριον
183 ⲉⲧⲉ ⲛⲉⲓ ∼ⲟⲓⲕⲟⲇⲟⲙⲏ∽οἰκοδομή ⲛⲧⲉⲓⲙⲉⲓⲛⲉ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲛⲉ ∼ⲡⲣⲟⲉⲥⲧⲟⲥ∽προεστῶς ⲛⲁⲓ
184 ⲛⲧⲁⲓ ∼ⲇⲱⲣⲣⲓⲥⲉ∽δωρίζειν ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲛⲧⲉⲧⲛ ∼ⲟⲓⲕⲟⲛⲟⲙⲉⲓ∽οἰκονομεῖν ⲙⲙⲟⲟⲩ ∼ⲡⲁⲣⲁⲭⲱⲣⲉⲓ∽παραχωρεῖν
185 ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲉⲧⲁⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲧⲁⲁⲩ ⲉⲡⲉϣⲕⲁⲣ ∼ⲭⲣⲱ∽χρῆσθαι ⲙⲙⲟⲟⲩ ∼ⲁⲡⲗⲱⲥ∽ἁπλῶς
186 ⲉⲁⲁⲩ ∼ⲧⲣⲟⲡⲟⲥ∽τρόπος ⲛⲓⲙ ⲉϥⲛⲁⲣ ⲁⲛⲁⲧⲛ ϫⲉ ⲛⲛⲉⲗⲁⲁⲩ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲉϣ ϭⲙ
187 ϭⲟⲙ ∼ⲟⲩⲇⲉ∽οὔτε ⲥⲟⲛ ∼ⲟⲩⲇⲉ∽οὔτε ⲥⲱⲛⲉ ∼ⲟⲩⲇⲉ∽οὔτε ϣⲛ ⲟⲩⲁ ∼ⲟⲩⲇⲉ∽οὔτε ϣⲛ ⲥⲛⲁⲩ
188 ∼ⲏ∽ ϣⲙⲙⲟ ∼ⲟⲩⲇⲉ∽οὔτε ϫⲱϩ [∼ⲟⲩⲇⲉ∽]οὔτε [ϫⲱϩ]ϫⲱϩ [ⲛϫⲱ]ϩⲛϫⲱϩ ∼ⲟⲩⲇⲉ∽οὔτε ⲗⲁⲁⲩ ⲛⲟⲩⲟⲛ
189 ∼ⲕⲁⲧⲁ∽κατά ⲗⲁⲁⲩ ⲛⲥⲙⲟⲧ ⲛϥϯ ⲟⲩⲃⲉ ⲡⲉⲓ ∼ⲇⲱⲣⲓⲁⲥⲧⲓⲕⲟⲛ∽δωρεαστικόν ∼ⲏ∽ ϩⲛ
189-190 ∼ⲇⲓⲕⲁⲥ∤ⲧⲏⲣⲓⲟⲛ∽δικαστήριον
190 ∼ⲏ∽ ⲙⲃⲟⲗ ∼ⲇⲓⲕⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ∽δικαστήριον ∼ⲏ∽ ⲗⲁⲁⲩ ∼ⲡⲣⲱⲧⲟⲣⲓⲟⲛ∽πραιτώριον ∼ⲏ∽ ⲗⲁⲁⲩ
191 ∼ⲧⲩⲡⲟⲥ∽τύπος ⲉϥϩⲁ ⲉⲟⲟⲩ ⲉⲩⲟⲩⲱϣⲧ ⲛⲁϥ ϩⲓⲧⲛ ⲛⲛⲟϭ ∼ⲇⲓⲁⲧⲁⲝⲓⲥ∽διάταξις
192 ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ∼ⲏ∽ ∼ⲧⲁⲝⲓⲥ∽τάξις ⲉⲥϭⲙ ϭⲟⲙ ⲁⲩⲱ ⲉⲥ ∼ⲭⲱⲣⲉⲩⲉ∽χωρεύειν ∼ⲁⲡⲁⲝ∽ἅπαξ ∼ⲁⲡⲗⲱⲥ∽ἁπλῶς
193 ⲉⲣϣⲁⲛⲟⲩⲁ ∼ⲇⲉ∽δέ ∼ⲧⲟⲗⲙⲁ∽τολμᾶν ∼ⲅⲁⲛ∽κἄν ⲧⲉⲛⲟⲩ ∼ⲅⲁⲛ∽κἄν ϣⲁ ⲟⲩⲟⲉⲓϣ ∼ⲡⲣⲱⲧⲟⲛ∽πρῶτον ∼ⲙⲉⲛ∽μέν
194 ϫⲉ ⲛⲛⲉⲡⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ∼ⲟⲫⲉⲗⲉⲓ∽ὀφελεῖν ⲛⲗⲁⲁⲩ ∼ⲁⲗⲗⲁ∽ἀλλά ⲉⲣⲉⲡⲥⲁϩⲟⲩ ⲛⲛⲉ ∼ⲅⲣⲁⲫⲏ∽γραφή
195 ⲛⲁⲉⲓ ⲉϫⲱϥ ⲛⲥⲉⲟϫⲛⲉϥ ⲙⲛ ⲛⲉⲧϣⲟⲟⲡ ⲛⲁϥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲛϥϣⲱⲡⲉ
196 ϩⲁ ⲧϩⲟⲧⲉ ⲛⲧⲉⲥⲙⲏ ⲧⲁⲓ ⲉⲧϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϩⲙ ∼ⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ∽εὐαγγέλιον ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲉⲧϫⲱ
197 ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲁⲓ ∼ⲙⲉⲛ∽μέν ⲥⲉⲛⲁⲃⲱⲕ ⲉⲩ ∼ⲕⲟⲗⲁⲥⲓⲥ∽κόλασις ⲛϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ∼ⲇⲉⲩⲇⲉⲣⲟⲛ∽δεύτερος
198 ∼ⲇⲉ∽δέ ⲉϥⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛϣⲙⲙⲟ ⲉⲡⲉⲓⲱⲧ ⲙⲛ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲛ ⲡⲉ ∼⊢❨ⲡⲛ(ⲉⲩⲙ)ⲁ❩⊣∽πνεῦμα ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ
199 ⲁⲩⲱ ⲛϥϫⲓ ⲛⲧ ∼ⲙⲟⲓⲣⲓⲥ∽μέρις ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲥ ⲡⲉⲥⲕⲁⲣⲓⲱⲧⲏⲥ ⲡⲉⲛⲧⲁϥ ∼ⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩ∽παραδιδόναι
200 ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲁⲩⲱ ∼ⲙⲟⲓⲣⲓⲥ∽μέρις ⲛⲁⲛⲁⲛⲓⲁⲥ ⲙⲛ ⲥⲁⲡⲡⲓⲣⲁ ⲧⲉϥⲥϩⲓⲙⲉ
201 ⲙⲛⲛⲥⲱⲥ ∼ⲇⲉ∽δέ ⲟⲛ ⲛϥ ∼ⲁⲡⲟⲗⲟⲅⲓⲍⲉ∽ἀπολογίζειν ⲉⲡ ∼❨ⲗⲟⲅⲟ(ⲥ)❩∽λόγος ⲛⲟⲩ ∼ⲡⲣⲟⲥⲧⲓⲙⲟⲛ∽πρόστιμον ⲛⲛ ∼ⲛⲟⲙⲟⲥ∽νόμος
202 ⲁⲩⲱ ∼ⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ∽ἔξουσία ⲉⲧ ∼ⲁⲣⲭⲉⲓ∽ἄρχειν ⲙⲡ ∼ⲕⲁⲓⲣⲟⲥ∽καιρός ⲉⲧⲙⲙⲁⲁⲩ ⲛⲟⲩ ∼ⲗⲓⲧⲣⲁ∽λίτρα ⲛⲛⲟⲩⲃ
203 ∼ⲡⲣⲟⲥⲧⲓⲙⲟⲛ∽πρόστιμον ⊰❨γί(νεται)❩γίνεται χρυσίου ❨λ(ί)τ(ρα)❩λίτρα α|num:1| μία ❨μό(νον)❩⊱ⲁⲩⲱμόνονⲁⲩⲱ ⲙⲛⲛⲥⲁ
203-204 ∼ⲕⲁⲧⲁⲃⲁ∤ⲗⲉⲥⲓⲥ∽καταβολή
204 ⲙⲡⲉⲓ ∼ⲡⲣⲟⲥⲧⲓⲙⲟⲛ∽πρόστιμον ⲛⲧⲉⲡⲉⲓ ∼ⲇⲱⲣⲓⲁⲥⲧⲓⲕⲟⲛ∽δωρεαστικόν ϣⲱⲡⲉ
205 ⲉⲩⲛⲧⲁϥ ⲙⲙⲁⲁⲩ ⲛⲟⲩⲧⲁϫⲣⲟ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ⲁⲩⲱ ϣⲁ ⲛϫⲱⲙ ⲛϫⲱⲙ
206 ϯⲧⲁⲣⲕⲟ ∼ⲇⲉ∽δέ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ∼ⲡⲁⲛⲧⲱⲕⲣⲁⲧⲱⲣ∽παντοκράτωρ ⲛⲧⲱⲧⲛ
206-207 ∼ⲉⲝⲟⲩ∤ⲥⲓⲁ∽ἐξουσία
207 ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲉⲣⲉⲡⲉⲓ ∼ⲇⲱⲣⲓⲁⲥⲧⲓⲕⲟⲛ∽δωρεαστικόν ⲛⲁⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲧⲟⲟⲧⲟⲩ
208 ϫⲉ ⲛⲛⲉⲧⲛ ∼ⲥⲩⲛⲭⲱⲣⲉⲓ∽συγχωρεῖν ⲛⲥⲉⲧⲁⲕⲟ ⲗⲁⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧϥ
209 ⲉⲩⲱⲣϫ ⲛⲏⲧⲛ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲛⲉ ∼ⲡⲣⲟⲉⲥⲧⲟⲥ∽προεστώς ⲙⲡ ∼❨ⲙⲟⲛⲁⲥⲧ(ⲏⲣⲓⲟⲛ)❩∽μοναστήριον
210 ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ∼ϩⲁⲅⲓⲟⲥ∽≃∼ⲫⲁⲅⲓⲟⲥ∽ἅγιοςⲫⲁⲅⲓⲟⲥ ∼ϩⲁⲅⲓⲟⲥ∽≃∼ⲫⲁⲅⲓⲟⲥ∽ἅγιοςⲫⲁⲅⲓⲟⲥ ⲁⲡⲁ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲛⲧϩⲉⲛⲉⲉⲧⲉ ⲙⲡⲕⲟⲗⲟⲗ
211 ⲙⲡⲧⲟⲟⲩ ⲛϫⲏⲙⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲥ ∼ⲟⲓⲕⲟⲛⲟⲙⲟⲥ∽οἰκονόμος ∼ⲕⲁⲧⲁ∽κατά ∼ⲕⲁⲓⲣⲟⲥ∽καιρός
212 ∼ⲉⲫⲉⲥⲉⲟⲥ∽ἐφεξῆς ⲁⲓⲥⲙⲓⲛⲉ ⲛⲏⲧⲛ ⲙⲡⲉⲓ ∼ⲇⲱⲣⲓⲁⲥⲧⲓⲕⲟⲛ∽δωρεαστικόν ∼ⲥⲩⲛⲅⲣⲁⲫⲏ∽συγγραφή
213 ⲉϥⲟⲣϫ ϥⲟⲩ ⲛϫⲟⲉⲓⲥ ϩⲙ ⲙⲁ ⲛⲓⲙ ⲉⲩⲛⲁ ∼ⲉⲙⲫⲁⲛⲓⲍⲉ∽ἐμφανίζειν ⲙⲙⲟϥ
214 ⲛϩⲏⲧϥ ∼ⲉⲓⲧⲉ∽εἴτε <ϩⲛ>ϩⲛ ∼ⲛⲟⲙⲟⲥ∽νόμος ∼ⲉⲓⲧⲉ∽εἴτε ⲙⲡⲃⲟⲗ ∼ⲛⲟⲙⲟⲥ∽νόμος ⲉⲁⲓ
214-215 ∼ⲡⲁⲣⲁⲕⲁ∤ⲗⲉⲓ∽παρακαλεῖν
215 ⲙⲡ ∼ⲥⲩⲛⲅⲣⲁⲫⲉⲩⲥ∽συγγραφεύς ⲁϥⲥϩⲁⲓ ⲙⲛ ϩⲉⲛⲕⲉⲣⲱⲙⲉ
215-216 ∼ⲁⲝⲓⲟⲡⲓⲥ∤ⲧⲟⲥ∽ἀξιόπιστος
216 ⲉⲁⲩ ∼❨ⲙⲁⲣⲧⲩⲣⲓⲥⲑ(ⲁⲓ)❩∽μαρτυρίζειν ⲉⲣⲟϥ ∼ⲡⲣⲟⲥ∽πρός ⲧⲁ ∼ⲡⲁⲣⲁⲕⲗⲏⲥⲓⲥ∽παράκλησις
217 ⲉⲁⲓ ∼ⲉⲡⲓⲧⲣⲉⲡⲉ∽ἐπιτρέπειν ⲁⲩⲥⲁϩϥ ⲛⲧⲁⲥⲡⲉ ⲛⲛⲣⲙⲛ ⲕⲏⲙⲉ ⲁⲩⲟϣϥ
218 ⲉⲣⲟⲓ ⲁⲓ ∼ⲥⲧⲟⲓⲭⲉ∽στοιχεῖν ⲉⲣⲟϥ ⲁⲓⲕⲁⲁϥ ⲉⲃⲟⲗ |g:stauros| |g:stauros| |g:stauros|
219 |g:stauros| ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲛⲛⲁ ⲧϣⲉⲉⲣⲉ ⲙⲡ ∼❨ⲙⲁⲕⲁⲣ(ⲓⲟⲥ)❩∽μακάριος ⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲧⲉⲥⲙⲁⲁⲩ ⲧⲉ
219-220 ∼❨ⲙⲁ∤ⲕⲁⲣ(ⲓⲁ)❩∽μακάριος
220 ⲧⲁϩⲁⲙ ⲧⲣⲙ ∼ⲕⲁⲥⲧⲣⲟⲛ∽κάστρον ϫⲏⲙⲉ ⲧⲉⲛⲧⲁⲥϣⲣⲡ ⲥϩⲁⲓ
221 ϯ ∼ⲥⲧⲟⲓⲭⲉⲓ∽στοιχεῖν ⲉⲡⲉⲓ ∼ⲇⲱⲣⲓⲁⲥⲧⲓⲕⲟⲛ∽δωρεαστικόν ⲛⲑⲉ ⲉⲧϥⲥⲏϩ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲩⲱ
222 ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲛⲧⲁⲓⲕⲁⲁϥ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧϥ |g:stauros| ⲁⲛⲟⲕ ϣⲉⲙⲛⲧⲥⲛⲏⲩ
223 ⲡⲉⲓ ∼❨ⲉⲗⲁⲭ(ⲓⲥⲧⲟⲥ)❩∽ἐλάχιστος ∼❨ⲡⲣⲉⲥⲃ(ⲩⲧⲉⲣⲟⲥ)❩∽πρεσβύτερος ⲁⲩⲱ ∼ϩⲩⲅⲟⲩⲙⲉⲛⲟⲥ∽ἡγούμενος ⲙⲡ ∼ⲕⲁⲥⲧⲣⲟⲛ∽κάστρον ⲛⲟⲩⲱⲧ
224 ϫⲏⲙⲉ ⲁⲥ ∼ⲁⲓⲧⲉⲓ∽αἰτεῖν ⲙⲙⲟⲓ ⲛϭⲓ ⲓⲱⲁⲛⲛⲁ ⲁⲓ ∼ϩⲩⲡⲟⲅⲣⲁⲫⲉ∽ὑπογράφειν ϩⲁⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲁⲥ ∼ⲛⲟⲓ∽νοεῖν
225 ∼ⲡⲣⲟⲥ∽πρός ⲧⲉⲥ ∼ⲁⲓⲧⲉⲥⲓⲥ∽αἴτησις |g:stauros|
226 |g:stauros| ⲁⲛⲟⲕ ⲛⲱϩⲉ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲓⲉⲣⲉⲙⲓⲁⲥ ⲡⲉ ∼ⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ∽πρεσβύτερος
227 ⲁⲩⲱ ∼ϩⲏⲅⲟⲩⲙⲉⲛⲟⲥ∽ἡγούμενος ⲛⲧ ∼ⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ∽ἐκκλησία ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛϫⲏⲙⲉ
228 ϯⲟ ⲙⲙⲛⲧⲣⲉ |g:stauros|
229 |g:stauros| ⲁⲛⲟⲕ ⲫⲟⲓⲃⲁⲙⲙⲱⲛ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡ ∼❨ⲙⲁⲕ(ⲁⲣⲓⲟⲥ)❩∽μακάριος ⲅⲉⲱⲣⲅⲓⲟⲥ ϯⲟ ⲙⲙⲛⲧⲣⲉ
230 |g:stauros| ⲁⲛⲟⲕ ⲥⲧⲁⲫⲱⲣⲉ ⲡⲏϣⲣⲉ ⲙⲡⲙ⸢|g:stauros|⸣∼❨ⲙⲁⲕ(ⲁⲣⲓⲟⲥ)❩∽ⲙⲡⲙ|g:stauros|μακάριος ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ ϯⲱ ⲙⲙⲛⲧⲣⲉ |g:stauros| ⲫⲟⲓⲃⲁⲙⲱⲛ
231 ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡ ∼❨ⲙⲁⲕ(ⲁⲣⲓⲟⲥ)❩∽μακάριος ⲅⲉⲱⲣⲅⲓⲟⲥ ⲁϥ ∼ⲁⲓⲧⲉⲓ∽αἰτεῖν ⲙⲙⲟⲓ ⲁⲓⲥϩⲁⲓ ϩⲁⲣⲟϥ ϫⲉ ⲙⲁϥ ∼ⲛⲟⲓ∽νοεῖν |g:stauros|
232 |g:stauros| ⲁⲛⲟⲕ ⲥⲁⲙⲟⲩⲏⲗ ⲡϣⲏⲣⲉ ∼❨ⲙⲁⲕⲁⲣⲓ(ⲟⲥ)❩∽μακάριος ⲉⲛⲱⲭ ϯⲟ ⲙⲙⲛⲧⲣⲉ ∼ⲡⲣⲟⲥ∽πρός ⲑⲉ
233 ⲛⲧⲁⲓⲥⲱⲧⲙ ϩⲁⲧⲛ ⲛⲉⲧϩⲙⲟⲥ ϩⲁϩⲧⲉ ⲁⲛⲛⲁ ⲙⲡⲛⲁⲩ ⲛⲧⲁⲥⲧⲁⲩⲟ
234 ⲡⲉⲥϣⲁϫⲉ ∼ⲡⲣⲟⲥ∽πρός ⲧϭⲟⲙ ⲙⲡⲉⲓ ∼ⲇⲱⲣⲓⲁⲥⲧⲓⲕⲟⲛ∽δωρεαστικόν |g:stauros|
235 |g:stauros| ⲁⲛⲟⲕ ⲓⲥⲁⲁⲕ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡ ∼❨ⲙⲁⲕⲁⲣ(ⲓⲟⲥ)❩∽μακάριος ⲍⲁⲭⲁⲣⲓⲁⲥ ⲡⲣⲙ ⲡⲉⲓ ∼ⲕⲁⲥⲧⲣⲟⲛ∽κάστρον
236 ⲛⲟⲩⲱⲧ ϫⲏⲙⲉ ϯⲟ ⲙⲙⲛⲧⲣⲉ ∼ⲡⲣⲟⲥ∽πρός ⲑⲉ ⲛⲧⲁⲓⲥⲱⲧⲙ ϩⲓⲧⲛ
236-237 ⲛⲉⲧ∤ϩⲙⲟⲟⲥ
237 ϩⲁϩⲧⲛ ⲁⲛⲛⲁ ⲙⲡⲛⲁⲩ ⲛⲧⲁⲥⲙⲧⲟⲛ ⲙⲙⲟⲥ |g:stauros|
238 ⊰ἔγγραφονἔγγραφον ∼δωριαστικὸν∽δωρεαστικὸν ❨γενάμε(νον)❩γενάμενον παρὰ Ἄννας̣Ἄννας
239 |gap:?| ἀπὸ κάστρου ❨Μεμνωνίω(ν)❩Μεμνωνίων
240 ❨ὑ(πὲρ)❩ὑπὲρ ∼οἶκον∽οἴκου ❨Ἰωάνν(ου)❩Ἰωάννου ❨πατρὸ(ς)❩πατρὸς ❨αὐτ(ῆς)❩αὐτῆς ❨κ(αὶ)❩καὶ ❨ὑ(πὲρ)❩ὑπὲρ ❨μέρο(υς)❩μέρους ∼ἀ̣ρτακοπολ∽ἀρτοπωλίου
241 ❨κ(αὶ)❩καὶ ❨ὑ(πὲρ)❩ὑπὲρ ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨(ἡμίσους)❩ἡμίσους ❨μέρο(υς)❩μέρους οἴκου Ταὰμ ∼❨μετρὸ(ς)❩∽μητρὸς ❨αὐτ(ῆς)❩αὐτῆς . S-6 ❨μ(ηνὸς)❩μηνὸς ❨Παῦ(νι)❩Παῦνι ϛ|num:6| , ❨ἰ(ν)δ(ικτίωνος)❩ἰνδικτίωνος γ|num:3| |g:stauros|⊱|g:stauros|
242 |g:stauros| ⲁⲛⲟⲕ ⲭⲉⲙⲛⲧⲥⲛⲏⲩ ⲡⲉⲓ ∼❨ⲉⲗⲁⲭ(ⲓⲥⲧⲟⲥ)❩∽ἐλάχιστος ∼❨ⲡⲣⲉⲥⲃ(ⲩⲧⲉⲣⲟⲥ)❩∽πρεσβύτερος ⲁⲩⲱ ∼ϩⲩⲅⲟⲩⲙⲉⲛⲟⲥ∽ἡγούμενος
243 ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛϣⲉⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲧ ∼ⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ∽ἐκκλησία ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛϫⲏⲙⲉ ⲁⲓⲥϩⲁⲓ
244 ⲡⲉⲓ ∼ⲇⲱⲣⲓⲁⲥⲧⲓⲕⲟⲛ∽δωρεαστικόν ∼ⲥⲩⲛⲅⲣⲁⲫⲏ∽συγγραφή ⲛⲧⲁϭⲓϫ ∼ⲡⲣⲟⲥ∽πρός ⲑⲉ ⲛⲧⲁⲁⲛⲛⲁ
245 ⲧϣⲉⲉⲣⲉ ⲛⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ∼ⲉⲡⲓⲧⲣⲉⲡⲉ∽ἐπιτρέπειν ⲛⲁⲓ ⲁⲩⲱ ⲁⲓ ∼ⲍⲱⲙⲁⲧⲓⲍⲉ∽σωματίζειν ⲙⲙⲟϥ |g:stauros|
246 ⊰❨ἐγρ(άφη)❩ἐγράφη ❨μ(ηνὸς)❩μηνὸς ❨Παῦ(νι)❩Παῦνι ϛ|num:6| , ❨ἰ(ν)δ(ικτίωνος)❩ἰνδικτίωνος γ|num:3| ❨ἀρχ(ῇ)❩ἀρχῇ |g:stauros| |g:stauros| |g:stauros|⊱|g:stauros|