Sematia

upz.1.14.xml

TM: 3405HGV: 3405Date: – Place:

1 m1 S-1 ❨(ἔτους)❩ἔτους κδ|num:24| Θῶυθ β|num:2|
2 ∼ἐπετοδοκα∽ἐπέδωκα τὴν
2-3 ἔντευ∤ξιν
3 τῶι βασιλεῖ καὶ
4 τῆι ∼βασιλίσηι∽βασιλίσσηι .
5 S-2 βασιλεῖ Πτολεμαίωι καὶ ∼βασιλίσηι∽βασιλίσσηι Κλεοπάτραι τῇ ἀδελφῇ θεοῖς Φιλομήτορσι χαίρειν
6 Πτολεμαῖος Γλαυκίου Μακεδὼν τῆς ἐπιγονῆς τῶν ἐκ τοῦ Ἡρακλεοπολίτου .
None None [0]
7 m1 S-3 τοῦ ∼προιρημένου∽προειρημένου μου πατρὸς Γλαυκίου ὄντος μὲν τῶν ἐν τῶι
7-8 Ἡρακλεο∤πολίτηι
8 συνγενῶν κατοίκων , τούτου δὲ μεταλλάξαντος τὸν βίον
9 ἐν 〚τῇ〛τῇ τοῖς ⸢τῆς⸣τῆς ταραχῆ<ς>ταραχῆς χρόνοις καὶ ἀπολελοιπότος ἐμέ τε καὶ Ἀπολλώνιον
10 τὸν ∼νεότερόν∽νεώτερόν μου ἀδελφόν , συνβάντος δὲ γεγονέναι με ἐν κατοχῆι
11 ἐν τῷ πρὸς Μέμφει μεγάλῳ Σαραπιείωι ἔτη ιε|num:15| , προσδεομένου
12 δέ μου τοῦ περιποιῆσαι τῷ ∼σημαινωμένωι∽σημαινομένωι ἀδελφῶι στρατείαν
13 διὰ τὸ ἀτεκνόν με εἶναι , διʼ ἧς καὶ αὐτός τε ἐν κατοχῇ ὢν ἕξω τε <διʼ>διʼ
14 αὐτοῦ διευσχημονεῖν καὶ βοήθειαν ἔχειν , ∼δέωμαι∽δέομαι ὑμῶν
15 τῶν μεγίστων θεῶν Φιλομητόρων ∼ἐμβλεύσαντας∽ἐμβλέψαντας
16 εἰς ⸢τὰ⸣τὰ προγεγραμμένα ∼ἔτηι∽ἔτη , καθότι οὐθαμόθεν ἔχω τὰ ∼ἐπι⸢τή⸣δηαι∽ἐπιτήδεια
17 πλὴν τοῦ τὴν ἐφʼ ὑμᾶς καταφυγὴν τοὺς θεοὺς μεγίστους
18 καὶ ἀντιλήμπτορας ποιησάμενον τυχεῖν με τῆς δηλουμένης
19 εἰς τὸν ἀδελφὸν στρατείας , ἐὰν φαίνηται , μερίσαι ∼κἀμοὶ∽καὶ $ἐμοὶ ἧς ἔχετε
20 πρὸς πάντας τοὺς τοιούτους θεοσεβοῦς ἀντιλήμψεως <καὶ>καὶ <προστάξαι>προστάξαι
21 ∼γραφῆνηι∽γραφῆναι οἷ<ς>οἷς καθήκει , προσλαβέσθαι τὸν προωνομασμένον μου
22 ἀδελφὸν
23 Ἀπολλώνιον εἰς τὴν Δεξειλάου ∼σημέαν∽σημείαν ,
24 τὸ τεταγμένον ἔχει ἐν Μέμφει , καὶ
25 ἐκθεῖναι αὐτῶι , ὅσον καὶ 〚ο̣ἱ̣〛οἱ 〚ἐ̣κ̣ε̣ι̣ν〛ἐκειν αὐτοὶ
26 λαμβάνουσιν μετρήματα καὶ
26-27 ∼ὀψόνι∤α∽ὀψώνι∤α
27 , ὅπως διευσχημονῶν δύνωμαι
28 ἐπιτελεῖν τὰς θυσίας ὑπέρ τε ὑμῶν
29 καὶ τῶν τέκνων , ὅπως κυριεύητε
30 πάσης χώρας , ἧς Ἥλιος ἐφορᾶι , τὸν
31 ἅπαντα χρόνον . S-4 τούτου δὲ γενομένου
32 ἔσομαι διʼ ὑμᾶς ἐσχηκὼς τὸν βίον
33 τὸ[ν]τὸν ἀέναον χρόνον .
34 S-5 εὐτυχεῖτε .
35 S-6 ποιῆσαι , ∼ἀνενεκεῖν∽ἀνενεγκεῖν δέ , πόσον ἔσται .
None None [0]
36 m1 S-7 τὸ πρὸς [τ]ὴντὴν εἴσδοσιν πρόσταγμα ❨(ἔτους)❩ἔτους κδ|num:24| Τῦβι ∼ιθ|num:19|∽θ|num:9| ,
37 ∼ἐς∽ἐν γέγραπτα<ι>γέγραπται ποιεῖν ∼δεκειου∽ $ἠξίου , γραφῆναι
38 Σωστράτωι γραμματεῖ ∼κατακολλουθεῖν∽κατακολουθεῖν
39 τοῖς προστε⸢τα⸣γμένοιςπροστεταγμένοις , ἐπιγράψαι δὲ αὐτῷ
40 τὴν χώραν καὶ σοὶ διασαφῆσαι , ὅπως
41 καὶ δι⸢ὰ⸣διὰ τῶν συμβόλων ∼ἐγγλογίζεται∽ἐγλογίζηται
42 αὐτῶι ἀκολούθως .
None None [0]
43 m1 S-8 Δημητρίωι .
None None [0]
44 m1 S-9 Ἀπολλώνιον Μακεδώνα προσλαβέσθαι
45 εἰς τὴν Δεξιλάου σημείαν τὴν ❨τεταγμέ(νην)❩τεταγμένην
46 ∼ἐμ∽ἐν Μέμφει καὶ ἐκθεῖναι αὐτῶι ὡς
46-47 καθή∤κει
47 , ∼οἵσα∽ὅσα καὶ οἱ ἄλλοι λαμβάνουσι , ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς ρν|num:150|
48 καὶ πυρῶν ❨ἀρ(τάβας)❩ἀρτάβας γ|num:3| , ἀφʼ ὧν πυρῶν 〚ἀρ̣τ̣έ̣β̣ην〛ἀρτέβην
49 ❨ἀρ(τάβην)❩ἀρτάβην α|num:1| καὶ τὴν τιμὴν ἐκ ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν ρ|num:100| .
None None [0] [1]
50 m1 S-10 ❨(ἔτους)❩ἔτους κδ|num:24| Τῦβι ϛ|num:6| .
None None [0]
51 m1 S-11 τοῖς ∼γραματεῦσιν∽γραμματεῦσιν .
None None [0]
51 m1 S-12 ∼κατακολουθῖν∽κατακολουθεῖν .
None None [0]
52 m1 S-13 ἔτους κδ|num:24| Τῦβι ιβ|num:12| .
None None [0]
52 m1 S-14 ἀναγραφὴ ιβ|num:12| .
None None [0]
53 m1 S-15 Δημήτριος ∼Διοσκουδει∽Διοσκουρίδηι χαίρειν .
None None [0]
53 m1 S-16 τῆς
54 πρὸς Σώστρατον γραμματέα ∼γεγραμένης∽γεγραμμένης
55 ἐπιστολῆς ∼τἀντίγραμφον∽τὸ $ἀντίγραφον ὑποτετάχαμεν ,
56 ὅπως ∼παρακολλυθῇς∽παρακολουθῇς . S-17 ἔρρωσο . S-18 ❨(ἔτους)❩ἔτους κδ|num:24| Τῦβι ιδ|num:14| .
None None [0]
57 m1 S-19 Σω<σ>τράτωιΣωστράτωι .
None None [0]
57 m1 S-20 τῆς παρὰ τῶν γραμματέων
58 ἀναφορᾶς ∼τἀντίγραφον∽τὸ $ἀντίγραφον ὑποτετάχαμεν ,
59 ὅπως ποιῇς κατʼ αὐτά . S-21 παρὰ τῶν
59-60 γραμ∤ματέων
60 .
None None [0]
61 m1 S-22 δόντος ἔντευξιν τῶι [βασιλεῖ]βασιλεῖ καὶ τῇ ∼βασιλίσηι∽βασιλίσσηι
62 ∼Πτολεμαῖος∽Πτολεμαίου Γλαυκίου Μ[ακεδ]όνοςΜακεδόνος , διʼ ἧς ἐ<γε>γράφειἐγεγράφει
63 εἶναι ἐν κατοχῇ ἐν τῷ πρ[ὸς]πρὸς [Μέμ]φειΜέμφει μεγάλωι
64 ∼Σαραπιείοω∽Σαραπιείῳ ❨(ἔτη)❩ἔτη ιε|num:15| καὶ ἠ[ξίου]ἠξίου Ἀπολλώνιον
65 τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ προσ<λα>β[έ]σθαιπροσλαβέσθαι εἰς τὴν
66 Δεξιλάου ∼σημέαν∽σημείαν καὶ ἐκθεῖναι αὐτῶι , ὅσον
67 καὶ αὐτ[ο]ὶαὐτοὶ λαμβάνουσ<ι>νλαμβάνουσιν , καὶ <τῆς>τῆς ∼εὐτεύξεως∽ἐντεύξεως
67-68 ἐχού∤σης
68 χρηματισμόν ·
None None [0]
68 m1 S-23 ποιῆσαι , ∼ἀνενενκεῖν∽ἀνενεγκεῖν δέ ,
69 πόσον ἔσται , εἰσεδόθη ❨(ἔτους)❩ἔτους κδ|num:24| Χοίαχ κϛ|num:26|
70 τοὺς ἐν τῇ Μέμφει ἐπιγόνους ∼προσειλα|gap:1|αι∽προσλαμβάνεσθαι
71 ἐπὶ ❨(δραχμαῖς)❩δραχμαῖς ρν|num:150| καὶ πυρῶν ❨ἀρ(τάβαις)❩ἀρτάβαις γ|num:3| , [ἀφʼ]ἀφʼ [ὧ]νὧν ∼τείθεσθαι∽τίθεσθαι
72 πυρῶν ❨ἀρ(τάβην)❩ἀρτάβην α|num:1| , τοῦ δὲ λοιποῦ τ[ῆς]τῆς [ἀ]ρτάβηςἀρτάβης ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς ρ|num:100|
73 ἐπὶ ∼γραφε͂ι∽γραφῆι Δεξιλάου καὶ Θέονος , προστετάχθαι
74 δὲ οἷς ἂν γίνηται καὶ τὸ ∼σιτόνιον∽σιτώνιον ἐκ ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν ρ|num:100| , ἐκθεῖναι
75 ∼ταῦτα|gap:1|∽ταῦτα ∼μεθʼ∽μετʼ ∼ἐνειαυτὸν∽ἐνιαυτὸν , ∼προσανενέκχθη∽προσανενέχθη
76 δὲ διότι ∼ὁς∽ὡς ἂν ∼προσταγχθῖη∽προσταχθῆι ∼τίθεστα∽τίθεσθαι αὐτῶι
77 〚μεθʼ〛μεθʼ 〚ἑνιαυτὸν〛ἑνιαυτὸν πυρῶν <ἀρτάβην>ἀρτάβην α|num:1| , τοῦ δὲ λοιποῦ
78 τῆς ἀρτάβης ἐκ ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν ρ|num:100|
79 καὶ ἄλλα ἔ[σ]ταιἔσται καθότι
80 προστετ[αγ]μ<ένον>προστεταγμένον ἦν .
None None τείθεσθαι τίθεστα
80 m1 S-24 ἐνέχθη δ[ὲ]δὲ
81 [τὸ]τὸ [πρὸς]πρὸς [τὴν]τὴν [εἴ]σδοσινεἴσδοσιν
81-82 πρό[σ]∤ταγμαπρόσ∤ταγμα
82 ❨(ἔτους)❩ἔτους κδ|num:24| Τῦβι θ|num:9|
83 ∼ἐς∽ἐν γέγραπτα<ι>γέγραπται ποιεῖν ∼δεησίου∽ $ἠξίου ,
84 γραφῆναι Σωστράτωι
85 ∼γραμματέα∽γραμματεῖ ∼κατακολουθῖν∽κατακολουθεῖν
86 τοῖς προστεταγμένοις , επ{επ}
87 ἐπιγράψαι δὲ αὐτῶι <τὴν>τὴν
88 χώραν καὶ σοὶ διασαφῆσαι , 〚ὅπ〛ὅπ
89 ὅπως καὶ διὰ τῶν συμβόλων
90 ∼ἐγγλογίσζηται∽ἐγλογίζηται αὐτῶι
91 ἀκολούθως .
92 S-25 τοῖς ∼γραμματεῦσειν∽γραμματεῦσιν .
None None [0]
92-93 m1 S-26 ∼ἐπισκεψά∤μενον∽ἐπισκεψα∤μένους
93 ἀνενεγκεῖν .
None None [0]
94 m1 S-27 τὰς παρὰ τοῦ Δημητρίο[υ]Δημητρίου [το]ῦτοῦ ∼ἀρχισωματαφύλακος∽ἀρχισωματοφύλακος
95 καὶ ∼γραμ̣ματέα∽γραμματέως τῶν δ[υ]νάμεωνδυνάμεων ἐπιστολὰς
96 δ|num:4| μίαν τῷ Ποσιδω[νίῳ]Ποσιδωνίῳ ∼[τῶν]∽τῶι ∼στρατηγῶν∽στρατηγῶι καὶ α|num:1|
97 Ἀμμωνίωι τῷ ∼ἀρχ[υπ]ερέτην∽ἀρχυπηρέτηι καὶ μίαν|num:1|
98 τῷ Καλλιστράτῳ γραμματεῖ καὶ μίαν
99 ∼Διοσκουδει∽Διοσκουρίδηι τῶι διοικ[ητ]ῆιδιοικητῆι ,
100 ∼ἀπέτωδωκα∽ἀπέδωκα αὐτοῖς [αὐ]τὰςαὐτὰς Τῦβι ιθ|num:19| ❨(ἔτους)❩ἔτους κδ|num:24| ,
99 παρὰ τοῦ
99-101 Διοσ∤κου<ρί>δουΔιοσ∤κουρίδου
101 τοῦ διοικητοῦ ἐπιστολὰς 〚δ|gap:1|〛δ|gap:1| μ̣ι{μι}
102 δύο|num:2| μίαν|num:1| Δωρίωνι τῷ ἐπιμελητῇ
103 καὶ μίαν|num:1| τῷ στρατηγῶι Ποσιδωνίῳ
104 ∼ἀπέδωκα∽ἐπέδωκα αὐτοῖς τοῦ κδ|num:24| ❨(ἔτους)❩ἔτους Τῦβι κε|num:25| .
None None [0] [1] [2] [3] [4] [5]
105 m1 S-28 ❨(ἔτους)❩ἔτους κδ|num:24| Θῶυθ ∼ἀπέδωκα∽ἐπέδωκα τῷ βασιλεῖ
106 καὶ τῇ βασιλίσσηι <τὴν>τὴν ἔντευξιν καὶ
106-107 ἐκο∤μισάμην
107 παρʼ α⸢ὐ⸣τ[ο]ῦαὐτοῦ καὶ ∼ἀπέδωκα∽ἐπέδωκα
108 Δημητρίωι ἐσφρα[γι]σμένηνἐσφραγισμένην καὶ 〚πα〛πα
109 παρὰ τοῦ Δημητρίου ἐκομισάμην
110 παρʼ ∼ἀτοῦ∽αὐτοῦ τʼ ∼Ἀρρίστωνος∽Ἀρίστωνι καὶ ∼μητήνεκα∽μετήνεγκα
111 εἰς τὸ ∼γλογιστήριον∽ἐγλογιστήριον Διοσκουρίδῃ τῷ
111-112 γραμ<μα>∤τεῖγραμμα∤τεῖ
112 καὶ <παρὰ>παρὰ ∼Διοσκουρίδει∽Διοσκουρίδου Χαιρήμωνι καὶ <παρὰ>παρὰ
113 ∼Χαιρήμωνι∽Χαιρήμωνος Ἀπολλοδώρωι καὶ
113-114 εἴσ∤δοσιν
114 ποιεῖ ∼εἰςς∽εἰς αὐλὴν τῇ κϛ|num:26|
115 καὶ ἐκομισάμη<ν>ἐκομισάμην τὰ πρὸς τὴν ∼ἴσδοσιν∽εἴσδοσιν
116 ∼προστάγμματα∽προστάγματα δύο|num:2| α|num:1| Δημητρίωι
117 καὶ α|num:1| ∼Διοσκουδει∽Διοσκουρίδηι καὶ παρὰ Δημητρίου
118 τοῦ ∼ἀρχισωματαφύ[λακ]ος∽ἀρχισωματοφύλακος καὶ ∼γραμμτεῖ∽γραμματέως τῶ[ν]τῶν
119 δυνάμεων ἐκ[ομι]σάμηνἐκομισάμην ἐπι<σ>τολὰςἐπιστολὰς δ|num:4|
120 μίαν|num:1| Ποσιδω[νίω]ιΠοσιδωνίωι στρατηγῶι καὶ α|num:1|
121 Ἀμμωνίωι τῷ ∼ἀρχειπερέτην∽ἀρχυπηρέτηι καὶ α|num:1|
122 Καλλιστράτωι τῷ γραμματεῖ καὶ α|num:1|
123 ∼[Δι]οσκουδει∽Διοσκουρίδηι τῶν φίλων καὶ διοικητῆι .
None None [0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
124 m1 S-29 ἀπεδόθη τὸ ∼πρόσταγμμα∽πρόσταγμα καὶ ∼τὴν∽ επις{επις}
125 ∼ἐπιστολὴν∽ἐπιστολὴ , ἐδόθη εἰς ἀνάγνωσιν τῶι
125-126 διοι∤κητῆι
126 καὶ ἐκομισάμην τὸ ∼πρόσταγμμα∽πρόσταγμα <παρὰ>παρὰ
127 ∼Πτολεμαίωι∽Πτολεμαίου τοῦ ∼ὑπομνηματοφος∽ὑπομνηματογράφου καὶ
128 τὴν ἐπιστολὴν ἐκομισάμην <παρὰ>παρὰ ∼Ἐπιμένηι∽Ἐπιμένους
129 καὶ μετήνεγκα πρὸς ∼Ἰσίδωρων∽τὸνἸσίδωροντὸν
129-130 ∼αὐτω∤τελῆι∽αὐτο∤τελῆ
130 καὶ παρʼ αὐτοῦ ∼μεπήνε⸢γ⸣κα∽μετήνεγκα
130-131 Φιλοξέ∤νωι
131 καὶ παρʼ α⸢ὐ⸣τοῦαὐτοῦ ∼μετήνεκα∽μετήνεγκα Ἀρτέμωνι
132 καὶ παρʼ αὐτοῦ Λύκῳ καὶ τύπον ποιεῖ
133 καὶ ∼μετήνεκκα∽μετήνεγκα εἰς τὸ ἐπισ<το>λογραφεῖ<ο>νἐπιστολογραφεῖον
134 τῷ Σαραπίωνι , παρʼ αὐτοῦ Εὐβίωι
135,ms καὶ
135 παρʼ αὐτοῦ Δωρ<ί>ωνιΔωρίωνι καὶ τύπον ποιεῖ
136 καὶ πάλιν Σαραπίωνι καὶ{καὶ} Εὐβίωι{Εὐβίωι} καὶ{καὶ}
137 〚γράφει〛γράφει 〚Νικάνορει〛Νικάνορει 〚καὶ〛καὶ 〚γράφει〛γράφει 〚ἐπιστολὰς〛ἐπιστολὰς
138 〚δύο〛〚|num:2|〛δύο|num:2| 〚καὶ〛καὶ 〚ἀνενέχθη<σαν>〛ἀνενέχθησαν 〚Σαρα〛Σαρα
139 καὶ εἰσεδόθησ<αν>εἰσεδόθησαν εἰς ἀνάγνωσιν τῷ ∼διοικητε͂ι∽διοικητῆι
140 καὶ ἐκομισάμην Ἐπιμένηι καὶ μετή⸢νεγ⸣καμετήνεγκα
141 Σαραπίωνι καὶ γράφει Νικάνορει
142 καὶ ἔγ<ρα>ψεἔγραψε δύο{δύο} ἐπιστολὰς δύο|num:2| μίαν|num:1| Δωρίωνι
143 τῷ ἐπιμελητῆι καὶ μίαν|num:1| τῷ Ποσιδωνίῳ
144 〚τῷ〛τῷ 〚στρ̣ατ〛στρατ
145,ms τῶι
145 στρατηγῷ τοῦ Μεμφείτου .
None None [0] [1] [2] [3] [4] [5]
1 m2? S-30 ❨Ἀπολλωνίω(ι)❩Ἀπολλωνίωι
2-3 χρηματισ∤μός
None None [0]