Sematia

upz.1.19.xml

TM: 3410HGV: 3410Date: – Place:

1 m1 S-1 βασιλεῖ Πτολεμαίωι καὶ βασιλίσση[ι]βασιλίσσηι [Κλεο]πάτραιΚλεοπάτραι τῆι ἀδελφῆι θεοῖς
2 Φιλομήτορσι χαίρειν Θαυῆς κα[ὶ]καὶ Ταῦς δίδυμαι λειτουργοῦσαι ἐν τῶι
3 πρὸς Μέμφει μεγάλωι Σαραπιείωι , τῶι Ὀσοράπει χοὰς ∼σπενδουσων∽σπένδουσαι ὑπέρ τε
4 ὑμῶν καὶ τῶν ὑμετέρων τέκνων .
None None [0]
4 m1 S-2 ἐν πλείοσιν ἀδικούμεναι ὑπὸ Νεφόριτος
5 m2 καὶ m1 Παχράτου ⦑〚της〛⦒της ⦑〚μητρος〛⦒μητρος ⦑〚ημων〛⦒ημων m2 ⸢τοῦ⸣τοῦ ⸢υἱοῦ⸣υἱοῦ ⸢αὐτῆς⸣αὐτῆς m1 τὴν καταφυγὴν ἐφʼ ὑμᾶς ∼πεποήμεθα∽πεποιήμεθα , ἵνα τύχωμεν τῶν
6 δικαίων . S-3 γὰρ δηλουμένη Νεφόρις m2 ⸢συνοῦσα⸣συνοῦσα ⸢Φιλίππωι⸣Φιλίππωι ⸢τινὶ⸣τινὶ ⸢τῶν⸣τῶν ∼ἐγ∽ἐκ ⸢Μέμφεως⸣Μέμφεως 〚ἀπολιποῦσα〛ἀπολιποῦσα 〚τὸν〛τὸν 〚πατέρα〛πατέρα 〚ἡμῶν〛ἡμῶν 〚∼συνώικησε∽〛συνῴκησε
7 〚Φιλίππωι〛Φιλίππωι 〚τινὶ〛τινὶ 〚καὶ〛καὶ 〚τοῦτο〛τοῦτο 〚πράξασα〛πράξασα 〚οὐκ〛οὐκ 〚ἔσχε〛ἔσχε 〚τὸ〛τὸ 〚τῆς〛τῆς 〚⦑ἀδικησάσης〚αδικωσασης〛⦒〛ἀδικησάσηςαδικωσασης 〚πρόσωπον〛πρόσωπον 〚,〛,
8/9,ms 〚Διονυ〛Διονυ του τῆι
8 〚ἀλλὰ〛ἀλλὰ 〚καὶ〛καὶ ἐξηργάζετο ὡς ἐπανελεῖται αὐτὸν δηλούμενος Φίλιππος ἐν τοῖς
9 περιστᾶσι⸢ν⸣περιστᾶσιν 〚τότε〛τότε ἀμείκτοις καιροῖς . S-4 ἐνκαθίσας παρὰ τῆι θύραι τῆς οἰκίας αὐτοῦ
10 τῆς οὔσης πρὸ[ς]πρὸς τῶι ποταμῶι ἐν τῆι Αἰγυπτίαι ἀγορᾶι , τοῦ δὲ πατρὸς ἡμῶν
11 ἐξελθόντος καὶ ἔννοιαν σχόντος ἀποκολυμβήσαντός τʼ εἰς τὸν ποταμὸν ⸢καὶ⸣καὶ m1 μόλις ⦑〚τε〛〚δε〛⦒τεδε
12 ἀνασωθέντος 〚αὐτοῦ〛αὐτοῦ ἐπί τινα νῆσον καὶ ἀναληφθέντος m2 ⸢εἴς⸣εἴς ⸢τι⸣τι m1 〚ὑπό〛ὑπό 〚τινος〛τινος παραπλέον
13 πλοῖον καὶ ὧδε μὲν οὐκέτι τολμήσαντος ἀποβῆναι , εἰς δὲ τὸν Ἡρακλεοπολίτην
14 χωρισθέντος , [τ]ῶιτῶι δὲ μὴ ἡμᾶς εἶναι σὺν αὐτῶι ὑπὸ τῆς ἀθυμίας μετήλλαχεν
15 τὸν βίον .
None None [0]
15 m1 S-5 τῶν δὲ ἀδελφῶν αὐτοῦ ἀναπλευσάντων 〚καὶ〛καὶ 〚ἀγαγόντων〛ἀγαγόντων καὶ
15-16 παρακο∤μισάντων
16 αὐτὸν εἰς τὰς κατὰ Μέμφιν νεκρίας , μέχρι τοῦ νῦν οὐ τετόλμηκεν
17 αὐτὸν Νεφόρις θάψαι . S-6 τὰ δʼ ἐκείνου ὑπάρχοντα ἀναληφθέντα εἰς τὸ βασιλικὸν
18 ἐλυτρώσατο Νεφόρις ἀποδομένη ἥμισυ οἰκίας τῆς οὔσης κοινῆς ἡμῶν καὶ αὐτῆς
19 χαλκοῦ ❨(ταλάντων)❩ταλάντων ζ|num:7| κα[ὶ]καὶ ἐκομίσατο ἀξίαν οὐσίαν χαλκοῦ ❨(ταλάντων)❩ταλάντων ξ|num:60| καὶ ἐνοικιολογεῖ κατὰ μῆνα
20 χαλκοῦ ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς Αυ|num:1400| m2 ⸢καὶ⸣καὶ ⸢ἀπὸ⸣ἀπὸ ⸢τούτων⸣τούτων ⸢ἡμῖν⸣ἡμῖν ⸢οὐθὲν⸣οὐθὲν ⸢μερίζει⸣μερίζει . m1 S-7 οὐκ ἀρκεσθεῖσα δʼ ἐπὶ τούτοις ἐξέβαλεν ἡμᾶς ὥστʼ ἂν
21 κ[ι]νδυνεύεινκινδυνεύειν τῶι λιμῶι διαλυθῆναι . S-8 ἐπινοησασῶν δʼ ἡμῶν Πτολεμαῖόν
22 τινα τῶν ἐν κατοχῇ ὄντων ἐν τῶι μεγάλωι Σαραπ[ι]είωιΣαραπιείωι , τοῦ δὲ πατρὸς ἡμῶν
23 ὑπάρχοντα φίλον m2 ⸢καὶ⸣καὶ m1 πρὸς τοῦτον ἀναβᾶσαι διετρεφόμεθα . S-9 ἐπιγενηθέντος δὲ τοῦ
24 πένθους τοῦ Ἄπιος κατάγουσιν ἡμᾶς πενθεῖν τῶι θεῶι . S-10 τῶν δὲ τῆς μητρὸς
25 φίλων ἀναπεισάντων ἡμᾶς προσλαβέσθαι τὸν ἐκείνης υἱὸν διακονεῖν ἡμῖν
26 καὶ τούτου γενηθέντος καιροτηρήσας ἡμᾶς μετά τινα χρόνον καὶ λαβὼν [τὸ]τὸ γραφὲν
27 ἡμῖν ⸢[σύ]μβολον⸣σύμβολον m2 ⸢ὑπὸ⸣ὑπὸ ⸢τῶν⸣τῶν ⸢πρὸς⸣πρὸς ⸢ταῖς⸣ταῖς ⸢πραγματείαις⸣πραγματείαις m1 πρὸς τὸν ἐπὶ τῆς ἐλαικῆς ἐλαίου μετρητοῦ m2 ἑνὸς ⸢τοῦ⸣τοῦ ⸢καθήκοντος⸣καθήκοντος ⸢ἡμῖν⸣ἡμῖν ⸢δίδοσθαι⸣δίδοσθαι ⸢παρʼ⸣παρʼ ⸢ὑμῶν⸣ὑμῶν m1 〚ὥστε〛ὥστε 〚κομίσασθʼ〛κομίσασθʼ 〚ἡμᾶς〛ἡμᾶς
28 〚τὸν〛τὸν 〚γινόμεν[ο]ν〛γινόμενον 〚κατʼ〛κατʼ 〚ἐνιαυτόν〛ἐνιαυτόν m2 ⸢καὶ⸣καὶ m1 τοῦτον λάθραι κομισάμενος καὶ οὓς ποτʼ εἴχομεν
29 χαλκοὺς ⸢καὶ⸣καὶ ⸢ἄλλα⸣ἄλλα ἀποσυλήσας ἡμᾶς ἀνέλυσεν πρὸς τὴν μητέρʼ αὐτοῦ , ὥστʼ ἂν μηδὲ
30 τὰ ἀναγκαῖα ἡμᾶς ἔχειν . S-11 δεόμεθα οὖν ὑμῶν ἀποστεῖλαι τὴν ἔντευξιν ἐπὶ
31 Διονύσιον τῶν φίλων καὶ στρατηγόν , ὅπως γράψῃ m2 ⸢Ἀπολλωνίωι⸣Ἀπολλωνίωι m1 〚Μεννίδει〛Μεννίδει τῶι ∼ἐπιμελητεῖ∽ἐπιμελητῇ
32 καὶ Δωρίωνι τῶι ἀντιγραφεῖ μήτε τὸ γινόμενον ἡμῖν ἔλαιον καὶ κῖκι μηδʼ ἄλλο μηθὲν
33 χρηματίζειν αὐτῆι τῶν ἡμετέρων , ἐπαναγκάσῃ δʼ αὐτὴν , εἰ τ[ὸ]τὸ πατρικὸν ἡμῶν
34 παρὰ λόγον ἔχει , ἀποδοῦναι , ὅπως ὦμεν διʼ ὑμᾶς βεβοηθημέναι .
35 S-12 ∼εὐτυχει∽εὐτυχεῖτε .
1 m2? S-13 [Νεφ]όρειςΝεφόρεις καὶ Παχράτης
2 m1 Νεφόριτ[ος]Νεφόριτος |gap:?|