Sematia

upz.1.78.xml

TM: 3469HGV: 3469Date: – Place:

1 m1 S-1 Π[τ]ολεμ[αῖος]Πτολεμαῖος Δαμοξέ[νωι]Δαμοξένωι [χαίρειν]χαίρειν [.].
None None [0]
2 m1 S-2 ❨(ἔτους)❩ἔτους κβ|num:22| Τῦβ[ι]Τῦβι ιβ|num:12| εἰς [τ]ὴντὴν ιγ|num:13| ᾤμη[ν]ᾤμην [με]με [ἐν]ἐν [Μέμφει]Μέμφει
3 ∼βατίζειν∽βαδίζειν με ἀπὸ ∼λειβὸς∽λιβὸς ἕως ἀ[πηλ]ιώτουἀπηλιώτου
4 καὶ ἀναπίπτομαι ἐπʼ ἄχυρον ἀ[λλʼ]ἀλλʼ [ἄ]νθρωπο[ς]ἄνθρωπος
5 ἀπὸ λιβός μου ἐχόμενός μου ∼ἀναπίπτι∽ἀναπίπτει
6 καὶ αὐτὸς καὶ ὥσπερ κεκλειμ[ένοι]κεκλειμένοι μου
7 ἦσαν οἱ ὀφθαλμοί μου καὶ ἐξάπ̣[ινα]ἐξάπινα ∼ἀνύγωι∽ἀνοίγω
8 τοὺς ὀφθαλμούς μου καὶ ὁρῶ σοι τ[ὰς]τὰς διδύμας
9 ἐν τῷ ∼διδασκαλήῳ∽διδασκαλείῳ τοῦ Τοθῆ[τος]Τοθῆτος . S-3 ἐκάλεσαν .
10 S-4 ἔλεγον · S-5 ὅρα μὴ ∼ὀλιοψυχῆσθαι∽ὀλιγοψυχῆσθαι . S-6 Τ̣[οθ]ῆ̣ςΤοθῆς κάμῃ εὕρας
11 τὴν ὁδὸν ἐπʼ ἐμέ , ὅτι μεταβέβλ[ηκ]αμεταβέβληκα τὴν κοίτην
12 μου . S-7 ἤκουσα Τοθῆς λέγων · S-8 ἔρρʼ εὐθ[ύ]εὐθύ ,
13 τί ταῦτα λέγεις ; S-9 ἐγὼ καταστήσ̣[ω]καταστήσω τὰς διδύμας
14 ἐπὶ σέ . S-10 ὁρῶ σοι αὐτὸν καθιστῶντα
15 αὐτὰς ∼κἀαγὼ∽καὶ $ἐγὼ ἔμπροσθεν αὐτῶν ἐπορευόμην ,
16 ἕως καταλάβω αὐτὰς καὶ ἔρχομαι εἰς τὴν ∼ῥύβην∽ῥύμην
17 μετʼ αὐτῶν . S-11 ἔλεγον ∼αὐτᾶς∽αὐταῖς αὐτα[ῖ]ςαὐταῖς ὅτι ἔτι βραχὺ
18 ἔχω ἐν τῷ ∼Ἁθρεὶ∽Ἁθὺρ καὶ πρωὶ ἔσται η μήν . S-12 [ε]ὐθὺεὐθὺ ∼ἶδον∽εἶδον
19 μίαν αὐτῶν ἐρχομένην πρὸς τὸ τῖ[χ]οςτῖχος εἰς ∼κοτινὸν∽σκοτεινὸν
20 τόπον καὶ καθιζάνει ∼ὀροῦσα∽οὐροῦσα .
None None [0]
20 m1 S-13 εἶδον εὐθὺ ὅτ[ι]ὅτι ∼μίαν∽μία αὐτῶν
21 ἀποκεκάθισται . S-14 ∼εἶπα∽εἶπον Ἁρμάει σπε[ῦ]σ[α]ισπεῦσαι ∼[ἐ]λθῖν∽ἐλθεῖν αὐτόν .
22 S-15 καὶ ἄλλα τινὰ εἶδον πολλὰ καὶ πάλιν ἠξίωκα τὸν
23 Σάραπιν καὶ τὴν Ἶσιν λέγων · S-16 ἐλθέ μοι θεὰ θεῶν ,
24 ∼εἵλεως∽ἵλεως γινομένη ἐπάκουσόν μου , ἐλέησον τὰς διδύμας ,
25 σὺ ∼κατέδιξας∽κατέδειξας διδύμας . S-17 ἐμὲ δὲ ἄφες , ∼εἰδού∽ἰδού , πολιὰς ∼ἔχων∽ἔχοντα ,
26 ἀλλὰ οἶδα ὅτι ἐν ∼ὀλίͅο∽ὀλίγῳ ∼χρώνῳ∽χρόνῳ παύσομαι , αὗται δὲ
27 γυναῖκές εἰσιν . S-18 ἐὰν μιανθῶσιν , [οὐ]οὐ [μ]ὴ̣μὴ γένονται
28 καθαραὶ ∼πόποτε∽πώποτε . S-19 τῇ ιδ|num:14| ᾤμην με ἐν
28-29 Ἀλεξαν∤δρήᾳ
29 με εἶναι ἐπάνω πύργου μεγάλου . S-20 εἶχον
30 ∼πρόσοπον∽πρόσωπον καλὸν εἶχον καὶ οὐκ ἤθελον ∼οὐθενεὶ∽οὐθενὶ
31 ∼δῖξαί∽δεῖξαί μου τὸ ∼πόρσωπον∽πρόσωπον διὰ τὸ καλὸν ∼αὐτὸν∽αὐτὸ
32 εἶν[α]ιεἶναι καὶ ∼γραύ∽γραῦς μοι παρεκάθητο καὶ ὄχλος ἀπὸ βορρᾶ μου
33 καὶ ἀπὸ ∼πηλιοτης∽ἀπηλιώτου .
None None [0]
33 m1 S-21 κράζ[ουσι]κράζουσι ἠ̣[ν]θ̣ρε̣κίσθαιἠνθρεκίσθαι ἄνθρωπον
34 ∼πολλαῖς∽πολιαῖς καὶ λέγει μοι · S-22 ∼πρόσμινον∽πρόσμεινον βραχὺ καὶ ἄξω σε
35 πρὸς τὸν δαίμονα Κνῆφιν , ∼ἁ∽ἵνα [προ]σκυνήσῃςπροσκυνήσῃς [α]ὐτόναὐτόν .
36 S-23 καὶ ∼ὄͅμην∽ᾤμην με ∼προσβύτῃ∽πρεσβύτῃ με λέ[γειν]λέγειν · S-24 ∼[π]ατηρ〚α̣〛∽πάτερ , οὐχ ∼ὡρᾷς∽ὁρᾷς
37 τὸ ὅραμα τοῦτο ∼τεθήαμαι∽τεθέαμαι ; S-25 δι[ηγησά]μηνδιηγησάμην αὐτῷ . S-26 ∼ἔδοκέ∽ἔδωκέ
38 μοι ∼δύω∽δύο καλάμους . S-27 ἐπιβλέψ[ας]ἐπιβλέψας [τα]χὺταχὺ εἶδον τὸν Κνῆφιν .
39 S-28 ∼εὐφράνεσθαι∽εὐφραίνεσθε , οἱ παρʼ ἐμοῦ πάν[τες]πάντες [·]· S-29 [ἄφ]εσίςἄφεσίς μοι γίνεται ταχύ .
40 S-30 ἄλλα ∼τεθήαμαι∽τεθέαμαι . S-31 ∼καλλείο∽καλλίω ταῦτα .
None None [0][0]
40 m1 S-32 [οἴδα]ταιοἴδαται ὅτι κεῖταί μοι
41 ∼πρώκειταί∽πρόκειταί μοι ∼ἀσ〚|gap:1|〛φαλὴν∽ἀσφαλῆ ∼ἔχ[ιν]∽ἔχειν [ὅρ?]μονὅρμον τὰς διδύμας .
42 S-33 εὐλαβοῦμαι ἄλλʼ οὐθέν . S-34 ταῦτα κ[ρῖνον]κρῖνον ἕως Φαμενώθ .
43 S-35 λοιπὸν ⦑παρακαλεῖται⦒παρακαλεῖται , ⦑〚τὰς〛⦒τὰς δίδυμα[ι]δίδυμαι [,], [τὴν]τὴν [Ἶσ]ηνἾσην 〚ε̣ἴ[πατε]〛εἴπατε
44 ἴπατε ὅτι ἐκπορεύομαι . S-36 Ἄμ[μων]Ἄμμων ἥκει ἐπʼ ἐμέ ,
45 ἔδωκέ μοι τὴν ὁδὸν καὶ διέσ[τη]διέστη [τὸ]τὸ [π]αστ[οφ]όριονπαστοφόριον
45-46 ἔμπροσ∤θέν
46 μου .
47 S-37 ε[ὐτ]ύχειεὐτύχει .