Sematia

upz.1.112.xml

TM: 3504HGV: 3504Date: -204 – -204Place: Oxyrhynchites

1 m1 S-1 [πωλοῦμεν]πωλοῦμεν [τὰς]τὰς [ἐν]ἐν [τ]ῶιτῶι Ὀξυρυγχίτηι ὠνὰς εἰς τὸ α|num:1| ❨(ἔτος)❩ἔτος
2 [καὶ]καὶ [τὸ]τὸ [β|num:2|]β|num:2| [❨(ἔτος)❩]ἔτος [ἀπὸ]ἀπὸ [μην]ὸςμηνὸς Μεσορὴ εἰς δωδεκάμηνον
3 [καὶ]καὶ [τὰς]τὰς [ἐπαγομένας]ἐπαγομένας ἡμέρας ε|num:5| . S-2 ἀ[γ]οράζετεἀγοράζετε δὲ
4 [τὰς]τὰς [ὠνὰς]ὠνὰς [δικαίως]δικαίως [καὶ]καὶ μέλλετε μη[θ]έναμηθένα συκοφαντήσειν
5 [τῶν?]τῶν [ὑποτελῶν?]ὑποτελῶν [μηδὲ?]μηδὲ ∼δ[ια]βαλλεῖν∽διαβαλεῖν , ἀλλʼ ἀπὸ τοῦ βελτίστου
6 [πραγματεύσεσθα]ιπραγματεύσεσθαι κατὰ τοὺς νόμους καὶ τὰ
6-7 δια∤[γράμματα]δια∤γράμματα
7 [καὶ]καὶ [τὰ]τὰ [πρ]οστάγματαπροστάγματα καὶ τὰ ∼διορθώμεθα∽διορθώματα
8 [τὰ]τὰ [ὑφʼ]ὑφʼ [ἡμῶν]ἡμῶν [διατα?]σσόμεναδιατασσόμενα ἐφʼ ἑκάστης ὠνῆς ,
9 [τὰς]τὰς [δὲ]δὲ [ὠνὰς]ὠνὰς [ἀναπ]ληρώσεινἀναπληρώσειν οὐθένα ὑπόλογον
10 [ποιούμενοι]ποιούμενοι [πρὸς]πρὸς [τὸ]τὸ βασιλικὸν παρευρέσει ᾑτιν[ι]οῦνᾑτινιοῦν
11 [καὶ]καὶ [μηθὲν]μηθὲν [ἀπονοσφι?]εῖσθαιἀπονοσφιεῖσθαι ὡς καὶ τὰς ∼ἐγδείας∽ἐκδείας
11-12 πραχθή∤[σεσθε?]πραχθή∤σεσθε
12 [.?]. S-3 [καρτερεῖτε?]καρτερεῖτε [δὲ?]δὲ τὰ τέλη λαμβάνοντες , ὅσα καὶ
13 |gap:10| [ἐγγ]ύουςἐγγύους δ καταστήσουσιν οἱ
13-14 ἐγλα∤[βόντες]ἐγλα∤βόντες
14 [τῶι]τῶι [τε]τε [οἰκο]νόμωιοἰκονόμωι καὶ ⸢τῶι⸣τῶι βασι[λικῶι]βασιλικῶι γραμματεῖ
15 |gap:18| [τῶ]ντῶν ἐπιδ[εκάτω]νἐπιδεκάτων
16 |gap:20||gap:3||gap:1||gap:1|τω|gap:1| [,], [ἀφʼ]ἀφʼ [ἧς]ἧς [ἂν]ἂν [ἡμέρας]ἡμέρας
1 παρομολογηθῆι [ἐπὶ]ἐπὶ [τῆς]τῆς πράσεως , ἐν ἡμέραις λ|num:30| κατὰ
2 πενθήμ[ε]ρονπενθήμερον τ[οῦ]τοῦ [ἐπι]βάλλοντοςἐπιβάλλοντος . S-4 τούτων δὲ τὰ σύμβ[ολα]σύμβολα
3 τεθήσετα[ι]τεθήσεται [,], [ἀφʼ]ἀφʼ [ἧς]ἧς [ἂν]ἂν [ἡμ]έραςἡμέρας ληφθῆι , ἐ[ν]ἐν ἡμέραις |gap:1|
4 ἐπὶ τῆς βασιλικῆς τραπέζης μετʼ ἀναγραφῆς
4-5 ἐσφρα∤γισμένα
5 ὑπὸ [τῶν]τῶν [αὐτ]ῶναὐτῶν καὶ τοῦ τραπεζίτου . S-5 οὗτος δ[ὲ]δὲ
6 προσθή[σε]ταιπροσθήσεται ἐ[ν]ἐν [τοῖς]τοῖς [μη]νιείοιςμηνιείοις τὸ καθʼ ἓν τῶν συμβ[όλων]συμβόλων
7 εὐσήμως ὅσα [ἐπὶ]ἐπὶ [τῶν]τῶν [ὑ]ποθηκῶνὑποθηκῶν ἐστιν καὶ τίνες ο[ἱ]οἱ
8 βεβαιωταὶ [καὶ]καὶ τ[ίνας]τίνας [ἕκα]στοιἕκαστοι εἰς τὴν βεβαίωσιν
9 ὑποθήκας |gap:1||gap:9| δεδώκασιν καὶ τῶν εἰ[λ]ηφό[των]εἰληφότων
10 τὰ διεγγυήμ[ατα]διεγγυήματα [τὰς]τὰς [ὑπο]γραφάςὑπογραφάς , ὅτι ἐπεσκεμμέν[αι]ἐπεσκεμμέναι
11 εἰσὶν κα[ί]καί εἰσιν ἄξιαι [τοῦ]τοῦ [πλή]θουςπλήθους , ὡς ἐάν τι ἀπ[ολί]πωσ[ι]ἀπολίπωσι [τῶν]τῶν
12 κ|gap:2|η{κ|gap:2|η} καθηκόντ[ων]καθηκόντων |gap:7|ωσιν συν[ε]κτείσον[τες]συνεκτείσοντες ,
13 [ἐὰν]ἐὰν [δὲ]δὲ ἀναπλ[ηρώσωσι]ἀναπληρώσωσι [τὰς]τὰς ὠν[ὰς]ὠνὰς |gap:15|
14 |gap:8| σύμβολα |gap:7|ν|gap:9|ν τε
15 ἐπιμελ[ητὴς]ἐπιμελητὴς [καὶ]καὶ [ὁ] [οἰκονόμος]οἰκονόμος κα[ὶ]καὶ [ὁ] [βασιλικὸς]βασιλικὸς [γρα]μματεὺ[ς]γραμματεὺς
16 καὶ ἀνοίσ[ου]σ[ιν]ἀνοίσουσιν |gap:20||gap:4||gap:2||gap:1|
17 [ὃ]ςὃς δʼ ἂν ἄλλως [οἰκ]ον[ομῆι]οἰκονομῆι |gap:17|
18 |gap:1| περὶ ταῦτα κα|gap:1| |gap:19| [ἀποτείσει]ἀποτείσει
1 εἰς τὸ βασιλικὸν καθʼ ἕκαστον ἀδίκημα ❨(τάλαντα)❩τάλαντα ε|num:5|
2 καὶ πρὸς τὸν διοικητὴν καταποσταλήσεται μετὰ φυλακῆς .
3 S-6 ἐὰν δέ τινες ἄνευ τῆς τῶν προγεγραμμένων γνώμης
4 διεγγυήσωσιν , τὰ ληφθέντα ὑπάρξει εἰς τὴν ∼ἔγληψιν∽ἔκληψιν
5 καὶ ἀναγκασθήσεται προσδιεγγυᾶν τοῦ παρομολογηθέντος
6 ἐὰν δὲ οἱ λαβόντες τὰ σύμβολα τῆς διεγγυήσεως μὴ
7 [ἐπα]νενέγκωσινἐπανενέγκωσιν ἐπὶ τὴν τράπεζαν , ἀποτείσουσιν
8 [ἑκ]άστουἑκάστου συμβόλου ἕ[κ]αστοςἕκαστος αὐτῶν ❨(τάλαντον)❩τάλαντον α|num:1|
9 κ[αὶ]καὶ [οὐ]θὲνοὐθὲν ἧσσον ἀναγκασθήσονται ἀποκαταστῆσαι
10 τὰ σύμβολα ἐπὶ τὴν [τ]ράπεζαντράπεζαν .
11 S-7 ἐὰν δέ τινες τῶν κατασχόντων τὰς ὠνὰς μὴ
11-12 διεγγυή∤σωσιν
12 ἐν τῶι ὡρισμένωι χρόνωι , ἐπαναπραθήσονται
13 αὐτῶν αἱ ὠναὶ κα[ὶ]καὶ [ἐ]άνἐάν τι ἀφεύρεμα γένηται , πραχθήσονται
14 παραχρῆμα , τοῖς δὲ βουλομένοις ὑπερβάλλειν μετὰ τὸ τὸν
15 θαλλὸν δοθῆναι , ἐξέσται ἐν αὐτῶι τῶι πρατηρίωι , οὐκ
15-16 ἐ∤[λάσ]σονοςἐ∤λάσσονος
16 δὲ τῶν ἐπιδεκάτων .
17 S-8 [οἱ]οἱ [δʼ]δʼ ἐγλαβόντες τὰς ὠνὰς ποιήσονται τὰ ἀποπράματα
18 [με]τὰμετὰ τοῦ [οἰκονόμου]οἰκονόμου καὶ τοῦ βασιλικοῦ γραμματέως
19 [καὶ]καὶ οἱ παρὰ [τούτων]τούτων κατασχόντες ἐγγύους καταστήσουσιν
1 τοῖς προγεγραμμένοις , οὐ λογισθήσεται τοῖς τελώναις
2 εἰς τὰ διʼ αὐτῶν κατασταθησόμενα διεγγυήματα .
3 S-9 οἰκονομηθήσεται δὲ καὶ τὰ τούτων σύμβολα τὸν αὐτὸν
4 τρόπον . S-10 αἱ δʼ ἀναφοραὶ μερισθήσονται τῆς μὲν ζυτηρᾶς
5 τῆς χειμερινῆς ἑξαμήνου λογιζομένου τοῦ μηνὸς
6 ἐξ ἡμερῶν λε|num:35| , τῆς δὲ θερινῆς ἐξ ἡμερῶν κε|num:25| ,
7 τῶν δʼ ἄλλων ὠνῶν ἐκ τοῦ κατὰ λόγον τῶν ὑπαρχουσῶν
8 μέχρι τοῦ α|num:1| ❨(ἔτους)❩ἔτους , ἐὰν μὴ ἐπί τινων ἄλλο τι λυσιτελέστερον
9 συνχωρηθῆι ἐπὶ τῆς πράσεως . S-11 τοῖς δʼ ἐγλαμβάνουσιν
10 τὰς ὠνὰς μεταδοθήσεται ὑπὸ τῶν
10-11 προπραγματευ∤ομένων
11 τὰ γενήματα τῶν ∼προεληληλ̣υθυιῶν∽προεληλυθυιῶν ἡμερῶν
12 μετὰ χειρογραφίας ὅρκου βασιλικοῦ .
13 S-12 δὲ διαλογισμὸς τῆς ἐγλήψεως συσταθήσεται πρὸς αὐτοὺς
14 κατὰ μῆνα ἐκ τῶν πιπτόντων ἐπὶ τὴν τράπεζαν .
15 S-13 τῶν δὲ πρὸς γενήματα διοικουμένων μὲν χειρισμὸς
16 ἔσται διὰ τῶν παρὰ τῶν βασιλικῶν γραμματέων ,
16-17 συνχειρι∤οῦσιν
17 δὲ καὶ οἱ παρὰ τῶν οἰκονόμων καὶ οἱ τελῶναι .
18 S-14 δὲ λόγος τῆς προσόδου γραφήσεται πρὸς τοὺς τελώνας
19 πρὸς τράπεζαν καὶ τὰ διεγγυήματα ἐνε[χ]υρασθήσεταιἐνεχυρασθήσεται
20 πρὸς τὰ ὀφειληθησόμενα πρὸς τὸν χειρισμὸν τῶν
20-21 γενη∤μάτων
21 , τὰ δὲ συναχθησόμενα διαγραφήσετα[ι]διαγραφήσεται εἰς τὸ βασιλικὸν
1 ἀκολούθως τοῖς ὑπάρχουσι περὶ τούτων προστάγμασι
2 καὶ χρηματισμοῖς .
3 S-15 τοῖς δʼ ἀναπληρώσουσιν τὰς ὠνὰς δοθήσεται ὀψώνια ,
4 ἐάνπερ ἐκπληρώσωσιν καὶ καθεστακότες τὰ
4-5 διομολο∤γηθέντα
5 ⸢διεγγυήματα⸣διεγγυήματα , τοῦ ❨(ταλάντου)❩ταλάντου ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ χ|num:600| , προσδιαγράψουσιν ἐκτὸς τῆς
6 ἐγλήψεως . S-16 οἱ δὲ παρὰ τῶν τοπογραμματέων
6-7 καθεστα∤μένοι
7 πρός τε τούτοις καὶ τοῖς ἄλλοις χειρισμοῖς
7-8 κριθή∤σονται
8 ⸢καὶ⸣καὶ ὑπὸ τῶν βασιλικῶν γραμματέων . S-17 εἰς ∼χε͂ρα∽χεῖρα δὲ
9 οὐθενὶ οὐθὲν δώσουσιν , εἰ δὲ μή , οὐ παραδεχθήσεται
10 αὐτοῖς , τοῖς δʼ ἐγλαβοῦσι ἐξακολουθήσει τὰ ὑποκείμενα
11 πρόστιμα .
12 S-18 τῶν δὲ καταβολῶν σύμβολα λαμβανέτωσαν παρὰ τοῦ
13 τραπεζίτου ὑπογραφὰς ἔχοντα παρὰ τῶν
13-14 ἐπακολου∤θούντων
14 . S-19 ἐὰν δʼ ἄ[λλ]ωςἄλλως οἰκονομῶσιν , ἄκυροι αὐτοῖς ἔσονται
15 αἱ δόσεις .
16 S-20 τῶν δὲ πρὸς ἀργύ[ρ]ιονἀργύριον ὠνῶν προσδιαγράψουσιν ∼ἀλαγὴν∽ἀλλαγὴν
17 ὡς τῆς μνᾶς ι|num:10| ❨(διώβολον)❩|num:2|διώβολον|num:2| [❨(ἡμιωβέλιον)❩|num:1/2|]ἡμιωβέλιον|num:1/2| καὶ καταγώγιον ❨(τριώβολον)❩|num:3|τριώβολον|num:3| καὶ <εἰς>εἰς τιμὴν
18 σπυρίδων καὶ ∼τἆλλ[α]∽τὰ $ἄλλα ἀνηλώματα α|num:1| ❨(τριώβολον)❩|num:3|τριώβολον|num:3| ❨(ἡμιωβέλιον)❩|num:1/2|ἡμιωβέλιον|num:1/2| ὥστʼ εἶναι ιβ|num:12| ❨(τριώβολον)❩|num:3|τριώβολον|num:3|
19 καὶ τῶν πρὸς χαλκὸν ἰσόνομ[ον]ἰσόνομον ζυτηρᾶς μὲν χωρὶς τῆς
20 ὑποκειμένης εἰς τὴν ἐπισκευὴν δραχμῆς α|num:1| καὶ εἰς τὸ
21 καταγώγιον ἄλλας β|num:2| ὥστʼ εἶναι γ|num:3| ,
1 τῶν δὲ λοιπῶν ὠνῶν τῶν πρ[ὸς]πρὸς [χαλκὸν]χαλκὸν [ἰσόνομον]ἰσόνομον
2 χωρὶς τῶν ἀπὸ τοῦ χειρισμοῦ |gap:4||gap:10|
3 καὶ εἰς τιμὴν σπυρίδων καὶ τὰ ∼ταλλ∽ἄλλα ἀνηλ[ώματα]ἀνηλώματα [❨(δραχμ…)❩]δραχμ… |gap:1| .
4 S-21 ἐὰν δέ τινες τῶν τελωνῶν πλείους ὠν[ὰς]ὠνὰς [ἐγλάβωσι]ἐγλάβωσι
5 καὶ ἔν τισιν μὲν ἐπιγένημα ποιῶσιν , ἔν [τισιν]τισιν [δʼ]δʼ
5-6 [ἀπολεί]∤πωσινἀπολεί∤πωσιν
6 , ἀντιλογισθήσεται τὰ ἐπιγενήμα[τα]ἐπιγενήματα [ταῖς]ταῖς [ἐγδείαις]ἐγδείαις
7 χωρὶς τοῦ ἐγκυκλίου . S-22 ὅσοι δʼ ἂν μὴ τὰ δίκαια ποιῶ[σι]ποιῶσι [καὶ]καὶ
8 μὴ προσδιεγγυήσωσιν τοῦ ὀφειλήματος , τού[των]τούτων [ἑτέροις]ἑτέροις
9 αἱ ὠναὶ ἐπαναπραθήσονται τοῦ εὑρίσκοντος κ[αὶ]καὶ [τό]τό [τε]τε
9-10 [ὀφεί]∤λημαὀφεί∤λημα
10 καὶ τὸ ἀφεύρεμα πραχθήσονται . S-23 τοῖς δʼ ἂν [ἐγλαβοῦσι]ἐγλαβοῦσι
11 τὰς ὠνὰς οὐθεὶς μεθέξει πλὴν τῶν ἐπὶ τῆ[ς]τῆς [πράσεως]πράσεως
12 συνκαταγραφησομένων . S-24 ἐὰν δὲ παρὰ ταῦτα πο[ιήσωσιν]ποιήσωσιν ,
13 τε μεταδοὺς ἀποτείσει ἐπίτιμον ❨(τάλαντα)❩τάλαντα κ|num:20| καὶ
13-14 [μετα]∤λαβὼνμετα∤λαβὼν
14 ❨(τάλαντα)❩τάλαντα κ|num:20| . m2 S-25 ⸢Θέων⸣Θέων m1 ἐὰν δέ τινες πρὸς τὰς ἐγλήψεις ὀφε[ίλωσιν]ὀφείλωσιν ,
15 πρᾶξις ἔσται ἐξ ἑνὸς καὶ ἐκ πάντων . S-26 ἀτελῆ δʼ [ἔσται]ἔσται [,], [ἃ] [ἦν]ἦν
16 ἕως τοῦ α|num:1| ❨(ἔτους)❩ἔτους . S-27 ἐὰν δέ τινε[ς]τινες [ἀτ]έλειαιἀτέλειαι διδῶν[τ]αιδιδῶνται ὑπὸ [τοῦ]τοῦ [❨βα(σιλέως)❩]βασιλέως
17 χωρὶς τῶν ὑπαρχουσῶν , τὸ καθῆκον τέλος παραδε[χθήσεται]παραδεχθήσεται
18 ἐκ τῶν ἀνενηνεγμένων γενημάτων ἕως τοῦ α|num:1| [❨(ἔτους)❩]ἔτους .
19 S-28 ἐὰν δέ τις ἀπὸ τῶν ὑπαρχουσῶν ἀναληφθῇ , πρ[ο]σαχθ[ήσεται]προσαχθήσεται
20 τὰ καθήκοντα τέλη τῆι ἐγλήμψει . S-29 καὶ ἀν|gap:10|
21 παραγενομένου δυνάμεις ἀπ[ο]στείλαντο[ς]ἀποστείλαντος |gap:8|
22 κρίνηται ἐπαναπω[λ]εῖσθαιἐπαναπωλεῖσθαι τὰς ὠνὰς η|gap:12|
1 |gap:?|νεικος
2 |gap:?|μενα ἐν αὐτοῖς
3 |gap:?|ώσονται
4 |gap:?|θ̣ήσονται|gap:?|θήσονται
5 |gap:?| [ε]ληλυθότοςεληλυθότος
6 |gap:?| [ὑ]πάρχουσανὑπάρχουσαν
7 |gap:?| ἐν τοῖς μετα
8 |gap:?|ται εἰς τὰ
9 |gap:?| [τι]νεςτινες μὴ
9-10 ὀφει∤|gap:?|
10 [οἱ]οἱ [τὴν]τὴν [ὠν]ὴνὠνὴν ἐγλαβόντες
11 |gap:?|νες ἦσαν
12 |gap:?|υ̣μένων|gap:?|υμένων
13 |gap:?|ν τῆι τούτων
14 |gap:?| [ὑπά]ρχουσινὑπάρχουσιν ἐν τοῖς
15 |gap:?|κια κατὰ τοὺς
16 |gap:?|
17 |gap:?| [τοῖ]ςτοῖς ἐγλαβοῦσι
18 |gap:?| ὑπερ
19 |gap:?||gap:1| |gap:1|
20 |gap:?||gap:1|ντα
21 |gap:?|τιν
1 ἐφʼ ἡμέρας δ[έκα][|num:10|]δέκα|num:10| [εἰς]εἰς [ὑπ]ε̣[ρβόλιον]ὑπερβόλιον [τ]ῶντῶν τιμήσεων [κατὰ]κατὰ [τὸ]τὸ
1-2 [διά]∤γραμμαδιά∤γραμμα
2 ποι[ήσον]ταιποιήσονται καθʼ [ἡμέ]ρανἡμέραν τὰς ἐκθέσε[ις]ἐκθέσεις [πρὸς]πρὸς [τοῖς]τοῖς
3 τελωνίοις , [ὁμοίως]ὁμοίως δὲ καὶ π[ρὸς]πρὸς τοὺς ἀντιγρ[αφέας]ἀντιγραφέας |gap:7|
4 οὐκ ἐμφανίζοντες τοῦ ἠ[γορ]ακότοςἠγορακότος τὸ ὄνομα καὶ διὰ [τῶν]τῶν
5 τραπεζιτῶν πρὸς τῆι τ[ρα]πέζηιτραπέζηι ἐπὶ τὰς διὰ τοῦ
5-6 δια∤γράμματος
6 δηλουμένας [ἡμ]έραςἡμέρας δέκα|num:10| καὶ ἀεὶ τῆι δεκά[τηι]δεκάτηι
7 ἡμέραι παραμενοῦσι ἕως τῆς ἐσχάτης ὥρ[α]ςὥρας τῆς ἡμέρα[ς]ἡμέρας
8 ἐὰν δʼ ὑπερβόλιον ἐνεστήκη[ι]ἐνεστήκηι , ἕως τοῦ λυθ[ῆνα]ιλυθῆναι . S-30 οἱ δὲ
8-9 τρα[πε]∤ζῖταιτραπε∤ζῖται
9 ἀνοίσουσιν ἐν μὲν ταῖς [κ]αθʼκαθʼ ἡμέραν ἐφ[η]μερίσινἐφημερίσιν
10 ἐπὶ τῆς διαγραφῆς τοῦ τέλου[ς]τέλους [,], [ὅτ]ιὅτι ἔκκειται εἰς ὑπερβό[λιον]ὑπερβόλιον ,
11 ἐν δὲ τοῖς μηνιείοις τὸ καθʼ ἓν [τῶν]τῶν ἐπὶ τὰς δέκα ἡμέρ[ας]ἡμέρας
12 ἐκκειμένων . S-31 ἐὰν δʼ ἐπί τινω[ν]τινων [μ]ὴμὴ ἐκτεθῆι μηδὲ τ[ῶι]τῶι
13 διοικητῆι καὶ τῶι ἐπιμελη[τῆι]ἐπιμελητῆι παραχρῆμ[α]παραχρῆμα
13-14 ἀνενέ[γ]∤κωσινἀνενέγ∤κωσιν
14 , πραχθήσονται ἑκάστου [εὑρέ]ματοςεὑρέματος τ[ὸ]τὸ
14-15 [πωλού]∤μ̣ε̣ν̣ο̣ν̣πωλού∤μενον
15 τέλος πενταπλοῦ[ν]πενταπλοῦν [.]. S-32 [ἐὰν]ἐὰν [δʼ]δʼ οἱ τελῶ[να]ιτελῶναι καὶ οἱ
15-16 ἀντι∤[γρα]φεῖςἀντι∤γραφεῖς
16 μὴ ποιῶσιν κ[αθὼς]καθὼς προγέγραπται ,
16-17 καταποσταλή∤[σον]ταικαταποσταλή∤σονται
17 πρὸς τὸν διο[ικ]ητ[ὴ]νδιοικητὴν μετὰ φυλακῆς καὶ τὰ ἴδια
18 [αὐ]τῶναὐτῶν ἀνα[λ]ηφθή[σε]ταιἀναληφθήσεται εἰς τὸ βασιλικόν , οὕτως γὰρ τῶι τε
19 [βασιλ]εῖβασιλεῖ τὸ δέ[ον]δέον ἔσται οἵ τε βουλόμενοι κτήσασθαί τι τῶν καιως
20 |gap:12| [ο]ὐοὐ στερηθήσονται τοῦ τοιούτου .
1 m2 S-33 ἔχω παραθήκη[ν]παραθήκην
2 ἔπος δʼ ἐφώνησε τόδε