Sematia

upz.1.6.xml

TM: 3397HGV: 3397Date: -163 – Place: Memphis

1 m1 S-1 βασιλεῖ Πτολε[μαίωι]Πτολεμαίωι [καὶ]καὶ [βασιλίσσηι]βασιλίσσηι [Κλεοπάτραι]Κλεοπάτραι τῆι ἀδε[λφ]ῆιἀδελφῆι θ[εοῖς]θεοῖς
2 Φιλομήτορσι χα[ίρειν]χαίρειν
3 παρὰ [Πτολ]εμαί[ου]Πτολεμαίου [τοῦ]τοῦ [Γλ]αυκίουΓλαυκίου Μακ[εδόνος]Μακεδόνος [κατεχομέν]ουκατεχομένου ἐν τῶι
4 Σαραπ[ι]είω[ι]Σαραπιείωι [Ἀσταρτιείωι]Ἀσταρτιείωι [ἔτ]ηἔτη δέκα , οὐκ [ἐξεληλυθότος]ἐξεληλυθότος τὸ παστοφ[όριον]παστοφόριον [,],
5 ἐν ὧι ἐνκέκ[λ]ε[ιμαι]ἐνκέκλειμαι [ἕως]ἕως [τ]ῆςτῆς σήμερον ἡμέ[ρας]ἡμέρας [.].
None None [0]
5 m1 S-2 [τῆι]τῆι [ιϛ|num:16|]ιϛ|num:16| [τοῦ]τοῦ [Θῶυθ]Θῶυθ Πτολεμαίου
6 τοῦ καθεστ[α]μένουκαθεσταμένου δ[ιὰ]διὰ τοῦ ἐν τῶι Ἀνουβιείωι ἀρχιφυλακίτου καὶ Ἀμώσιος
7 τοῦ παρὰ τοῦ ἀρχιερέως παραλαβόντων φυλακίτας καὶ εἰσελθόντων εἰς
8 τὸ ἐν τῶι μεγάλωι Σαραπιείωι Ἀσταρτιεῖον , οὗ καὶ ἐνκατέχομαι , ὡς καὶ ἔφην ,
9 μέχρι τούτου , τῶν δʼ οὖν φασκόντων εἶναι ἐν τῶ[ι]τῶι τόπωι ὅπλα καὶ
9-10 ἐρευνη∤σάντων
10 πάντα τὸν τόπον κα[ὶ]καὶ [οὐθὲ]νοὐθὲν εὑρόντων |vac:?| τῶν τε
10-11 φυλα∤κιτῶν
11 ἐν ∼τεῖ∽τῇ ἐξόδωι ἐκτιναξάν[τω]νἐκτιναξάντων καὶ μηθὲν ἄτοπον ποιη[σ]άντωνποιησάντων
12 Ἀμῶσις παρὰ τοῦ ἀρχιερέως ἐ[πιστρέ]ψαςἐπιστρέψας μετὰ Ἰμούθου το[ῦ]τοῦ [<παρὰ>]παρὰ [<τοῦ>]τοῦ [ἐ]πὶἐπὶ τῶν
12-13 πασ∤τοφόρων
13 καὶ Ἁρενδώτου το[ῦ]τοῦ [Κατύ]τουΚατύτου καὶ Ἁρενδώτου τ[οῦ]τοῦ [Νικ]χθνίβιοςΝικχθνίβιος
14 καὶ Ἐρβελλῆτος τοῦ Ἁριμούθο[υ]Ἁριμούθου [καὶ]καὶ [Ψ]ενχώνσιοςΨενχώνσιος τοῦ Ἀμώσιος ἀκολούθου
15 ὀψὲ τῆς ὥρας καὶ ἐχόντων φα[νὸν]φανὸν [ἀπ]οβιασάμενόςἀποβιασάμενός με καὶ ∼σκυλησσας∽σκυλήσας τὸ ἱερὸν
16 ἐξήνεγκεν πάντα ὁπόσʼ ∼ἀπερη[ρήρεισ]το∽ἀπηρήρειστο , τὰ δὲ λοιπὰ παρεσφραγίσατ[ο]παρεσφραγίσατο
17 καὶ τῆι [ἑ]πτακαιδεκάτηιἑπτακαιδεκάτηι τ[οῦ]τοῦ [αὐτοῦ]αὐτοῦ μηνὸς ἐπιστρέψας πρωὶ ἐξήνεγκεν
18 τὰ λοιπ[ὰ]λοιπὰ ∼των∽τὰ ∼παρεσφραγισμε[νω]ν∽παρεσφραγισμένα , πρὸς δὲ τούτοις καὶ τὰς τῶν ἄλλων
19 ἐνκατό[χ]ωνἐνκατόχων παρα[θ]ήκ[α]ςπαραθήκας προσ[εσ]ύλησενπροσεσύλησεν .
None None ἡμερα ἡμερα [0] [1]
19 m1 S-3 ∼Ἁρμαῖς∽Ἁρμάιος δέ τινος ἐπιγνόντος
20 τ[ὸ]ντὸν αὑτοῦ στάμνον ἐν ὧι καὶ ἐνῆσαν χαλκοὶ καὶ ἐπιλαβομένου ἀλογήσας
21 Ἀ[μ]ῶσι[ς]Ἀμῶσις [κ]αὶκαὶ τοῦτον κατασφραγισάμενος παρέθετο Θέωνι τινὶ τῶι Παῆτ[ος]Παῆτος .
None None υἱῶι
22 m1 S-4 οὐ μὴν [ἀ]λλὰἀλλὰ καὶ εἰς τὸ ἄδυτον τῆς θεᾶς εἰσελθὼν ἐσκύλη[σε]νἐσκύλησεν τὸν ναὸν ὥστε
23 κινδυνεῦσαι καὶ συντρῖψαι αὐτόν .
None None [0]
23 m1 S-5 ἐπιστρέψαντος δὲ [πά]λινπάλιν <τοῦ>τοῦ <Ἀμώσιος>Ἀμώσιος <μετὰ>μετὰ Ἁριμούθου
24 τοῦ παρὰ τοῦ ἐπιστάτου καὶ εἰσελθόντος καὶ εὑρόντος λεκάνην χαλκῆν
25 οὖσαν τῆς θεᾶς κα[ὶ]καὶ |gap:5|ημένου αὐτὴν καὶ ἐξενέγκαντος , πρὸς τούτο[ις]τούτοις
26 Παβέλφις Πετεαρενδώτου καὶ Νικχθνῖβις τοῦ Ἰμούθου καὶ{καὶ} οὐ{οὐ} τοῦ{τοῦ}
26-27 ἀστο∤χήσαντες
27 τοῦ καλῶς ἔχοντος εἰσελθόντες καὶ ἐρευνήσαντες τὸν τόπον
28 καὶ μηθὲν εὑρόντες χρήσιμον , μολύβδινά τινα εὑρόντ[ε]ςεὑρόντες ποτήρια ὅμως
28-29 οὐ∤δὲ
29 ταῦτά γε ἡμῖν ἀπέλιπον . S-6 πυνθανομένων δʼ ἡμῶν τοῦ τίνος χάριν
29-30 εἴη∤σαν
30 εἰσπεπορευμένοι , ἀπεκρίθησαν ἡμῖν φήσαντες ἐπʼ ἐνεχυρασίαν ἡκέναι
31 καὶ ἀπ[ε]στάλθα[ι]ἀπεστάλθαι ὑπὸ Ψοῦλιν τοῦ ἐπὶ τῶν παστοφόρων , παρέθεντο δὲ
32 τὰ ποτήρια Κεφαλᾶτι τῶι θυρωρῶι . S-7 διόπερ [ἀ]ξιῶἀξιῶ σε , βασιλεῦ , μὴ ὑπεριδε[ῖν]ὑπεριδεῖν
33 με παρʼ ἕκαστα ὑπὸ τῶν προγεγραμμένων ἀγνωμόνως πολιορκούμενον
34 καὶ ὑβριζόμενον καὶ ∼ἀνουμο⸢ύ⸣μενον∽ἀνομούμενον ἀλλʼ ἐάν σοι φαίνηται , συντάξαι
35 καταστῆσαι ἐπὶ σὲ ὑπὲρ μὲν [ἐμο]ῦἐμοῦ ἀπολογιούμενον Δημήτριον Σώσου
36 Κρῆτα διὰ τὸ ἐμὲ ἐν ∼κατοχε͂ι∽κατοχῆι ὄντα ἀδυνατεῖν , καταστῆσαι δὲ καὶ τοὺς
37 προγεγραμμένους , ἵνα ὑπόσχωσίν μοι τὸ δίκαιον ἐπὶ σοῦ . S-8 τούτου δὲ
37-38 γε∤νομένου
38 ἔσομαι τετευχὼς τῆς παρʼ ὑμῶν βοηθείας .
39 S-9 εὐτυχεῖτε .
None None [0] [0] [0] [0] [0]