Sematia

sb.3.7241.xml

TM: 18868HGV: 18868Date: 710 – 710Place: Aphrodites Kome (Antaiopolites)

1 m1 S-1 |gap:?_lines| αὐτούς , εἴ τι ἐθεματίσ[α]μενἐθεματίσαμεν ἐν τοῖς ἡ̣μ[ε]τ̣[έ]ρ̣[οι]ς̣ἡμετέροις ἐ̣νταγίο[ις]ἐνταγίοις ,
2 αὐτῶν μέντοι παρεχόντων ,|g:apostrophe| εἴ τί ⸢ἐστι⸣ἐστι διʼ αὐτῶν δημόσιά τε
3 καὶ ἐκστραόρ|g:apostrophe|δινα , |g:high-punctus| λαμβάνων ἀντιφωνητὰς αὐτῶν
4 εὐπόρ|g:apostrophe|ους ὀφείλοντας ἀποδοῦναι |g:apostrophe| τὴν ἀντιφώνη̣[σ]ι̣[ν]ἀντιφώνησιν ❨αὐτ(ῶν)❩αὐτῶν ,
5 εἰ δόξῃ τιν|g:apostrophe|ὰ |g:apostrophe| ἀποδρᾶσαι ἐξ αὐτῶν , πέμπων πρὸ[ς]πρὸς [ἡμᾶς]ἡμᾶς
6 τὸ κατάγραφον τῆς ὀνομασίας καὶ |g:apostrophe| ∼πατρωνοιμίας∽πατρωνυμίας
7 καταχωρίους̣καταχωρίους τῶν αὐτῶ̣ναὐτῶν ν|g:high-punctus|αυτῶν |g:apostrophe| καὶ τεχνιτῶν ,
7-8 φ|g:apostrophe|ανερο∤ποιῶν
8 ἡμῖν |g:apostrophe| ἐν τῷ αὐτῷ καταγράφῳ τοὺς ∼ἐξελθοτας∽ἐξελθόντας
9 ὑπὲρ τῶν ἰδίων χ[ω]ρ̣[ί]ω̣ν̣χωρίων καὶ τοὺς μισθωθέντας ὑπὲρ
10 ἑτέρων , καὶ εἴ τι ∼ἐδώθ[η]∽ἐδόθη [ὑπὲρ]ὑπὲρ ∼τω∽τῶν |g:high-punctus| αὐτῶν ὑπὲρ μισθοῦ , μὴ
11 ∼ἐδκιδων∽ἐκδίδους τινὶ τὸ κε̣φά̣λα̣ι̣ο̣νκεφάλαιον αὐτῶν , [ἀ]λ̣λ̣ὰ̣ἀλλὰ |gap:1||gap:2||gap:2||gap:1||gap:?|
12 ἀποστέλλων · S-2 |g:apostrophe| τὰς δὲ δαπάνας τὰς ∼ταγί̣σ̣α̣ς̣∽ταγείσας διὰ τῆς διοικήσεώς σου
13 ἀπόστειλον εἰς πλῆρε[ς]πλῆρες [π]ε̣[π]οιημέναςπεποιημένας , |g:high-punctus| ∼τυπώννων∽τυπώνων
14 ἐπάνω |g:high-punctus| αὐτῶν |g:apostrophe| ἀν̣θρώπ[ους]ἀνθρώπους [χρησ]ί̣μ̣ο̣[υς]χρησίμους π̣ι̣[σ]τ̣ούς̣πιστούς τε κα[ὶ]καὶ
15 εὐπόρους |g:apostrophe| μαρτ[υ]ρ[ῶν]μαρτυρῶν |gap:3||gap:1|σ̣[α]ι̣|gap:3||gap:1|σαι [ὑ]πὲρὑπὲρ ἑτέρων πιστῶν [καὶ]καὶ
16 μὴ εἶναι αὐτοὺς φυρ[α]τ̣[ὰς]φυρατὰς [ἢ] ῥᾳδιουρ|g:apostrophe|γούς , |g:high-punctus| καὶ ἐπίτρεψο[ν]ἐπίτρεψον ❨[α]ὐ̣τ̣(οῖς)❩αὐτοῖς
17 πληρωθῆναι |g:high-punctus| τὴν τ[οιαύτ]η̣[ν]τοιαύτην [δαπά]νηνδαπάνην ἐκ τῶν ❨χωρ(ίων)❩χωρίων
18 μετὰ τοῦ φόβου τοῦ θεοῦ |gap:?| [ὅρῳ]ὅρῳ
19 δικαίῳ καὶ σταθμῷ ἴσ[ῳ]ἴσῳ |gap:?|
20 πρακτηθῆναί τινὰ ἐν τ[ῇ]τῇ [τοιαύτῃ]τοιαύτῃ [διαστολῇ]διαστολῇ [δ̣ι̣ὰ̣]διὰ
21 τὴν διοίκησίν σου καὶ ἐ̣π̣ι̣συ̣ν̣α̣πτομέ̣νω[ν]ἐπισυναπτομένων |gap:1||gap:2||gap:1||gap:?|
22 πάντων διὰ σεαυτοῦ μὴ καταθαρρῶν |g:high-punctus| τινί . S-3 ∼καὐτῶν∽καὶ $αὐτῶν
23 εἰς πλῆρες ὑποδεχομένων τὴν τοιαύτην δαπάνην
24 ὡς εἴρηται ἐκ τῶν χωρ[ίων]χωρίων [κα]τ̣[α]σκεύασονκατασκεύασον ποιῆσ[αι]ποιῆσαι ❨α̣ὐ̣τ(οῖς)❩αὐτοῖς
25 ἀποδείξεις ὑπὲρ αὐτῆς , γ̣[ρ]άφωνγράφων ἡμῶν τὸ ⋰ἴ⋱σονἴσον τῆς παραδοθείσης
26 δαπάνης ἑκάστῳ πιστικῷ καὶ πέμπων . S-4 μὴ εὕρωμέν σε δὲ
27 πέμψαντα ἀπαργυρισμὸν τ̣[ὸ]τὸ σύνολον ὑπὲ̣ρ̣ὑπὲρ |gap:2|τ̣οι̣[ο]υ|gap:2|τοιου |gap:2||gap:1||gap:1||gap:4|
28 εἰ μὴ |g:apostrophe| αὐτὸ τὸ σωμάτιον · S-5 [ὑ]π̣ὲρὑπὲρ τούτων ∼ἀποστρέφωντες∽ἀποστρέφοντες ❨ἀποδίδουμέ(ν)❩ἀποδίδουμέν σοι
29 ἀνταπόδωσιν βλάπτουσάν σε ·|g:high-punctus| S-6 οὐκ ἔχεις γὰρ ἀφορμὴν τὴν οἵαν οὖν
30 περὶ τοῦ σωματίου . S-7 ἐνδρανῶς ⸢δὲ⸣δὲ ἐνέχθητι εἰς τὸ πρᾶγμα τῶν
31 δαπανῶν , κρατῶν τοὺς τῶν χωρίων ἀποδοῦναι , εἴ τι ἐτάγη διʼ ❨αὐτ(ῶν)❩αὐτῶν
32 ἐν εἴδεσιν , |g:apostrophe| ἄνευ μέντοι τοῦ ἑψήματος · S-8 τοῦτο γὰρ ∼ὁρίσαμεν∽ὡρίσαμεν σταλῆ̣ν̣αισταλῆναι
33 ἐν ἀπαργυρισμῷ πρὸς ⸢τὴν⸣τὴν ἐντεθεῖσαν |g:apostrophe| ∼διατήμισιν∽διατίμησιν ἐν τοῖς ∼ἡμετροις∽ἡμετέροις ❨ἐντ(α)γ(ίοις)❩ἐνταγίοις ·
34 S-9 λοιπὸν μὴ |g:apostrophe| πέμψῃς ἕψημα τὸ σύνολον , εἰ μὴ |g:apostrophe| τὸν ἀπαρ|g:high-punctus|γυρισμόν ,
35 οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ |g:apostrophe| εἴ τι δʼ ἂν ἀδυνατήσωσιν δοῦναι ἐν εἴδεσιν |g:high-punctus|
36 ἔκ τε τῆς ἁλυκῆς |g:high-punctus| καὶ τοῦ ὄξ[ο]υςὄξους , μὴ συγχωρῶν ἀνυσθῆναί τι ἐκ περιττοῦ
37 τῆς ∼θεματισθήσης∽θεματισθείσης διατιμήσεως , |g:high-punctus| πέμπων ∼το∽τὸν ἀνυόμενον
38 ἀπαργυρισμὸν ⋰ὑ⋱πὲρὑπὲρ δαπάνης μετὰ ∼ἀνθρώπω∽ἀνθρώπου σου πιστοῦ ὀφείλοντος
39 καταβαλέσθαι |g:high-punctus| εἰς πλῆρες |g:high-punctus| καὶ μηδὲν |g:high-punctus| παρέχων τοῖς ὑποδε̣χ̣ομένοιςὑποδεχομένοις
40 πιστικοῖς |g:high-punctus| τὴν λεχθεῖσαν δαπάνην ὑπὲρ ἀπαρ|g:high-punctus|γυρισμοῦ , ἀλλὰ τὰ μάλιστα
41 τούτους ἐξασφαλιζόμενος δεόντως |g:high-punctus| διʼ ἐγγράφου ὁ̣μ̣[ο]λ[ογ]ί̣[α]ς̣ὁμολογίας
42 αὐτῶν καὶ μαρ|g:apostrophe|τυρῶν , ὅπως ⋰ἰ⋱διοκινδύνωςἰδιοκινδύνως παραδώσωσιν
43 τὸ ∼παραδωθὲν|g:apostrophe|∽παραδοθὲν αὐτοῖς , κ̣[α]τ̣[α]χωρίωνκαταχωρίων παριστούντω̣[ν]παριστούντων [σο]ι̣|g:apostrophe|σοι|g:apostrophe|
44 ἀντιφωνητὰς χρησίμους |g:high-punctus| καὶ εὐπόρους |g:high-punctus| τούτου ἕνεκα .
45 S-10 μὴ ἀμελῇς ∼τὲ∽δὲ εἰς τὸ ἀποστεῖλαι διὰ πάσης συντομία[ς]συντομίας , εἴ τι |g:apostrophe|
46 διεστείλαμεν διὰ τῆς διοικήσεώς σου λόγῳ τοῦ αὐτοῦ κούρσου
47 ἀπό τε ναυτῶν καὶ τεχνιτῶν καὶ δαπανῶν ·|g:apostrophe| S-11 ἐπετρέψαμεν γὰρ|g:apostrophe| τῷ
48 παρόντι ἀποστόλῳ ἡμῶν μὴ ἀποστῆναι ἐκ σοῦ καί ἐστι διὰ σοῦ
49 τί ποτε τὸ καθόλου ἐν ∼λοιπάδει∽λοιπάδι . S-12 λοιπὸν μὴ γένηται ∼ἀμελια̣ς∽ἀμέλεια
50 καὶ ∼ὑστερεθῇ∽ὑστερηεθῇ τι · S-13 ἔσῃ γὰρ ἐπ̣ιστάμενοςἐπιστάμενος , |g:high-punctus| ὡς , εἰ ἀπομείνῃ τι |g:apostrophe| ἐν |g:apostrophe|
51 ∼λοιπάδει∽λοιπάδι , μέλλομεν κελεύσει θεοῦ ἀπαιτῆσαί σε αὐτὸ ἐν διπλῇ
52 ποσότητι ὑπὲρ παρακοῆς καὶ καταφρονήσεως . S-14 ∼γιν|g:apostrophe|ώσκων|g:high-punctus|∽γιγνώσκων τοίνυν , |g:apostrophe|
53 ὡς ἐπισπούδαστόν ἐστι τὸ πρᾶγμα τοῦ τοιούτου κούρσου , [ἀ]μελλητὶἀμελλητὶ
54 ἐκτέλεσον , |g:apostrophe| μὴ ∼διδων∽δίδους κατὰ σοῦ τὴν οἵαν οὖν ἀφορμήν . S-15 |g:apostrophe|
55 ❨ἐγρά(φη)❩ἐγράφη ❨μ(ηνὸς)❩μηνὸς ❨Τῦ(βι)❩Τῦβι ιβ|num:12| , ❨ἰ(ν)δ(ικτίωνος)❩ἰνδικτίωνος η|num:8| .
56 S-16 ❨γνῶ(σις)❩γνῶσις ❨ο(ὕτως)❩οὕτως · S-17 ❨να(ῦται)❩ναῦται ❨ὀν(όματα)❩ὀνόματα ξθ|num:69| ἐκ ❨νο(μισμάτων)❩νομισμάτων ε|num:5| 𐅵|num:1/2| δ|num:1/4_tick| ❨μισθ(οῦ)❩μισθοῦ ❨σὺ(ν)❩σὺν ❨νο(μίσματος)❩νομίσματος 𐅵|num:1/2| ❨ἀποτρο(φῆς)❩ἀποτροφῆς · S-18 ❨τ(ε)χ(νίτης)❩τεχνίτης α|num:1| ❨ἤτ(οι)❩ἤτοι ❨καλα(φάτης)❩καλαφάτης ❨νο(μίσματα)❩νομίσματα ια|num:11| ❨σὺ(ν)❩σὺν ❨νο(μίσματος)❩νομίσματος 𐅵|num:1/2| ❨ἀποτρο(φῆς)❩ἀποτροφῆς .
57 S-19 ❨δαπάνη(ς)❩δαπάνης τῶν ❨αὐτ(ῶν)❩αὐτῶν ❨να(υτῶν)❩ναυτῶν ❨(καὶ)❩καὶ ❨τ(ε)χ(νίτου)❩τεχνίτου ❨ὀν(ομάτων)❩ὀνομάτων ο|num:70| ❨μ(ηνῶν)❩μηνῶν ζ|num:7| ❨οὕτω(ς)❩οὕτως · S-20 ἐν ❨σίτ(ῳ)❩σίτῳ ❨μ(ηνῶν)❩μηνῶν β|num:2| ❨ἀρτ(άβαι)❩ἀρτάβαι ρμ|num:140| τοῦ ι|num:10| ,
58 ἐν ❨ψω(μίοις)❩ψωμίοις ❨μ(ηνῶν)❩μηνῶν ε|num:5| ❨ἀρτ(άβαι)❩ἀρτάβαι τν|num:350| τοῦ η|num:8| · S-21 ❨ὀσπρέ(ου)❩ὀσπρέου ❨ἀρτ(άβαι)❩ἀρτάβαι πα|num:81| 𐅷|num:2/3| τοῦ ι|num:10| · S-22 ἐλαίου ❨μέ(τρα)❩μέτρα μθ|num:49| τοῦ ❨μέ(τρου)❩μέτρου ❨νο(μίσματος)❩νομίσματος γ|num:1/3_tick| ιβ|num:1/12_tick| ·
59 S-23 ❨ὄξου(ς?)❩ὄξους ❨μ(έτρα)❩μέτρα μθ|num:49| τοῦ ι|num:10| · S-24 ❨ἁλυ(κῆς)❩ἁλυκῆς ❨κ(όλλα)θ(α)❩κόλλαθα ρκβ|num:122| 𐅵|num:1/2| τοῦ κ|num:20| .
60 S-25 ❨δαπάνη(ς)❩δαπάνης μάχων ❨σί(του)❩σίτου ❨ἀρτ(άβαι)❩ἀρτάβαι τ|num:300| τοῦ ι̣|num:10|ι|num:10| · S-26 ❨ὀ̣σ̣π̣ρέ̣(ου)❩ὀσπρέου ❨ἀρτ̣(άβαι)❩ἀρτάβαι ρ|num:100| τοῦ ι̣|num:10|ι|num:10| · S-27 ❨(καὶ)❩καὶ ❨(ὑπὲρ)❩ὑπὲρ ❨ἑψή(ματος)❩ἑψήματος ❨μέ(τρα)❩μέτρα σμϛ|num:246| ἐκ ❨νο(μίσματος)❩νομίσματος δ|num:1/4_tick| ❨νο(μίσματα)❩νομίσματα ξα|num:61| 𐅵|num:1/2| .