Sematia

sb.4.7369.xml

TM: 18036HGV: 18036Date: 512 – 512Place: Hermopolis

1 m1 S-1 χμγ
2 |g:stauros| ὑπατείας Φ̣λ[α]υί̣[ου]Φλαυίου [Πα]ύλουΠαύλου κ̣α̣ὶ̣καὶ Μ̣ο̣σχιανοῦΜοσχιανοῦ , Θὼθ |gap:1| [,], [ϛ|num:6|]ϛ|num:6| ❨ἰνδ(ικτίονος)❩ἰνδικτίονος .
3 S-2 Ταυρίνῳ [τῷ]τῷ ἐ̣λ̣λ̣ο̣[γιμωτά]τῳἐλλογιμωτάτῳ πρεσβ̣υτ̣έρῳπρεσβυτέρῳ καθολικῆς ἐκ̣κ̣λησίαςἐκκλησίας Ἑρμουπόλεως τῆ̣ςτῆς λαμπροτάτης ,
4 υἱῷ [τ]οῦτοῦ τῆ[ς]τῆς [μακαρίας]μακαρίας [μν]ή̣μη̣[ς]μνήμης Ἰω[άν]νουἸωάννου ❨παρ(ὰ)❩παρὰ Ἀπολλῶ[το]ςἈπολλῶτος Ἰσαίο[υ]Ἰσαίου , μητρὸς Ἰόνης , ἀμπελουργοῦ
5 ἀπὸ κώμης |gap:5|κύρε|gap:2| [τοῦ]τοῦ Ἑρμουπολίτ̣[ου]Ἑρμουπολίτου ν[ομ]ο̣ῦ̣νομοῦ , κ[αὶ]καὶ Ἀ̣πολλ[ῶ]τοςἈπολλῶτος Ἰσ[ι]δώ̣ρουἸσιδώρου μητρὸς
6 Εἰρήνης ἀπὸ τῆ[ς]τῆς [αὐτῆς]αὐτῆς κ̣ώ̣μ̣η̣ς̣κώμης , κ̣α̣ὶ̣καὶ [αὐ]τοῦαὐτοῦ ἀμπελου[ργ]οῦἀμπελουργοῦ . S-3 [ὁ]μολογο[ῦ]μ̣ενὁμολογοῦμεν ἀλ̣λ̣ηλέγγυοιἀλληλέγγυοι ε̣ἰ̣ς̣εἰς ❨ἔ̣κτ(ισιν)❩ἔκτισιν
7 καὶ ἀλλήλω̣ν̣ἀλλήλων ἀ̣ν̣ά̣δ̣οχοιἀνάδοχοι ἑκουσ̣ίωςἑκουσίως καὶ αὐθαιρέτω[ς]αὐθαιρέτως μεμισ̣θ̣ῶ̣σθαιμεμισθῶσθαι παρὰ̣παρὰ τ̣ῆςτῆς σῆς
8 εὐλαβείας ἐπὶ δ̣ι̣ε̣τ̣ῆ̣διετῆ χρόν[ο]ν̣χρόνον , λογιζόμενον ἀπὸ καρπῶν τῆ[ς]τῆς εὐτυχοῦς ἑβ̣δ̣ό̣μ̣ηςἑβδόμης ❨ἰνδ(ικτίονος)❩ἰνδικτίονος ,
9 τὸ ὑπάρχον αὐ̣[τῇ]αὐτῇ χωρί[ο]νχωρίον ἀμπελικὸν ζωόφυτον ἐν συστάσει ἀρ̣ουρῶνἀρουρῶν , ὅσων ἐστίν ,
10 σὺν φυτοῖς πᾶσι [κα]ὶκαὶ φοίνιξι , διακείμενον ἐν πεδιάδι τῆς αὐτῆς ἡμῶν κώμης
11 πρὸς ἀμπελουργικὴν ἡμῶν ἐργασίαν καὶ πᾶσαν ἐπιμέλειαν καὶ φιλοκαλίαν . S-4 σ̣κάψομενσκάψομεν
12 δὲ τὸ αὐτὸ χωρ[ί]ονχωρίον πέμπτον κατʼ ἔτος , ἐφʼ ᾧτε τὴν σὴν εὐλάβειαν ∼δέξασσθαι∽δέξασθαι ἥμισυ μέρος
13 παντὸς τοῦ ἐκβ̣ησομένουἐκβησομένου οἴνου καὶ παντοίων φυτῶν καὶ φοινίκων καὶ ∼ἑμέ∽ἡμᾶς μετὰ
14 ὑδροπαρόχο̣υ̣ὑδροπαρόχου τ̣ὸ̣τὸ ἄλλο ἥμισυ μέρος , ἀνθʼ ὧν ποιούμεθα καμάτων , λαβεῖν δὲ τὴν σὴν
15 εὐλάβειαν κατʼ ἔτ̣ο̣ς̣ἔτος οὐδὲν ἧττον λόγῳ πρωτολήνου ἀπὸ τοῦ κοινοῦ πίθου οἴνου
16 κνίδια ὀγδοή̣κ̣ο̣ν̣τα|num:80|ὀγδοήκοντα|num:80| . S-5 παρέξομεν δὲ κατʼ ἔτος ἐν τῷ καιρῷ τῶν τρυγῶν δελφάκιον ἄξιον
17 ἀργυρίου ταλάντων̣ταλάντων ∼[ἑ]ξ̣ακισχειλι̣ων∽|num:6000|ἑξακισχιλίαν|num:6000| κ̣α̣ὶκαὶ πινάκιον μεστὸν διαφόρων βρωμάτων ∼ἄξιων∽ἄξιον ἀργυρίου
18 ταλάντων ∼τετρακισχειλίων∽|num:4000|τετρακισχιλίων|num:4000| , δ̣η̣λονότιδηλονότι τῶν καρπῶν τῶν φοινίκων στελλομένων ἡμῖν
18-19 παρεχο∤μένοις
19 τῇ σῇ εὐλαβείᾳ ὑπὲρ ἐκ[φ]ορ̣ίων̣ἐκφορίων αὐτῶν κατʼ ἔτος χρυσοῦ νομισματίου τρίτον|num:1/3| κατὰ τὴν σὴν ἀλλαγήν .
20 S-6 μισθούμεθα οὐδὲν ἧττ[ον]ἧττον |gap:3|το|gap:4| νεόφυτον τὸ ἥμισυ τὸ καὶ ∼συνη⸢μ⸣μενου∽συνημμένον τῷ μεγάλῳ χωρίῳ ,
21 ὥ̣σ̣τ̣ε̣ὥστε ἡ̣μ̣ᾶ̣ςἡμᾶς τὴν πᾶσαν ἀ̣μπελ[ουργ]ικὴ[ν]ἀμπελουργικὴν ἐ̣[ργα]σίανἐργασίαν ποιήσασθα[ι]ποιήσασθαι ἀ[μ]έμπ[τ]ωςἀμέμπτως κατὰ μίμησιν τοῦ μεγάλου σου
22 ἀμπελικοῦ χωρίου ἐ̣[π]ὶ̣ἐπὶ τ̣ῷδετῷδε · S-7 [τὴν]τὴν σὴ̣ν̣σὴν [εὐ]λ̣άβειανεὐλάβειαν λαβεῖ[ν]λαβεῖν καὶ ἀπὸ τούτου τὸ ἥμισυ παντὸ[ς]παντὸς [τ]οῦτοῦ
22-23 ἐκβησο∤μένου
23 οἴνου καὶ ἡμᾶς μετὰ το[ῦ]τοῦ [ὑδ]ρ̣ο̣π̣αρ̣όχ̣ουὑδροπαρόχου τὸ ἄλλο ἥμισυ [μέρος]μέρος [ὑ]πὲρὑπὲρ τ̣ῶ̣ντῶν [κ]α̣μάτω̣ν̣καμάτων μ̣α̣τ̣ω̣ν̣{ματων} καὶ [λαβεῖν]λαβεῖν [αὐ]τ̣ὴ̣ναὐτὴν
24 [ἀπὸ]ἀπὸ τοῦ κ[ο]ινοῦκοινοῦ πίθο̣[υ]πίθου ἐπὶ μό[νη]ςμόνης [τῆς]τῆς [εἰσιού]σηςεἰσιούσης ἑβδ[όμ]η[ς]ἑβδόμης [❨ἰνδ(ικτίονος)❩]ἰνδικτίονος λ[όγ]ῳλόγῳ π̣[ρ]ω[το]λ̣ή̣ν[ο]υπρωτολήνου οἴ[νου]οἴνου [κν]ί̣δ̣ι̣α̣κνίδια
25 [τεσ]σεράκοντα|num:40|τεσσεράκοντα|num:40| . S-8 παρέ̣ξ̣ο̣μενπαρέξομεν δὲ [πρ]ὸ̣ςπρὸς τοῖ̣ςτοῖς ἐ̣κ̣β̣ησ[ο]μένοιςἐκβησομένοις καὶ ὑ̣π̣ὲρὑπὲρ συνηθείας τοῦ νεοφύτου δελφά̣κιονδελφάκιον ἄξιον
26 [ἀ]ργυρίουἀργυρίου ταλάντω[ν]ταλάντων ∼πε[ντα]κισχ̣ε̣ι̣λίων∽|num:5000|πεντακισχιλίων|num:5000| , [καὶ]καὶ [πι]νάκιονπινάκιον ὁμοίως ἄξιον ἀργυρί[ου]ἀργυρίου ταλάντω[ν]ταλάντων ∼τρεισχειλίων∽τρισχιλίων , μετὰ δὲ
27 τὴν ἑβδόμην ❨ἰνδ̣ι̣κ(τίονα)❩ἰνδικτίονα [ἐπ]ὶἐπὶ τῷ ἡμ̣[ᾶ]ςἡμᾶς π[αρέχει]νπαρέχειν ὅλ̣α̣ς̣ὅλας τ̣ὰ̣ς̣τὰς [συ]νηθείαςσυνηθείας κατὰ μ̣ί̣[μη]σινμίμησιν τοῦ μεγάλου χωρίου . S-9 μίσθωσις
28 κυρία καὶ βεβαία καὶ ❨ἐ̣π̣ε̣[ρ(ωτηθέντες)]❩ἐπερωτηθέντες ❨[ὡμο]λ(ογήσαμεν)❩ὡμολογήσαμεν |gap:4| m2 Ἀπολλ[ὼς]Ἀπολλὼς Ἰσαίο[υ]Ἰσαίου καὶ Ἀπολλὼς Ἰσ̣ι̣δώρουἸσιδώρου ∼ο∽οἱ ❨προκ(είμενοι)❩προκείμενοι ∼μεμίσθ[ωμ]αι∽μεμισθώμεθα , ὡς ❨πρόκ(ειται)❩πρόκειται . S-10 ❨Αὐρ(ήλιος)❩Αὐρήλιος Αὐρη{Αὐρη} Βίκτορ ἀπὸ ❨Ἑρ(μουπόλεως)❩Ἑρμουπόλεως
29 [ἔ]γραψαἔγραψα ὑπὲρ ∼αὐτου∽αὐτῶν ❨γρ(άμματα)❩γράμματα μὴ ε̣ἰδό̣τ̣[ων]εἰδότων |gap:4| |gap:15| m3 ❨μαρ(τυρῶ)❩μαρτυρῶ τῇ μισθώσει ἀκούσας παρὰ ∼του∽τῶν ∼θεμένου∽θεμένων . m4 S-11 ❨Αὐρ(ήλιος)❩Αὐρήλιος |g:stauros| Ἀ̣ν̣δρέα̣ς̣Ἀνδρέας Μέλανος
30 ❨π̣ρεσβύτερ(ος)❩πρεσβύτερος ❨Ἑρμουπόλ(εως)❩Ἑρμουπόλεως μαρτυρῶ τῇ μισθώσει ἀκούσας π[αρ]ὰπαρὰ ∼του∽τῶν ∼θεμένου∽θεμένων |g:stauros| m5 |g:chirho| διʼ ❨ἐμ(οῦ)❩ἐμοῦ ❨Παύλ(ου)❩Παύλου ❨ἐγ(ράφη)❩ἐγράφη .
31 S-12 |g:tachygraphic-marks| [ὁμο]λ̣[ογία]ὁμολογία Ἀπολλῶτος Ἠσαίου καὶ Ἀπολλ[ῶτος]Ἀπολλῶτος [Ἰσ]ιδώρουἸσιδώρου
32 |gap:4||gap:4||gap:3|