Sematia

upz.1.20.xml

TM: 3411HGV: 3411Date: – Place:

1 m1 S-1 [βασιλεῖ]βασιλεῖ [Πτολεμαίωι]Πτολεμαίωι [κ]αὶκαὶ βασιλίσσηι Κλεοπάτραι θεοῖς Φιλομήτορσι χαίρειν
2 [Θαυῆς]Θαυῆς [καὶ]καὶ [Ταοῦς]Ταοῦς [δ]ίδυμαιδίδυμαι αἱ λειτουργοῦσαι ἐν τῶι ἐν Μέμφει μεγάλωι
3 [Σαραπιείωι]Σαραπιείωι [.].
None None [0]
3 m1 S-2 [τῶ]ντῶν μεγίστων θεῶν Ἴσιος καὶ Σαράπιος κατὰ τὸ καλῶς
4 [ἔχον]ἔχον [ἐπὶ]ἐπὶ [τὴν]τὴν [νῦν]νῦν [οὖ]σανοὖσαν εἰρήνην τὰ πράγματα ἀγειοχότων εἰς τὸ τὸν
5 |gap:12| τοῖς ἀδικουμένοις μεμερισμένον δύνασθαι τοὺς
6 |gap:10| [τυγ]χάνειντυγχάνειν τῶν δικαίων , παντάπασιν δὲ καὶ τὰ τοῖς
7 |gap:13|ε γίνεσθαι ὑπὸ τὴν σὴν εὐγνωμοσύνην , βασιλεῦ
8 |gap:11| [ἔτι]ἔτι μᾶλλον αὐξάνεσθαι ἀκολούθως τῆι τῶν προγόνων
9 [σου]σου [αἱρέσει]αἱρέσει [ὥσ]περὥσπερ ἐπὶ τῆς καθʼ ἡμᾶς λειτουργίας ἑτέρων ἀρχαίων
10 [διδυμῶν]διδυμῶν |gap:7|το , αἷς εὐτάκτως ἐτίθετο σύνταξις ὧν χρόνων
11 [ἐλειτούργουν]ἐλειτούργουν [ἐν]ἐν τῶι ἱερῶι , ὧν τὴν ἀπόδειξιν τῆς εἰς αὐτοὺς
11-12 τιθε∤[μένης]τιθε∤μένης
12 [συντάξεω]ςσυντάξεως ἄρτων πεπτῶν καὶ ἐλαίου σησαμίνου καὶ κίκιος
13 |gap:12| [ἔγ]γραπτόνἔγγραπτόν ἐστιν ἐν τοῖς ἀρχα[ί]οιςἀρχαίοις διαλογισμοῖς , ὥστε
14 |gap:13||gap:1|σ̣ειν|gap:13||gap:1|σειν ἐπὶ τοῖς καθʼ ἡμᾶς τῶν ὁμοίως ἡμῖν
14-15 λειτουρ∤[γουσῶν?]λειτουρ∤γουσῶν
15 [ἡμῖν?]ἡμῖν [δʼ?]δʼ [εὐτά?]κτωςεὐτάκτως οὐκ ἐκτίθεται πάντα .
None None [0]
15 m1 S-3 χωρὶς γὰρ τὸν
15-16 προ∤|gap:13||gap:1|
16 ἔχειν , ἔτι καὶ τὰ καιως πρότερον ἐκτεθέντα , ὧν
17 [κρατεῖν]κρατεῖν [συμβαίνε]ισυμβαίνει Νεφόριν τὴν μητέρα ἡμῶν ἐφθαρμένην καὶ
18 [Παχράτην]Παχράτην [τὸν]τὸν [υἱὸ]νυἱὸν αὐτῆς μὴ μόνον ἀπενηνεγμένους εἰς τὸ ἴδιον
19 [τὰ?]τὰ [δέοντα?]δέοντα [ἡμῖν?]ἡμῖν |gap:2|ισθαι , ἀλλὰ καὶ ἀφʼ ὧν ἔχομεν οἰκιῶν β|num:2|
19-20 ἀναιρου∤[μένους]ἀναιρου∤μένους
20 [ἐνοίκιον]ἐνοίκιον [κ]ατὰκατὰ μῆνα χαλκοῦ ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς Ασ|num:1200| χρόνον ἤδη καὶ
21 [οὐκ]οὐκ [ἐθέλοντας]ἐθέλοντας [ταῦ]ταταῦτα ἀποδιδόναι .
None None [0]
21 m1 S-4 ἐπεὶ οὖν πρὸ τῆς εἰς τὸν
21-22 προχει∤[ρισμὸν]προχει∤ρισμὸν
22 [τῶν]τῶν [διδυμῶν]διδυμῶν χρείας ἔτι νηπίας οὔσας τὸ θεῖον ∼βραβεύσας∽βραβεῦσαν
23 |gap:14|ν εἰς σύστασιν Πτολεμαίωι Γλαυκίου Μακεδόνι
24 τινὶ ὄντι ἐν κατοχῆι ἐν τῶι αὐτῶι ἱερῶι ἔτος τοῦτο δέκατον , ὃν ταῖς
25 πρὸς ἡμᾶς εὐεργεσίαις εὐδοκιμηκότα διὰ παντὸς προνοεῖσθαι ἡμῶν
26 εἰς τὸ μηθὲν τῶν ἀναγκαίων ἡμᾶς ὑστερεῖν , οὐ κατὰ προγονικὴν αἵρεσιν
27 τοῦτο συντηροῦντα , κατὰ πρόσταγμα δὲ τοῦ θεοῦ , ὥστʼ ἂν φανερῶς λέγειν
28 τοὺς πλείστους τῶν ἀγνοούντων , διʼ ἣν ∼ποεῖται∽ποιεῖται ἡμῶν προστασίαν , πατέρα ,
29 διὸ τὴν μὲν ἐν τῶι ἱερῶι ἡμῶν ἐπιμέλειαν καὶ τὴν τοῦ βίου μέριμναν
30 εἰς τὸ μηθὲν ἡμᾶς τῶν δεόντων ἐγλιπεῖν συντετηρημένως πρὸς τὸ
31 θεῖον ἑκουσίως ∼ποεῖ∽ποιεῖ , συνεστακότος δʼ ἡμῖν τινα τῶν ἑαυτοῦ
32 συνηθῶν Δημήτριον Σώσου Κρῆτα πραγματευσόμενον ὑπέρ τε
33 τῆς προσοφειλομένης ἡμῖν πρὸς τὸ ιη|num:18| ❨(ἔτος)❩ἔτος καὶ τῆς μετὰ ταῦτα
33-34 ἐκτεθη∤σομένης
34 συντάξεως , καὶ ὑπὲρ ὧν ἂν προσδεώμεθα ἑτέρων , ὄντα
35 [ἐκ]τὸςἐκτὸς τοῦ ἱεροῦ ἐπιτελέσοντα ,
36 ὄντων δὲ τῶν
36-36 προσοφειλο∤μένων
36 ἡμῖν πρὸς τὴν σύνταξιν , ὑπὲρ ὧν καὶ Σαραπίωνι τῶι ὑ[π]οδιοικητῆιὑποδιοικητῆι
37 ἐντυχοῦσαι διʼ ὑπομνήματος ∼συνεταγηι∽συνετάγηι ἀποδοῦναι πρὸς τ[ὸ]τὸ [ι]η|num:18|ιη|num:18| ❨(ἔτος)❩ἔτος
38 ἐλαίου σησαμίνου μετρητὴν α|num:1| καὶ ἄρτων πεπτῶν τῶν πρὸς τὸ αὐτὸ
39 [ἔ]τοςἔτος ἀπὸ ζ|num:7| τοῦ Μεχεὶρ ἕως Μεσορὴ καὶ κῖκι , τὸ μὲν γὰρ τοῦ ιζ|num:17| ❨(ἔτους)❩ἔτους ἔτους{ἔτους}
40 ἐκτεθὲν ἔλαιον προγεγραμμένη Νεφόρις καὶ υἱὸς αὐτῆς ἀπενηνεγμένοι
41 εἰσὶν εἰς τὸ ἴδιον , δεόμεθα οὖν ὑμῶν , τῶν πάντων κοινῶν σωτήρων ,
42 μὴ ὑπεριδεῖν ἡμᾶς παρελκομένας ὑπὸ τῶν πρὸς τα[ῖ]ςταῖς πραγματείαις μὴ
42-43 δυνα∤μένας
43 τὴν καθήκουσαν σύνταξιν εὐμαρῶς κομίσασθαι , χωρὶς μὲν διὰ τὴν
44 τῆς Νεφόριτος ἀντιπαραγωγὴν , ἄλλως δὲ τῶι μηθένα ἔχειν πλὴν τοῦ
45 Πτολεμαίου καὶ τοῦ τούτου συνήθους Δημητρίου , ἐὰν ὑμῖν δοκῆι ,
46 ἀποστεῖλαι ἡμῶν τὴν ἔντευξιν ἐπὶ Διονύσιον τῶν
47 φίλων καὶ στρατηγόν , ὅπως , ἐπεί ἐστιν τὰ ἀξιούμενα
48 πρότερον μὲν ὑπὲρ τοῦ τὸν Δημήτριον προσδέξασθαι
49 ἐπιτελοῦντα τούς τε ὑπὲρ τῆς συντάξεως
49-50 χρημα∤τισμοὺς
50 καὶ ἂν ἄλλο συντάσσωμεν , ἕως ἐσμὲν ἐν τῶι
51 ἱερῶι , τοῦτο ἡμῖν ἀπὸ τῆς ἐντεύξεως ἐπιχωρηθῆι ,
52 ὅπως μηθενὶ ἐξῆι κατὰ τοῦτο ἡμῖν ἐνποδίζειν ,
53 προνοηθῆι δʼ ἵνα καὶ τῶν πρὸς ταῖς πραγματείαις
54 προσκληθέντων τῶν προσοφειλόντων τὸ ἔλαιον
55 καὶ τὸ κῖκι , ὁμοίως δὲ καὶ Ψινταέους τοῦ ἐπιστάτου
56 καὶ Ἀμώσιος τοῦ παρʼ αὐτοῦ τῶν ὁμοίως τὴν ὄλυραν
57 παρειλκυκότων οἷς συνετάγη ἀποδοῦναι , καὶ οὗτοι
58 ἐπ[α]ναγκασθῶσινἐπαναγκασθῶσιν ἀποδοῦναι , καὶ τῆς Νεφόριτος καὶ
59 τοῦ υἱοῦ αὐτῆς κατασταθέντων ὑπὲρ ὧν ἐγκαλοῦμεν
60 αὐτοῖς καὶ τούτων ∼τὴν∽ ∼ἀποκατάστασιν∽ἀποκατάστασις ἡμῖν ∼γενηθῆναι∽γενηθῇ .
None None [0] [1] [2]
61 m1 S-5 τούτου δὲ γενομένου δυνησόμεθα τὴν καθʼ ἡμᾶς
62 λειτουργίαν ἀμέμπτως τῶι μεγίστωι θεῶι Σαράπει
63 ἐπιτελεῖν , ὃς διδοίη σοι μετὰ τῆς Ἴσιος νίκην κράτος τῆς
64 οἰκουμένης ἁπάσης .
65 S-6 εὐτυχεῖτε .
66 m2 S-7 〚[Σ]α[ρα]πίωνι〛Σαραπίωνι 〚τῶ[ν]〛τῶν 〚[διαδό]χ[ων]〛διαδόχων 〚[καὶ]〛καὶ 〚[ὑποδιοικητῆι]〛ὑποδιοικητῆι 〚[παρὰ]〛παρὰ 〚[Πτολεμ]αίου〛Πτολεμαίου 〚Γλαυκίου〛Γλαυκίου 〚∼Μακεδὼν∽〛Μακεδόνος
None None [0]
67 m3 S-8 〚|gap:31|〛|gap:31| 〚γενέσια〛γενέσια 〚Φ|gap:1|〛Φ|gap:1| 〚κ̣δ|num:24|〛κδ|num:24| 〚,〛, 〚Ἱππάλωι〛Ἱππάλωι 〚γενέσια〛γενέσια
68 〚Παῦνι〛Παῦνι 〚κ|num:20|〛κ|num:20|
69 〚|gap:31|〛|gap:31| 〚Ἀπολλωνίωι〛Ἀπολλωνίωι 〚γενέσια〛γενέσια 〚Ἁθὺρ〛Ἁθὺρ 〚ι|num:10|〛ι|num:10| 〚α̣|gap:5|〛α|gap:5|
70 〚|gap:41|ωι〛|gap:41|ωι 〚γενέσια〛γενέσια 〚|gap:11|〛|gap:11|
71 〚|gap:4|δ|gap:2|〛|gap:4|δ|gap:2| 〚Πτολεμαίο̣υ̣〛Πτολεμαίου 〚Γλαυ̣κ̣ίο[υ]〛Γλαυκίου 〚[Μα]κεδόνος〛Μακεδόνος 〚ε|gap:3||gap:2||gap:2|φ|gap:5|〛ε|gap:3||gap:2||gap:2|φ|gap:5| 〚ε̣ὐθ̣ὺ〛εὐθὺ 〚ἀ̣καθ̣αρσία〛ἀκαθαρσία
72 〚|gap:10|〛|gap:10| 〚μεγ̣ί̣σ̣τας〛μεγίστας 〚δ|gap:4|νας〛δ|gap:4|νας
73 m4 S-9 〚ἐπὶ〛ἐπὶ 〚τῆς〛τῆς 〚ἐντεύξεως〛ἐντεύξεως 〚ὑπογραφήι〛ὑπογραφήι
74 〚α|gap:4||gap:2|〛α|gap:4||gap:2| 〚❨(ἔτους?)❩〛ἔτους
75 m5 S-10 Ἀσκληπιάδει .
None None [0]
75 m5 S-11 ἐπισκέψασθαι .
None None [0]
75 m5 S-12 εἰ καὶ πρότερον εἴ[λ]ηφανεἴληφαν ,
76 καὶ νῦν δοῦναι .
None None [0]
76 m5 S-13 ❨(ἔτους)❩ἔτους ∼κ|num:20|∽ιθ|num:19| Θῶυθ ⊢ϛ⊣|num:6|ϛ|num:6| .
None None [0]
77 m5 S-14 Σαραπίωνι .
None None [0]
77 m5 S-15 ἐπισκέψασθαι .
None None [0]
77 m5 S-16 ❨(ἔτους)❩ἔτους ⁽κ|num:20|⁾ιθ|num:19| Φαῶφι ⊢κ⊣|num:20|κ|num:20| .
None None [0]
77 m5 S-17 αἰτεῖν ἤδη τὸν ❨ἀντιγρα(φέα)❩ἀντιγραφέα , τίνʼ αὐταῖς καθήκει
78 καὶ τίνα εἰς ταῦτα ἔχουσιν καὶ ὧ̣νὧν .
None None [0]
78 m5 S-18 ❨(ἔτους)❩ἔτους ιθ|num:19| Μεσορὴ ⊢κ⊣[⊢β⊣]|num:22|κβ|num:22| .
None None [0]