Sematia

upz.1.110.xml

TM: 3502 3502HGV: 3502a 3502bDate: -164 – -164Place: Memphis (?)

2 m1 S-1 Ἑρμη|gap:1|
1 ∼Ἡρώιδης∽Ἡρῴδης Ὀνί[αι]Ὀνίαι χαίρειν .
None None [0]
1 m1 S-2 ἔρρωται μὲν βασ[ιλεὺς]βασιλεὺς
2 Πτολεμαῖος καὶ βασιλεὺς Πτολεμαῖος ἀδελφὸς κ[αὶ]καὶ
3 βασίλισσα Κλεοπάτρα ἀδελφὴ καὶ τὰ τέκνα καὶ
4 τὰ πράγματʼ ατ{ατ} αὐτοῖς ἔχει κατὰ τρόπον · S-3 ∼ἰ∽εἰ δὲ
5 καὶ σὺ ∼ὑγιγαίνις∽ὑγιαίνεις καὶ ∼τἆλλα∽τὰ $ἄλλα σοι κατὰ λόγον ἐστίν ,
5-6 εἴ∤η
6 ἂν ὡς βουλόμεθα , καὶ ∼καιτοὶ∽αὐτοὶ δʼ ∼ιἱκανῶς∽ἱκανῶς
6-7 ἐπανή∤γομεν
7 . S-4 τῆς πρὸς Δωρίωνα τὸν ὑποδιοικητὴν
8 ἐπιστολῆς ∼ὑπόκιταί∽ὑπόκειταί σοι τὸ ἀντίγραφον .
8-9 S-5 διαλα∤βὼν
9 οὖν ὡς περὶ [τ]ῶντῶν κατὰ τὸν σπόρον
9-10 φρον∤τὶς
10 κοινῆι πᾶσιν ἐπιβάλλει τοῖς τῶν
10-11 πραγμά∤των
11 κηδομένοις καλῶς ποιήσ⸢ε⸣ιςποιήσεις τὴν
11-12 πᾶ∤σαν
12 προσενεγκάμενος ἐκτέν⸢ε⸣ιανἐκτένειαν καὶ
12-13 πρ[ο]νο∤ηθείςπρονο∤ηθείς
13 , ὅπως ∼μητεν∽μήτε τῶν ἀδυνατούντων
13-14 γε∤ωργεῖν
14 περισπᾶται μηθεὶς μήτε τῶν
14-15 δυνα∤μένων
15 σκεπάζηται κατὰ μηδεμίαν
15-16 παρ∤εύρεσιν
16 , ἕκαστα δʼ ἐπιτελεσθῆι κατὰ τὸν
16-17 ὑπο∤δεδειγμένον
17 ἐν τῶι πεμφθέντι σοι παρʼ ἡμῶν
18 ὑπομνήματι τρόπον .
None None μηθεὶς
18 m1 S-6 ἐπιμελόμενος δὲ καὶ
18-19 σαυ∤τοῦ
19 , ἵνʼ ∼ὑγιγαίνηις∽ὑγιαίνης , ἔρρωσο . S-7 ❨(ἔτους)❩ἔτους ϛ|num:6| Μεσ[ορ]ὴΜεσορὴ κδ|num:24| .
None None [0]
20 m1 S-8 ∼Δωρίων∽Δωρίωνι .
None None [0]
20 m1 S-9 οἱ παρε[φ]εδ[ρε]ύοντεςπαρεφεδρεύοντες ἐν Ἀλεξανδ[ρ]είαιἈλεξανδρείαι τῶν
21 τʼ ἐπιλέκτων καὶ τῶν ❨(ἑπταρούρων)❩ἑπταρούρων καὶ ❨(πενταρούρων)❩πενταρούρων μαχίμων καὶ
22 τῶν ἐπὶ τῶν φυλακίδων [τ]εταγμένωντεταγμένων
22-23 ναυκλη∤ρομαχίμων
23 ἐντετεύχασιν ἡμῖν προφερόμενοι
24 ∼του∽τοὺς παρʼ αὐτῶν ⸢ἀ⸣πολελειμμένουςἀπολελειμμένους ἐπὶ τῶν τόπων
25 σκύλλεσθαι μὴ μετρ[ί]ωςμετρίως , τῶν πρὸς ταῖς
25-26 ∼πρα⸢γ⸣ματή∤αις∽πραγματεί∤αις
26 οὐ κατὰ τὸ ∼βευτιστον∽βέλτιστον ἐγδεχομένων τὸν τοῦ
26-27 πε∤ρὶ
27 τῆς γεωργίας προστάγματος νοῦν , ἀλλʼ ∼οἰσμένων∽οἰομένων
28 <δεῖν>δεῖν ἕκαστον αὐτῶν γεω[ργ]ήσ⸢ε⸣ινγεωργήσειν ἐπὶ τὸ ἔλασσον ❨κε(φάλαιον)❩κεφάλαιον ,
29 τὸ δʼ ὅμοιο[ν]ὅμοιον συμβαίν[ει]νσυμβαίνειν καὶ τοῖς ἄλλοις τοῖς ἐν τῶι
30 γένει φερομένοις . S-10 κα[ὶ]καὶ [π]α[ρʼ]παρʼ ἑτέρων δʼ ἡμῖν
30-31 προσπέ∤πτωκεν
31 ἐνίους τῶ[ν]τῶν [οἰκ]ονόμωνοἰκονόμων καὶ τῶν ἄλλων
32 ἐπὶ τῆς αὐτῆς ἐννοία[ς]ἐννοίας |gap:5|[μέν]ου[ς]|gap:5|μένους οἴεσθαι δεῖν
33 πάντας τοὺς ἐν τῆι χώ[ραι]χώραι [κατ]οικοῦνταςκατοικοῦντας
33-34 γε∤ωργήσειν
34 ἐπὶ τὸ ἔλασσ[ον]ἔλασσον ❨κε(φάλαιον)❩κεφάλαιον .
34-35 S-11 ἐθαυμά∤ζομεν
35 οὖν , εἰ τοσούτω[ν]τοσούτων [κ]αὶκαὶ τηλικούτων
35-36 δι∤αστολῶν
36 γεγονυιῶ[ν]γεγονυιῶν [ὑμῖ]νὑμῖν καὶ ∼ἐνοπίοις∽ἐνωπίοις καὶ
37 διὰ γραμμάτων καὶ [προηγ]μένωνπροηγμένων ἡμῶν
37-38 πα∤ρὰ
38 τὴν ἰδίαν προαί[ρεσιν]προαίρεσιν [ὅ]ρκουςὅρκους παρʼ ὑμῶν
38-39 λα∤βεῖν
39 ∼μὴι∽μὴ μόνον ἐπὶ τῶ[ν]τῶν [ἱερ]ῶνἱερῶν , ἀλλὰ καὶ κατὰ
40 τῶν βασιλέων γραπ[τοὺς]γραπτοὺς ὑπὲρ το[ῦ]τοῦ
40-41 προστήσ∤εσθαι
41 τῶν κατὰ τὸν σπόρον μετὰ τῆς
41-42 ἐνδεχο∤μένης
42 προσοχῆς καὶ κατὰ [τὸ]ντὸν τῆς
42-43 διαγ[ρ]α∤φῆςδιαγρα∤φῆς
43 αὐτοῦ καιρὸν ἀντοφθαλ[μή]σ̣[ιν]ἀντοφθαλμήσιν [ἅπα]σ̣[ι]ἅπασι
44 μήτε διὰ ∼χάρειν∽χάριν μήτε διʼ ἄλ[λην]ἄλλην ἁπλῶ[ς]ἁπλῶς
44-45 [σ]υμ∤περιφορὰνσυμ∤περιφορὰν
45 μηδέν[α]μηδένα παριδόντ[ας]παριδόντας , ἀλλὰ μετὰ
46 πάσης ἀκριβείας τὴν ∼ἐκτενετάτην∽ἐκτενεστάτην
46-47 ∼π[οι]∤ήσασθαι∽ποι∤ήσεσθαι
47 πρόνοιαν , ὅπως ἑκάσ[τ]οιςἑκάστοις κατὰ
47-48 δύνα∤μιν
48 μερ[ι]σθῆιμερισθῆι τὰ γεώργια , μ[ή]τεμήτε
48-49 παροφθέν∤το[ς]παροφθέν∤τος
49 μηδ[ε]νὸςμηδενὸς μήτʼ ἐκ τῶν ἐναντίων
49-50 κατ[α]∤ταθέντοςκατα∤ταθέντος
50 , καὶ διὰ τῶν ∼συνκ[ι]μένων∽συνκειμένων ὑμ[ῖν]ὑμῖν
51 ὑπομνημάτων τρόπον τινὰ διδασκα[λι]κὴ[ν]διδασκαλικὴν
52 ἡμῶν ∼πεποημένων∽πεποιημένων τὴν ∼ὑφήτησιν∽ὑφήγησιν , πῶ[ς]πῶς
53 ἑκάστοι[ς]ἑκάστοις ἐστὶ χρηστέον , ὥ[σ]τεὥστε καὶ τὸν
53-54 πάν∤των
54 ∼ἐπ⸢ε⸣ιρότατον∽ἀπειρότατον ὑπʼ αὐτῶν [τ]ῶντῶν πραγμάτω[ν]πραγμάτων
55 χειραγωγούμενον δύνα[σ]θ[α]ιδύνασθαι
55-56 κατακολουθοῦν∤τα
56 τοῖς ὑποδεικνυμένοι[ς]ὑποδεικνυμένοις ∼[ῥαιδί]ω[ς]∽ῥᾳδίως τὰ τῆς
57 ∼χρίας∽χρείας σ[υ]νπληροῦνσυνπληροῦν ἐπαν[ά]γονταἐπανάγοντα τὸ
57-58 διστ[α]∤ζόμενονδιστα∤ζόμενον
58 ἐπὶ τὸν ἐκκείμ[ε]νονἐκκείμενον κανόνα , καὶ
59 πρὸς τοῖς ∼προιρημένοις∽προειρημένοις τὰς μεγίστας
59-60 πεποι∤ημένων
60 ἐντολὰς περὶ τοῦ μη[δ]έναμηδένα τῶν
61 τὴν χώραν κατοικούντων
61-62 ἀδικηθῆ∤ναι
62 ῥητῶς τε διὰ τῆς π[ε]μ[φθεί]σηςπεμφθείσης ὑμῖν
63 ἐπιστολῆς περὶ [τ]ῆςτῆς τ[ο]ῦτοῦ προ[στά]γ[ματος]προστάγματος
63-64 ∼[ἐ]χ[θ]έ∤[σεως]∽ἐκθέ∤σεως
64 |gap:13|τω|gap:1||gap:10|
65 ∼ὥπως∽ὅπως τοῦτο μὲν ἔν τε ταῖς μητροπόλεσιν
65-66 ἐκ∤[τ]εθῆιἐκ∤τεθῆι
66 καὶ τοῖς ἄλλοις τοῖς ⸢ἐπιφανε[στ]ά[τ]οις⸣ἐπιφανεστάτοις τόποις , μερισθῆι δὲ
67 κατὰ δύναμιν , ἧς ἕκαστος ⸢ἱκανός⸣ἱκανός ἐστι προστῆναι ,
67-68 μη∤δεμιᾶς
68 ἐν τούτοις μήτε φιλοτιμίας μήτε
68-69 πλε∤ονεξίας
69 γενηθείσης , καὶ προσεμπεφυσιωκότων ,
70 ὅτι <τὸ>τὸ λόγῳ τινὶ ταῦτα βραβευθῆναι καὶ μήτʼ ἐνίοις
71 καταδεεστέραν τοῦ μετρίου τὴν ἐπιγραφὴν
71-72 γε∤νηθῆναι
72 μήτε πάλιν ὑπερτείνουσαν οὐ τὴν
73 τυχοῦσαν συμβαλεῖται ῥοπὴν εἰς τὸ
73-74 προκίμε∤νον
74 , παρακεκληκότων δʼ ὅπως τούτου
74-75 μάλισ∤τα
75 τοῦ μέρους ∼τοχα[σ]άμενοι∽στοχασάμενοι μηθὲν ∼ήτε∽μήτε
75-76 μέγισ∤τον
76 μήτε ἀναγκαιότατον ∼ἡγησηεσθε∽ἡγήσησθε τοῦ καὶ τοῖς
77 καιροῖς πρεπόντως καὶ τοῖς ἀν[θ]ρώποιςἀνθρώποις
77-78 ἁρμοζόν∤τως
78 φαίνεσθαι πεπολιτευμένους , τούτων μὲν
79 πάντων ἀμνηστίαν ἐσχήκατε ,
79-80 προ[σ]ήκον∤τοςπροσήκον∤τος
80 ὑμῖν ε[ἰ]εἰ καὶ συνέβαινεν ἡμᾶς , οἷς τῶν ὅλω[ν]ὅλων
81 ἐπίκε[ι]ταιἐπίκειται φ[ρ]οντίςφροντίς , ὁλοσχερέστ[ε]ρονὁλοσχερέστερον
81-82 ἐπε⸢σ⸣ταλκέ∤ναιἐπεσταλκέ∤ναι
82 , παραχρῆμα προσαναφέρ[ε]ινπροσαναφέρειν ὑπὲρ τῶν
82-83 δο∤κούντων
83 ἔχειν τινὰ δίστασ[ι]νδίστασιν , ἐπὶ ∼τὲ∽δὲ
83-84 τ[ο]σοῦ∤τοντοσοῦ∤τον
84 εὐγνωμοσύνης ἐληλύθατε , τάχα γὰρ οὕτως
85 πρέπει ῥηθέν , ὥστε παιδαριώδη τὴν τοῦ
85-86 προσ∤τάγματος
86 ∼ἐγδοκὴν∽ἐκδοχὴν ποιησαμένους οἴεσθαι <δεῖν>δεῖν καὶ
87 τοὺς ἐν τῆι πόλει καὶ διὰ νυκτὸ[ς]νυκτὸς καὶ ⸢δ[ι]ʼ⸣διʼ ἡμέρας ἐν
88 ταῖς λειτουργίαις ∼καταπονουμενουνένους∽καταπονουμένους
89 καὶ τοὺς ἄλ[λ]ουςἄλλους τοὺς ἀδυνατοῦντας
89-90 ἀναγκά∤ζειν
90 ἐπιδέχεσθαι τὰ τῆς γεωργίας καὶ τὰς
90-91 ἀ∤ποσκευὰς
91 τῶν ἐν τῆι πόλει περισπᾶν ὡς τοῦ
92 διὰ τοῦ προστάγματος ὡρισμένου κε[φ]αλαίουκεφαλαίου
93 πᾶσι τοῖς ∼κὰ∽κατὰ τὴν χώραν ὁμοθυμαδὸν
93-94 ἐπι∤γεγραμμένου
94 . S-12 τίς γὰρ οὕτως ἐστὶν
94-95 ἀναλλη∤τως
95 ⸢ἢ⸣ ⸢νωθρὸς⸣νωθρὸς ἐν τῶι λογίζεσθαι
96 κ[αὶ]καὶ πράγματος διαφορὰν εὑρεῖν , ὃς οὐδʼ αὐτὸ τοῦτό
97 γε δυνήσεται συννοεῖν , ὅτι καὶ τοὺς ὑποτελεῖς
98 τῆι τε ἰχθυηρᾶι καὶ ζυτηρᾶι καὶ ταῖς ἄλλαις
98-99 ὠν∤αῖς
99 ἐν τοῖς σύνπασιν ἀνθρώποις
99-100 καταριθμεῖ∤σθαι
100 συμβέβηκε , [κ]αὶκαὶ τοὺς πλείστους δὲ τῶν ἐν ταῖς
101 κώμαις κατοικούντων λαῶν , οἳ διὰ τὴν τῶν
101-102 δε∤όντων
102 σπάνιν ἐργατεύοντες πορίζονται τὰ πρὸς
103 τὸ ζῆν , οὐκ ∼ὀλίους∽ὀλίγους δὲ καὶ τῶν ἐν τῶι στρατιωτικῶι
104 φερομένων καὶ τὴν ἀναγκαίαν τροφὴν μόλις
104-105 ἐχόν∤των
105 ἀπὸ τῶν ἐκ τοῦ βασιλικο[ῦ]βασιλικοῦ τιθεμένων , ἐνίους δὲ
106 καὶ τῶν μαχίμων , μᾶλλον δὲ τοὺς πλείστους οὐδὲ
107 τοὺς ∼ἰδιου∽ἰδίους κλήρους αὐτουργεῖν δυναμένους , ἀλλὰ
108 κατὰ m2 ⸢τὸ[ν]⸣τὸν m1 〚τ〛τ χειμῶνα δανει[ζομ]ένουςδανειζομένους ἐπὶ τοῖς ἐκφορίοι[ς]ἐκφορίοις
109 μειζόνων διαφορῶν , οἷς [ο]ὐδὲοὐδὲ ∼βουλομενοι∽βουλομένοις ∼προσιναι∽προσιέναι
110 πρὸς τὴν γεωργίαν π[ισ]τεύ[σει]επιστεύσειε ἄν τις οὐδʼ αὐτὰ τὰ
110-111 σπέρ∤ματα
111 κατενεγκεῖν εἰς τοὺς ἀγρούς , οὓς εἰ συναναγκάζειν
112 ἐπιχειροίη προσδέχεσθαι τ[ὴν]τὴν τοῦ προγεγραμμένου
112-113 πλή∤[θο]υςπλή∤θους
113 ∼προστασταν∽προστασίαν , [π]ροσεδρεύωνπροσεδρεύων τῶι διὰ τοῦ
113-114 προστάγ∤ματος
114 κατακεχω[ρ]ίσθαικατακεχωρίσθαι πάντας , ἄλλ[ο]ἄλλο μὲν οὐθὲν
114-115 ἂ∤ν
115 ἐπείπαιμι πλὴν ὅτι κακ[ῶ]ςκακῶς βεβούλευται ; S-13 οὐ μὴν
116 [ἀ]λλάἀλλά , ἐπεὶ δεῖ πάντα [ὑ]πὲρὑπὲρ πάντων
116-117 στοιχειωδῶ∤ς
117 [ὑ]μῖνὑμῖν ὑπογράφειν καὶ τὴν τοῦ προστάγμ[α]τοςπροστάγματος
117-118 ὑπό∤ν[οι]ανὑπό∤νοιαν
118 διαιρεῖσθαι , τὸ διωρισμένον ἐν αὐτῶι
118-119 κεφά∤[λα]ιονκεφά∤λαιον
119 οὐ πᾶσιν ἐπιγραπτέον ἐστὶν , ἀλλὰ τοῖς
119-120 δυνα∤μένοις
120 οὐκ ἔλα⸢σ⸣σονἔλασσον τούτου μεριστέον , τὸ δὲ
120-121 κα∤τακεχωρισμένον
121 ἐν αὐτῶι καὶ δοκοῦν εἶναι
121-122 πι∤κρὸν
122 οὐ κατὰ ∼τον∽τῶν ἀσθενούντων καὶ μὴ
122-123 δυναμέ∤νων
123 ὑπουργεῖν , ἀλλὰ κατὰ τ[ῶ]ντῶν δυναμένων μέν ,
124 μὴ ∼βουλαμένων∽βουλομένων δὲ διασαφεῖται . S-14 τοῖς μὲν ἐπὶ τὸ
125 χεῖρον διαλαμβάνουσι καὶ παρʼ οὐδὲν ἡγουμένοις
126 τὸ τοὺς ἀνθρώπους ἐκ τηλικαύτης καταφθ⸢ο⸣ρᾶςκαταφθορᾶς
126-127 ἀρ∤τ[ί]ωςἀρ∤τίως
127 ἀνακτωμένους τιθη[ν]εῖσθαιτιθηνεῖσθαι
128 προσενεχθησόμεθα [κατ]ὰκατὰ τὴν [ἀ]ξίανἀξίαν . S-15 εἰ <δὲ>δὲ περ[ὶ]περὶ ἑαυτῶν
129 κήδεσθε καὶ μὴ βούλεσθε πεῖραν λαμβάνειν τῶν
130 ∼ἐξακολουθουτων∽ἐξακολουθούντων ἐπιτ[ί]μωνἐπιτίμων τοῖ⸢ς⸣τοῖς παρακούουσί
130-131 τι∤νος
131 τῶν μετὰ σπουδῆς [ἐ]νθυμουμένωνἐνθυμουμένων , τῶν με[ν]μεν
132 ταλαιπώρων λαῶν καὶ τῶν μαχίμων καὶ τῶν ἄλ[λων]ἄλλων
133 τῶν ἀδυνατούντων φείσασθε ∼κἂν∽καὶ $ἐὰν καταλαμβάνητέ
134 τινας τῶν πρὸς ταῖς πρ[α]γματείαιςπραγματείαις διασεισμοῦ
134-135 χ[ά]∤ρινχά∤ριν
135 καὶ διʼ ἑτέραν ἀντιπαραγωγὴν ἐπιγράφει[ν]ἐπιγράφειν [τοῖς]τοῖς
136 μὴ δυναμένοις ἐπιβεβλημένους
136-137 ∼ἐξαργυ[ρ]ίζ[ον]∤τες∽ἐξαργυρίζον∤τας
137 τοὺς τοιούτους καταποστέλλετε πρὸς [ἡμᾶς]ἡμᾶς [μ]ετὰμετὰ
138 φυλακῆς , τοῖς δὲ δυνη[σ]ομένοιςδυνησομένοις ὄντως γεω[ργεῖν]γεωργεῖν
138-139 ∼πρ[οσ]∤εδρεύ[σ]ετε∽προσ∤εδρεύσατε
139 , τὸ γὰρ πρόσταγμα τοὺς ὑπουργήσο[ν]ταςὑπουργήσοντας ,
140 ἀλλʼ οὐ τοὺς ἀδυνατήσοντας προσκαλεῖται .
140-141 S-16 συνεδρε[ύ]∤σαντεςσυνεδρεύ∤σαντες
141 δὲ μετὰ τῶν στρατηγῶν καὶ τῶν
141-142 ἐπιστα∤τῶν
142 τῶν φυλακιτῶν καὶ τῶν οἰκονόμων καὶ
143 τῶν βασιλικῶν γραμματέων 〚καὶ〛καὶ
143-144 〚κωμογραμ〛∤〚ματέων〛κωμογραμ∤ματέων
144 , παρόντων καὶ τῶν πα[ρ]ʼπαρʼ Εὐμήλου το[ῦ]τοῦ
145 γ[ρ]αμματέω[ς]γραμματέως τῶν μαχίμων καὶ τῶν
145-146 τοπογραμ∤μα[τ]έωντοπογραμ∤ματέων
146 καὶ κωμογραμματέων καὶ τῶν ἄλλων
147 ὧν [ἂ]νἂν ὑπολαμβάνητε χρησίμων εἶναι πρὸς
147-148 [τ]αῦ∤ταταῦ∤τα
148 καὶ τὴν πᾶσαν προσενεγκάμενοι σπουδὴν
149 κ[αὶ]καὶ προθυμίαν φρο[ν]τίσαθʼφροντίσαθʼ ὅπως μήτε τῶν
149-150 ἀδυ∤ν[ατ]ούντωνἀδυ∤νατούντων
150 γεωργεῖν περισπᾶται μηθεὶς μήτε
151 [τῶν]τῶν [δ]υναμένωνδυναμένων σκεπάζηται κατὰ
151-152 μηδε∤μ[ί]ανμηδε∤μίαν
152 παρεύρεσιν , ἐκ συμφώνου δʼ ἑκάστοις
152-153 με∤ρισθῆ[ι]με∤ρισθῆι
153 κατὰ τὴν ἐπιγαφὴν ἧς ἱκανὸς ἔσται
153-154 κα∤τακρατεῖν
154 , καὶ ταῦτα ἐπʼ αὐτῶν τῶν
154-155 προσδεομέ∤νων
155 κωμῶν . S-17 ὅτι γὰρ ἐ[ὰν]ἐὰν [τ]ὰτὰ κατὰ τοὺς ἐξ ἔθους
155-156 γε∤ωργοῦντας
156 τὴν βασιλι[κὴν]βασιλικὴν καὶ τὴν τούτων
156-157 ἐπι∤γονὴν
157 καὶ τοὺς πρὸς ταῖς πραγματείαις καὶ τοὺς
158 στρατηγ[οὺς]στρατηγοὺς καὶ τοὺς ἐπιστάτας τῶν φυλακιτῶν καὶ
159 τοὺς ἄλλ[ους]ἄλλους τοὺς παραπλησίους , οἷς ὀφειλόμενόν
159-160 ἐσ∤τι
160 διὰ τὴν πρὸς τὰ πραγματʼ εὔνοιαν ἀσμένως
161 ἐπιδέξασθαι τὸ προτεινόμενον , βραβευθῇ κατὰ τὸ
162 ∼βέλτιντον∽βέλτιστον καὶ μηθεὶς ἐαθῆι στρατεύσασθαι , τύχῃ δὲ
163 τὰ κατὰ τὸν σπόρον τῆς ἐκ πάντων συνεργείας , ὃν
164 τρόπον καὶ κατὰ τὴν ὁμοίαν περίστασιν Ἱππάλου
165 τοῦ τότε προκαθημένου τῆς χώρας
165-166 προτρεψαμέ∤νου
166 τοὺς στρατηγοὺς καὶ τοὺς λαοὺς ἐ[πι]δέξασθαιἐπιδέξασθαι
167 τὰ τῆς ἀσχολίας ἐπετελέσθη δεόντως τὰ κατὰ
168 τὸν σπόρον , βραχεῖα παντελῶς ἀγεώργητος
168-169 πε∤ριλειφθήσεται
169 καὶ ταύτης ∼ῥαιδίως∽ῥᾳδίως οἱ διὰ τοῦ
169-170 προσ∤τάγματος
170 προσκαλούμενοι δυνήσονται
170-171 προσ∤τῆναι
171 , χορηγηθέντων τοῖς προσδεομένοις καὶ
171-172 δα∤νείων
172 ἐκ τοῦ βασιλικ[ο]ῦβασιλικοῦ , καὶ τῶ[ι]τῶι κατὰ βραχὺ
172-173 λογίζεσ∤θαι
173 δυναμένωι προφανές ἐστιν . S-18 ἵνα [μ]έντοιμέντοι γε
173-174 πάν∤τα
174 τὰ κτήνη μὴ ∼μόνων∽μόνον τὰ τοῖς μαχίμοις , ἀλλὰ καὶ το[ῖ]ςτοῖς
175 ⸢ἄλλοις⸣ἄλλοις ⸢τοῖς⸣τοῖς ∼στρατι[ε]υομένοις∽στρατευομένοις ὑπάρχοντα καὶ τοῖς στρατηγοῖς
176 αὐτοῖς καὶ ∼κὰν∽ἂν ἕτερός τις ∼ἐμ∽ἐν βαρυ[τ]έραιβαρυτέραι κείμενος
176-177 ἐ∤ξουσίαι
177 κ[ε]κτημένοςκεκτημένος ἦι καὶ τὰ τῶν τὴν ἐν ἀφέσει καὶ
178 τὴν ἱερὰ[ν]ἱερὰν [γ]εωργούντω[ν]γεωργούντων καὶ τὴν λοιπὴν πᾶσαν
179 διαταχ[θῆι]διαταχθῆι [π]ρὸςπρὸς τὴν τῆς [β]α[σι]λικῆ[ς]βασιλικῆς γεωργίαν
179-180 ἀκο∤λούθως
180 τῶι τε προστάγματι κα[ὶ]καὶ τοῖς συνκειμένο[ις]συνκειμένοις
181 ὑμῖν ὑπ[ο]μνήμασινὑπομνήμασιν , ∼ἁστ∽ὥστʼ ἐπὶ τ[ὴ]ντὴν πρώτως
181-182 παριστα∤μένην
182 μετάγηται πάντα καὶ πάλιν ∼ἐγ∽ἐκ μέρους
183 τοῖς προ[ηυχ]ρηστηκόσινπροηυχρηστηκόσιν ∼ἀντιλιτουργῆι∽ἀντιλειτουργῆι καὶ τὰ ∼ταλα∽ἄλλα
183-184 γί∤νηται
184 [καθά]περκαθάπερ ὑμῖν ὑποδεδείχαμεν ἐν τοῖς
184-185 πε∤ρὶ
185 τούτων [ἐπ]εσταλμένοιςἐπεσταλμένοις χρηματισμοῖς ,
185-186 προνο∤εῖσθε
186 μὴ πα[ρ]έργωςπαρέργως , ἐπείπερ ὑμᾶς δεῖ συνεχέστερον
187 ὑπὲρ τῶν α[ὐτ]ῶναὐτῶν ὑπομιμνήσκειν , πρὸ πάντων
188 γὰρ ἡγησάμενοι τὴν περὶ τοῦ μέρους τούτου σπουδὴν
189 εὐμαρῶς καθί[ξ]εσθεκαθίξεσθε τῶν κατὰ τὸν σπόρον , τῶν
189-190 ἐχόν∤των
190 τὰ κτήνη προθύμως ἑαυτοὺς ἐπιδιδόντων , ὅταν
191 ὁρῶσιν ∼ἀντικαταλασσομένην∽ἀντικαταλλασσομένην αὐτοῖς τὴν εὐχρηστίαν
192 καὶ τὸ συμφέρον κατανοῶσι κοινὸν νομιζόμενον .
193 S-19 Θέωνι ἐπιμελητῆι τῶν ∼κάτωι∽κάτω τόπων τοῦ Σαίτου .
None None [0]
193-194 m1 S-20 με∤τὰ
194 τὸ γράψαι τὴν πρὸ ταύτης ἐπιστολὴν ὑπὲρ τῶν
194-195 πε∤ρισπωμένων
195 εἰς τὴν γεωργίαν ἐκ τῶν
195-196 παρεφε∤δρευόντων
196 ἐν Ἀλεξανδρείαι τῶν τε ἐπιλέκτων
197 καὶ τῶν ❨(ἑπταρούρων)❩ἑπταρούρων καὶ ❨(πενταρούρων)❩πενταρούρων μαχίμων καὶ τῶν ἄλλων τῶν
198 ∼ἐπιτηδείων∽ἀνεπιτηδείων πάλιν ἡμῖν ἐντετεύχασιν οἱ ἐν τῆι
199 πόλει μάχιμοι προφερόμενοι καὶ ταῖς
199-200 ἀποσκευ∤αῖς
200 αὐτῶν ἐπιγεγράφθαι γῆν . S-21 φαίνεσθε οὖν
200-201 μη∤δὲ
201 κατὰ ∼μικρὰν∽μικρὸν ἐντεθυμῆσθαι τῶν
201-202 ἐξηριθμη∤μένων
202 ὑμῖν διὰ τῶν προεγδεδομένων
202-203 χρημα∤τισμῶν
203 ὑπὲρ ὧν δεῖ ἕλκεσθαι εἰς τὴν γεωργίαν
204 καὶ ὧν <οὐ>οὐ δεῖ π[ά]ντωςπάντως περισπᾶσθαι , ἐπεὶ οὐκ ἂν
204-205 οὕ∤τως
205 παν[τ]άπασινπαντάπασιν ἀλόγητοι ∼ἠτε∽εἴητε ὥστε καὶ
205-206 τὰ∤ς
206 ἀποσκευὰς τῶν [ἐ]νἐν τῆι πόλει
206-207 ∼παρεφετρευόν∤των∽παρεφεδρευόν∤των
207 παρενοχλεῖν . S-22 πλὴν ἀπ[ό]ἀπό γε τοῦ νῦν
207-208 φρον∤τίζεθʼ
208 ὅπως μηθε[ὶ]ςμηθεὶς ἐπ[ι]βάλληιἐπιβάλληι τὰ[ς]τὰς χεῖρα[ς]χεῖρας τοῖς
209 τοιούτοις κατὰ μηδεμίαν π[αρ]εύρε[σιν]παρεύρεσιν
209-210 κα[θό]∤τικαθό∤τι
210 προδιεστάλμεθα , ἐὰν μή τινες [ἐξ]ἐξ αὐτῶν
211 ὦσι γεγεωργηκότες ἕως τοῦ ιβ̣|num:12|ιβ|num:12| ❨(ἔτους)❩ἔτους .
211-212 S-23 διεστάλμε∤θα
212 τοῖς ἄλλοις ἐπιμεληταῖς καὶ ὑποδιοικηταῖς
213 τὰ ∼ταυται∽αὐτά . m2 S-24 ❨(ἔτους)❩ἔτους ζ|num:7| Θυὼθ κα|num:21| .
None None [0]