Sematia

sb.3.7202.xml

TM: 4403HGV: 4403Date: -227 – Place: Arsinoites

1 m1 S-1 |gap:7| [ἀπεστ]ά̣λ̣καμεν̣ἀπεστάλκαμεν π̣ρόςπρός σε̣σε Πε̣τῶϋνΠετῶϋν Ὥρ[ου]Ὥρου
2 [τὸν]τὸν [ζυτοπ]ο̣ιὸνζυτοποιὸν ὀφείλοντ̣α̣ὀφείλοντα π[ρὸ]ς̣πρὸς τ̣ὴ̣ντὴν ζυτ̣ηρὰν̣ζυτηρὰν
3 |gap:3| ιδ|num:14| ❨(ἔτους)❩ἔτους Ἀρσινόης οδ̣|num:74||gap:1|οδ|num:74||gap:1| |gap:1| [,], [ιε|num:15|]ιε|num:15| [❨(ἔτους)❩]ἔτους Αωξϛ|num:1866| ❨(πεντώβολον)❩|num:5|πεντώβολον|num:5| ,
4 [Π]ηλουσίουΠηλουσίου ιϛ|num:16| ❨(ἔτους)❩ἔτους Αϙβ̣|num:1092|Αϙβ|num:1092| ❨(πεντώβολον)❩|num:5|πεντώβολον|num:5| , ι̣ζ|num:17|ιζ|num:17| ❨(ἔτους)❩ἔτους σ|num:200| , ιη|num:18| ❨(ἔτους)❩ἔτους φϙζ|num:597| ❨(γίνονται)❩γίνονται με|num:45||gap:2| ,
5 ἐντετεύχασιν̣ἐντετεύχασιν ἡ̣μῖνἡμῖν καὶ πλείους
6 [τ]ῶντῶν ἐχόντων ἐν τ̣ῆ̣ιτῆι μερίδι περιστερεῶν[ας]περιστερεῶνας
7 [φά]μενοιφάμενοι μηδʼ ἕως τοῦ νῦν συντετιμῆσ̣[θαι]συντετιμῆσθαι .
8 S-2 τὸν δὲ καιρὸν ἐκτρέχειν καί τινας μὲν
8-9 παρε∤σφρ[α]γίσθαιπαρε∤σφραγίσθαι
9 ὑπὸ Τεστευτόγχιος τοῦ ἐγλαβό̣ν̣τ[ος]ἐγλαβόντος
10 εἰς τὸ κ|num:20| ❨(ἔτος)❩ἔτος . S-3 προσπέπτωκεν οὖν ἡμῖν |g:parens-deletion-opening|τὸν ἄν̣θρωπο̣ν̣|g:parens-deletion-closing|ἄνθρωπον|g:parens-deletion-closing|
11 [ἀ]π̣ῆχθαιἀπῆχθαι αὐτὸν ἐν τῆι ἐν Κροκοδίλων πόλει
12 [φ]υλακῆιφυλακῆι · S-4 ἐὰν οὖν σοι φαίνηται , καλῶς ποιήσεις
13 [ἀ]ποστε̣ίλαςἀποστείλας πρὸς ἡμᾶς τὸν ἄνθρωπον , ὅπως
14 [τὸ]τὸ λ̣οιπ̣[ὸ]νλοιπὸν ἐπιτελέσηι .
15 S-5 Φ̣αρμοῦθιΦαρμοῦθι β|num:2| . S-6 ἐν Ψινάχει , παρόντος Ἀσκληπιάδου τοῦ
16 ∼ἐ̣γ̣∽ἐκ Β̣ουκόλωνΒουκόλων κώμης ἐπιστάτου , Ὥρου τῶν ἐ̣[κ]ἐκ [τ]ῆςτῆς
17 αὐ̣τ̣ῆ̣ς̣αὐτῆς ❨κώ(μης)❩κώμης ❨φυ(λακιτῶν)❩φυλακιτῶν , Μαρρέους τοῦ ἐξ Ἀρσινόης ❨[δεσ]μοφύ(λακος)❩δεσμοφύλακος
18 ἀνήγαγεν ἐφʼ ἡμᾶς Μαρρῆς ἐλαιοκάπηλος
19 Πετοβάστιν τινὰ Σα̣ννεσ̣ι̣θέωςΣαννεσιθέως ἔχοντα
20 σικύας β|num:2| κ̣α̣ὶ̣καὶ |gap:4|νε̣ι̣νη̣ν|gap:4|νεινην λήκυθον , ἐν οἷς
21 |gap:2||gap:4||gap:1||gap:7| · S-7 οὗτος δὲ ἐπερα
22 |gap:?||gap:1|ι̣⸢|gap:?||gap:2|ρ̣μ̣α̣φω̣ν̣⸣|gap:?||gap:1|ι|gap:?||gap:2|ρμαφων τῶν προγεγραμμένων
23 |gap:?| [ἀ]γοράσαιἀγοράσαι ἐκ
23-24 Κροκο∤[δίλων]Κροκο∤δίλων
24 [πόλεως]πόλεως |gap:14|την καὶ εωρου
25 |gap:?||gap:1| διοφορου
26 |gap:?| μ̣ετηνέγκαμενμετηνέγκαμεν
27 |gap:?| [π]αρεδώκαμενπαρεδώκαμεν
28 |gap:13|γ π̣ρ̣ὸς̣πρὸς τ̣ῶ̣[ι]τῶι |gap:6|
29 |gap:12||gap:4||gap:2|αμεν αὐτοῖς
30 |gap:10|ν , τὸν δὲ Πᾶσιν ἀπε̣θ̣έ̣μ̣ε̣θ̣α̣ἀπεθέμεθα
31 |gap:6| φυλακή̣ν̣φυλακήν . m2 S-8 ❨ἀπέσταλκ(α)❩ἀπέσταλκα Φαρμοῦθι κα|num:21| |g:parens-deletion-closing|
32 |gap:2|λωνι . S-9 ὀφείλει Πετοσῖρις Θοτέως συοφορβὸς
33 φόρον βασιλικῶν ἱερείων ὑικῶν τοκάδων τοῦ ιη|num:18| ❨(ἔτους)❩ἔτους ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς με|num:45| |g:parens-deletion-closing|
34 [Ὀ]ννώφρειὈννώφρει ❨δεσμοφύ(λακι)❩δεσμοφύλακι . S-10 |g:parens-deletion-opening|ἀπεστάλκαμεν|g:parens-deletion-closing| παραδεδώ̣καμενπαραδεδώκαμεν
35 Μαρρεῖ Π̣ετέτριοςΠετέτριος τῶι ἐν Ἀρσινόηι δεσμοφύλακ[ι]δεσμοφύλακι
36 ὡς̣ὡς καταστῆσαι εἰς [τὴ]ντὴν ἐν Κροκοδίλων πόλει φυλ̣[ακὴν]φυλακὴν
37 [Ἀ]κμῆνινἈκμῆνιν Φανῆτος τὸν ἐγλαβόντα τ̣ὴ̣ν̣τὴν ζυτηρὰν Ἀρ[σινόης]Ἀρσινόης .
38 S-11 |gap:?||gap:1|ειση̣|gap:1||gap:?||gap:?||gap:1|ειση|gap:1||gap:?|
39 ∼ἐγ∽ἐκ Βερενικίδος ὥστε εἰς μ|gap:1|τ|gap:?|
40 ἐκ Πηλουσίου εἰς τὸ αὐτὸ |gap:2||gap:?|
41 Θεαδελφείας |vac:?|
42 |gap:?|ετι ἄγεις Φιλωτερίδ|gap:?|
43 [Πα]χώνς̣Παχώνς
44 α|num:1|
45 τοὺς βουλομένους ἐγ[λ]α̣β̣[εῖν]ἐγλαβεῖν |gap:?|
46 τῆς Ἀλεξάν[δ]ρ̣ουἈλεξάνδρου νήσου |gap:?|
47 διδόναι τὰς ὑ[ποσχέ]σειςὑποσχέσεις |gap:?|
48 τῶι οἰκον̣όμωιοἰκονόμωι καὶ [τῶ]ι̣τῶι [π]ρ̣ὸςπρὸς |gap:?|
49 ⸢καὶ⸣καὶ ⸢κωμογρ̣α̣μματεῦ[σ]ι̣⸣κωμογραμματεῦσι ὡς κυρωσόντω[ν]κυρωσόντων [τ]ὰτὰ τῶν |gap:1||gap:?| .
50 S-12 β|num:2|
51 |g:parens-deletion-opening| Ἀσκληπιάδει . S-13 ἐντετεύχ[ασιν]ἐντετεύχασιν [ἡμῖν]ἡμῖν
52 τινες τῶν ❨(ἑκατονταρούρων)❩ἑκατονταρούρων ἱππέων καί τ̣[ινες]τινες
53 τῶν ἐχόντων ἐν τῆ̣ιτῆι μ[ερίδι]μερίδι |gap:?|
54 φάμενοι τὰ ἀ̣κοδρ|gap:3|κατ|gap:?|ἀκοδρ|gap:3|κατ|gap:?|
55 ὅρα |gap:4|η̣|gap:1||gap:3||gap:4|η|gap:1||gap:3| εὐποτο̣|gap:?|εὐποτο|gap:?|
56 |g:parens-deletion-opening| [γ|num:3|]γ|num:3|
57 |gap:?| [ἐντε]τ̣εύχ̣[ασιν]ἐντετεύχασιν [ἡμῖν]ἡμῖν
58 |gap:?| ❨|gap:?|(αρούρων)❩|gap:?|αρούρων ἱπ[πέων]ἱππέων |gap:?|
59 |gap:?||gap:1|νε|gap:1||gap:?|
60 |gap:?| σ̣ύντ̣[αξιν?]σύνταξιν |gap:?|
61 |gap:?|ς̣|gap:1||gap:?||gap:?|ς|gap:1||gap:?|
62 |gap:?|ακ|gap:?| π̣ρο[ορῶμεν]προορῶμεν
63 μήποτε α̣|gap:?|του|gap:1|υ|gap:1||gap:7|α|gap:?|του|gap:1|υ|gap:1||gap:7|
64 ⸢ἐνθυμούμενοι⸣ἐνθυμούμενοι ⸢|gap:1||gap:?|⸣|gap:1||gap:?| |g:parens-deletion-opening|προορῶμεν |gap:?|ν̣|g:parens-deletion-closing||gap:?|ν|g:parens-deletion-closing| μήποτε |gap:7|
65 ἀ̣μπέλουἀμπέλου τοιοῦτο συμβῆι ω|gap:7|
66 γράψαι σοι , ὅπως ἕως τι καιρ|gap:?|
66a κ̣αὶκαὶ ἄνθρωποι πρόθυμοί εἰσιν αὐ|gap:?|
67 [σ]υνδραμῶμενσυνδραμῶμεν πρὸς τοὺς |gap:7|
68 ⸢τι⸣τι τῶν καρπῶν ἀθίκτων ὄ̣[ντων]ὄντων
69 [κ]αὶκαὶ μὴ συμβῆι χρόνου ἐνγε[νομένου]ἐνγενομένου
70 π̣ρὸπρὸ τοῦ ἡμᾶς ἐπιβαλεῖν ἀτολ̣ονἀτολον |gap:?|
71 καὶ μη⸢κέτι⸣μηκέτι ὑπομεῖναι αὐτοὺς ⸢το|gap:?|⸣το|gap:?| |g:parens-deletion-opening|το|gap:?| |g:parens-deletion-closing|
72 [σ]τῆναιστῆναι · S-14 ἐὰν οὖν ∼σου̣νσο̣ι∽σοι φαίνη[ται]φαίνηται [,], [καλῶς]καλῶς
73 [ποιήσεις]ποιήσεις |gap:?|
74 |gap:13|η|gap:1||gap:?|
75 |gap:?|α̣ι|gap:1||gap:?||gap:?|αι|gap:1||gap:?|
76 |gap:?| [ἐ]νἐν ⸢τῆι⸣τῆι δωρε̣[ᾶ]ι̣δωρεᾶι |gap:?|
77 |gap:?| μ̣ὴμὴ διὰ ταύτης
78 |gap:?|ιπ̣α|gap:?|ιπα διαφορήσηι
79 |gap:?| [τά]ξαιτάξαι σοι , ἐὰν οὖν σοι
79a [φαίνηται]φαίνηται [,], [καλῶς]καλῶς [ποιήσεις]ποιήσεις [ἀ]ποστείλαςἀποστείλας ⸢πρὸς⸣πρὸς ⸢ἡμᾶς⸣ἡμᾶς τοὺς παρὰ του|gap:3|
80 |gap:?| [καὶ]καὶ [φ]ροντίσαςφροντίσας , ὅπως
81 |gap:?|ηται , 〚καὶ〛καὶ ⸢ἵνα⸣ἵνα μὴ διὰ του|gap:4||gap:1|
82 〚|gap:1_lines|〛|gap:1_lines|
83 |gap:?|τοις παρά σου
83-84 μέτρη∤[σον]μέτρη∤σον
84 [τοῖς]τοῖς [ἐν]ἐν [τῆι]τῆι [μερ?]ίδιμερίδι ζυτοποιοῖς τὴν
85 |gap:?| τὴν σύνταξιν
86 |gap:?| τὸ ὑποκείμενον
87 |gap:?| [συντιμ]ή̣σ̣ασθαισυντιμήσασθαι πρὸς αὐ̣τοὺ̣[ς]αὐτοὺς |gap:?|