Sematia

t.vindol.2.285.xml

TM: 114524HGV: 114524Date: – Place:

1 m1 S-1 |gap:?_lines| m2 |gap:?|e ḍọmiṇedomine
2 |gap:?| ∼karissime∽carissime
3 |gap:?_lines|
1 |gap:?_lines| m1 |gap:?|
2 ❨praẹ[f(ecto)]❩praefecto |gap:?|
3 aḅ|gap:3||gap:?|ab|gap:3||gap:?|