Sematia

jur.pap.36.xml

TM: 70352HGV: 70352Date: -88 – -88Place: Kopanis (Baiseira [Parthien])

1 m1 S-1 βασιλεύοντος βασιλέων Ἀρσάκου Εὐεργέτου Δικαίου
1-2 Ἐπιφα∤νοῦς
2 καὶ Φιλέλληνος καὶ βασιλισσῶν Σιάκης τε τῆς ὁμοπατρίας
3 αὐτοῦ ἀδελφῆς καὶ γυναικὸς καὶ Ἀρυαζάτης τῆς ἐπικαλουμένη[ς]ἐπικαλουμένης
4 Αὐτομὰ τῆς ∼ἐγ∽ἐκ βασιλέως μεγάλου Τιγράνου καὶ γυναικὸς αὐτ[οῦ]αὐτοῦ
5 καὶ Ἀζάτης τῆς ὁμοπατρίας αὐτοῦ ἀδελφῆς καὶ γυναικός , ἔτους εκσ|num:225_tick|
6 μηνὸς Ἀπελλαίου ἐν ὑπαρχείᾳ Βαισείροις πρὸς σταθμῷ
6-7 Βαιθαβάρ̣∤τοιςΒαιθαβάρ∤τοις
7 ἐν κώμῃ Κωπάνει ἐπὶ τῶν ὑπογεγραμμένων μαρτύρων .
7-8 S-2 ἐξω∤μολογήσατο
8 καὶ συνεγράψατο Βαράκης καὶ Σωβήνης οἱ τοῦ
8-9 Μαι̣∤φόρρουΜαι∤φόρρου
9 υἱοὶ εἰληφέναι παρὰ Γαθάκου τοῦ Οἰπάτου ἀργυρίου
9-10 ἐπισή∤μου
10 δραχμὰς τριάκοντα|num:30| τειμὴν ἀμπέλου τῆς οὔσης ἐν κώμῃ
11 Κωπάνει ∼τὴν∽τῆς ∼ἐπονομαζομένην∽ἐπονομαζομένης Δαδβακανρὰς τὸ ἴδιον
11-12 μέ∤ρος
12 τὸ ἐπιβάλλον αὐτῷ μέρος παρὰ τῶν συνκλήρων μετὰ ὕδατος
13 καὶ ἀκροδρύοις καρποφόροις τε καὶ ἀκάρποις καὶ εἰσόδῳ καὶ ἐξόδῳ
14 καὶ τοῖς συνκύρουσιν εἰς αὐτὴν πᾶσιν . S-3 ἔστω τὸ ἓν μέρος Βαράκει κ[αὶ]καὶ
15 τὸ ἓν μέρος Γαθάκει , ἐφ' παραλαβὼν δηλούμενος Γαθάκης̣Γαθάκης
16 ἕξει τὴν ἀργυρώνητον ἄμπελον εἰς τὸν ἅπαντα χρόνον , αὐτός τε καὶ̣καὶ
17 τὰ ἔγγονα αὐτοῦ , ∼τελῶντες∽τελοῦντες κατ’ ἐνιαυτὸν κοινῇ τὰ γεγραμμένα ἐν
18 τῇ παλαιᾷ συνγραφῇ πάντα ἀπὸ πλήρους . S-4 καὶ μὴ ἐξέστω τῷ
18-19 Βαρά∤κει
19 μηδὲ τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ μηδὲ τοῖς ἐγγόνοις αὐτῶν μηδὲ
19-20 ἄλ∤λῷ
20 μηθενὶ ὑπὲρ αὐτῶν ἐγβαλεῖν τὸν Γαθάκην ἐκ τῆς
20-21 ἀργυρωνή∤του
21 ἀμπέλου , μήτε αὐτὸν μηδὲ τὰ̣τὰ [ἔγ]γο̣[ν]αἔγγονα α̣[ὐτοῦ]αὐτοῦ . S-5 ὃς ἂν δὲ ἐγβάλῃ
22 ἄλλου ἐγβαλλομένου μὴ καταστὰς διεξά̣[ξ]ῇ̣διεξάξῇ καὶ μὴ
22-23 καθα∤ρὰ
23 ποιήσῃ , [ἔ]σταιἔσται ἄκυρος καὶ προσαποτείσ[ει]προσαποτείσει [ἣ]νἣν ἔλαβεν
23-24 ∼τει∤μὴν∽τι∤μὴν
24 διπλ[ῆν]διπλῆν καὶ ἄλλας ∼ἐπιτείμου∽ἐπιτίμου δραχμὰς [σ|num:200_tick|]σ|num:200_tick| [κα]ὶκαὶ τῷ βασιλεῖ τὰς
25 ἴσας . S-6 ἐὰν [δὲ]δὲ [κ]αὶκαὶ Γαθάκης ὀλιγωρήσῃ τὴν [ἄμπε]λονἄμπελον καὶ μὴ
25-26 ποι∤ήσῃ
26 αὐτὴ̣[ν]αὐτὴν <ἀν>έ̣παφονἀνέπαφον , ἀποτειννυέτω τὸ α[ὐτὸ]αὐτὸ ∼[ἐπί]τειμον∽ἐπίτιμον . S-7 κα[ὶ]καὶ
27 τὸ ὕδωρ παρὰ ὀγδόην ἡμέρας τὸ ἥμισυ καὶ̣καὶ [τῆς]τῆς [ἐ]π̣αγωγῆςἐπαγωγῆς
28 νυκτὸς τὸ ἥμισυ . S-8 μάρτυρες Χοσστρόης Ὀρκαδά̣τ̣ουὈρκαδάτου , [Ἀ]πάκηςἈπάκης
29 Ὑστοβώγου , Μει[ριδ]ά̣τηςΜειριδάτης Ὀχοβάγου . m2 S-9 καὶ κρεῶν λ̣ε̣|num:35_tick|λε|num:35_tick| , ελος α|num:1_tick| , ἄρτων ❨κα̣(θαρῶν)❩καθαρῶν ν|num:50_tick| ,
30 βοῦς η|num:8_tick| , οἴνου ❨κο(τύλας)❩κοτύλας [β|num:2_tick|]β|num:2_tick| [καὶ]καὶ ἐνβάθρου ❨δρ(αχμὴν)❩δραχμὴν α|num:1_tick| .
31 S-10 βασιλεύοντος βα[σι]λ̣[έων]βασιλέων [Ἀρσ]ά̣[κ]ο̣[υ]Ἀρσάκου [Εὐεργ]έτουΕὐεργέτου Δικαίο[υ]Δικαίου
32 |gap:?| [Ἐ]π̣ιφανοῦςἘπιφανοῦς καὶ Φιλέλλη[νος]Φιλέλληνος [καὶ]καὶ [β]ασιλισσῶνβασιλισσῶν Σιάκης τε τῆς
32-33 ὁμ[οπα]∤τ̣ρ̣ί̣αςὁμοπα∤τρίας
33 αὐτοῦ ἀδελφῆς καὶ γ̣υ̣ν̣α̣ικὸςγυναικὸς κα[ὶ]καὶ Ἀ[ρυα]ζάτηςἈρυαζάτης τῆς
33-34 ἐπικαλ[ου]∤μένηςἐπικαλου∤μένης
34 Αὐτομὰ τῆς ∼ἐγ∽ἐκ βασιλέως μεγάλου Τ[ιγρά]νουΤιγράνου καὶ γυναικὸς
35 καὶ Ἀζάτης τῆς ὁμοπατρίας αὐτοῦ ἀδελφ[ῆς]ἀδελφῆς [κα]ὶκαὶ γυναικός , ἔτους
36 εκσ|num:225_tick| μηνὸς Ἀπελλαίου ἐν ὑπαρχείᾳ Βαισεί̣ρ̣ο̣ι̣[ς]Βαισείροις πρὸς σταθμῷ
36-37 Βαι∤θαβάρτοις
37 ἐν κώμῃ Κωπάνει ἐπὶ τῶν ὑπογεγραμμένων
38 μαρτύρων . S-11 ἐξωμολογήσατο καὶ συνεγράψατο Βαράκης
39 καὶ Σωβήν̣ηςΣωβήνης οἱ τοῦ Μαιφόρρου υἱοὶ εἰληφέναι παρὰ Γαθάκου
40 τοῦ Οἰπάτου υἱοῦ ἀργυρίου ἐπι̣σήμουἐπισήμου δραχμὰς τεσσαράκοντα|num:40|
40-41 ∼τει∤μὴν∽τι∤μὴν
41 ἀμπέλου τῆς οὔσης ἐν κ[ώμ]ῃκώμῃ Κωπάνει ∼τὴν∽τῆς
41-42 ∼ἐπονομαζο∤μένην∽ἐπονομαζο∤μένης
42 Γανζακὴν τὸ ἴδιο̣νἴδιον μέρος τὸ ἐπιβάλλον αὐτῷ τὸ
43 ἴδιον μετὰ ἀκροδρύοις καρποφόροις τε καὶ ἀκάρποις καὶ
43-44 εἰσό∤δῳ
44 καὶ ἐξόδῳ καὶ τοῖς συνκύρουσιν εἰς αὐτὸν πᾶσιν , τὸ
44-45 ἥμι∤συ
45 Βαράκει καὶ τὸ ἥμισυ Γαθάκει , ἐφ' παραλαβὼν
45-46 δηλού∤μενος
46 Γαθάκης̣Γαθάκης ἕξει εἰς τὸν ἅπαντα χρόνον , αὐτός τε καὶ τὰ
47 ἔγγονα αὐτοῦ εἰς τὸν ἅπαντα χρόνον , ∼τελῶντες∽τελοῦντες κατ’
47-48 ἐνιαυ∤[τὸν]ἐνιαυ∤τὸν
48 τῶν γινομένων ἐν τῇ συνγραφῇ πάντα ἀπὸ πλήρους
49 [κοινῇ?]κοινῇ , καὶ μ[ὴ]μὴ [ἐ]ξέστωἐξέστω [τῷ]τῷ [Β]αράκειΒαράκει μηδὲ τοῖς ἐγγόνοις
49-50 αὐ∤[τοῦ]αὐ∤τοῦ
50 [,], [μηδὲ]μηδὲ [τῷ]τῷ [ἀδελ]φῷἀδελφῷ [μηδὲ]μηδὲ τῷ με̣τ̣α̣λαμβάνοντιμεταλαμβάνοντι τὴν
50-51 ἄ̣[μ]∤[πελο]ν̣ἄμ∤πελον
51 π[αρ’]παρ’ [αὐτῶν]αὐτῶν [ἐγβ]α̣λ̣ε̣[ῖν]ἐγβαλεῖν [μηδὲ]μηδὲ τ̣ὸ̣ν̣τὸν Γ̣α̣θ̣ά̣κ̣η̣[ν]Γαθάκην [,], [μηδὲ]μηδὲ [τὰ]τὰ
52 [ἔγγο]ναἔγγονα αὐτοῦ . S-12 ὃς ἂν δὲ ἐγβά[λ]ῃἐγβάλῃ ἄλλου ἐγβαλλ[ομένου]ἐγβαλλομένου [μὴ]μὴ
53 [κ]αταστὰςκαταστὰς διεξάξῃ καὶ μὴ καθαρὰ ποιήσῃ , ἔ[σ]τ̣α̣[ι]ἔσται [ἄκυρος]ἄκυρος
54 [κ]αὶκαὶ προσαποτείσει ἣν ἔλαβεν τειμὴν διπλῆν κ[α]ὶκαὶ ἄλλα[ς]ἄλλας
54-55 ∼[ἐ]∤πιτείμου∽ἐ∤πιτίμου
55 δραχμὰς σ|num:200_tick| καὶ τῷ βασιλεῖ τὰς̣τὰς ἴσας̣ἴσας . S-13 ὁμοίως δὲ
56 καὶ ἐὰν Γαθάκης ὀλιγωρήσῃ τὴν ἄμπελον καὶ μὴ
56-57 ποιή∤σῃ
57 αὐτὴν <ἀν>έπαφονἀνέπαφον , ἀποτείσει τὸ αὐτὸ ∼ἐπίτειμον∽ἐπίτιμον . S-14 ἕξει δὲ καὶ
58 τὸ ὕδωρ τὸ ἐπιβάλλον αὐτῷ μέρος μ[ετὰ]μετὰ [τῶ]ντῶν συν̣[κλ]ήρω̣[ν]συνκλήρων .
59 S-15 ἔγγυον δὲ καὶ συνέγδοτον κατέστησεν [Βαράκης]Βαράκης [καὶ]καὶ [Σωβήνης]Σωβήνης
60 Χοσστρόην καὶ Ἀπάκην . S-16 μάρτυρες Δηνόβαζος Ορο|gap:5| ,
61 Μειριδατης Ὀχοβάγου , Φραάτης Συκυνήμα̣τ̣οςΣυκυνήματος , Μαρζυ|gap:3|
62 ρης . S-17 δώσει δὲ καὶ Γαθάκης τῷ Βαράκει ἐνβάθρου ❨δρ(αχμὴν)❩δραχμὴν α|num:1_tick| , κρεῶν εκ|num:25||gap:3|
63 ἄρτων ❨κα̣(θαρῶν)❩καθαρῶν ν|num:50_tick| , οἴνου ❨κο(τύλας)❩κοτύλας β|num:2_tick| ⸢κ|gap:3|κε|num:25|⸣κ|gap:3|κε|num:25| ⸢,⸣, ⸢[β]ο̣υ̣ς̣⸣βους ⸢η|num:8_tick|⸣η|num:8_tick| δώσει δὲ καὶ Βαράκης Γαθάκει ἀπὸ λην[οῦ]ληνοῦ [τὸ]τὸ
64a κα|num:21|
64 ρ̣ύ̣μαρύμα καὶ απόρρυμα καὶ ινδα κ̣|gap:2|ν̣ζηνκ|gap:2|νζην καὶ στέμφ[υ]λαστέμφυλα ἀγέμιστ̣[α]ἀγέμιστα .