Sematia

upz.1.108.xml

TM: 3500 3500HGV: 3500a 3500bDate: -99 – -99Place: Memphis

1 m1 S-1 Τιμόνικος τ[ῶ]ιτῶι τ[ο]ῦτοῦ Ἀνουβιε[ίο]υἈνουβιείου ∼[ἐ]π[ιστά]τει∽ἐπιστάτῃ χαίρε[ιν]χαίρειν .
2 S-2 περὶ τῶν κατὰ Π[ε]τῆσινΠετῆσιν ἀρχεντ[α]φι[αστ]ὴνἀρχενταφιαστὴν ἀντίγραφον ὑπόκει[τ]αιὑπόκειται ὅπως εἰδῇς .
3 S-3 ἔρρωσο . S-4 ❨(ἔτους)❩ἔτους ιϛ|num:16| Φαῶφι ⊢ε⊣|num:5|ε|num:5| .
4 S-5 βασιλεὺς Πτολεμαῖος ἐπικαλούμε[νο]ςἐπικαλούμενος Ἀλέξανδρος καὶ βασίλισσα ∼Βερενίκηι∽Βερενίκη ∼ἀδελφηι∽ἀδελφὴ
5 [Ἀ]πολλωδώρωιἈπολλωδώρωι χαίρειν καὶ ἐρρῶσθαι . S-6 τῆς δεδομένης ἡμῖν ἐντεύξεως παρὰ Πετήσιος ,
6 [π]ερὶπερὶ ὧν προφέρεται παρʼ ἕκαστον σκύ[λ]λεσθαισκύλλεσθαι ὑπʼ ἐνίων , ἀντίγραφον συνεσφράγισται . S-7 γινέσθω
7 [οὖ]νοὖν ἕκαστα καθὼς ἀξιοῖ . S-8 ἔρρωσο .
8 S-9 βασιλεῖ Πτολεμαίωι τῶι καὶ Ἀλεξάνδ[ρωι]Ἀλεξάνδρωι θεῶι Φ[ι]λομήτοριΦιλομήτορι καὶ βασιλίσσηι Βερενίκηι τῆι ἀδελφῆι
9 [θεᾶι]θεᾶι [Φιλα]δέλφωιΦιλαδέλφωι χαίρειν .
10 S-10 Πετῆσις Χενούφιος ἀρχενταφιασ[τὴ]ςἀρχενταφιαστὴς τοῦ Ὀσοράπιος καὶ Ὀσορομνέυιος θεῶν <ἀειζῴων>ἀειζῴων μεγίστων .
11 S-11 χρείας πλείους καὶ ἀναγκαίας παρεχόμενος τοῖς προγεγραμμένοις θεοῖς <τὰς>τὰς <χεῖρας>χεῖρας <αὐτοῖς>αὐτοῖς <προσφέρων>προσφέρων καὶ <τὰς>τὰς ὑπὲρ ἡμῶν ,
12 μέγιστοι θεοὶ <καὶ>καὶ νικηφόροι , εὐχὰς καὶ [θυ]σίαςθυσίας ∼ἐπιτελω∽ἐπιτελῶν διδόναι ∼ἡμῖν∽ὑμῖν ὑγίειαν νίκην κράτος
13 σθένος κυριείαν τῶν ὑπὸ τὸν οὐρα[νὸ]νοὐρανὸν χωρῶν , σκυλλόμενος δὲ καὶ παρʼ ἕκαστον
13-14 διασει∤[όμ]εν[ο]ςδιασει∤όμενος
14 ε[ἰ]κῆιεἰκῆι <καὶ>καὶ <ὡς>ὡς <ἔτυχεν>ἔτυχεν <ὑπό>ὑπό <τινων>τινων <ἐπὶ>ἐπὶ <τῶν>τῶν <τόπων>τόπων [τ]ὴ[ν]τὴν ἐφʼ [ὑ]μᾶςὑμᾶς κατ[α]φ[υγὴ]νκαταφυγὴν πεποίη[μα]ιπεποίημαι [καὶ]καὶ [ἀ]ξιῶἀξιῶ δεόμ[ε]ν[ος]δεόμενος [,], [ἐὰ]νἐὰν δοκῆι ,
14-15 προσ∤[τ]άξαιπροσ∤τάξαι
15 Φιλ[ο]κράτειΦιλοκράτει [τῶι]τῶι [συγγενεῖ]συγγενεῖ [καὶ]καὶ [ἐπιστολογράφωι]ἐπιστολογράφωι ∼ἐγδοῦν[α]ι∽ἐκδοῦναι [περὶ]περὶ [ἐμο]ῦἐμοῦ καὶ [τῆς]τῆς οἰκίας
16 [μου]μου [ἐντο]λὴνἐντολὴν περι[έχουσαν]περιέχουσαν [μη]θενὶμηθενὶ ἐξ[εῖν]αιἐξεῖναι εἰσβιάζεσθαι εἰς τὴν δηλουμ[έ]νηνδηλουμένην [οἰ]κ[ίαν]οἰκίαν
17 |gap:15| |gap:4||gap:3| μηδʼ ἐκ ταύτης περισπᾶν κατὰ μηδένα τρόπον μηδὲ <διασείειν>διασείειν <με>με <μηδὲ>μηδὲ
18 [ἐπ]ιβ[άλλ]εινἐπιβάλλειν μοι τὰς χ[εῖ]ρ[ας]χεῖρας [καί]καί [,], <ἐὰν>ἐὰν <δοκῆι>δοκῆι <,>, ἐπʼ αὐτῆς ∼δε∽τε τῆς οἰκίας μου προθεῖναι ἐν λευκώματι , ἵνα
19 τυχὼν τῆς παρʼ ὑ[μῶ]νὑμῶν φιλ[α]ν[θ]ρ[ω]πίαςφιλανθρωπίας ἐπιτελῶ [τὰς]τὰς [τῶν]τῶν [θεῶ]νθεῶν λειτουργίας .
20 S-12 εὐ[τυχεῖτε]εὐτυχεῖτε .
21 m2 S-13 βασιλεῖ Πτολεμαίωι τῶι καὶ Ἀλεξάνδρωι θεῶι Φιλομήτορι χαίρειν
22 Πετῆσις Χενούφιος ἀρχενταφιαστὴς Ὀσοράπιος καὶ Ὀσορομνέυιος θεῶν <ἀειζῴων>ἀειζῴων μεγίστων . S-14 τῆς κατʼ ἐμὲ χρείας οὔσης μεγάλης <καὶ>καὶ
23 ἀναγκαίας ἕνεκα τοῦ τὸ πλεῖον τοῖς προγεγραμμένοις θε[οῖς]θεοῖς τὰς ὑπὲρ σοῦ , μέγιστε βασιλεῦ , ἐπιτελεῖν εὐχὰς καὶ θυσίας , διὸ καὶ ἐν τῶι ιϛ|num:16| ❨(ἔτει)❩ἔτει
24 ∼Φαωφί∽Θῶυθ ἐπέδωκα ἔντευξιν , καθʼ ἣν ἐσήμαινον ὑπʼ ἐνίων σκύλλεσθαι καὶ διασείεσθαι εἰκῆι παρʼ ἕκαστον ἀξιώσας προστάξαι Φιλοκράτει
25 τῶι συνγενεῖ καὶ ❨ἐπιστολογρά(φωι)❩ἐπιστολογράφωι ∼ἐγδοῦναι∽ἐκδοῦναι περὶ ἐμοῦ καὶ τῆς οἰκίας μου ἐντολὴν περιέχουσαν μηδενὶ ἐξεῖναι εἰσβιάζεσθαι εἰς 〚τὴν〛τὴν 〚δηλο〛δηλο ⸢αὐτὴν⸣αὐτὴν
26 μηδὲ ἐκ ταύτης περισπᾶν μηδέν[α]{μηδένα} κατὰ μηδένα τρόπον [μ]ηδὲμηδὲ ἐπιβάλλειν μοι τὰς χεῖρας , προθεῖναι δὲ καὶ ἐπὶ τῆς
27 οἰκίας μου λεύ[κ]ωμαλεύκωμα πε[ρ]ὶπερὶ τούτων , ἀπὸ δὲ ταύτης γραφέντος Ἀπο[λ]λοδώρωιἈπολλοδώρωι τῶι γενομένωι τοῦ νομοῦ στρατηγῶι
28 γίνεσθαι ἕκαστα καθὼς ἠ[ξ]ίουνἠξίουν , ὅν |gap:3| ⸢καὶ⸣καὶ |gap:5| |gap:3| |gap:2|μο̣υ̣|gap:2|μου |gap:2| |gap:3|τος δ[έ]δέ μοι ὑπὸ Τιμονίκου τοῦ πρὸς τῆ[ι]τῆι [σ]τρατηγίαιστρατηγίαι πρὸς τὸν [τοῦ]τοῦ
29 Ἀνουβιείου ἐπιστάτην π[ε]ρὶπερὶ τούτων ❨χρημα(τισμοῦ)❩χρηματισμοῦ καὶ ἑκάστων πρὸς τέλος ἀχθέντων , προτεθέντος δὲ καὶ πρὸ τῆς οἰκίας μ[ου]μου
30 ἐ̣ν̣ἐν ❨λευκώμα(τι)❩λευκώματι τοῖς τε Ἑλληνικοῖς καὶ ❨ἐνχω(ρίοις)❩ἐνχωρίοις γράμμασιν τοῦ ❨προγράμμα(τος)❩προγράμματος , ἐφʼ οἷς 〚καὶ〛καὶ ἔχοντός μου αἰώνιον χάριν , οὐκ |gap:5|
31 Νουμήνιος κατασταθεὶς πρὸς τῆι ❨στρα(τηγίαι)❩στρατηγίαι τοῦ αὐτοῦ νομοῦ παραβὰς τὰ ὑπὸ σοῦ , μέγ[ιστε]μέγιστε ❨βασιλ(εῦ)❩βασιλεῦ , ❨προστετα(γμένα)❩προστεταγμένα , ἐπελθὼν ἐπὶ τὴν
32 σημαινομένην μου οἰκίαν ❨ἐσκύ(λεν)❩ἐσκύλεν ταύτην οὐ μετρίως καὶ τὰ ἔνδον ὄντα μου ἔπιπλα ἐλαφύρευσεν 〚|gap:3|ίζων〛|gap:3|ίζων 〚τῆι〛τῆι
33 προαιρούμενος οὖν , μέγιστε βασιλεῦ , καινὴν ❨ἐπιστολ(ὴν)❩ἐπιστολὴν γρα[φ]ῆναιγραφῆναι Ἀρίσ[τ]ωνιἈρίστωνι τῶι τοῦ αὐτοῦ νομοῦ ❨στρα(τηγῶι)❩στρατηγῶι περὶ τού⸢των⸣τούτων διὰ τὸ προορᾶσθαι
34 μήποτε τοῖς αὐτοῖς περιπεσῶ , δέομαί σου προστάξαι Αρ|gap:4|ωι τῶι ❨σ(υγγενεῖ)❩συγγενεῖ καὶ ❨ἐπιστολογρά(φωι)❩ἐπιστολογράφωι ❨γρά(ψαι)❩γράψαι τῶι Ἀρίστωνι μηδενὶ ἐξεῖναι ❨εἰσβία(ζεσθαι)❩εἰσβίαζεσθαι
35 [ε]ἰςεἰς τὴν ❨δηλο(υμένην)❩δηλουμένην οἰκίαν μηδʼ ἐκ ταύτης περισπᾶν , κατακολουθεῖν δὲ [καὶ]καὶ τοῖς περὶ ἐμοῦ πρότερον ❨προστετα(γμένοις)❩προστεταγμένοις καὶ νῦν ❨ἐπιχ̣[ωρη]θ̣ησομέ(νοις)❩ἐπιχωρηθησομένοις .⊱.
36 S-15 τούτου γὰρ ❨γενομ(ένου)❩γενομένου ἔσομαι ❨πεφιλανθρω(πημένος)❩πεφιλανθρωπημένος . S-16 ❨[ε]ὐτύ(χει)❩εὐτύχει .